Goudsche Courant, zondag 20 februari 1876

Ora 10 uur dis voormiddsgs werd die karapoag hebt gij vvaanchynlqk per abui vergste in uw stuk genomen en bivakkeerden de troepen op den passar I in te lajsoheu hue gij d l hebt aangelegd Want dat Ook het hoofdkwartier werd daar gevestigd Op den juist dat ware voor den leiser vau uw stuk interessant 28Bteu werd eene compagnie infanterie van Lonbattah J geweest Gaarne Uizen wij wat gij en wat uw vriend Zuid over Lampoe Oek en Lokong nar Mibouw Oost Bacht over de quaesue ma ir nog liever hadden wij gezonden om een punt gelegen op het midden der gelezen wat gij onb irinhartig geuopg nu juist weglijn welke Longbattah missigit met Mibouw Opst p laat koe gijliedeii up een zoo voornaam punt t en hji geen tjjd meer had om het van Pager Ayer verdiensten zoo g root zijn dat zijn dankbare tijdge ovej de sawah te bereiken Het is hetzelfde punt uooten of nakomelingen bthoefU gnoele de heriune 4den September jl het ring aau zulke eene uituemcude persoonlijkheid te ÏKT ilt Rr ceriug in t geheel nitt gehoord was De I rvotgeii wlleu dan ook anders zijn Doek ook thans 1 John Buil den premier niet uit zyii zetel werpen De conservatieve meerderheid in de Kamrr is groot en Disraeli bezit eenige eigen i luippen die meer ran slimheid dan van eerlijkheid eluigen n hem iu staat zullen stellen meester van t rrciu te blijven Voorloopig want op den duur 7 l deze onveumdittge en dabbebinnige politiek haar str f niet oatgam BiNNENLAlJD fiOüDA 19 Februari 1876 De geboortedag van onzen Koning Willem III Monlt heden op de gebruikelijke wyze herdacht Van de opeBb tre en verscheidene particuliere gebouwen waait de Vaderiandsehe vlag en ten nre iarr parutle van het garnizoenen de schutterij gehouden De laatste abonnemrnts voorstelling van de Amstertlamsche yereemgde Tooneelitlen zal een welkome geit enheid z u voor t ioudsehe publiek om t dezer tlagoii voor t eerst opgevoerde amrna f Maria van Ulrcoht van N Donker te gaan zien Des tewelkuiiicr was tons daar eerst leelijke geruchten tot lias waren gekomen van een hombel monsterstuk dat ons zou worden opgedischt Maria va Otreckt is ontleend aan een bekend gedeelte onzer vaderiandsehe historie ieder die Ludewijk Mulder s Jan Faessen gelezen heeft kent tien inhoud van het stuk en de schrijver is blgkbaar gciiispireord door de sthiklerij voorstellende le audiëntie van 01deb mev ldt s weduwe bg Prins Maorits Het werd t ds S jaren geleden geschreven en reeds toen ingestudeerd door t Amsterdamsohe geulschap en toch tot groote teleurstelling van t Amstsrdnmsche publiek niet opgevotrd omdat naar t gerucht meldde van hooger hand een wenk was gegeven de tooucelisteu genoten toen nog een kouinkl ke subsidie dat een opvoering minder welgevallig zou weien Het stuk heeft nevens eenige wezenlijke gebreken genoeg boeiends om ieder te knnnen aanraden de voorstelling te gaan bijwonen rn zeker is t dat de titelrol behoeven we dit nog te verzekeren opuitnemende ijze wordt vertolkt Hecht Bimgenaam is t ons dat voor deze laatste abonnenients voorsU Uiug een stuk is gekozen van een Nederlaudsch auteur en wel gegrepen uit de Vaderiandsehe historie in dat ons gelegenheid eeeft om bil idle lerirn v I w l J r U U tijd tOt tyd hier optraden een tot weerziens toe te roepen Door het Hoofd comité van het Roode Kruis is by circulair in dato 10 Februari als een vervolg op Ie mededeeling vervat in de