Goudsche Courant, zondag 6 februari 1876

herwijs de Vweekster van de schooue kanalen de eentge plaats waar tramie n beschaving w rden bevorderd Zdb eerbied gnakc eeiJHed moest men hebben voor luueiictgmen Üe diani wal i waar aüe waarde voor ons edoren l ebbeB doeh aan ieder waarvan een schoon id e ten grondslag lag Zno de leer der iudhrid van Christvs rooc ons optiefacelf vau geen waarde daar Juist het leiueluyu van Chrialua 4e grootste btteekeuis or WM heeft die dan loeh een ideaal voor oogen telde éit moeat gevolgd woeden loo d satisfaetieleer u neer nderen 9e kerk was oppermachtig en de paaslkaer naecatcr Hendrik IV barrevoets en bloutsLoofds vaorCaaoasa dat ééue feit teekent ileu toestand voldoende AUengskena veranderde het echter De macht der oonciliéu stelde ueh boven die van de pausen en meer en meer drong ontwikkeling en beschaving door Hoe meer dete laatste toeuuineu des te meer wnloor de ketk in kr eht £ u wetende dat zij alleen hare macht ontleent aan bekrompenheid èu domheid eu bijgeloof weert zij sflle verliehtiug alle ontwikkeling ülif beschaving zooveel z kan Het Katholicisme van de middeleeuwen en van thans irat een verschil 1 Allard Kcrsun drukt het zoo juist uit zeide spr tn zijne stadie ever de geschiedenis der Myttiek ia I de volgende oorden Hoe zijn in t katholicisme van ouzeu t d die bonte kleuren verschoten en welke tiBvormigheid en eentoonigheid heeft er de plaats Mgeiionen waar weleer harmonie en melodie u boeiden Waar s n thans al die krachten die zich open I baarden in het katholicisme der middeleeuwen en in de geschiedenis van dien godsdieustvorni onze hoogste belaugsteUiug all d vaak onze sympathie gaande buiken De fierheid der mystiek de oorepronkelnkheid der bedelorden de verheffing van hen die de kathedralen bouwden t aaudoenlyk pathos van het n iddeleeuwach keriilied de stempel der individualiteit djenhet grntelijk leven van zoo menigeen vertoonde waar is dit alles en zooveel meer thans weer te vinden in die Mreng gedisciplineerde massa de Katholieke kerk onzer agen die hare werken van liefdadigheidnu niet medeger kend welke Wen onzen lof verheven zijn sleohld éma deugd sch nt hoog te stellen gehoorzaamhelid aan den grooten Lagia te Soma En een eind verder Niet wij Protestanten niet wy ongeloovigen lijn het die u oordeelen kerk door het ultramontanisme verbasterd Wat u oordeelt is dit dat gij door een al Bood ttigea geest van reactie en door een het verleden het zwijgen moet opli ggen om in uwe snakeloo opgesmukte Jezuieten kcrkgebouwcn het dom refrein na Ie prevelen groot is de man van bet Vstikdan de onfeilbare Paus van Boiye Nadat spr herinnerd had aani dc encycliek en syllabus idoor den Paus in 1864 uitgeschreven toonde spr aan Waarom tegen het ultramontanisme moest worden ge aarschttwd Vooreerst omdat t ultramontanisme in jd is met de vaderlaodsliefde Da dltramontaanlioudt aleohts zyue oogen gevestigd op Bome of liever op Vatikaan waar de Paus zijn eenige heer en meester beveelt om getrouw en gedwee zonder eenige aarzeling te worden gehoorzaamd Den ultramontaan gaat de kerk b ven zijn vaderland Dit bewyst de geschiedenis zie slechts naar Italië zegt spr naar Spanje ook naar Nederland waar de ultramoutaansche jongeling als zooaaf onder de wapenen ging Het Wien Neertandtch Uc ons volkilied t móge waar zqn zeide spr dat dit niet aan alle vereisohten van een Joed volkslied voldoet zoolang we geen beter hebben kunnen wij het er best mede doen kan onmogelyk van harte gezongen worden door den ultramontaan die boven allea aan de bevelen zyner kerk de geboden van den paua gehoor Voorta omdat t ultramontanisme het burgerlek huwelijk achteratelt by t kerkelyk huwelijk want looala men weet is dat bij de