Goudsche Courant, woensdag 9 februari 1876

1 J Wikeiusche prefecten met outsLig dreigen indien sij uderraaal bij de verkieaingen oandidnten aanbevelen lyfe le ligeerinjt onder hare vijanden inoet tellen T e lieeï Emile de Jirardiu wien duor de repu blikeiusche partij in het arrondissement Pontoise de c iüdid l iir was aangeboden heeft daarvoor bedankt omdst hij er niet als niedediager wil optreden van Icu fepublikeiiischeu kolonel Lauglois l e iirardin heeft thaus de oiuididatuur aanvaard in Clermont dejnrt AeBt Oise dooh op voorwaarde lat er geen andere republikeinsche candiduat is J e heer Kmile OUivier hij is candidaat in een ler iHToudissemenlou van Var is thans reeds aan ïijn vie A rêrkietiiigseironUire Hij beveelt zich aan door f A or fersdlirikkelijk tegen het radicalisme uit te varen Al wat ons dierbaar is zegt hij wordt loor het radicalisme bedreigd Het radicilisme wil fle progressievc inkomsteji belastinff het radicalisme wil ée geestelijkheid de bezoldiging ontnemen die le staat als eeiie schuld heeft op zich genomen El dérs moge het radicalisme veracht worden in Frank iaijk is het gevaarlijk Het sluipt in de hutten en Werkplaatsen Kiezers zegt hij verdct indien gü uwe onversehilligheid niet eindelijk aflegt dan zal l het radicalisme uw meester worden Geen onvrncht bïire klaagliederen meer geen woorden die nutteloos ïijn Gehandeld Tegen de werkzaamheid teu kw ide moet de Werkzaamheid ten goede worden ovcrgesteld Zoo niet dan 7ult gij met schande het lot ondergaan dat g j zult verdiend hebben lutusschen gten illusien Gij kunt het ééne uiterste niet niet het andere te Iceer gaan Gij kunt de roode vl ig niet neerhalen door het h jschen van de wilte Blijft de zonen van 1789 even krachtig optredende tegen het oude sy steem als tegen de Jacobijnen Ten slotte wordt de eerste Napoleon verheerlijkt Hij namelijk schiep orde in eene nieuwe maatschappij bracht onder een nationaal Gouvernement het Bur erlijk Wetboek en het Concordaat tot stand en stichtte maatschappelijken en godsdieijstigeu vrede De Unieer maakt thans de verkiezingscirculaire n de katholieke Unie bekend Van een staiitkun dig beginsel geen woord in d it stuk Vau Revolutie en van den godsdienst het familieleven den eigentlom het onderwijs het huwelgk zooveel te meer Om het familieleven in stand te houden aldus leest men iHOet lc heiligheid van het huwelijk worden Ifewaarborgd en mag de ziel der kinderen niet de l rooi worden van len onderwijs waarliij zelfs de naam van xod wordt verbannen Als men naar 4e gedachte v iu deze algemeene formules zoekt zegt fle Ttmpit dan mug men onderstellen dat de circulaire zijdelings de opheffing van het burgerlijk huwelijk vraagt en dat er buiten de onder geestelijk toezicht staande inrichtingen van onderwijs geen vrijheid van onderwijs mag bestaan De ge lachte komt echter in dit stuk niet met de helderheid en triestheid uit die wij van de olericale partij ge woon zijn BINNENLAND GOUDA 10 Februari 1876 Woensdag 16 Februari a st zal op pene vergade ïing van de Debating clttb als spreker optreden Dr W Julius met het onderwerp De traiisvaalsche of Zuid Afrikaansche republiek waarbij de volgende tellingen zullen worden verdedigd Op goede gronden mag men voor dezen vrijstaat een schoone toekomst verwr chten Emigratie daarheen is voor Nederlanders yeikieael k boven die naar Suriname Naar aanleiding van onrustbarende buiteulandsche teriohten ten aanzien van onze actueele verhouding tot Venezuela kan met de mee te zekerheid worden emeld dat men in ofBcieele kringen tot op dit oogenblik niets weet van zoodanigcn gespannen toestand als waarvan die