Goudsche Courant, woensdag 2 februari 1876

vryiag 4 F mH N ï 1786 1876 GOUDSCHE COURANT Aieuws en Advertentieblad voor Gouda en Oastreken B0I¥lB SOSiSSIl§ P Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit druivensuiker en Zwiteerschen honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan dé andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borstthee malz extraci borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene end en verzachtend bg keelpgn heeschheid hoest pgn in de borst kramphoest en kochhoest De flesch met gebruiksaanwgzing 60 cents en 1 borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onuangename smaak van de pewone levertraaj die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom s het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goaden smaak heeft daar ik de verache traan aanstonds filtreer op flesschen tap eh luchtdicht iaat sluiten In elk magazelfs in de beste Apotheken moet de levertraan ran ig worden wannéér zg langzamerhanfl weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt in flesschen van 30 en 50 cents I Ivi r I l i i tl i in H i Q algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestandMIa jI l IHiail jpgi g g bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlgke gevolge Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geschikste Een eetlepel bevat 0 15 gi m gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents i Btj leder artikel is eene uitvoerige gebrnlkssajiwljztng Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots voopiatnelgk te Gouda bgL Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhooen bg Wed Woltf en Zoon te Oudewoter bg F Jonker IdenJ urg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsenin de bekende depote Emmerik H VON GIMB RN duor deu veutiUtietoettet sohriftelijk door het uur buitra opcnslaoo dei ramea en daarop iets leggen dat naar boven getrokken wordt of van boven daarop ieta uederlateu De fout adiqut dui te liggen in een gebrekkige inrichting waarop mitsdien de aandacht drr betrokken autoriteiten wordt gevestigd Een aucicr gevangene die Uter ook in een oei onder l uppeleudam had gexetea verklaarde dat deze hem tocH sou hebben toegeroepen dat hg een pendule had gestolen en Uter gvsegd dut fe hem niets konden maken en dat hij onschuldig lat Fappelendam beweerde alleen te hebbeu gese dat hij beschuldigd weid een pendule te hebbeu gestolen Laatste Berichten Parijs 31 Jan Thans is de uitslag van bijna I de verkiezingen bekend Van de 219 gekoienen waren 130 aanbevolen dooi het rouvernement voorts rJju 8 Bouapartisteu 68 radicalen of republikeinen u 16 van de party van het linker centrum gekozen Londen si Jan Men gelooft dat de Prins van Wales op ziju terugtocht van lodié Oibrolt il aandoen Weenen si Jan Volgens de folit Corref heett de president van den Ministerraad prins Aners erg voor zioh lelf en namens de Ministers aan len Hongaaraeheu minister Szell een condoleantietdi ram gebonden wegens het overlijden van Deak Pestb 31 Jan De Keizerin heeft heden nami Idsg het stoffelijk overschot van Deak bezocht en up Ie lijkkist een pnuihtigen krans nedergelegd Burgerlijke Stand n bOlrs 28 Jsn Maris Coraetia ouden M P Ooaterbeek t II I OverhecD SO Jacob Pieter ouders A vao Hrenkelea eo M Oflrbees Holltje ouden A a Kluyto d G It Ucuelur SI KrauciKot oodon E Benm eu C lilulf PieUr Jobauuea ouden J vno Ëyck en A C laa Hei lekoii 1 Febr Adriaoa Marltna oudera P van der l oofn en D flelonje OïEaniiiN 89 