Goudsche Courant, vrijdag 4 februari 1876

dracht geplaatst MmMü I hujtooiiJfiötótal 8111 te s Hage Tiffeh te fef elir a W ï ef Kijl te s Hage Hamnk te Rotterdsnr D e itou ire i te fjekkerkerk Swart te Leiden beginsel m g5j j ljB v e n J ut g i werktuig om jrglen te vervaardigeii J t rejr weigerd heblj lt tfp 3ên fe dès he e ter iilspe ftié f stelsel vna veittilaie voor spoorfcefeojopi V op te komen s door deu schuttersraad niet als geldig efkilld Al fts al9 Wftaoïertteilmg lwi o wd Welke met geldboete bhtjorr gestraft tè wdrden StauS j 1 Aan de universiteit te Leipzig studia rde eenige jaren een jonge Rtts fie met den meesten ijver zich in de kennis der obetniè bekwaam maakte De jetgdig student met een aristokratisch voorkomen was geacht en bemind door allen die met hem iu aanraking kwamen Oulangs Jegdc hg zijn eind examen met Vii sohiiteieOMW ntjMbtg af ea hg kr eg het diploma Kort daarna verscheen voor een der uitstekendste profeaaoren dezer hooge8 Jioot een jonge dame die den geleerde du toesprak Voor mgn vertrek w eusoh ik u heer professor mijn hartelijksten d mk te betuigen Verbaasd antwordde de professor D mkeii w wrvoor dan wA i Ja professor ik was gthuwd met den ouden prins mg ittmt K l d B sti f mgn echtgenoot zijn veriitogeu was in zulk een ontredderden toestand dat ik lettertijk met te eten had Ik nam toen het besluit io de wetenschap een mid 1 1 rm bsstaan te urken 9ui alfbjos ita de e nt levensbehoeften te kuuiien voorzien De hoogleeraar vid haar in de rede en sprak Mtiar dame u diuikbetuiging aau mij blijtt toch nog een raadsel Het gelidite mg vervolgde de sohooue bezoekster mgu doel te bereiken Bu meer dao drie jaren heli ik te Leipzig g 8tudi tod De student be dezer jugen exalded heeft a egtP B Ml Inén giji a z tevre len betoondet ben ik Het rwsisch Dagbl oafc 81 Pelettönrff wiumtan deze iiiededeeling is uatleend vjesjt er bg Wij achten ons niet gerecïitigd den ia Ituslaiid welbekenden naam der vorstin ópenhaar te maken De Jrnh Ct meldt dat een der reohlziiiitige prelUk iitijj te A rnljem eigert jö g lui Jl9Mrp meii a n onitiat J5 ci hét korf scherpechutterj ohojren legenheia aMtkedru onuiwt mItK i ii avnen4 wHrt isiqfut d 4 egt het UmI Att ituWLui t tegelfk scherpschutter en lid der Nederduilsoh hervormde gemeente kan wezen en dat voor de scherpschutters het koningrijk der hemelen niet te weggeliggd U xlt onlai 9 ttc aike itgekomet aMbt ricId is gedeputeerde staten dezer provincie gebleken dat 111 vele gemeenten niet of altha is niet geheel voldoende uitvoering wordt gegeven aan de bepalingen vctvat ifi art 18 flér wet tot voorziening tegen besraetlelijkte ziel tfu De overweging dat het heilryke der vasoine juist iiót door de ingeietenen niet genoepVXdat deze de vergadering met een korte toespraak zaam schijnt te worden ingezien waar de ijver d r J h 9 volge aansehrgving van den minister vanbinQipWBdsohié zaken heeft de commissaris des konii s te s Gravenhage den gemeente besturen veraodR door h tlWItr inylued het welsl igen der C3llecte vOor het fonds tot aanmoediging en ondersteuning v an d ii gewapenden dienst op krachtdadige wijze te Willen béttwiesea en de districts comioisaiciii ooveel noodig d h chii l p w i e h nd tei bieden IilJtotr hool voor m s heeft zich tot denQeMeen te 6UV n angst onder de ingezetenen Eenigé jageis ujt deli Omtrek zijn