berichten gewagen Het Ne derlandsch oefeniiigseskader in de Caraibische zee liêvindt zich echter daar met het oog op de veiligheid onzer bezittingen in West Indié en op eyentueele gebeurtenissen in die wateren Naar wij vernemen heeft de President van Vene zuela Guzman Blanco zich tot een der Mogendheden gewend om de onderhandelingen met Nederland weder aan te knoopen en bestaat er uitzicht dat het geschil tusschen de twee Staten nog in derminne zal eindigen N R Cl VERGADERING van den GEMEENTERAAD Op Vrijdag den Uu Februari 1876 des namiddags ten 1 ure waarin z d worden behandeld Het verzoek van den heer L Visser tot het aan hem in gebruik geven van een stuk grond zijnde een gedeelte van het Bolwerk bij de Wachterstraat een verzoek tot wijziging der begrooting van kosten voor het Museum van Oudheden dienst 1876 Dinsdagavond wtid een spreekbeurt in de vergadering van het in deze gemeente gevestigd departement der Maatschappij tot Nut Tan t algemeeif vervuld door den heer F Haverschmidt uit Schiedam Zoowel T 5ór als na de pauze werden een paarhumoristische schetsen door hem voorgedragen en wel aldus getiteld Het Ouderlijke Hais OnzeTandraeester Kwaad worden en Een Verhaal vanoom Jan n Het publiek hoorde blijkbaar met genoagen de luimig voordracht aan Ook te Waddiniveeu he ft zich eene afdeeling van Volksonderwijs geconJtitueerd Het Bestuur bestaat uit de heeren A Braudes Szn P Kraan A N Molenaar C C Regt en J A van de Werpe Als een nieuw voorbeeld van het gebrek aan hulponderwijzers kan dienen da op herhaalde aanvragen tegen eene salaris van 600 voor eene te Zwolle bestaande vacature geen enkel candidaat is opgekomen zoodat nu eeue oproeping t gen 70li heeft plaats gehad Gisteren nacht is de korenmolen van B Bakker te Waddinxveen totaal afgebrand het woonhuis bleef gespaard De brandweer was spoedig met twee spuiten op het terrein Het pand was gcissureerd De onthulliug van het standbeeld van Thorbecke te Amsterdam wordt volgens het N e d JJ tegen Mei a s tegemoet gezien Tot de feestelijkheden bij die gelegenheid zal ook behooren de uitvoering van een cantate waarvan de tekst door den beer H J Schimmel zal gedicht zijn Voor de geldleeniug in de 1ste serie van 100 000 £ ten behoeve der Ned Rijnspoorwegmaatscfeappy is ingeschreven tot een bedrag van 1 087 000 £ meerendeels door aandtilliouders zgodat aan riiet aandeelho uders niets kan worden toegewezen De heer M de Keizer te Alphen herdacht gisteren den dag waarop hij voor 25 jaren aldaar als doctor in de genees heel en verloskunde zioh vestigde Vele ingezetenen deden van hunne belangstelling blijken door het uitsteken der nationale vlag en van vele zijden ontving de jubilaris geschenken Eenige belangstelliadea uit Amsterdam en Botterdam onder wie ook afgevaardigden der beide Kamera van de Staten Geneiltol hebben zich eeuigen tyd geledett in Commissie vereeuigd om een onderzoek inte stellen naar den toestand van het vaarwater tusschen d € beide genoemde steden en in dat onderzoek aanleiding te vinden tot het ontwerpen van een plan hoe in dien toestand veribetering te brengen zou zgn Gisteren ochtend nu hebben drie leden diei Commissie de Burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam ende heer jhr G A Tindal lid van den Baad der gemeente Amsterdam een adres betreffende die zaak aan den Minister van Binnenlandsohe ken overhandigd Jmtt Ct By vonnis der Arrondissements rwshtbank te Gorinohem van Woensdag werd de houdster van het geheime pandjeshuis aldaar geheel overeenkomstig den eisch van het Openbaar Ministerie tot eene cellulaire gevangenisstraf voor den tyd van 16 dagen en eene geldboete