circulaire van den 20 December a p medegedeeld dat volgens schrijven van het Centraai Comité in Nederlandsch Indié dd 84 November en 30 December a p de giften ten gevolge van het beroep op de ingezetenen van Ne derlandschIndie z jn geklommen tot een bedrag van o nKeveer t yfüg dniaiid gtUét Uet Ceutraal Gomit meent bq dezen ganstigen Anautieelen toestand in aanmerking te moeten nemen dat de in zoo ruime mate gebleken sympathie ook hare eischen stelt en zal de Afdeeling op die sympathie in haren werkkring Uyvend mogen rekenen dan mag volgens hare meening behoudens onvoorziene omstandigheden althans in de twee eerste jaren van het publiek geen geldelp offer voor het Roodt Krnu meer worden gevraagd Het een en ander heeft het centraul comit gemeend rekening te moeten houden en dien ten gevolge de verstrekkingen een weinig ingekrompen te meer daar in Atohiu op daV tijdstip weinig strijd werd gevoerd Mocht daarin verandering komen des te krachtiger zal de hulp van het oentraal oomité zqn By Zr Ms van 10 dezer z n de Midden der onderofficieren dienende bij de verschillende korpsen der Landmacht alsmede die van korporaal titulair by het instructie bataljon en de artillerie iiutructie ooinpagnie opnieuw met ingang van 19 dezer gerogeld en verhoogd Dr onder de benaming van ziekengeld aan de kassen der guwizoens infiirraerien verleende tegemoetkoming van Rykswege ad 27 et daags voor iedereil verpleegden uiilitnir van het leger hif rtel inde onverschillig zijn graad of soldq is t rekenen van en met 1 Januari jl op tien oent per hoofd ea per dag bepaald In de zitting der Arr Rechtbank te Rotterdam van Donderdag stond o a terecht P de J wonend te Gouda besch van diefstal van 3 koperen deksels Eisch 3 maanden gevangeni straf cell Over 8 dagen uitspraak r Ben telegram gisteren ochtend door de N R Ct nit Maastricht ontvangen meldt dat de Maas boven Maastricht iu den afgeloopen nacht met kracht uit hare oevers was getreden en het gehucht Heiigem en omstreken heeft blank gezet Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren Rivierhoogte 4 m boven A P In de Belgische bladen van gisteren ochtend kwam reeds een bericht uit Luik voor dut de Maas aldaar gisteren buiteiigSwoou snel gewassen was en de lager gelegen kaden der stad onder water had gezet Ook in de neveuriïieren Ourthe cu Vesdre was de waterstand bijzonder hoog Thans is ook van Begeeringswege in het GrootHertogdom Luxemburg het bericht van sommige dagbladen tegtiigesprokeii dat de veepest rich daar daar te lande zou hebbeu geopenbaard Het bureau VeritM heeft de volgende opgaven over de maand December 1875 bekendgemaakt Verongelukt zijn 160 zeilschepen van welke 8 onder NederlaiuUche vlag 23 onbekend en 20 waarvan men niets vernojnen heeft voorts 14 stoomschepen waaronder 1 Nederlaudsch en 1 onbekend Uit Berg Ambaoht schrijft men dd 18 Fijbr Nadat bijkans 3 maanden achtereen de vaart op de Lek gestremd was is die sinds gisteren gelukkig hersteld Gisteren is het ijs losgeraakt en snel afgedreven Van kruien werd niets vernomen Te Avereest werd het lijk opgevisoht van C B oud 20 jaar bakkersknecht aldaar Vermoedelijk is onmatig gebruik van sterken drank de ooizaak van zijn dood Naar men verneemt is binnen eenigen tgd eea reorganisatie te wachten van het corps otKcicten van administratie bq de Kon Nederl inariiic Het voornemen zou zyn de thaus bestaande drie khuseo tot twee samen te smelten