Catholieken een lacraraeut en too t kerkelyk huwelijk slechts heeft plaats gehad dat Nidere een instelling onzer Nederlandache wet doet er zooveel niet toe Yooreeker ook wij teide apr stellen de kerkelyke inzegening op hoogen prys als een hartelyk woord van een trouw vriend op den verderen levensweg maar t minachten der burgerlijke handeling is alleen de zaak an den ultramontaan De roonuohe geestelykheid tracht vooral op de vrquw haren invloed uit te oefenen en met uitnemenden uitslag zie in België Frankryk en ook in oofe zaidelqke streken zy is ove uigd dat zij de vrouw ouder haren macht hebbende ook op den man en dus op t geheele gezin onuitwischbaren invloed heefl Vervolgens omdat het ultramontanisme tegen de gemengde scholen ia De school waar Katholieken Hervormden orthodoxen en modernen naast elkander zitlen of liever de kinderen van Katholieken Her vormden orthodoxen en modernen want de kinderen hebben gelukkig daarvan nog geen begrip wordt door de ultramontaneu verafschuwd Waarom Omdat daar verdraagzaamheid wordt aangekweekt omdat daar i4s $ ontwikkeling op den voorgrond ataat omdat dijar dft kiéin ifordt gelégd by feJeugdige mensoheu nm te leeren denial Voorzeker zejde apr wij Nederlander stellen juist op hoogen prijs de gemengde volksaohool wy juichen toe de vereeniging VoUsomdeneijt met zijn flinke apoalelen die t onderwijs beter willen maken en juiat daarom moeten wy op onze hoede zij u tegen den lütramontaau die dat onderwys aohun t Ten slotte om de houding van t ultramontBnisme tegenover df n werkman Zie onze zuidelijke provincie NoordBrabaut onder iek hoe daar de toestand is van den werkman en gij zult bemcrkiin dat daar veel niüder van die rerewigingen van werklieden worden bespeurd die in andereprovincien zoo goe I werken Het idtramontanMme ia tegen de vrije ont ikkeliugen t self help vAi den werkman en vereenigingeudie mede kunnenfj erken om diens stoffelyk en z elyk belailg te bevordenm worden door hem gewe rd Wmiroi K Omdat 1 men eet dat zoodfa dewtrkif zelf lee j deukeujen oilfflHXoeken ziqh lelfstandig l ontwik e en de kerk jWin haren invloed op d e klaase Wn ingezetene ivMUesty om haar langz m geb eel te zienj verdwijnen B I Om 1 deze redenen ia iet ul raraantf ismege yuirli Nadat spr nog even eeaJovereenkomM had 8ai4eto ijil van tfltnuBontanisme jti 00 ufe8Sioi iU8me 4 w bij Sprf kortelijk gtmatms van t tuoistervWb ud en daar gesloten tussakeb die ti e t tiiii jil$y f kieztngen voor de Tteede Kamer imarbiji spr dé vraag gewag inaaktA die wa Eugasch parli nei lia lioh deed waarsiw toc i kwisp de hond d4 staart waaiiop hij idi antwoord m omdat kin de tttaart niet deuhpud zuu kwispelen Kv het met geuoen veiiiaad Kwispeld toch de ooufvktieve hond nietjmet deu elenoalen staart dan zbu4eijicale staart met den conservatieven bond kwispelen bewee spr dat de invloed van i til tramoutauisme juist daérom zoo ze te vreezen was omdat er een andere vytndigei macht stoud die in onze eigen gelederen l vinden was en wier invloedmet niet minder kradst moeat worden tegengegaan dan t ultramontanisme i Deze vijandige macht is t inuipeientiame Wat is tegen t ultramontanisme te doen Moet de stant als in Duitschland maatregelen daartegen nemen Sommigen willen het en k a heeft onze geleerde denker en scherpzinnige wijsgrer mr C W Opzoomer op den Frotestantendag te Leeuwarden voorspeld dut ook liier eenmaal een soort Meiwelleii uoudig zuu zijn welke opfnie door onzen gCM jt kcrkkistorious Prof Hauwen ioff is bestreden al t hei iesoheidiug vau keft en staat voorstond Sjy v trlda rtle zjuder over den Duitscheu toestand eeqj oopleel te willen vullen voor Nederland althans de opinie van lati geiioeuKleu te deelen en koesterde n e hoop op den