Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1876

Men verlangt tjegeu MKI fiOENLIJKE a EfiNB FAT WMMtag 23 Feknaii 1876 N 1793 GOUDSCHE COÜRANT ieow en Advertestieby vmt Ma en OmslrekeB goed kunnende KOKEN en WERKEN roor MEID ALLEEN Adrfs bg den Uitgever óeter Coarant VOOB GOUDA WORDT GEVRAAGD een flink en soiled AOEiVT ter verkoop van HOLLANpSCHE BIEBBN Briciven franco onder letter N met duide igke opgaaf van adres en beroep by den Uit gever de er Courant HIJPOTHEEK Ondergeteekende heeft onder verband vatf 1ste Hjpotheek KAPITALEN BESCHIKBAAR A CpBVER Uireehl buiten e Vfaardbarriéra IPORTËRBiËRT ONTVANGEN een kei rige bezending llll MTffli 18 ets per Halve Flesch LiNQE TlXSDSWBB I NederlaLndsche BDVW7EBEENIBINQ gnvestisjd te GOUDA Gewone verj adtiiug van AANDEELHOUD£RS tot het doen der jaarlijktclte rekening ep MAANDAG 28 FEBR I876 des voormiddafp ten 11 nt in het Koffiehuis de Harmonie van den lieer W LAMPE op de Markt te GoutaA D Directeuren t S MULDER J C tAiJ WUK UITVERKOOP van de nog voorhanden i M lIïil tegen verminderde prUzen MfcAt A 147 H M CARLIER Ik heb de eer de aandacht mgner geachte OTA PGENOOTEN er op te vestigen dat ik de DINSDAGS en VRIJDAGS geregeld naar Rotterdam reis tot het verrichten van ALLECOmSSm waartoe ik mg bizonder blgft AANBEVELEN Gouda UEd Ihe Dienaar 20 Felw 1876 L BINNENDIJK Raam O 172 h ii Voor de soKditflit vervoege nien zich s V pi bg de WelEd Heêwi P en W VAW ESSEN Vil mm A C AMSTERDAI berichten dat hunne THEESOORTBt Vn vuKUjeaiLXK GE8TKI D bg den Heer J VAN DUE WAL Raam O N 441 Gouda Openbare Verkooping te OODDA öp DINGSDA6 22 FEBRUARIJ 1876 des voormiddags ten 9 ure vóór en in het Lokaal van Verkoopingen wgk K n 237 aan de Peperstraat aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED een TRAPNAAIMACHINE eene GIJMNASTIEKBRU6 12 stel JALOUSIÈN eene nariij BOEKEN eenig gewerkt GOUD en ZllVER enz Daags te voren te zien No 865 der beroemde WekelUksctie Zamcnsprakcit Uitgave J J H KEMMBR te VtreeU is heden voorhanden bg den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda fiMto Drak tu A trukinu mmm m bs coioüiti Miii De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek door verschillende DESKUNDIGEN om Aa zuiverheid en fijne beitanddeelen büven alle andere sooHen geroemd is in div erse merltetr verkrggbaar te Gouda bij B SCIIOLTEI Coiffenr De Amhemsehe Courant van 9 November 1875 No 9716 noètat de 6 EwdBCologB teen toortbrengtel der Nederlandtche Nijverheid dat men ten onregle in het Buitenland hUjfi zoeten daar het niet voor bet Keuleche wükf Het Dagblad van Zuid Holland en s Gravenhage Van 11 Nov 1875 No 268 zegt tMet overfuigHtg kunntn w goede en teachthgen vbor het miceéa der Arnhemeo ie Eau de Cologne Fabriek koesteren want baAr produkt doet voor bet Keulsche niet onder Het Nieuws van den Dag terzelfder tgd in No 1744 dit fabrikaat besprekende besluit met t t Is onê gebleken dat de Amhemtckê Eau de Cologne werkelijk voor bet ecbte Keulaohe water niat onderdoeté VOORLOÖPIG BÊRiCrr Ondergeteekende beeft de eer te berigten dat hg de geachte Ingezetenen van 6O0DA en OMSTBiiiKBN wekelökfl boopt te boBoeken Tgd en plaats wordeü in dit Wad nader aangekondigd J J TE PAS ecani len Iti Kuiistlaiiden m Gebitten BE QVmA KffiZERSGEÏCHT BO M REG ULIEfiSGttACHT N 671 TB AM8TJÈBDAM LAROCHE vsn ftÜAËPKLIEX en IIOLSli Apotbekers te