Goudsche Courant, zondag 6 februari 1876

fiV t Z Hidag G Fobni rii Wrwm 18 f hervatting der dienst Leiden Gouda w Van LEIDEN Toonniddagg 5 ure namiddags 12 en 5 ure GOUDA 7 en 11 20 namiddags 5 5 m Vrgdag 4 en 11 20 5 5 m Zaterdag 5 en 11 20 5 m 6OTDSCHE CQlMll iiws eo Advértentieblaii voor Gonda en Oiplrekeit xick uu waagt optreedt ui ireuti uauhtUshije Wat uuMt nu eea ongelukkig Teralaggern met lóUc n redcTOeriDs begioueuF Dikwglt misschien wel intt de bepaalde bedoeling om er hem in te laten Ijupen dnuat de heer f geheele passages r mlooce Tenen Tan Tolkomen onbekende dichters achter elkaar op die loo sprekewl op prota geUjkea dat gij ie zuuder erg in uw lelaaa als toodauig orerneefflt tonder dat ieoiaud behalTe de leer enkelen die achter Let geheim lyn er iets Tan merkt Haar Plagiaat tlf u op het punt Tan de verslagen iquer redetoenugen even icketpiiettd als alle andere sprekers en Tall als een donderslag op a neder om u over uwe achteloosheid te onderhouden Ik heb échter nog niet gexegd welke spreker my ie grooUte vrees aaigasgt Wauuei ik dakdoe zult ji j u verbalen over mqn gebrek aan smajk Dit IS niemand auden dan de heer Maler Junior wiens uug n ime st jl de toehoorders zoo volkomen op hun r mak stelt en wiens geestige aardigheden vau het gin tot het einde hunne aandacht bezig houden Het is echter ea suuderlinge waarheid dat eeue ardigheid het aaugenaaiuste ding Tan de wereld is om te hooreu vertelleu eu tevens het moeielgkste om t worden weergegeven Is de verslaggever in staat vui eeu goeden zet naar waarde t e schatten en iu den regel is hg dat wel tengevolge der tallooze lichle zetten welke bg gesdoemd is aan het lankliio dige publiek op te disschen dan is de vercoeking om er naar te luisteren de geestigheid er 4m te genieten en daardoor het sehryven te vergeten bgua niet te overwiiiueu Het ligt luo in den aard i ta eeu inensch uuï de pen neer te leggen eu met ijfUB uiedenieusehen te luisteren eu te Uiehen Het is iT zoo verre van dat hethuudru van aauteekeningen rru geheel werkiuigelgke arbeid wezen zou gelyk de oukundigeu geWooulgk deuken dat er iu tegendeel bg de meest geoefejde mannen van het vak eene aauhoudende eu iugespaunen aandacht toe vereiacht Vurdt Bn eeue geestige vertelliug ik leide het reeds boiit evae bgna onweerstaanbare kracht om de oplet u udheid a t het suelichrgveu af te leiden zoodat er caiie zeldia e zelfbeheeisokiug noodig is om daar mede voort te kunnen gaan MARKTBERICHTEN OUd 3 Feb 187 1 By kleinen omzet was i stemming flauw Poldertarwe puikey 9 a Ï SO Mindere 8 Ï6 i I 8 7 $ Kuggf puike 7 25 i 7 60 Mindere J 6 80 a fl m Votr ƒ 6 25 ƒ 6 60 Gerst puike J 7 1 7 60 Mindere 6 a 6 75 Haver z ar ƒ 5 i 5 50 Ligte 4 i 4 75 I veemarkt met weiuig aanvoer de handel iets trager schapen vlug varkeus voor Londen van ii it 26 cents per half kilo biggen vlug te verkoopeu Aaiigevoeni 8 iwrt eu kaas de handel vlug Bo ter ƒ 1 70 a 1 90 CORRSSPONDENTIE Wij OBtviagru weder a droom ot r t jur 1900 ea el tea vervet op d ia oas vorig ar schter vsa cca aadvrra tebrijvcr Het ak lal waanekunluk ia bet vol a4 ar toaidaali ordcii vtrletpd Het stuk vso P stl ia ea oaiar volgcade ars gsflaaiu urdra Hel itak vu I is etiadar gciekikt voor oai blad hy R nacvn Bar arlijk Stand uoasa SI Jta Adriaaa oidere J HoUterbarn sa