krachtigen strijd van ieder individu persoonlijk tegen het uUrainoiitanisme Voor dien perspoqljjken strijd moet natuurlijk de onverschilligheid jbn beletsel zyu daarom eveneens atrijd gevoerd tegen Kei indifferenliame De Hollandsehe w ie zeide spr heeft deugden en voortreffelijke eigenschappen waarop men trotsch mag zijn Zy mag fiek beroemen op een zekere taaiheid een leker gfdold en volharding als weinig anderen Tot bewys daarvan is voldoende te wyaeu op ons aan de lee ontwoekerd land waardoor de bekwaamste ingenieur der wereld tot de erkenninfir werden genoopt onzer grgtote volharding Maar zooala het meer gaat zy heeft oók lei Jmttet de ei jualMi Kr heeracht nl bij ons volk een zeker flegma zekere onverschilligheid die het voor vele belangrijke zaken koud laat Op het punt van den godsdienst heerscht dat flegma niet t minst Outzetjiena groot is t aantal dergenen die zeggen wat gaat dat my aanP ben ik myns broeders hoeder Wat behoef ik mij dat aan te trekken Bovendien ik heb t toch al vrij druk k heb mijne zaak myne a ire Dea avonds heb ik myne aoiréea mijn club of myn rustige huiskamer Wat zal ik mij met al die quffisties bemoeien die ik ten slotte toch niet kan oplossen Ziet dat iudüfereatiame dat flfgina die flauwheid ia even gevaarlyk Spreker Wees daarop vooreerst op t indifferentisme van de uiiiuueu der wetenschap Voorzeker zeide hy voor niein ind doen wij onder in eerbied voor de rraultaten der wetenschap die ons de diepte der aarde doen peilen diMi loop der sterren doen Weten enz doch de wetenschap alleen is onvoldoende De groote raadselen van het leven worden door haar niet opgelost de wonden in menigen boezem niet geheeld de groote vraag wat is t teven door haar niet beantwoord De onverschilligheid van vele mannen van de wetenschap over den godsdienst is zeer te betreuren en spr althans verkiest verre daarboven een openbaren atrijd zooals o a prof van Vloten voortdurend tegen de moderne kerk voert Voorts gewaagde spr over de onverschilligheid der staatslieden Hoezeer spr ook wa voor algeheele scheiding van kerk en staat hij betreurde het dat de meer beschr afde klasse vour een groot deel zoo onverschillig was loir t en god dienst en dieu hooghartig alleen voor hét kind van t volk goed achtte Bei grijpen z dsUiKet die besehoafdéit n optwikkelden iu opze maatschUlpy vroeg apr dat zoo sy hun hand en invloedf ljiftrekken van de kerk die er nu toch eenmaal besi t juist doordat dan alleen de minat ontwikkelden d toeatand Een derde 1 1 bespeuren godsdienst wel te veel daarbui de sociale qusesi pelyke vraagsti geaottdheicL die nit het oog jverlj belangen g l lt de zi delijke Hoogst gvli spr dat de tij eu de geestelij deu uitste eiii itund de bul langer lydelyk en atüdsregeermj ttand begon veel minder te leideit mi niet allefn t behartigfcg flet a h dat r eèn wirarop lepi wodntT ade vooWaMlélij V8 l deh werkii wmiing jcen Vi ihoogM Ten b tte Ij ei overblijven zy teruggaat naarden y in vroegere eeuwen verkeerde bij wie onverschilligheid was te vol de werklieden of liever dt bij de behandeling Aet sociale qutestie I gelaten Wat is eigenlijk vroeg spr Er lijn iinmeta zoovele u aatschap 0 De onderwijavraag die der volka woningen enz enz Te veel wenl i dat t toch niet alleen d atoffe yke werklieden maar ook wel degelyk moeht n wij ona rakenen voorbij warewdat alechls de ad id Ageerden ei wat te zeggen hai ihl t he nijdat eeratfl ife deri nwde begob Ie regeer en list loefde toe ie zien watSe lands elicfde te ioei en m xm de vierde te Tf Unen eii niet langer e pbtuteu lieefji werktWige ijkj lev if beho s ind moiit Ap gefi aen d it j spr het valt lUH 1 ovding Uestaat iLsl toedt die plèw S vaaJpp hij ii fi i h j bevjlingdatdM ff warden bevortterd i