Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1876

daf l tip allen die enige belangstelling gevoelen iv OBi talfpmal iooae Voor den Onderwiiier aanbevolen door den ouden Hl er Smits is by deo heer J Broeddet sehoolopiiener ingekomen Van eene lijst door besorging rtn den heer Kramt rs rondgegaan bg het oncWwijaend personeel en eeiiige 1ng etenen van Qoni Ï5 25 Vap K te 6 6 van Mevr d K te G 2 Van K N Voor den OBgelukkigen Schoolmeester ƒ 5 n N N postm Breda 1 23 Van N N jimtm Dord in postzegels 1 Van G C B pvwfwissel Zevenhniien ƒ B Te lamen 144 48 Blijft aanbevolen Heeft men oyer t algemeen dit jaar niet te klagen l it er in deae gemeente weinige openbare amusementen 2gn op muzikaal gebied is er nog weinig gelegeu u id geweest om te genieten Pes te aangenamer zal daarom voorzeker aan onze ftadgeuooten de tijdjng zyn dat in de volgende week hier een concert zal yorden gegeven en wel een poneert dat de tegenwoordigheid verdient van ieder die voor muzikaal genot vatbaar is Wanneer wij mededeelen dat behalve onze stadgepoot de heer S Van Millingen tot dat concert afiUen medewerken Mej Selma Kempner die reeds vroeger met uitstekend genoegen hier gehoord werd n de HH Hekking violonoel en Dudok uit AmSterdam dan gelooi en wij alle verdere aanbeveling overbodig daar die namen gewis voldoende zijn om wie Goiidsche ingezetenen met genoegen de lysten die voor dat concert worden rondgezonden te doen eekenen Een ieder wordt gewaarschuwd tegen een jong niansfpersoon omstreeks 18 jaren oud tamelijk van lengte bleek en mager met blond strak staand ha F en blauwe oogen gekleed met blauwen wintcijas flambard grijs Ecatreepte broek fijn geplooid wit overhemd en zwart yflaSj die zich te s Gravenhage aan oplichting heeft dioldig gemaakt Hy vertelt dat hy zeer rijk is en bekend met voorname familien huurt kamers be trekt die gedurende een paar dagen en leent iutus ichen Id onder voorgeven een wissel te moeten ontvangen en iqaakt zioh uit de voeten Naar men uit goede hfon verneemt zal het deta ehem nt m nriniers dat in Februari 1876 naar Atchin vertrok zijn Linosten tijd reeds in Indio vertoefd ebben ïogcu Jiiui wordt dit detaohèment vermoe del k terugverwacht Fad iffat wij vernemen is de heer S van Millingen alhier Wt cofiespondeer d lid benoemd van de verecniging van toonknnsteiiaren van Noord en Zuid Nederland Blykens een gisteren bij het Departement van Ko lonien ontvangen telegram van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indic heeft de generaalmajoor Pel het navolgende uit Atchin aan de Indische Regeering bericht 28 Jan rukten drie kolonnes een uit de IV en twee uit de VI Moekim door de kloof van Daroe tegen de IX Moekim op Boor moeilijk terrein met veel moerassen bereikten zij dien dag dê vlakte van Baroc waar gebivakkeerd werd Be vijand had grooten tegenstand geboden aan onze zijde sneuvelden ï minderen en werden de luitenant Van Vooren en 10 minderen gewond Den 29n Jan ruften de troepen Den 30nwerdan de operation voortgezet weder was het terein meeielqk en de tegenstand hevig de kampong Baloe werd genomen en verbrand aan onze zijde werden 19 blinderen gewond 31 Jan werd de kampong Oleh Soesoe met de daarby behoorende moskee genomen en voortgerukt tot Lampermei waar gebivakkeerd werd Een dwangarbeider sneuvelde twee mindere militairen en een koelie werden gewond Panglima Matsa hoofd in Moekim Daroe bood zyne onderwerping aan 1 Pebr wprfen verkenningen gemaakt naar Lamotong en Lamkocnjit vier man werden gewond De geest der ageerende troepen wordt uitmuntend de gezondheidstoestand ongunstig genoemd S Cl Een telegram van Kenter dezer dagen uit Plymouth veraouden meldt het volgende Volgens de berichten met de Sarmia aangebracht geloofde men den 14n January te Veneimla dat de oorlog