Goudsche Courant, zondag 6 februari 1876

Y 1H 178 i Woensdag 9 Februari 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlenlieblad voor Gouda en Onislreken I IISI£IlTM iPöm opjJilANDAG 7 FEBRUARI 1876 des fonds ten 7 ure prpcies in de Sociëteit Ons Gesoegen Maatsohappi M NÜT van 1 ALGEMEEN X BEPAR TEMBHT GOUDA Op DINSDAG 8 FEBRUARI 1876 des ayonds ten 7 j nnr Lokaal VNut en Veemaak Spreker 46 Heier P havehschmidt van Schiedam Toagangkaarten op naam all n verkrygbaar bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Vraetndelingen leden d kaatschappij 0 50 Vreemdelingen niet leden 0 75 S a noojan fl üamei uieVledén 1 2J5 ei dü c rffii De Secrttarit H W G KONING In dons onWangén eeb bnbl geteekend N N jraarin een bankbSllè van HONDERD GJJLDEN yoor de IHaeonie der Hervormde Ge mèènU en een coupon v TWEE GULDEN 47Vi CENlD Tocurhet Weduwerir en Weumfondt U Kafmjk en fioordu ijk M A 6 T VORSTMAN mda 4 Febrnara 1876 Bfl Tonnis van de ArrondiitóemeBts Reglfrani tS Rbtterdqm wX 24 Januartj 1876 ia op verfj yw beiile pnrtüen verklaard witbonden door Echtsclioidiug het tusscheu den Heer JAN BOOT en Mevrouw ANTOINETTA IIA SCHIEVEEN bèstaaade hawdyk Mr VAK REFiSBMA Procureur AANBESTEmNG TtJ Architect J C van WIJK te Rotterdam zal niHnenS zijéefl Prittcipaal den 16 FEBRIIABÏ lp76 d middl ja ten 12 ure in het Koffleb Hakhonie aan de Markt te Oouda AANBESTEDEN Het b9uwea van een WOONHUIS aan 4e Gouwe te Qc uda 7 ëkenitigen ter inzage in genoemd Koffiehnio van af Dinsdt 1 ebr alwaar tevens bestekken van af 3 FebrUari verkrygbaar zyn a l p r stuk Aanwijzing op het terrein Dqnderd g 10 Fpbr T 0 des middags 12 tot ure Opeflbare VrijwUl ge Verkoo lng in éëne Zifting Op WOENSDAG den 23 FEBRUARI 1876 des TOOnniddags ten 10 ure ten huize van P Damsteeoh Herbergier te perkenicoude van eene en lÉbUwaiiaiibwonihg 1 asi J X4 NI EEIJEN i n t Oostei nde aldaar te zamen groot ruim 19 bonders bij biljetten breeder omschreven Aanvaarding van de opbtallen en het erf op den 1 M 1876 en van de landér en dadelyk na de tdeMjzing Betaling der kooppenniiigen 15 Mei 1876 Naaetc iftfonnsticHi zyn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouder tirk aid IJêieL Gods Orak Tlè A BciDkiiisa Vati af Maandag BSOOTEOFHUIUIE totveel verffllRderde Pryzeii by Bahlmann en Co GOUDA SUMP8IM0P m SLEMP POEDERi Snpra fijne Poeder CHOCOLAAD a 1 30 p k Zuivere West Indische ARROWROOT en chte EAU de CARMB verder alle soorten van verduurzaamde LEVENSMIDDELEN zyn te bekomen bij P J MELKERT TE HÜÜB OF TEIOOF eene BLEEKEIIIJ met Huizinge Land enz uitmuntend gelegen in de nabijheid eener aanzienlijke StaH Bij verkoop wordt de reutiè van den prijs uil afzonderlijke inkomtlen gewaarborgd Adres frdnto onder no 133 aan den Kon Ned Boek en Kunsthandel van M M GOUVÉE Gravenhaae m Zoo lang de voorraad strekt zijn de beste ENGELöCHE GAS COKES aan de Gasfabrifk alhi r voor iedötfeea te verkrijgen i 60 Cts de hectoliter van p m 40 kilo s Cm NA TH EE De onverValscbte goed wftterhoudende CHINA THËE van Jean Boüwens Co té Kraliniien ist bekomen bij A BOUT Westhaven U 179 Gouda Mevrouw llssel de Scliepiier vraagftegen 1 Mei EENE BEKWAME Dj Heer van HOüWENINGE op de H ven vraagt tegen Mei EENE u met goed humeur Loon 70 80 