Goudsche Courant, vrijdag 25 februari 1876

Ik tcir piï I e silMilurt werd hQ geslagen Te Oh rtel Siirrfaiti werd ll j geslagen Te Couroelles werd hij jjeslageu Te Bourges werd hjj geslagen Eu ook t Cmubotot werd hij volgens de ad daiice gelagen Ieder begrijpt van hoe root beterkinis km uitslag der verkieiingen is Bïl tNENLAND GOUDA 21 Februari 1876 Wel wel We iou dat nu gedacht heWienf Bn dat uog al Mta inwoner Van ous eenvoudig tergou £ u dat nog al een habitué van nOus Genoegen Sahj uen deu oorden vr raadselachtig aan onze laters ie sullen ome verwondering spoedig deelen ifttuucer wy hen vertellen wat de reden daarvan is Üaar heeft oowaar een Gouwenaar een beioek ge l ii pht aaq Bismarck een Oouwenaar van ouder tot Quder en niet oo maar een betrekkingloos burger ipu i at nd die pijpeufabrikaut en voorts ouderling m oud di ken is Hoe is t mogelijk I e gpi e man die tot verleden jaar in lyn vrijen Ijjd niet deed dan bittertjes en glaasjes bier dria1 B in Ous Genoegen is daar tot het idee gekomen iut hij wel iet betera kon doen Zyn eten smaakte iielH niet Luiger de geur der Goudsche grachtep i rkwikl hem niet meei kortom hij voelde zich gelukkig IWat ttjs de reden e vrees geannexeerd te worden dóór ome Duit she uaUiren die hem zoo kwelde dat hy aan Von llle een brief schreef met verzoek hem gerust te stellen dus hem rchter spoedig antwoordde dat dit Weir tot de aangelegeuhedeu van Bismarck behoorde WMom hy zieb tot dien moest wenden £ ht iblfd hij echter niet schriftelijk want zoo n iiiaiit geeft in geen geval op schrift een openhanig antnoord maar hy bezocht hem persooulqk vnderhield den grooten Bismarck over z ne an nexatieplannen 2ÜBe ervaring b dien diplomaat houdt i echter iiiet vpor och h geeft haar uit ja wel I en wet Uï den heer A Ter Gunne te Deventer en noemt aidi Joftem i O n Jt r t 1 wy hebben nattluriijk dadelijk t adresboek opgedngen om te zien waar die vrijinoedige stadgenoot voeude maar te vergeefs Hq staat er niet in Wjj v in pedeu dus hoe gewaagd dun ook dat een aangeuomeii iiaain Is Wij kennen den waren aam natuurlijk niet cu kunnen onzeu stadgenoot dus niet verklaiipeu Alleen gelooven we niet dat k $ nder 6e in Gouda garnizoen houdende officieren moet gezocht worden anders zou deze gene zinsnede b V op pag 120 en 121 zijn weggelaten Doch hoe dom ojt de schrijver is imitaats pijpeufabrikaut wy meeoden niet te mogen nalaten de aandacht pnier lezer op de mededeelingen van omen stadgenoot te vestigen Gisteren heeft de Kiesvereeniging BurgerflicU t Rotterdam tot candidaat gesteld voor de Tweede mer den beer Mr H C Verniers van der Loeff s Gravenhage Naaf wy vernemen is het mnziekèorps der dd tetütterij alhier uitgenoodi d om Zondag a s in ttvdli te Utrecht twee concerten te geven Dinsdag 29 Februari a st zal in eene verg eHttg vtó de afdeeling Gouda van het NederlandsoS hotestantenbond door den heer Ham Van Boskoop feH onderwerp worden ingeleid waafbver daarna g ileg nheid tot discussie zal wolden gegeven Ifeze vergadering heeft plaats in de zaal Jfnt en Vermaak en is alleen toegaukelyk voor de heerea èn dames die lid zyn van de afdeeling Deheeren kden kunnen dus hunne dames niet medebrengen itliz ook die als lid der vereeniging toetreden VU men lid warden dan is t voldoende Zich op 6 geVen by een der leden van t bestuur jj iB het NieuKt km dn Dag wordt naar aanleiding iftint filannen voor een standbeeld van de Gebr Houtftisn en Spinoza voorgesteld daar t natuurHjk gèkeet onmogelijk is voor allt groote mannen een Mandbiièld bp te echten en onbillgk om dit alleen Toor nkek te doen in iedere gemeente van ons vaderlalid één of zoo noodig meerdere plaatsen aan te wyzen