bezig eene klopjacht te orgamseeren ten einde het gevrecde dier tedaoden aanvoering van heete lucht nit eenig chemisch mengsel koolzuur wordt ontwikkeld Dit brengt dan in plaat i Igkheden zijn nergens anders bekend dan aaU db tafel van stoom de cylinders in beweging der TerölaRgevers en wanneer iemand die niet ip Eindelgk komen nog in aanmerking de mechanicus onze geheimen was ingewgd mg aan het tobben Z Butt met optelmaohine Garlaud met eennieuw met m ne aanteekeniugpn van deeen redenaar zou J I ta evrSngioom T ObHraanlzegging voor al tc ontvangen gift ran I Tousaaint overgemaakt zegging voor al t ontvangene deelt gmede dat g nu genoeg heeft om den armen koetrsier op d l e Mpei j Waar de emeent Qouda ook gebrek aan moge hebben zekot niet a lokalei dis a gezellige ge te vcrgidereii Wat het aantal lokalen betreft kunnen verscheidene vergaderingen te gelijk op t zelfde nur worden gehouden en veeleer zou er gevaar bestaan dat er vgebrek aui bekugiieUBiH penoitw oqtstoud om diè Ter tiderin B by4Ïe wntaen 4 aan vergaderplaatsen Dinsdag was een zaal in het hotel de Paauw de plaats van bijeenkomst voor een aantal ingezetenen lc den der Vereeniging fOnderling HulpietooH die hunne jaarl kselie algemeene Vergadering hielden onder voorfitjterKhap van den heer J S Grootendorst p nd had w rd bij ontstentenis van den secretaris tu déu heer J G van Dam het woord gegeven die kor lij pt den toestand der vereeniging over 187B schetste w aarna de penningmeester de hr L v d Sandep n kening en verantwoording uitbracht van de ontvangsUn en uitgaven over t veiloopenjaar waaruit bleek lat de toestand der kas gunstig te noemen is daar Ixhalve 1000 op t grootboek ineesclireven de voieenigin J nog ƒ 309 T9 Ijf de sfiharbauk heeft beqfvcni een batig aldo van 103 00 hoewel natunrlykef gicdoor talrijke ziekte en sic fgevallen onderde liMen ieder jaar ddarin groote verand ring mogelyk is D vereeniging waa op l Jamian 1876 68 lédeu rgk De penniugmeeslei lichtte de rekening mondeübg isi en merkte daarbij onder andaren op dat t wellicht bsrreemdiiig zou wekken d som van ƒ 103 op t papier alt batig s do te zien en ƒ 53 in kas De oorzaak aa hierin gelegen Jaarlijks werd onder deodvertsotiën in de ondtcie CV den laatsten dag van i ilmilg i de spgarbank geannonceerd Op deze éewöonte vertriouweude had de mnningmeester trouw W courant uagezien maar hóe hg keek de annonce X m niet Na informatie is hem later gebleken v er voor U fgêi mi een iijjet wos aangeplakt getemt iooal men hem gezegd had hetgeen hg niet vooraf had kunmn weten Daarna wai M door heqi gestort pMÏrap waa aan de orde de benoeming van een bestuaralid in de plaats van den penningmeester L van der Ssndeu die herkiesbaar w is volgeus het lïfenwe reglement zouden thana zooals de voorzitter heiia erde door t bestuor n candidatenwerdengeslaH fiea der leden stelde voor den aftredenden bestuurder bg acclamatie te herbenoemen tegcu welk voorstel d h r van der 8 iiiden met ernst opkwam De mming geschiedde toch altijd bij briefjes en nn waa t licht megrïyk zeide spr dat sommige leden fiever op een ander persoon hun stem wilden uitiSfeagen zonder nu juist zich openigk tegen spreker te willen verklaren Kieschheidshalre ve ftangde spr een geheime stemming Aldus geschiedde met t gevolg dat de aftredende penningmeester met algemeene stemmen werd herWweipd Nadat