van 60 veroordeeld Het is dit jaar een eeuw geleden dat Adam Smith zijn beroemd werk over den nationalen rykdom deed verschijnen dat de grondslag is geworden voor de nieuwere staathuishoudkunde Er bestaat plan dit feit door eene bijeenkomst van staathuishoudkundigen te herdenken Het denkbeeld voor dat congres is uitgegaan van de Belgische Vereeniging voor staathuishoudkunde en heeft bijval gevonden bq de Cobdenolub te Londen welke in overweging gaf de bijeenkomst niet in Engeland maar op het vasteland te houden De Belgische Vereeniging heeft in hare vergadering Van 11 Jan besloten Brussel daarvoor aan te wyzen en als het vooriwamste onderwerp ter bespreking de vraag te stellen die thans op den voorgrond is getreden d de economische wetenschap niet verkeerd heeft gedaan door de medewerking van den Staat onvoorwaardelijk t oordeelen Door een aantal kunstschilders te s Hage is het volgend adres aan Z M den koning aangeboden De ondergeteekeudeu allen kunstschilders te s Gravenhage geven met den meesten eerbied te kennen dat zij op hoogen prijs stellen de blijken van belangstelling door Uwe Majesteit in den laatsten tijd bij herhaling aan de Nederlandsche kunstenaars betoonil Tot een dezer blijken van belangstelling behoort zeer zeker het instellen der kon groote gouden medaille door Vvcc Maj beschikbaar gesteld op de gewone jaarlijksche tentoonstelling vanwege de maatschappij Arii et Amicitiac zoomedc op de driejaarlijkschc tentoonstelling van schoone kunsten vanwege d stad Amsterdam voor bet beste aUaar tentoongcttcU kunstwerk van Nederlandsche meesters By het beschikbaar stellen dezer groote gouden medulle heeft zeker bij Uwe Maj de bedoeling ten grondslag gelegen de Nederlandsche meesters op te wekken om door het inzenden hanoer schoonste wesken aan ge noemde tentoonstellingen zoo e mogelyk luister bjj te zetten en hen aan te sporen al hun krachten in te spannen om belangryke bijdrageit te leveren Het ia hun innige overtuiging dat da oommissiën aan wie door Uwe Maj de toekenning dier medaille was dpgedrag n zich op zulk een in het oog loopend vreemde wijze van hun taak hebben gekweten dat daardoor Uifer Maj bedoelisg niet is bereikt Op gruud hiervan hebben zij gemeend niet langer voor Uwe Maj te mogen verzwijgen dat voor hen alle waarde aan de groote koninklijke meflaille is ontnomen geworden en rekenen zy zich verplicht eerViediglijk tentkeunii van Uwe Maj te brengen dat zij zich voor het vervolg van mededinging naar deze koninklijke ondersobeidiug zull a ODtliouden Te Deventer ontdekten onlangs de ambtenaren vaa s ryks belastingen dat vier personen op een min of meer verdachte wyze een slaohtos de stad uitleidden Op hun nasporingen werd hun gezegd dat die os verkocht zou zyu aan een slager te Apeldoorn Den volgenden dag vernamen zij echter dat het dier toebehoerende aan een ingezeten die jaarlyks ten huize van zijn zwager die te ïerwolde woonde liet slachten r onder dat hiervan ooit aangifte gedaan werd Zulks wekte achterdocht De ambtenaren begaven zich hierop onmiddellyk derwaarts en moohten er in slagen met behulp van den geagrëe iden klerk ten rijkskautore te Twello ten huize van gemelden landbouwer in plaats van n twee fraudnleus gsslacht ossen ten behoeve van het ryk in beslag t nemen waarvan de een nog in zgn geheel aan den boom hing en de ander aan stokken in den kelder lag Maandag had in de hoogere burgerschool te Sueek het volgende ongeluk plaats Terwyl dr N bezig was aan zyne leerlingen de luchtpom p te verklaren en hiermede eenige proeven deed had een der joncelieden de onvoorzichtigheid zyn viiwer te dicht liy de klok te