waar een monument kon worden opgericht 3at de herinnering aan allt beroemde peisonen die in zoodanige gemeente geboren zyn of er ten nutte der menschheid gewerkt hebben levendig hield In Ueinere gemeenten kon voor enkele namen of de buste ym die personen t raadhuis worden aangewezen De gemeenteraad van Woerden heeft twee voor tellen van Burg en Weth het onderwys betreffende Trtworpen Het eene strekte om het subsidie voor dé byiondere school voor meisjes thans 600 te fcriioogeti het andere ofn aan de openbare school voor lager oiJs j téihijpdndenvqief W voegen wegens het groote aantal sotioolgaandb kinderen Alleen de beide Wethouders stemden voor In de lÉUillg jtf Itott Arr Éecbtbank van Dinsdag werd vBfoordëeM P V d K ppehmt van een vonnis van het kantoilgere t K i wUrby hy wegens het zonder V6r t iuiug jagen vetoördeeld was tot 4 boeten TMl iSch bevestiging van het vonnis a quo Het wetaontwerp van ded heer Itoens kot wyzlgitag def aohooivA berbt nwo wq veriiemeli ie ioïgédde höofdbeiAltngen lo Het kweekelingstelsel vervalt jongelingen van H tot 18 jaren zullen in de school ouder toezicht van eett ondetwyter werkzaam mogen zyn maar alleeü tot e geu otfeniüg als overgangsmaatregel zullen kweekelingéh boven 16 jaar nog gedurende 10 jaar als onderwyakraoht ib de sehool mogen werkzaam zyn met een getuigschrift van hoofdonderwyzer en schoolopziener 2o Er zullen minstens 20 rijkskweeksuholen en 20 normaallesKn van Eykawege komen waar gemeenten kweekscholen enz oprichten wordt miuateus de helft uit s Ryks kas bekostigd 3o Art 20 der schoolwet waarby bepaald is dat hulponderwyzers aan het hoofd vun buurtscholeu mogen staan vervalt 4a De stekte van het onderwyzend personeel zal wolden als volgt a vooi 30 leerlingen 1 hulponderwyzer b 60 2 a tot 12Q 3 K d Voor 120 ea voCr Ik 40 tal of gedeelten daarvan édn hul Dudbrwijzer e in een school raet meer dan 120 leerlingen minstlent 1 hulponderwyzer met hoofdonderwyzersakte 6o De traciementen zuUen geregeld worden als volgt het miBimum tractem van e n hulpouderw ƒ BOO n t van e n hulponderw met hooftloudefrw akte 800 ar f van een hoofdotületwyzer lüOO met vrye woning 6o De kosten der mibimum uitgaven zullen voor d helft worde gevonden uit s Kyks ka met behoud van art 36 in dien zin gewijzigd dat de provincie in geen geval tot bydnigeu verplicht is 7 o Voor het onder 4o genuemde is in het ontwerp een uvergati piiiid b pauUl vau 10 jaar i ad By het depart van justitie is in bewerking iie herziening der wet op het notarisambt up btlungrijfce puuttn Vermoedden wy in ous vorig nummer dat Gouda s ingezetenen gretig de aangeboden gelegenheid zouden aangrypen om Donker s Maria va ütrecld te gaan zien Dinsdag bleek dit vermoeden juist te zyn Öeeu plaatsje van Kunstmin was oubezet zelfs zy die voor den Isten rang betaald hadden en wien op den laugaten en toch ook hoogsten rang een plaats werd toegewezen bnkteu gewillig voor dezen uoodzakelijkheidsmaatregel zelfs diegeuen wrike zich tevreden moesten stellen met een uiterst phiatsje op rechter of linkerbalkou waar zoo goed als niets gezien werd waren niet t huis gebleven Gelukkig dat het op te voeren stuk zoowel als de opvoering zelve de drukke opkomst rechtvaardigden Maria van Utrtckl heeft in alle gevallen dit vereischte van een goed stuk dat het niet verveelt maar de toeschouwers boeit want tot op lekere hoogte is t ook van tooneelstukken waar dat alle soorten goed zyn behalve het vervelende soort Hut heeft echter gelukkig meet deugden Het dóet on ook karakters zien Het doet ons zieu den strijd gestreden in t hart van een fiere edele historische tlguar het doet ons lezen ia t gemoed eener moeder De JKshrijver