k vaa Wyk t Febr Ky b rU Msria oadm P Juiaa sa A Uoawiraa S Miwlau oadan N de Joag ea N r de Joaf OVUU IUIN SI Jaa M P la eriod j S ai F C Jargr ior ed J L taa Bereeleüa 7i J II I Febr H e t rnjh S k MinrkoQ tS j N J V vsa der Poet I m t W C vaa Ueawea wsd W P MerKh e4 j 11 b Giaewo Pebr A Bont ea K Straver J W vaa Ualiiov ea H C Voordoo P NieaiiUad ea M vaa Meare A vaa dor Wcgdea to A Sperma ADVERTENTIfiNa Beden orerleed out jongste Kindje NICOLAAS JAN FRANCOIS in den ondeidom T n bgiut U maanden C G TAJt DEK POST B K J VAK nicm POST Gotida 1 Febr 1876 Fijl is V D Heer en MeTrouvr MONTIJN betaigen bg deie ban dank Toor de vele bewyien Tan deelneming onderrondén bg het OTerlgden Tan hiinne Moeder en Behawdmoeder Marrouw de Wed A M MONTUN TAK on Bwk Gomia 2 Febmarg 1876 LIEDEmF L AFOlLO op MAANtDAG 7 FEBKÜARI 1876 avonds ten 7 ure precies in de Sociëteit Ons Gbnoeobn Zg die iets te Tordereu hebben van of rerscholdigd zgn aan de Nalatenschap Tan den Heer PETRUS FRANCISCÜS VOS gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 15den FEBRUARU 1876 ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOG LEEVER te Gonda Zg die iets te vorderen hebben van ofverschuldigd zgn aan de Natenschap van Mejofvrouw AALTJE SAM80M gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden versocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 15deu FEBUUARIJ 1876 ten kantore van den Notaris W J FORTUUN DROOOLEEVER te Omubt f70 k 80 000 diaponibel tegen 47i o t o als 1ste Hypotheek op LanderjiaB eok bg gedeelten Te bevragen bg J MENSCHAAR Turfmarkt te Gouda Zeker middel Eenwen zgn voorbggegaan waarin bergenvan kruiden eu rivieren van dranken sgn aangewend tegen de beillooze plaag genaamd rhnmatiek echter alles zonder eene geregelde uitwerking geen medicgn dat niet te VergeefskloMh tegen de rots van bet rhumatiek geenmidMMs voor deze bekend geweest dat harekwaal en oorzaak met wortel en tak uitroeide Thans zgn daar de eenvoudige bereide j Watten van Abshaubbin welke in slechts wnnige jaren reeds oovele Ugken van hare dadelgke werking hebben gegeven Niemand beproeft te vergeefs hare kracht Zg trekken gevatte koude uit alle ligchaamsdeelen dadelgk uit en vervolgens naar evenredigheid dat men verkiests oedig of langzaam van hare Weldadigltód gebruik te maken de prga kan voor niemand ee i afschrik zgn terwgl het veelvuldig debiet mij in staat stelt z tegen den geriogeu prgs vau slechts 30 cents per pakje te kunnen verknopen Verkrggbaar aan het Boofü Depot bg A BREETVELT Az te Delft die tot bewgsderechtheid voortgaat de billelten te onderteek nen Verder bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS ZererJtniun T W DEN UIL Schoonhoven J GOÜDKADE Botkoop OTTO HOOGENDLIK CapelU aid IJud A BBUNABT Oostpoort Rotterdam J B KELLER M liMV Weste Wagenstraat 290 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE be gint op MAANDAG 14 FËBRUARIJ e k Gedurende 26 Jaren beproefd inatherinPreparalen nu Dr J G PÜPP k k Hor T ad ru Z M lea Keiitr vaa Ootieoryk te Weeoeo Bogoergaaee Nr 2 Tot vulling van holle Tanden it er yecB h ilxam r rn beUr iniddet dan bet TftAdploabeermI dat lederecB hII uer teiBakkclgk en lOoder pijo Id dcK hullen Tnod kan pluttcu dat iicli dan aan den Taud M bet TaudvleiMh taatbechl den Tabd foor verder bederfWboedt en