Jau 1 Leeuwen wed A Dekker 71 j SO L Brrlyli 8 m APVERTENTlfiN Heden citsliep zacht en kalm Mevrouw de Wed VA BKKESTEIJN geb JuaogNgoN in den ouderdom van 73 jaar VU aller nqam F J VAK BERESTfiIJN OouDA 31 Jan 1876 Mejufvronw de Wed ZIELEMAN Korte Groenendaal vraagt EEN FLINKE J KEOMHOÜT Broodbakker Gouwe vraagt ten spoedigste EEN BENE GEZONDE UN biedt uch tegen dadelgk aan Adres aan het Bureau deier Courant BOEKHOUDEN CORRESPONDENTIES Iemand zgne avond en tusechenaren beschikbaar hebbende bied zich aan tot het BIJHOUDEN der BOEKEN of tot het voeren van C0BBE8P0NDENTIÈN Adre franeo onder letter A aan het Bureau deier CouranU Zoo lang de voorraad trekt zgn de beate EN0EL8CHE GASCOKES aan de Gas briek alhier roor iedereen te verkrijgen k 60 Cte de liectoliter van p m 40 kilo s 1 OmIi Drik as A mfksua HEM TATEL APO LLO op MAANDAG 7 FEBRUARI 1876 des avonds ten 7 ure precies in de Sociëteit Ons GBNonotN MMIS TERIE van O ORLOG Door den ONTVANGER der Registratie en Domeinen te Gouda znllen ten zgnen kantore onder de hand bij intchrijving worden verkocht 1 Benige onbruikbare MILITAIRE GOEDEREN aanwezig in de Garuizoens Inlirmerie te Gouda 2 Benige onbruikbare GENIE GOEDEREN aanwezig in de Kazerne aldaar en 3 Bene party HOUT afgezaagde paaleinden liggende bg de in aanbouw zynde Infirmerie aan de Kamemelksloot mede aldaar De billetten van inschryving voor één of meer kavels moeten vóór den 6 Ftbruarij 1876 ten kantore van voornoemden Ontvanger worden ingeleverd terwjjt de gunning zal worden bekend gemaakt op Maandag den 7 February 1876 De goedereu zga te bezigtigen die onder i no 2 op Vrijdag 4 en Zaterdag 5 Februarij 1876 en die onder no 1 en 3 dagelijkt De Koopers van het hout zullen gezamenlijk de kosten van aankoadiging moeten voldoen ZEGT HET VOORT 290 Staats Lotenj De TREKKINQldfy EERSTE KLASSE begint op MAANDAG l FEURÜABIJ e k GOEDKOOP HDZIEL voor Piano Solo Vinave van F KOK SM A te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin 644 WicHTL Dichter und Bauer ouverture t 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zjjn steeds voorhanden by den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda IVederlandscli Protestan entM Dd afdeeling Gouda en Omstreken ipet DAMES in het Locaal Nut kn Vebmaak op de Oosthaven alhier op DONDERDAG 3 FEBRUARI 1876 des avonds te 7 ure precies Spreker D P H HÜQ ENHOLTZ Junior Hervormd Pred te Atntterdam Onderwerp Ultrnmontanisme en Indifferentisme Vrjje toegang voor de Leden met twee Huisgenooten Entree voor Niet Leden ƒ 0 50 per persoon D HAM te Boêkoop stelt zich voor in den loop dezer maand eene MEETING te houden alleen toegankelijk voorde Leden van het bond ook voor Dames Leden Namens het Bestuur C TflIM Secretarie Tegeu JICHT Rhumatiek IONMNSJOZ£EP25CTJ pf L Vakossiao Zn verkrggbaar te Gouda Wed Bosuah Bodegraven P Vmsloot cÊZONDbsKLEEDINcH Soekoop J Gotokam ffarmelen W 6 KuKVEliS Hazeriwoude 3 Gaarkeuken Montfoort 3 A JaCobi Mont oort Wed RuNüNBEno Oudewater 3 Lievland Schoonhor en VftA WoLftla Waarder BoDTROoitir Woerden Gebr Pmmnimo I AANDOgflNCEN Zegwaard L mn Oüdbh Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan bet Hoofd Dépót bg M J HAM te Utrecid Kennisgeving De BUROEMKESTES van Gouda brengt overeenkomstig art 15 tweede lid der Wet van den M Mei 1870 mU iUd a 8Ï ter algemeene kennis Ddt hü gedurende dertig dagen ter inzage van de beUnghebbrnden ter Secretarie van de gemeente beeft nedergelegd den staat aanwgxende de uitkomsten van de meting en