eist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffendeeigenschappen zjn algemeen door HH Goueeekundigeu erkend tegen algemeene taakte zoowel by kinderen als volwassenen gebrek aan eelliut êlerhle Kpijtotirteniig cenuwiiekteen veleharer gevolgen als hoofdpun aongezxclitspijii enz j in het tijdperk der hertteltiug na zwartziekte of kraamb 4 ioorti en hare gevolgen enz In de Geneeakiuilige Courant van 2U iü i 74 wordt deze bereiding ten zeerste door d Redactie aan HH Medici aanbëVolBu nU odk dé IJZKUHOUDËNüE gülNA LAROUHE tegen chloroei ef bteekzuclit leriiigachtig ieid gruole ztoakle bluedejebrtlc kwalen van eriütchen leeftijd enz Prjjg per flacon 1 90 bg de volgende H H Apothekers Gouda C THIM t Gravenhage J VISSER Zn Leiden J GARRBR JioUenlam Wed P V d VLIET Zn Woerden H W BAKLDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen RATTEliir worden ZONDER VERGIFT WAARVOOR GEGARANDEERD WORDT geheel en al uitgeroeid en het hiertoe noodige MIDDEL MKT GKBRUIKSAANWIJZING wordt tegen raiica toezending van 5 Gulden TERSTOND overgemaakt Getaielchriften van geloofwaardige personen die de voortreffelijkheid van dit middel kennen worden op verlangen vooraf toegezunden Adres Hoofd expeditie Philadelphia oao den Heer E JASIN8KL te Breelau GrSbschnerstros No 14 Duitschland Bij VV N Raaijniaakers Ageqturen en Commission worden in alle takken van handel prompt waargenomen Inlichtingen staan ten dienste NB Verklaringen van de onderstaande Haven VOORHANDEN KattentongeÉ fijne TAFELLIKEUREN enz F rsonen lei gen getuigenis af van de vooriffélijkheid van dit middel Burgemeester RIEMER te Krojankei 2 OWamtroann EGGEBT te Flatoa Ö Pfarrer RINK te Shicianomo 4 Riddergoedhezitter VON DEMBINSKI te Biatawierz enz allen in West Prujssen Op een KAASPaEHüIS verlangt men eèii imm mm aM ml behandeling vAtt GOU DAKAAS Sollicitanten gelieven zToh met franco brieven onder Letter A G te adresseerfej aan den Boekhandelaar J F van DOBBÈN te Haarlem BiUtilMrtMk vmiclit De beUiif riik U mniir lfilin n kom n hedea uit Fnpkrqk ea Spaqje Wq Zullen met de Fniuche vafkünagen begiaasn ara met de Spaaaicbe oorlogikerioktca te eiodireo VoUedig is de wtobig der verkioingea ia de Fnuuelu innbliek oog uiet bekeud terwyl wjj dit nhryren Mur nwvedii ceker dat de republikeinen eea beInifCi kta ixiotat bekaaid en atcUig eeue f roote meedeiheid Kebben op de vei eni tde eoiuervatieve fnictÜa Veraehilleude telegrammen uoenwa uiteealoopende eytera docb aU voorbeeld halen w het kortste eu weltprekendate aan W republikeinen tegea 163 conKrvaiicven behalve talrijke hentemmiugen De geheelr uitiUg ul trouwens spoedig bekeud zijn Maar wat 4e aiub te treffender nuakt BuWtt ü gevaUra in üa eigen rroudiaseaNut Mirecoort en iuaKrUtki te CMIelaüiaaia waarop l j zijn grootc boap getHwird had AUaen ia het dep Cher heeft kij het tat kentcinwiu Kebraeht Eu dexe minister beeft de earapt nUidi Farga beeft daidd k sioh nitgeaproken voor ét euutiicde paHtiek van Uambetta en de UukerfraeiUB Ouder de ekoieoea daar en elders komen o a voor Oambetta Tkien Ciiaimir Périer Albert ry Rémaaat Bouher Louis BUue Spulier de vrieud van Oambetta Barodet enz OUivier is niet gekozen Ueeasea it Ie Parija lu binicmming Kvensoo Haawnanu de prefeet van Napoleon lU U kot Eugetsefce IiMMhiua beeft de heeitl wede voort raaht tot ff M geven baar titels uit te bfciden bestredtot Disnëli kad op leer gedemplen toon