de pga vcrdrüft Anatherin Mondwater In flMona tegen L 1 75 ea 1 1 20 ia het toortreffelukate middel tegen rhniMtiMbe tandnjo Mj DBtitekinic iwallen en tweoren van het taodvleeicb het loat den van reKi ccD landileen op en voorkomt de nienwe vorming daarvan maakt loattaande tanden wider vaat door veraterking van bet taudvleeach van alle acbadelgke ti n reinigt i h bet den nood een MuseuanM fnaacbe renk terwyl het dit OBWog Dancn reuk weldra doet vcrdwgnen Anatherin Tandpasta Dit middel geeh reiabeid ea riiehbeid tao dea adoaa ea dieat boneodiea ooi de teodea eea beider wiltao glaai ta doeo ferkrggeo ban bederf te toorkamea ea bot taadvleesdl ta eerateikeo Pryi A I SO ea etatl Plantaardig Tandpoeder Het reinigt de Uoden xiodanig dat door dagelgkaeh gebraik Biet alleen de ficmiKiuIijk wao lattige tandatrrn vcrwydert maar ook brt glazuar der landen aan beUcrbeid es lljnhtid toeneemt Frja per dwM 80 cent Tantenborstels i tolgeai taawy og vaa Dr G Pupp bk Hof Taadalte K M dea keiiar ia Ooetearj b t Wecaea voor VolwaeeeaCB fl 1 voor Kiudcrea 80 Ceatf fWaar schuwing Alle beitaaade aaoaakteU vto A aatheria Mondwater iga tlleea op de liehte geloofwiardigbeid Tin b l Poblieaai berekend ca bebbcn xeer veel icbade tea getolge gefaad U bebben geheel geaa werking teweeg gebracht dearuui waarlebaw ik biermede bet geerde poblicaa voor aakoop faa Zalke aan tklell ID X C3 S OFIE k k Hot TaadaiU ea aitvioder der Aaalktria Prrpaiataa ia in alia OOUBANTCP worden d a d e 1 k opgezönclen door den Boeklumdelaar A jprinkman te Gofida Een aftcbrlft U voldoende OiHilt Orak na A trIikiMa Te verkrijgen te Ooiida bg L Sebenir inkelief op Ie Hooicatraat wyk A I2S te Botterdam by 1 E eau SaDten Kolff apoth en A Sohipfwiegn It C blaauwe porcelein winkel t Hage bg J L F C Snabilifé apoth te Ledden bg E Noordijk te Utreekt bg F Aliens apoth te Amiterdam bg F an Windhein fc C ecrkoophuit Ie Oudewater bg T i tan Vreuninien te SchooahoTen bg A WotK BUITENLAND BvHeiiliiiHlscJi everzli lit De uitslag der Terkiet Dgen van II Zondag blgren het hoafdonderwerg der fijuiwhe bladen Indien het noodig waa dat de wigis der republikeineu nader b restigd mtti dan zouden de klaagtonen der oouseriratieye bladen daartoe kunnen itrekken De mannen an het vroegere reohter midden beginnen ned by te draaien door de bewering dat zg nooit in Tenet zgn ge eeit t en de tegenwoordige constitutie Het orgaan ran Buffet en de BrogUe neemt eeu loopje loet da teleurgesti ide Bouapiirtistea De VK n klaagt dat de Pranacheu reeds zoo bedorven i4 dat er aleobta II zuivere yllabua manoen in dn Senaat zgn ehiMikt Aan deu horizon doemen reeda de verkiezingen Tatn de i Tiaaa op De caudidatureu verrgzen ala paddèatuelen vooral te Parga en daaronder versoheid tne radioule De permanente commiaaie ia Donderdag vergaderd geweeet Er viel niets bgzonder voor De commisêie bealoot den 24steD dèiter bgeen te komen om het ceremonieel te regelen van de overdracht der bevoegdheid van de Nationale Vergadering aan de nieuwe Kamer ▼ oorts werd goedgekeurd dat in de vacature in deu senaat oi UtiW door het overlgden van Larochette zal wolden vooizen door d n naat zelf L De Farijiiistie eorre r oudeut van de Tkim voorspelt en naar bet ons voorkomt op goeden grond dat Buffet zgn ontslag zal hebben genomen voordat dr