schatting der geboawde eigendommen elke nieuw gestiehf lijn of aan welke vernieuwingen hebben plaats gehad met opgare van het jaar wauia de bdastbare opbrengst geregeld wofdt bedodd in de srtt 15 IS en 43 van gemelde Wet Gmida den 3n Febnurj 1876 De Burgemeester voornoemd VAN BEBÖBN IJZBNDOOBli SUITE INFLAND Bnheglaailsct Ovcrziclit Hoewel de waarderriot der remiltalen van de stemming voor den Franaehen senaat nog niet w i mogelifk is staat het toch vast dat de republikeinen alle reden hebben om elkander geluk te wensehen De graamenlijke repnblikeinsobe fraetien hebben de meerderheid terwj daarenboven de uiterste partij heeft toeten bakken voor de gematigde De khiasifioatie der Franaefae bladen hiopt eer uiteen alaaer de kleur dpr opatrlkn Volgens dra Parijachea berichtgever van de timet die minder in den partijstrijd is betrokken dan de niehe fli S B 6g sii 4 w OTfSwTB M W te l l SMM ill li zr grooter vertiouwM venUent hebben de Bo apartiaten 36 xetels veroverd de legitimisten 35 en de Orlcanisten of loogenaamd eoustitutioneelen 56 Voegt men hieriiij de 15 levenslang benoemde sena timi dan zullen in deu Senaat de republikeinen 156 tleinmen uitbrengea de Orleanisten of oonstitutióneeten 70 de legitimisteu 40 en de Bonapartisten 85 Opmerking verdient lo de nederhug van Buffet die niet vrrkoKU ia terwijl liion Say met groote meerderheid senator geworden is 2o de verkiezing van ThieA te Belfort met 09 van de lil stemmen eene waardige hulde aan den bevrijder des vaderUuds 3o dé verkieting van de gematigde beaohernielingen van Oambetta te Parijs 4o de misrekening drr ftonapartisten die 80 a 100 setels hoopten te veroveren en deh met p m 35 moeten tevreden stellen Buffets afciediag is na alleen een quaeatie van tijd geworden Hij j Met leeht de ridder van de droevige figuur De Dttitsdte regeering is ontevreden over de afstemming in den Bijksdag van schier al de politieke artikelen vanvhct wetsontwerp tot aanvulliug van het strafwetboek de Norid Uclu haalt daarom de bekende redevoering van Bismarek weder aan waarin dese hoopte dat de volgende Bijksdag iets conservatiever en daarnue iets gewilliger sou lijn De nationaaU liberale bladen hopen dat de uitbreiding van het kanselartiket bs de derde lesing genade lal vinden dit artikd weid nmais men weet bij de twjeede leling met na seer geringe meerderheid verworpen Volgens een teUgnm sijn eiftdelijk de Oostenrijksdie voorsteUen bij de Porte ingediend en op de afgesproken wijze ondeisteand door de vertegenwoordigers 4er andere mogendheden Het werd meer dan tgd dat dit pUwts had want omtrent dit Oostenrijksohe vraagstuk heerscht nog veel meer onzekerheid dan in het algemeen belang wenadielijk is De Sp nsche troepen zetten hun operaties met knudit en gelnkkig voort de Carlisten zqn verdreven nit den omtrek van Bilbao en trekken z oh terug naar Ouipuzoo wpnr sij door oriones worden bedreigd die terugtrekkende beweging lal waarsoEijnlijk worden voortgezet tot bij Estella wwr de iiooftlslag zal ▼ orden geslagen OOSTENBUK De beroemde Hongaafaohe staatsman Fife Deak is na een liekte van verscheidene Weken die zijn len In sijne I jraa Deidc steeds U 7 beantwooidde Uj verlangde voor dood neds eeaige dagen had diM verwachten overleden Voorsl op dit oogeablik 4s zijn dood toorcijn Und een groot verlies In de eaista plaats met het oog op de verhouding tussohsn de f ditieke partijen De eonciliante anis to dia hans onderleiding van Kobman Tissa ii 4 Kamer van afgevaardigden beataat heeft