Goudsche Courant, woensdag 16 februari 1876

Bij het Ifl e B i d Ma ohMpü m UoSei tuinb w n bej atrdnqv i jSreda b toBtt sedert lang let denkbeeld öm in navolging van J l V d im ds ijgmeeiitelyteHjiogereBïfgersohopl te Breda te verbinden een cursus in de fiulpweten ohappen van den landbouw Thans is er alle Vödr uitzicht dat dit denkbeeld zal ver e nlyki worrleo Het gemeeutebe tu f i niet oi uegen medewerking te verleenen de UR tsc Ppy heeft Slfii bei verUaard jaarlijks 100 bij te dragen en reeds zijn ff fiie stappei gedaa i op o Tf p wige l èt k en de provincie geldelijken steun te verlcrggen De beer Mouehot te Tours heeft een atoomwerk 4 ig verva nligd d it oi aitepd oor de um reewarmd wordt ZiJn verwarmingstoestel is een konisohe spiegel met een hoek van 45 J of liever bestaat ait 12 piegeW die te santen een geknotten kegel vormen Het rel beeït lAïn bif meer de vorm van een lampekap naar de zon toegekeerde opening heeft eene doorsnede Van 2 6 meter de bodem is I meter wijd en door een ghizen plaat gesloten Op het midden Tsn die pbiat Vérbeft Zidh de ketel dte etan boog i als de spiegel Deze ketel ia van koper klokvormig en bestaat uit twee hulsels die eene ringvormige tusscheuVuimte van 3 centimeters openlaten 111 die mimte wordt bat water gebracht De Iffitel five ia nog omgeven van een gUzen klok j eo buis die in den ketel igondt dient Voor het overbrengen der beweegkrach £ eu andere voor de voeding Met dit werittvig verkreeg MoucW bij fraai weijUr M Mei binnen 40 minutei stoom van twee atmoefeeren en weldra teeg lie tot S atmbsfeeren Het vraagstuk om door zonnewarmte stoom te maken die al beweegkr ht dienen kan is du opgelost Nstauriyk zal alleen in lauden onder de keerkniigen daarvan gebruikt kunnen gemaake worden I zal later al het werktuigelijk ioestel nog verbetenng beeft ondergaan er zeket veel party van getrokIten worden Als een staaltje ran de strenge koude der laatste dagen deelt de N Zutyi Q mëie dat toen de trein roor Arnhem bestemd uit Salzbergen te Zutphen aankwam die van lo4ïoraotief moest vet wisselen de schroef of moei waarmede de tender derlocomotlef aan den voorsten wagen was bevestigd zoodanig was vastgevroren dat men die met geen mogelijkheid kon loskrygen en men de moer heeft moeten stuk slaan om locomotief en tender van den trein lo te krijgen óonaakt Btar ie ortbetaUng eerst geschiedt den 1 M C en voor rV e in i lf j i beuren kan trachtte de welgestelde wiLer zyn lot van de hand te tetten Dit is hem geshwufd biieen bankier te Parj js die het lot discoat rde voq OOOqÜ Men schrijft uit Amsterdam Het is ongeveer tien jaren geleden dat de Kerkeraad der Hervormde gemeente het besluit mim om de diacomUe wet die op zeer rouderde grondslagen I mtte te wyzigen Men wiïóf het vigeerende steUel i vahbedeehng vervangen eii rekening houden met de bestaande béhoeftèni De beseSikbare miad n wa ren met zoo ruim dat aan alle armen onderstand kon worden verleend Er moest eene kéaHrorden gedaan en daarb liet men zich leiden door den leeftyd den duur van het lidmaatschap en dien der inwomng De gebenedijden ontvingen telken drie maanden een gift waarmede gedurende drie dagen m hunne nooddhift kondea voorzien Dit stelsel werd verdeeld en men kwam tot inzicht dat de bedee ttofflel ke behoeften en den zedelijken toestand der armen ondeplom en duuy