houden Daar niemand dit bemerkte werktlfc de leeniar door en in een oogenUik was het eerste lid van den voorvinger van de rechterhand er af Na dadelijk iiigerur en geneeakuudige hulp as de oonelttsie des ehirurgyns dat het tweede li l ran den vinger zal moeten worden geamputeerd In den Dinsdag ochtend van Lnik naar Ma i trioht loopende trein had een der reizigers de qnvoorzichtigheid tegen een niet gesloten portier te gaan leunen terwijl de trein in vaart was loodat hy er uit viel De aneenw lag echter gelukkig sod hoog dat de man als in een veeren bed terecht kwam geen letsel ontving en dood bedaard zyne reis te voet vervolgde Om aan grieven der anders tegen de groote vaoantie te gemoet te komen en tevens den schooljongens een goede ontspanning te geven heeft men in de Vereenigde Staten xomersdiolen opgericht De onderwijzers nemen hunne Ireriingen mede in het veld en brengen daar het al spelende keren in toepassing De jongens voomameiyk stadsjongens worden gedurende hunne lange lomervaaaatie in houten tenten gehuisvest op eene heerlijke es gezonde bergvlakte in Pennsylvanie Zy leeren dan natuurkunde aardryksknude aardkunde pUnt en dierkunde en wiskunde terwyl zij aap de eisohen van het leven op het veld en in het bosoh door schermen schieten enz gewend worden Drie geiM den tegelijk overtreden Ja apropos VerpoUer is immers een fatsoenlijk man niet waar k Zal je zeggen hy is b j lae geweest voor dat ontvangerapostje Hy ziet er fatsoenlijk uit en leeft geloof ik heel stil met zyne moeder Ik weet het niet ochH ik zal niets viin hem zeggen maar ik Nu wat is er dan van Zie je t is zooveel niet maar hij krygt toch jaarlyks licht een paar duizend gulden in handen en ge knnt dan toon ook maat niet zoo iedereen op t bureau zetten Neen maar neem Verpolder gerust oeh tt ik ik weet niet zoo Wat of dat is Daar zit toch zeker wat achter dat Danens niet zeggen wou Ik zal Brugger eens vragen Hé Brugger een woordje heb jy wd eens wat van dien Verpolder gehoord Verpolder Verpolder ja neen nu je t zegt ik weet het niet neen dat ismetDinses geweest Verpolder ja er ligt me zoowat van b Hé wat was dat ook maar och ik weet niet zie je hoor nog maar eens Goeden morgen Nn ik geloof no at dat dat in orde is Hij zei niets awar daar is wel een steekje aan los daar kan je op rekenstt Zeg eeai Snak wat is die Verpolder voor een man Och ik laat me lie t niet over menschen uit die ik niet heel goed ken Ik zeg maar je kent een mensoh in een oogenblik de kroon van t hoofd nemen maar hem rr weer op zetten I I Is t niet zoo Neen ik wil er maar liever niets van zeggen ik weet het ook niet zie je de man kan heel best en braaf zyn maar heusoh ik wil er me maar liefst niet mee bemoeien t Is waarachtig gelukkig dat ik eens ben gaan informeeren wat had ik kunnen aanhalen Dat ding is nooit in orde hoor Ik bedank voor Verpolder Daar komt Dutaillis aan die keut iedereen Zeg eens Piet wat is er toch met dien Verpolder voorgevallen P Met Verpolder Ik weet t niet Ik heb den man nooit gezien Haar ja nu je t zegt ze hebben wel eens wat over hem gesproken maar t fijne van de saak weet ik niet Heb je zaken met hem Neen dat niet maar ky is by me geweest om dat ontrangerspostje Maar als t zoo is dan moet ik hem niet hebben Ja ik weet geen kwaad van den man dat niet maar t staat me toch voor dat er indertijd wel eens heel raar over hein gesproken is Maar ti ben er buiten hoor Ik wil er de zegsman niet van wezen En VerpoUer krygt t ontvangersposlje niet en kan ijne oude mo ler langzaam zien wegkwijnen bij gebrek aan t noodige en waar hy zich aanmeldt is talles de oude nitvlueht t Spijt me Mijnheer