nog een der leden hkd voorgesteld om in plaats van bg de week 2 maal s weeks uit tc betalen t elk den voorzittter deed aanvoeren dat het ni iive reglement eent u jaar in werking zgnda 4g moeielg k voldoende kon warden beoordeeld d t bestuur gaarne t voorstel in overweging ion nemen werd de vergadering gesIot a Voor de elfde algemeene veigadering van hei AardnjVakundig Genootschap te houden te Dordreclft op Zf fldag 1 i Februari a s zgn de volgende punten imbesctirgving vastgesteld efmd g ewend met eene aanvrage om eede subsidi ♦ an ƒ S06 voor iU inrichting i jfaaw aoltiding vaa het nieuw ex nen den t laten Jtenri te Barendreoht gehouden zgn voor de vaceerende betrekkinfc van houf nderwgz der openbare sdiool aan den Bakkersdgk te Barendrecht op de voor 1 Voordracht oyer een bezoek aan Manilla eo unstreken door den heer A B Wiselins i Schetsen lii Algerie door den beer f J J Haver Droese i f WJK medêdeelingep dver d n ZeeuwaChen reiziger Saiiiaer van de Putte door prof P 1 Veth gemeentebesturen mèt betrekking tot deze aangclegeiihjE d te wenschen overlaat heeft gedep staten er töe geleld de stipte naleving van het bovengemeld wetsartikfel beeten burg en weth met aandrang aan te bevelen Mói sohr t aan de Zeidteie Cl Als het begint te regenen wordt er een natte tgd erwacht vroeg of laat iji de leht of in den zomer Want het heeft versaheidene maanden laag niet van belang geregend en de sneenw dis althans gedurende dezea winter in Holland gevallen is beduide niet niet veel De polders kregen geen oveilast van water en de boezem bereikte eenmaal slechts een zeer hoogen stand Overigens was er telkens gelegenheid naar lee te loozeu Diénsvotgens zijii de boeienu van Ktjuland en Delfland zeerdaagj die van Sijiiland is schier op zomerstand of op p m 1 1 BgnU voet onder peil gebracht De Kechtbank te Botterdam heeft den zaakwaarnemer van Wgk veroordeeld tot vierjuren gevangenisstraf dri boeten van SS en 10 jaar ontzetting dor rechten genoemd in art 8 der wet 1854 Ter reibeteiing van het bericht uit gehoonhoven in een vorig sommer inedegedeeld vernemen wg dat de heer G wel tengevolge zguer brandwonden bezweken is doch na van 1 uur des nachts tot des morgens 7 u onder geneeskundige behandeling te zgn geweest Zoowel door den geneesheer als door de menaohen bg wie de heer G inwoonde is alles aangewend wat tot be1u3ud strekken kon Onder de 43S6 militairen die in 1875 nanr Indie zgn uitgezonden bevondenjiich 3535 vreemdelingen nL 296 Dnilachers 174 iiwitsers 2287 Belgen 731 Franaohen l P Oostenrgkers 1 $ Italianen 16 Luxemburgers 2 Polen 1 Amerikaan en 1 Bus Onder de gerteente BeM naby Eindhoven zijn Van het eilatid Marken wordt van 29 Januari geitield i Zékere Dirk Voortmin metselaar te Monnikendam De reditbsnk te s Hage heeft faedbn uitspraak gedaan in d zaak van den restaurateur Wsckwitz te Amsterdam tegen de beeren f b ron van Hogendor en W Kolff te s Hage De rechtbank heeft al vaststaande aangenomen dat de eischer op 16 Mei 1874 tijdens het concours van scherpschutters in de hoofdAaad aldaar een scherpsehuttersmaaltgd beeft geleverd tot een bedrag van ƒ 2354 Of de gedaagden dat diner echter h ben besteld en het dus moeten betalen dit achtte de rechter nog niet volledig bewezen Het eenige bewijs toch dat voorhanden is is een volgens des isohers opg f door den eersten ge daagde met potlood