Goudsche Courant, zondag 20 februari 1876

r EE BIEDT ZICH AAN EENE Gezonde f ZtHidas 20 FèbnmrI Loopn j h te yervoeaten aa ie tó7a N 179S Nienws en Adverteotieblad voor Gouda en mslrekeii jkders oiiteerend ik hei tind dtt er nooit op datboek geautwoora is hoe reiu en edel ik den strijd viud door den dapperen Havelaar daarim aangevaqgeu ik viud dat dit alles met het initiatief nemen ran den heer Scheltema tot een hulde brengen aan deuagc lnehteuis van de gebroeders de Houtman in hoegenaamd geen verband staat redenen waaromik volhoud dat men met den Max Havelaar in de eene hauil met de anjere het glos kan ledigen ter eere van den ondernemingsgeest der Houtmans tonder daarom dubbelhartig te lynl Datisüjoo U j J B Jauuan i liücroE JU A B K T B ER I C H T E N Gouda 17 Febr 1876 By kleine omzet ble j ven de prijie nagenoeg onver anderd Poldertarwe puike 9 a 9 9S Mindere S a i S 75 Rogge puike 7 20 a 7 60 Mindere 6 75 a 7 Voer 6 40 6 60 Gerst puike 7 a ƒ 7 60 Mindere 6 i 6 7 5 Haver ïware 5 a 6 60 Ligte 3 60 a 4 25 l i veemarkt met gewone aanvoer de handel in alle soorten iets trager varkens voor Londen van 24 a 27 cents per half kilo magere varkens en biggen vlug te verkoopen Aiiugevoerd 6 partijen kaas pryzen ran ƒ 26 a 30 Boter eerste kwaliteit 1 86 i ƒ 2 tweede kwaliteit 1 60 a 1 70 Burgerlijke Stand GEsaiifcai 15 Febr Fvtrna Aotbonius oudort V 3 Koemani n O Mikkj Johaoii oaderi J W Peeters eD O Ooattrliog Hcadrik ouders I Lagthart ea C A ZaDdyk OritLliDflIi 13 Feb J Nieii ild 3 w A SIraier 1 m 14 W C Tan den Heuvel im l Sluiler 48 j 15 C G van Oye 10 m 1 Vaaders ved C lan Hof rgen 72 J 16 C van Ham 11 w liEuewu 16 Feb J Kaoen en A 1 de Goede ADVERTENTIEN Hedeo overleed onze jongste lieveling € OUN£LIS GëRARDUS in den aanralligen leeftp van rnim 10 maanden C VAN OIJE 6tt U a A L VAN OIJE GEotub 15 F l r il876 vanëkuwks Den liden Januarjj jl overleed onze geliefde oudste broeder en behuwdbroeder EDÜABD JAN EVEKINK BUSGERS inden ouderdom van ruim dertig jaien te Gehoiqan Bodja b g Sakaeamq Gouda P DE JONG 17 Febrnarö 1876 C W dk JONG Etekink Busoebb Voor de veelzgdige deelneming zelfs uit het buitenland mij bewezen bjj het overlgden myner geliefde Echtgeuoote SUSANNA HOÜTAM betuig ik ook namens müne kinderen en verdere betrekkingen m nen hartelgkeu dank J H SMIT Oouda 16 Februaai 1876 Een deftig gezin zonder kinderen in Hoge ioekt tegen 1 Mei EENE FLINKE nti Tan de Protestantsche Godsdienst onbesproken gedrag goed knnneude naagen mazen en strijken loon ƒ 80 met uitzicht op verhooging indien zg goed voldoet Adres franco onder lette K H aan het Baresn dezer Courant PORTËRBIER ONTVANGEN een keurige bezending 18 ets per Halve Flesch F IP KTW ITT Langi Tukobvbo 4 Weken Eraaiiis Zich te vervoegen aa iet Bureau dezer Courant Mevr LAMBRECHT EoRTE TiENDEWKG verlangt om d a d e 1 ij k in dienst te komen Eene FATSOENLIJKE PIENSTBOEEo NOOJHÜLP Een HEER zgne bezigheden buiten s huis hebbende zoekt zoo spoedig mogelijk een EMEBMMEE Adres met opgaaf van priji letter A bureau dezer Courant bo de n In alle plaatsen kunuen SOLIDE BODEN geplaatst worden vooreen gunstig werkende maalschappg Aanbiedingen franco bijvAN DOIiP C Achterburgwal B 158 Ameterdam OPENBAIIEVEHPACIITIXG in verschillende Peroeelen VAN DE GRAS6EWASSEN £ N VISSCHERIJEJI van den Straatweg van Oouda naar Bodegraven op DINSDAG 29 FEBRUARI 1876 desvoor middags ten 11 nur in het Logement BLOM te Bodegraven Inlichtingen zijn te verkrijgen bjj d i Burgemeester van Zteimmerdain De van uds hnroemde EGHTEDRBAMS PILLEN bereid volgens het eenig bestaande authentieke voorschrift van Kardinaal Maiteo Baebebini later Paus Urbavus VIII en in heilzame werking nog door geen Medicijn van latere vinding övertroifen of geëvenaard zjjn te Gouda alleen verkrijgbaar bj den Heer J C ZEjLDENRIJK Drogist op de Markt Heele doosjes 1 50 halve 0 75 en kwart doosjes 0 371 3 ni n DRIE GOUDEN MEDAILLES HAAiI ZILVEREN MEDAILLE 385 GEÏÜIÜSCHRIFÏEN Daar ik mjj niet bekommer om het préjvigé van enkelen maar hulde breng aan de ondervinding zoo veroorloof ik U aan het Publiek mede te deelen dat ondergeteekendp ia het jaar 1874 kaalhoofdig was hetgeen op ü3 jarigen ouderdom niet vreemd is tlmus 1875 i mgn hoofdhaar weder geheel liergroeid door do aanwending van de Amcrioan liiilni door U ziianigesteld Mr ÏHEOPHILE ik authoriseer U met dit certificaat te handelen nuur goedvindiiig Met alle acliting UEd dw Amsteïdam Was get A v DIJK 22 Oct 1875 Kerkstraat N 189 Uitval van Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de schedelhuid Haarworm Vroegtijdig Grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AMËRICAN BALM Binnen korten tijd verkrijgt de behaarde Huid baar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de Flacon gemakshalve 42 Blaauwe Postzegels of Postwissel als ook op Kembours bij ÏHEOPHILE Haarkundige Kerkstraat bijde Vijzelstraat 238 te mstórrfaoi NB Er bestaan geen Depots ia Nederland wel in N Indien Geelt RRiïihatlék meer Sedert eeuwen woedde deze heillooze plaag in smeiipchen leden voort met eene steeds gestadige vooruitgang zonder dat één middel is kunnen gevonden worden dat een grens aan haren voortgang zette veel minder haar bestaan bedreigde Men gebruikt de dure baden men kleedt zich in baai en jichtvries men slikt Revalenta en HoUoway s Pillen men smedrt zich in met diverse zalven men wendde de electrioiteit aan doch niets stuitte den voortgang van het rhumatisme Thans is in de ABSHAUBBINS WATTEN een goedkoop en zeer zeker middel tot verdelging van het rhnruatiek gevsuden iederbeproevehet vaet Kgte en ernstige pgnen van dien aard en men zal bjj de laatste spoedig soulaas en verdere genezing ondervinden terwijl zedeligtere pijnen onmiddellgk doen verdwgnen De kosten i ijn onbeduidend slechts 30 Cents per blad met een gebruiksaanwijzing voorzien en oiiderteekend door mij Bereider en HoofdDépóthouder A BRMETVELT Az te Delft En verder bg T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuizen T W DEN UIL Schoonhoven 3 GOÜDKADE Boêkoop OTTO HOOGENDIJK CapelU aid IJietl A REIJNABT Oostpoort RotUrdam i H KELLER en Zoon Weste W enstmat Gedurende 26 Jaren beproefd Analherini reparaten nu Dr S G POPP k k llor TssdarU Z M den Kaistr Tan Ooalenr k te Weenen Bogncrgaaae Nr i Tol vulling van holle Tanden H er gLcn ieilz mer t o beter mithtcl tlaii et Tflii I iluiii H rwe dit ipdcrc i n zelf zeer g rmRkk lijk o xoutlfr jyii m dea hullen ThikI Irni plantai ti dat ich dMii iinn den l attd t lat f iiirdv letseh taBttieclit dcu Taod voor verder bt erf behvudt en de