van inwoning werden aU maaUUf veroordeeld Toen men het besluit tot herziening genomen had toog men aan den arbeid en reed w men een goed deel met deze moeidyke Uak gevorderd toen L kerkelijke verkiezingen n kmk in den kabel brachten De oude diakei verden vervangen door nieuwe die zich in deze eerst qp de hoogte moeaten stellen verUependu eenige jaren voordat de nieuwe wet 1 $ den kerkeraad kon worden ingediend Toen dit eindeUjk was geschied werden de 390 artikelen waaruit deze wet bestaat na een zeer kort debat en bloe goedgêkcunl en aan het klassikaal bestuur ter keonitneming vi rzonden Volgens het oordeel van de Fnjieid biedt lij ergeleken met de vorige wet verbeteringen an het blad betwijfeld echter of hier van een mee lerstuk aprake kan wezen zooal de nieawe wet do ir ommigen ia genoemd Men schrijft van den ISdendezeroitNiei wediep Heden oehtend rerapreidde zich hier al i noeg het geroeht 4 i er een sctu op de Znidergroi len wa te lxpu4 Het stoonaohip Urani naar Kop nhagen bestemd maar door onstuimig weer en sneeuwbuien genoodzaakt terug te keereu bad de brik om hulp zien seinen maar kon onmogelijk adsistentie verleenen t wa ook voor de altyd zoo hulpvaardige en moedige vletterlieden van Deu Helder en Huisduinen mei nwgeiyL om hic mnnmr maxe vletten de gevaarlyke Zuiderbaaks ten gevolge van de woedende branding te genaken Onmiddeltijk werd nu aan het Nieuwdiep de redding boot e water gdaten en met 12 rappe zeelieden die zich daartoe aanboden bemand Met volle knMsht stoomde de sleepboot Stad Jnulerdam met de reddingsboot op sleeptouw zoo nabij mogdijk ttle plaats Waar bet gestrande chip zat Tal van toeschouwers hadden zich naar het strand begeven om het treffende schouwspel der redding te zien Vrü algemeen was ook bij ervaren zeeHedeti het denkbeeld dat de reddingsboot het onmogelijke ging wagen omdat de brandilig nabg het sehip veiichrikkelyk was Toch liet de bemanning zich met afschrikken tienige ba ngi kreet ging op van het strand al een vervaarlyke stortiee op de reddingsboot neersloeg en hare menschlievende nsmanning scheen te stillen verpletteren Trota al die gevaren hield zij vol en bereikte zy met inspanning van alle krachten de brik Het ship z t echter zoodanig dat zü niet langszij de redding kon bewerkstelligen zij moeat het dus aan den voorsteven beproeven Met beleid en zeemanscbap mocht dat gelukken Een voor een gelukte het den schipbreukelingen in de reddingsboot te springen Ijzingwekkend was het gezicht hoe de reddingsboot met ziJn kostbaren last uit twallf schipbreukelingen bestaande als een yeei door de woedende branding werd opgeheven en Weer neerplofte De noodlottige Haaks het kerkhof van wJovele schipbreukelingen scheen den redders bare prooi met woedende kracht te willen betwisten Een golfslag rukte een der schipbreakelingen uit defeddingsbeot en drie man van de opvarenden dreigden hetzelfde lot te zullen ondergaan De eerste werd niet dan met de uiterst inapanning by zijn arm gegrepen en gered Nu ging het met dubbelen moed naar de sleepboot terug da werden de schipbreukelingen liefderijk opgenomen en in de haven van het Nienwadicp outsoheept Zij zagen er zeer beklagenswaardig uit in deu uetrekkelyk korten tijd sedert hunne jttiudiug hadden zü veel geleden Onmiddelt k werd door de zorg van de hoeren Duinker en GWedkoop icheepsmaitelaiirs