buiten verval KÏÏtPHOUT Duigeo Heden gearriveerd eene lading EHIJNDUIGEN Prima kwaliteit Billijke pryzen BAUDUIl Co ÖQ AVijnhaven ROTTERDAM 2 Februari 1876 De van ouds gerenomnJeeïde THEEËN tiit den Koninklijken Nederlandschen Wurteitjbergechen THEE HANDEL van P W TROUSSELOT ZOO Hofleveranciers van de Hoven tan Nederland en W artemberg te Rotterdam éteeda verkrijgbaar té G mdd by J J v d SANDEN Botermarkt Befigt voor tfef Sc pfftMVi De COMMISSARIS des KONINGS u Aa Provincie Züid Holiand brengt ter kenni v jj belanghsbbenden dat de SCHUTSLUIS op ida Gouwe te Alphen weder voor d ScheenvaaiAv GEOPEND 18 t Gravenhage den 4 Febmarg Bt6 Dei CotaimtssbriB des Koning voOmMOMlr M éJ iJbdj nft de Fabriek vou F ALBERDIi 6IK ZO VM te Amsterdanx onderscheidt zich door kledr helderheid n vooral door eene spoedige en kleefvrye droogitg heele ik zeker en grondjg met of zonder weten van de drinkers zoodat dezelve dat dritikea walgeljk word Prys 9 Gulden F GBÜNB te 4haut Watpltaltili lloo heemraadschap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vaifc RUNLAND brengen by deze ter kennis va ingelanden 1 dat de lijsten der sterageregtigdeintn landen vali het Hoogheemraadschap voor h dienstjaar 1876 volgens art 29 van het reglement gedurende veertien dagen n4hed n 2 ndag ui ezohderd van des morgens 9 tot de middaifs 12 ure ter inzage zallfin g n als volg de lysten van al dezeetiendittrCcttnierÜeefè tarie van Rynland alwaar zjj tevensi tege tbotaUng van 10 cents rnor elk lyst var krygbaar zyn die van het derde düllricl aan de Cru uiutf die van het rwj rfe dUtrict aan de Liffiden die van hét zevende Httrict aan de LetjfkKater die van elk derttèerigedittrietenietpsmsieu secretarie van de hoofdplaats Van idf district en vah de daartoe b höoreud onderjcies districten 2o dat zy die vermeenen dat de lyste niet nauwkeurig zjjn ongentaakt volgeusnEt 30 va het reglement gedurende vserkiea duaeo na het aanplakken dezer kennisgeving hunne bezwaren met overlegging van Sa vereischte bew iien kannen onderwerpen aandet ordcehngvand Vjereenigde Vergadering welke op den ersteD Donderdag in Maart over de ingekoB en recla mes zal beslissen Dijkgraaf en Hoogheemraden roQinoemJi Leioew De CLEHCQ Djjkgjaaf 29 Jan 1877 W G de BRUJN KOPS Secretar Depot van THEE UIT HST MaOAZUN VAM M Ravenswaay Zoncir OORINOHEM Deze THEEËN worfen afgeleverd in verzegdde pakjes van ï twee en een huif en een Ned nitf met vermelding van Nommer en Prys zien van nevenstOand Merk volgens e Weji gedeponeerd Zich tot de uitVMlrivg m g9€ei4e OS KI aanbevelende Botermwrkt te tok o No 863 der beroemde Wekciykscfae Zamenspakeii Uitgave J J H KEMMER te Utrecht tiB heden voorhanden by den Boekbanddtw Lange fiendeweg te iouida v Nationale BSilitie BEEENDIWAEINO BÜEGEMSESTEK en WETHOUDERS van Gouda gezieu art 9 vau Zyiicr Mujesteiu bealuit vau den 17deu December 1861 Slaaliilad u W Buepeu door deze op alle liigezeteuea die verlaugeu als VrijwiUigerg b j de Militie op te treden om zioh daartoe ter Secretarie der gemeente aao te geveu voor of op dea 19u dezer maaud van defl voormiddags 10 tot des namiddags ten één ure ouder opmerking Dat door de ieineente s n hen die zich als zoodanig mogteu willen verbinden uit de fondiéu der gemeente