met Nederland onverwyld zou uitbarsten Vele toebereidselen werden gemaakt Ter gelegenheid van den aanstaanden verjaardag van Z M den koning zullen in alle garnizoenen militaire assants plaats hebben by welk feest benoemingen van meesters en prevots op de verschillende wapenen zullen geschieden zullende aan de onderwijzers in de verschillende vakken van onderwijs bij de korpsen geldelijke belooningen worden toegekend Ter gelegenèeid van s Konii s verjaardag stc het gemeentebestbnr van s HageiSch voor twee fonteinen aan te brengen in den Vijver terweêrszyde van het eilandje en wel zoodanig dat de waterstraal zonder eenig zichtbaar toestel uit den Vyver zal oprijien Voorts worden geïllumineerd zoowel liet eibindje als de Vijverberg met omgevina benevens twee muziektempels de een op de Plaats de naders op t Tonrnooiveld waarin een tweetal muziekoorpseu zioh van tijd tot tijd zal doen hoorpn Eerstdaags mag me i yen adres verwachten waarbij het Hoofdbestuur der Vereenigiiig voor lykverbranding bij de Kegecring en de Staten Gtenenial er op aandringt dat de crematie bij de wet zal worden toegelaten Door eenige Raadsleden te Arnhem is bij den Gemeenteraad het voorstel ingediend tot afeohaffing ier kennis Het kon paleis te Leeuwarden is door Z M welwillend beschikbaar gesteld tot het houden van eene tentoonstelling vau voorwerpen van Frieache oudheid en kunst in 1877 Het vervoer langs den Nederlandschen Uhijn spoorweg heeft gedurende de maand Januari 1876 opgebracht aan reizigers 128 083 aan goederen f 87 9 l aan direct Verkeer van reizigers en goederen 183 921 te zamen 399 955 Sedert 1 Mei 1875 was de opbrengst van reizigers en goederen 3 910 294 De LanibouK Courant bevat de volgende haar uit Wiesbaden toegezondene oproeping Bezitters van ongehoornd rundvee mannelijke of vrouwelijke personen in hunnen dienst hebbende die zich bijzonder onderscheiden hebben door goede verzorging vnn dnt veeras en die als zoodanig hetzij dit jaar of een vjlgend jaar in aanmerking zouden kunnen komen om at andidaten voorgesteld te Worden voor de rilveren medaille der Vereeniging tot bescherming van dieren te Parijs en de premie van 50 francs stichting Dutróne wórden beleefdelijk uitgenoodigd om vóór 1 Maart e k de namen voornamen en woonplaatsen dier personen zoomede die van hen zelven duidelijk geschreven te willen opgeven aan het adres Graaf Maurin Nahuijs te Wiesbaden Deutsche Haus Elizabcthenslraase 2 Uit de ons welwillend gezonden N Goeuche Ort van 18 Jan iiemen w j het volgende bericht over Het nuisscheiigdde te VVolfaartsdijk dat den 29 Januari 1875 zijn vijfiigjarig bestaan op luisterrijke wyze vierde heeft lu zijne jaarlijksche bijeenkomst op jl Bonderilag don 13 dezi r VV van Strien Cz ter vervaoijiiig van wijlen G Zoutendara tot hoofdman verkozen Door het op nieuw toetreden van 5 gildebroeders telt het gilde thans een 30 tal leden Akelig in alle opzichten Vijftig jaar tiestaan luisterrijke viering nieuwe broeders en totaal dertig raussohen vernieler ZaïH Cl De groote staatsman Franns Deak waa toch by al zijn geestkracht en scherpzinnigheid niet vrij van sommige vooroordeeleu en koesterde evenals sommige andere groote geesten een vooroordeel tegen den Vrydag Dat was voornamelijk hieraan toe te schrijven dat verscheidene ongelukkige gebeurtenissen uit de Hongaarsche geschiedenis op een Vrijdag waren voorgdvallen Deak zou daarom nooit op een Vrijdag iets belangrijks ondernemen doch kon niet verhinderen dat hij zijn roemrijk leven op een Vrijdag eindigde Men schrijft uit Urk I e bu in de trouwkamer op het Raadhuis geplaatst wnwin huwelyksparen en hunne betrekkingen hunne fwS voor de armen werpen is bestolen In de ijorige weck zou hier als naar gewoonte de collecte gehouden worden voOr de oud strijders van