gesdueven niet onderteekenJd stuk papier waarop iiqet vermelding van den datum en de plaats van li t diner een maaltijd voor 200 pisten il ƒ 10 76 pef panvert werd besteld Hoewel dit gesohiift als een opderllaiidsch geschrift is te be ssikottwen en Set feit wasraoh ulgk maakt dat de gedaagden het diner besteld hebben outbndc het V9lledig bewgs Daarom passeerde de rechtbank bet door den eisohcr awigebadea getuigen ewijs en ontzegde heul zijne vordering ten aanzien van den tweeden gedaagde Zg gelastte den eischer datjig in hare zitting van dw 7 Maart aanstwade zal afleggen dep supple toiren eed dat de ecfste gedaagde hem het scherp sohnttersdiner heeft besteld en dat het ouwiiar is dat beid daarvoor betabig is verstrekt Voor hetgeyal dat bg dien eed all gt woidt de eersty gedaagde ver oordeeld tat betaling ee ier som van 2354 met renten i Ifosyn doch iitdioni hij in gebreke mopht blg ven den eed f t leggen zal hem zijqe vtrd cing worden had zich heden ochtend op eene prikslede uikeudam naar Marken over de Goudzi Een eindweegs van den zuid westelijken hoek vin Wt eiland geraakte hg tot aan het hoofd in het gs Drie kwartier uun s y uwde iu 4fT de iMtedkreten io de haven vecnomes weftlen Dwlelijk snelde de onversoKfühten teelieden van dit eilwid met Kaken lijden eir eMi boot ter hulp eu liet ttlube h den maa wt hettj te hntoi fig fs uitev k nnisen verstijfd van Icoudc terwg l zijue kleederen bevroren waren Aan wal gekomen werd hij liefderijk door de Markers verpleegd en tegen het vallen van den t vond iBo hten z j iet é io g a sinak n hem gezond iei e W vöet i e de 9ai e iuariiyonnikeudam te geleiden In een artikel getiteld Het Vasten Mandenteui van bisscbaf Jttqrpat ba 4 Bv C C dat op het beroep de iftgïtbgtoBeitt óiMrTodrvaderen vrg wat valt af te dingen yOintreut den trek tot eten bg onze voorvaderen verhaalt Hadrianus Junius in 1676 isaga Batana o a het volgende Ik zal slechts de vogelen opnoemen Wfurmede de keuken dagelqks vounlen werd Na eerst van haring bokking andere visch zuivel kaas kongnen enz gesproken en vervolgens gewezen te hebben op de ver zende menigte van eieren van meerkolleiu kievitten wilde eenden en dergelijke die men overal vond en naar Brabant en andere Nederlandsche ge westen bg geheele scheepsladingen rauw gekookt en gezouten tot groot voordeel def eigenaren weiden heengezonden noemt h alé dagelijksche spgsen kapoenen kippen kwartels leeuwrikken kalkoenen houtsnippen patrgzen ganzen reigers kraanvogels trapganzen talingen enz Vervolgens spreekt hf van de gewoonte om In alle we estelde bargerhuizen jaartijlis een oo of een halve as ui varken te slachten om er den winter mee door te brengen atlaat hierop Tolgenr I vVandaar die schatten van gezouten spek van hammen schoudertjee die in de rookplaatsen toebereid worden en die het jaarlgksch verlangen en in bekende lekkemgen uitmaken van de hoven der groo tenren de keukens der Apioiussen gdgk ledrr weet dat dit soort vleeseh nei gena zoo ran pa gezouten en zoo malsoh f erookt Wonit als hier Giiiaaiarditai die in het begin der regeeriiig vaai Filips II zyiie beschrijving der Nederlanders opstelde heeft gezegd dat men iii de provincie Holland iiti verhouding tothet getal der inwoners meer wgn dronk dan in eenig land waar de w n z 4f werd verkregen en van overal vooral van deu Rgn hier werd iiH gevoerd en