nog bdadle aan degeljjken steun en is niet zoo bevestigt dat sjj niet iederoogenblik weder uit clkaader fm kunnen qwtten Qaa ij komen uu nog de o ni li fh i n deliagea over de betrdtkiugen tnssdien de beide dcelen der asaaarehie Deak was de eigeul ke wAai fa vaa het dnalistisehe verhoud in 18 1 tassohim ODstemrijk e Kongarqe gesloten en heeft in alk qus tiea dienaangaande de regeering met zijn lfadj4B de meeiderheid der kamer steeds gectennd atiw ook de politiekeriehting van het kabiaet niet 4e tijne en id bestreedhjïj dat idfs ia andere eischea ten gunste van Hoi seer gematigd het traetast vi hüna aan al sijne wensehen zi u laad weinig meer dan kst daarbij had vetkre gen In de Uatste jaren begon sieh ter in Hongarije tteer en meer de aeigii te ontwikkekn om aich van de politiek van De c af te scheiden en won de par die de bands tai ehen de beide deelen der asonanhie an zei nht vcifanken dat niets meer overbleef dan d psnaneelc nnie dat is de legeering van eenzelfde v M ovw beide landen aanmerkelijk veld Hierdoor l i taak der regceiing ia de thana gevoerd wordend néèwhandeliagea seer bemoeilijkt en de dood van I aak beraoft haar na nog van een hoogst gewensphts stnn daar men de hoop koeaterde dat hij door htiawloed seer veel sou bedragen om een nieuw eunnSaBii jas ehen de beide Frans Deak wiia den 17n October l SOS uit een oudadellijk geslacht te Kekida in het district Ssahid geboren en ondenoheidde zidi na een academische opleiding weldra door zijne neiging en talent voor reorganiseerenden arbeid in openbare aangelegenheden zoodat men al spoedig begreep hem d gj nheid te moeten scheuken zijue krachten te te ontwikkelen en reeds in 1882 werd hij tot lid van den Hongaarsdienlanddag verkozen waarin hij weldra de leider deroppositie werd wier doel was de hervorming van Hongarije van feudalen tot een modernen staat Zijn oouetliante politiek van 1830 tot 1840 leverde de gelukkigste resultaten voor de strafwetgeving van zijn hind dodi na zijne aftreding in Laatstgenoemd jaar bedankte hij voor een nieuw mandaat en bhief tengevolge van verschillende omstandigheden tot 1848 van hst staatstooueel verwijderd in welk belangrqkjaar hij onder de moeilijkste omstandigheden akminister van justitie optrad In het kabinet stemde hü steeds met de gematigde partij loede en voor de lenoening met Oostenrijk Toen Kossuth in September 1848 de leiding der zaken overnam legde Deaksijn ambt neder doch in den rijksdag steunde hjj toen het Oostearijfcsche leger onder WindisAgrita naderde steeds de denkbeeMen omtrent eene veiae ing en maakte deel uit der eomraissie die aaar het Oostenrijksche leger ging met venoeningsgeaindevoorstellen Zij mislukte ea Diak trok ziA in zgne geboorteplaats terng i Xa de onderdrukking der ravdutie ï werd Mj ie Weenen ontboden do Mi fa j Ude de Ooatonrijksehe regeering zijne hidp niet verieenen omdat hare handelingen in strijd waren met zijne beginsden Van dat oogenblik af werkte Deak aan de nieuwe Constitueering van zijn land met onverdroten ijver en trad met bewouderenswaardige standvastigheid op tegen iedere hai d ling der Oostenrijksehe renering die hij in strijd Vhtte met de rediten vusijuknd aan zijn arbeid in de volksvertegenwoordigiug ds voorstellen en ontwerpen die hü daarin heeft uitgewerkt en die aan den keizer werden aangeboden heeft Hongarije te danken dat steeds nisave eoaoessiSn ten lijiien gunste werden gedaaa tot eindelijk de Autgleick van 1867 de kroon zette op het werk van den even gematigden