van t stnk nnig den heinel danken dat hy voor zyne Maria van Ultecht eene mevr Kleine heeft gevonden om die te vertolken Geef die hoogst moeielijke rol lan een middelmntige actrice aan eil meer alledaagsohe kunstenares en tien tegen een dal van t stuk zoo gded als niets tereoht kornt meer dan waarscliyrdijk dat t stak was gevallen in plaats van zich zooals thans te mogen verheugen in algemeene toejuiching De verschillende rollen werden goed over t algemeen waardig weergegeven Mevr EUenbetger was in hire rol geheel op hareplaats zy Kat inderdaad de trouwe liefderijke gade van Groeneveld en in hare droef heidsuitingeh was zij natuurlyk Mej Verweert verdient niet minder lof voor de goed weergegeven babbebichtige visschefs vrouw Mej Poolma i was een alleraardigst DuiQe en mevr Coenen van OUefen voldeed eveneens Hoewel t damespersoneel by dit gezelschap verre staat boven t mannelyk gedeelte kweet zich ook dit biatste vrij goed van zyne ta ik De heer Kistenuker die de voomaamife heerenrol d i van Groeneveld vervulde toonde werkdijk daarnm teU meer werk gemaakt te hebben das vroeg v eiteiu t geval was Wy gelooven dat hy er zich eenigszins meer op gaat toeleggen Maar toch had hy biykbaar nog ui ui i gedaafl rfatheiA vM iteeersft ot oering ♦ ail l ria van Utrecht door yersAeidene tooneelttwealehten werd aangeraden jBen torste terelschte bm een goM acteur te ironfea ia tmt i Uiin op een ig meende goed geuotiveerd IfWtiek eitanneer wy nu Dinsdag zagen hoe zyn houding was op zyn vlucht en dat nog wel voor iemand met zyn flauwhirtig karakter niettegenstaande bed hiervan te recht eelt grief werd gemaakt dan moeten 4 hem dringend aanreden toch nog meer atudit Mè maken vau zyn rol Wie weet hoe rer hy t uog brengt met volhUrding I De heer Kettraan s spel was uiet fijn genoeg Men herkeuile hem steeds te veel al een verrader Slatius was Ie slim öiif zich zoo dadelyk bloot te geveh De heer Touruiaire speelde als steeds flink en met nadhijc Geene enkele der acteurs of actnces ecliter die zoo de rol in aDe Suesset weelgbf Ith Maria vaft UiniAl zelve koe kwiUll ieder Woord uit haren mtéi tMzyn volte ridht I Bh dab haar gebarenspel i enkele beweging of z werkte mede om U èeitdie pere opvatting t geven van de t A geeb tnkHéverheffing der hand of versterkte den indruk vai het gesptt k n woord Welke eenvoud wellte edfefc opvattirig welke kunst I Het oogenbltk van Deze vootttelliug was een waardtg einde van dh reeks die dit jaar door t Amaterdaüliehe gezelschap werd gegeven Onwillekeurig komt ons by dit dtldl de vraag opde lippen Wat zal t een volgend jaar zyn f IM groote veranderingen die aanstaande zyn in de todbeelwereld wat zullen zy voor Gouda baren P De waarsohynUjke vereeniging drV beste acteurt in twee gezelschappen die geregeld in de groote stbdén zulhra optreden zal die niet tengevolge hebben dat ij iil gezetcnen van Jondo of niew zullen zien öf on zulten moeten behelpen met knuatcimwa ran den 3e en 4 n Rang i De toi koinst zal t leeren En mocht t nok zyu dat Goudu s schouwburgzaal uimmenneer Uitstekeude toonf elkunstf iioar btnnrii ha itiurcn zag optrede doordat de vereeniging van riebeste krachten dit oumogelyk maakte wal hihmI lu de bewustheid dal de kunst de tooaerlspeelkuustin Nederland met die vereeuigiiig gebniit is zullende oitwikkeldeu en wezenlijk belangstellenden zish gaariie dr opoffering dier enkele voorsteHingi n gefrciiisteu efl de minder ontwikkelden Dfe zullen zich spoedig tevreden léeren tellen met voorsullingcu vol akeligheden en moordlafereelen van de hh Bouwmeester Stoete Nieuwcuhuis of hoe die htereu meermogen heelen Wy zullen vol belangstelling de kamende zakenafwachten doch