voor lederen Vrijwilliger een haudgeld wordt voldaan ter somma van dertig gulden Dat hg die zich als Vrijwilliger wil verbinden moet zijik Ingezeten des Rijks ongehuwd of kmikrloo Keduiciitiar voorts ligohamelijk voor den dienst geschikt ten minste 1 560 meter laug op den Isten Jsiiiurij van het jaar der optrediog het 20ste jaar ingetreden en het 35ste niet hebben volbrugt tut op het tgdstip der optreding aan zijne verpligtingen ten aanzien van Militie voor zoover die te vervullen aren vuldaau en een goed zedelqk gedrag geleid hebben Dat kg bg zgne aangifte als Vrijwilliger zal behoorea over te leggen het door den Burgemeester af te geven getuigschrift voorgeschreven bij art V voomoeiiid tot afgifte waarvan zal wordt n gevaceerd ter Secretarie der gemeente op den 1 Sn dezer maaud Qouda den 8n February 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De ijecrettSTs De Bnrgemeester DaOOOLiiKVliK FORTOUR VAM BiBOKNUzitNDOOaM L o T 1 i G VOO Dï Nationale Militie EERSTE OPENBARE KENNISGEVING BUR E1IK1 TE i en WETHOUDERS van Gouda voldoende aan art 28 der Wet van deu ISdeu Augustus 1861 StaaltbUd n 72 en auu art 20 vun zgaer Mujcstcits besluit van den 8st£u Mei 1362 StualtUad u 46 brengen ter algeiueeue keanii dat de LOTING der in het vorige jaiir voor de NJTIONJLB MILITIE ingeschrevenen in deze Gemeente zal plaats hebben op DINGSDAG dan Sïsti ii Februarg aanstaande dut de ingeschrevemii luiur olphiibetische orde opgeroepen zelve hun nommer trekken dut ook voor den niet opgekomen Loteliug de trekking kan geschieden door zgn Vader Moeder of Voogd terwijl ditbg hauoe afwezigheid door den BURGË MEICSTER of eeu Lid van deu GEMEENTERAAD wordt gedaan dat de belnughebbenden ten einde te loten en opgaaf te dotn van de redenen vuil vrgstelling die ig ter zake van de Militie ineeueu te hebben zich op voormelden dng zuUcu moeten bevinden ten Raudhuize dezer Gemeente en wel zg wier namen beginnen met de letter A B C D E P G H I J K of L des vuormiddiigs ten 9 i ure en die wier namen aanvangen met de letter M N O P Q B S T U V W X U of Z des voormiddag ten 11 Vj uf dat tol het doen opmaken van het beuoodigde getuigschrift wegens Broederdieust of als etui e Wettige Zoon gelegenheid zid bestaan ten Raudhuize dezer Gemeente Donderdag den 17 deu Februarg mystaandc dii morgens vau 10 tot des namiddugs 1 en des uamiddhgs van 3 tot 5 re dat zg die zioh duurtoe aanmelden moeten vergcceld zijn van tvee mei ten bekende e Ie goeder naam ttaande ingezetenen die op kunne veranhcovrdel khetd de veretsckte getutgenu kuninH opeggen eu hel op Ie maken getuigwlir fl ouderhtkenen ter ijl daarbij b noodigd ziju Voor Vrijttdling teegeni Brteitriientt een bewijs van het Huveiyk der Ouders de Geboorte Aoten van de Broedon van den Loteliug alsmede ten bewijze van volhngte of werkelijke broederdieust eeu zakboekje paspoort of attest van dienst bij plaatsvervanging roor Fr jitetling va eenige vettige Zoon een bewijs van het Huwelijk der ouders Voorts dat de benoodigde bevgzen van Werkelijke dienst of uittreksels uit het Stamboek voor de belan hebbeudeu bij de betrokken korpsen zullen worden aangevraagd inditn zij zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gvmeeute om de daartoe noodige opgaven