Goudsche Courant, zondag 13 februari 1876

Im Wi vWAwoordl e worden geroepen want de eeu Jorèefiftilt zich achter den ander Niemand plaatst giarne deze zonde op zijn register Doch gevaarlijk is deze quaestie Toor deregeenug niet Omdeft towgfcll aanval te breken heeft i j bij voorbaat de instelling van Vouiukiyke oommisie toegezegd die de slaJén quaestie sal onderzoeken dè fout is dus reeds hidf hersteld lihaiif da btrispin heeft door eeu Termomde sohuld i bel denis veel van haar scherpte verloren ïk liberale partij in t Lagerhuis is gelukkiger dan verleden jaar zij kent hair leider Doch of zij sterker is mag mén betivyfdén Het conservatieve ministerie waagt zieh eouA up gévaarlpe paden en dan schijnen Hartington en de zijnen hun kracht t gevoelen doch als Disraeli spoedig genoeg terugkeert naar dtu breeden weg waarop hy de uettiige quaesties ontwijkt en den toorn des volks vermijdt overv Jt de liberale partij het voel ksrer iwakheiü Zij moet vóoi loopign lèvéu au de fouten der tegenstanders Het ontbreekt ha ir lam de k raeht om nut eeu nieuw prograiun op te treden aaidokkelijk genoeg om het hart der natie te kiióiéiea ffoe hagzü dit nog duren Agitatie ouder het volk te verwekken terwijl tillen of willens eu wetens niet op de hoogte is v iu de dingen óf roekeloos de zaken scheef voorstelt is fe f pèHliikB fout zoowel als een misdrijf JM et Kleze scherpe woorden begint de Timen een hoofdjirtikel waarin John Bright ougeuuikkehjk de wa irheid wordt gezegd Bright eu andere uoordvoertlers an een géavaneecrd liberalisme hebben luide huo tem verheven en zware grieven ingebracht tegen de wijs waarop tegeuWoo dig in üroot Brittaiiic het landbèrit geregeld was Ér waren slechts 30 000 eigenaars naar hunne verzekering en hieruit kon ieSltreen afleiden hoe schromelijk de zaken gesteld Stiden Bij zulk een regelii was het niet mogelijk lSt de landelijke bevolking van Engeland ooit in dt Yddrdeelelf van de petite culture zou deelen en de iwnomische wouderen deelachtig wordeu die het kleine landbttit in VlaAndereu en i mukrqk teweegbraeht Hm i thausevenwel gibleken dat toe n Bright op grond ivhn bovengenoemd cijfer de publieke opinie voorde i 4V zbcht te winnen hij op eeu groteske wijs de waarh M verwrongen heeft De census van 1861 wees inderdaad sleolits 30 000 portonen als grondbezittere aan Op grond hiervan spraken Cobden Bright en Mill van esn qverzuohlige aristoor ilie van landeigenaars een Vifkitietol in vergelijkiug met de millioeuen van het volk die op slimme wijs van een bootst saamgestelde n velrwardè wet op het landbezit gebruik maakten om 1 tfn overigen laudgeuooten het bezit van een deel van fèti bodem te omhoudeu Vroeger werd er reeds op gfcWeseu dat deze opgaaf van den census op verkeerde gtfgfeVens sUnude Van de tien personen die land belaten gaf slechts céu zich als groiidbtzitttrs aan Doch tliffWi is lidg sterker uitgekomen op hoe zwakke groudtn dè bé egiifg B uut door Bright eu de zijnen op heit jjejlonw geiet Irf lS72 heeft lord Hallfax ile toenmalige Ldtd kielAüegelbettimrder op verzoek van lord J erby et il d ren laSt gegeven dat er een opgajif gedaan wbMeh zon van de rbndbezitters in het Vereonigd Kdhinkrijk Uit wêtk van regeeriiigswege ondernomen is than gereed oin bij het Parlement te worden itisjéaiend Hef is gebleken dat de 30 000 lantfei eWaai van John Bright even mythiesoh zijn als Je 11 000 maagden