pennilieeren ons ten slotte deze opmerking VoOr de habitués van de abonnementsvoorSteliingeir in l Kunstmin was t tot heden niet dikwyis weggelegd Holbudschc stukken te zien opvoeren wy bè doelen natuurlyk oorspronkelijk Holland e stukken waarin echte Hollanders optraden Is dett kenirik making met een IIollanil ch stuk hen bevallen Wj gelooven deze vraag bevestigend te mogen beantwoorden Welnu laten zy hierdoor zich voelen aangespooid steeds Hollandsche stukken van goede reputatie te guad bywonen en voorts om de vireenigiiig die ten do l heeft t aaufal goede HolUndsche tooneelstukken t vermeerderen en reeds met vrucht werkzaam w in dien geest te steunen te sti uneri met ultc kracht tt niet na te luien lid te warden der vereeBiging iltt den naam voert vau t Nederlaudsoh Tooueelverboud De tweede kamer heeft Dinsdag hare werkzasinbMlelt hervat De hh van der Solirick van Rappard el van Nispen zyn na eedsaflegging toegelaten Ingekomen is o a een wetsvoorstel van den heet Moerts tot wyziging van enkele bepalingen der o derwyswet van IS67 De dis us8iëtt Over de auiker conrentie n de l kerwetten zyu bepaald op Maandag 18 Féb UM die over de wet op het hooger onderwys op MaJiiKllt 8 Maart In le tdttfng van Woensdag wérdian tot tooNtlttiM der afdeelingen gekozen de faeeren JonckUoM Bt tkri Geertseraa van Rappard en Wintgena tot odder voorzitters de heereti de Vrie Fabins an Bak Ib ger fu van de Putte Ingekomen is nog eei 1 Wsive van den irdnister van oorlog w arb $ hy W aanhangig gebleven ontwerp tot regèlibg der rniHtaS penKioentjn by de landmacht intrekt Volgen het PétU Jitmiat bt de ben mÖ I li r r Rdhst in VA b gln a Mairt te BrUssd optreden Vhn daar zibh Baar federland b tm tM diaa bver Antwerfen nilar fiogehtud vartrekken itt meii rnètmt hebben de hutters té 2iandatn d kW Ak Mlnfistet van Binnenlaudsche Zakea vernietiging verzocht heliben van hei vonnis van den schnttenraod wattiiS zy voootdeeld werden tot geldboete wegens het niet verschynen ter inspectie ten alfRDord ontvangen dat geen wettelyke bepaling den Minister de bevoegdheid geeft vonnissen van siéhuttersraden te ftrfitttigeb en dns hun ertoèk niet kan ingewilligd worden In eene vergadering van de afdeeling s Gravenhage der Hollsnsche maatscbappy van landbouw in de residentie gehouden i o a besloten ij dat er in de maand Maait aanstaande te s Hage eéne harddraverij met paard en chais zal plaats hebbén waartoe evenals vroeger een crediet van 500 werd verieend 2a dat er in de maand September a aldaar lal gehouden worden eene lentoonatelling van Truohteu op groote schaal waartoe aan het bestuur eelt crediet van 800 werd toegekend Beti belangrijke bedrage tOt de kennis van den gezondheidstoestand des lands is van wege het Departemeul van Binnenlaudsche Zaken by de firma van Weelden Miugelen Ie s Gfavenhage veraohenen namelijk eeh OMriitU M ife fokkat tpidemie ia Ni4trla d w 1870 1873 Vau wege het dejpartement vrérd die taak opgedrageo aan dr V O de Meyet tè Utrecht en dr Carsten te s Gravenhage die als lk nWstofl n voor de zamenstellidg van dat overzicht boofdziki lyk gebmiktfn de jaarverslagen der geuee kuudigr inspeeteuM en endere gegeven Welke aan het departement vau biuuenlandsohe zaken te verkrygen waren Zy hebbeu vooral getracht den drkad tp vinden die de sterfgevallen aan pokken in Nedartand sedert 1865 aau elkander verbindt en duidelijk te doen uitkomen 1 hoe de schrikbarende verspreiding der ziekte die in twee aan elkander verbonden cpidemién sedert 1 Januari 1866 tot aan hel einde fta 1873 in ons vaderland 22 723 inenachen wegrukte het gevolg ia geweest van onkunde zorgeloosheid en onwil 2 hbe men de verspreiding had