orziene disoh ia niet J beUiigeill ék d4 eea i4ijk lip ogjéen vierfle aoort onven de Jan Itaps dt qttaai l beralen de groote H p tiéide apr die met bna meeloopt veel aohreenwi eu niet Iwteeken Hetz u dezulken waarvan de Geueatet legti Jan Bap is zeer vrijzinnig zeer I Een vyand van de tromen En ik geloof ook niet veel meer Met troomfeid iiigouomeo Jan Bap beweert na wys beraad t Bestaat em niet in t bidden Maar waarin of t em dan bestaat Dat laat hij liefst in t midden I Jan Bap ia zeer vrijzinnig zeer t LichtiiKuig wel te weteq j Zoo zyu er ja zoo zijn er meer Die liberaal zich hreleu Moog Jan des leven in mijn lied En heden en na dezen Opdat wie t leze of hoon niet Begeer zijn maat te wezen Wy allen zeide spr kennen dezulken die wel metpnten maar niet t minst medewerken tot bevordering van t goede Zij roepen wel Vrijheid vau geloofsbelijdenis bovenu maar zy vergeten dat daartoe t eerste vereisehte ia dat men moet gelooven Zy sohreruwen wel Ieder moet volledige vryheid hebben zijne meening te uiten maar onmisbaar daartoe ia dan toch iets wat zij juiat misaen het hebben van een ineeuing Zij eisohen op hoogen toon vrijheid van denken maar da hoofdzaak het deuken zelf laten zy achterwege Dringend en luide moet het worden toegeroepen zoo lang en dikwyla dat het niet meer noodig is dat wjj niet voor ons pleizier leVen dat wg moeten begryfwn dat het leven ernst is Het past biet tevreden te zyn zoo wy zelf maar in onze gezellige kamer zitten met allea wat wy noodig hebben maar wij moeien zorgen dat ook anderen hebben wat zy met recht kunnen vorderen Wy moeten leven voor anderen niet alleen voot ona zelf Laat ona toch vermyden om de maat te wordtn van Jan Bap bovenal op onze hoede weten wanneer wy iu ons eigen hart iets van dien Jan Rap beapeuren en ona daartoe toeleggen op degelykheid eroat en echten godsdieustziu Veler opinie berust geheel en al op dia van anderen terwyl eerat dan van zelfataudige overtuiging sprake is wanneer die is verkregen door eigen nadenken Er wordt zeide apr veel gelezen te veel en te weinig het gelezene begrepen De vraag tot den hoveling by Philippua verstaat gy ook wat gy leest mocht ook in onzen tyd nog wel wat meer gedaan en die vraag waarbij spr herinnerde aan dien ge tigen Franaohman die genoemde passage bij uitstek merkwaardig vond daar men toch hier had vooreerst i koveling die hu gewis een zeldzaamheid bovendien een die den bijitl las dat zeker nog zeldzamer voorkwam en ten slotte een hoveling die bekende iet te iegrype wat hg lat wat ongetwijfeld nog wel t allerzeldzaamst was zou ook thans maar al te dikwyls ontkennend moet worden beantwoord Door lectuur omgeving en nadenken moeteu wij ona eene overtuiging veroveren die ons doet stryden voor ons beginsel stryden tegen alle kwade inv o de ook tegen t indifferentisme huA Ott voor 4 W houdcB eeide apr het beeld vu David en Ooliath Deze reusachtige figuur die snorkende en anoevende iu t vijandige legerkamp kwam vetzekeid van de overwinning ter neder geworpen en gedood door den kleinen eenvoudigen l avid uit naam van Jehova Laat ons zeide apr eveneens uit naam van de Godheid atrijd voeren uit alle macht tegen de v andlge rena die ona belaagt in t indifferentisme Gewaagde apr in den aanvang loiter rede van z n tocht naar Wiesbaden ook op t einde voerde hy ona in gedachten daarheen Hij bekende dat hij met een paar anderen demuSe vergaderzaaleenaop een schoon n morgen waa ontvlucht om na veel ta hebben hoSoren diacusaieeren en delibereeren ook eena de geheimzinnige atem deriiataur te vernemen Zij wandelden de naburige berg af m aa t beneden helder geweeat hoe hooger zy kwaman hoe meer ly werden gehuld in donkeren miat Er viel weinig te zien Doch op eena aoheurde