Goudsche Courant, zondag 13 februari 1876

Zondag 13 Febraart N 1789 GOUDSCHE COURANT iieuws en AdverleDtieblad voor Gouda en Omstreken Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit drnivensuiker en Zwitserschei honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borsttnee malz extruct borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene end en verzachtend bjj keelpijn heeschheid hoest pijn in de borst kramphoeat en kuchhoest De fles h met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Ziiï mte7jcdi ial r borstkwalen kliergezwellen bleekzncht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraa i die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraon in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesichen tap en Inclitdicht Iaat sluiten Id elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan runzig wor den wanneer zy langzadierband weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cents I l7l r I l t i l l l9ll Het is vau algemeeue bekendheid dat $ zer een onmisbaar begtandl l£ti LiLVUUaail deel van ons bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zijn kwaadsappigheid bleekzncht en klierziekten de natpurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde ijiterpruepaniten is deze oplossing van ijzer in levertraan de gescbikate £ n eetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents Bü ieder artikel la eene oitvoerige gebrniksaanw ijaing n te geven door a VJilS MILLIOEN met medewerking van IW y SELi IAKE yiPNER Zaiig étn lieer DUDOk Viuol en lIKKKIN CKvioioiicei i DONDERDAG 17 FEBRUARI des avonds fan 7 4 ure in het lokaal ut en Vermaak jf i bij Inteekening ƒ 0 99 mawm j jj Inteekening ƒ 1 25 OMT De lysten circuleereti en liggen ter teekening in de SOCIËTEIT op de Haven en rXGE N TEN JKKeve PERSONEX kunnen hunne iiikoipiatea Itet f 2 a f i s weeks vermeerderen zon4 eir nadeel aan hunne tegenwoordige betrek king door het AGENTSCHAP eener soliede Maatscbappg KS met franco brieven onder letter Z aan aen Heer W £ SCHEFFËR Oostmolenstraat te RoiUrdam De inzending van advertentlön kan geschieden tot éön uur des namiddags ran den dag der uitgave Bovenstaande artikelen zyn te bekomen in de bekende depots voornamelijk te Gouda böL Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te Schoonhoven bjj Wed Wolff en Zoon te Oudtwater bg t Jonker Idenburg te Woerden bv N C van der Kas En in de andere plaattenm de bekende depots r u luierik H VON OIMBOBN D INSTITUUT Aan een Instituut met beperkt getal leerlingen gevestigd in de nabyheid van Utrecht kunnen uog EENIGE JONGELIEDEN geplaatst worden Het kostgeld bedraagt 100 Gulden per kwartaal waaronder ook hand en iLBCHTUJNio TKEKENEN en Gyhnastiek alsmede de BOEKEN begrepen zyn Voorbereiding voor de 3e klasse der H R de Marine enz RricTen onder letter X aan den boekhandelaar H C BLOM te ütreclU Bg JAN PRINCE CiB in lossing eene lading GROVE RUHR KACHELKOLEN waaruit tot billijke prijzen groote en kleine partijen kunnen worden afgeleverd en bjj wien terais puike GROVE MACHINE en Engelsche ACHEL en HAARDKOLEN benevens BBffiEKOLEN te verkrijgen zgn Kantoor Tübpmabkt H n 101 émia 10 Februari 1876 UÈSBI EUK n andere breuken heele ik zeker en grondig Voor ide treffende bewgzen ran belang slelliiig onderronden gedurende de zi te en bij het orerlgden ran Mevrouw de Wed van BEBESTBIJN geb Jurgknsos betuig ik mü nen oprechten dank Uit aller ncnm P J TAM BEEESTEIJN Oouda 9 Febr 1876 Hartelijk dank voor de vele bewijzen an belangstelling