van 8t Ursula met dit o ndfcrtflieid echter dat bij nauwkeurig onderaoek de e f t evenzeer in aantal wonnen als de la tsten dahWrt verloren hebben Eeiiigeu tijd geleden zeide loftl Drtby dat er geen 80 000 landeigenaars en geen 390 000 maar 600 000 waren Uit hetTegeortM8 er lag het nieuwe Domesday Book bbjkt thans dat iu Eiigchmd en Wales alleen de grond otidM 972 838 persolirn verdeeld is Gezamenlijk bèüftten xij 33 milliocn acres land waarvan de jaarl Vsèh opbrengst op 100 millioen p st geschat woHt Eeu twintigste gedeelte der bevolking ntSUJien vrouwen en kindereu hieronder begrepen i derhalve grondbezitter Wel is waur is het deel vaü sommigen van de meesten zelfs zeer kleit Bri f sprak op minachtende wijs van de zes voet uaSt die ieder verkrijgt maar meer dan 269 B t7 pëHbnen zijn in het bezit van minstens één acre lldd en dus in staat om de voordeden van de petite ouI ttre te genieten De 30 000 landeigenaars en kit kwaad van het groote groiidbtzit blijken meer eëilr pel der verbeelding dan in werkelijkheid aaiivrtarig te zijn Te recht vertrouwt de Timet dat Briglh zoodr i hü met den uitslag van het onderzoek bekend wordt erkennen ui dat zijn geliefkoosd argument tegen het gtODte landbetit op eeu zaud ond rustte BINNENLAND GOUDA 12 Februari 1876 Op de uitnoo liging van den Minister van Finances aan de Spaarbanken in Nederland om tot bevord ering van het sparen zich in aanraking te willen stellen met de postkantoreu is door de comnissii rissen der alfei eWatJ e SjiiarbiftP SMfflWoord dat zij bij wqze van proefneming gelegenheid tot inbreng en teruggaaf willen geven aan t postkantoor alhier en van eefl naburig gemeentÈli mits ia die gelneenfen geen Spa rbank gevestigd i De tooneelveorstelUiig die van wege de hie geVMtigde afdeeliug vau het Tooueelv rb ud zal w i den gegeven zal in plaats van 17 M uirt a st zooals aanvankelijk bepaald was plaats hebben op WOENSDAG 8 MAAfiT a st Aan Mr Henny Secretaris Geueraul l ij lii t dijijr tement van Koloniën is op verzoek eervol ontslag verleend Ook iu de g meent £ Bjdegraveu heersoheii de mazelen epidemisch Zij zijn evenwel tot nog toe van geen kwaiulaardig karakter Het bricfport naar Oost Iudie is voorjaüli 20 cents per stoomschip 30 Ci iils overland un lr Napels en verder per atuoHiscliip en 50 cents pep zoogenoomdc landinail over Brindisi Miirscille of Triest Het briefport naar West Iudie is oO ceius Voor ougefrankeerde brieven worilt dubbel port betekend De afd tièrg Amliacht van het Ned Prot bond hield Donderdag jl hare 3de letsvergadering voor dezen winteSr Als spreker trad op Ds 11 L Reijerkerk emer pred van Sommelsdijk die eene leerrijke verhandeling hield over De w ire bijbidbeschouwiug als eeu voornaam hulfimiddel ter verzoening vau de oude met de nieuwe richliug iu het godsdienstige Ondanks het zeer ouguuslige weder was de opkomst aanzienlijk ook uit Auiinenitol waren onderscheidene belangstellenden ter vergadering aanuezig Naar de N H Ct verneemt legt de heer F W C Blom wegens redenen van gezoudtieid het mandaat als lid der Tweede Kamer neder Uit Stormpolder schrijft men dd 10 Pebr i De stoomboot Stad Gouda die gisteren morgen op de heenreis naar Kotterdain ten gevolge van den mist eu het veelvuldige dnjlijs in den HoUandsehea IJsel een half uur later dan gewooiilyk hier arriveerde kon haar reis niet verder voortzetten omdat de ijsschotsen die door den