Goudsche Courant, woensdag 23 februari 1876

Vrtldag 25 Fetnari KUitSTTAl DEN en GEBITTEN worden vervaardigd en ingezet volgens de nieuwste Methode door J J TOEj F S Mecaoi ieD Americalite Attsterdaa Te SPREKEN eiken DONDERDAG bg den Heer A W vah WEBKHOVSN Koffijhuis HST Schaakbobo Kleiweg E 104 te Ooiula Geene gddes worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd is dat zg aan alle vereisefaten voldoen N 1704 1876 r r GOUDSCHE COURANT lenws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Nederlandsche S0ÜW7EBEENIQINI gevestigd te QOUDA Gewone vergadering van AANDEELHOUDERS tot het doen der jaarUjIache rekening op MAANDAG 28 FEBR 1876 des Toormiddags ten 11 ore in het KotSshma HarmonU van den heer W LAMPS op de Markt te Gouda J e Dtrectturen J MULDER J C VA W JK OKFEM G BAART iHJ ST Het BESTUUR van bovengenoemde Vereenigiug brengt bg deze ter kennis dat er nog tot DONDERDAG AVOND gelegenheid is in de tjocteteit Ons Gemoeoen tot inteekening voor de Voorstelling van ZONDAG 27 FEBR met K B w B w i Chieoegijm Dentistb Dubbele Baurt aoUDA lywptligt dat iö feu NIEUWE VOEDING hedt omin de meeste gevallen de hev igste Kiesp n te verwyijeren zonder de Tand of Kies te trekken Verdergaat hg voort met het INZETTEN van IBISTTIIIDEN EH GEBITTin laatste Methodes op Goud Zilver £ aoatchoac en ZUIGTANDEN zonder haken mt veeren welke op het ziekelgkste Tandvleesch g phuitBt wordco zonder het uitnemen der rade wortels is ann edig daar hg vereerd wordt mei het algemeen vertrouwen der Geneesheereu alhier n Heri Met wederzgdsche goedkeuring van Heeren Presideitt en Commissarissen der GOUDSCHE VLEB8CHB0UWERU Peperstraat K 241 U D ét Wen af vu ftim kvalltelt RÜNDYLEESCH kepaald op 60 Cent de Kilo met BEEN naar gelang van stokken voorhanden zelf GEZOUTE n GEROOKTE PATER RIBBEN BILLEN CLUSERS 8AU8IJS DE BOULOGNE TONGEN ROLPENS ait znar als ook ra a w in zakken ad 1 40 de Kilo Verzoeke Uw welEds B A N N E T MWih KI EEN LEERUKe geplaatst worden JMedertaadselie Maatschappij ter Beverd ering van l Uv èrheld Iluaeam va a Xanst NUverheid AUe VOORSTANDERS van de ontwikkeling van kunstzin bg onze ngveren genegen ietsbg te dragen voor de vestiging van bovengenoemd Museum worden verzocht mg voor den 28 a s de inschrgvings biljetten te willendoen toekomen I e Secrttaris ri ranhet Departement Geen H W 6 KOWNG ER WORDT GEVRAAGD EEN HALFWAS Adres J UPELAAR Jz Westhaven Mejnfiouw de LANGE Fluweelen Singel Terlangt wegens iekte TERSTOND eene NOOIinULF MSTM ER WORDT GEVRAAGD EENE voor alle dag Brieven franco letter R bg den Boekhandelaar A B UNKMAN alhier TWEE BURGERDOCHTaRS middeIb leeftfld P G zo en NE BETREKKING de een als KINDEttJÜFVROUW ot tot assistentie in de Hnishonding en de andere als TWEEDE of WERKMEID Brieven fiatuio letter A bg den Uitgevefdeiés Mocht een FATSOBNUJK MAN alhier in t BOEKPa OUDEN ervsreu en ia h t aANScii en Doitsch kunnende Correspondestea nog eenigeu vrgen tgd over hebben dan u bg dien wellicht doelmatig kunnen benuttigen Adres franco eigenhandig Lr O aan den Uitgever dezer Courant Hoogheenraadschap Rijnland r r v t OFENBA E lESTSDM DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland zullen op DONDERDAG den 2 MAART 1876 d jvoormiddags ten 11 uur in het Gemeenlandsbuis te Leiden bg enkele insehrgving besteden overeenkomstig het opgemaakt bestek en de algeueene voorwaarden in een perceel Het Terzwaré der Westboeaemkade aan Rijnlands Stoomgemaal te Oouda met verhooglng van een grondopperTlakte in de nabijheid daarvan Het bestek