Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1876

Woensdag t Fehurl 1876 N 1790 GOUDSCHE COURANT lieuws en Advertentieblad vior Gouda en Omstreken Itan geschieden tot étennr dea namiddags van den dag der tütgave 290 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 14 FKBRÜABIJ e k SfO®l¥liWllII 6EBR FALTHE ALHEO Verwen en wasschen GORDIJNEN TRUP JAPONNEN HEEREN KLEEDINGSÏÜKKEN enz Met Verwen blgven Heeren Kleedingstukken GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Wasschen blijft ALLES in ELKANDER Japonnen zoowel als Heeren Kleedini stukken Nadere inlichtingen gcolt onzo Agent de Heer W van ukii PALS Markt GOUDA OPËNBAHE VKHPACnnXG in verschillende Perceeleu VAN Dg GRASCEWASSEN EN VISSCHERIJEN van den Straatweg van Gouda naar Bodegraven op DINSDAG 29 FEBRUARI 1876 des voormiddags trn U uur in het Logement BLOM te Bodegraven Inlichtingeu zijn te verkrggen bg den Burgemeester van Zwammerdam RATTEN worden ZONDER VERGIFT WAARVOOR GEGARANDEERD WORDT geheel en al uitgeroeid en het hiertoe noodige MIDDEL MET GKBBUIKHAA MWIJZING wordt tegen ra ico toezending van 5 Gulden TERSTOND overgemaakt Getuig chriften van geloofwaardige personen die de voortreffelijkheid van ilit middel kennen worden op verlangen vooraf toegezonden Adres HoolU expeditie iVitUtdelphia asn den Heer K JASINSKI te Breslaii Grabscbnerstrasse No 14 Duitsohlaud Agenturen en Commissiën worden in alle takken van handel prompt waargenomen Inlichtingen staan ten dienste NB Verklaringen van de onderstaande personen leggen getuigenis af van de voortreffelijkheid van dit middel Borgemeeeter RIEMEB te Krojankt Obf rarotmnnn EGGERT te Flatow Pfarrer RL K te Slawmnowo Riddergoedbezitter VüN DLMBINSKI te Bialowien enz allen in West Pruissen Tot diepe droefheid van my myneKinderen en hare betrekkingen ontsliep heden acht en kalm mgne geliefde echtgenoote SUSANNA HOUTAM in den ouderdom van 58 jaren J H SMIT Gouda 10 Febr 1876 Hedea overleed tot onze innige droefiieid na Toorden te zgn van de H fl Sacramenten onze geliefde Vaderen Behnwd Vader de Heer JOHANNES THKODOROS HENBICÜS NIEVELEK in den ouderdom van ruim 07 jaren l ordrt ht H J NIEVELER 6 Febr 1876 uit aller naam De ZAKEN zallen door mjj op denzelfI den Toet worden Toorlgiazet Mocht een FATSOENLIJK MAN alhier in t BOEKHOUDEN rvaren en in het FeanscJi en Düftsch kuniieiide Correspondeeren nog eenigen vrijen tijdover hebben dan zon hy dien wellicht doelmatig knnaen benuttigen Adrea franeo eigenhandig Lr O aan den tlitgever dezer Courant TE HÜÜB AANÖEBODBN Een KAMER met ALCOOF Gemeubileerd na verkiezing op een der BESTEN STANDEN voor een Heer of Jufviout Adres Bureaujdeier Courant SLEMP SIROOP fii SLEMP Poeder M alle So 7rten van VERDUURZAAMDE LEVENSMIDDELEN zfin fe bekomen by P J Melkert Wordt gevraagd een FLINK J0NGMEN8CH Ivoor PAKHUISWEBK om Jdadelök in dieust te treden kunnende lezen eii schreven Zieh aan te melden Bureau dezer Courant STEG KOLë Bn JAN PRINCE Cu in lossing eene lading GROVE RUHR KACHELKOLEN waaruit tot billjjke prezen grooie en kleine wrtgen kannen worden afoeleverd en bjj wien evens puike GROVE MACHINE en Engelsche KACHEL en HAARDKOLEN benevens 8MEEK0LEN te verkrggen zgn Kantoor Torwiaskt H n 101 Gouda 10 Februari 1876 DEI STOOM STANDOLIE uit de Fabriek van F ALBERDI GK ZO E te Amsterdam onderscheidt zich door kleur helderheid en vooral door eene spoedige en kleefvrge drooging Openbare Verkoopin y Ml de NIEUWE INFIRMERIE aan de Karnemeiksloot te Gouda op MAANDAG den 14 FEBRUARI 1876 dea voormiddags ten 11 mp van eene aanzienlijke partg BRANDHOUT BESTAANDE IN AFGEZAAGDE BINDEN VAN HEIPALEN UOLLA DSCHE SOCIËTEIT van LEVEIVSVERZERERÏNGEN opgerigt in den jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN IBILUOEN GULDEN tm mnmi Directeur Thr Mr O HARTSEN Jbszn Kantoor te Amsterdam Reguliersdwarsstraat bjj het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE en TIJDELIJKEKa ïVerzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN dadelijk ingaande en uitgestelde LLTFRENTEN OVERLEVIXGS KASSEN en OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de fleer T DRAIJER te Gouda Correspondenten in de Provincie ZuiJ HoUand Te Gouda de Heer W J Fortuyu Droogleever Notaris Brielle Delft Dordrecht Gorhicliem jf Gravenhage Leiden Oudewatt r RoUerUani Schiedam Vlaardingen Woerden Heeren de Kauter Veegens Heer Mr C E üvergaauw Pennis H Vriesendorp Heereil C de Gijselnar C Heer P J Liindrg Heeren Lezwgu Eigeman Heer R W Haeutjens Dekker Burgemeester Hoeren Jan van der Hoop Zoon P Loopujjt C Heer Paolns Kikkert G Groeneveld Openbare Verkoopiiig op DINGSDAG 22 FEBRUARIJ 1876 des voormiddags ten 9 ure vóór en in het Lokaal van Verkoopingen wjjk K Nr 237 aan de Peperstraat te Gouda van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED BOEKEN eenig OBWEUKT GOUD en ZILVER enz Daags te voren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris VV J FOUT U IJ N DROOGLEEVER te Gouda No 8 64 der beroemde Wekclijksclie Zaïiiciispi akcu Uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorbanden by dun iioakhuiidWaar j Bi2 iisr K 3v 3sr Lange Tiendeweg te Gouda Slijm en Maagpiiien Deze FILLëN ilie nida vele jnri ii md het liisti f i ül lo eii de slljm n bI maagvoFStarkOnd gebruikt woiden door liKrir uinliiiir ile spijsvertering zeer b9Vord3ron u i gued U o de gal eii zeer zaC t UxOrOnd 7 u ii IXja te en 32Vg cent het duu jr uicl tmriKi T u liet Kobiuik veikrgKbur by da iin al ieud Herren te AMiteniiui M Cléliau k C Droog Heilige weg D S31 ll eis vgk S V d Kiaata li iiiMi l Zslt J d Vegt Defi K WilKhut j Delfshaïcii Kook Dereiiier Gebroed TiiBHn üürd fclil H J üiltujr Uaudn L Schenk op de HooKitriiat A Ouiinuliem It J U Hutcb firmii I F LsiglRar H iKe Vhslt In de Spuittr iat lliinstreclit K üualirlmg If Leiideii J T IVrbur b Uaarleianieratnat U kkLrkrrk den Uudateu LiiiSuhjtcn H kruithof liotti rdam Santen Kollf korte Hoordttesg Stuiwijk Ucd A ijUrrlaao Suhii nin Wed A H Itainbouts Tiel A i t liMsen JUtri ciit F Alten op den Steenweg over de Doa kerst mil u 372 Vlaiirdiiif Hn J M Lagerwcrtf Ze enhül en A Frlli De SLUM en MAAOPlLLblN bereid volgtM het echte recept ziju door mg te Gouda alM en mtUuUend erkriji ba r f e teld bg dea heer L SCHLNK 00 lie UauKitra t LET WEL 0 o tik ddosje der echte en einte onbeuj elgke jar n jjcbraikie SUJ U en MAAOPILLËN la een biljet vuuizien met de handteekening van J I SCHUËUDER apotheker welke haiidteekeoiug tloh ouk tieviiidt op het ze ellak waaroaede het doofje verzr eld ia Men gelieve daar wel attent op te zgn en leh te wachten voor hetgebrnik vau een namaak i aol dat raen tracht In oioloop te brengen De tntgave dezer Courant geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VftWDAQ In de Stad geschiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pr s per drie maanden is f 1 75 frmco per post 2 De inMnéÜhg van advBrtentlën L O T I IV G vooa Dï lf Nati onale Mü itie ÏWKBDB OPKNBAHE KENNISOBVING BDROEMEEHTER en WETHOUDEES van Gouda voldoende aan art Ï8 der Wet van den l d tt Augiiatua 1861 Staattbtttd n 72 en aso art 20 Miat iljner Mnjeateits besloit van den Saten Mei 1S6Ï StaalMad ii M brengen ter algemeene keonia dat de UITINO der in het vorige jaar voor de SAflOHALK MflJTIB ingcMkreTeneo in deK O m ote nd plaala hiblien op DIN08DA0 den SSaten Febpitnrg aanntiuiiide dat de IngcKchn venen naar alphabe iache orde opgeroepen zelve hun noRiDier trekken dat ook voor oen maa a pg ii i n i i niwjn m u n ♦ a cchirden door j n Yader Moeder oT Voogd terwijl dit bq hftnoe afwengtteid door den BUKGKMEËSTER of een Lid van deu GEMEENTERAAD wordt gedaan dat de belaughebbeuden ten einde te tot n en ongaaf te doen van de redenen van vrgatelling die y ur lake van de Militie meenen te hebben lioh op voormelden