Ve Tijd heeft een insohryving geopend in navolging van lord Norfolk voor de hulpbehoevende geesteUjken in Duitsohlaud en daarvoor in drie dagen ontvangen 87 8 Te Leeuwarden bestaat het voornemen eene krachtige poging te doen tot aanleg van een flinke Nbdcrlandsche stoomvaartliju tusschen Harlingen en Londen om te kpnneji conourreeren met de Engelsche maatschappij die tot nU toe behoudens enkele zeer korte tusscheu wozen geheel het monopolie heeft gehad van den exportdieust voor den enormeu handel ïler noordelijke provineièu op Eugclaml Mra wil daarvoor een inaalsobupp opriohten met een kapitaal van e n millinnn ffiil lpK ïVi uiot to Vooth nniideüK ll Ifet Conceit van Mllllgcii t Was gezellig vol op het Donderdagavond door den heer S van MlUigen gegeven concert Mrn liep geen gevaar als een haring gepakt te worden of zioh te ergeren aan het laisser aller der Gouwenaars De overvloedige piasregens der laatato dagen hadden er zeker deel aan dat de middelmaat door het publiek zoo juist betracht werd Ik geloof niet dat er iets verschrikkelijkers gevonden wordt voor een keurig gekleodde vrouw aü piasregens I Hebt e ooit zoo n verpersoonlijkt krnidje roer mijniet beschermd tegen gure regenvlagen F Hebt ge hare wanhopige pogingen aanschouwd om zich op te rollen onder uw parapluie Hebt ge het overleg nooit gadegeslagen om trots mkwinden en schuins neérvidlende buien den keurigen hoed en den htgelnitten onderrok gelijkelijk te vrqwarenP Vraag niet wat er in zoo n moment van i nieuwen hoed terecht kwam Doch a propos lezer ik dwaal af en Jietreed van uu af het rechte pad Gezellig was de zaal dankliaar het publiek Het heeft kennis gemaakt met den heer van MilligcB als pianist Die kennismaking is degelp geweest Chopin Schnmann en Ijszt de drie heroën van het klavier werden op kenrige wij e vertolkt Ook als aecompagnatenrhadhijeen zware taak j ieder nommer van het program vereiachte zijn medewerking Van Milligen heeft bewezen mu iker te zyn Herinner u als ge niet te veel geboeid werd doof Kempner s zang hoë fijn hoe mollig hoe gespierd hq hare liederen begeleidde hoe volkomen hij zijn partq meester zijnde zich wist te voegen naar hare voordracht Zqn solo s waren bizonder zwaar Trouwens dat behoef ik wel met te zeggen waar ik namen als Chopin en liszt noemde namen waartegen een dilettant pianist opziet als de dikbnikige tourist tegen de gletschers van den Mont Blanc of van de Ortler Spitze Voor zoover daarover te oordeelen was heeft hij getoond een famense techniek te bezitten Hier en daar wat meer duidelijkheid wat meer beheersching had ik wel gewenscht Doch voor Gouda is hq als pianist een celebriteit Fiiulein Kempner is vroeger genoeg besproken Ieder weet hoe lief iq ons is hoe zéér wq haar waardeeren Dat onze waardeering haar niet onver schillig is bewees zij door den tact aarmede zij in de moeirlijke aria in Mozart s Zaubeiflole coupures had aangebracht waardoor elk mogelyk vlekje vermeden werd De heeren Dudok en Hekking hebben ons veel genot verschaft Viool en violoncel zijn dankbare instrumenten Hoewel eerstgenoemde die vooral vóór de pauze met een onwilUgen kwint te worstelen had dat gisterenavond niet zoo grif zou toegestemd hebhen bewees het publiek dat het genoot Inderdaad was het genotvol Herinneren wij ons de glnnspunteii het VioloncelConoert van Eokert en de Polonaise van Winiawski en wij genieten nog van den heerlqken zang dier