vloed uit de Jjek deze rivier op werden gedreven dit verhiuderdeu zuodat de boot terugkeeido err de pass igiers naar liottenhim te Kiipclle de bjot gingen virl ileu om ler spoorlriiu ViUi het station Kcipclle der Ntd Hhijii3 oor liuu reis vojrt te zetleu De bJut keerde d i irjp itaar Gouda terug De voorljéreWeuttè erkkftamheifen voor de ilïulmatie ter cere van s koniugs verja ird ig zijn reèifs op deu Vijverberg te s ILige iu vollen gaug Het is dat gedeelte der residentie d it in den 19den Februari iu het vierkant van feesllicht zal stralen Ef worden tnee muziektenten opgericht De gekroonde tempel op de Plaals dezelfde die ter gelegenheid vau s koniii s zilveren feest wegens de sierlijkheid ieders bewondering heeft gewekt zal door het muziekcorps van de dd schutterij worden betrokken terwijl in de teut bij het Tournooiveld de myziek der huzaren zal spilen De illuminatie zaf zich verder uitstrekken tot iu deu Vijver waar men aan den achtergevel vau het ministerie van binuenlandsóheialeu bezig is eeu illuminatiefocstel te plaatsen Om het eiliindje dat zich in het midden boven den waterspiegel verheft worden toebereidselen voor eene giornoverltclitiug gemaakt Het vuur zil dien avond tevens wedijveren met het water Hpiiageiuïe fpidt iueu kuustiuAtig verbonden met de duiuwateileii7ii j wier buizen te dien einde tot in déu VijVir worden gelegd zullen aan het gjeheel eeh tooveraohtigen aanblik bijzette n Het Kóuiuktïjk besluit uail fljij uie uwe b p il iig cii betrekkefijk deu luilitiedlehst woiilén vastgtstel l lulrtt aldus Overwegende dat in het belang der levende strijd 1 krachten van den Staat wenschilij is oui zoo veel mogelijk te bevorderen dat zij dié voor den dféiist bij de imtiouale militie wordeli bestemd huhiie mf litieplichteu iu pirSoou vervullen Overwegende vooMs dat bst uoodigiê de inffioiens aan te sporen zich gedurende hun eersféri oéfêiiingfitijd toe te leggen Op het verkrijgen vnfl meerdere geschiktheid ten einde zoodoende ook eertig bruikbaar militiekader te bekomen Hebben goedgevonden en verstillin voor dfc WókÖftfe van dit jaar te bepalen 1 De tijd voor eerste oefening op twaalf maan den vast te stellen vvordt tot op negen maaudui verminderd voor a de bij de iufanterie ingedeelde lotelingen die voor huune inlijving bij eené ei l nigiug tot vrijwillige oefening iu den wapehHandel of op andere wijze zoodaiiigeii gra id vau geoefi ud heid hebben verkregen dat zij na nntfniSo wi richt bij het korps te hebben verkregen b ijken roP doende geoefend te zijn om aan de exercitien in de bataljouschvol dd te nethes zullende zij bovendien alvorens uïèt verlof it vertrekjcen minstens tot in de achtste oef ninj der de klas vai het sohijfschieten moeten zijl gevorderli i de luj de vettiugwtillerie ilijl jliê de l9 IiWcn lie na Afa inaalid qifflerrioht bg het korps te hebben genoten blijken voldoende geoefend te ziju in de recrutenschool eu de bediening van et geschut om tot de exercitien ij t de kraohtwei tuigeu oi l tè gaJu en die orerigKiis na een yerJilS v u icytaaaiue omt dpairepeiien aan alle dienstverrichtingen van geoefende kanonniers deel nemen c de bij het bataljon mineurs eu sappeurs ingedeelde lotelingen die binnen negen maanden werkelyken Ueust de geschiktheid voor veld teleg rft t tóben verkfëgèU rf de lotelihg d die binnAi negen maawlen werktlijkeu dienst blijkeu geve i van hfliuie vei iichllngen