Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1876

M ► LiEEÜSSTO EIJ EN WMOOFESIJ AGENTEN voot GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Mhfïraalwalcr Fabrlck West Haven B AllOO I f r ♦ 1876 LARO ttE KkAEP I en HOLM 1 Apothekers tje Zeist het volkomenst allelu Kiria bereidingen van ten aaugbnameii smaak haar ddbltreffeade genschappen ziji algemeen door HH Qeneeski ndigen i erkend tegen algemeene zmkte zoo aan eetlust Ac Ue tpijèoertering zenuveziekle en vek pijn eüJK inliet tijdperk der herttéUing nSf zuan DE QÜIIVA van KENNISOEVINO BÜBOEMEBSTER Elf WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter keouis vau alle Pateiit digtigé iugezeteneii krier naineu vonrkoiiieu op de uppletoire register voor het dienstjaar 1875 78 dat de PATEN raL iDKN in gereedheid eu op de Secretarie dezer icliieefit verkrijgbaar zgii waaneer lij zich daartoe pcnooulijk aanmelden van den Hu Vebruarij 1876 tot e met den 2Seii daar uinvolgende des voonniddags vi i 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zuUeude overeenkomstig 2 M besluit van 17 Octoljer 1820 de binnen dien tjjd door de belanghi bbeadeu niet afgehaalde Pateaten door den Deurwaarder der Directe l eliistiugeu nau buune huixen tegen betaling vau tien cnueu wor leii uitgereikt terwijl de ualatigeu vervallen in eene iKiete vau vijftien guldfn bijaldien KÏj aangevraugd wordende hun Fateitt of eeu afschrift van hetzelve niet kuuuen vertoonen Gouda den lOn February 187C De Secretaris De Burgemeester Pboooleevke FoKTi ux VAU BkboknIJzbndoobn Sepi 74 wordt deze bereiding ten zeersteildoor de Is ook de IJZEKH OUDENDE QUINA L AtOCHE id groüte zwakte bloedsgebrek kwalen van ritise ien on ƒ 1 90 bij di volgende H H Apothekers visser ÏZn Leiden J GABREll liotterdam tA P W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen BUI TEINTLAND Biri4Mi ftiièicli OverKii bt Uit frankrijk niet dan berichten over de verkiezingeu l e Parijl ichijuen de radio den het met enkele uitzonderingen veel kalmer op te ueineu dan men dat vroeger vau hen gewoon as eu ook nu vtTwaohtte Althans Victor Hugo en Louis Blanc heblien beidiu geweigerd eene candidatuur te aanvaarden tegenover Thiers Zooals de zaken nu staan behoeft nieu zich niet ougerost te maken over buiten8 rige eu onstaalkuiidige keuzen in de hoofdstad De IVinaparlistea zijn verschrikkelijk in de weer en de aiuilumgers van Buffet gs iu met hen hand in band Bulfet heeft een aantal prefeoten naar Parijs ontboden om hun mondeüng voorschriften te geven J ufaure eu Say ilaaieulegen gebieden hun onderhoorigeu strikte ai zij ligheid I e ultramoulaneu bezigen een oude ktggslist en trachten den boeren schrik aau te jagen floor geruchten van oorlogen 7j schreef dezer dagen de Mondt Dnilailhlattd zoekt Oostenrijk en Rusland in botsing te brengi n Olukt dit dan koopt Husland de ohzjjdij heid van Duitsohland door aan dit laatste ryk toe te laten nog eeus eeu inval in Fraukrjjk t i doen In het vcorjaar heeft generaal von Jfauteutfel volgens de Monde verzekerd zal de duivel nog eens worden losgelaten Volgeus sommigen heeft Buffet zgne oandidutunr te Mireoourt uit vrees voor een uicuw échec at trokken en is hij nu in Tarn ct iaronue door e n maire aanbevolen Aan de Koln Zeitttng wordt