Waterloo doeh diuirvonr had men geen bus en men besloot toen om de genoemde bus op het Raadhuis te openen en daarvoor te gebruiken Bit geschiedde en men bevond nu dat de bus die bij raming 20 il 30 moest bevatten sUolit 1 98 inhield Wie de bus beroofd heeft is niet ontdekt De Gemeenteraad heeft Maandag eene vergadering meJ gesloten deuren gehouden om te overwegen boe men met deze zaak aan moet In sommige dagbladen is medegedeeld dat volgens berichten uit Luxemburg de veepest te Cap en Cappele zon zijn uitgebroken Naar aanleiding daarna heeft dr L Mulder redacteur van de LandhouW Courant aan den heer Charles Siegen gemeente veearts te Luxemburg en secretaris van den CercU agricoh I et hortieole in het Groothertogdom gevraagd of dit bericht waar was of niet en daar ip het navolgende antwoord ontvangen Be raededeeling door verscheidene politieke bla I deA verspreid dat de runderpest te Oap en te CapeUen is uitgebroken is onjuist Het is geen ruiidpest maar wel de longziekte die er heeft gehecrseht evenals in eenige andere plaatsen van het Groothertogdom In eene Zaterdag te Wagcningen gehouden raadszitting is ingekomen de ined leeling dat alle benoodigde gebouwen voor de Lindbjuwsohool zijn aangekocht Voor de oprichting moet dè Gemeente ƒ 20 000 bydragen In de verdere kosten voorziet het Ryk Door Burg en Weth der gemeente Marum Groningen is in overleg met den districtssohoolopziener voor den tyd van eene maand met verlies der jaarwedde geschorst de hoofdonderwijzer B B lerraa te De Wilp AauWiding daartoe gif het artikel Ijetterkueohterij geplaatst in De Ifekier van den Uu Januari dele jaar dat naar het oordeel der genoemde autoriteiten eene strekking had tot opwekking van i minachting en opzetting tegen wettige verordeningen Naar men verneemt is men met de onderhandelingen over den aankoop van de benoodigde grondenvoor den aanleg van de spoorlyn Ijeiden Woerdenreeds zoo verre gevorderd dat nog voor Mei deaanbesteding van de aardebaan kan plaats hebben met eenige grondeigenaren die hooge rischen stelden hoopt men zonder rechtcrlyke uitspraak tot minnelijko schikking te geraken U D j Het kan wellicht nuttig zijn de aandacht te vestigen op eene inrichting die hoewel reeds ecnigeij t jd bestaande toch aan vele onzer lezer niet bekend zal zijn I Het verschil in tyd tussohen de klokken op da verschillende station vooral wanneer die tot verschillende administratien liehooren geeft dikwyl aanleiding onregelmatigheid in den loop der treinen Ook gebeurt het niet zelden dat het publiek meenende dat de stationsklokken den juisten tyd aangeven de uurwerken daarnaar regelt en soms te laat ontwaart dat de verschillende klakken niet gelyk zyn Oin nn een en ander te voorkomen werd onder medewerking der directicD van den Nederlandscheu Rynspoorweg der Ilollaadsche en Nederlandsohe c ntraal spoorwegen door de maatschappij tot exploitatie vay staatsspoorwegen eene regeling om gelijkheid van tijd op alle station In Nederland te verkrygen ontworpen en door de regeeri ig aanvaard Reeds aedert eenigen tyd wordt dagelijks het centraal rijkstekgraufkantoor te Anuterdam des morgens vóór 9 uren ia directe verbinding gesteld met de stations te Utrecht van den Nederlandscheu Rynspoorweg eu den staataspoorweg tot het geven van den tydscin Dit eiiT wordt op het staataspoorwegstation automatisch oveÉgebracht op het eigen net en op de tclegraaflyn van den Oostcrspoorweg Waarmede het t tion Utrecht is verbonden Door gelijktijdige overbrenging der seinni op de NoordBrabant Duitsche poorweg telogmaf te Boxtel en op de overgangitatibn der rerschillenSe Nwlcrlandsche spoorwegen ontvangen nu alle p lorweg stations in Nederland de morgens om 9 uur eeu zelfde tijdsein Bovendien vergelijken de hoofdstations in deil loop van den