het vooratrl gedouu en toef i lieht o a gtUf i dat afaeiioan h eeu vont die Ml aSb daa troon atond ais de prins van Wales iet vleien wilde het erkend moest worden na s$n moridijke reis ia Indtü dat hij nipt alleen door gebxirte recht op t koaingaokap bezat I e titel van keisezin vaa Indij sou een aatwooid iqn op de bewaring dat Indié slechts een but voor KiigeUud was Lawr leide daarop 4 i afiehoon men met de meest Mlyke eonaideratie den wensek van de koningin ia acht nemen de zaak lelf bovenal de natie lUuerin vond hg een mindrr gepaaten titel vooriemand die constitutioneel regeereu moeat en werdhet Queen of Oieat Britaiu Irekud and India Defender of tke Faith de vraag zou rijien vanwelk geloof Bovendien lodii was geen fekere bezitting van de Xritaehe kroon eu kwam meil het eens te verliezen welk een gevoel zou het PsrleineDt ouderviaden sla die titel afgeaehsft moest worden Kvenals iu 1801 de Engclaehe moiiaroh den titel verloor vaa Koaiiig van Fraiikrijk omdat hij reeds éeuwM geleden lyn rechten op dat land verbeurd had Sjt En dan vroeg Lowe wat zouden de aweie Koloniën zeggen Sir Campbell wilde mets van u ie redeueeriugen weten eu onder luid geUoh vWrklaarde h j dat de tod gekomen waa dat de Koningin van Engebnd den rang en de mackt lou bezitten van den grooten HogoL Het wetsontwerp dat men aan de qverige bemoeiingen van den heer Plimsol te dankeu heeft strekkende om de veiligheid der equipogei opi de Engelache koopvaardysohepen beter te beveiligen is door het lagerhuis iu tweede Uiing aangenomen In het heer nhuis beeft lord Carnarvon de aandaeht xjjner medeleden gevestigd op tuaaohen EngeUnd en Frankrijk geveerd wordcode onderiiandelingen over den afstand van Gambia hg vroeg van de r ring inliohtingen omtrent de voordeelen van dien afstand waartegen verscheideue leden zioh verzetten De Observer bevat een telegram uit Caïro vsu den 19n dezer De heer Stokes heeft voor de Engel ohe Kegeering en De Lesseps voor de KanaalMaat Bchappg de overeenkomst onderteekeud volgens welke de luitengewone hefKag die thans pbwts beeft vervangen üd worden door een die juarlijks met 60 centimes Mr ton vermindert latdit iu I88t de geheele buiMgewoBe heffing zal wrrallen zgn De Maatschap wcnscht jaarlijks een millioen frs voor het ondeihottd van t kanaal keslemd te sten De Belgische liberalen beieideé lich met kracht voor op den verkiezingiatrijd op een te Antweipen gehouden vergadering van disoi Oeuzenbond is het program voor do aanstaande velióeziugen vaatgesiehl en besloten de adhaesie te vragni van al de liberale vereenigingen dus lands Het fogram is van den volgeaden inhoud Het onderwijs in de Btaata sa gemeentest olen zal uitsluitend neutraal z hisa con ioneele of iu welk opzicht ook aan het KStelijk gezag onderworpen sdiool zal door den Skut of de gemeente kannen worden aanvaard Ifet lager onderwga zal verplidtt en kosteloos zijn doA de gemeenten tullen het recht hebben om op ksM kosten scholen met schoolgeld te vestigen na voldahii te hebben aan de eischen voor het kostejoos ouMrwiji De wetten van 1842 en 1850 luUen in det geest worden herzien Er lal een bysender J ibterie van Oaderw s worden opgericht De in J lpi gesproken talen tnU op volkomen gelijken voet worden ondeiweteit Door dé Ooetenrf ks e sa hiasdioppeu en bisschoppen is bq den Kijksrsad en protest ingediend tegen het ontwerp betreffende de kloosters