alhier voor eén loj meht etl gefwensfehte verpleging der geredden gezorgd en men kon het Uuu aanzien hoe gevoelig zij waren Sii ztoh nog ren te voren reddeloos verloren achtten De bemanning der rédding oot is verre boven onzen lof verheven Zy heeft opnieuw bewezen dat EÜ eigen leven en vroaw en kiuöeren voorbij ziet A propos van de aneeuw overUst ïn een Vlaamseh Weekblad hebben wij gelezen dat men onlangs de aneenw in geheele tisten van Brusael met klipcout beeft doen melten In de Hofbergstraat bv heeft men znlks gedaan en de voetgangers beneven de voerlieden van rijtuigeli waiener téit tevreden of er Te Gent werd ie sneeuwUngs de rails van den tramway ook met klipzou t geaiBolten Ked Inimtr De Tweede Kamer i tot hervatting barer werknamheden bijeeugeroepen tegen Dinadag 22 Febmari Zaterdag werd te Naaldwijk door den Gemeenteraad benoemd tot hoofdonderwijzer der tweede openbare school te Hondsholredijk de heer Zylatra hulponderwijzer te Gouda Vit den maandelijksehen staat van den opbrengst der rykamiddelen over Januari blijkt weder dat de eerste maand als gewoonlijk minder opleverde dan het Vil ie l van t jaar de opbrengst bedraagt 5 477 000 terwijl t u is 7 161 000 maar Toorleden jaar waa de opbrengst in Januari sleebta 5 0 0Q0 De N B Cf maakt de opmerking dat de eerste weken van t jaar altyd minder gunstig lijn t winterseizoen brengt stilstand sneeuw etfy s trc laming in t rfrkeer De directe belaatingen zijn over t loopende jaar meeatal aangezuiverd en de j biljetten voor het nieuwe zijn nog niet uitgedeeld i I e stilstand tah zieh ook nog wel in de eerstvolgende Mattnden doen gevoelch TSeïst met Mei komt de verandering Zal bet loopende jaar weder een zoo gfOOt ovenwhot opleveren als bet afgeloopeneP De opbrengst was over 7S 9l S74 000 en de raming is slecht y 85 810 000 Komen er geene ingrijpende veranderingen in ons laatingatelsef dan i ook in dit jaar een goede uittomat te verwachten t Lot Van fle voorgestelde en nog te komen ontwerpen tot wijziging va n qi s belastingstelsel is zeer onzeker en Be nieuwe maatfegeleii zullen éf den tóopeSifleA dienst p je iler gevjl geen invloed uitoefenen Opraerkelük u èk r t vprscbypsel aiide Ijelastiiigen die in 1870 76 miluoen oplevejden in 1876 refcdsbijna 91 gaven zonder dat cenige belasting is veratvaard bf eene nieuwe is ingevoerd JÜ de laatste uitloting der Turksche loten is de hoogste prij 6 maal bondetdduiun i francs te Ooe ê 4ijd èil van dan opstand ten einde de regeeriug ih kAoèiSn op gMijke Iqnte stellen met die van lut moederland door het invoeren van gemeentelyke vrijheden en de vertegenwoordiging der koloniën in de Spaauiohe C5ortea F R A N K R IJ E Eejf Gor 8pondênt van het BmitUhUi sohrijft uit Par ja dd 8 dezer het volgende Zoo er iets is dat ons met veel hoop op een unatigen uitslag der verkieiingeu vervult dan is het le wanorde die in de rangen der reactionaire partij lieerscht s Overal bespeurt men oneenigheid engekjjf Ieder begeert de beste plaats voor zich Men belecdigt elkander men verwijt elkander de dubbele nederlaag l ij de verkiezing van den Senaat en intusschen sluiten le republikeineu en de constitutioneelen een nauw Vefbt itd ea geven zij steeds grooter blyken van tiuqht De aanvoerders offeren hunne persoonlijke voorliefde ou of stappen over linu persoonlijken tegenzin