te doen en dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de wgze waarop de LOTING is eschied die kannen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer provincie binnen Vijf dagen te rekeoen van den dag waarop de LOTING heeft plaats gehad en wel bg een op ongezegeld papier geschreven beiwaarschrifi hetwelk met de noodige he ijsstukken gestaafd tegen bewgs van ontvang zal behooren te warden ingeleverd bg den BURGEMEESTER dezer meeate die hetzelve aan Gedeputeerde Staten ap eadt Gouda den 4n Febru lg 1876 Burgemeetter en Welhowhre voornoemd De Secretaria De Burgemeester Dboooleevkk Fobthun riv BiaoEN IJzkmdoobm BUITEMLAND Bttltenlaiids uttverzliht Se keer Buffet en zgn organen zijn ouverbeterlijk Thans trachten de ajtuhaugers der regeeriiig weder met de Boiiu urtisten sumen t werken bij de verkiezingen voor de Knmer Het keizerrijk is bg de stembus geslagen zoo redeneert men en is dus niet gevaarlijk meer luteu wij hen opnemen in de groote conservatieve partg der maataohappelgke orde Het schgnt overigens zeker dat Buffet aftreden zal waarschijnlijk na de verkiezingen en voor de bijeeukomst der Kamer j Voor zoover een oordeel op dït oogenblik mogelijk is staat de kans voor de republikeinen ook voor de Kamerverkiezingen goed men maakt zulks op uit de moeite die wordt aangewend door conservatieve oandidaten om faun gëheohtheid aan de republiek te betuigen De tyd is voorbij dat men stemmen kon inne i door zich auti repubUkeinsch voor te doen Vrijdag werd een ministerraad gehouden na afloop daarvan had Buffet een Lingdurig onderhoud met Mac Mahon De te Pargs aanwezige senatoren hebben besloten den hertog d Audiffret Paaquier als voorzitter du Clerc en Martel als ondervoorzitters en Baze als quaestor voor te stellen Aan Thiers wordt het praesidium van deu Senaat uitt aangeboden omdat hg in de Kamer der De toestand van den heer von Bismarck blijkt minder gunstig te ziju dan de verspreide berichten deden vermoeden Hij mug zijn kamer niet verlaten en voorloopig laat het zich aanzien dut de gewone oirées op Zaterdag niet zullen plaats kunnen hebbeu De Deensche Kamer van Afgevaardigden heeft het belastingontwerp op suiker en zout verMorpca op grond dut een purtieclf hervorming van het belastingstelsel niet weuschilijk is de regeering verlangt echter gi en algen ecne hervorming en wordt daanu gesteund door de Eerste Kuiner lil nige dagen gi leden bcsluot de meerderheid over te gaan tot de tweede Ifziug vau het duor huur ingudiendu ontwerp belieffeiidi de miuistrietlc veiaiitwjurdelij vhciil eu wel uudut de Minister vau Biniieiilaiidsche Znken had verkluurd dat hij auu de beruadslugiiig geen deel zuu nemen t iugtzieu dize toch tot niets kou leiden De Curlistcn in Spanje hebben het gevnar ingezien dut hen dreigt uniieer rij van de grenzen worden afgesneden een aanzienlijke strijdmacht is te Vera aangekomen zoodat de Alphonsisten tijdelijk moesten terugtrekken Het plan bestaat bij de Alphonsisten om met kracht de operaties door te zetten de Koning zal zich na de opening der Cortes 15 dezer naar het leger begeven en duar het adres van antwoord op de Troonrede in ontvangst nemen Voor de komst des Kouiugs zou het voornaamste werk van deu oorlog gedaan moeten zijn