maar ik ben juist in besprek roet iemand die me Ujiomler goe l aonvenieert anders heel graag natuurIqk eu als we soms iets voor u hooren zullen we uw wel bericht zenden En als liep hy met t Kaïnsteeken op tyn voorhoofd ieder weet dat men zich voor hem wachten moet Er moet ieU hed raan met hem r ju voorgevallen men schijnt er zioh niet over te willen uitbiten omdat hij van goede familie is en zyu moeder is ok een respectabele vrouw Wal t is daar kan ik nog maar niet achter komen maar ik hoor tis lang voor myn tyd geweest maar toen moeten er rare fffaiiet vaut hem gegaan hebben maar zoo als ik ie ze hebben t in de doos gedaan om de familie maar t moet een heele rare affaire zyn geweest Daartoe bepaalt zich de opinie van t publiek en die opiuie is doo Myk voor Veroolder Én als hy dadelyk ouder het gewicht vau zyn lydeo bezwgkt weet uima 4 ook de oudste niet wat dan toch wel van die pnatjes aan wa en of er wel ooit praatjes geweest r ijn V LSCH GETUIGENIS GESPROKEN een woeden naam GESTOLEN een mensoh VERMOORD Vermiiord I zeker zedelijk misschien ook liohamelqk Ku Waarom Of omdat men om een praatje verlegen was f omdat men wilde heeten iedereen te kennen o omdat men een hekel aan den man had omdat hy niet onderdanig genoeg groette of niet voor mijnkeer A of B van de kleine steentjes ging Die een beschuldiging uitspreekt is soherpreohter of moordenaar al naar de b sohuldiging gegrond is of niet Maar die een beschuldiging doet vermoeden omdat hy er maar liever niets van wil zeggen f eenig andere helsohe fraie meer die is een bandiet een sluipmoordenaar een giftmenger en zoo da doodstraf nog voor éeiie misdaad bestond t zou voor deu misdaad moeten zijn omdat ze geheele geslachten treft eo byiia onzichtbaar voortwoekert en juist t meest wordt gepleegd door personen die er leer dtftig en zeer achtenswaardig en zeer voornaam uitzien Dat is de gevaarlijkste de laagste de ellendigste soort van LASTER die bestaat Rn hy die zulke frazen hoort en den man niftt dwingt ze te verklaren en de bewering te bewijzen is medeplichtig aan de daad En hij die het spoor niet nagaat om den oorsprong te zoeken is medeplichtig aan de daad E9 hy die den ellendigen sluipmoordenaar niet aan de kaak stelt is m eplichtig aan de daad En als de doodstraf niet afgesohan was Overgenomen uit b CoSferatU I g aa Sg INQEZONDEN Bameh Spinoza weid in het jaar 1632 te Amsterdam uit burgemuden geboren Beeds in zyn jeugd gaf hy blykeu van een buitengewoon levendigen geest Mst hst oog op tlfl eommiuie die zieh KTormd lieeft t t hel oprieblan vn wn SIsadbMld voor SpiDou ui den korts liveasielieti sso Je letert vso de Gmidtelu Ct wellicht Biet onwelkom vjo I te bezitten en daar hy een groote lust tot de studie had liet men hem onderwys ontvangen van den geleerden Heer Ur Frans van der Ëude aan wiens zorg daar ter stede vele kinderen van de voornaamste familiën waren toevertrouwd Op verderen leeftijd beoefende Spinoza de godgeleerdheid en de wijsbegeerte en bediende zich by zijn studie van de werken van DesCar es Later heeft hij getuigd dat hy al zijn kennis uit de geschriften van dezen beroemden sohryver geput had Spinoza had tot grondregel dat men in ia Ve des gelObfs niets moest aannemen waarvan men niet ten voUe overtuigd was Daarom verwierp hij alle leerstellingen die niet met het gezond verstand overeen kwamen Zich niet met de idein zijner geloofsgenooten de Israëlieten kunnende vereenigen vermeed hij allen omgang met hen en bezocht slechts zelden de Synagoge Spinoza was een vijand van gewetensdwang kwam overal flink voor zyne gevoelens uit en verfoeide alle geveinsdheid en hnichelarij