heen Woven deze stellen ij de belangen der natie en der Jeapubliak ea ij traoliten hun nieuwen bondge ootcn ien steun hunner oude vrienden te bezorgen Zoo xien we Léon Keuault den prefect van politie door en heer Valentin aan de kiezers van Seine en Otse aanbevolen qn zoo stelt in Creuse Léonce de IJavergne wieii niemand van radicalisme beschuldigen smI zijn invloed ter besdhikking van Nadaud een der leden van de oude Union répnblioaine Niet da die gevoelde behoefte aan eendracht deze SWflIÜSft met politieke blindheid geslagen heeft maar ib den parlementairen strijd der laatste vyf jaren liöift nièn elkander leeren achten en die achting doel elkander de hand reiken en elkander steunen Sohrqft de Lnvergne Ik heb niets tegen de isatdidatuar van den heer Nadaud wiens meeningen ik niet deel maar ik heb eerbied voor zyn karakter ai q hebben daarenboven met elkander gemeen dat wq aan het keizerr k steeds weeratand geboden hebben n dit altijd zullen bleven doen Eu Valentin schryft aan zijne vrienden te Corbeil lieihem de candidatuur hadden aangeboden Ge kunt iiaar m ne innige overtuiging de zoo duidelijke ver Jclaringen en de beloften van Benault ten volle ver Ihjuwen i Hoe gunstig steken deze woorden en daden af by dl besohuldigiJigen van verraad en de beleedigingen die Bonapartisten Ijegitimisten en Orleanisten elkan iast naar tet hoofd werpen Ge hebt reeds meermalen nn uwe lezers een en ander hiervan medegedeeld loch vergun ir ij op sommige feiten nogmaals de ifl l t t VP iffflni sireïie net uen Urleanistischen bladen in hun nederlaag tot vreugde dat inzonderheid d Uonapartisten bij de verkiezingen geslagen waren In het vuur van lyn ijver kende de Orleauistisohe Ëd sleohts 10 zetels aan de keizerlijken toe en de f ft liet olrgaan van de Cassagaac bleef in den vorm T n ten stortvloed van scheldwoorden het antwoord hierop niet schuldig Al zou men ons beschuldigen riep de Cassagnac uit dat we op de Orleanisten spuwen toch zal ik hun de waarheid zeggen Ge kunt uit dezen aanhef genoeg opmaken in welken toon dit artikel verder gesteld was De Legitimisten beaehnldigen de Orleanisten van verraad Men kan volgens de OateUe de France geen snooda gedrag bedenken dan dat van Bouher en geen politiek meer tegda het belang der natie indruisende dan die van den VioeKeizer De Vuivert trekt op gelyke wijre tegen de Orleanisten van leer maar het opmerkelijkst ti gewichtigst ia dat deze verschillende partijen zich verplicht zien op haar eigen troepen te schieten Zoo geeselde dezer dagen de vrome Univer een geestelijke ja Wal een geestelijke I die het gewaagd heeft als candidaat ofte treden tegenover den ultramontaanschen eiritineester de Mun die als spreker in katho iieke werkliedenbonden het land rondreist Bij de Bonapartisten is de zaak nog erger Ge weet dat prin Napoleon dien niemand als een sereus man kan beschouweu in Corsica tegenover Bouher optreedt Maar ge moest eens lezen op welke wijze de Patrhtte en de Aiffh twee Corsicaanscbe bladen die de beide candidatt n steunen elkander in de haren Tliegeii en hoe zij hun pen in de modder doopen Dit alles stelt de republikeinen zeer gerust Indiert al die partijen te Versailles toen zij nog vereenigd Varen niets tegen de republiek hebben vermocht indieu zg door huu ouderlingen haat huns ondanks bebben medegewerkt om de instellingen