iftli milicien in iede r o iïhtte yiuep volgens een door onzep Minister vuf l rlag vast te stellen programma en bewijzen overleggen dat h duiiè tegenwoordigheid id hét ezin waartoe dj behooreii noodzakelijk isj de lotelingen die lnnnen lie mUmlen wetketyk n dienst blijken g eveil ran bruikbare korporaals te zija iq aiyi praidc te kunnen doen gelden op deze vermindering van den tgd voor eerste oefening bepaald moeten de miliciens siph door gedrag en dienstjjver eene nst waardig inake n Worden de hienüreA bedoelde milioiens door de loting vermeld in art 24 der milillewetT voor het blyveud gedeelte angewezeu A ui bekoudeii zg aanspraat op het hun ttfegüicend voói ht mils zq het do r hen getrpkken noinmer verwisjeien met een uouimer dat op verlof recht geeft m ken zg vity deze bevoegdheid geen gebruik dun kan hun uieU temin een verlof vau drie maanden fvofdeu verleend De loteliugen die vóór de inschrijving bH dfmilitie met gunstig gevolg een x men afleggeq waarvan het programma door onzen min van oonog vordt bepaald worden voor zoover zy impMc g schikt bevonden zijn en dit met de beli igen vi pden dienst is overeen te brengen pgelijfd by hetkorps eu geplaatst bij bet gar oen huuiti keui Ill wprkelijkeu dicust zgude warden i j zooveel mqgelijk in de kazerne bq elkander ebuisvest mn iy voor eigeu rektuiug l uileu dienst Sj ie unifortn dragcq en zoo daartoe maar eeaigszini gelegenheid if m elkander of met de aspir i it juderjtliciereu eu kj poraals menage houden Uit hqu zal iu de eerste plaats militie kader wórBêll gï trokfeen voor zoo verre hunne geschiktheid tevens voliloenfle zij De lotelingen die tot onderofficier worileu hévortlerd verkrijgen daardo r a in pr uik op verlof met bihopd vau soldg voor deu tgd van eéue maand 0m echter tot ouderofticier te kuuucii woeden bevorderd moeten de lotelingen zióh verbinden oio uit knokte van art 126 de wet van 18 Aug 1861 Stralill 110 72 luiuitens voorzet ma iuden onderde wapenen te bleven na het tgdstip w i irop zijaudea in het genot van onbeponld verlof zoudejiwordeu gesteld Daarentegen zulleu de miliiie our derolficieren in gewone tijden verschoond blijven van latere opkomst onder de wapenen tot het bijwonenvuu herhalingsoefeningen De hiervoren bedoelde verloven wjrden verleend door den chef van het kar n zulhiude bet verlofsub 3 bedoeld door hem worden toegestaan op het tijdsti dut het meest met de belangen van deu dienst strookt 5 Aan de loteliugen soldaten korporaals of oaderoftioieren die krachtens vermeld wets nrtikel zich verbimien om miusteus 6 maanden ouder de wapenep te blijsen of te komen zal met wijziging iu zooverre Villi bepauUlc bg Ut i van o ti bestuit van deu fin December 1875 no 22 eene premie worden i itb tuald tot eeu bedrag evenredig aan dat t welk voor gewone vrijwillige vcrbihteuisseu aan soldaten nriporiuils of onderofficieren is bepaald of eventueel aal vastgesteld worden I i N r pieu ciu8 lutdedeelt i ip 5 yebr U 4 loingziekt a dermatd uitgebroken pnder het vee van ig heer Qr J Virujy 1 Vportiurg en t fa j aan j daurvap bevrgd te gewe PB w4 tsjjn koppal 8jl stukje de veqiliohte inenting oa ging op Ui Ufc J87 S ttijiim vefrtien dage v di ar istierf f ei k e o i dej expjlg der kuiis b irerj ug zij lyerd jjêjiaiipeïd êp den hiWi V de vstlV Kfar s er yooi bekxjfd wagt ket JigdflB i npg lirtiPHtvaflgea l i bgkand 2 cpoand n d raa irord e u iugeév gvistc