ptjD vcrdrijfr Analhcrin Uloiidwater in flAcom tejnrn fl 1 75 rn fl l iO II het voorirrirdijktte middel te en rhamntiitrhu tnndp n b ontitekiufc zwollen eu znejren van bet tundrlecceh het lost deu vunHetitcea ttniUteeii open voorkurnt du iiienvic ormtag denrvaa itiankt loiitBaode taudea wedt r iiit door er trrkiiiff voti het taiidvleeuh van alle achadelijke st hfL ii r iiM ft geeft het dea mtfod eea aanpeiiame friuche nak t rwgl liet a oiiaangcnameD reak weldra doel verdwgneti AnaUierin Tandpasla Dit niiildfl geeft reinheid rn friarhheid Haii den ad tn fli dient bf v iidieii om de I ndeii ven helder witten glans ta doet vfrkrggen hun bedirr to oorkmnen en het tandvfeeaoli te tcrelLiktii Prijs fl 1 20 i u BO ceuti Plantaardig Tandpocder Hit reiuigt de tanden zoodanig dat door een digelijVicli gebruik niet altren de ftewooiilyk zoo liatiga taad teeit verHijdiif luuBi uok bet glazuur der tanden uau bcldcrbeid eu fijnbiid taiiitf iiil Frgi per dooa SO tent Tantenborstels tolgona anwijïiiii Min Dr J I Puiip kk Hof Taodart 1 M ilcn kci er van Üoatennjk te Weenen voor VolaMsiricn 1 1 voor Kinderen SO Centa iVaar schuw ing Alle bualoande niimaaksela van Snatheriti Moiidwater tfja lln ii op de liLlite freloofwaardigheid ran bet l ublicom b rekinU en bebbiii zeer veel schade ten gMolge g bad af hebben getiitl geen werking l£weeg gebracht daarooi WMurschim ik 1D J ca Ï OP DP k k HoM OD laiti en ultvmiler der Anatherin Prepantcn It eonen Te verkrijgen Ie Gouda bg h Schenk winkelier op Ie Hdugsir iiii wijk A 123 Ie Rotlerdnm b j P E v in S inteii Kolff iipolh en A Sehippeieijn O bl Lunie porc pleiiiwir kel te Huge bg J L F C SniiliilK npoili j Ie Leyden bij E Noordijk te Utrecht bg 1 Alleiiii ipuih te Annlerdnm bg F van Windbeim C verkoophuia te Oudewater bg T J van Vreumingen Ie Selioonhoven bjj A Wolff Gouia Drnk lau A ïrinkman Bekendmaking BUBfiBMEESÏER en WETHOUDERS vanGond doen te iretea dat het it aanvullings Kohier voor de pUataeliike directe belaating dexer Gemeente voor het dienstjur 1878 door den Baad vaatgeateld gedurende acht dagen van dea voomrid ga tien tot det namiddaga een en van drie tot vijf ure ter Seoretarie der gemeente voor een ieder ter letingii nedergelegd binnen welken tigd elk aaogealagene tegen miueu a£llélag bij Gede ïtteerde Staten in beroep kan komen bij renoektohrift op ongrzegeld papier geaohreven Oouda è fk 18 l Febnur 1876 Burpemeetter en Wethouden voornoemd De Secretvii De Burgemeester DioOaiEEVBll FoRTUIJN TAN BeROKN IJzKNpOOBN BUITENLAND Bnlletlatdseli Overilclit J n Toonpelt san d republikeinaohe partij ia Fninkrqk morgen een beanaaende overwinning Vele oandidatea van de moreele ftitle van de Bouapartisteu en andere luouarchule partgen hebben zich teruggetrokken aoma in departementen waar zij sioh eerat zeker waanden Tail de ovenrinuing De organen van Buffeta partg xijn dan ook zeer ter neergesUgen of verwijten den C ttserVBtieveu gijbrek aan moed en f eestkracht Sommigeu zelfa beschuldigen bon geeatverirautmi onder ie ofénWdre ambtenaren van aanbidding der rgzende son van de republiek Indien niet alle voorteekeneo be lriegen dan lal de republikeinaolie partq de vnoht ooftiten van haar jarenlang geduld eu oudanka de premie der regeering in weerwil van Buffet lal de natie de