Daar de Israëlieten bevreesd waren dat hij tot een ander Kerkgeuoot hap zou overgaan eu zif niet gaarne een man met zulke groote bekwaamheden wilden verliezen beloofden zij hem een jaarwedde van duizend gulden als hy zich by hen bleef aansluiten doch Spinoza nam dit niet aan zeggende dat iiij tot zulke groote Aiuichelary niet kon overgaan al bood men hem tieniOQaal zooveel Bezocht Spinoza de Synag in den aanvang weinig later nam hy het besluit haar in het geheel niet meer te betreilen Hiertoe werd h j door het volgende voorval gebracht Op zekeren avond uit den Schouwburg komende werd hem door een geloofsgenoot op verraderlijke wijze een steek met een mes toegebracht Ofschoon de wond niet doodelijk was bleek het by onderzoek dat de aanvaller het op zyu leven had gemunt Dit voorval bracht er hem toe de gemeenschap met de Isaaëlieten voor altijd af te breken Amstenlam verlatende koos ky achtereenvolgens Rijnsburg Voorbuix en s Gravenhage tot woonplaats Hoewel hij studeerde in de wijsbegeerte bracht hy zyn overigen tyd door met natuurkundige onderzoekingen Vooral beschouwde hy gaarne kleine voorwerpen door microscopen die hij zelf vervaardigd bad In het maken dezer werktuigen als ook van verrekijkers schynt hy zeer bedreven te zyn geweest daar hy leefde van de opbrengst dier voorwerpen Spinoza leefde zeer matig en eenvoudig Hy kleedde zioh als een gering burgerinail overtuigd dat zijn zedelijke waarde niet afhing van een mooi kleed Zyn vrienden boden hem dikwyls geld aan joch hij weigenie steeds het aan te nemen verklarende dat het zijn rust verstoren en hem in zyu studie hinderlijk zou zyu Men K s ihiia lt ook dat een groot vriend van hem zekere de Vries hem tot eenig erfgenaam wilde makeil doch Spinoza wee dit van de hand en verwees hem naar zyn nog levenden broeder die ook de nalatenschap kreeg ohder voorwaarde dat deze jaarlyks vyfhonderd gulden aan Spinoza zou uitkeeren Spinoza nam er slechts driehonderd van aan De naam van Spinoza bleef niet lang een onbekende grootheid Tal van geestverwanten bezochten hem zelfs in het buitenknd weerklonk zijn roem Zoo o a rekende de Prins van Condée die toen in ons land was het ioh tot een groote eer met Spinoza een onderhoud te hebben De Keurvorst van de Paltz Karel Lodewyk bood hem de betrekking aan van Hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de Hoogeschool te Heidelberg Ook voor deze aanbieding bedankte h j daar hij zich liever geheel aan de studie wydde In den omgang met anderen was hy minzaam In gezelschappen sprak hy wel over huishoudelijke zaken doch het liefst over godsdienstige onderwerpen Hy ging met menschen v n alle gezindten om en leerde steeds dat het er niet op aan kwam welke leer men beleed als het leven maar van godsdienstzin getuigde Spinoza was zwak van lichaamgestel Hy overieed in 1677 aan de tering in den ouderdom van 44 jaar Spinoza heeft nog eenige werken geschreven waarvan sommigen de eer hebben in andere talen te zyn overgezet S P B Kantoiigercctit te Gouda Op de Terechtzitting van 26 JANUARI 1876 zyn de navolgende personen veroordeeld H V H A B en H v V ieder tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder een dag subs gevangenisstraf wegens het te Gouda zonder noodzaak rijden over een met klinker bestraat voetpad met wagens niet beladen met glas of aardewerk J W tot eene geldboete van fS of subs gevangenisstraf van een dag wegens het als geleider van een roet trekdieren bespannen voertuig zidi van die trekdieren verwijderen zonder hen onder voldoend toezicht te stellen of behooriyk vast te zetten op een weg in de Provincie Zuid Holland f C V a en A v O