vaars lopgzie Kan dit qpg W n geyolg der iu nting Wf en is het nu zieke diei to a lougzifik geiqaakt of kau de ziekte reeds vi u vfSqr 11 Deo d teeren Qf jieeft pien hier welliqht aan fnemen dat de jueoting bg dat rund qiet vatte Vopr de twe4tie der vergoeding is e n afitwootdhierop van beteekenis LmH Ct Naar men ons mededeelt is t Botterdam in floats vau een gouden tienguldenstuk ontvangen een daarop d ïtMii é i y ooiU ri gigJt Men wachte zich dus voor schade UU Men schrijft aan t Wr Z i Werdnogkorteliugs deor 4 tsttlMiituutrofEeli rp an jtutity eM V rloiea vyn T maal waarueuieude het O H b j earroudissenients rechtbank te Amsterdam in zakie ki varoonteeling van een jojkm p t If i W p l t f wej P uitgifte vaik een quasi Wnkuilje t zooals die door de firma van Amerougen aldaar bij lygze vf reofaa e in sliruik zgn openlgl tegen de vervaardiging dier if bootate biljetten te velde getrokken eu daarover xgn afkeuring uitgesproken niet miiyler afkporjng verdient het dat dezer dagen in den kleinhandel zoowel als op het marktplein ouzer groote steden een nieuw fabricaat tegen den laagst mogelgken priji onder het publiek wordt verspreid waarmede eveneens voor bedftig en oplichting de deur letterlijk geopend wordt Wij hebben iierbij op het oog zekere verguld koperen manchètknoopen geheel qoar den vorm onzer nieuwe gouden munt vervaardigd en deze inderdaad zoo tretfend nabootsende dut men bij oppervlakkige beschouwing echte gouden tieutjes zou meenen te zien en nog slechts e u aiterst geringe doch behendige kiuwtlpweiking i zooals wg die kortelings aan eeu valseneu jcgkfdaaldsr hebben waarfl nomen ware vereischt om aan zou n paar knoopen alle uiterlijke kenteekeuen te geven van het ecnte gouden 1 O guldenstuk Tegen de verspr idifl y eveugeuoemd fabricuit meeuden wij ouzè waarschnwejide stem te moeten doen hooren en zoo ooit dan waren tage kétnog immer straffeloos p soortgelijke q ze iniiteerei van bankbiljetten af r glumui teu repressieve maatregelen van regeeringswege meer dan noodzakelijk Het graafschap Sommerset Engeland keefl door lift nioudiMi Üli wzeet onder het vee in bet afgdoopeu jaar een veriies van ISO OOU t geksden Gelijk reeeds gemeld ij zal in het paleis voor volksvlijt te Amsterdam een nationale wedstrijd van rgifnistcii worden gehouden op Douderdag 23 Haart 187 $ d middags ten 12 ure des avonds gevolgd door een groo nwuekfeeat Door het bestuur dei vereeuiging tot bevordering van orgelmuziek en de directie van het paleis voor volksvlijt ziju al de Nederlandscke organisten uitKenoodigd tot deelneming met verzoek zich aan te nu kien vóór 1 5 Februari e k Ue jury bestaat uit vijf leden Zoodra zg gecon titnei rd is brengt zij ter kermis van de mededingers het programma dat zal bestaan uit een muziekstuk aangewezen door de juiy eu door alle mededingers te spelen en eene improvisatie ter vrge keuzeder de li emers De prijzen zullen bestaan tn een goadea en een verguld zilveren ne ille benevens vergoeding van reis en verblijfkosten Zg die de pryzei beWcn zullen worden uitgenoodigd zich d a avonds op het muziekfeest te doen hooreu De permanente commissie ivan het Istaël kerkgelAtotschap iu Nederluid keeft van alle Israël aokoolbesttjfeu de beantwoording der navolgende vragen venobkt 1 Hebt gij u overtuigd dnt alle kinderen 4ie de go lsdicustsokaol bezoeken behoorlgk zgn gevaocineerd en gerevaeeiueerd en 2 Bezoeken