ook namens onze kinderen bg het overigen van ons jongste kind PETEBNELLA in den aanvalligen le ijd van 4i jaar P DK WERK C DE WERK € f uda 10 Febr 1876 geb Vkhkebk OPENBARE VERkOüPIXG om Contant Geld te ZJBVENHDIZEN op VRIJDAG 18 FEBRUARI 1876 des voormiddags ten 10 ure ten sterfhuize van JAN VERHOEFF in den Zuidplaspolder aldaar van 1 KOE 1 KALF 1 SCHOT 1 VAARS l PINK 2 SCHAPEN 1 GEIT 1 VARKEN KIPPEN eene partij HÓOl en MEST en eenige MEUBILAIRE GOEDEREN Breeder bij biljetten en iuformatien ten kantore van Notaris MOLENAAR te Waddinxceen Eenige mjjuer Dépóthóuders melden mij dat een Fabriekant uit Amsterdam Watten aanbiedt geljjk verpakt met denzelfden tekst en vignet als de ABSHAUBBINS ANTI RHüMATISCHE WATTEN door miJ geleverd alleen is slechts ééa letter in mgn naam veranderd en worden aan mgne dépdthouders tot minder prjjs aangeboden ik maak daarop mijn Dépóthóuders en het publiek attent Ie om de bedriegelijke handelwyzen door iemand die zeer goed weet dat hg toch niet leveren kan wat door mij geleverd wordt namelgk watten die zeker en onfeilbaar werken tegen alle Rhumatiscbe pgnen en ten 2e door deze aan mijne Dépóthóuders te willen verkoopen en hun daardoor tot dezelfde bedriegelijke handelwijzen tracht over te halen welke ik hoop en vertrouw dat alle de reputatie die van de ABSHAUBBINS redert 20 jaar bestaat ongeschonden zullen bewaren Overigens kan de poging van namaak alweer dienen tot een bewijs meer dat de ABSHAUBBINS ANTI RHÜMATISCUE WATTEN eenig zjjn in hare heilzame werking tégen Rhchatiek A BUEETVELT Az te Delft De echte ABSHAUBBINS ANTI BHUMATISCHË WATTEN zijn a 30 ets per pakjeuitslnitend verkrijgbaar in de door mü aangestelde depots hieronder vermeld T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN P GBONE te Ahau WeHphalen A PRINS Zere dmizen T W DEN UIL Si hoonhoven 3 GOUDKADE Ihnkoop OTTO HOOGENDÜK CapeUe aUl IJstel A REIJNART Oostpoort Jiutffrdam J H KELLER en Zoon Weste Wagenstraat 290 Staats LoteriJ De TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 14 FEURÜARIJ e k Gedurende 26 Jaren beproeül AnatherinPreparaleti MU l r J G POPP k k Hur T i J ru Z M dn kulur vin ÖMleoryk t Wceueii bognfricatK Ut i Tot vulling van lioile Tanduu mèAvX did bet hiuifplumb is Cf fteeo beilMiocr en bcttr iptddel se dal leileictfu ztU ZKcr Kcutukkilijk vu xuatler mja m dco hulliti Tand km plaHtstii dut icli Jhh bhii drn TiaU m het THUdflcvHli tarilhrchl dtu Tuud tour ifdw brdrrltMhuidt til du pijn ttrdrijfr Anatherin HondwaIer in flncooi tenea fl 1 73 eo fl I SO il hi t voortrrËMijkstB unddi l tcjfcit rhaiii li i hc anduyn bg oDiBtektaif iwellun n zwe nu viii hrt imulrltfCucti hti mt J den mimzigeQ tandateen open voorkuint de nieunc urmidg dtarraa maakt lufttaande tanden wedtr n t door virsterkititc van bet taiidvleesch vao alle ichadelgke fhitffit r fMii t ycffft het den ruuud een aangename friiMbe riuk tcrngl btt 4feB onoaageoaineu reuk weldra doet erdwijucn Anatherin Tandpasta Dit middel geert reinbeid en Trlarbbeid aan dnu adea dicut bovendien om de tanden een helder witten gUm doen fcrkrijgin hun bedirf te voorkotnen en het UndvUcach te eriteikeu Frga fl 20 en 80 senl Plantaardig Tandpoeder Net reini t de taudm zuodmitg dat duor e ii digelgkwh gebruik met allceu de gewooiiluk koo lastige taiiJAteea erwijderl maar ouk het glaiunr der tanden aan helderheid en fijnheid toeneemt Pnjs per dooa 80 cent Tantenborstels rolgens aauwijitnig v in Dr J G Popp kk Huf Tuid rU Z M di n kii er tan Ootteunjk te Weenen oor