melodieuse instrumenten Toen van Milligen Dudok en Hekking de esirnde betraden om Mendelsohn s Trio in Dmol ten gehoore te brengen twijfelde ik of die jonge innnnen lu stwit zouden zqn ons den ganschen avoud Uzig te houden doeh toen het laatste applaus in de zaal weerklonk was ik niet alleeu vermoeid van het vele genot dat zij ons zoo kwistig geschonken hiulden was ik tevens overtuigd dat zq met hart en ziel voortwerkeude op het ongebaande pad der kunst een schoone toekomst vóór zich hebben en eenmaal geteld zullen worden ouder Nederland s eerste musici P P Koloniën BATAVIA 16 Januari Z M de koning heeft naar aanleiding van de resultaten der krqgsverrichtingeu sedert 27 I ccember per telegram hoogstdeszel s b zondere tevredenheid lietuigd aau den civielen en militairen bevelhebber gcueraarinajoor Pel en aan het leger te Atchin Omtrent de krijgsverriohtingen en den stand van zaken ia Groot Atchin wordt het volgende me deged ld ontleend aan den Journal vat den miUtairen tevens civielen bevelhebber aldaar loopende van den 3den tot en met den SOsten December Den 3den December verliet de vijand die ich in de nabijheid van Kutta Alam en Lemboe genesteld had voorgoed die positie Terstond daarop werd het verlaten terrein verkend en een aanvang gniMukt inet het opruimen der aangelegde maar nog ouafgewerkte veldwerken Op den Ssten December werd onze sterk Ie te Limpri dooreenig vij indelijk vuur geteisterd lulwiIk echter geen schade veroorzaakte en weldra tut zwijgen werd gebracht Oiize p68t Ie Lamara Okij loe werd op den IMeit met geweervuur beschoten ttrwijl ook ♦ egcuover Siuangri de vijand onrustig was Óf den 2l8ten debarkeerde het 88te bataljon infanterie van hetwelk de ei ue hilft biuuen KottaKadja en de andere te Pantch Pi rak gelegerd werd In dén nacht van den 2f4sten Dtcemlx r uerddoor den vqand een vrij hevig geweervuur geopend dat zich tot den boschrand van Bital tot l iuti rniin uitstrekte Dat vuur werd xloor onze troeiKMi uit l oe Ofl en Lamteboc beantwoord nam imdat het getlureude ruim twee uren geduurd had in Iu vigheid af en vi rplaatste zich meer in zuidoostelijke richting totdat net geheel zweeg Op den ïOsten Decemlier werd een aanvang gimaakt met de sedert lang iHrajnnde o eratinii te eu gebied der IVde moekiins Daartoe rukten 4im dag ten 6 nur des morgens drie kulounes nit De linkerkolonne gekoramandeerd door den majoor Vetter en bestaande uit één bataljon b trisuu ééne compagnie mariniers twee seclien artillerie eii len detachement mineurs met ainbuhince enz hiul iu last naar Lamara Oleij loc te mncheeren en van daaruit Mibouw te nemen en te hezeten De cen terkolonne onder majoor Mokerii iMstJtande uit liet linkerhalf 6de bataljon infanterie twee stotieii artillerie een detachement mineurs met ambutanoe enz had in last van Mandarsah l octih recht zuidwaaits te marcheeren zich in compagnies kolonnes linio te ontwikkelen zijn linker kolonne in verbinding te brengen met den rechtervleuïel der kolonne Vetter en het terrein tusschen Mibouw en de Koerong Daroe te bezetten De rechter kolonne onder luitenantkolonel Engel bestaande uit één bataljon barisan twee section artillerie benevens mineurs en ambulance moest den linker oever der Koeroeng Daroc volgen en de linkerflank van de center kolonne dekken Do linker kolonne sliuigde volkomen Om 9 uur was de vqand uit Mibouw verdreven en werden twee punten aangewezen om er