alle kinderen de openbare sokool De politie te Geut heeft reeds herhaalde malen een groote h levLclhcid inseoteii eteude vogeltjes die op de markt ten verkoop werden aangeboden verbeurd verklaard eu hun weder de vrgheid geschonken Het oonfessioneel Weekblad Utt Oottt oppert het plan om iu de sokoone streken van Ngmegen een ohristelgk logement te doen bouwen waarin tegen billgk salaris een geloovige man en vrouw het b Btnnr tta handen zouden hebben en waar men wat in audere logementen niet kan geschieden aan tafel overluidt bidt zingt en Gods woord leest De som diuirvoor noodig wonlt geschat op ƒ 30 000 t vinden door ket nemen van aandeden van 100 in vier termgnen te storten Ben der koetsiers van de Pargaeke tramwaynuat diappq keeft een slfverk nde trompet uitgedackt wakiiBMU de voorbijgangers voor de nadering van ket rijtuig bg hoeken van straten enz gewaarschuwd worden zonder dat de koetsier daarvoor op ign hoorn behoeft te blazen Ug had gedurende de dagen van ftlla koude in dezen winter een gewonen keukenblaasbalg onder zgn voeten geplaatst daarop zgn hootn bevestigd Door dit middel blies kg op den koom zonder zijn handen noodig te hebben De direetie der tramway maataohappg inziende dat zulk een iiutmmcut voor haar koetsiers die het in de dndcke straten van Pai s reeds volkandig genoeg hebben van groot nut zou kunnen zgn heeft van dit denkbeeld dadelgk gebruik gemaakt en op al h aa r 4hi M t MMIJ LMilu 4V fiV X B g h l en al ingericht als een gewone bbiasbalg doch van krachtiger veereu voorzien l M Als curiositeit deelt dp X S C nj dat ls door toevaNoan het nienw gebouwde postkanfotn te Kampen ontdekt is dat er g n gelegenheid giinaakt was voor de brievenbus Eer het gebouw voor de dienst bestemd werd besEt nen er ei tèr in voorzien Is het blad goed onderricht dan was zelfs in het bestek vergeten van een brievenbus melding ie maken Voor den politie re hler in G uldkal te lyóndcn is dezer dagen de volgeude zaak beslist op eene wi ze die al de eigenaardigheid der eugelsche rechtspraak sterk doet uitkomen Fanny Drake verschijnt voor den alderman sir Andrew Lusk beschuldigd een melkbus toebehoorende aan de Craubrook Farm Dairy ontvreemd te hebben De getuige Henry Well verkl rt dat kij de besohuidigde des mollens ten adit ure in Bishopsgatestreet gezien heeft Zij droeg toen de melkbus Hij volgde haar dewijl zij hem verdacht voorkwam Toen hg haar de bus zag openen en ledig drinken ging kg op haar af en vroeg hoe zij er aan kwam Zij had inmiddels de ledige bus onder hare kleedereu verborgen maar getuige die ook dit gezien had stelde zich das niet met kare ontkenning tevreden h haalde de verborgen bus te norschijn welke hem als toen bleek ter bovengenoemde plaats te huis te behooreu Hg nam het voorwerp in beslag arze teerde Fanny Drake giif aan de Canbrook Farm Dairy kenuis en zoo kwam de zaak voor den rechter in ïuildhall De zetboer op de genoemde hoeve was lankkger De alderman begon met te zeggen dat zijn inziens hetgeen den zetboer overkwam verdiend loon was Waarom toch die gevulde melkbussen zoo aan den openbaren weg voor de hand te zetten dat zij de begeerlijkheid der voorbggangen moesten opwekken en Jbet voMoen aaii die begeerte tevens zoo gemakkelgk gemaakt werd De aanklager renledigde adk tegen deze opiaeCkiiig dat hg s morgens in de volle drukte vau zgn bedngf niet wel anders doen kon en dat ziju lu ziens