kunnen verhoeden indien véór haar oLtwikkeliitg algemeen gebruik Ware genaakt van het onaokatbare voorbehoedmiddel dat Jeniuir het eerst heeft ontdekt eu ïtadieu by de eerste leekenen van hit dreigend gevaar allerwege goede vuaraohriften U staan hadden en xjowel de gemecntebeeturen als de geneeskundigen en de overige ingezeteueu hadden willen zameuwerken om de vuorscbrifteu goed en krachtig uit Ie voeren a hoe men is de toekomst zal moeten handelen aU men de herhaling van zulk een ontzettende ramp VI il voorkomen lu Zutdhollaud alleen bedroeg het getal der overicdenen 1191 waarvan te Dordrecht 123 te Schiedam 127 te Gouda 166 te Delft 291 te Leiden 409 te i Gravenhage 1586 eu te Rottbrdam 1764 De zameneteller van hei overzicht komen tot de oonclusie dat de ervaring hier en elders heeft geleerd 1 dat de verspreiding van de kinderpokken het grootst en het doodeiykst is waar de tegenstimd tegen het inenten het hevigst is 2 dat de kans om door de ziekte aangetast ta worden voor uiet ingeenten veel grooter is dan voor iiigeénten 3 dat hoemeer Itietingeenten in een kring zamen wonen des te teer onder hen vertoevende ingeënten gevaar loopen want de besmetteiykheid der ziekte wordt te grooter naarmate de aangetasten taUyker en dichter opeengedrongen zyn 4o dat alle uiet ingeénten dus voor de volksgezondheid gevaariyk zyu Zy meenen dat ook deze epidemie heeft kunnen Ikeren dat het nimmer gelukken kan de beamettelyke epidemische ziekten te verhoeden of zelfs maar te beperken wanneer geen andtre middelen kunnen wordeA gebezigd dan die van voorlichting raadgeving het beschikbaar stellen van geneeskundige hulp en ontsmettiugsmiddrlen en dergelyke meer De eenige afdoende middelen tot het weren van die epidemieu I algtmeeu zyn feiteiyke afzondering der aangeDisten en onttmettiiig van al de in hun omgeving aangetroffen voorwerpen en tot het weren van de kinderpokken in t Injwnder bovendien nog écu algemeene vaccinatie en een op gepaste tyden erliaalde revaccinatie Niet dat de zamenstellers van het overzicht verwachten dat de toepassing van zoo strenge middelen zelh al waren deze omringd met de noodige waarborgen tegen willekeur en onnoodige belemmering der peraoonlyke vryheid het vereet pn de ontduiking niet veeleer zullen doen toenemen iihar het is wenttbhet k dat het lubUek geen sohoone vhiAten verwaohte tan hétgden inderdaad slechts hMe maalrrigMeb zyA De heer P fabrikant van brandkasten te Breslau OBtVlBg dezer dagen een kistje uit Ohlau Hy nam hk ihede naar zyne huiskamer alwaar zyne vrouw ea tikd ren bijeen waiea eu wilde het Idau open breken Dsar dit niet nakkeUjIrgingv kwam zynevrouw hem te hulp om dOor middel Vah een stemvork het dek el te doen opeAspriugeu Alvorens dit gelukte bemerkte hy dat de stelnvori aati Bet uiteinde zWart wa geworden Niet wetende wat dit kOn zyu besloot hy met de uiterste voorzidittgheid euUngiaam te werk te gaan Toen hy het ki t eiudelyk had geopend bleek het gevuld te z n metanderhalf poad buslEruid bétk met 13 perdtssirtilB in verband met een kleinen toestel alles zoodanig ingericht dat wanneer het kistje met een ruk werd geopand het kruid moest vuur vatten en er eene sterke ontplofling moest volgen Door zijne voorzichtigheid was die toeleg verydeld By onderzoek i gebleken dat het kistje te OhUu ter verzending wa afgegeven door den slotenmaker Karl Kapttscynsky onder den valachen naam Julina Romer Op heteerste gerucht dat er een onderzoek pUat had is hy op de vlucht gegaan Daar de verpleging van den mond en der tanden volgens oorded van alle geneesheeren noodzakeiyk en heilrijk voor de gezondheid der meuschen is en voot veel lijden en onaangenaamheden bewaart too