dag allen moeten bevinden ten Haadhuir kier Oeineeiite en wel i wier namen beginnen met de letter A B C 1 E F O H 1 i K of L des voormidduga ten i ure en die wier f nninen naiivangen met de letter M N O P Q K 8 f U V VV X IJ of Z dea voormiddags len U ure dat tot bet doen opmaken van het benoodigde griiligachrift wegens Broerlerrlieniit of ala eenige Wettige Koon gelegenheid al bestaan ten Raadhuize dezer Gemeente Donderdag den 17denFebruarij aanstaande des morgen van 10 tót dea namiddaga 1 en dea namiddag vin 8 tot 6 ure dut 7 g die zioli daartoe annineldeii moeten vergezeld zgn van iteee met hen liehmde en te goeder naam itaande ingezetenen die op hunne terantwoordelyhhM de tereitchte geMgenu kunnen afieggen en het op te Vrijttelling uegeni Broederdiaut bewijs van het Huwelgk der Ouders de Geboorte Aolen van de Broeder van den Loteling alsntede ten bewgze van volbragte of werkelijke broederdienat een zakboekje jiaspoort of atteat van dienst bg plaatevervniigiug Voor Fr ilelliug tan eenige vettige Zoo een bewija van het Huwelijk der ouden Voort dat de benoodigde bewijzen van werkelüke dienat of uittrekaeln uit het Stamboek voor de belanghebbenden bg lie betrokken korpaen zullen worden aangevraagd indien ig zich vóór de Loting vervoegen ter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodige opgaven te doeu en dat zij die bezwaren mogten hebben tegen de wgze waarop de I TlNO i geschied die kunnen inbrengen bij de Gedeputeerde Staten dezer provincie binnen Fyf dagen te rekeneu van den dag waarop de LOTING heeft plaats gehad en wel bij een op ongeiegeld papier geachreveu bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewgsatukken gestaafd legen bewga vau ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den BURGEMEESTER dezer gnneente die hetzelve aan Gedeputeerde Staten opzeait Gouda den llu Febrnara 1876 Burgemeetler en Wetlwitü t voornoemd De Secretaris De Burgemeester DlOOGLEEVER FoKTUUK VaUBlEaOKN UzKKDOOBII BUITENBAND Bultenlandscli Iveraicht Het ontslag vaa den prefect politie blgft nstnurlijk ia de Eransche Uaden Jkt de orde Algemeen wordt deze maatregel sfgekeijl zelf door de partij van Buffet Alleen de BonaptRiaten die in hem een atandvaatig tegcuatander vuufüt juichen Het geval ziil den heer Ueuault geel Üwwul doen integendeel eene groote meerdei eid vSxaea Senaat bezorgd heeft Eiudrlgk ia ia l et 9de rrondissemeot van Porija eeu zoogeiuiamde conaewatiefe csodidaat tegenover den heer Ulier geeteld Tot dua ver had niemand zich daaraan gewaagd Onmiddellijk hebben de kiezer van Valencienne den ei pr aident de candidstuur voor hun arrondiaaemeut aangeboden dooh Thiera heeft beleefdelijk bedankt Gsmbetta beeft zidi caodidaat gesteld te Parija Avignon Marseille Lyon Celle Bordeaux en Lille ietijk onze lezera weten wenaoht hg zgue verkiezing op zooveel plaateen wswonder de groote oentruias van de democratie om te toonen dat de intrausigeuten zelfs op hun eigen terrein machteloos zijn en de meerderheid der republikeinen de gematigde politiek der vercenigde linkerfraotieu goedkeurt Hg moet heden te Belleville wijk van Parj voor de werklieden het woord voeren Buffet ia op vier plaatsen oaadidaat Zgue vrienden bewegen hemel en aarde om hem ten minste bij deze gelegenheid in de Kamer te brengen De Bappel heeft voor hem den titel van emdtdat errant uitgevonden De avondzitting waariu de Duitache Rijksdag werd gealoten duurde alechts een half uur een groot aantal afgevaardigden hadden uituoodigingeu ontvaugeu voor het bal ten hove waarvoor lóOO invitaties waren rondgezonden Toen de Rgkakaoaelier verlof vroeg het Keizerlgk beeluit tot sluiting der zitting mee te deelen stonden al de leden op behalve de aocioaldemooraten i ook bleven deze stoel of bapkvoBt toen op vooratel van den preaident de gebruikelijke kreet werd aangeheven Leve Z M de Duiteche Ktizer en Koning van Pruisen