Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1876

A rfp iÊM e gonstellBgen de gemaklcelijkheid wsaraiMè tetleeit speelbal Werd van allerlei avonturiers vooral it het leger Dat Cuba nog bovendien zijne eigene meveu had wqrdt met gezegd Al die grieven luBne worden samengevat in deië enkele dut de Vukeife voltlrdct niet hunne eigene zaken machten belfeeren en W eiland eepvoudie vf beliaiideU al eene aaneche boerderij Cubf werd Iwheerfl flsöf het nitSlufteilfl voor Spanje IfeStOnd De inkomende rechten bijv waren aldus geregeld lat de handel geheel in handen van Spanjaards bly ven tuwet welk i ael4li tuarlBk tooh aiet w l bereikt n ilcehtt toe gefilg 6a dat in Ajneriks bq w ie an weerfcifaak hooge rechten werden g even op Cubaansel e artikelen Intussohen is Amerika de fl iit m iri i hu H rkt voor Cut a en uiettegenataande alle lemraeriugen volgen toch z ue voortbrengaelen den atuuit ken weg Alleen gevoelen de inboorlingen lal tij door het moederland op de onrechtvaardigste i JK worden behandeld Eene nog grootere reden im ontevredenheid ia vermoedelp dat het geheele iMwlud in handen wna vau Spaansche ambtenaren Daargelaten nog dat deze lieden soms om weinig eervolle redenen naar de kolonie werden gezonden H 15 dtar tegenover de weerlooze ingezetenen ïioh Mog meer Veroorloofden dan in het moederland was nèiis hunne geheele aanstelling en de uitsluiting van Inbooriingen eene grief op zich zelven Zoo zijn r nog honderden andere zaken te noemen maar ge tijk we reeds zeiden alle vereenigen zij zich in dit ene dat de Cubanen hoegenaamfl geen aandeel hadden in de leiding hunner aangelegenheden en deze door Spanje beheerd worden op eene wijze volmaakt in strqd met de belangen der kolonie en zelfs in trgd met Spanje s welb repen eigenbelang Is de nota weinig bevredigend omtrent de gesehie dtois van den opstand ze is het evenmin wat ibetieft de todiemst van het eiland Dat niettegensttnnde deze troebelen de voorspoed van Cuba is toel omen bewijst weinig want het land is een wonder van vmohtbaarheid eft een groot gedeelte van het fiiM verkeerde steeds in volmaakte rust Bn wanneer paige verklaart dat de opstand spoedig zal zijn oodetdrukt dan kan worden geantwoord dat er geen 4mlen is waarom een opstand die zeven jaren duurde iettt en maal zeven z d aanhouden Duidelqk is dat Gaba niet tot rust zal worden gebracht dan iotit geheel andere middelen dan tot heden werden aangewend De Tima schijnt te meenen dat de vre le op Cuba net lal hunnen worden hersteld en a thans het eiland Itqd zou blijven verkeeren in eu st uit van up tireMed eivil war tenzij de kolonie nagenoeg onnfsaiikelqk wierd verklaard Dit is nu wel wat heel lerk en wij vreezen dat Spanje ook niet het tijnc ndeiwfteid vatten z il tusschen onderdrukte burger oorlog Trouwens men moet teu bate van Spanje ook altijd no de mogel kheid blijven onderstellen dkt de opatand voor een groot deel kunstmatig wierd onderhouden en na hetgeen men dienn ingaaiide uit it Vm weet is dit zelfs zeer waarschijnlijk In Maehen kunnen er inderdaad voor de kolonie meer betere dingen gedaan worden dan tot heden Bit xrt vermoedelijk wel gebeuren Maar men heeft Aét Spanjaards te doen en van die weet men nu eAinilal dat het altijd wezen Zal eerst onderwerping 4an oonoessiën De Spaansche hooghartigheid laat Uu eenmaal de onderstelling niet toe dut eentetgenetauder misschien ten deele gelijk hebben kan En in elk geval mo hü eerst zich onderwerpen eer dit ooit door deze Spaansche heeren zal worden erkend De onderdrukking van den opstand op Cuba is grootendeehi afhankelijk van onderdrukking van den Carlistiachen opstand