zal van af den 21 February voor 10 cents de algemeeiie voorwaarden voor 25 cents en de gezegelde blanco inschrgvingsbilletten voor 21 cents wrkrvjgbailr zgn ter Secretarie van Rgnland te Leiden De inschrgvingsbilletten zullen des daags v r de besteding in de bus op het Gemeenlandsbuis gestoken moeten zgn Inlichtingen zgn te verkrggen bg den Opzichter te Gouda alwaar de teekening ter inzage ligt en de aauwgzing op het temein worden gedaan en op bet bureel van den Ingenieur te Leiden Goala 4 ri k lu A CViukuaa ËËNIG 2EKERE WAARBêRG VÜOR GENEZING DB RUP NooKDitoLLAHo 9 Febr 1875 JlfjVn Beert Aanvankelgk k n ik mg in een ledelgk goeden verkoop van den RUN iL DRU IVKNBORSTHONING verheugen want ik ben hgna uitverkocht Bg een paar personen is de hoest die hun des nachts den slaap ont hield verdwenen ofschoon al eenige jaren daarmede behebt Zend mg zoo ipoedig en nieuwe bezending enz B CATON LtUtn S lMfilük Oudew ttr tJ ullwt in Um IUHIerd m i t W SaaU Wi KyoA Rijimji I faa Oiakd Se KomJuMM l WaUr ttm D g Fimimtf A Taa Vw WadilMiun t na ntwtai IToenltm W H tt Ui rM De door verre over de 4000 Erkenningen ra Dankbetuigingen van genezen personen uit alle standen als uitmuntend aangeprezen ORUIVI BOltSHONING uit de eenige bestaande oMab nan W H ZicMen teimer te Maim is steeds voorhanden in Stuiit bij r H A Woir JljMtM H S L VWOWMI k Zooii Apollk Bodtjraten F Veriloot Boikoop A J na Twoat Btljl L vte LcflawcH t Qrateitkugt J L F C Sniliilw Ajwlk HannmuuU W Heoilriki UtualreiU i l d n H rt i i miiferiUrf i 4 d Rudl Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEUNEN ZOON Chemisten SfO H aarschuwing Deze URBANUS PILLEN znn door ons in doosjes a 37 Cent en in dubbele doozen te GOUÓA alleen en uitsluitend verkrijgbaar g steld bg den Hr L SCHENK op de HoogstnMl Wg waarschuwen voor het gebnnk van namaaksels elke man ttaebt in omloop te brengen Tegen JICHT RhumAtlalit verkrggb at te Gouda Wed BqsMAir E0NB m3flatra5Cf Alphen l Varossuu Zn V Bodegraven P VensMWr Boêkoop J GOUDKADB Harmeien W G KuavMS Hazerneoade J Gaarkeuken Montfoort 3 A JaCObi Moktfoort Wed Rinf ckbhu OudeUMter J LytriMHO Schoonhoven Wed WoMlfa Waarder BocthoOBH Woerden Gebr PfbhboW Zegwaard Lv DINi OoMOl Op voordeelige voorwaarden worden D Wtageplaatst aanvraag aan het Hoo£iDépÖtb M J V HAM te utrechti BUITENLAND BnlIeglaDdsch Overzlcjit Nu byna alle Frauwhe verkiezingen bekend lijn kan men in afwachting van de opening der Kamen 8 Maart en vau de daden der Dieuw gekozanen met eenden grond over den afloop oordeelen Men gaat hierbg vooruamel k af op de vlag waaronder xy gekozen tqu In ronde cijfers kan men zeggen 800 republikeinen van venchillende kleur staan tegenover 120 monarehuleu terwijl de kana bg de ruim 100 herstemmingen gunstig staat voor de republikeinen De hoofdlieden der republikeinen Thiers Uambetta Louis BUuc elk eene der fractien van het verbond der linkerzijde rertegruwooidijj eude zyn bg eerste etemming verkolen te l arijs Btanc zelf in 3 arrondissemesuttn Bdialre Thiers en Oambetta zijn alle argsciie vertegenwoordigers radicalen maar geea intransigeuten Uambetta ia ook gekozen te Lille te Bordeaux en te Marfieille aar Naquet een bespottelgk gering ASntal stemmen verkreeg Hg heeft dus zijn doel bereikt zijne staatiunde is in bet Midden het Ifoarden Westen en Zuiden des Unds goedgekeurd De 60 Bonapartiaten hoewel betrekicelgk talrgk kunnen geen wezenlijk gevaar doen ontstaan voor eeue eerlgke proefneming met de republiek Bonher is behalve te Riom ook t Bastia Corsika