Bij de eiudsteinming over het ontéerp tot aanvulling vnu het straf cibjtk stemden tegen de Fortaohrittspartü het centrum en de aociaal democraten Nog verdient opmerking een uitdrukking door Windthorat gebezigd bij zgu korte rede tegen de uitbreiding van het kauselartikell volgen dezen talentvolleu ultramoutaauscheu afgevaardigde werd de vrede tusschen Kerk eu Staat vnu beide zijden ernstig verlangd jui om die reden verlangde hg verwerping vau het nieuwe artikel dat olie iu het vuur moest werpen De Duitsche bladen leveren een opsomming van de werkzaamheden vnn detf Rijksdag en beginnen tevens over de verkiezingen voor deu nieuwen Rgks ADVBRTBNTIËN wordengc UaM Tan 1 5 regeh ii 50 Centen iedere regs meer 10 Centen GROOT E LETTBBS worden berekend naar plantsmimte Afconderlflke Nommer VUF CENTEN dag te spreken daar het mandaat der afgevaardigden den lOp Januari 77 vervalt de notionaal libenden vertrouwen nog altijd dat de Bgkakanselier hen niet tegen zal werken Wellicht zal Bismarck zich onzgdig houden daar de eonservatievec met badit tegen de liberalen zullen optreden Nanwelijk ia het Engelacfae Parlement geopend of de Begeerittg beeft twee wetsvoorstellen ingediend betrekking hebbende op de Britaohe koopvaardijvloot Zij heeft onmiddellijk het initiatief genomen gedachtig aan de leasen der vorige zitting teven eerlqk erkoinende dat alles wat iq voorstelde eenvo hdig aaavullingan waren van PlinuoU a voorloopige wet In naam van het gouvernement heeft Sir Chailca Adderiey de volkomen goede gevolgen van deze vet erkend en voorgeateld er de vooruaamate bepalingen van te behouden De maatrqfelen tA wering en sloopiug van drijvende doodkiaten IR tot verhindering van het over i 1 van leeaolu n worden bevisligd en alle iw draagveraogen hunner aehepen te liepalee én BsevM laadlijii aan te dulden welken diepgang het aehip verdragen kan Vernieuwd worden eveaeena de bepa lingen betreffende de dekladingen en het verbod om graan in cHepen te laden zonder het in zakken te hebben gedaan of 4oor afdeeling van het ruim in vele hokken het werken der lading te hebben voorkomen Wanneer de wet besproken wordt zullen w van zelf op terugkomen De keer PlimsoU ondersteunde reed voorloopig het wetavoorstel der Begeering teven verklarende dat bij door amendementen de wet zou pogea te verbeteren door enkele bepalingen te verscherpen De atukken die de regeeriug aan het parlement overgelegd beeft omtrent den aankoop der aandeeleu Suezkannalmaatscbappij be ijzen dat de mogendheden algemeen deze tranaactie hebben toegejuicht Het ia than ook duidelijk geworden dat Engeland den koop niet sloot om al vast zgu aandeel te hebben in deu buit van het iueenzakkeude Turksohe rgk wat vroeger wel eens beweerd is Zonder twijfel zal het parlement de gevraagde sauctie aan dezeft maatregel vvrleenen In het Lagerhuis is ook de zending van Cave naar Egypte besproken De tukken met den Khedive gewisseld over zijn benoeming en zijn instructie zullen aan t Parlement worden overgelegd doch daar de heer Cave nog niet terliggekomen is zal men zijn depêches voorloopig niet openbaar maken Te Peking is tot voldoening van Wade s eisehen een decrrtt verschenen waarbij Li si ta hi wordt geilegiadeerd Ook woriit liein gelast wegens deelueining aan deu moord op Margary te recht te staan I De Belgische Kamer v n Vertegenwoordigers heeft het ontwerp betreffende de internationole overeenkomst op de suiker in behandeling genotnen Alle amendei Üten op liet ontwerp werden verworpen De discussie zou heden wordeu voortgizet het ontwerp zal waarschijiilgk aangenonlen vordeu De Spiiansche regeeriug heeft aan hare vertegenwoordigers in het buitenland tene uitvoerige vertrouwelgke memorie gezonden over Cuba De aanleiding tot den opstuud on het karakter zguet leiders wordeu daarin omschreven zoowel als de hervornnngen welke de rcgeeringeii zich voorstelt in te voijrenbg