versterkingen op te richten Verder werden nog twee punten door het 6de b italjon bezet De verliezen van de linker kolonne waren gering drie dooden en zeven gronden Bq de cpnterkolonnc adjudant J W Enste en werd da koUonnekomraandant F J W Mekern zwaar gi wond In den morgen van den 27sten marcheerdi de oenterkolonne versterkt met twee koinpoguieii van het 8ste bataljon infanterie ter vervanging vau de twee compaguicn van het Bde die versterkte punten bezet hielden naar Ketnpar Doewa verbindt te bezetten Dit geschiedde zonder veel tegenstand te ontmoeten en zonder verlies aan onze zijde De verrichtingen van de kolonne te Ketapan Dóewa bepaalden zich tut het verkeiBien van de vqandelijke kampong Djeinpit welke den 29iten zouder veel tegenstand genomen werd Daarbij werden twee officiereu gewond Op den 30sten rukte de te Djempit gelegerde Dieeht ander de leiding van den Initenant kolonel Engel naar Pekan Badak op Deze beweging geschiedde niet zonder tegenstand welke evenwel niet belette dat bij het afsluiten van dit journaal onze troepen tot Lamhasaan waren doorgedrongen In verband met de tot dusver verkregen resultaten werd last gegeven om de thans overbodig geworden posten iu bet Lohongsehe te Sctoe Zuid en te Man darsahPoetih op te heffen Voorts is er ien nader kort rapport van generaal Pel dd 01 J e i jl Het luidt aldus Den 26sten dezer werd onder begunstiging van het sehoottste weder dat tot nu toe heeft stand Igehouden een begin gemaakt met de operatien tegen e VI Moekim op de wijze als iu het telegram van 27 dezer werd aangegeven De eerste aavral had aau op Mibonw Blqki asr was de vqand daarop niet voorberad en toea onze troepen deze uitgestrekte geheel door sawah omiiu Ae Jandsttee vnn n binneugrdmngeo en de rijend van uit Pagar Ayer te hulp wilde komen werd hij iiKi u waJi ftodanig geteisterd door het vuur onzer fwsteii dat hq met groot verlies moest terugtrekken l eu volgenden morgen werd Ketipang Doea zon er teg uMniM MiibnMal aJ cict mpbav heersehte r piuiiel i l vjjaod Hè beide volgende dagen werden besteed aan Jiet neiian v hi Mesigit Djempit wat onder ge ringen iegcustaud plaats hiul CB aan het bezetten van I iOiig een puuttnsschm Mibinwen Longbatta Mesigit ge legen wat r juder tegenstand plaats had daar het jr versterkte punt door den vijand was verlaten wimr onze patrouilles den Sioi fd hebUeu gestooten Gisti jcn werd voortgerukt van Djempet in de liAtiiig van Pakan Badak De tegenstand was groot onze troepen kAvtmen tot I iarahas8an nabq Pa ia Badiik waar thans het hoofdkwartier gevestigd ia Iii de andere streken is het overal rustig Verder leest men in het Bal llni Den Sisten werd Pekan Radak genomen en zonder tegenstand bezet De vijand vluchtte naar IV Ju lekinu Op twee plaatsen was de witte vlag ihrsdian een te I Ampadang waar Toekoe Nnnta 4H iK woning bezit Deu 2deu dezer ontndmde de vijand Bital en IjUileriiiiii evenals alle versterkingen vau Toekoe Nofita Re gemeenschap tusschen Pekan Badak en Siaajigri werd geopend Aan onze zjjde wenl geen vender veriii gdedea Majoor P J W Mekern is werleden aan de gevolgen der bekomen verwonding jrMet groiite voortvarendheid is door generiud Pel jrespiinl Hq liet den vqand geen oogonblik rost De beluiging van s koning tevredenheid per telegriaB hem toegezonden is welverdiend I NGEZ O N D E N EB n0UTiMA M0 UME T Eeji open brief aan LucTou JftlFJ Utier Het door u gi sehreven tok in