verkozen ie Ajaoeia i hg in herstemming tegenover prins Napoleon Het ministerie is alleen door I uf iure onder de gakuKenea vartsgaawoimligd Ueuwias bn 3it het op een p uir plaatsen tot berstemmijig terwgi Buffet op 4 pliUitseu geslagen is Zuilder uu nog de herstemmingen mede te rekenen hi bben nu reeds de republikeiu u de meerderheid Biitfet heeft dan ook zgu ontslag gevraagd dooh iiii u vuegti er bg dat Mao Hahou hem verzocht had tut na 8 Maart aan te blijven De uitslag was duidelgk genoeg De reuotiounaire olerieale staatkunde lireft blgkboar eene gevoelige nederlaag geleden eu Fnmkrgk zal inderdaad eens eene eerlijke proef kuuiiea iirnien met de vestiging der gematigde republiek Müt volkomen zekerheid zal men natuurlgk slechts kunnen oordeelen ra ineer ook de herstemmingen zijn ufgeloopen en eigenlgk eerst als de Kamers zullen zgu geconstitueerd Te hopen is dan dat de republikeinen met dezelfde gematigdheid zullen blijveu handelen als die hen thans tot eene zoo beslissende overwinning heeft geleid Eu wij gelooven te inogeu aannemen dat vooreerst uiet anoers is te verwachten De stroom der openbare meening in de goede richting is op dit Dogenblik te sterk dan dat men gemakkelijk eene andere zou kunnen kiezen Frankrijk is in de laatste jaren bgzoiider gelukkig grwixst Eene reeks van goede oogsten heeft door het geheele land eene welvaart verspreid die men na de rampen van den oorlog niet zoo groot kon hebben verwacht Dat alles geschiMldc onder een bewind wat niet veel verschilt vaa het republikeiusche dan men nu heet te gaan vestigen liet kan niet anders dau bg de groote menigte eeue voorliefde wekken voor dit republikeinsoh bewind omdat men in Frunkrgk altgd gewoon is een deel vnn zijn voorspoed te stellen op rekening der Uegeering Voorspoed ook maakt vredelievend Daarvan zijn de verkiezingen het bewijs en omgekeerd zul de uitslag der verkiazingen weder een gunstigen invloed kunnen hebbeu op deze vredelievende g indhcid der natie daaï de republikeinsohe meerderheid slechts door die te bevonlereu zich zal kunnen handhaven De Pruisische regeering heeft jaren achtereen een nieuwe wet op het lager ocderwgs beloofd maar t blgft bg de belofte De afgevaardigde Windhorst niet de ultnunontoan heeft thans een interpellatie ingediend over 3ie zaak waarbg den minister wordt gevraagd hoever de voortbereiding over die wet is gevorderd eiv wanneer deze kan worden verwacht Wsarsohgnlijk zal de minister zich weder verontschuldigen met de omvangrijkheid van het werk en de vele werkzaamheden voor deze zitting In het £ ngel obe Lagerhuis heeft de heer Bo ke antwoord op eene vraag van den heer Ritchie dat NederUnd tengevolge van oppositie der raffinsdeurs de snikereonventie nog niet heeft geratificeerd Hg hoopte editer dat dit zou plaats hebben De heer Disraeli heeft medegededd dat hij een voorstel zal doen om een speciale commissie te belasten met eeu onderzoek in de asestie betreffende den abtand v a Gambia Bij de hervatting der disenssie aver den aankoop der aandeelen van het Suez kansaL hebben de heeren Lowe en Gladstone de zaak in li büsonderheden bestreden zij kwamen vooral oplagen de bsitensporige eisehen van Rothschild eB Itgën den geringen invloed welken Engeland op ket beheer van het kanaal zon verkrijgen De heer IKsraeii heeft de regeering verdedigd en den aankoop besobouwd niet als eene fioauoieele operatie BMar als een staatkundige maatregel waardoor de Invlaed des lauds wordt vergroot Het aangevraagd krediet is daarop zonder stemming