onder de wgnen die men in zguen tijd dien stroom zag afzakken telthg als de meest gewone dezulke op die hnn naam ontleeneB aan deheuveb waarop zij wssseu en in de tweede pbists de Pran sohe en Bourgoguewijnsn daarna de Spaansche waarren hij eenige soorten opnoent Hierop laat hi volgen den Falernisoken en Arvisiaohen neetar afkomstig uit het Napulitaansche en van U jhios Dit wg hier bepaaldelijk ook gewlgen van d wgnen die onze voorvaderen dronken is om den ym af te sneden aan de bewering dat de overdaad onzer dagen juist moet warden gezocht in het ovvrvloedi gebruik van het vocht des w nstoks in onze dagen vergeleken bg vroegeren tgd Wanneer wg de vnug opperen of ons nooit volprezen voorgeslacht doorgaande voortduead zoo uu en dan van goed eten en drinken bieU dan roepen wij in uwe herinnering de aohildergen eniW groote meesters bgv de schuttersmaaltgd de staal meesters en iedere waarop ver eiden portntten te geiyk voorkomen dan wederlegt een enkels blik daarop het v rinoeden b iis zouden d ke maBSèn een doorgaand sober levenWebben géMd integendeelfti tuigt alles aan die lieden dat zij kun ardsohen tabcM nakel met de meeste attentie wiaten te aonteneeren iU wel verre dat ousi dit ZOU bedroeven doet het ons ge aoegen dat portret en schrift de hatelijk bsMhuldigiag wederleggen dat bet voorgeslacht sleohti lust hadjlé zekere beeiiderige vroomheid opeenaftn skil waarraa Dr Kujrper en zijne aanhangers onze mitidn scfailfi zinnige tgdgenooten willen onthalen De heeren Moody en Saiikey hëBben te PWladd pWa hun werk hervat Htt get l hunner hoorden Wordt op ffOeèOO geschat w tirvan minstens SOOtfW als nieuwe hoorders vefschenen VeKn kwa i i tot tuurlgk meer dan eenmaal j Géddrénde het eeuwfeest tran Attierika oriafltMi kelgkhèid zullen al de hx 6fdsptk rwegqA huH Traoht prezen yerminderen Men vefwacht ferdo i eeil bnitrtigewónien toevloed van bezoekenr di tentoon stelliog te Philadelphia De scfatjittersrsad te Zaandam heeft jl VrgdagI avond in e e zitting waarbij het pubNek niet was toegelaten uitspraak gedaan in de bekende schutterskwestie en een veroordeetend voniiia geveld Het Wij leven ia een tijd van vooraitgaag Wi aan de wa rhfid van dit anama mocht wiUeu twgfelen kan et é f taakkelijk irabtiK rltiigèn door fe vela uitviudiugeu die iu deu laatsten tijd zgn gedaan en waarvan wel enkele veidieueu te worden vermdd Doar Ëngelsche laskuici zgn o a verschillende octrooien genomen Zoo heeft b jv de heer L M Lloyd te Westminster een reddingtoestel voor soh tareukei eliugeu uitgévMidpn bestaande uit een aatttal WaterdMte ledereu zakken die als iqiworden opgeblazen een kleine boot voraieu welke aan het lichaam kan rurden beve8ti d Om een kunstmatige ijsbaan te maken stellen de herreu Wett en Bollo Voor uiif ondw eCf dunne watervlakte een ItuésltAatigen koudeti sWiolii te Uten érculeercn de oudyrlagen voor den op die wgze gevormden gsvloer zonden rusten op veeren of zakken met lucht gevuld en de vlakte als zg door scbaatsenrgders werd gthraikt zou ecu gol beweging mukeu I De Itwr Mack Oiltivray te Plymouth heefteen ma chlue uitgevuuden die gelijktijdig boort en snydt D ur de ingenieurs Johnson eu Hartiog is octrooi verkregen voor een nieuwen tramwajr wagon die voorzien is vuu een toeatel waardoor de wagon op de vaststaande nidoma ka worden omgekeerd in de hoogt geheven om ddbr muWe