Eerst wanneer deze is gedempt zal Spaiyeook op Cuba afdoende maatregelen kunnen nemen Tot heden ia er niets wat tegen de meening preekt dat het daartoe spoedig zal kunnen overgaan In Éngelsohe bladen wordt voorspeld dat de Carliaten oorlog over hoogstens veertien dagen uit zal wezen Dit zal wel hoofdzakelqk afhangen Van het weder en kan buitendien niet dan een gewaagde voorïeggiag worden genoemd Maar voorlo opig Blijft d Spaa hache r egèering aan de winnende hand meer dan men haar vroegere ervaring kon verwachten BINNENtAND GOUDA 22 Februari 1876 Bü Kon besluit i o a benoemd tot Kidder der orde van den Nederlandschen Leeuw Mr C van Vollenhoven Lid van Oedeputeerde Staten van ZuidHolland Men schrijft ons uit Stolwijk Door de heeren D C de Koning J Hartogsveld en P Blok Jr zijn pogingen aangewend om iets te doen dat strekken k tot leniging der rampen van den ongelukkig geworden onderwijzer van Capelle a d IJsei Die po tBgeb itijn ijet dé beiten nitabg belïifeond geworden Wordt er wel eeiis van de inwoners van Stolwijk gezegd dat zij dan alleen op geen geld ijen als het feesten of vermakelijkheden geldt zij he1 beu iiu getoond dut zij ook gaam watsfzonder t om eeif ongelukkig medemeusch tot o erstknd te zijn De bijdragen beliepen de som van llï 3l Uit Cannes verneemt men lllf H M de Koningin voortdurend in beterschap toeneemt ofschoon hare krochten nog niet volkamen zijn hersjeld H M blijft bij haai voornemen het gauache vOo joar ilda r door ta lintegen en lioh naat geeo andere j ts in het Kuiden te begeven Aan de tweede kamer der stajén generaal ia aangebockn een wetsontwerp tot 1 wijziging der Indisohe grooting voor bet loopende dienstjaar strekkende om aan den heer inr J J van Angelbeek eene geldelijke tegemoetkoming uit te keereu van 30000 Naar wü vernemen is het voorstel tot herziening van eenige bepalingen der wet regelende het lager onderwijs dat door den heer Moens was toegezegd bij de Tweede Kamer ingediend Zijn wij wèl onderricht dan wil het voorstel o a de kosten vanhet lager onderwijs gelijkmatig verdeden tusschende Gemeente en het Hijk Door de Burgemeesters van Amsterdam en Botterdam door eenige Mugezeteneu van beide steden benevens eenige leden van de Tweede Kamer is aan den Minister van Binueulandsche Zaken een adres gericht waarin diens tusschenkomst wordt ingeroepen over een zaak die ook onze lezers zal interesseeren Het betreft id de klachten van de sohipperij over het vaarwater tusschen Amsterdam en Rotterdam die na een speciaal onderzoek door adressanten voor gegrond worden veiklaard Voor de vaart van Amsterdam naar Botterdam zeggen adressanten kunnen de schepen tot aan de Gouwe van twee wegen gebl uikmakea Zij kiezen of het Groot Amstel kanaill gevormd door den Amstel Drécht en Aar of zq gaan door de Overtoomsche sluis kngs den Schinkel en de Bingvaart van den Haarlemmermeerpolder tot aan de oude Wetering om daarop over het Broasseinerineer door de Heiman Wetering en den Iliju de Gouwsiuls te bereiken Ditiïr vereenigen zich beide wegen en volgen de schepen verder de Gouwe eu deu Uulluudsoheu IJsel om bij IJs shSionde op do Miuis te komen De hier opgenoemde vaarten Wiiurop een voortdurend en hoogst aauziciilyk goederen trvoir plu ils heeft verkeeren over liet algemeen in een 8taat ji elke y rre van wenschelijk is te noemen De sinizcn zijn te klein de doorvaart openingen in de bruggen te smul op verscheidene pluntaen beleinmeren scherpe bochten en engten de scheepvaart op andere ontbreken jaagpaden terwijl eindelyk het onderhoud van het vaarwater hoogst gebrekkig is getuige de vele ondiepten welke men er in aantreft