medegedeeld dat Tolgrus berichten bij het ministerie van binnenlaiirlsche zaken ontvangen de republikeinen bij de verkiezing v in afgevaardigden op 20 dezer naar alle wmirschijulijkheid 28 1 zetels zullen veroveren en de conservatieven slechts 220 tot 2 S0 Iu 21 kiesdistricten kan de uitslag niet voorspeld worden Osmbetta heeft te Bijssel een gematigde verstandige en zeer welsprekende redevoering gehouden voor de republikeinsohe kiezers die hem daarop met algcnieene stemmen tot cnndidaat hebben gekozen In strijd met het berioht uit ons vorig overzicht meldt men thans uit Beriijn dnt Bismarck toch Zaterdag ijjoe gewone soinSe beeft gehouden Anngezliii de rgkskanselier evenwel nog niet hersteld was zgii de gasten uit eigen beweging vroeger dan gewooulyk vertrokken De rgksdag heeft zich Maandag met Ëlzasser zaken en met het nieuwe gebouw voor zgiie vergadering bezig gehouden Over een jxiar dagen gaat hg uiteen Ten einde de bezwaren weg te nemen welke voortsiimilen uit he gelgltlgdig zitting houden van den Rgksdag en de bijzondere Landdugi n zid iu Beiereu het volgende middel ter hand worden genomen De 4 JtMtelqke saineDkasut mnie TeMURiB i 3 o Pomimtt rPitfar op 17 Juai 1900 opgeluisterd door het Muziekcorps der i t Landweer Jammer dat ik niet tot zoolang blqf mgu vriend I htdci lou ik dolgraag aan dia feesten deelnemen Is coolaug geleden dat ik in Bouda feestvierde U ja dat s waar ook Vqlc 25 jaren vierden Ü de kermis nog niet waarf V i i niegi liever WjJ f ondergingen de kermis Van vieren was toeu b j leer velen reed geen sprake meer itÜBti waar Muf de kermis bcjhoort ook in Grou a tot het verleden4 Hoe het kwam weet ik niet imaar ouder alle standen drong het besef door dat men van dit overblijfsel van den goeden ouden tyd Imoe t scheiden Deimiuder gegoeden tan wier be lioeve ket heette dat de kermiai behpudeil werd be Xotiuen Jte begrüpéu at m huil ïu de Vgste mate ij etuam ien eij het g dag ze duur moesten betatln i tooii en dun ook zoo na en dan nie zee inge noiheh te z n met het vaderschap d t Jsede vele jaren ver hen waa uitgeoef d Sen werklieoen tponeel ezeUohAp eu m ek en zauggeZelschap lieerden op i cht en bereikten in den loop der jarèui een vry i hobgen trap van volmaaktheid i Bijna ge ijktijdig nmeu drie eorporatien het betlurt om e n Impitaaltje te vormen tot het houden vnn hd jaarlijksch kindar feeat in te gaan na afschaffing é t kermis Il O luk ktg vo r Gouda lette het geme4itebestuui i Dp de t kenei dea tyds en bealoctt tot teleidel ukelfifscbiff i opfj hoogst voorzichtige vol uns sOiumiKe al te t OIU t Is vi raiqhtige wüze Maar wat I unkt I £ eeue waimvliug doen naar de uipwe $ u k praoltig weer I De uituwe stad i I tli ej zeer bezienswüardig sprak mya vriend ierwyl i 3 ons naar buiten spoeddeq i Juist Viel roiju oog op de wijzerplaat van de klokder groo e kerk en zeg tot mijne vreugde deze van éne muuutwyzer was voorzien Ziedakr weder eene schoone verbetering riep ik uit Wat zegt ge van weinig veranderd Met ttuxensohreden zijt ge vooruitgrgaau En duarum begrijp ik Volstrekt niet waarom men in den Gemeenteraad durMe spreken over de oprichting van een gekkenhuis byna alles toch wat ik zag of van o hoorde is goed zeer goed nog eens ik begrijp ft niets van Het voorstel tot