Goudsche Courant, zondag 27 februari 1876

ZoBdag 27 Febraari De Directie der JEDERLAi DSCnE MAATSCHAPPfJ van BRANDVERZEKERING gevestigd te TIEL Jdve dat JD de plaats van den Heer J G Brouwer NüholT thans Notaris te ütreclit lot Agent voor Haastrecht en omstreken Is benoemd de Heer H J F HEIMAN Notaris aldaar N 1796 1876 GOUDSCHE COURANT Wmm en Advertentieblad viHir Gouda en Omstrelien Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit drn vensuiker en Zwitserschenhonig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewendworden als borstthee malz extract borst bonbons enz De7 e borstsiroop werkt geneiend enverzachtend bg keelpijn heeschheid hoest pjjn in de borst krampfaoest en knchfaoest De fleschmet gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Levertraan i t K iMrstkwalen klier ezwellen bleekzncht enz Het is alleen de onaangename smaak ran de gewone lerertraan die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mnn streven geweeM de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de rersche traan aanstonds Bltreer op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig wordea wanneer zij langzamerband weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesscfaen van 30 en 50 cents I Ivpr l l Uorfr l lll v algemeene bekendheid dat ijzer een onmisbaar bestandMbXil lAj jluaaa bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorhanden is zün kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlgke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van flzer in levertraan de geschikste Een eetlepel herat 0 15 g ram zer in een licht rerteer bare n rorm De fl aco n kost 50 canta eiy B leder artikel is eene altvoerlge gebruikBaanv ilng Bovenstaande artikelen zijn te bekomen in de bekende depots roornamelgk te Gouda bj L Welter L Schenk en J C Zeldenrflk te Schoonhoven bjj Wed Wolff en Zoon te Oudtwater hg F Jonker Idenbnrg te Woerden by N C ran der Kas £ n in de andere filaatsea in de bekende depots Emmerik H VOH OIHBOBN De inMDding van ad ertenttfa kan gescUeden tot é a nnr des namiddag van den dag der nitgav ïaaatste Berichten Parijs 28 Fcbr De ministerieele Soir zegt dat Hnc Mahon het ontslag van den heer Buffet heeft aangenomen New York 2S Febr De demoeratisehe nationale conventie tui den 27sten Juni te St Loui kflcenkomen om oandidaten voor het presidentschap en vicc presidentechap te benoemen De republikeinsahe conventie van Wisconsin heeft zich tegen eene derde benoeming van Grant verklaard en Blaine gelozen tot candidaat voor het presidentschap Burgerlijke Stand tinaoRtN SI Febr Jobanoei Nicolaas WilhelmuB oaderi f i tan Keraliergen ca E X van Bloklaud 22 fiimoD Hiidcrj S dm Hollander rn E Blapkralijo Tbeodoro JuhajoM ooden P T dea Riet en k ¥ Verhoek Fre Urili Gerrj ndeta V C W fan der Laar en M Slra er Jacob oudera li Ofeigaaow en A J Eeuwenburgb Maria Adnana oadera T Bona en A M Wageuaar Slevina oudere i C van Dongen en C C Blom 23 Jobinua coders J Ëverling en H C Heerkens Joban Cathannna Merman andera H Uaael la Schepper en E Bmaemaker OïHitDM 81 Jehr A H Pofet 19 j 22 G Tubout 1 j 8 m C Bnrgkont 17 j R M Scbni Unbnrji Ij 11 m I ntHiWD 23 Febr H J Backera m H Groenondaal f Thewaaen eo G H van Benaekom ADVERTENTIËN V BeTaJlen ▼ an een Zoon M TAN DEI LAAR geb Stkateb Gouda 22 Febr 1876 Voorspoedig bevallen van een Zoon E IJSSEL DE SCHEPPBB BüsssMAKEE mJa 23 Fe bruari 1876 De Heer en Mevrouw JÜST DE LA PAISIÈBES betuigen bannen dank roor de vele bewgzen van belangstelling en deelneming bij de geboorte en het overlgden ran hun Zoontje ondervonden orden beleefd veraocht om indien zy ernstige klagten over hunne GASVEBLICHTING hebben en het hun soms onbekend mocht zjjn tot ien zfl zich in zoodanig geval kunnen wenden zulks schriftelijk te doen bg den DIEECTEÜB DER GASFABRIEK Veste O 533 DIPLOMA op de Algemeene Tentoonstelling te Lyo 1872 MEDAILLE van VERDIENSTEN op de Wereld Tentoonstelling te Weenen 1873 EEBEMEDAILLE op de Internationale Tentoonstelling te London 1873 toegekend roor het ELIXER D AKVERS Gezondheidslikeur Fabriekaat F X de BEUKELAEB verkrijgbaar hg W N Raaijmaakers Banketbakker Oostharen B 17 BODEN In al Ie