Kamer bgeeukomt ïlvt zou trouwens oubegrgpelgk weven findien de pnssident moarwïhalk niet inzag dat het tegenwoordig ministerie niet ia te liandhaven Waarom Buffet niet onmiddellgk aftreedt iagemakkelgk te verklaren V ooreerat schgut bg de ware betcekenis vaa de jongste atemimng uog niet te vatten en nog te grloov a dat allea meer uaar cün wenach zou zgn graaou indien de ambtenaren beter hadden opgepast Ten tweede en vooral Wensoht hy te worden gekozen als afgevaardigde te Mireoourt en het zou natuurlijk niet Zijne kansen vermeerderen als hij het T ld ruimde voordat die verkiezingen zgn al loopeaBovendien sohgut Buffet gemoedabezwaren te hebben De verkiezingen zijn aangevangen onder z ne leiding en hg meent nu te moeten vo hSrdep ea niet zgn opvolger te moeten plaatse vofbr een hatWloiliia werk MUar ten stelligste wdrdt verzükerd dat Buffet reeds zijn ontslag genomen ebMo ou in en niet de genoemde punten bg kem Hadden gewogen Reenen waarom men bewee t dat Hy den ÏOsten dag 3er vefkiezingen nog ndniater itrfien zal inaar vMr 8 Maart bijrenkomst der Kamer zgn ontslag hebben al En dan hoopt men écn vrijzinnig ministerie te zien optreden oprechtelijk gezind om het met d6 gematigde republikeinsche staatsregeling ernstig te beproeven Te Berlyn lilgft de ontevredenheid van de regeenng ot er de verwerping van de meeste politieke artikelen van het ontwerp tot aanvulling van het trafi itboek aitn de orde van d n dag Van officteuse ydé wotdt gepubliceerd dat de bekende redevoering van d n minister Eulenberg tegen het roode spook bu meil in ïrankrlJk zeggen niet alleen de uitdmkkint i geweest van zgn persoonlijk gevoelen tftijar tevens ook liet progpim der regeeriug De Ntff t eiUulu gakt voort met aanvallen op den rgtsdag zoo tiitter vau toon dat men werkelijk tot de overtuiging zou komen dit de régeering besloten is ORi bji de volgende ve fkfezingen een conservatieve iljeêrdeiieid tot stand te brengen De nationaal liber n trachten den storm te bezweren door de verlekeribg dat de uitbreiding van het kanselartikel in tweede lezing verworpen in derde lezing d worden aapgenomen De rgksdag zal den 12n op reces uiteengaan Dan kopit de Pruisische landdag wpder den 14n bijeen Men hoopt daar dan dadelgk aan de tweede lezing van het budget te kunnen beginnen Men verwacht in deze zitting van den Pruisischen nddag eindelijk een ontwerp tot inleving van liet hertogdom Lauenburg in de Pruisische monarchie De aartsbisschop van Qnesea en Posen door de Duitsche bladen eenvoudig graaf ledochowski genoemd in Donderdagmorgen zes uren uit de gevangenis te vOstrowo ontslagen j zijn atraftgd was om bi geleid door den Landraad en twee ambtenaren van politie werd de prelaat naar het spoorwegstation gebracht eu vertrok in de richting van Breslau Gisterenavond kwam hij te Berlgu aan om heden de reis voort te zetten Uit Konstantinopel konen gunstige berichten omtrent de Oostenrijksche voorst Ueq die reeds door den ministerraad zijn onderzoflht Naar men gelooft zal de Porte ze in beginsel aabnemen Dit bewijst dat de oiiderhandeliugen op ea goeden weg zgn maar wij behoeven wel niet b nggen dat iu deze het begin het ge nakkelijkat terwijl de bezwaren pas zullen komen wanneer faêteeen in beginsel werd aangenomen uu ook eerlijk iqnt orden toegepast De Porte beeft thans