republiek beveatigen door de keuze van haar vertrgenwoordiger In de Zaterdag gehouden zitting van den Pmiiiaehen Mibistermad is volgens de Köln ZeU werkelijk in beginsel tot de overdracht der Staabspoien aan h t Btjk besloten l e telegraaf heeft reeds d aanneming gemeld door de Belgische kamer van de internationale suikeroou ventie met 64 tegen 23 stemmen Bg de stemmiujc onthieldeii zich drie leden Een amendement Tan de centrale sectie strekkende om art 6 hetwelk het jniiiiuninl der ontvangsten op 1 600 000 fra stelt t doen vervallea weid door den Minister Malou bestreden met 14 tegeu 42 stemmen verworpen één lid onthield zich Be Engelsohe premier heeft woord gehouden en zjjn wetaontwerp ingediend waardoor de Koningin bg haar titelk er iog een zal kunnen voe en en wel dien welke haar bet aangenaamst of minst onmisbaar toe ohfjnt Welke dat zijn zal kan later eerat blgken doch het is zeker dat Her Most Gracious Majesty een onvoDedifcheid in de titulatuur ontdekt heeft Wellioht wil het gerucht dat z zich Keiieria van Indig wil noemen Er zgn in Engeland velen die meenen dat H M het wel met haar naam stellen kan De heer Northoote heeft de houders van Turksche schuldbrieven der leening 18S5 gerustgesteld door te verzekeren dat de Porte hasr bi zondere verbintenissen zal nakomen Te Manchester is Jacob Bright de liberale eaudid lat tot lid van t parlement gekozen De telegraaf bracht gisteren het voor Oostenrijk verblgdend bericht dat de bankkwestie met Hongarge zal Worden opgelost zonder aanleiding te geven tot een botsltag de Nationale Bank te Weenen zal een afdeêling hebben te Pesth voor Hongaarsohe banknoten Waoischgnlijk zullen de onderhandelingen over de tolen handelsovereenkomst nu spoedig tot een gunétig einde leiden Hongaarsohe bladen twyfelen echter aan de juistheid van het Weener bericht De Spaanwhe regeering heeft in de Cortez zitling Mni e mededeelingeu gedaan over den stand der uken in het Noorden generaal Queseda heeft zgn hooftlkwartfer gevestigd te Elorio terwijl de voorposten van zgn korps zich uitstrekten tot den linker oever van de Deva generaal Uorioues heeft zioh bg verrassing meestergemaakt Tan de hoogten van Aya en Ceatona De GaAuiitAe troepen ziün ieta zuidwaarts gerukt en conaenticeim zich bij Totosa men verwadit dat zij het eeist verontrust inllea worden door bet legercorps ondei Martinez Campoa dat nog altgd in de Bazton vallei staat Koning Atphonao wordt te Vittoria verwlAt Over het geheel schgnt de tnonrcde een zeer goeden indruk te hebben gemaakt Tooral de zinanede waarin gesproken werd van hetberrgden van 7 U0V slaven op Cuba is zeer levendig toegejuisbL Wat omtrent don Carlos werd gezegd is geenaiinc grootspraak Beeds lang was van den Pretendent nieta meer te vreezen En de beriohteo van het oorlog tooneel blijven zoo guMtig dat de Koning wat betren het naderend eind van den strijd misschien sterker had kunnen spreken dan bij deed Intusscbeu is zijne gematigdheid slechts te prijzen omdat mfii b § de bekende zorgeloosheid der SpaoiMche legers nooit kan weten of niet eene enkele ouroeoichtigheid weer de behaalde voordeelen doet Ie lo c aan Volgens later bericht is de ktinag naar het Noorderle vertroUeii waar bg iS het bevel IAl t voarden en geaeroal Quesada dwf van den star