plaatsen kunnen SOLIDE BODEN geplaatst worden voor een gunstig werkende maatschappij Aanbiedingen franco bijvAN DORP 0 chterburgwal B 158 A msterdam GOEDKOOPE inZIEK Dilaav Hof roor Piano Som ae non F KOK SM A te tVaneker ËToflererancier van H M de Koningin 644 WicHTT Dichter und Bauer on rertnre 0 80 Alle nummers dezer Uitgare zijn steeds roorhanden bij den lekhandelaar A B R I N K M A N U Gouda Ooaéa urnli an A Brinknin QfiSOm aUINTUS WORDT pHVUAAGD iffliiPiMiim en een Jongen bfl L WBLSCHEN Tiendeweg Sanitary Pills algemeen bekend onder den naam ran £ ngelsche Gal Slijm en Maagpillen Za houden alle rerrichtingen der roeüings en afscheidingsorganen in behoorlijk evenwicht en verzekeren op die wijze den gebruiker GEZONDHEID KRACHT en LEVENSLUST tot in hoogen onderdom Verkrijgbaar in doosjes 25 en 40 cent te Gouda bij den Heer J O ZELDEN RIJK Droogist op de Markt in alle COURANTEN worden d a d e 1 ij k opgezonden door den Boekhandelaar A Brinkman te Gouda Een afischrift is voldoende Gedur ende 2 0 Jaren beproefd inather in Preparaten van Dr 1 R POI I k k Ilof Taiidirli Z M den Keiler van Oosleiiryk te Wacneii Ho iii rgaaaa Sf S Tol vuiiing van Iioile Tanden IB ir iiten heiliaiiitr t n beter BluWel Iku h t TaiMljiluiufcfereel d it iideiceii zelf zaer makkelijk rn onder pgR ih i1 h hoïhn Tuiid kNit plaatseu dat iich dm ojto dcH VukA a het Tuiidvle tch vasthecht den Taod voor rcMcr bcdeufbabüsdt en de pijn verinjU Anathcrin Ulondwater in flHconB iL ien fl 1 75 en fl 1 20 il het voort re fel IJ kite nmldel tegen rhiniiiti tclii Iniidpgn bU ODtitekin zwellen en zweareo na hii itiiiUcLich bet lu den HHiiHezigcn latidsteen open voorkumt de nieuwe formfuf üaarvnii maakt luiitaaode taadeo weder vait duur inatherin Tandpasta Dit middel geeft rtinbeid en friBcbbeid aan dea adem n dient bovendien om de tanden een belder witten gUni te doen verkrijgen hun bederf te voorkoiuea en bet taiuivlMi te ersteiken Pnji Q 1 20 en 80 centi Plantaardig Tandpoeder Het rciuigt de taodea zoodanig dat door een dagelgkiek gebruik met uUcen de gewooiitgk zoo l iitige taoJateeii i r wijderl maar ook het glazuur der tanden aan helderheid m fijubtid toeneemt Pry per dooi 80 ceat Tantenborstels Tolgeni aau ijztiig van Dr J G Popp kk Hof Taadarti Z M dm kei er eau Ooitenrgk te Weeoeu voor VolwaBBonen fl 1 voor Kiuderen 80 Ceota § f aar schuw ing Alle beataande namaakieU van A DAtherio Mondwater t alteen op de lichte geloofwaardigheid vbq hft Pubtieum b rckend en hebben zeer veel schade ten gevolge gehad of hebben geheel neen werking teweeg gabraeht daarom waar huw ik bierroede het geerde publicum toor aankoop nQ Zolke namaakiela k k Hof Taadatta ea uitfinder der AiMtharia Pre Mra u i Waeoen Te Terkrggen te Gouda bg L Schenk winkelier op Ie Hooftstraat wyk A 123 te RotterdBOi bg F E v iii Santen Kolff apoth en A Schippeiegn 8c C bliioime yorceleinwinke te Hnge bg J L P C Sniibilié apoth te Leyden bg E Noordgk te UttMht bg F Alten apoth te Araaterdam bg F Tan Windbeim C verlcoophuis te Oudewaler bg T J van Vreumingeu te SchoonboTen b Ai W lff j De niigsre dezer Ck arant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG In de Stad geichiedt de oitgare in den avond ran DINSDAG D0NDBEDA6 en ZATERDAG De pr g per dtie maanden ia 1 75 franco per poit 2 Kennisgeving De BÜRGBMEESTEK van Gouda brengt bg de ter kennis ran de belanghebbenden dat door den Heer l rovineialen In pect ur der Directe Belaatingen enx te Botterdam op den 23a Februarg 1876 zgn executoir rerUaard Ëeu voljaars en eeu derde kwartaal kohier voor de belasting op het personeel no 6 D 7 dienst 1875 76 D it Toormelde Kohieren ter inrordrring ign gesteld in handen van den Heer Oatranger dat ieder daarop Toorkomcnde verpligt is zguen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te vpldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAAXDKN binnen welken de reclames behooreu te worden ingediend Goada den 25n Pebmarg 1876 De Burgemeefter voornoemd VAÏf BSaOlN Hi5K nJ001tN BUITENLAND Bttltenlaudscli Overzicht De minister Buffet heeft reeds zgn ontslag De heer Buffet ruste verder in vrede Hg gaat heen door niemand betreurd Het Journal