ieder tot eene geldboete van ƒ 10 of ieder twee dagen sube gevangenisstraf H V B tot vier geldboeten ieder van l of een dag subs gevangenisstraf voor elke boete i A H tot twee geldboeten ieder van ƒ 1 of een dag subs gevangenisstraf voor elke boete D K en H M H Weduwe van W J D ieder tot eene geldboete van J l of ieder een dag subs gevangenisstraf met verbeurd verklaring van alle de in beslag genomen maten en gewichten wegens overtreding der Wet op den IJk van maten en gewichtenen alle in de kosten des noods invorderbaar by lijfsdwang Op de Terechtzitting van 2 FEBRUARI 1876 iqn de navolgende ersonen veroordeeld J V tot eene geldboete van 2 of sub gevangenisstraf van een dag wegens het werpen vsn asoh in het tot openbare dienst bestemd water te Gouda zander tchriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethpuden J E tot eene geldboete van ƒ 6 of auba gevangenisstraf van twee dagen wegens het als Sju garen spinner op eene fijn gare spinnery in dienst hebbien V n een kind beneden de elf iireiï E r V tot twee geldboelen etk van ƒ lOof snbs gevangenisstraf van twee d igcn voor elke boete verbeurd verklaring van het gebezigd Jaehttnig het Jacht weer net bevel tot derzelver uitlevering of betaling der geschatte waarde ad ƒ 6 of een dag gevangenisstraf wegens het jagen op eens anders jo tveld veld1 zonder voorzien te i n jran eene daMtoe betrekkelijke acte 2 zonder schriftelyk bewys van vergunning van den eigenaar of techtbebfaende opdat Jachtveld en 8 op spoorsneeuw P d W tot vier geldboeted van ƒ 3 elk ofsabs gevangenisstraf van een dag voor elke boete C D Wed H W en J W P ieder tot twee geldboeten elk van ƒ 2 of ieder een dag snbs gevangenisstraf voor elke boete H A v d li Weduwe F L tot eene geldboete vau ƒ 2 of een dag snbs gevangenisstraf A D Wed vin G v V tot drie geldboetaelk van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van een dag vooi elke boete J B en J S ieder tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder een dag sub gevangenisstraf met verbenrd verklaring der alle in beslag genomen maten en gewichten wegens ovr rtndiug der Wnt op ds maten en gewichten en alle in de kasten des noods invorderbaar by lijfsdwang KARKTBERICkTBir Qouda 10 Feb 1876 Tot nagenoeg owcranderde prijzen was de omzet gering Poldertorwe puike 9 a Ï 25 Mindere 8 50 a ƒ 8 70 Rogge puike ƒ 7 25 ƒ 7 50 Mindere 7 a ƒ 7 40 Voer ƒ 6 40 i 70 Gerat puike ƒ 7 a ƒ 7 50 Mindere 6 a ƒ 76 Haver zware ƒ 5 ü 5 50 Ligte 4 1 ƒ 4 7S De veemarkt met weinig aanvoer de handel iets trager vette varkeus van 28 a 92 aents vaftena voor Londen van 23 a 27 cents per half kilo biggen alsmede schapen vlug te verkoopen Boter ƒ 1 70 i ƒ 2 Burgerlijke Stand Gksohiv 7 Pebr Jufiannet oodert O Straver ea J Wildeobarf Catbarioa Eliubetk ouden J de inf n i r Mruer Eliuketii Msria ouden fl C Knfim n E Roienstnleo 8 Ment eaden T Terloaw sa M Vook Cornelie Men s ooden J B Beoter ea N Hsaijk Pielje ooden J tan LreaireD n H eas Ceefc tooa Maria oodert W Uogaard ea C P Slayter OvilSLIidiN 7 Febr J Poekboo eo 7 j 11 8 J C A Wfurnaar i j S n J Nieveld 3 f P de Wilde 1 j m D vaa Voorta M j C J la Ki iere II m GtuvWD 9 Febr W Loijaenkorg eo A C Kleia ADVERTENTIËW Voorspoedig bevallen yan een DoéhtorVrouwe C B BEELAERTS vax f E MMICHOVBN Sp rui Oouda 10 Februari 1876 Heden overleed tot onte innige dioefheid na voorxien te zgn van de H fl Saci menten onze geliefde Vader en Behuwd Vader de Heer JÜHANNES TUEODORÜS HENRICUS NIËVEIiËR in den oaderdom van ruim 67 jaren Dordre At H J NIEVELEB 6 Febr 1876 uü alltr naam f De ZAKEN znllen door my op deq elf den voet worden voortgezet s i v