de Goiidtcke Cï v iii Vrijdag jl is door mij geh zen met beUngslelling begonnen met teleurstelling geëindigd De titel door U aan het stokske gegeven deed met grond iets an ltn verwaehteu en de inhoud van t door u geschreven beantwoordde geenszins aan het opschrift Uw ineening over de door u gestelde quaslie en die Uns vricuds taan lijnrecht tegenover elkander gq beweert wd iets te gelooven wat uw vriend verwerjl gij meent dat ieU mogelqk is wat uw vriend voor onmogelqk verklaart gij viiidt dat de Max Havelaar iu de eene hand en een glas in de andere ter eere van het Houtman monument gepaard kunnen gaan uw vriend is van oordeel dat Multatuli a verpletterende aanklacht de hand als verlamd zou doen nederzinken die tjiou wagen Mede te werken tot een eerbewijs aan de Iloutmans Gq en uw vriend zijn t dus op dit punt totaal oneens Vraagt gij uu raad aau den een of anderen olurpzinnigen lezer Verzoekt gij nu derden de voor u onoplosbare quaestie op te lossen f VoUtrekt niet Gq beweert integendeel vreemd genoeg dat gq t eens zijt geworden Is t wczcnlq k waar Maar dan eens zijt geworden Juist dat had mij licht gegeven in de duisternis want weet dat ik t met uw vrieud eens ben Niet dat ik zoo onbarmhartig ben om t den Gebr Hoatman te wijten dat er zoovele knoeierijen afzetterijen en schurkestreken zijn uitgevoerd in t land door hen voor ons ontdekt maar wel meen ik dat het feit dat ons deu weg opende tot veel rqkdonunen en schatten maar tevens het pad baande waarlangs zoo vele misdaden op t Nederiandsdie geweten werden gedrukt niet zoo biisonder feestelijk behoeft te worden herdacht want bij ieder die een waar raenschenhart in zich omdraagt zou te midden van de feestviering te midden van de jubelende menigte de vele vlaggen de witgedaste en zwartgerokte heeren bij het hooren der schetterende muziek de gedachte oprijzen aan een schoon jongeliag eenigszins bruin van gelaatskleur uit iens trekken droefheid groote doch stomme droefhnd sprak wiens helder oog uzoo aandoenlijk verwqtencl aanstaarde en u oog en oor deed afwenden van die vreugde terWql gij til zuehtte Saldjah Nog is t geen tqd gedenkteekenen te gaan oprichten voor hen die den weg naar de Oost voor t eerst vonden zoolang niet een poging door het Nederlandsohe volk is gedaan om het onrecht te vergoeden dat daar is geschied zoolang niet de man wat zeg ik de held die ons dat onrecht zoo duidelijk aantoonde in zijn eer ia hersteld Zoo denk ik er over ook na uw stuk heer Lnetor doch ik twijfel niet of na de mededeeling die gq ons toch niet zult onthouden viin de wqze waarop gq uw vriend hebt overtuigd zal ook ik tot u komenmet uitgestrekte hand en o rden ig h tgeIqk ik ben overwonnen Nu zou ik kunnen eindigen doch wellicht staat gij m toe en pauaal n nog eenige inlichtingen te vragen die gq mq iianiers evenmin zult weigeren Ik deed mq de vraag Voor wien behoort men een standbeeld op te richten Tot antwoord kreeg ik altqd van mij zelf Voor hem wiens uitstekende vereeuwigen Aau die behoefte hebben an ook de beitaaude monumenten hun ontstaan te danken Noem een de Huyler en die naa n is in staat geestdrift te roepen in t koelste gemoed noem een vondel en h luderden roemen u zijn verdiensten noem eeu Torbecke en gij ziet de krachtige persoonlijkhina voor u die zooveel deed in t belang van on land Het door mij gegeven antwoord ap mijn vraag is echter niet juist want wie gevoelt nu behoefte