straten te rgd 1 Voorts is het rijtuig voorzien van een elfregregistreereude inrichting van het aantal iu en uitgaande passagiers Vooral ook uit Amerika iqu berichten gekomen omtrent talrijke uieuWe uttvludingeu Ken van de merkwaa gste is zekel wel die Van den heer Griffin te Syracuse die octrooi heeft ge vraagd voor een surrooant voor ei l n bestaande uit ren mengsel van wgnsteen wgiiSteeniuUr atuin dubbel koolzure uatron suiker curcuma Arabische gom zwafel en stgfllel t Kan lekker wezen Nikolaas Mackenzie ilk Srovidence heeft octrooi voor een sofa die in een oogeublik in eene t twee stoelen kan woAlen iranderd Om vruchten eieren tnaadète voorwèrffsa zoodanig te traUaporteeren idsJt kst jwaaluit andere niet aanraakt stelt zekere Mijlé Toor een kist te nemen waarin versohillende kokets vttuc netwerk vau den bo em tt t het deksel zijn igespMitien Ife eieren ent Worden in die netten dariDeni gestopt de ruimte opgevuU en de ecA van den ander gescheiden door telkens na het infeggen van een ei het nsf toe te madaiii d e eieren hangen danfvaa elkander geseheiden en kunnen zander evaar voo schade worden getransporteerd m ingeniJnr K y SttJïte heefC eelt wagoB voor spoogrwegaUjmet n rdillüt vandea Aaüflveeri jden vauide Wielen mt tAiddeff otider het rgtoigl taan bevdkden zich twee sebjistéii mM caoutschouk bikleed die dea wagon in evenwicht houden Barkltr uit v rley heeft octrooi gevraagd voor een miiohine RUer k l uit twee afdeeliugeu bestaaa waarin door mee een telsel Tan veittilaie vSor spoorfc ojöp J Weaver en Colwell met een nieuw proces tot zuivering van zout eu autker WiUa in Chicago heeft een eenyput e machine vervaardigd voor het febrieeereti van hoefnagels Frans Burger heeft een machiue uitgevonden die in plaats van dojr stoom door het verbranden van een mengsel vmi lucht en teerelie wordt gedretven Lawsou lu BatUr eiudelijk een nieuwe waschmaohine Dit de aanteekeninsen van eon dagbiadverslaggarsr In onzen tgd van parlementair regeeringsvorm van bijeetikomsien en naarnlooze vennoatschappett bg welke het gesproken woord eene zoo vooruaige plaats bekleedt eu door de hand van saelsdirijvers eu veislaggeve aomiddelgk uit des bs Aten kring waarin het wMt lbnken heeft in de oubegrensde ruimte van het groote publiek wordt overgebracht IS het niet oubelangrgk te vernemen hoe door een reporter in Engeland waar deze soort van arbeid tot grooter volkomenheid is gebracht dan ergens elders in Europa over de verschillende geachte sprekers welke aan de odtlediag zgiier hiets verzwggeude pen wtirden onderworpen gedacht wordt Ecu redenaar zegt hg kan uit zeer verschillende aogpuiiten beschouwd worden naarmate van de voorkeur uf deu afkeer welke door ieder zgner toehoorders voor zgn persoon of voor de zaak welke hij i voorstaat gekoesterd wordt Het oordeel van d u i vefslag ver daarentegen wordt beheerscht door om I stubdigkeden en eene wijze van zien welke onver aiiderlijk dezelfde eu hem alleen eigen sgu Het kan hem bittter weiuig schelen of een spreker in drukwekkeud overtuigend of van geestdrift vervuld 19 of hij rechtzinnige dan wel vrijzinnige gevoelena koesttjrt of hg een Urieksoheu neus een arendsblik of een Komeiusche houding bezit Zgn maatstaf is eene andere dan die vau het groote publiek en bé it voor het laatste geen waarde getgk uit de portrettengMerg welke ik ga vertooneu en