te versterken dte zij hoopü u te verwoesten wat kunnen zij dan thans mi zij verdeeld zijn Te vergeefs heft Buffet die voor een nieuwe nederlaag te Mirecourt bevreesd is een alarmkreet aan Zijn baudelooze troepen weigeren zyn stem te gehoorlamen Met een treffende naieviteit verklaart de Fxan au dat er geen uur te vealiezen is en jammert hij over deze treurige oneenigheid Niets baat AUen gaan voort met hun treurig werk beleedigen elkander eu doen elkander steeds dieper dalen in de achting Tan het publiek Het zou best kunnen gebeuren dat Buffet b j deze verkiezing een gelijk lot trof als bij die voor den leuaat Ifet arr wii f fi irecourt waar men 6n een verpletterende meerderheid zeker dacht te fezen is plotseling in de oogen zijner vrienden irdaeht geworden Dezen hebben toen er aan geda t hem elders de overwinning te bezorgen die henilwel eens in de Vogcezen zou kunnen ontsnappen ITan U kanten komen meer of minder ernstig gmeende aanbiedingen maar geen dezer bood de nodige zekerheid Ook soh jut de Minister dat zelfvrtrouwen verloren te hebben dat onmisbaar is wil neti bij een verkiezing eeiiigek ans hebben Buffet is een platonisch osadidaift en naar het sch jnt welt hij z jn geweten ook ni uir ver genoeg om zii iu eén kiervergnderitig aan zgn kiezers voor te stelen zelfs niet indien men d mrbg de bokken van desohitpen had gescheiden De kiezers nu zijn er on gestt ld hun candidaten te zien hun eefi en and te vragen en huil geloofsbelijdenis te hooren Zulke vergaileriugen zijn aHes behalve volgzaam en som jds niets minder dan eerbiedig Zelfe kan men z ggeu dat men te Parijs niet eerbiedig genoeg is Uit de verslagen der dagbladen is u gebleken dat m u daar thans niet weinjiu dwaasheden zegt liet fegt verwondert men zich dat een bevolking die zeer te recht als verstandig en geestig wordt geprezen zooveel onzinnigheid zeggen en hooren kan De sdinld ligt evenwel ii de omstandigheden Geef eej kind een me in handen het zal zich snijden lersl later wordt het mes een nuttig werktuig voor lem Dit geldt ook vau d vrijheid vau spnkeu Ka men bedenke wel dat het Pransolie volk dat nooit het reoht van vereeniging bezeten heeft in dose ciu kind is Niettemin weet het gezonde deukbalden eii ernstige zaken te waardecren Dat bewijst o u de bijval waarmede iu den lBatst n tijd de toespraken van Gambett ontvangen zijn en niet het minst de redevoering door hem te Bijssel gehouden die het programma is van onze politieke toekomst IT a lTè De Tiber quaestie schijnt niet zoo gemakkelijk hare beslechting te gemoet t gaan als door ieder wordt gewenscht Dezer dagen heeft de budgetcommissie een wetsontwerp goedgekeunj betrsffcnde de regeling van den loop dier rivier In dat ontwerp wordt ten behoeve der verbreeding van het stroombed het bouwen Van kaden uitbaggeringan enz een bedrag toegestaan van 10 millioen lire te verdeelen over de begrooting voor openbare werken van 1876 1877 = 18 7 8 Thaus M j r fe mtJlaribjjldj op K Jn t volhouden dat zijn plaji de voorkeur verdient en heeft tot ondersteuning van zijn betoog verscheidene brieven doen plaatsen in i CapUaU zjjn oflioieel orgaan in deze quaestie Tot recht verstand der zaak diene dat het ontwerp van den raad voor openbare worken voornaraelijk de regeling van den loop des Tibers in Bome zelf omvat Garibaldi danrent fen wil een