om Houtman te gedenken nog verder wie denkt ooit aan henlt Reeds Aiü wanneer t noodig ia dat men aan t volk vertellc wie nu eigenlijk de man is wat hij nu eigen Iqk heeft gedaan voor wien men een standbeeld wil oprichten dan is t pleidooi reeds verioren dan is reeds door dat uoodig zqu geUeken dat de behoefte hem te vereeuwigen niet bestaat Dan is t mogelijk de meusehen over tA halen uwé te 4oen dan is t mogelijk eenig geld bijeen te krijgen van personen die of altijd geven waarvoor men hen ook vraagt óf niet weigeren willen om feu lieven vredeswille of t niet durven om den een of anderen invloed dan is t mogelijk dat er een standbeeld kome maar zulk een standbeeld is dan niets dan een sitriqke toffcering voor t eens of andere pleiu eener gemeente niet dan een kostbaar voortbrengsel der nq verheid maar geenszins wat het moet rijn een algemeene hulde aan een uitstekende persoonlijkheid een uitwendig blqk van de hoogachting eerbied en liefde diedaarkeft in t hart ra een volk voor ee ijiier groète mannen Zoo denk ik er over maar gq niet heer Luctor Beantwoordt gü die vra ig op uwe wijze Wellicht overtuigt gü mij Wee gq daarom zoo goed mqne vraag te beantwoorden Voor wien bchojrt ujeneen tandbeeld op te fiohten r Ik beschouw u dns als mijn aanstaande redder uit den nood niet alleen voor mqzi If maar ook voor vele tadgeiiootfn die even Wqs ziju ids ik lu desfrzaak In afwachting van uw antwoord bib ik de eer mq te noemen e FA Heer Met verschuldigde hoogachting fouiu Uw Dienstv Dienaar 18 Febr 1876 Q Q Vergadering van den Oemeenteraaa 2lUiii j an Vrijdnd 18 Kebriïliri 187n Tegcawooidiii de hh 130 B rneii IJ iiiduirn voor Vlrolv Rimy higt Krarenburg Awthovvn viii iouc MvüwmBler Maller l ost Diiiit Siinsora Mravir nuulimniieii en Snel Dtt VU4JI dtilt ludile dat dn heer I m iteu heult kciiait g cg ea duor umbubrisigijtdiii erhiti rd II yn de Velf sde riug bij te KoQcu D sotalen dtr vonge vergiwlcring wordes grl nn a gearresteerd Aan ds orde is Een Kooratel lot Istelliog vaa het tweede aamolliug kohier aer laauelijlir diricK WlulMig ver kft dieutuar l 75 hetltelk algimci ordl funtfi kturi Ken ooralel tol go dteoriug der rekeiiiii r en lerantwoordluf fan bet door Je Kaïucr van kuopluiiilel e Fabrnkea geroerd geldelijk biliotr over 1875 uiel cel batig laldana O I wordt mede goedgLiirard Hit feriot i u Ju hijr J A Montija te Oudewatcr tot bet b£ai 10 gtbriiik gereii van een stuk grond op bet Veerstal langs ie ntier de Usel ain daarof eene waehtkamer el ber li j oor goederen t boomn de beer Kiit vr igt jar Mi piM is ifit te tuum u memt dal bet aan den uterkaiil zal il rats hebben en ïag bel lierer naast het bcslaiade u de bh lan ter ïaide t Co de Voorzitter beantnoordl djcn s irikcriu lejil dat de Gemreole daar geeue grond heeft ala iijiide h ei ti iiA in van drn heer Seboatrn de heer Krauinbiirg undl de aaiigei eien ilaat ongeschikt de gealeUe sou aii ƒ 2 1 te uaui adat luu dan dé achippirs die Jaai SJiileggen zuu hii direii dr hirr Koitugu Droogleever kojit lir gadiiiog di heer Miisen iaker vindt geen bezwaar tis alienate dtr nij trbeid di n grond atlrslaan de heer Straaer m gelijken iln de beer Goedmaaiien wil bij alatand van dien groud gelet hebben om bet mei aU herberg te doen larichtcu de heer l ortntju Uroo leever in gelgken lin maakt u taige diaeiiaueu ir een tooratel lal oin er geene ververaehlagea verkrijgbaar Ie doen atellea de