Ook de toon van dit protest zo b eene studie over de gevolgen van het altramontaiii ne op de fraaie kunsten en letterep in aanmeiking kunnen komen Den inbond kan men gemakkelijk onderstellen Indien men echter wezenlqk den OOsteai kichen Kpsraad tot betwe gedachten heeft wi a Mengen dan koos de Oosteurykacfae geestelgkhijbl wrtoe niet Hen ge lukkin WM l fat J Tp1l rH t treScad o eeue W mjfii m L êl WWPIBrsattneniing van het ontwerp er slcdits door kannen vermeerderen Bijzonder gesrichtig zfn heden de tijdingen nit Spaue Vera en Estelh de beide groote bolwerken van ket Carlisme zqn door de zegevierende troepen ingenomen en bezet en wanneer ook de Garlisten er in zonden zijn gesUsgd ziek terug te trekken naar de Ameseoaa wat intosschen niet wordt gemeld dan kan men toch met groote waarsohgutgkheid aannenien dat nu de burgeroorlog spoedig zal zijn geëindigd Te Madrid en t Farga lehgut men ook niet allden te onderstellen Althans wordt van daar gemeld dat koningia IsabcHa ziek gereed maakt om met hare drie dochters naar Spanje te vertrekken Aan de greuien zon zg door kaar zoeu worden opgewacht en met kern zou zg ziek naar Madrid begeven Of de nitroering van dit pUu wenschelijk heeten kan is eene andere vraag Misschien beslaat het sUeen in de verbeelding der ex Koningin en is de andere partq er minder mede ingenomen dan zij wel denkt Maar dat er aldus over werd gesproken is op zichzelf reeds een bewga voor de vaste overtuiging sangasnde het spoedig einde van den oorlog Het laalate bericht van gisteren luidt aldus De liberale troepen zetten hnunen overwiunenden tocht voort De koning is te Azeoeta aaugekomeu De generaal Primo de Rivera heeft al de forten van Navarra beiet Het grooUte gedeelte der Carlistisehe artillerie te Eatdla is in handen der troepen gevallen Het overige deel is iu den sfgroud geworpen 5üA2jt3 DUITSCHLAND In de memorie van toelichting bg het wetsontwerp op het beheer over de gelden en goederen der katholieke biidommen in Pruisen wordt onder andereu het volgende aangevoerd Het ontwerp heeft ten doel dat beheer te regelen op devlfde grondaLigeii als lu de wet van 20 Juni 1876 voor het beheer over de gelden en goederen der katholieke gemeenten De uoodzakelgkheid van zulk eene regeling kim uiet worden ontkend Vóór de invoering der Pruisische grondwet was het recht van Staatstoezicht op het beheer over de bezittingen der bisdommen in de virsohiUeude provinciën niet hetzelfde eu iin hsrc invoering is het overal hmgzamerkaud deels ontdoken deels feitelijk buiten toepassing gebleven In Hsuuover Hessen en Nassau wier Regtenagen steeds het oude recht van controle hadden gehandhaafd is het na de annexatie op dezelfde wijze als in de oude provinciën des Laods toegegaan Vroeger nam de Pmisisohc Begeeriag bg elk bisdom inzage van de reke ing staat der kas enz enz Dienaaugsande zijn vaa I8S7 tot 1836 op graad der bestaande wetsbepalingen verscheidene koniukigke besluiten aitgevaaidigi Met al de jlaarin omaehreren lechten vaa ëeajPtailt ia het gegaan zooala hierboven gezegd is Hienpt is eèu onhottdbare toestand otttstaaa Om daarin te voorrien en tevens eeoe leemte aaa te voOcai die ii h sedert de invoering der wet op het beheer van ie gekten en goederen der katholieke gemeenten heeft doen gevoelen zijn in het thans inj iend ontwerp uiet alleen opgenomen de eigenlgk biasckopp ka bezittingen m ur ook