dag per telegraaf hunne perronklokken n et de normaalklok te Utrecht ten einde aldu de zekerheid te verkrijgen dat de juiste tyd is behouden Naar wy vernemen moet deze maatregel zeer goed werken Wellicht zou het niet kwaad zijn dat die plaatsen die wel aan een station liggen maar waar gf n rijkstelegraaf kantoor is gevestigd hunne klokken naar die der stations regelden Het gebeurt toch nïet zelden dat de dorpklokken een half uur met dpn waren tijd verschillen hetgeen dikwyl groot ongerief veroorzaakt Be leden van de Vereeniging ter bevordering T n de lykverbranding zullen zeker met genoegen vernemen dat Garibaldi tot di vereeniging is toègetredta Een Engelschman Loder genaamd vervaardigt tegenwoordig bed dekens uit papier Hij is daartoe gekomen door de waarneming dat een ladg pakpapier tusschen twee lakens de warmte uitstekend fcewaart Zyn geheel uit papier vervaardigde dekens zijn op afstanden van 4 tot B duim van gaatjes voorzien ten behpeve van de ventilatie Loder Meet reed mef verscheideiJe Londensche hospitalen oontracten hebben gesloten voor leveringen van i ne deken die even Kcht zijn en althans evengoed zoo niet lieter warm houden dan de tegenwoordig in gebruik zijnde terwijl zij natuurlijk goedkooper zyn Een goed vooruitzicht voor de dekenfabrikanten 1 Door den stadhouder der Chineesohe provincie Yunam was aan de beide keizerinnen gerapporteerd dat een officier iu zijne provincie den officieelen rouw over den laataten keizer had geschonden door zioh gedurende den rouwtijd te laten scheren De officier werd om deze overtreding ter dopd veroordeeld doch daar kü aan periodieken waanzin lydt is zijn vonni verandercf in dwangarlêtd ïE TetBari ing bdlteiJ d provincie Men sohryft uit Limburg aan de N R Cl De Maat en Roerbode het blad dat in deze provincie zooveel twist stookt heeft tot alle katholieke onderwijzer eene waarschuwing gericht om niet den staat in te vullen hun door t NederUndich schoolverbond lees de sohool autoriteiten toegezonden uit welken staat t schoolverzuim wegens veldarbeid zal kunnen blijken Het blad grondt zyiie waarsohnwing hierop dat t schoolverboud zoekt naar argumenten voor den leenjioht en daar de katholieken lees ultramontanA in beginsel tegen den leerplicht zijn mogen zij t schoolverbond geene wapeus in de hand geven Het valt eveuwel niet te betwyfelen of niet iia openbaar onderwijzer zal gevonden warden die aan den weiisch van dit blaif z d gehoor geven want vooral in Limburg toonen de onderwijzer in allerlei opzichten dal zy niet aan den leiliaud wiUeu loopen van de ultramontanen die op alle mogelijke wijzen den bloei en den vooruitgang van t openbaar onderwijs trachten tegen te werken Ook de verhooging van de jaarwedden der onderwijzeni hoe noodzakelijk I ook is die partij een gruwel Zelfs stelde nog niet i lang geleden dr pastoor iu zekere gemeente voor het traotement van den onderwijzer met 200 te verminderen en te brengen op 400 In geen enkel ultnmontaansch orgaan ziet men ooit gewag gemaakt van verhooging der jaarwedden Zy weigeren volstandig daarvan melding te maken Dét gelyk gezegd is de onderwyzera in Limburg mI staan tegen allen clericalen iuvloed toonden zy lu huiiue peteiién in t afgeloopen jaar toonden zij ook ill de laatate algemeene vergadering te Msistrioht eu u ig onlang in eene vergadering te Roermand waar met algemeene stemmea besloten werd om t lib rali lid der tweede kamer den heer Moens eene dankbetuiginï te zenden voor zyne bemoeiingen in t belang vau t openbaar ouderwys Uit de aaateekeatngeQ van eeaa ag bladTerslaggever rervdg ft moet ook nog handelen over een geheel andere soort van prekers voor wier bestaan de groote ge sohiedschryver Carlyle roet allen eerbied zij het gezegd meer verantwoordelyk ia dan iemand ander Ofsclioou ik