Voorts wordt aangetoond dat de sluizen en bruggen afmetingen hebben die veel te gering zijn voor de tegenwoordige behoeften van scheepvaart en handel Zy hiten slechts toe sóhepeu van 160 i 200 last in deze vaart te brengen Vroeger kon men daarmede volstaan thans niet Vroeger had de scheepvaart het monopolie van t goederenvervoer thans concurreert zü met verschillende spoorwegen Vroeger lette de handel niet zoo nauw op alle onkosten die op de goederen drukken thans is het eene lévensqnaeatie die onkosten tot een minimum terug te brengen Daardoor ontstaat drang om de schepen algrooter en grooter te maken Tot volhouding er conour eutie tot vrije ontwikkeling der scheepvaart moet aan dien drang voldaan worden D iartoe is noodig volgens adressanten een vaarwater t welk voor de groote binnenvaart moet dienen ten minste een boveubreedte hebbende van 20 M op S OO meter ouder peil een bovcnbrcedte vnn 32 meter niet brredere komiuen by de sluizen en zoo mogelyt bij de Bruggen sluizen van 80 lievir 100 M lengte en 9 M Wijdte eh Bri iggen hret 10 M doorvoaTtopening 8ehi en van lo grootste soort welke thans op binnenwnterefa voorkomen zullen van zulk een vaarwater gebruik kunnen maken Hoewel t nu verkieslijker zou zijn beide boveftgegenoenide wegen voor de scheepvaart in goed bevaarbaren toestand te brengen zoo irtag nu alleen t hoogst noodzakelijke worden gevergd Daarom zal nu het in goeden toestand brengen van één der waterverbindingen voldoende gcnoht worden waarop adressanten dan ook ten stérkste aandringen Welken weg kiezen adressanten Zij meenen dat bij de nagenoeg gelijke lengte dir twee vaarwaters daarvoor die over de Kingvoart van den Haarleminermeerpolder het meest in aimroerking komt als zijnde met de minste kosten te bewerkstelligen Bij het adres is een rapport overgelegd van den civielingenieur E H Stieltjes dat de gebreken in de vaart nauwkeurig aantoont Daarin vorüan ook de middele i ter verbetering aangegevei W rbil v t beginsel is uitgegaan de bestaande noh ting van ï vaarwater zooveel mogelijk te volgen Sle t8 of tim pltWtsea Wor inniigiUOMelang rijke a ijkingen voo est4d AmeK IQ Gfuda en Al ih t coapureliij £ lou i w in od akelijk geacht oiiidiit zoodoobde ivooir milder osto eene bel rt verWndinjf wotèt verkrëgei dan libor eene verbetering van de vaart door de stad breedvoerig wordt dit aangetoond in de beide brieven van de hee ej T 1 Stieltjes eu W van d Moeven welke aan Mt ihppoh tin to voegd Ov de afanijdiug bij Alphen odigaat men stremoiing r scheepvaart bü vergrooting of opruiming van de Gouwsluis men verkrijgt ee e belangrijke verkorting ik d kasten luUeu gejiis iuiler bedragen dan waaneer eenp verbreeding van het vaarwater en het aai gen van een jaagpaf in het nauw bebouwde gedeeltl van Alphen moest worden tot stand gebracht door èene zeker niet weusehelijke oat igening van ec ienlijk deel dier gemeente De adressanten zijn overtnigd dat voor lootreél dete vaart betreft aan de billijke ebchenvoii de scheepvaart zou voldASH zijd wanneer het hier aangegeven phm van verbetering werd uitgevoerd Tooh gaan j niet zoo ver van te beweren dat alleen op deze an niet op andere wijze de bey waren zijn uit den weg te ruimen ea zij geven de mogelijkheid gaarne toe offl dit wellicht op betere wijze te kunnen doen De indiening van dit ontwerp beeft dan ook alleen ten doel het bewijs t leveren dat reeds voor de betrekkelijk geringe torn van 2 inillioen tusschen Amsterdam en Kotterdam een waterweg is te verkrijgen welke in alle o ziohten aau de behoeften voldoet Ten slotte wijzen adressanten op de hoogst aanzienlyke belangen die hier in t spel