het bouwen van een gekkenhuis hernam mijn vrit ad fis niets anders daii eeue uiting van de machlelu ia wuede der reactie Bij zooveel goeds als ge boort eu ziet begrijpt ge wel dat het budget der ffciiieente zich tamelijk heeft uitgezet Jl Herinner mij uog toen Gouda 14 400 zielen of daaromtrent bevatte en de jaarlijksche begroütirig 144 000 bedroeg te hooren zeggen Tien gulden per iel t is nog al duur Ën thans bevat Gouda 35000 zielen eu het budget bedraagt 3 i ton dat ord per ziel J 14 Geen wonder dat velen den uden tijd temgweBschen evenals de kinderen Israels de vleesohpotten van Egypte Poch de ultra bezuinigers zoowel iu den Raad als daarbuiten zyu in de minderheid Zij hebben geen invloed als alleen in die gevallen waarin zg t bij t rechte eind hebben Durom heeft hun verzet een woedend karakter aangenomen en het voorstel tot den bouw van een gekkenhuis is slechts eene parodie op huuue tegeu ttoders Begrep n Burgerlijke Stand GciratfR 3 P br Pieter Joltiaaei onders P J RevBt n C Prim 4 JiD oodcri J F d der LiDdeo U C SwUw t Johaaiiei oader J J Stalenbem en J P SebimiderwiKnl Reerlruida ouden W Ilnnili es It Humsa Juhaniie Mwii oudera W I tan Hoors ca J Zeverboora 7 Johanna Cathanna ouders i P laarhi aa J C Marki Simon duJen M Mocaicli en HISwkreoatein OfasuiD i Fe r T Wilton 8 j 10 m A da Bük 8 w 7 P tan dar Uaa 13 j P de Werk j l tan Tiel Jl j ADVERTENTIËN f V T T Dochter S E KOOPMAN RoÖOT AT N 1 i fa 7 Febmari 1876 A lgeinte ne kennitgeving Berallen van een Dochter ifc J T D JONG MisssER Oeuda 7 Feb r 1876 Ifenoaw KRANENBURG verlangt eene TERSTOND o LATER I el bö kinderen 1 4s Volwas nen gel f j harer gevolgen iU hoö dpijnl aiingeziclj ziekte of kfiaamhed koorts em hare ge i In de óeneemundigA Coiirant vau Reoactiq aan HH Meqidi aanbevolen tea i cfyorosis of bleekzifCht i ringachtigi m F Vil m Pnjs prir a Dei Heer van HOUWENINÖE op de Haven TJlraagt tegen Mei EENE GUia Q THIM s Grai enh4 e J T VLIET Zn Woerdet Een fatsoenlijk JONGMENSCH P G bekwaam voor de EtAKKEKIJ zag zich gaarne met Mei in Gouda of omstreken geplaatst Adres met franco brieven onder de letters A V aau het Advertentie Bureau van KOK VRULANDT te ioada KUiPHOUT Duigen Heden gearriveerd eene lading RHIJNDXnGEN Prima kwaliteit Billjjke pryzen BAUDUIN Co OO Wijnhaven ROTTERDAM 2 Februari 1876 290 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 14 FEHRUARU e k Opeubarc Vrijwillige Verkooping in ééne Zitting Op WOENSDAG den 23 KEBaUARI 1876 des voormiddags ten 10 ure ten huize van P Dahstekck Herbergier te Berkenaoude van eeue Bouwmanswoning en LANDERIJEN in het Oosteinde aldaar te zamen groot ruim 19 bunders bjj biljetten breeder omschreven Aanvaarding van de opstallen en het erf op den 1 Mei 1870 eu van de landeryen dadeljjk na de toewijzing Betaling der kooppenningen 15 Mei 1876 Nadere informatiën zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRÜIJT te Oudeckerk a d IJasei GouJa Uruk tan A Urinkinau OPE ÖARE VERKOOPIXG te ZEVENHUIZEN op WOENSDAG 16 FEBRUARI 1876 des yoormiddan ten 11 nie in het Logement van H vak dek BEN aldaar van eene kleine BOUVHANSWONING met HOOIBAKG en SCHUUR BRFenTUm alsmede 3 Bunders 10 J Roeden 50 D K1 m WEIof HOOILAND te zamen staande en gelegen in dtin Zuidplaspolder