zijn zaL Bjj zftt vertrek en op de tieaCfaenstatioBa b groette de bevojhing hem met eeatdrift In Exeter Hall werd deze wcfk een meeting gehouden onder voonittersohap vaB professor Fawcett waarop zeer veel porlemeulsledet leden der vereenigingen lot afsohamug der iilainilpl iif tot bescherming der Afrikaiinaohe inimorlincm tminntti veel wecklieden tegenwoordig waren De heer FawgeU heeft bg die gelegenheid een redevoering gehouden waaruit de oude Engelsohe geest apnik die den dood aan de Uvemg gezworen heeft Het ia niet louter bluf als de Britten kun daden verkondigen die tot bevrijding der verdrukte jnenscbheid verriebt werden Sinda 1806 werd de slavenhandel voor Engelsohen verboden en reeds in 1834 woa de sUverng in de Engelsohe kolonies afgeschaft Sinds dien tgd heeft een eskader op de Wéstkiiat en nu ed dan ook op de Oostkust vaa Afrika onderhouden om den handel in menscfaen tegen te gaan En nu kwtmea de eiroaUim ton hét conservatieve Ministerie die een schrede in de tegenovergestelde richting aanduidden hoe zouden de Engelsohen en bovenal de libenlen kunnen zwggeu F De hwnaniteit heeft in deze zaak meer met de politiek te maken don wel eens het geval ia Wg kunnen sprak Faweett de woorden der regeering niet verkeerd uitleggen wanneer wy beweren dat zg den lust heeft k bescherming die den slaven tot nog toe verleend werd zooveel mogelgk te verlammen als wg vernemen dat scheepabevelhabbers niet vergeten mogen dat de oorlogssohepen alleed bestemd zgn om de officieren en manschappen op te nemen Met een cynisme een slavenhouder waardig wordt gezegd Gg znit vóór ge hem aan boord neemt u er van overtuigen of er er een gegronde reden voor bestaat hem bescherming te verlèenen Waarom aldus gesprokeu vraagt Faweett Werd dan aan olavenen politieke veroordeelden zoo kwistig hulp verstrekt dat zg wat ingekort moeten worden Waar is de man die in het aangelicht zgner londgenooteu durft verklaren dat Engeland veel voor de slaven gedaan heeft Faweett zag aan de donkere Wolk zooals hg de uitvaardiging der circulaires noemde etn zilveren rand De quaestie zei hg is wederom op het tupgt gebracht ep de verontwaardiging ontwaokt het Gouvernement moet zicli niet verwouderen als wg uit het kwade iets goj ds zoeken te doen voorlkoimn Wg zullen de uitdaging aannemen die de Ueji riiig tot ons gericht heeft eu haar zegden dat er geen stap rni waart kan gedniin worden dat de ver lrukteu in t vervolg niet minder luuar ineer hulp van Eugdaiid zullen ontvangen Het genoemde geldt de schepen op zee dooh nog iets anders is voorgeschreven voor dit welke zioh in j territorale wateren bevinden Zg mogen slechts een sohuilplaata verleeneu als het leven van den vlaohtaling bedreigd wordt Een slaaf sprak Faweett kaa de grootste wreedheid outvluohteu een slavin kan een sobeepsberelhebber smeeken haar te redden van een beleediging die erger don de dood is WeUiu in zulk een geval zal de kommaudant roet haar moeten spreken een onderzoek instellen of werkelgk haar leven gevaar loopt Zou de admiraliteit denken dat Engelache offieieren en zeelieden thans zoo volkomen hun gevoel ran meiuchlievendheid en al hun maiinelijken raoed verioren hebben om de gdourzame dienaars van aoUc een politiek te worden Dooh niet slechts dat de Staven alleen in daodag