als beleidvollen staatsman wiens nagedachtenis Zaterdag door den voonitterder kamer van afgevluuxligden werd gehuldigd en wiens lijk Donderdag a s onder deelnmiing der gebade natie zal worden ten grave gebnoht7 ierwi l d kamer lot na afloop van die pleditigheid han werkiaamheden heeft gesehorst ten teeken van openlijken rouw over den overiedene Het heerenhuis de kamer van afgevaardigden en ds gemeenteraad van Pestb hebben oomminies benoemd om met de familieleden de begrafenispleditigheden vaat te stellen die op kosten van het liJk Biülen pUats hebben De inmaat of een aarUbissdiop zal de lijkdienat waarn gS nr de voorzitter der kamer ad een rede by het gn f uitspreken de lijkkist ui in de vestibule van et gebouw dsT Academie matden tentooBgesttU De sehoooste hulde aa ien g ooten patriot na zij do9d heweieB iilt iéker vervat in de volgende wooidaa ylln een eiAnhandigen brief door Eeiier Frans Joüf tot den ten minister Koloman Tisiis gericht De dood van den heer Deak vervult het gekecle land Bef r a ook ik tten er levendig door getroffen en ik gevoel behoefte te zeggen hoe opni t ik in sQu smart deel en hoezeer ik den dood betreur van een man die geheel zijn leven an het algemeen w n heeft gewi 4i van een man die door Sa trouw aan den trooa ca aan het adeiland door de aeriijkheid van jn karakter en m dengdet als burger in de hoogste mate de toegenegeidieid van zijn vorst en van al zijns ijiedsburgers heeft verdiend Zijne politieke veidiensten zullen door de geschiedenis worden veteeuwigd en Zijn naam zal altijd leven niet aUeen in dit land maar ook bolten zijne gnn0 Ziju nagedachtenis blijve in eeret M$ne erkentelijkheid ui hem volgen in het ra iraarop ik en krans zal netriejgen BINNENLAND OOCDA 3 Febivari 187 Deelden wij in ons vaijg Nmmer mede dat de afgevaardigde voor ons dis Pr Knyper ernstig W gesteld was de Standaard bericht heden bet volgèuda Dr A Knyper lid van de Tweede Kamer wienagezondheidstoestand in den Uatsten tijd te wensehen overliet heeft heden op advies van zqn geneesheer voor eemgen tijd het land v ten om in sniddüker streken herstel van krei ten te soeken Kaar men verneemt is de keer Joh W Wensink C benoemd tot Stadimnziekonderwijzer en OrgamM Franeker Wq worden verxoeht te mdden dat in t laatst van Februari door ds ereeniging Oé e iaf taart Xnst een tooneelvoorstelling al worden gegeven teb voordeele det amien De Ned Hervormde kerk telt thans 180 vsoatAles Ür zal in eerstvolgende maanden nog wel geenvsrmindering hierin plaats hebben naardien slieohtseai negental uopouentei die naar een predikantsplaats dingen beschikbaar sijn fu er van nn tot Mei wanneer e roviuci e exalUens plaata h ben zeksr meer dan t nieuwe vacatures dodr sterfgeval emiiritiiat ah and nins tuUen l ikotien i De heer dr J Hooykaas predikant bg de maeastraatfch gereformeerde gemeente te Botterdam is deorden Öemeenteraad te Amsterdam benoemd tot hocgleeraar in de Oosttrsche letteren aan het Athenaeum IUdsIi ter vervan ug van den naar Leiden vertrekkenden hoogleera £ H Oort Om een denkbeeld te geven van den grootea W V vang der kaarseuinduatrie strekken de volgende offers In de tsarine k fsen briek alhier werd in 1875 verbruikt 7 158 TS7 kilo grondatof ter waarde van 8 SSS 000 Deze weiden vsrweikt door 187 nunnen tn jongens en S87 vienwen en mskjes te samen 474 aan wis een wMkloon werd uitbetaald Van 150 000 A4b pakpapier ea ehsmises kasiaaadsosen werd beateed 10 000 aan kistjes ter verpakking 100 09 en aan fittea 85 000f