ie de vrucht eLuei jareulaiige werkzaamheid is voldoende zal blijken Myn eetste figuur is die van een L3nden9ch geestelijke wiens leenedteen on voordrachten ik in dan aanvang mijner loopbaan dikwgls heb moeten terngT geven Men kau hem beschouwen als een type der sprekp Kvlk zich lleau met ïfeiten opkoudfu en gelijk iuea zegt recht op Ca malt afgaan Öij s reektulujd alsof hij zgn geht le rtdevoering uit hit hoofdbeeft gileeid gu ged iohten komen er uit alsof het rappjrieii eeiier parleiiKutauKoajainiwie ziju Hijgaat ia zijne rede altijd tot Het zesde en laatste punt nooit vtrder Ziju welsprekendheid heeft den gang van teen deurwaardecs exploit hg levert eene ops mmiog van belangrijke of met bielaugrijke daadzaken eene ouafgebrokeue reeks argumenten een beroep op dejuiy Hg IS een ro4te steun voor maatschappelijke hervormers zooals bgw orkeeld beetuunleri oa tAchaf fiugsigeuoötMliappen Hg weet precies hbevéeMottinen jenever er jaarlgks in het land worden leeggedronken hij geeft mt zgu hoofd op hoeveel percent van het stuattinkoiaen door de belasting op het gedistilleerd wordt opgebracht en herleidt dat bedrag in een oog weuk tot eene evenredige hoeveelheid steenkolen wollen dekens of traktoatjtjs D iarentegen is h een schrik voor diieeteuten van spoorwegmaatschap gtat want hg is op d halfjaarlgksche vei aderingen beterop d hoogte dan het bestuur zelf en doet de onpleisierigste vrag a over het verband tusseheit den hoogst bevredigeuden toestand onzer maatschappg en het dividend dat niet meer dan l j ten honderd bedraagt Voor dezen heer evea als voor allfe aodefen van Z jiie soort was ik in mijn jongen tfjd Bobdéü k bang Hg spreekt niet bijzonder vlug maar de eentoon dreun zgner woorden msakt op uw oor deazeUdea indruk als de op het hoofd neervallende waterdi p pel in de bekende pgniging der inquisitie Kg is zelf zoo uiterst kalm en koel eu zgn mauier fan spreken is zoo werktuigelgk dathet degemakkelijk te zaak ter wereld schgnt om hem te volgeti Maar het tegenovêtgestelde is het geval Zijn precièihÈid in plaats van den onervaren verslaggever op itSn geWAk stellen maakt dien juist teHnwacbrig en de zi ket overtuiging dat het oteMMA van eelt enkel wi9onl onfeilbaar uitkomt rmakO het soms ditmöf l eefi letter op het papier te brengen Men verkeM aitgd met hem in spanning want het heeft ieder oogep bliVdêh sch ti alsof hij héél iet bifzbnd r zal giili n aeggsli het voornaamste zgaer geheele redevoetïif eu waarvan gg dus geen lettergreep vedor mpogt laten gaan Hij heeft ook lanjfe aanh aliugen uit allerlei boeken eu nieuwsbladen in z n hoof j die Hg in één adem opdreunt zouder bijna ooit de bronnen op te noemen Hg is dientengevolge een van de onaangenaamste sprekers om te volgeu Doch al deze moeiÉ hij stellig uitroeiien Nu als p met hem zooveel ötoellè tebt dalf Vérstifet gg met Verf van het vaW Ik geloof dat hH dê gertikkèiyitSte mai VaU allett ia oór een saeliohtgvef Op zulk eette opmefking gftf ik gswöoülgk g ee i ahder antwoord dan dat at ik zelf eens ontving toen ik dig eens in het foyer van eën theater van deb defd u rim téat aanmerking op een der spelers veïoortoofde een blik namelijk véVi gïttiengd ini eGjJèu niinach ting en vernietiging e€tt blik zooalé een allopatlsch geneesheer er een toe j Werpt aan zijn 1iomaeopa hïschen konfrater j f waarmede de killaef van een hotel