VolttURsciien ft 1 voor Kinderen 80 Centa H aarscbuwinfi Alle bMl nndf iiamMkiiil tan Aiiiithfriil Mollilit ler IVen op Ar lichte gi loofwniirill ili la ï n hit Publicum b ri k nil en habbfii leer veel chidi ten K olg X M f hebben jfeheel jfecii werkiiijt teweejc fiiibr cht dairoM WMr EchiiM ik hlermide liet gjevidu publlei in vuur Mukuop VH Zulke n iMiünksttU ID CT O iPOFI k k llufTuilduiti en iiiteiiider der Annihcrin Preparat il W eenen Te veritrijKtii Ie GfxuiH V L Sckiik winkelier op lie flnajniAiiil Wij A 123 te Kollerdam bg F K v iii S iiiten KoliF apotli en A Schippeieijn k C l l iaiHe porcfleiiiniukel te lliijte bij 1 L F O ciiMibilié npolli Ie Ledden bg ïl Nuordgk te Utreaht bg K Allfiin npoili j te Amslfnliiin bg P n Wind heim C lerkoopliiiif te OiitlewHler b j ï J ïiin Vreuminireii ic Schooiilio en bij A Wolff Giala Druk na A Briukaiaa De tiitgare dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stud geschiedt de uitgave in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 75 franco per post 2 Kennisgeving BUUfïKMBESTER en WETHOUDERS der gemeeiilo iouda gelet op artt 6 en 7 der wet ran den Il Junq 1876 StaaltUad no 96 Kreiisjiu ter algemeeiie kennis dat op de Secretarie ter viiie i gelegd len vcreoek met bijl i en van den Heer 1 van Hofwegen om vergunning tot het plaatsen v iii een Stoorairerkltlig iu het perceel gelegen aau den Knifeiisingel wyk Q uo 142a jcadoater sectie A no 1888 I t op Zaturdag den 26n Febroarg 1876 des namiddags ten 1 are op het Raadhuis gelegenheid is om bezwaren tegen de plaatsing van dat Stoom crktuig iu te brengen en dat gedurende rie ti vóór dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake ingekomen sehrtfluren kan worden kennis geiiuinen Gouda den 12n PebruarB 1876 T e Secretaris De Btirgeraeestor DROOni KÏVISIl FoUTCUK TAN BkUOKN IJzKNDOOIlK BUITENLAND lluUeiilaiiilscli Overziciil De Fniiisohen ijn druk aan het stellen van candidutcu voor de Kamer Nieuws daaromtrent is voor ons minder belangajk daar buiteulamlers de saken van algi iiierner standpunt bezien en hun slechts de huiirdziuik het vermoedelyk eindresultaat interesseert Helaugrijk als model van zeggingskracht en politieke gematigdheid is de redevoering van Gambetta te Rijssel wel waard om iu het oorspronkelijke te worden gelezen Ook meldt de telegraaf dat de ex dictator weder eenr uiljrebreide rede heeft gehiinden t Marseille waiir hg zich insgelijks oandidaat gesteld heeft Hg veriiiiuinde wider tot aaneensluiting eendracht en geduld De bekende ultra radioaal Naquet voerde na riiinbetta het woord en viel dezen op minder nobele wgze aan Snmniigen weuqchten nu Naquet in de gelegenheid te stellen zijne politieke beginselen te ontvouwen maar de vergadering achtte dit onnoodig Als een bom is te midden der verkieziugsd rukte het ontslag gekomen van den Par sehen prefect van politie Léon Renault Het is eene verraaaing maar minder aangenaam voor de republikeinen Men beschouwt de geschiedenis aU een tweede editie vanhet vroegere geschil met Léon Say met dit onderscheid dat Buffet thans z jn zin heeft gekregen Aanleiding tot het verzoek om ontshtg van Renaultgaf zgn candidatuur voor de Kamer in 3eine et 0ise daar kwam bij dat deze candidatuur werd aanbevolen door Valentin oud prefeot uit den tqd van Thiers en lid van den Senaat voor het departement Rhone Buffet verzocht Renault dit schrijven af te wyzen wat geweigerd werd De afloop is voor de republikeinen te onaangenamer omdat men Renault steeds Toor den besten waarborg hield