eene sohflone gelegenheid wanneer het ontnerp niet alleen oittr wordt aangenomen in beginsel maar de voorgeatdde hervormingen iu geheel Turkije ernstig warden ingevoerd dan zou het land stellig eene goede toekoAit tegengaan Maar daartoe is bg de Turksche a tataliedeu eeue geeetkmcht noodig waarvan tot dusver nog niet vele blijken werden gegeven Men kan echter voorloopig het beate blijven hopen De J ten waarover Êugeland nadere opheldering neg zonder evenwel daarvan zgne torstemming IJkapkelijk ta maken zgn die betreffende betere regding van het landbezit en het besteden van een gedekte der belastingen voor plaatselijke behoeften Om de Iteteekéuis van hetgeen thans voorgesteld wordt volkei Mn duidelgk te maren zal men natuurlgk nadere iuliol tingen moeten afwachten Thans zgn vni it t plan niet veel meer bekend diB de Krgote alatreiUM fc n Het Italiaauwhe faAiMieut zal zeer waarschijulijk 2 Maart worden fifv mml iu de eerste plaats zullen worden bijiaudeld ti vncuwe handclsverdrageU en de verséhilleude spoorw fg overeenkomsteu In het Amerikaansche parlement wordt een krachtige poging aangewendy tot bestrgdiog van den slavenhandel De heer Springer hec nl eemvetaontwerp voorgesteld om AJnerikoauscbe uiiderdanen m vreemde landen die slav bezitten of gebruiken buiten de beaehermiug dar Amerikaansche wetten te stellen Het ontwerp moet groote kans van slagen hebben daar het te Washington zeer gunstig is ontvangen Per telegram kwam ook de gewichtige tijding dat het congres met een meerderheid van 40 stemmen eeu voorstel heeft vrrworpru wiuirbg de herkieiing van eeu president voor de tweeds maal werd toegelaten De e strgd kan dus al beslist beschouwd worden Grand weet wat hem te doen staat Een vergadering van democratische leden vau t congres heeft zidi beraden over de voorstellen voor eu tegen de hervatting der betaling in specie welke bij t congres zgn ingediend Ze is niet tot een besluit kunnen komen De oplossing van deze groote vraag zou zeker nog meer tot de welvaart van de Vereeuigde Staten bgdragen dan die omtrent de herkieziug van Grant GOUDA B Februari 1876 Vermeldden wg voor eenigeu tg d de oprichting eener afdeeling hier ter stede der kwartguldens vereeniging voor de scholen in de Minabasaa het doet ons genoegen thana te kunnen melden dat eengroot aantal stadgenooten zich bereid heeft verklaard dat goede doel te ondersteunen Terwgl aan gitten de som van 18 ia ingekomen heeft men de toezeggiug voor een jaarlgksche contributie van 166 De dames die de afdeeling oprichtten hebjien dus succes op het werk waarmeds wjj hen van harte gelukwensen I Alhier ia do6i jde politie aangehouden Pieter de Jong van beroeofpijpmakerskneoht wonende binnen deze gemeente Hft zich had schuldig gemaakt aan het stelen van koperen deksels van waterketels die des morgens door d n water n vUurverkoopsters op de stoepen der ingezetenen wolden gezet Het schijnt dat deze persoon als hij b dionkcnis het altijd op die ketels gemunt be ft daar Üo a reeds twee gevangenisstraffen heeft ondergüanvoor diefstal van jraterketels die des morgens opde stoepen stonden Juist heden is t 60 jaar geleden dat A Sfcotirt X bij de firma de Lange alhier onafgebroken werkxaain is geweest Tien jaren geleden werd hem in een openbare vergadering van t Departement der nlfa