u aanziet als gj hein te kenneu geeft dat gij geeff w n zult drinken Eén pïndaut voir den vöngen is eed spreker dien ik myuneer i vverver noemen zal Deze r enaar te geeft zien op allerlei ouliekende wegen evenals een onervaren tourist uit eeiic groote stad die voor het eerst een berg iu Schotland beklimmen wil Zijn vidzinneu zijn als een komieke voordracht van iemand met een slecht geheugen Zij gelgked op het borduurwerk eener jonge dame of op de bouwplannen van menige stedelijke commissie voor openbare werken zij hebben geen begin of einde Als mgnheer Zwerver tot eene conclusie komt behoudt hij zich altijd een twaalfud puuteu voor waarin zg niet van toepassing is een woordelijk verslag van hetgeen hij zegt zou het oog van dan lezer vermoeieli door het onnoemelijk aantal komma s haakjes en aanhalingsteekens eii zou den kalmsten zetter van de wereld tot wanhoop breugeli Een mijner vriendeh die gewoon was aauteekeningen te maken over de voordrachten vau zeker bekend professor in de piiysiologiér verhaalde mij eens dat hij in een enkelen volzin van dien Spreker niet muider dan zeventien tusschenzinnen had geteld doch indien hij den heer Zwerver gekend had dan zou hij over zulk eene kleiuigheid nooit gesproken hebben Deze heer maakt bg Voor een verslag in een dagblad is de heer Zwerver nog al geinakkelgk de verslaggever heeft iqaa anecdotes sleelite wat breed uit te meien eo de rest zoo beknopt mogelijk te maken doch voor een wQordelgk verslag ia hij bg i i t te verteren vbonl wanneer hijzelf dan zoo beleefd is zich met de otm motie te beldstm Nu volgt een ander vriend diep ik maar den daiM vati taiguheer Plagiaat gevëu teX Deze is een gdnsteling van het publiek Geifoqnlgj verschgnt h pas laat iu de vergadering Voor zooveel het uit het oog verliezen van zifn onderwera betreft gaat hg nojf iets verdfer dan Z er r Hf heeft wel een bepaald onderwei aar hg het Woord over heet te roeren maar inderdMd laat hU dkt onderwerp bijlig vOlkbmèn m rost en hijzelf wordt door z n onderwerp nog minder bezig gehfiuden Z gn ftrl is de klsssieke en de poëtische aanhaling en k is een fort dat door geen belsgeringsgeschnt in den vorm v n snrftastnen v n de pets of vaTT de eritiek is plat te schieten Zijn ondètwerp is niets meer dan n kleurlooze dr i id waudoor de lange reeks zijner aanholiageii welke soKitteren als koralen van aÜerk kleur wortlt IwjeeB ya si e ge n Het liehi dat Z9h Tenprsden is echter vna iedereSB a k mstig bWal ao manheer J iv laatstSl aiHihdhif IMinnert hem altgd weer aan een regel van een ander achrijwr eeil pnssage Uf hst boelv MbteS of eëne s ireuk van l upper of e ue levendige besahrg van Cowper en daar komen zij a propm ttf toiltê Hg speelt met Grieksche en Bomeilische namen aheen goóohcMèr met batten of messen Een axioma van Baqo wordt gevolgd door een strophe van TeniiysoTi op hetzelfde oOgenblik dat eeq alleenspraak van Snakfcijterfre en eene toesftding op een karakter Van Afistopbanes al op deu achtergrond komei opdogfiB Het een wordt afgdtvitód doOr hét audèf en voor het slot bewaart hi cwoanlgk een kutMn pBw a kunststuk zoo sa neu stcUl ds de materialen in den brouwketel der heksen uil Mncbeth terwgl gelukkig bW putiliek irttói zelden deu rdofc er van opmerkt Njijziflk een vuaiweik selllji it deeenveud DiOjbneSr lantaren waarmede eoitypljeiid spteker zoo die er 1