is het plicht hiervoor het beroemde met het glansrykste gevolg bekroonde ANATHEEIN MONDWATER van Dr POPP k k Hof Tandarts te Weenen ip herrinuering te brengen Geen middel werkt zoo Bjpoedig en zeker tegen tandsteea bullen gezwellen bederf in den mond zelb legen scorbunt als dit heeriyk sap dat daarenboven voor gezonden het zekerste voorbehoedmiddel tegen alle mondziekten is Opwekkend verfrisschcud den adem feüogetd werkt het vooral op de tanden welker gezondheid en natuuriyke kleur bewaard en weder hersteld wordt Het verdrytt de wyusteen de pyn aan holle of brknderige tanden en heelt hel ligt UoedeDd tattdvleeaeh Tegen elke tandpyn rhunutisch of zenuwachtig werkt het snel a leker en bewaart den welriekeuden adem terwyl het alle sohadeUjkt beslanddeelen uit den mond lerwydert De zegenrijke werking van dit sop kan daarom alhsn taodlyders niet genoeg aanbevolen worden BLAUWBAARD Wat rilde ik in myn kinderjaren wanneer men my vertelde eigenlyk was zulks verboden maar de kiudermeid deed het nu en dan toch op voorwaarde dat ik het stil zou houden van dien verschrikkeUjkeu BLAUWBAAnn die zyn vrouwen achtereenvolgens ophing in deaeUde ggooto nokaohtige kamer tVat klopte myu hart wat klokte inyu adem wat persten zich myue lippen krampachtig samen wanneer ik voor de ik weet niet hoeveelste keer maar altyd met dezelfden angst alaof het voor de eerste maal waa vernam dat er bloed aan den sleutel kleefde die den toegang tot die akelige kamer moest openen I Mya geloof aaa BLxVWBiAtb i sedert verdwenen tenminste aan dien Blauw li bb waarvan de kindermeid vertelde Maar er is een andere Bladwbiau die veel meer vrouwen vermoordt dan de Blauwbiaed van het aprookje die de vrouwen niet ophangt zoo in e n maar ze langzamerhand doodmarUlt Kent gy dat huisgezin van dien werkman IB uwe buurt man vrouw en drie kinderen Wat was dat een aardig paartje toen zy in den echt traden De buurt wa opgetogen en menigeen wiei toen het paar uit de kerk kwam voetzoekers die wét is waar slecht gemaakt waren en dus weimg klapten met zooveel kracht en in zoo u overvloed dat ieder begreep dat het hier geen eenvoudige opvolging van eene gewoonte was nuiar dat men het deed uit pure pret dat het paar getrouwd was Getrouwd dat wil eggen vetboaden zoo goed als voor het leven Als iedereen dal vooruit bsdocht dan zou de burgcrlyke stand waarschyulyk minder te doen hebben Maar men trouwt meestal op een Iceftyd dat men zoo diep niet nadenkt over den stap dien men doen gaat Ze waren don getrouwd hy verdiende een flin weekloon zy had van haar spaarduitjes en vaueeni kleine bydrage van hafr ouders een fiiuk huishou dentje kunnen koopen Haperde er dan niets aan het geluk van die twee P Neen ja neen ja toeh wel Jan was een vroolyke jongen nu dat is een gelukkige gift ten huweiyk Maar Jan lustte hem wel zeiden zyae kennissen Nu ja véor zijn huwiiyk Zoo u jong gezel heeft nog zoo gein ge thtid eu zyn vrouwtje Sou hem wel zéo kunnen leiden dal hy geen sterkeu drank meer gebruikte ten minste niet te veel Hoev Jel vrouwen hebben dat niet gedacht en hotsviel vrouwen hebben zich daarin niet bedrogen gevonji n In den aanvang ging het goed Jan briicht al zyn weekloon thuis en vrouwlief besteedde het zoo zuinig mogelyk en bracht s wekelyks iets in de Spaarbank voor den kwaden dag Geen iaar w a er echter verslreken of Jan braoht nu eb hh wat raiiider tob zijh weekldoa thuis In den beginne gaf hy daarvoor sehoonkliuktnde rede naB op vBtt lieverlede veraon Mj echter geen nitvtnefaten meer ea deed alsof Uet zoo behoorde Jan Jan zy zyn vrouw het gaal verkeerdj gii drinkt er jenevbr Voor ge moest dat niet doen deakt om het kind dat ik wacht J n erkende