tschappij tot Nut van t Algemeen de medaille dier maatschappij voor langdurigen dieust ui ereikt Met Kènoegen vernemen wij dat Apollo s afd eUlV Uiterlijke Welsprekendheid in hare vergadering vanjfu t ren besloten heeft in Maart a s eene ulttoeriüg tè geven waarvan de netto opliiiengst zal worden ovërMnhandigd aan de commissie die zich alhier heeft gécblÜlti tueerd tot oprichting van een monument voor de hr Houtman Men mag met grond verwachten dat de iuteeken i Ma voor deze voorstelling die dezer dagen zullfen woliJé rondgezonden spoedig met yele hiudtéekeuingenzul len prijken niet alleen met t oog op het doel van de öjt breugat maar ook wijl vorige voorstellingen der yerrev niging de beste belofte geven voor dèp t tiitii riltM thans geamionWirde f Gisteren zijn eeu aantal stlijdefs nit Indielo l el vaderland teruggekeerd en op feestelgke w ze t 1der onlvaiigen Welke géleirenheid meniiwIuitifiHte feestdrót StllngerfeW y De Oude Heer Sttiitt heeft voor ijn hoofèonitrwijzat ontxangen 31t S Men schrijft ons Bit Krimpen i d IJssel Stoii polder van heden c YS Heden is op de werf de Hoop vaa den hear C van der Giessen de kiel gelegd voor eéoè te o awen ijzeren schroefstoomboot genaamd Slad Otmjii voor rekeniug van de heerru Jan Pot en C ie 1lot terdam bestemd voor de bestaande diea t tussokeii Gonda en Rotlèrdalh visa versa itagerieiit rOoT fui sagiei goedereti en vee De machine t b IflTkou denkraeht wotdt vervaardigd aan de fabriek vaa dé heeriiO Hurgerhont en Kt aak te Itotterdati Naar men ons uit goede bron mededeelt zija de pmcesstukken inzake H J Jnt o s w lks de pMoaMt generaal ter examinatie vaa den offlciar van Justitie Ik Botterdam had ontvaiigen nadat deinstmctie op eev paatpunten was aangevuld heden aaa den ambtenai temggezonden met venoelc thans de vèrwij ng nahr hem proeiireor generaal overeenkoiMstlg art 129 Wat boek van 8tntfvbrd ritig te Tordereo Behalve deaan kstf dossier toegevoegde bijna even uitgebreide instniotie im gen De Jong o s bevat de ibrentsris bij d a b hoiid r4processtukken De behandeling der zaak kan niet eerte dèn tegen de tw ed keJft tan Maart of daeeiste Mfl rka April worden t mtiet getiéa Mt Donderd ig vond werd in eene vergadering van de afd Gonda eti Omstreken van het NedeilaiidMk Protestantenbond een voordracht gehouden door Uk heer P H HügenholB jr uit Amsterdai Spreker a doel win het dezen aVond op twee gevaren te wjjzen die ons dreigea ten iet alleen il ons vaderland maar overal zAoals hem e a toen Ut als nfgevaiirdifde van het Ncdetlahdsëh Proteatantei bond op de als verg idering was te Wiesbïde in 1874 dnidelp gebleken was Deze twee g rkMt zijn het ultramontmiisnie en Het indifferentisme Vooreerst briiaudeldè spr bet ulthimontaniaMe IM brgou echter met er op te wijzen dat uatuurlqk b m behandeling ten strengste Aken Vmi personen dieoA gescheiden Het sprak wel vau zelf dat erondfc f lliK Roomsche landgrnooten eer Veel eerlHke eerUïdwaardige achting vrrdirnende mnntirn werden getontfSflt zoodat t hier alleen op de beginselen van t ultrameotanisrae aankwam die volgend spr ten streugstedieudeg i brandmerkt Nn eerst een korte schets gegvvea t hebben yan he ontstaan der E C kerk wees pr met enkele woorden op de groot beteekenie hurvsn ft de Middeleeuwen Toen was zij de besehérmster van brt oa