binnen de Gemeente Zeeenhnizen Breeder bg biljetten en informatiën ten kantore van Notaris MOLEN AAR te Waddüixeeen Overal Beoiiod en Erg Begeerd Kampiih 4 April 1875 Mijnheer De kist RIJN LAN DSCHE DRUIVENB0R8TH0NING voor slechts weinig dagen ontvangen is weer bjjna leeg verkocht bet debiet neemt dan ook dagelglcs meer en meer toe de een recommandeert den ander Het gebruik levert de beste resultaten op men verzekert mij zeer dikwijls dat de UruivenBorsthoning de zwaarste en zelfs verouilerJe hoest bij het eerste gebruik reeds verligt Ik verzoek UEd dus mg spoedig eene kist met eene dubbele hoeveelheid te zenden In afwachting hoogachtend UEd Dw Dienaar P C DB WOLF Alle Heeren Dépóthouders tan den Kjjnl Druiven Borsthoning in Binnenen Buitenland waiir nder eenige honderden der voornaamste Apothekers hebben sedert vele jaren soortgelijke berichten medegedeeld I Verre orer dl 10 0 K erkenningen en dankbetuigingen vanden Druieen Borsthoning genezen persiuen uit alle standen geven bovendien een zo t zekere waai borg voor de onbedongen voorlrejjklijklieui van genoemden zegeiir ken drank als teaarop geen ander middel kan bogen Verkrijgbaar in flessohen voorzien van ea rood capsule met neveustaand fabriekstempel per stnk a f1 te Soiii a bij K H A WollT Aljmiit aid R L VnroBBieau ZoyQ Apotb Boilft raven V Versloot Boikoop A J vao Twont Helft L tac Leeiinm t OravenlMjie i 1 K C Suil ilié Apolh HazfriKOHde V Heii lriki Haailrechl i I dtu Haitofr Hitltf enberif tted de llutiill LeidfHf E Noordijk O i io r P Jotiker ldenbdru Sallerdam C J W Snabl iié Apolh Rtftvyi C J tan Ginkel SilimuhmrH I Wolff i Zooa II 0 5 Voorburg A van A oen Waddtnrveen C au Sauweu Woerden W H van Uigsvleii t i r N 1 79e VrUdag 11 Februari GOUDSCHE COURANT Nieuws efl AdverlentieWad yoor Gouda en Onislrekefc MnncheuBChe berichtgever di dat de regeering het voorn een wetsvoorstel bg den ta deze strekking leden van te gelijk lid kunnen zijn im De koningin van Kiigeüi pariemenlszittiiig gcopeud J haar de troonrede die alleen kende zaken behandelt Verrassend was alleen de dedeeliug dat er een koninklijke coiniuissie tal b loemd worden om den sta ifl van den slavernghau el te ouderzï ken eeu handige vinding vau Disr iel om den storm over de voortvluchtigeslavcneircuUiire te tiezweren In h t Hoogerfauis is het adres f ia antwoord reeds aaugenomen De geruchten over een Ministercrisis te VVeenen houden aan de Tmcs liet tieh zelfs uit Berlijn telegrafeeren dat griaf Taatfe den tegenwoordigeu pre sidentMinister Anersperg Idu opvolgen Voor de nieuwheid was ilit telegram kiet noodig want t is een praatje dat reeds luugj cloopen heeft en waarvoor niet meer groml bestaat d in teuige weken geleden liet gerucht kan men een wensch noemen van de militaire hofpartij die op het mislukken van de onderhandelingen met Hougarge speculeert om langs dien Weg weder aan t roer te komen ouk von Scbmerling zoo in de intrigu betrokken zgn die voor t oogenblik geen kans van slagen heeft immers van den afloop der onderhandeling met Hongarije is uog niets te zeggen en Auerspen heeft zich in deu laatsteu tijd in betrekktna gesteld mei de verschillende lilimnii fracties vm den n SiMd mdat de positie vau het Kabinet sterker is dan weken geleden Over de