er voor uitkom dat hy mijn geliefkoosde schrijver is kan ik echter ook niet ontkennen dat hij ifiij menig liiiBzeer menige wanhopige worsteling menige aauleekening vol doorhalingen bezorgd heeft De taal waarin de heerCarlyleiohrijft heeft weinig overeenkomst met eenige andere yiit zyn tyd bekende mauier van schry ven waarom men hanr dan ook i Ba ir hem genoemd heeft Ik geef toe dat die taal d lur ntemaiid ander dan door Cartyle zelf gebruikt wordt m ar hij heeft een aantal navolgen op eerbiedigen afauiud altyd op den geheimTinnigen weg die tut de waat cid voert en hunne taal kan het b st om chreveii worden als Cailyla met wat water De kracht dezer heeren licht in het zonderlinge het verbazingwekkende het afgebrokene het schier ouversi laubare Zy zoeken altijd luareenpenodenbouw welke opgedn anderen periodensouw uit vroegereii tegenwoordigea of toekomsiigi n tyd gelijkt zy zyn iielusi op uitdrukkingen zóó diepziiintg dat nusmuud op dr Wereld behalve zij zalven in staat is er de beleekenis van te doordringen Nn moet men weten dat juist de grondslag en het geheim der mog lykheid van een woordelijk verslag alleen gelegen is in het gewone het dagelijks voorkomende Wanrteer eeu redenaar boven zeker percent vaft ongebruikelijke woorden of volzinnen gaat Wordt de arbeid bijna onmogelyk Het grootste gedeelte der sprekers bewandelt een sinds laag betreden pad van uitdrukkingen en denkbeelden zy lullen van gevoelen wezen dat een maatregel raadzaam is of dat in tegenwoordige oraal mdigheden het niet wenschelyk te achten is Uit en dergelyken maatregel over te gaan Aap zulk een geleidetjjken étroom i de verelaggever gewend en by roeit er op viort wel niet zoo gedsohteloo sla een mymerend visecherman maar toch zonder in het riet te geraken of yn jas buiten boord te Uten hangen Voor het een tiende gedeelte der spreker eohw die ik nu op het oog heb i de gewone litterarische nitmoiistering niet half mooi genoeg om er hnniic gedachten in te kleeden zy zien er altyd nit alsof zy op een gemaskerd bal zijn gewone jassen en vesten haten zij met een volkomen haat en zij willen zich niet ander vertoonen dan met een veer uit dien van Elizabeth een wambuis met kwikken en atrikken kousen en broeken van allerlei kleur en een paar schoenen met apitse ponten Zy noemen een jong meisje een jonkvrouw zij omschryven den tyl van den spreker dien zy te beantwoorden hebben ills prophetioo satiriek een kudde vee heet hooriidrageude herkauwers en een doode ezel wordt een niM voor opstmding vatbaar tirekdier geuqenid terwyl abstracties looal het Ideale het Aotueiie het i Oüinogelyke het Oubsgrüjielijke het laatste voorna meiijk met groote hoofmelter eene voorname rol stielen Slecht één troost is in stut om de verslaggever van zulk een redevoering te redden van een zelfmoord of van het redasleitrschsp van een zoogenaamd komiek weekbUtd namelijk dat het niet nogelyk is dergeiyke taal snel uit te spreken Hierdoor is het althans doenlijk om de sprekeh bij te houden eu daarmede moet men zich dan ook evredeu stellen De dikke heer dien ik u nog voor wil stellen is een van de vervelendste redenaars die door de behoeften van onzen tjjd in het leven zijn geroepen Zijn manier van spreken is het best te vergelyken by de sohryfinethode van sommige schoolmeester uit vroegereu tijd welke be tond nit zulke dunne ophalen en zulke zware neerhalen dat de eeratgenoemde op een kleine afstand reed volkomen onzichtbaar en df laatste dus niet te ontcijferen waren Hy i in een woord onverstaanbaar en sohynt zelf niet te weten waar hij het woord over voert Hij heeft ook een paar vrienden die weinig minder ergeriijk zijn dan hij zelf en die ik in het voorbijgaan nog even wil noemen Uier is bijvoorbeeld mynheer A wiens weUprekendheid iets heeft van den