al phiatste hij de gevulde melkbussen vooi de kand dit daarom een ander uog geen recht gaf ze te stelen Maar sir Andrew Lusk de alderman liet zióh floarmede niet van zgu stuk zijn eeumaal ingeuomeu standpunt afbreugeu H j l lualde dat niein iuil het recht had de begeerlijkheid der nooddrufti eu die zonder spijs of drank genoten te hebbcu iu deu vroegen morgen zulk een uitstalling zagen te prik kelen Niemand moeht zulke hongerenden en dorstenden doen watertanden en daardoor hen die er anders wellicht niet eens aan gedacht zouden hebben tot het uitsteken der hand naar andermans goed verleiden De aanklager beweerde dat hg zgn beroep op geen andere wijze uitoefenen kou dan doende gelijk hg gedaan hod De behandeling der zaak wad daarop volgender wgze vooftgezet ep beslikt Sir Jnirem Lui Doet gg dagelgks uw gebed De mamiltger Ja sir Sir Jnimo Imtk Bidt g don ket volmaakst gebed ket Ome F aderf Dé aiukl g r Ja air Sir JnirtK Luik Dan bekoef ik n dos niet te zeggen dat gij dsgelqks de bede Lfié otu nietJH ter oekimg uitspreekt En oudaoka die bede leidt 5 g zelf een arm hongerig schepsel ia verzoeking at terwgl gg toch oud en wgs genoeg moet g aoht worden te zijn om t kunnen onderstellen dat Je nooddru tige voor zulk eeu verxoe king niet bezv ken zou Sir Andrew Lusk sprak onder het gepruttel nw den aanklager niet alleen de arme Fanny Drake vtq maar gaf haar uit de hulfias van Gnildhall nog eenige shillings om haar in staat te stalleu naar Dorsetskin van waar zg geboortig Waoi en zeker beter dan te Londen den kost kou vinden terug te keeren Pargs amuseert zich tegenwoordig met eeu zeldzaau Bctiouwspel in de rue Vivieune te zieui gedresseerde vlooien Dat er niets nieuws onder de zon is blgkt ook kier weder Beeds voor twintig jaren zegt een der bUdea werd hetzelfde vertoqiid niet alleen maar nog wel door twee verschillende professoren wier ooucuneutie zoo hoog liep dat de eeu tegen den auder een oanklaoht w ens laster en eerroof instelde welke zaak voor de reobtbiuk vau oorrectioneele politie diende en eindigde met de veroordeeling van den aangeklaagde tot de betaling vau fr 16 boete Het verslfig der zitting waarin deze zaak behandeld werd aan een der dagbladen van dien tgd ontleend luidt aldus De keer Maestro geïnstalleerd place de la Bourse keeft op zgn aauplakbillctten den beer Bertholette zijif opnoMr nt eeu kmakzalvfr een Mrieaer gf noemd Van daat de aahilaeHt ft UU fiSat beJ wtet da aariUagerji BéctbalBtto dat nieman4 n re t heeft ie een vlooien roept hij den diepste veroutWftaHli ging op zijn beleediger to my ijoflipn zgumen ohenvlooien Maar de zijne hondenvlooi n eu in a tt h daantleê VeTtoblltïr t ei kunst fi t lK s rniHet is naar devloojeuwïaw mêe ilt yerk ziji honden vlooien maar ik humaniseer zei fflèf ei hij stroopt Zgft mou bpf en laat hét aud to üiè zgti ontUooten ani gekèél met beten overdekt Jtgkp ziet n oorëeejf eopartgdig da ik ze voed hoe ik ze voed mét mijn eigen bloed mgne heereu niiju eigeu bloed De heet Bcrtholetto waardigt zich ntet Ie antwoorden maar stroopt stilzwijgend ook l ne mouwea op en laat zien dat zijne beide arin u evenzeer duizenden bloedroode prikken Vertoonen De heer Maestro Dat wil ook ♦at zeggen tHet is n9g al de moeite woord v elbUif tautaken met iets dat niets bewijst Meuschenvlooien dreaseereu is geen kunst zg doen alles bgna tau zelf Maar houdenvlooieu dat is watanden 1 Spreek