zijn Zoowel dit een oogpunt van handel als van een militair oogpunt en meenen tevens dat met genoemd verbetering gepaard moet gaan de overname van het ondeihoud vaa het vaarwater door het Bijk waartoe het geroepen ia omdat het hier algemeene scheepvoartbelangeu geMt Dan allMn zullen wkarfaorgen beilfaan voor het in bruikbaren staat honden der vaart en tegen h oiv vruchtbaar maken der uitgegeven gelden door de mindere belangstelling vnn eeuig Gemeente of Folderbestunr Door visBohcrs uit T jrincbem is dezer dagen op de Merwcde in een trek uet de zegen zooveel visdi bliek voren eu baars gevangen dat zü met vier volgt laden vaartuigen huiswaarts keerden Detuurraiid ruiM 5Ü00 kilo i naar het buitenland Teraoudeu Te Amsterdam ia in den uadht van Zaterdag op üobdag diefstal gepleegd in een kantoor op de Prinsengracht bij de Prinsenstruat Vijf lessenuura wareu opengebroken maar daarin was geen geUUwuanle aanwezig uit de brandkast die niede openg brukeawas heeft men echter eene niet onbelangrijke somaan baukpapier en contanten ontvreemd By het koloniaal werfdepot te Harderwijk heeft zich een Frahsohman gefingageerd die de lengte van 2 0S6 M twea meter en 66 milimeter bereikt Ay gelegenheid van het feest wegens het COjurig piuitüonchap in dezelfde parochie het Goirke ta Tilburg van den weleerwaarden heer W van de Ven pastoor eu deken van Tilburg heelde lich een persoon aan bij de feest commissie die zeide te zijn verslaggever van het Haghlad van i Grantiitge en door de redactie per telegram te zijn verzocht van Brussel onmiddellijk naar Tilburg te gaan om een ampel verslag op te maken van dit zeldzaam feest waartoe groote toebereidselen gema ikt werden Daar het ten dienate v an het libgHad dat by de nllr montanen en niet zonder reden in blakende gunat taat was werd de verslaggever met voorkomendheid ontvangen en bejegend op de receptie hield hi eeue verheven en kernachtige toeapraak tot den gryzen jubilaris des middags ontving hy eene plaat naby den fecstdisoh om goed noto te kunnen nemen van de toasten die zouden worden uitgebracht voorul de rede van de Viqaris generoal mocht niet nden dan bijna woordelijk worden teruggegeven Van de keurige verzeg dje werden voorgedragen van de tajryke en kostbare geedienken veniieringen serenades en andere huldeblijken van den optocht van de uitgevoerde zangstukken enz enz van dat alles mocht den verslaggever niets ontgaan Om goed op de hoogte van allra te zyu accepteerde de verslaggever duur en touper van twee der hoofdleiders van het feest waarby hy eene byzondere voorliefde voor champagne aan den dag legde tot a nachts drie uur occupeerde hy zich by de leden der muziek en zanggezelschappen waarby hq opnieuw biyken gaf van goeden smaak en sterke maag Enfin I een ieder beyverde zich om den verslaggever good te doen en attentie te bewijzen in de hoop een goed flgunr in het verslag te maken dat uitvoerig en mooi ïon ijn If a indtKlUil ütt russel had maeUh JK el de wil aiplit r qpl n el n worden en miste mynheer de verslaggever de noodige Ueeding om zink ie v rfr a Aen en daar hjy hierdp niet gerekepd ha was hij genoodzaakt gebruik te lAkk vttn h lem heweiSn vertran enj d reltoe kleine so n gelda ter leen nemen Hartelijk WiU het afscheid Met iespantaen ve wachting zag men de aankomst tegc noet van het fia hlëi on het wshoons verslag te lezen Zaterdag Zondag UAandag nbg geen verslag I Zou het foppery zyn geweest Ja waarlyk I de verslaggever van het f Dagblad was een chevalier fiidnirie die jg M M ir ee In de omeieele ftkeiing en verantwoording der yz waanp d gelden welke n behoeve fan de ahiebtoffers der