de zon I de wolken vaneen en een liohtatreep vertoonde zien D e breidde zich uit werd grooter en grooter totdat ten laatate een prachtig vergezicht in de plaata waa getreden van den aomberen mist Dat ia een profetie zeiden wij tegen elkander voor de toekomatige Uloei der goede zaak Ook daar I sullen de wolken rprdep verdreven en t eenmaal licht wor e OulC Uur lal t Waa zyn Pi etn HU har Deze aehot e nii werd met groote belaogatelling augehoord door Üei talrijk opgekomen publiek en ieder toehoorder waa ft zeker geheel eene met den voorlitler die de vergadering aloo met den heer Hugenholtz T l tot weerziens toetero i en ta het ateeda een iondankbare taak Teralag Ie geven van ven rede daar de hoorder der laatste ouwillekrari haar met t verslag vergelijkende door den machtigen indmk van hel gesprokene woord ten nadeele van t venlog uitspraak doet vooral is dit t geval waar iet de vooidnoht geldt van een spreker zoo boeiend n zoo geesiig zoo begaaCd zoo vloeiend en zoo echt Welsprekend als de heer Hugenholtz er een is Wy wilden echter door bovenstaand verslag medewerken om hen die de voordracht by woonden een blyvende zy t dan ook zeer flauwe herinnering daaraum te geven en tevens trachtten wy te bewyaen dat zoo ott Douderda avond voorzeker let aiteate out e lort Het bestunr der Goudache afdeeling kan niet beter hare leden aan zich verplichten dan door een volgend jaar den apreker van Donderdagavond weder tot een voordraeht uit t noodigeu aan welke uitnoodiging bg li eu wii at wiUeu voldoeik Donderdi werd te Berg Arabaeht de tde leeavergadering der ver Winterieziugen gehouden De heer D C de Koning hoofdonderwjjaer van Stolwyk trad als apreker op en hield eene boeiende verhandeling over portrctlenaUtdie naar aanleiding der bekende prent I e trap der jeugd Het onverdeeld genoegen werd deze lezing aangehoord evenals daarna de hijdragen Van de heeren P Blok J Quint en den spreker van Stolwyk J Zaayer W van Hanien en A Stuurman van Ammerstol en H Beseiner van Berg Ambaeht Door den banwmaw adr van Vliet te Berg Amlueht ia eea kaaa verzonden naar de iulernatiouale tentaonatelUng te Philadelphia In het Vaderland leien wy het volgende Nog alechta een korten tijd ia de wet van Van Houten in werking en reeda u het duidelyk gebleken lo dat de wet op vele plaalaen niet nitgevoerd wonit 2o dat de redactie den rechter gelegenheid geeft de goede bedoeling van den wetgever krachteloos te maken So dat ook by de strengste toepaaaing der atrafbesdiagen het kwaad nog alechta gedeeltelyk wordt gefnuikt Wat ona in deze Ie doen ataat leert one Engeland Niet dat wy een alaafaehe navolging van deEngelsohe fabriekawetten zonden wenscheu maar Engeland levert een ryk araenaal van statistieke gegevens waaruit duidelyk blykt welke maatregelen doel treffen en welke niet Ook in Engeland ia er een tyd geweeat dat de bcaohermende wetabepaliugen een doode letter bleven maar dat dit thaua niet meer het geval ia dankt het byna uitaliiitend aan zyn fabrieks inspeoteura die apeciaal met de uitvoering van de fabriekawetten zyu belaat Wat deze energieke mannen lecda hebben verricht grenat aan het wonderbaarlyke In een half jaar van Oct 74 tot April 75 zyn door de beide inapecteura meer dan 1000 peraonen wegens overtreding van een fabriekawet vervolgd en veroordeeld meeat allen wegena het in dienat nemen H t irmt van des Hoogen Rud vaa X NoT nbcr IS7S WeiJtUiuI tn M Sechf No 89ii lut diiDungaanda geea twgfal ineer over Man Uk over dat armt kat aiut kccde ofiital ia het laatst vanobeaea aamaer van 4a f riditehe Sftelmter van kinderen die geen bewiji konden overleggen dat zij de achool geregeld hadden bezocht of wegena het vorderen van nachtarbeid van vrouwen en kinderen Maar die