vaorz iet hierin geen be aar de heer Port Drost rertlnart zich voor de zienanijze an den beer Korluyn Uroogleever de heer Kmnenbnrg wil eerst een te kening ter tafel gehraebt hebben M heer Measeniakcr w iuirtegeu maar ml bc M M hebben dat bit met hooger dan drie meter mag opgetrokken worden daarun wordt het amendement Fortoijn brodgleever in itemming fgebri efat en aangi nonien met 12 trgen 2 sf lie van de bh Virnljr en den toorzitler en bet amendement van den beer Meeseieafcer iiiede aangrnooieu met Ij tegen 2 St die van de betrin Kist cm Virulj daarna wordt Jstt lewgzi dc voorstel algcwMiu geedgekeord Een adree van den heer S A H vau de Pavoordt houdende bezwaren tigen zijneu aanslag lo de plaatselijke direele belasting over het jaar 1875 B en W alelle n oor omdat de termijn van reclame reeda lang verach nen is af nd p dit adrea te bcMbikben dit wordt algemeen goedgekeurd Uet veranek au dm balpandei wijzer Kruinhout omontslag wordt tcfea 1 Apnl eervol verleind of een zelfde erkoek van den beer Zjjlatra roa it beer Kranenburg waarom r niet gelet wordt op den gestelden teringn van 8 maanden te oren du opzegging te meeten ioen de oorr leeit mede dat het erzoek van IS Fetir j1 dagtMkent dal aaréssant eli boofdoiidirwgzer benwLuiü la en mm daarom iets dunt af te wykeu in atentiiiuig gebracht wordt dit verwek mede eervol toegeatanu tegen 1 April met 13 trgen 1 atebi die rna fen heer Kranenburg Oe voorzitter dedt mede dat het vroegere besluit tot y in iwolosgalie afgeven hier ter stede aii ile l i m misliilt IS it nu heeren Ucgcuten van bet Wtiabuis verzoeken din gelden iin te tragen en in Je i aaei ateL s sturten ie heer Kisl vindt het treurig dat oiiu de Kaesicrs daarmede zoo bemoeilijkt heeft itr tirpr Virely i daarti ui omJat hit dan olalrelit gvain reiue opbrengt il hel luwr omdat er geen syrake kan zgu vau uhh IiJik il rulks lalio waar bet nn it dat la rondvraag gebiacU M nll aangenwiui u Mei atgeinecnw steininen Wordt benoem lol leeraar 111 de Wulumdi en de Moderno talen nan de Lalgnsche echoot de heer W N tx rviaa Eterts te Nijmegen met alg stemmen Hm maebtlging om nau de genomen beoleitea uitvoering to geven aondir ri uraplie eindigt de vergadering STAAT van brieven geadresseerd aau onbekenden verzonden uit iouda in de maand December 1875 die op schriftelijke aanvrage aan hel Pas aiitiór Uouda kunnen worden gereclameerd 8 J Velthuis en IL van Kesael te Amsterdam J Vergeer te Belft J G Lohman te Gouda Cantter en Deijineijer te Bjtterdam J Bnijeidinis te Soherpenzeel van Laar te Leiderdorp F van der Heijdente Amersfoort P van Weel te Middelburg W Rietveld en Wed P van den Toorn te Botlaidam Van bet hulpkautoor te Waddimveeu Koster te Goes De Directeur van het Postkantoor Va KEUUS iii GoODA 18 Februari 1876 Gevonden en aad het huieeu va politie geieponeerd Een Vat PKniOLKÜM en een KINüEH MAXDJE BurKerlitke Stand Gebobih 16K br Lornelis Petrus Willielmus ouders J J Uackera en V A van Hooien Jacobus Jobauuis ouders D IJskcUtgu tn i J linllo Adrians oudiu A Mreencl eo A lloorr i 18 Kktiraelle ouders i tal firkel en J Nabbin Cornells ouders E tteg en 1 van Harten OvaaikDM 17 Feb W van Keiiiekoin wid F Hrooder 83j A lloogendijk 4 J UI ni 18 M Kiene ïm AD VïïRTENTIÊrJ i i MüEif smir heele ik zeker en grondig met of zonder weteiljv van de drinker aoodat dezelve dat drinkeft walgelijk word Prjjs 9 tjaldeü l F ÖRONE te Ahaw 1 Westphuten