onderhaudeliiigen met Italic tot het slnlten van een uien h iuJelstractaat komen gunstige bi richten Berichten uit Konstantinopel verzekeren ten stelligste dat de Porte reeds aan zgue vertegenwoordigers in het Imitenlaud bericht gaf van het aannemen der Oostinrijksche voorstellen liet zou geschieden bij eene rondgaande nota aan de mogeudbeden woariu de verschillende puuten der nota worden opgesomd en de Porte zich bereid verklaart die hervormingen toe te staan De Deensche regeering verklaarde zich in het Folkethiiig tegen het voorstel der meerderheid om aim het toeslaan der buitengewone uitgaven ten behoeve van de verdediging des Rijks de voorwaarde vast te knoopeu van de iuvoering ceuer iukoinsteubeksting tg wensohte dat deze quaestie zou blijven rusteu totilut eventueel de beicbikbare middelen mochten blgken ontoereikend te zijn Iiitusschen Maren op t oogenblik de inkomiteu uit andere beschikbare middelen rijkelijk voldoende tot dekkinï vau hoogere dan de uu gevraagde buiteugewone uitgaven De Briisselsehe JntUpendance ver tkert dat geheel Biscaye thans door de regeeringstroepen is ten I ouder gebnioht Het Oarlistisohe bendeuhoofd Caros heeft zich uaar Vergam tetu rgLlrokken De tegenstand der Carlisten bepii dt ziuh thans tot de streek in de richting van Orio en tot de grens van Biseaye De regeering der Vereenigde Stateu is niet gelukkig met hiuir not tot de Kuropeescde mogendheden betrelfende de Cubaaiisohe quaeslie De regeeringeii vau Eiigelind en Duitsohhiud dlliaas hebben ge iiitwOord dat zij niet geueigrl zijn teu iitin ien van de aangelegenheden op Cuba vertoogen tot de SpaaiKohe regeering te richten t p dit oogenblik zou een dergi lijke maatregel inde diuid onbillijk wezen daar Sp iiije dle kniohteu inspant niet alleen om den Culmiiclipn opstand te onderdrukken iiiaiir ook om het biiid gi heel te reorganiseeren Pressie van buiten om vooral aan Cuba te denken zou een noodlotligen invloed kunnen uitoefenen waardoor een gunstige verandering zou worden tegengewerkt qpA r Ë isrT E3jsr If eser Zeilmg meldt len heeft opgevat om ig in te dienen van I inild ig zullen niet len Duitscheu Rijksilag heeft iu ptrsoon de lordkaiwelier bis voor De mijn du Treuil heeft twee schachten of twee putten de eeue heet Jubiu eu de andere St Fraui ois of GagnePetit waarin een voldoend ventilatiestelsel lucht verschaft De outploffiug heeft uitwendig byoa in t geheel geen schade veroqraakt doch van bianeu des te meer 21fi arbeiders wareu aan t werk Het bericht van de nimp maakte een onbeschrijflgkea indruk De menigte stroomde naar de putten St Franpois en Jabin Ojiiniddellijk daalden de hh Planchard ingenieur en Rossigueuv iu deu laatsten neder met eeu gedeelte vau het luijapersoneel Bij een lagere liedding gekomen die schijnbaar niet te lijden had geh id vonden zij een twintig moo wasrouder twee doodeu anderen meer of minder zwaar gekwetrt en de overigeu in goeden welstand Weldra verschenen de autoriteiten m uir ook de vrouwen de kinderen der verongelukte werklierlen Ieder was troosteloos eu hartverscheurende kreten werden geslaakt In de andere schacht kon men eerst niet nederdalen ten gevolge vau het koleu oiyde Toen men van die zijde de mijn binnenkwam stuitte men ook up lijken De heer ïeverrier is van