overstrooming in Zuidelyk Prankryk byeengebracht werden verdeeld zyn komt ook een post voor ad 75 236 francs voor het vermelden der f afen van de ingekomeji ften in het Journal offiinil Ben krmer ttaaltje van bureaueatische schrielbeid en onbarmhartigheid ia wel nog nooit geleverd Daor Bargemeesto en Wethoodera te Amsterdam ia vooigeatejd om ter voorberaidiog van bet eerlang aan te bieden plan tot verfraaiing en beplanting van de Boteraaarkt nu de Waag daar is weggebroken en da kermis afgeachaft de aldaar gehouden markt voor iboter op ie heffen en de algemeene weekmarkt zoowel b de uitstallingen van de boekverkoopers te verphataeii aaor het Beguliersplein de bak en zuurIramea ea de oadyzet en andere uiUtaUiugen naar het Amitelveid Naar w met genoegen vernemen gaat het tegenwoordig met de werving van mansehi ipen voor deinarine b zaBder goed Uit Groniiigen vooral melden j eh vtie jonge lieden aan terwyi in WeatIn dU ie Uearltugen groeten lust beginnen te openhuem om b de Nederlandsehe marine dienst teBenmL Aangezien de lieden tegen het klimaat kunnen $ n cjl een belangrijke aanwinst voor onze oor vloot Jm t Cl Ilea aseldt aan Het HauieltUad dat onlangs uit N Uijka Biai aa van geneesmiddelen naar Atehin xiÜ Mtnaüai aeht hojiderd kilo ain ekitikie n aifcdat tH WtAtt per tMegfaaf duiieud kÜDgrimvau dat i nweeniddel zijn aangevraagd Te Amsterdam zd een KktMng rimk instelling voor njdtüt op sehptsen met rol wordan opKeriehi Men verneemt dat ziek t Zutfen eene commissie Leeft gevormd tot het instellen van een grondig en oaawgizet onderzoek omtrent den toestand van de Duansiiil dier gemeente Beeds zqn een reeks van fnugpautcn geformnlderd waarop de gemeente ontyauger de komm ter sekretarie voor Jn en de pfiehters der Gemeente zullen warden gehoord ter Wiljl de aad tal worden nitgenoodigd eenige leden vit ziin midden af te vaardigen tot het bijwonen van eeue verga ler ug der cominiasle ten einde aldaar dc versi ohle intiehtingeu e gMn Wét belangstelling ziet men het rapport dier eommissie te geinaet ne atgemeene vergailering nurtandeelhoudela ii ét Itptterdamachc bank heeft op voorstel van commissarissen èn direteuren bei ateo het effectief kapitaal der i uk uithoofde van de t aomstandigheden ïAet drie ndKben te verminderen Volgens de gedanf mededeelingen iferkte de bank met ie t kapitaal overigeua gingen de zaken goed Benige dagen geleden is te Botterdam eene geheele bruiloft bestaande uit een 20 i 30 personen gearresteert Het gezelschap tooh vnn dames en heeren was vcy opgewonden en zong naar hartelust langs de straten wat hun aangezien het na middernacht was door een politie agcnt werd rfrbodoa In plaats van naar den man te luisteren vonden de bruilofsgosten h aardiger hem in het a jüs te nemen waarop d agent een Suitje d klinken d it oujniddeiyii een 20 agenten h kte die gpn kordon trokk n om de bruiloftsgasten en deze naar h poHtiebnrean braehten De dames en haeren moesten hun naam opgeven en werden dairop vrygelnten onder voorwaard dat zy den volgeliiden otfttend aan den commissaris rekenschap zouden komen geven van hnn gedrag Wat geschied is De Jmtt Cl waarin dit verhaal voorkomt geeft aah Sottenlamsche en andere bruuoftvierenden in deu bnde den welmeenenden raad om als y naohtelyk schandaal willen maken in het vervolg liever te Amsterdam te komen Daar worden naohtelyke straatï is en rumoermakers van welken aard ook nooit ÜMHoeiiykt De Amst naohtpolitie vindt het integendeel wel gezellig indien hare eenzame wandeling i t wordt opgstrobiakt ffi hoadt inc r fan on r t wften n dif va dl¥ua e b1 i Men schrijft uit s Heer Arendskerke Hoe ruw het