uitwateringskauaal doen graven waarin het overtollige water der rivier zich kan ontlaaten Op de bedenking dat de hoeveelheid water in den Tiber niet toereikend is om zulk een kanaal te voeden heeft Garibaldi geantwoord dat van dit kanaal alleen zou worden gebruik gemaakt bg waa der rivier en dat het gesloten zou worden zoodra het water beneden zeker peil daalde Het blijft de vraag zegt do Italif aan welk blad wy deze bgzonderheden ontleenen of dit stelsel geen groote bezwaren zal opleveren met het oog op de de i ui arm 4iooratilataand water in het kanaal te laten vorblqven want het komt zeer moeilijk voor het geheel droog te houden buitendien zonden er door het regenwater poelen in gevormd worden welke iiiet dan schadelijk voor de openbare gezondheid kunnen zijn Waarschijnlijk heeft de generaal ook antwooid op deze bedenkingen althans h j verklaart zich teii stelligste tegen het plan der stroomregeliug iu de stad Hij zegt o a de Romeinen moeten nimmer de rernieliiig gcdoogen der toemrijke kentcekenen van de Romeinsohe grootheid welke de Tiber te Bome oplevert Zóó staat de zaak Wij zijn niet bevoegd t beslissen wie gelijk heeft en bepalen ons tot het uitspreken van den wenseh dat spoedig eene overeeiidtsininiug ontsta zoodat de lang verbei werkzaamheden een aaiming kunnen nemen BINNENLAJfD GOUDA ii Februari 1876 Naar wy vernemen zal op 1 Maart eene algemeene vergadering der afdeelin Gouda en omstreken plaats hebben van de Vereeniging tot bevordering van Folks onderwijl en Sckoolhezoek terwyl Mr B H Pekelharing in eene openbare vergadering van genoemde afdeeling op 5 April het woord zal voeren BU den heer J Broedelet i nog ontvangen voor den ougelukkigen HaofdonderwiJEer raji 9 heer 8mits Coupon 2 47 Te zameii 1445 4 Wjj vernemen dat Bureejaeester en Wethouders van sGrarenhage dë exploitatie van den Holkndsohen Sehomrburg aldaar hebben opgedragen aan c e VereeWginj pet Sederl pdsdi T i neel if ad iritSlolwijk sehrijfi men oiit Zaterdag 11 badden wy het genoegen kennis t mak n if et het muziekgezelschap Euteipe uit Oudewater dat iq de ruime zaaliVfu den hMr G van Dam eene ofjenbart uitfoeriog gaf Het was de eerste maal dat zich bij ons lulk eene vereeniging hooren liet De opkomst wa dan ook aanzienlijk en geen wonder daar genoemde vereeniging iu vele andere gemeenten reeds naam had verworven I npipfHerf ïmi Vt pragotppia wf 4pn flilüi i if gevoerd ook de voordrachten die tot afwiaaeUng gt evea wvden verworven aUet bijval Mocht Euterpe on dezen winter nogmaals op een concert vergasten dan Bou ijler wenaah rervaU zyn Blijkens een Zaterdag bij het departement van Koionien ontvangei telegram V4p deu gouvemear genfif vaa Nederlandsen Indië is den 7 den dezer het iwvolgende door generaal majoor Pel aan ie In Mobe notering bericht Februari werden Lamkoetyit en de heuvels langi den weg naar Lamrong bciet waarby 1 g n sneuvelde en 4 gewond werden Februari weid d kampong Toerom na hevignitegenstand genomen eti opgerukt tegen bet gebied vaa Toekoe Bait in de XXII moekiin Na bevigen tegenstand werd Atoa en vervolgens ook de moskee vanBeloel in de IX moekim betet l tan bm telde e 8 werden gewond 4 Februari werd Lararong bezet Atoa verbrand in twee kolonnes opgerukt naar de moakeën van I mdujoeng en Bayoeng en naar de Kampong Kojolo terwyl de moskee Baroe in de XXIX