den eeneu put naar den anderen gegaan en op zijn weg heeft hq niets anders dan doodea gevotnleu De oorzaak van de ramp is onbekend Men meent aan de onvoorzichtigheid van eeu werkman te moeten gelooven Anderen wijzen er op dat op het oogeublilc der ontplofliug er een bijiui plotselinge daling van den barometer vun tien millimeters plaats voiul Keeds 70 lijken werden naar b jv n gebraoht De te Parijs aanwezige repnblfteJnsche senato reu hebben eene bgeenko nnt gebou len waarin besloten is den hertog d uililfret l isquitr cindidaat te stellen voor het preiiileiitsoli ip v ni den Senaat en de heeren du lem van de gematigde liukerxijde en Martel van het liiiki r centruin voor het vicepresidenischap Den hi er Boze vrwger qme tor der Xationale Verg ulering wil men kieten tot quiestor van den Senaat Aan den heer Thiers is het presidentschap van den Scniat niet aangeboden omdat hij een iiuiudaat in de Kamer van afgevaardigden wil aaniieuien De partij vau den Minister Batfut en de Bonapartisten hebUu up den imperialistiseh couservstieven graaf IKiru hij was mèt Bulfet Miuister onder het Keizerrijk üU cindidaat vuor het presidentseliap van den Senaat het oog geworpen Niet iniuder dan 26 leilen van den ParijstAen geineeiiteriwd treden als candidoat voor de Kamer van afgevaardigden op Het zijn allen radicalen met uitzoufleriag van deu heer de Jerminy die in het zevende urrüiidisseiueut en van ihn heer Kiaut een clericaal die in het aolitsie urroudissemeut tegenover den Miuister Dccizes optrceilt Het overgroot aantal D uididaten is voor sommige radicalen een prikkel om woorden van eene eigenaardige kracht te zoeken Zo riep Fl iquet in eene kiesvergadering uit Ik zou wel willen weten of men iemand kan vinden radiailer dan ik De heer II lusinauii prefect der Seine onder Bet Keizerrijk het ft zicli Ixrud verkLuird de hein door een aantal Bouip inisieu aiiiigebiden oandidatunr in het eerste arrondissement van Parijs te aanvaarden Mijn gedr ig sedert vijf jaren schrgft hij bewjjst dat ik voortaan vreemd virling te blijven aan het sliuilkuiwlig kven Maiir indien een arrondissement VAW l args wt Iks bts uiir imj zeventien jaren zooveel werk u moeite heeft giko t mij het mandaat van afgi v i irdigde opdr ieg en mij alzoo de behartiging toevertrouwde zgiier belaiigi n die niemoad beter kent dnu ik dnn zon ik tegenover eeu grooten en gebiedenden plicht staan waaraan ik mjj niet zou ontIrekken F R A N K R IJ K Vm versohikkelijke ramp een mgnontploffiug te St Etieniie zooals er nog nooit een iu Pr mkrijk is voorgekomen heeft een diepen imiruk op de bevolking geinimkt Nog virsch lag de ontploffing vau 1S72 in tgchiugeii iiarbij jo iTiijiiwtrk rs tleven verloren Ijouis Vetiillot brengt ia den Utticers bij de katholieken en goed oord voor de oandidatuur van Buffet in t midden De hcir Buffel schrijft het blad is niet vrij van de snit tien lau het lilK raliiine en nis Minisier van Xapileou III gebruikte hij op zekeren Ing aaiig tande de paimelijke munt allerongelukkigste woorden die hg nooit hei ft ingetrokkeu M iar iiielldiiiji is hij eiu goed kiithjiiek en op dit oogenblik houdt hg de biiiiir dir ordelin elide parlij onihou Derhalve iiiil gidraiild hein liu eiincr etu republiki iuscheii cindidaat te steunen