goedgekeurd Wat de Oostenrijksche quaesti betreft de mogendheden onderhandelen thans ni ée Porte over het geven van waarborgen voor de veiligheid en de ondersteuning ten behoeve van de gezinnen der vluchtelingen die naar hst buiteaUnd zijn gegaan uit vrees dat zij door de Tnrkscbs soldaten zouden worden afgemaakt en die aaar kunne haardsteden zullen terugkeeren als de vrede hersteld wordt Alweder een nieuw bewijs voor het groote wantrouwen en de vrees die ondsr d Slavische bevolkingen van Turkije jegens de Ottomaaen wordt gekoesterd en zoo ooit op de thans aangeboden grondslagen de rust wordt herst kau msn en zeker v allait d i nog 1 1 i ï iliii a i J iM ssa van zenuwachtige spanning zal heersdieit die telkens bij de geringste aanleiding een nieuwe crisis ten gevolge kan hebben jaren zullen moeten verloopen eer wederzijdsoh vertrouwen heerschen zal Het antwoord der Porte op de nota Andrassy komt in hoofdzaak op het volgende neder De Saltan tot overtuiging gekomen zijnde dot de mogendheden eene r cdelgke pressie willen uitoefenen ten behoeve eener spoedige totstandkoming van den vrede en ditmiuil een nieuw bewijs willende geven van zgne ach ing voor den vriendschappelijkeu raad der mogendheden heeft de onmiddeUijke tenuitvoerlegging in hun vollen omgang gelast van vier der vijf ponten in de nota Andrassy vervat het vijfde punt zal worden vervangen door eene eombiuatie welke zoowel aan de behoeften dir provinciën als aan de bedoelingen der nota beantwoord Het Carlistenhoofd Dorregaay heeft de wijk genomen op Fniiisch grondgebied De Cariistische opstand wordt als definitief overwonnen beschouwd Koning Alfonsus is Tolosa binnengetrokken F R A N K R UK In Frankrijk zgn de dagen der verkiezingen dagen van kalmte eu de volmaakste orde heerscht bij ons zoolang de stembus is geopend Het zou dus bgna ouuoodig ign te constateeren dat heden te Pargs en ongetwijfeld evenzoo in geheel Frankrgk het verkiezingswerk plaats grijpt met die rust waaraan wg gewend zijn Het sobgut dat de hartstochten gedurende den verkiezingsstrijd bovenmiitig opgewekt eensklaps tgdeus de stemming worden gestild Er blijft slechts zekere nieuwsgierigheid zeker ongeduld over om den uitslag der verkiezing te weten Deze woorden van de Tempt worden geheel bevestigd door de berichten uit Piirijs die wg tot nog toe in de bladen gevonden heblieu De Pargsche correspondent van de Timet schrijft dat er bg de versohillende raairies nauwelgkti eenige beweging was te bespeuren Op gewone Zondagen uren de voorsteden veel levendiger d in eergisteren het grval was In Belleville cii Montin irtre maakten de kit zers des namiddags queiie evenals vóór deu sohounburg eu wachten s j rookeud en seherü ud af tot luin hen de beurt kwam In eerstgenoemde voorstad waar Paul de Cassagnao ondanks ziju geniohtuiakeitde spiuh zioh niet tegenover Oambetta caudidaat heeft durven stellen waren de kiezers zoo zeker van elkaiultr dat zg uit een aardigheid soms hm steiubiljettui nis selden Bij andere mairie droegen meer of minder havelooze personen de namen der candidatea voor wie zij stembiljetten uitreikten op de pet gespeld ea noemden zij elkander bij den naam van des aua voor wien zij werkten Zoodra een kiexer uit dea burgerstand of arbeidende klasse naderde riepen a elkander toe Hé Duval of Descazea of Chaaffbw hier is een klant terwijl zoodta een geestelqke of een buitengewoon deftig heer luider kwam er geroepen wen De Riaut ge hebt nog zooveel biljetten over hier is iemand voor je De voorbijgangers laehtea