moekim na wd tegenstand bezet werd Vervolgens werd opgerqttt W Pager Ajer waar de moskee bezet werd 6 Februari werd de Atchiu rivie verkend waarbij 9 minderen licht gewond werden Daarna bivaklcepden de ageeteude kolonnes in Longbattab enden 7 lm Februari keerden zy naar Kotta Badja terug Degelondheiditoealand was bij deze troepe ongunltig Door de jongste ojieratien zijii de XXV moekim geheel in ons bezit gekomen en bovendien een gedeelte van de XXII mae im De po ten te Bcli l f a 4 li versterkingen tegen de XXII moekim De posten te Saking Bital Lamteboe en Oeljil Oeicyloe zyu ing trokken kunnen worden De bestuurders van de IX moekim en een e Moekimhoofden hebben tappen gedinm tot onderwerping De Commissie van oppertoeaicbt e beheer over de Kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft ter kennis gebracht dat op Maandag den 38 Februari in genoemde inrichting een keuring zal pLuiis hebben van knapen welke bjj s rijk leeinadit een verbinteni wenicheu aan te gaan Den 14n Febr jl heeft aan het Ministerie van BuitenJaodsohe Zaken de onderteekening plaat gehad van een traotaat van handel en wieudachap tasseben Nederbtpd en de Zuid Afrikaaniohe Bepnbliek O De alg verg van vooratandert der modente tVologie zal dit jaar 25 en 26 April te Amsterdam gehouden Torden Men Bohrijfl uit s Gravfnhnge dd 12 Februari De iet w n n fi der Vereeniging ter beoefepiflg Tuin de krijgswetenschap gisteren gehouden w s beiterad voor de disoussicn over de voordracht van mr H van der Hoeven vau 26 November 11 over de militain rechtspleging over het duel en de Kaden van eer Veifscheiden leden namen aan die dispauien deel en nog zinden anfleren gaarne het woord gevoerd hjbI cn ware het vergevorderde uur daartegen g n Beletsel geweest Eenigc leden vroegen en verkrtigen daarom van den voorzitter de Mirgnnping om wat zij nog in het midden hadden willen brengen al bijlage aan het gedrukte veiilag van bat i rbandehle toe te voegen Men verneemt dat de door bet comité van iM Rooie Krui te Middelburg in het werk gestelde pogingen tot opleiding van ziekenverpleger en rerpleegpters aanvankelnk met een gunstigen uitslag zijn bekroond Ben ejftaï personen heeft zich aangemMd om wekelijks de lessen van dr H A De Jongb by te wonen die nn in de volgende week zi tin aanvangen waar door het bestuur der godshuizen een der lokalen welwillend is afgestaan en waar teveii van de verschillende hulpmiddelen kan wolden gebroik gemaakt wanneer natourgenoeten in levensgevaar Terkeana en wij achtten eene openbare vermeldaaghoBBHaamen Omi ifelvetdiende buide Hef a de aebipper J Koningstein N De Wit ataurman en A Wn den Beijg C Bükker J B M Bethelem K BM D BniBing G V n K De Boove jD 8tein A 8tQl s insh ipeis Het gestntiMle schip was bet Grieksche barkwsbip Gionnnii kapitein Dritza met eene lading rogge vaa Ti g nro f naar Amsterdam beatemd Vermoedelijk zatnbet ohip verloren sgn bet nt op een der gevaailvkste plaatsen viw de Zniderbaaka Mr N G Pienott hield in de afd Amsterdam van tNèd ondenryzer enootsebap eene voordra At over prijien en weikloooen Op ner bevnttelijfce wyze met gebruikmaking van doelmatige grafiae voorstellingen toonde de beer Pierson aau dat bij eene gegeven hoeveelheid van aan i markt gebrachte waar een daaruit volgende prijidient gesteld te worden om die hoeveelheid juiattoereikend