dikwyls op de zoogenaamde boeren koopd tgen nog toegaat werd Zondag jl weer op een I treurige wnze bewaarheid Ben reeds bejaard man werd by zulk een elegenbefd doOr een jongen boer zoo toegetakeU dat hy met en gebroken rib thuis werd gebracht De geneesheer verklaart dat het in t gunstigste geval 14 dagen zal duren eer hy zyn werk zal kunnen verrichten Als bijzonderheid zy hierby nog gemeld dat de beide personen in quaestie oom en aeef zqn Qp Juititie aèhijqt ziek ine de aak te bemoeien iü V VC In bet Journal de ta $ 4eUe de HMeiiMi ie Paris warden de volgende opgaven betreffende het verbruik van bier in eenige landen van Europa en Amerika aangetroffen ontleend zynde aan een door eenen Oosteoryksehen geleerde uitgegeven werk Fradlutia Jurlijincli Uoaéa vso hUc Tsrbrmk p hMfd der bciolkisg Bderm 9 eo7 OS3 Hl n m Wnrtemberg 2 801 085 ISi KÜn Saksen I t45 2f 0 B Baden 418 SS5 56 Hlzas Lotharingen 836 312 51 Pruisen 9 721 202 39 6 Andere staten van Duitschland 2 002 919 48 5 België 8 788 680 182 Engeland en Ierland 83 622 691 118 NederUnd 1 356 718 37 Oostenrijk Hougarye 12 211 999 34 6 Vercenigde SUten 9 981 998 26 Prankryk 7 000 000 19 5 Zweden 530 000 1 4 6 Noorw B Ï53 40 v Xï 5 Eusland 9 740 000 14 Een eehtpaar te Parys dat naar de eerste voorstelling van Étram m zou gaan kreeg ruzie te zamen Zy wilden nn niet gaan en mynheer gaf zynevier pUatakaar aan den knecht giag naar eeai koffithnis by het Thèlrre Praufais eu verkocht ten zeven ure de plaatsen voor 460 franks De Aaerikaaa Weston die oOmgi de igricultural Hall te Xondeu 24 nren aau één stuk liep en ia dien t d een nttUmAtfiefAe van ruim 100 Eng myien heeft kter een nog sterker toer vertoond Hy wandelde in 48 nreu 180 Eng myleu af Slechts korte tusacheopooieu rustte hy Het is thans ju hoogste instantie uitgemaakt dat een Bngelschmaa lid der staatakeik kan biy ven zonder zich aan den duivel te storen De heer Jenkins had nameiyk zyn geestelyke den heer Cook aangeklaagd omdat deze hem niet tot het avondmaal wilde toelaten wijl hy niet aan het bestaan van den duivel geloo de Thans is Beslist dat hy daarom nog niet al een fOpenljjk zondaar ert liver eu als een slecht en openiyk verdraaier van iiet lierkïliik geb eubaek kon scbouwd worden en slechts als zoodanig kou hem het avondmaal ontzegd werden Het vonni is een ware nederlaag voor den duivel en voor den heer Cook die daarenboven voor zyn verdediging van den satan nog de kostoi moet betalen Te Weenen is een gedeelte der stad overstroomd Blykens telegraphisohe berichten hadden 240 personen hunne woningen moeten verlaten Een inundatiedam was op drie plaateen doorgebroken By de afzending van het laatste bericht scheen iet gev iar te vermeerderen Ook te Praag is een gedeelte der stad ondergdoopen Onlangs deetden wy onzéi lezers eene anekdote omtrent IVederik Wilhelm van Pruisen mede Wy vanden nog iets dat hem en zyn tgd kenmerkt en dat velen met belangstelling zullen lezen In het jaar 1721 hield dé gevierde Wolff hoogleeraar te Halle eene rede over de moraal der Chineezeu ea waagde het te leeren dat de Chineezeu athc isten waren en nochthans eene zuivere zedeleer haddtii In veler oogen was dit eene afschuwelykc kettery Zou de blinde reile zonder hulp der openbiring goed en kwaad onderscheiden Van den kansel werd tegen Wolff gewaarschuwd daar hy een macht der dnisteriiis was Een jong docent waagde het den beroemden meester iu een tydschrift aan te tasten Kodicig Frederik Wilhelm die aan orde en discipline hechtte wilde het niet dulden dat de eene academische leer i ir in stryd met de reglementeA den ander met name bekampte Geen twist aau myne