me daar van I Doe mg dat na Die uvieten eerst geknmaniseerd worden Daar zit de kunst Wat Bcrtholetto doet is geen duit waard Ik zal u dadelijkzijn geheele kunst leeren Maakt aail déu hals vande eerste menschenvloo de beste een éWitehtjè vist dat het hoofd omlaag houdt en gij kunt ef alieameê doen w De heer B holetto i D t iy een lengen T De keer Maestro mtWirfj Een lehgenf Ik zal t je waar maken I Zich tot kefMditoriuai wendende Wie van de daoKs wil m vriendelgk zgn mij even een vloo te leenen Ik zfl ham dadelijk bier laten werken onder het ei n oof en op ket bureau vau mgnkeer do president Deze begon nu te vinden dat de zaak genoeg geïnstrueerd was en zouder zich in de kwestie der vlooieudressuur a fimi te mengen of rich dairoveV een oordeel aan te matigen vtiDoideetde hij Maestro tot de bovenvennelde boete wegens openbare beleedidiging Hia hoon den heer Bertgoletto aaag daan Vergadering ran den Oeme nteraaa Zitting na Vnjdafc 11 Pebmsri 167Ï TcgcB oorilïg 4a hb VSB tkrjtM IJzeiidvom Voort Viroly K My kut UiijtcB krwicabur Nouttbjveii vau Oour fortnya UrouglMver iM StruUB Punt Droftt ïviuuuta St er Qo denuges ee Sad Dis Vuaniltcr Ictlt mAe il t de krar Maller kaft keaals gegeven itrhiuderd te zyu de vergaderiDg bij Ie woaea ü natalea der longe vergaderiDg wordea gelei sa gcarruteerJ logekomeB u eene miaslvs ran hb Gedepateerde Stiülkdaur provmeu iia 27 Jwaeri modolaekads het tCnUkiyk betlmt dal Burg ea Watb net du van AsHtardsoi W overleggen tot opbeffiog rau het Ba veer NotllN eene mtssue an de kamer tan KoopfaaBdet en Fabriekaa daarbij inzeodcade de cckeuing over 1875 Jt door B en W ia nagelieu ca in ur e bevonden wordt ter tiaie ulegd eene mfhaïte vaa eratoren der lat aebool inzendende ecna aifabpteling tot leeraar ia de wiakn do e inqde na talef aaa cbool waarop geplaatal lua 4e kb W N SefvHi Ercrtl la Ngnc en M van der Brngge te Alblbsaerdaoi i tor vide ea benosniag ia eens vdg ndb rtii ill fi sme aiiaaive van dea eer J Bargeradi b si t4 loèk om bet opzicbt la nia aB bebbea Uit koawijig yan e C kbnia voor den beet H Kerkbolf wordt dadelijk ia Mindeling gendmen eo ilgeowcB toegnstaaD een tertoek ran dea haer i A MoolijD te QalfAaiir tot oprichting vaif een wachtkamer f n bergplaa waarvoor benoodigtl ie M cèat gnldd iao den 17 èt M Couda geiegea H eo W atellen voor di B grond afteataan trgca f 80 per jaar en onder gehoudenbeid dat bet daarop ta atiébteB feoouw onder goedkeuring rsa B en W moet xgn Ter lieic Aan de orde is bet verzoek van den beer L Viaicr tot bet sÉi bok ia al uik gaven van een HA tmnt iQn jka gtdealle van Jet Bulwcrk bg de W enUntt na ea a karte diicnaaieil wordt lart algemeeneatalaaekli loe KsMdb £ eD verzoek tot wijzlgiltg der bvgroatlng van koeten veor bet Maaeum van Oudheden dieoat t87 wordt algencea goedgekeurd f i Na maehtitEiDg om aan de geaonwa beablttea ailvoarttg te geven zuniier re uinptie eindigt de vergadering I I ll I I 1 t t I II fi u r g e r l il ice 8 t ö fl Gj lipliii i 10 rebr Hcudr kaa au K Mi ey Lamr A Wijnhuir alKariiia Murgarelba óaders A C A Beelaertn taa £ inniiQk io L n en X B Sprugt OvKKttóiOt Kfbf 3 L ftrmfib ff Jii lp 8 Hoaboi huüvr an J U Smit 6 j D 01 1 Jast de a Fjiialcrca U t I J o 0 Rl i tM0 a === Al VERTEirri 6W i J p Beden overleed qus jongste Zoon e ruim veertien dageS oud M G JUaT Dï LA PAIBI$P4iQ M E JUST DD LA PAISIÈRES Gouda 10 Febr 1876 Va Akkrlaki