verscfaeideae iunchtiugen sticktiugen eu fondsen die niet konden vallaa ia de t r men dier wet Het betreft hier eeoe ilitgebreida administratie over aanzienlgke sommen en verdeeld over onderscheidene insteUingea een bestuur ondir welks tegenwoordige werking de rechten der belan hebbenden niet naar eiseh rijn gewaarborgd Ten bewijze hiervan wordt ouder andereu atu voeid dat de Bisschop ran Breilan dr Forster voonbtt k $ vaa Staatswege uit zijne ambtsbedieniug was vertik len Verklaard zich nit de inrichtingen en fonda van sgn bisdom voor zoover tot nog toe is gecqn stateerd eene som vaa ruiin 900 000 mark dedai apecie deels in effecten heeft doen aitbetakn en nek heeft toegeSgeud Een ander feit heeft rich voorgedaan in Wt bisdom Hildesheim In September ota vorigen jaars aisoo kort vóór het in wi rking trcdM der wet op het beheer over de gelden en goedens der gemeenten heeft de Bisschop aldaar ond OTc kd dene berittingen van deu I i9 hup elijkea Sloel ca vin het Domkapittel iu eij eiidomokerKedaan aaa idea sit aer saa £otelajcer UucMea lfi UoUilwho lik Waatfiitta ea wel bt ilve een aanaieaHik b e d rag te aapiereu van waanie ue kerk pastorie ea schaal Ift Looeborg met daartoe behuoreude grotuleu ea gAttt wen de kerk te Harburg met den inventaris ea da bgbehooreude eigendoinmei de kapel te Hersberg a de kerk te Venten beide uiet den inventaris ea er nittgen voor geestelijken Het ondenoek te dier aske is nog niet a reloopeu duoh inmiddds is ree g Uekeu dat de Bisschop ook nog verscbillende ta£m goederen die oorspronkelijk ten dienste vangeaieeAten waren bestemd heeft verkocht blijkbaar nut gesa ander doel dan om dut alles by de invoering dar nieuwe wet san het Staatstoeucht te knnnea nttrelken De Kegeering gelooft dat er na derg feiten zooveel te meer noodxakelgkheid bestaat M kat beheer aan een goed geregeld Staatetoerioht te ondelwerpen sPAiTik De Time $ levert eeue vrij gestrenge maar naar ket ons voorkomt uiet onverdiende critiek van het antwoord der Spaausche regeeriiig op de klachten d r Amerikaansche betrelfeude den opstand op Cuba De groote fout is dat de Spaansohe regeel ing te veel wil bewgzen en daardoor oiels bswQst ludiea da opstand zoo weinig beteekeut hoe komt dua dat i3f met reeds jaren geleden werd onderdrukt En wat neer de schade van Amerikaausche beUngen zoog ring is dan sgn de klachten der Unie niet alleen oureohtvaanlig maar volkomen onverkhiarbaar Spai spreekt niet alleen alsof het jegens Cuba zich slechts weinig had te verw jteu maar alsof het zjjue kolonie mei welüttdeu had ovor lrjumd Eeu volk datsevea jaren aehtereeii met zulk eene h inluekkigheid tl ea zulk een vaderlgk bestuur heeft gistreden SOU dat wel een meiigseJ mjettu wezen vuu de anh XT pe kste duinheid eu kwaadaardigheid Er is inderdaad niet veel ineuschenkennis noodig eu uiet meer dan de oppervlakkigste bekendheid met de geschiedenis van Spanje en zijn kolouiiuil beheer om te gevoelen dat in dit betoog iets moet ontbreken Eu bg uau wkuuriger onderzoek blijkt dau ook weldra dat juist de houfitzakeu eenvoudig ygii weg re1ateu De opsiaad begou in 186S toen in Spmje Istibclla was verjaagd De nota zon wel willen doen gelooven dat Ie oorzaken vau dui opsuud iu de kolonie dizelfde waren als die iu het moe lerlnnd Ahoo ook op Cuba wiif inen zeer ontevredcu over do nrknistiu vau het hof rijn onderworpenheid nsn priesters en kJ 4 4