universiteiten zoo luidde het bevel Maar de yveraars lieten hunne prooi niet ontsnappen Wolff had het ook gewaagd te leeren dat de mensch nooit toevallig tussohen goed en kwaad kiett dat hij datgene doet waartoe zyn gemoed Vt meest overhelt iil ook b geesteiyk leven aan den vasten gang vali wetten geBouden is tbeBlagieti wisten den hofiinr te winnen dew aon nu df n Isonlng tegen WoUf iu het harnas jagen Pn fcsÉor V lf bs eeHt éodr piik de sii k dÉt als een uwer groote grenadiereu wegloopt uit Potsdam g geen recht hebt hem te straffen daar hy slechts doet Wat het noodlot over hem besehikte Dat hielp In woede ontstoken gebood de konin aau Wolff binnen 24 uren Ualle en het geheele rij te ruimen dïiar hy hem anders zou hiten hangen In het barie winterseizoen moest de jnnfessor vluchten met zque vrouw die in gezegende omstandigheden verkeerde De vrome Prancke prees God den volgenden Zondag voor de wonderlmre verhooring zyner gebeden Hg sprak over de verwoesting van Jeruzalem en wjat het wee u wee u over de zwangere vrouwen uitgesproken zo r stichtelijk op de vrouw van den weggejaagden professor toe te passen Wat geloofsyver deu besten mensch doet dolen I Francte wees geen oanienBch een ietr edel in teéiU schapen mensch Menigeen vraagt misschien zoU het thans beter zyn Laatste Berichten Reeenen 21 Febr in het Huis van afgevaardigden heeft de heer Pux eene resolotie voorgesteld waorby het Huis te kennen geeft dat eene vermindering Hn het leger noodzakelyfc is De ax veritooht de Begeering tot maatregelen in dien zin over te gaan De kloosterwet is na langdurige beraodsUiging ia overeenstemming met het Heereuhuis aangenomen PariJB 21 Febr In tg eheel is tot dusver de de uitslag bekend van 499 verkiezingen Gekozen zijn conservatieven 20 constitutioneele conservatieven 18 conservatieve republikeinen 71 legitimisten 23 Bonapartisten 69 republikeinen 187 radicalen 17 Er moeten 104 herstemmingen plaat hebbeo Onder de gekozenen zyn Leon Benault Cassagnae vader en zpoa Bardoux geaeraal AUard Leon Chevreau Lavary Audrieux Bodet Fourton De heer Buf is nergens gekozen De heer Decazes is ia Aveyron en de heer tj eard in het dep du Nord iu de minderheid gebleven Parijs 21 Febr Di heer Buffet heeft by den l resedent Mac Mahon zyu ontslag ingediend Men verwaahl dat Mae Uuhuu hen sal enoeken ta bUjven tot na de byeenroipiug der Kamers Aan het Bureau vau Politie zyn iu bewariBg da navolgende iu deze gemei üte gevonden voorwerpen ab een vat PETBOLEl M een WANTJS een HALFHEJIDJE een HAl v in een BOEBENWAGEN en een CACHl 2 NEZ C ÖRB E S PO N O E Sr T I B r Ont wofét verzoclit Bieclt edeelea itt Luetv door iwbto TcrhiWerd it Usa m t fcrxoek m Q Q i ow rtg nr gtdian te vuldoen Hij lioopt ipodfïg ia attat to ZQB cel Mtvoord Qp 4e ge4iD0 f gf i ia t zrtd o rt n SI Bargerlijke Stan d Otsoak 1 Pckr GunHui Comclii snlcn B nelit ea J VwiBen 80 VmIijo Mtrgnllis rndcn UD dw Wsl N HotUtit Afie AstluiiM oader A Btaankade ea C n der Wiadco TkiMus adcn H vaa Rsrten cii A A paraaaij OvnuDEa 1 Febr 1 TI Misn 81 j 11 a X Ilot 71 j C Andere 3 01 iO M l eeubroek tuiinr W Boogei 7S j W Boogert 8 j H 1 Sl glealiorst Sm 21 P A Kwmaiu 6 d U 8 Pylok Ked L Wynborg 47 j ADVERTENTIÈW l Voor deTblöbawgienvaD 4e lii hiii i van liier als vau eldeff ondervonden purende de ziekte eii bij hot AVerlgdea vtta tfnte gétieida aanbeliawddoclrter Mtejufiroaw NKËLTJKIEOK betuigen wij ook namens onze kinderen onzen hartelüken dank v wI F H ROfitiOPFS M c t J 5 ï M BOELOFFS r Gouda 20 Febr 1876 StaAu f LIESBREUK en andere breuken beele ik zeker en grondig Prijs J5 Gulden F BONE te Ahaui Ij tl Wtalphalen y