ambtenaren zyn dan ook met groote macht bekleed De Engelachen zyn niet minder prat op peraooulyke vrijhe dan wy Nederlandera maarzy zien geen krenking van hnn recht iu maatregelen die de atrekking hebben om de zwakken tegen de I Willekeur der alerkereu Ie beachermeu Ieder iuapecteur of adjunct inapecteur ia niet alechta bevoegd om op eiken tijd van den dag de brieken binnen te gaan en een geneeaheer en zoo noodig politieagenten mee te brengen maar tevena om ieder dien hjj in fabriek of kSiooI aantreft in verhoor te nemen Wie weigert de noodige inlichtingen te geven ofdeninapeotenr in de uitoefening van ziju functie verhindert wordt geatraft met een pldboetevan minatens 36 Aan den ingang van ledere fabriek moeten op een duidelyk zichtbare plaats de volgende bekendmakingen te lezen zijn lo Naam en woonplaat van den inapeoteur en van den adjunct inapectenr van het diatrict So aAm en woonplaata van den geneesheer die bdaat ia met het afgeven van gcneeakundige atteaten voor I de fabriek 3o ppgave naar welk nurwerk de arbeidanren iu de fabriek worden geregeld 4o opgave omI trent de uren waarop vrouwen kinderen en minderjarigen van 14 tot 18 jaar aan t werk worden geateld So opgave van den vrijen tyd voor eten I enz So de wyze waarop de Ünderarbeid plaata heeft bij ploegen die elkaar a morgena en a middaga afloaaen of bij ploegen die elkaar om den anderen dag afloaaen De inapecteura zorgen niet a een dat die opgaven aan den ingang te vinden zyn maar tevena dat ook dienorereenkomatig wordt gehandeld Dodi zy doen veel meer Zij ateUen npporten zij zorgen voor jaarverslagen zy geren adviezen kortom zij zijn de wegbereidera voor verbeleringen in de wetgeving De laatste Engclsche fabriekawet dateert van Ooiober 1874 maar is eerst met Januari van dit jaar geheel in werking getreden Sahier haar voomaamate bepalingen Beneden 10 jaar mag gean kind aan t w rk geateld worden Niemand mag voor lya achttiende jaar in een fabriek worden toegelaten vooidat zyn naam in een openbaar regiater ia ingeaclueven en een atteat van den dokter ia overgelegd waarin zijn ouderdom ataat vermeld De werkuren voor kiildem van 10 tot 14 jaar voor ji ngemeuaehen van i k tot 18 jaar en vuorvrouwen van 18 jaar en daurboVeu moeten vallentuaachen a nioigena 6 en a avonda 6 of tuaachen a morgena 7 eu a avonda 7 Ook binnen die grenzen mag geen persoon tot een vau die categoriéu behooreude langer dan 4 i uur achtereen tonder pauze aan t werk gehouden worden Minatena moet tweeuur daaga tyd worden genend voor koffiedrinken eten enz In fabrieken waarin kinderen werken in voor en namiddagploegen mag geen kind beueden 14 jaar dat a morgena gewerkt heeft ook a namiddaga aan t werk gehouden worden Wordt er gewerkt om den anderen dag dan mogen geen vrouwen en geen kinderen Iwee dagen achtereen aan t werk blyven Des Zsterdaga eindigt Voor vrouwen en kinderen tot 18 jaar de werkdag s middags te i uur Een kind beneden 14 jaar nag geen twee Zaterdagen achtereen aan t werk worden gesteld en zoodra het op gewone dagen Uuger dan 5 uur daags in de fabriek moet vertoeven ia het Zaterdags gnieel vry De ouden en hun plaatsvervangers zyn verplicht hun kind beneden 14 jaar dat in een fabriek werkt naar achool te zenden lenzy het op tyn 13de jaar een atteat kan overleggen dat het reeds iu de leervakken der lagere achool voldoende t hniaia Werken de kinderen by voor en namiddagploegen dan moeten ty drie uren daaga naar achool gaan werken zy om den anderen dag dan moeten zij die dagen dat zy niet werken vyf uren naar school gaan De fabrikant die kinderen in tyn dienst heeft moet lich wekelyks door deu aehoolineeater een bewija laten overieggen dat door tjjn osdergeachikten aan het voorachrift der wet ia voldaan