voor de aanvrage te maken De prü welke geringer zal zijn naarmate het aanbod ruimer is wordt ekwatjeprijs genoemd en i in vele gevallen afwijkende vau deu geeischten prijs marktprijsgSieeten Naarmate de geèischte pryzen meer Iu overaenstemming zijn met bet genot dat zij verschaffen dit genot gesteld t enover andere genietingen die daardoor gölerfd moeten worden zal de aanvrage grooter zijn 8 Hoe minder van zekere waar woidt gevraagd I hoe meer die alleen onder gunstige omstandigbedea zal behoeven geproduceerd te worden en hoe lager dus de daarvoor gestelde prijzen zullen kunnen zijn Wanneer deze laatate prijs gely k gesteld ia aan den ekwatieprijs en zoo lang ilit duurt kan men leggen dat de pr in nut i Er zal niet meer geproduceerd en aan de markt gebracht worden dan t geen blykt met winat TerlÉocfat te kunnen worden Hierdoor werd ttetnunmnm der productiekosten de aiiieidaloonen daaronder begrepen bepaald Wanneer in den tegenwoordigeu tyd van rmeconcurrentie de arbeidsloonen kunstmatig beneden ut maximum worden gebonden dan zal na eeoigea 3jd de overgroote winst van de producenten nieuwe producenten etl daardoor meer aanvragen om wericknehten doeh ontstaan 7erhaoging van werUoonen nl niet kunnen uitblijven Lo3nsverhaaging boven bet aangewezen maximum leidt tot vermindering Tan productie en tot Eebrek aan werk Toorden vbei W ill INOEZOND£ r ii Ir ign xao rele aajen l la 4it bat ffU dw GcBMola cjriagind vo dira Vtoordta d I eer MiasaiAXaB ia de rudirerg Vrydür Oat De gemeente Gouda is zooaU ieder inwoner dezer gemeente weet in h t bezit eenei dd Schuttaiü en doe dd Schutterij houdt er zooal eveneeq jteder t een mnzieklKnrps op na Dit m öid Oain ror dert kosten nit dcgemeenteka Hel ft miet fc rt fcd dunkt mij eeus na te gaaif df het geW dfr Wipiij voor die muziek jaarlijks uitgegeven goed gebruil geld is of dat het niet veeleer overweging verdient om dat eld in kas te bonden of liever om dai nnede nuttiger zaken finantieeleii stemf të verschaffen Telken en telken wordt het toch iu stadsni3dzaal gehoord wanneer er een verzoek komt of een voorstel wordt iiige Iieud tot oprichting van een of an4OT I zaak Een uilneinénde zaak die Wordt vóorgefMd maar er is geen geld voor BiJ zulk ïen stand van zaken moet tnen trachten op andere poaten geld te sparen en vóór alles moeten zoolang ia Jla noodige behocftoi ener gemeente iet li i eorïien voorwerpen van weelde articlti de Uut nietworden aangesehaft en bestaan ze eenmaal loospoedig mogtlijk worden afgeschaft 1 2ao behoort het iu iedere huishouding ook la dieeener gemeente Een dusdanig voorwerp van weelde is sohatteri muziek 8ven geoorloofd ais een muziekeorps if voor een gemeente wa ir de inrichting van het onderwija niets te wensoheu overlaat waar de wegruiming der I faedale Itcrffen goed geregeld is waar goied drfeikwater aau dejiJfetzetenen verschaft woidt waar feligenheid is tot baden en zwemmen in goed water onder val I döe nd toelicht eVeu oHgeoorlovfd i het ondirhtaiiden lil een tauzitkoorps voor een gemeenbi die ldl genoemde lalig nootje inrichtingen nog niiit Wfl DC conoliisïe ligt voof de band Gouda mist al t genoemde noodige beiifdaaErai tegeu t overbodige zeer goed te missen nuzidKiorps duri dit laatste behoort zoo apoedii merely k te worden opgeheven r j De redeneering ia zeer eenvoudig streng logiaob