Castelar heeft eergisterenmorgen Parijs verUten om naar de Spaausche hoofdstad terug te keeren daags voor zijn vertrek had hij een langdurig onderhoud met Thieiï Te Parijs schijnt het gerucht te hebben geloopen dat bij den Turkschen gezant aldaar bericht wa ontvangen van de Begeering over hare meening ten aanzien van de nota Andrassy Zij zou niet voornemens zijn de gestelde voorwaarden aan te nemen Een correspondent van de Köl Zett had dit uit goede bron maar blijkbaar twijfelt hij zelf aan de waarheid en hij heeft niet eens de moeite genomen om de tijding fer telegram over te zenden Het ia dan ook niet te denken dat de Porte reeds nu eene zoo ernstige beslissing zou hebbeu genomen en nog minder begrijpt men waarom hij zich zoo zon hebben gehaast met de mededeeling aan haar gezant te Parijs De oorspronkelijke tekst van het stuk is thans naar gemeld werd te Weenen openbaar gemaakt Men weet evenwel genoeg van den inhoud ea den vorm om het gewicht van den stap der mogendheden te gevoelen De Porte lean niet klagen dat de vorm niet in acht werd genomen maar al die rerschooiiende vormen maken deu inhoud niet beter en deze is ernstig Mfu verlangt vau deu Saltan zegt o a Le Teutpn eeur scHriftelijke verbindteoia vSa aan andcien het treht geven zal om to te zien of duanuui gevolg gc ven wordt Het ia eea soort vun ovenlrucht van gezag Bijuu ieder acht die uoodzakelgkheid en er werd algemeen over gesproken als va I eene volkomen natuurlijke laak Maar nu staat die volkomen natuurlijke zaak ineen officieel stuk en al is ze nog geheel dezelfde toch kan men niet zonder eenige bezorgheid denken alle bedreigiugen en gevaren die daarin liggen opgesloten Andere bladen gebruiken meer woorden om hon gevoelen te zeggen maar in den grond der zaak zeggen zij allen hetzelfde Wat gedaan werd is het beste het eenige wat men doen kon en men deed het zoo goed en althans loo beleefd mogelijk Maar dit alles neemt niet weg dut men zich zeer zal mogen verheugen indien het nu ook verder geheel naar wensch afloopt BINNENLAND GOUDA 8 Febraari 1876 De hier gevestigde afdeeling van het Nederlandsch Tooneelverboud zal nuar wij tot ons genoegen vernemen de Goudschc ingezeteuen in de gelegenheid stellen in de volgende maand eene tooneelvoorstelliug bij te wuueu van het Rotterdamsche Tooneelgezelsohup onder directie der heeren Le Grot ww Zuijlen en ffa pel Vrijdag 17 Maart a st lai nl door dat gezelschap worden opgcvcwrd ZOE Tooncelspel van de heereu J E Sliügeivoedt Iluuiont en C W Margadant gevolgd door de IVtristaiiiig vun Rosier Paassen Beide stukkeu zijn geschriven door Nederlanders en zoowel het eerste dat in Dioeuibtr jl voor liet eerst werd opgevoerd als t l iatste dat rrtd langer op het repertoire prijkte zijn van eju gehalte dat wij onze studgenooten met vertrouwen durveu aauradeu op de iuteekeulijsteu die reeds zijn roudgezüiideu hun imam te ehrijvcu Gouda zal er oiigetwijfild voorzorgen dat wanueer meu tot haar koint met toouiilslulikcn wuariuecht Uullaudsche toeslundca wordiu eèrgcgcven di deduemiüg even groot is uls wanm er er vtrtaalde IVaii clie CU üuilsuhe slukkeu word gfg ven die ons tuestandt U doen zien anu ons ini at=ch ippelgk leven geheel Wij bevtleu de voorstclliug zier aaj iu de aan