vaar op de schsjien morden toegelaten zoodts ditu gevaar geweken is moeten zij uitgeleverd wordei i mogen zg niet vri U ven Kan iets ten gra te natie meer onwaardig zijaf roept Faweett i it Engnland zal den vloafateling uit levixeji aan zgn wreedon meester En dit sdir de Begeering voor uiettegeastaaade de natie tot kniet van ver p woardigiu beeft doen hooren Dt Hegeêriag sehgnt te denkefl dat z genoeg gerechta Ta rdigd is 1 i een kOninklgke cinamiaiia mar de wettigheid der voorschriften onderzoek laat ifcea 1 1 Dis fcK beeft gisteren d nansen van de ledea der oewnisaie f omtai wier taak het z d zijn tmte goaa ifeike de verbin nissen van Engeland met andere Mogendheden zijn ten opiohte van het ver leenea van hulp aan Toortvluohtige sbven Achter deie aommissie veraohuilt de Regeeriogzieh en door haar wil zij llsar ver ntwoor elgkheü dekken A Dooli de opmerkinv is ven Faweett waarom al zg met op de hoogte der zaak hos indien zijde wet i niet kende wa irüm deze ciroulaires dan uitgevaardigd Aan dit alternatief kan z niet oiitsnappelh Zij kende de wet niet eudaa was het roekeloos zaOc een taeder punt zonder de noodige studie aan te roeren of zi kende de wet wel en dan is het on waardig zioh te versteken achter een Koa commissie Daar is geen enkel bewgs dat sehecpsbevelhebbeia haar gedrongen hebben zulke iostniaties te geven Ket ontbridt op de vergadering niet aan moties die schier alle hierop neerkwawen dat de tweede eiren laire als de eerste adest worden ingetrokken IM motie van den heer Wbitbread diende ondentenmt te worden De heer Molterahead bod vernosnen dot de liberalen wel eens dergelijke circulaires hadden uitgevaar digd en als dit zoo was zei h waren op dit pnnt beide partgen even sleoht Gedurende eeuwen had Engetand een schuilplaats verleend aan politieke veN oordeelden eu ging men roert met deze cireulairea nog meer kracht te verleenen weldra zouden ook de staatkuqdige vluchtelingen meden worden nitgelereni Dat de liberalen ook wel eens gezondigd hebben zal Disraeli evenmin baten als de Kon comraistie Zegt deze dat de Segeerlog in haar recht was t tolk al er niet naar vragtn de syilipiUhle der natl toort zich weinig aan een wetboek Het is waar dat de liberalen niet altgd even sluvenlievend Waren nGeen Minister vAn Marine en geen admiraliteit heeft ooit eenigen lust gevoeld den slavenhandel te onder drukken of deed uit eigen bewegini iets om dit doel te bereiken Wat zij op dit gebied in overeen stemming met de weuschen vnn anderen verricht hebben geschiedde met weerzin en slechts teu halve Zoo schreef Palraerstou iian Lord Kaïsell in 1862 Dooh deze bnef is geen evangelie Thans beroepen zioh de ooDserviitievcii op de circulair van 1871 Wat geschiedde er toen Er wenl geen oircnlaire Uitgevaardigd dook de admiraal die het Oust lndisch eskader ODininnndeerde schreef den kapiteins die ouder hem stonden Iets dergel s voor bIb thans in de circuLiirc wordt jfelezeii De Vdmifuliteit wist ter nauweriiood wat do diiiimiil bevolen bnd en het Ministerie retiiain er in t ifrheel niets van Lord Clareuilou had een Jaar te voren teii opiiohte van een bijzonder i i vid iets denfelijtcs voorgesohreven en da a linir i il verhief die uitaprtak tet een alaSmeei bevel dat ouder den iiiAin rim de Station Order beleend