tegen een staatsgreep De herstelling van de afdeeling voor algemeene veiligheid aan het Departement van Binnenlandsche Zaken is een reden te meer voor de ontatemming De verkiezing van Renault is er echter te zekerder doorgeworden De Bonaparlisten juichen over het gebeurde zg kenden geen erger vgand dafl den sfge jtreden prefect van politie I De nieuwe prefect van politie Felix Voisin ia geheel een man iu deu geest van Buffet vroeger bchoorende tot het linkermidden heeft hij zich steeds neer rechta gewend en 3taat bekend ouk m zgn clerioale gevoelens In de Dinsdag gehouden zitting van den Duitschen Rijksdag is de verlenging van het begrootiugsjaar in derde lezing goedgekeurd eveneens werd afgedaan het ontwerp betreffende de ver diehte arbeiders ondersteuningsküsen enkele ameudemmten werden in de eindlezing nog aangenomen Vorst Bismarck heeft Woeiadag zelf het woord gevoerd in den rijksdag toen de 3e lezing van het ontwerp tot aanvulling van het strafwetboek aan de orde was Blijkens het telegrafisch bericht heefi hij duchtig de les gelezen aan sommige dagbbiden welke ralsche geruchten vertpreiden omtrent personen en de zaken moedwillig in een verteerd daglicht sulleu De Rijksdag heeft Doiidirdag de derde lezing van het nieuwe strafwetboek teu eiod Kebracbt Ue kausilparagraaf went in den door tok voorgesteldea vorm met 173 tegen 162 stemmen weder lu het wetboek gebracht De paragraaf Duchesne en die welke naar Arniin wordt genoemd werden met eenige door Marquardsen voorgestelde wgzigingen maar overigens overeenkomstig de besluiten bg de tweede lezing aangenomen In de avondzitting werd het geheele strafwetboek aangenomen met groote meerderheid Bismarck bedankte namens den Bondsraad den Rijksdag voor de inedewerkiug betoond bij dezen arbeid ten nutte van het Duitache rgk en van het Duitsche volk Hij las vervolgeus een keizerlijke boodschap voor waarbg de zitting gesloten nordt De Vergaderiug ging uiteen na deu driewerf herhaalden ki et leve de Keizer I Het Engelsche Hooger en Lagerhuis hebben het adres van antwoord op de troonrede aangenomen Verscheiden politieke vraagpunten werden door de hoofleiders der oppositie ter sprake gebracht en door de ministers beantwoord In een bgeenkomst van een aantal Parlementsleden is besloten in het Lagerhuis de regeeriug te interpellceren over de volkenrechtelijke sg van de oproeping die de hertog van NorfoH tot zijn geestverwanten heeft gericht om gelden bijeen te brengeif ter onderiteuuing der vervolgde Duitsche geestelijkeu Uit Spaige komen wel berichten van bewegingen van troepen maar niet van gevechten waartoe het ongunstige weer ditmaal ook bijdraagt De Carlisteu hebbeu intussohen tgd gevonden hun troepen te ooneentreeren in de Baxtan vuUei e j i iAia tf T ENGELAND Niet alleen is het Parlement op plechtige wijs geopend maar reeds gisteren werd het adres van antwoord op de troonrede in de beide Huiz u aangenomen De Engelsohen gebruiken deze gelegenheid niet om hun kiezer te doen begrgpen dat zg pis aangekomen en van nieuwe spreekkracht voorzieu zij i Alleen de hoofden der oppositie gaven de regieriiij te kennen dat zij en hun volgelingen het regerriugsbeleid van het conservatieve ministerie uiet in 4I opzichten konden deelen Hartingtou voinle in t Lagerhuis an lord Granville in het Hoogerhuis het woord doch de disoussien schijnen zeer beknopt geweest te zgn en de telegraaf heeft alleen het antwoord der regeering medegedeeld dat uiet veel licht voripreidde ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan I 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmimte AÊBonderlgke Nommers VUF CENTEN Het Suez kanaal de circulaire omtrent voortvluchtige slaven de Turksche zaken werden natuurlijk aangeroerd Toen vóór eenige maanden de aandeelen Suex kaoaal door Engeland werden gekocht juichte bijna geheel Brittai uie de vreugde was zoo algemeen dat de stem der criiiek niet kon vernomen worden Weldra verscheen er een enkele met een af keureud oordeel De een omdat hij meende dat de Staat zijn geld niet in aandeelen eener buitenlandsche maatschappij beleggen mocht de ander omdat hij geloofde dat deze koop niet voordeelig was Langzamerhand begon men te vragen wat zal dit Engeland baten waartoe ruik een uitgave waarvan t nut nog bewezen moet worden De critiek is als het gerucht dat steeds aanwast en zgn de telegrafische berichten juist dan is dat ook het geval met die welke de Eiigelschen op den aankoop der Kanaalaandeelen uitoefenen Ëukele dagbl deu zijn b jonnen eu het scepticisme der laatstgenoemde misioUii u ook de stellige afkeuring der eerstgcnoemtle critici is in de liberale iedea van t Parlement gevaren Hartingtou de leider der partq heeft hel ministerie bistig gevallen over zgu verlichtingen in deze We bezitten thans geen uitvoeriger berichten dan de telegrammen om den aard dier afkeuring te kunnen beoordeelen Meer uitvoerig werd het antwoord vas den miuister meegedeeld Alle bekende zaken worden daarin opuieuw herinnenl Engeland zoo heeft de miuister gezegd zal iu tijd van vrede zekerheid voor zgn vrije gemeenschap met Indië bezitten en als er oorlog komt wat dan zal geschieden vermeldde de heer Derby niet maar hij hulde zichzelf in zooved geheimzinnigheid dat althans alles verwacht mocht worden De groote beraadslaging over deze zaak zal eent aanstaanden Maandag beginnen wanneer het voontel van den minister van financiën iu behandeling zal komen om den aankoop der aandeelen goed te keuren Dan zullen alle argumenten voor en tegen te benle gebracht en gewogen worden en zal ten slotte ongetwgfeld de regeeriug met groote meerderheid in t gelyk worden gesteld De oppositie kan zeker geen slechter middel aangrijpen om de regernng aau te vallen dan deze zaak Het volk de haudelsstand zijn ingenomen met dit bejBit hun door Disraeli eu Derby verschaft en al ware t alleen maar om Frankrgks nederlaag iu deze afgezien van alle overige voorderlen die onmiskenbaar zgn heeft John Buil zich verheugd over deu aankoop Ook de handel ijze der regeering ten opzichte der Turksche qiiaestie geeft deu libcr dcn geen gegrfnde reden tot het uiten van klachten Met de meeste voorzichtigheid heeft het Kabinet gehandeld Wertlen d voorstellen van Aadnissy door de Porte verworpen Brittaunië bihitld zich alle i rijheid van handelen voor Natuurlijk zullen de EngJsche libelalen die het succes dut de couservatieven iu hun buitenlandsche politiek behalen met leede oogen aanzien breedvoerige speeche houden over t mogelijke en wiursohijulgke ten opzichte van de Oostersohe quaestie doch ook ï in dezezgde vcnvaohteu Derby noch Disraeli een hevigen strgd De storinrain Z tl de circulaire der admiraliteit om Heul voortvluchtige slaven zijn Op dit punt geïoelt de regeering zich zwak en de Engelsche natie ziek een weiuig beleedigd Iu strijd met Je traditie Tan Bngelaiids huinuuiteil werd door het zendeu der eerste eu opuieuw door het uilvuarili ren der tweede circulaire een oiivoorzichlige daad gepleegd Menig bitter woord zal DKrneli moeleu huoren eu meer d u ecu miui