zijn ongelyk eB bracht de volgende week weer het volle looa mede ook de daarop volgende week maar van Ueveriede veranderde dit wejr £ eu bit woord van de vrouW lokte harde woorden van den man uit Ik wil Schreeuwde hy met een vloek myne vrijheid hebben zette zyn fiet op winp de deur hard dicht dat ia altyd een onmiskenbaar blyk dat men gelyk heeft eu bleef tot s avonds laat uit Toen hy thuis kwam zat zyne vrouw hem ta woeiilen Kn Jon hy wal wel niet stom drouken maar by ziJB binneakam n vetepreidde zieh toeh een sterke lucht van alcohol eu Jan stond minder va i op zyn beenen eu keek minder rustig uit zyn oogen dan gewoooiyk Zyn tong sloeg nu en dan dobbel En de verdere geschiedenis van Jan is die van vallen en opstaan echter meer van vallen dan van opstaan HJ j viel telkens dieper en waaneer gy Jan zooals hy thans is vergelykt met aa vaa vroeger dan maakt dit een hemelsbreed ver chil £ n het huisgezia van Jou Zyne vrouw zoudt gy niet herkennen als gy haar vroeger gekend hadt Die blozende wuugen van vroeger waren ingevallen die oogen vroeger zoo sehitteraad waren detach geworden en de drie kiuieren zy za er uit om medelSjdèn tó welVeB zij kregen ooi niet genoeg voedsel want Jun had erB giBot deét v B z nloon noodig om aan zyn hartstocht toe te geven Sen slftrikkeiyke hMtstocAt erger diA eile andere Want de overspauaing van gisteren vordert vandaag een nieuwen prikkel om weer normaal te doen zyot De spaarpenningen zoo bngxaim vergaderd zya spoedig veraoioilen huiseUjk geluk zoo schillerend begonnes heeft v ig getaand Dat alle heeft BuuWBXJkftB Ai ceaOL gedaan Wilt gy de geaehiedenii van dat huiageiin verder weten Och uil uwe omgeving kedt gij de tootteetden b menigte Armoede huiselyke twisten ellende in allerlei vorm t i hetzelfde gevolg van deielfde ooizaak Meen niet dat ik den werkman geen borrel gun mee niet d ik lUleeu den werkman op het oog heb Ook in de eest geg le standen heeft hetzelfde pkal De ohuhol heet d iar Bordeaux of Bour gogne of Madera of Ch imp igne De gevolgen ziju eenigszins anders De mateneele wdvaart in het huitgüzin lydt er wellicht niet ouder maar de moreele evenzeer Geen hartriijln band meer tanehen de hnisgenooten Mie vrouw die lydt al i hei geenfciteiyken honger dau toch een moreden honger een honger naar haiselyk geluk Kinderen die reeds jong worden verwaarisoed en zyn zy ouder bon eigen vader verachten O die BliüwgyiABD heeft veel op zyu geweten Hoe zullen wy hem outhaben Zal MoltapaUcir a bond hem doodslaan IA de Afschaffingsvereenigiug hem guillotineerea Wytwyfelen er aan ofscboou wy het goede in beide Vereeuigingen waardeeren Wy staan vior het vraagstuk sl3 Laat ieder ia ne omgeving door ventandk taal door een flink voorbeeld den Blauwbaakd trachten te verdry ven Een goed woord vindt soms een goede pUats Laat voOT ieder onder oppassni waoBeer hi zyne dochter ten huvriyk fMk en niet mallootig meeneu lii zal haren man Vit neiging heeft tot drfnkéb WA knflnen leMen Is ons middel uiet radicaal we hebben geen beter Laten we daarom echter niet nalaten het toè te passen waar n y kunueo Coeperaiie M J D W H R K TBKRieriyew ÖOUda 24 Febr 1876 By kleine ofliietwtè de stemming flauw Poklertarwe puike 9 9 25 Mindere B A a J 7S Rogge pufte 7 25 a ƒ 7 40 Minded 6 75 a 7 Voer ƒ 6 25 è ƒ 6 70 Gerat puike y7 i ƒ 7 40 Mindere ƒ 8 25 fi 7S Ewer zware ƒ 4 76 a 5 25 ligte 8 76 4 4 50 De veemarkt met gewone auvoer hoewel de pr BBB hoog was echter de handel traag schapen vlug varken voor lionden van 24 a 27 cents per hif kilo magere varkens eu biggen vlug te verkoopen Aangevoerd 7 pattyeu kaas pryzen van 26 i SO Büter eerste kwaliteit ƒ 1 70 a l ïO tweede kwaliteit 1 50 ü 1 60