en dat bewya op aanvrage vertoonen hy moet ook voor het onderwijs deter kinderen betalen eehter niet meer dan 2 pence in de week hy mag dit bedrag van het weekloon afhouden maar nooit meer dan het twaalfde deel van dat loon De fabrikant die in atryd met bovenstaande bepalingen peraonen iu dienat neemt wordt gestraft met een boete van ƒ 12 tot 24 voor iedere overtreding de ouders of hun plaatavervangera worden by overtreding gestraft met een boete van S tot 12 Indien er in de fabriek een ongeluk voorvalt ten gevolge van het niet nemen van de noodige voorzorgsmaatregelen door deu inapeoteur voorgeschreven wordt de fabrikant geatraft met een buete van 120 tot ƒ 1200 welke som kan besteed wor I den tot het geven van vergoeding aan deu werkman wien het ongeluk ia overkomen Wie den inapceteur valsche opgaven doet wordt geatraft met een boet van 60 tot 240 of met gevangeniaairaf tot mij maanden Aan eene Haagaehe eorreapondentie aan de Satt CI ontleenen wy het volgende De groote onderwya wedloop in den pariementairen eircua tal deokelyk nog wd wat op tidi doen wachten Dr Kuyper ia niet emetig ziek zooala het Fad heeft bericht maar door tenuwlijden het gevolg van bovenmatige inspanning lichamelijk geschokt aoodat eene buiteulaudache reia onvermijdelijk schyut Hoewel nu de kamerzittingen in de eerste dagen niet hervat worden en in ieder geval niet viSór half Maart de hooger onderwijswet aan de orde zal komen too zal naar men uit een menachlievend oogpunt raag hopen aan het debat daarover wel door den Gondachen afgevaardigde kunnen worden deelgenomen Dr Knijper denkt en leest zeer veel en arbeidt met alleen druk maar vooral ook teer anel hieruit ia by zyn blijkbaar teer geatel het periodiek teivgkeerend zeuuwlijden gemakkelijk te verklaren De ont werpachoolwet zal denkelyk dua wel eenigen tyd in de pen blijven Trouwens de termijn werd in November U door dl anti revolutionairen nog al ruim genomen De andere afgevaardigde evenwel die met de schoolwethenicning heeft gedreigd ia welhaaat of atrikt genomen op dit oogenblik reeds in mora De dagen die ons vau de wederbijeenkomst der Tweede Kamer scheiden zijn niet vele meer Dr heer Hoen heeft den Minister van Binnenl Zaken aangezegd dat hij tijdig genoeg róór het einde van het winterrecea een herzieninga ontwerp moeat indienen om de leden gelegenheid te geven het grondig te beatudeereo om hunne overtuiging geveatigd te hebben alt de werkzaamheden werden hervat CORRBSPONDÉNTI8 Rtt it k UI Lactor nl im der vollend on gapluta wttrdao D dRMHi a r t JMT 1900 ordt im een Ti icrad or geplMttt Dl HuiAcnc B a r 9 e r 1 U k e Stand GsKOieii 2 7ebr Jtkmvnm WyMndas oedcra E B vaa KUvereo en M £ nn Leeuwen 4 Pebr Robertu Getri onder A Treeli n A Rootcboow OtuLtDkH 8 Febr G Verhenl 2Sj M AaC mQ U G Oadyk 9m ADVERTBNTIÊN Ondertrouwd H J BACKEBS H UROENENDAAL Gouda 4 Febr 1876 Bkciptu 13 F1 BBQIU Harkt A Ï09 Eenige en algemeene letnnitgetmg Heden werd ons onderhart dieppntrotfeadoor het treurig verliea onzer twas jongste lt 3 o 3j TeUngcD HËNKIKUS CORNEUS en MARIA ANNA CORNELIA tSmi Jmt H FA AU M C FAAU Rfuoras GauJa 1 an 3 Febr 1876 Voor de rele blyken ran belangstelling ondervonden bg bet overl 4en tbu mgB rader den Heer P F VOS betaigt de ondergeteekende ook namens zgne feiulie xgn opregtoa dank Goada 5 Febr 1876 W J VOS é DJXKBETUtGIXG Ik gevoel mij gedrongen openlgk mgn dank te betuigen aan J T Iuuolz J BorrsBOF O DK fojfo Sn eu L Bisncmduk beaoemd als Commissie roor bet verzorgen ran mj aU Weduwe van wege het Zieken en Weduwenfonds aProvidentia voor bun edele handelwyze en opofferingen my bewezen nahetorerlyden vau mgn echtgenoot Wed ZANDUK 290 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG U FEBRUARU e k