waterstraal der bekende toestellen waarmede men in groote steden de straten nat maakt zy spuit het eene oogenblik rechts het volgende liuks nn naar voren dan in de galeryen straks weder naar het plafond om eiiidelyk in het glas water op de tribun terecht te komen Wanneer gy niet letteriyk vUk onder zijn ness rit i het g niet mogelijk iets van het heerlyke en fijne gerecht te genieten dat hy zijn anditoriuiu opdischt Ook heeft men den heer B die niet doet dan fluiatereu en alleen die lettergrepen hooren laat waar de klemtoon op valt Of anders mijnheer C een even onpleizierig redenaar die met al de kracht zijner longen van het begin tot het einde staat te bulderen en n ondank utelve zenuwachtig maakt Be laatate dien ik in nwe tegaawoordigheid brengen wil i de heer Tmnel Alvofcna deze nok aan de betrekking van redenaar ging wydeu nam hij gedurende geruimen tyd dure privaatlessen bij een tooneelkunsteoaar iu den tijd dat deie buiten emplooi wa en die hem de kunst der gebaren en der voordracht leeren moest De eerste lü nn weUUVreazel werd ingeprent was op zich zelve zeer verstandig namelijkLeer e r t langzaam te spreken dan zullen de overige vereischten voor een goeile vooidracht van zelf komen Die audere vereisohu u verkozen echter om de eene uf andere r den niet op te laK a yKUaks alle luoeite van meester en ponden slerliiig zoodat de heer Treuzel op de eerste irede v in de ladder der welsprekendheid ia blyveu staan en daaf ot op dit oogenblik antichambre gemaakt heeft Men ontmoet hem gewoonlijk oo zumervergaeleriugen en daar ik in dien tyd meestal hard werk en weinig rust heb is Zijn slaapwekkende invloed my bijna te sterk Zijne redevoeringen hebb n altyd een buitengewoon verbnik van rappé snuif aan de ufel der nelschrijver ten gevolge Ik bracht eens een Vriend van ray op eene vergadering waar eene vermaarde Amenkaansche dame als spreekster zon optreden Toen zy vijf minuten gesproken had zeide mijn vnend half diommelend tegen my Wees zoo goed my wakker te maken als het interessant begint te w ordeu en viel na die woorden in een gemsten slaap Menigmaal heb ik later aan mijn vriend gedacht en de gemakkelijke manier waarop hy de zaak opnam benijd maar ongelukkig zijn de zetel der verslaggevers niet van mgitej voorzien Eene algemeene opmerking zij mij nog vergond Hoe welsprekender een redenaar ia zooveel te gelukkiger is hy in de ken tyncr woorden en naarmate hy ernstiger meent wat hij zegt valt het ook gemakkelijker hem te volgen Mannen als een Bright een Glsdstone een Disraeli meesters van het debat maken het een verslaggever gemakkelijk Wilt gij daarentegen iemand hebben die het n inoeirlijk maakt neem dan een gewoon gemeenteraadslid Het een is als het varen in open zee met een ferme bries in een pleizieryacht het andere is alsof men in ene hooisehuit tiegen stroom eene rivier oproeit Ik gaf slecht eenige weinige omtrekken uit mijne beeldengalerij daar de fantasie van den lezer geinakk IÜk et ontbrekende kan aanvullen Indien kij zich daarop eeiis wil toeleggen zal hij wellicht wat meer deelneming gevoelen voar ons arme tobbers die eeu bloot werktuigelykeu arbeid heeten te verrichten Mooht hij daarenboven zelf misschien een reeleiinar wezen en wie is het in den tegenwoordigen tyd niet F en in deze venuimeling eeu schoen vinden die hem past laat hy dien dan aantrekken en op die wijr e in het vervolg de taak der gelukkige stervelingen welke zijne woorden moeten volgep eeu weinig verlichten tSOO INOB QNDEN Eëiï üiHöoTïl VCTV8U1 f 1 Wij begaven on ntiaV het IjMsmnsenm Het stond aai iet Inde van de Wijdslraat Het bene fenhnis dittide tot leesinrichting voor den ambachtsman en tot woning voor den bewaarder Wij gingen door eene zq dear nsAr boven en vanden daar twee nitmontend ingenehte leeskannrs £ en schat van boeken sierlijk ingebonden van idleriei oarli was in nette kasten langs de wanden gerangschikt Op de tafel in het midden Vond men de meest gdezea Tijdschriften Dogen WeekWaden Wel verbazend riep ik uit toen mijn vriend mij verzocht fluisterend te spreken ten einie eenige heeren ia eenige leetonr verdiept nist hinderen wy bevonden ons ep de voorkamer Volgens mijn vriend moéht op de achterlcamer in het geheel niet gesproken worden Is deze schoone inrichting zoo maar plotseling daaigesteld of was zij eerst op kleinen stAssling rieht begon ik fluisterend te vrsgen ir Herinnert ge no antwoor le myu vriend onse librije of zouals Walvis haar noemt t StadsBoekzaal Die inrichting was aan velen onbekend evenmin als haar gebruik Hierin kwam verbetering toen in 1876 door de stad op nitnoodvging van librijemeesteren een bordje Averd ge jkerd op de deur die tot de librije toegang verteent Je weet wel die kleine deur tegenover ket kois v B d B koster der Groots Kerk rOa voort fluiiterde ik Welnu op dat bordje leest nieni STADS BOEKZAAL geopen eiken Woensdag van 12 tot t ure Dit middel hielp de onbekendheid met delibfqe verdrijven Vroeger bijna niet bezocht modit qjzich weldra ia zoovele bezoeker verheugen dat zij 2 malen weeks werd opengesteld Hierop volgdeeen verzoek vau dertig burgerlui om ook op 2 ondsgvan 12 tot Z ure van de librije te mogen profiteeren Dit verzoek als met eene geldquaestie in verband taande kwam in den KmA ter sprake enkelen w iren er tegen doch de meerderhe id der leden was verstandig genoeg t begrijpen dat eene afstemming onzedelykzou zyn en de menscheii mar de kroeg zon jagen t zou ook wat moois wezen de kroegen op af dag geopend te houden eu de stads boekzaal als meser belangstelling iu toont te sluiten t J Zeer juist vriend Ga voirt ny fDe belangstelling nam bij voortduring toe ModM 2 jaren later het verzoek werd gedaan om ook 4es avonds de librije te mogen b z leken Hieraan waiea eehter bezwaren verbonden Kosten van gaiverliditing brandgevaar inoeielijker controle op de bezoekers cas Het verzoek werd van de hand gewezi u Dit gaf aanleiding dat eeu 50t d burgen tot de meest ontwikkelden behoorende teue vergadering hielden om over verdere maatregeléu te beraadslagen Een hunner brapltt een voorstel ter tafel dat bijna algemeen werd aangenomen en waaraan dit Leesmuseum zjjn ontstaan te danken heeft Haar a propos wat zult ge kier gebruiken j Gen bittertje dunkt me Nu merk ik dat ge hier vreemd ijt Sterke dfSltk is kier niet te bek om s n Uaar hebben ds libr jiem as st si e n voor gesorgd ir Ei 100 hebben die hi rr ook iet te zeggen Dat z d n Ujjkec uiKket vervolg van mijn verhiaL Op de vergadering waar an ik oo even sprak srd eene Commissie benoemd die met de libryemeestsrs ion spreken over lectuur Men wilde daar te kosten te g oot waren om alles op eenmaal aan te koopen 4 S 00 boekdeelen in bruikleen ontvangen Xs veleeaUwge conferentie werd men het eens als volgt 1 De waarile der yoeken worik g l I i Mid a dsarvoor borg ge telil V t Bestuur van het Ijeesmnsenm verbindt ndi idk j aar J5 boefcpu tem e g v 0 3 Aan de gewone bezoeker der Bbrije è ztdk mochten verlangen zullen kaarten worden uitgjpeikti rechtgevende op vry bezoek aan liet LeeamuRum nven s week 4 In het op te richten gebonw zal geen snerken drank mogen worden gebruikt noch aldaar verkrijgbaar zijn 5 Na gekeele terugg iv der geleende borkideelen zullen de beide Liatate beralingen van kracht Wyven en wat de tocgaugkanrteh betreft geen nieuwe wolden afgegeven Terwijl ik mij op uitnoodigiug van mijn vriend een glas liifouade liet smskeir viel mijn o jg opeetf biljet waarop ik la Wu larrne l ttn ofoiwkta Jrt 4 itfKm tr n T Vnd II M m Miaiow I79 v r lw Omrti k HsMpn t vt Wis iKKlir na m Go b Ie im H ylT