en moedigden daardoor dit spelletje aan Met ntzonderiug van Belleville waar alleen een atenihiljet werd uitgereikt werden overal elders dozqnea loodgedeeld en aangezien alleen één biljet in de bas geworpen werd was de plaats der mairies besneeuwd met weggeworpen stembiljetten s Morgens wn zes uur begonnen de kiezeik in sommige arrondissementen reeds in beweging tt komen In de voorstad Saint Oermaia kwamen de kiezers tegen half tien ia prachtige epnipagrs aangereden Na gestemd te hebben lieten zij zich naar de kerken St Sulpice en St Clotilde brengen om daar nogmaals voor den gunstigen uitsUg der verkiezingen te bidden Te zes uur s namiddags werd de stembus gesloten en begon de telling s Avonds was ofschoon het regende een graote menigte maar in de volmaaktste orde roodom de kiosken op de boulevards vemmeld De kofKehaizen waren overvol Men luisterde daar aaar de venchillende geruchten en wachtte mcB op het nieuws Te midderuaeht waren nog niet alle icsottaten bekend en zelfs s nnohts om 1 aar wantte men nog op andere berichten T Pai 4s de dag indeidasid eea fsesidag grwetat en geen VnemdeKag zon zich hebben kuiineu verbeelden dat er spraak was van zulk een rrnstijeii on keren heetea verkiezingsstrijd Is Frankrijk geilurcnde de laatste drie weken beroerd en Europa s aandacht in booge male geboeid heeft Enkele dagen geleden klaagde de UmiteHi ledsr een vreest omdat uit de verkiezingen niets goeds voortkomen kan Gelukkig wie in dezen groot nood zeggen kau Ihmute lalva tot Fiat ttUktoi tua Red ons Heer Uw wil geschiede De uitslag der verkiezingen toont dat de Oitittn wel reden had beangst te zijn De eerlijke toepassing der republikeiusche instt Hingen is een gevaar voor het Jezuitisme en de republiek heeft zonder eenigen twijfel jl Zondag in sterkte zeer gewoooen Wd is het resultaat nog niet geheel bekend dooh nea kan veilig aannemen dat Zondag nog meer dan bü Senaatsverkiezingen de meerderheid der natie ten gunste van den Republikeiusche regeeringsvorm heeft uitspraak gedaan Te Parijs dragen de meeste gekozenen een nog al radicale lilevr toch hebben daar ile caiididaten van de BefiMifiu frmtqaiH Gambetta s orgaan en nifit die van den onverzoenlijken Rappil de overwinning behashl De heer Haussmaun voor wien de Figaro op een zoo belachelijke wijs in de bres gesprongen ia o a verzekerend dat werd Haussmann gekozen de straten van Parijs steeds van vuil en modder bevrgd zouden blgven bleef ver bg zijn repuUikeinsohen mededinger achter al kreeg deze la ttste enkele stemmen te weinig om reeds bg eerste stemming gekozen te kunnen worden Gainbetta werd te Marseille Bordeaux Rijssel te Pargs gekozen In eerstgenoemde pUuts kreeg bij een ontz igelijke meenlerheid boven den radioaiu Naquct De gewezen wfect van politie de heer Renault is gekozen De minister Dufuure overwoa in de Benedeu Chareiite De iniuisler Descazea komt te Parijs in herstemming Hij verwierf 3810 stemmen de republikein Ohuulfiiur 3612 Raoul Duval de Bouapartist 3442 Gainbetta heeft den hertog Pesojzes zeer tegengewerkt eu dit maakt het twgfeloohtig of deze bij de hersteinmiug wel zal zcgevienn Doch niemand is bij de verkiezingen zoo ongelukkig geveest als BulTet Zoo helder als glas heeft de natie getoond dat zg van de dubbelzinnige of koppigreactiouaire st iatkunde van dezen Minister uiet is gediend Niet allein kreeg de republikeiasche partg Aa meerderheid maar Buffet heeft het wtinig gebaat of hij door op allerlei onbekende plaatsen ïich caudidaat te stellen de Kamer zoolit biDorll