Officieel bericht tevens dat de minister Dufaure voorloopig met de portefeuille T u binnriüandache xiikan en met het vioe preaidentschap vnu den ministerraad belast is Ook de heer de Meaux heeft i ju Ontslag gevraagd maar belast xich tot na de reconstructie van het kabinet met de loopende laken van gu departement vau landbouw p secretaris van binnenlandsche zaken Desjardins dnrit geheel het lot van lijn meester Hij is ook niet verkolen en heeft iusgelgks lijn ontslag genomen Het nieuwe kabinet J l eerst m de herstemming worden benoemd Waarsohijnlgk lal het tuasohen 5 en 8 Maart tot stand komen Men legt dat M oo Mahon wensehende een eerIgke proef te nemen besloteh heeft alle tnannen aan te nemen met wie het aanstaande hoofd van het Kabinet het over een programma eens kan woiden doch dat hy de benoeming van de ministers van buitenUndsohe laken van oorlog en van marine lich persoonlek voorbehoudt Dit an dat niet eer constitutioneel sou ign is hem naar men verzekert door Buffet de Brwlie en Bocher Woensdag aan de hand gedaan itao Mahon meent op die wgs voor de hnidhaving van ortle en vrede binnenslands en buitenslands tegenover eene hem onbekende vergadering te kunnen zorg dragen Het grootste gevaar dreigt evenwel hieruit dat sommigen in hun halstarrige blindheid nog altijd op de vorming van een conservatief verbond aandringen Dit conservatief verbond is een verbond van stroohalmen die de liberale strooming welke zich thans in den Unde vertoont trachten tegen U houden Dit is een even gdele als gevaarlgke poging De Boftapartisten en de ultramontanen heffen in hun bladen klaagzangen aan over den ondergang des lands De republikeinen wijzen tegenover deze treurzangen op het feit dat de republikeinen de meeste stemmen hebben gehad in die arrondisaementeu waar blgkens de statistiek de meeste verstandelijke ontwikkeling heerscht Volgens een berekening van ie Jtappel hebben tot nog toe van de leden der vroegere Nationale Vergadering 172 in de nieuwe Kamer der Afgevaardigden zitting gekregen en 200 in den Senaat terwgl 280 hunner naar huis kunnen gaan Van deze laatsten waren 178 niet als nieuwe candidaten opgetreden In de Dinsdag gehouden zitting van den Pruisischen Landdag is bg de behandeling der begrooting door den minister van landbouw ia antwoord op een deswwe tot hem gerichte vraag medegedeeld dat er onderhandelingen waren aingekgoopt met de Nederlandsohe Kegeering over de on uuing van de veenkoloniën die waarschgnlijk tot een goed einde zouden leiden In de volgende zitting heeft de minister van eeredienst geantwoord op de inteipeUatie betreffende de indiening van de onderwgswet het antwoord luidde dat de voorbereiding nog niet geheel was afgeloopenen de indiening wellicht in ds volgende zittiug louplaaa faefakn De bondsraad heeft het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het strafwetboek zooals dit door den rgksdag was vastgesteld goedgekeurd De nieuwbenoemde ambassadeur te Weenen graaf Otto zu Stolberg Wemigerode zal onmiddellijk na ign standplaats vertrekken In het Engelsohe lagerhuis is een motie door Whitbread voorgesteld om de slaven oircolaire af te keuren Hg wilde dat hei Huis verklaren zou dat een slaaf eens aan boord van een Britsch schip vrij behoorde te zijn en men H M zou verzoeken alle cirenlaires instructies of bevelen die een anderen geest ademen in te trekken Dene lange discussie volgde Withbread herhaalde wat reeds velen gezegd hebben dat de eerste circukiire beter was dan de tweede omdat zij duidelijk uitsprak wat in de andere tnsschen de regels te lezen stond De laatste zei tot den slaaf wij zullen u niet uitleveren en tot den sUvenhouder wg zullen hem niet vasthouden Ten slotte werd het debat tot Donderdag verdaagd Bg de hervatting der beraadslaging heeft de regeering aangedrongen op de instelling eener koniuklgke commissie om deze zaak te onderzoeken en verkUardé zg zich ongeneigd de bestreden cireulaire iu te trekken alvorens dat ondeizoek was afgeloopen Ten slotte is met de geringe meerderheid van 46 stemmen het voorat l der regeericg doorgegaan Sir Philip Kose en de heer Stainforth leden van het door den heer Palmer gepresideerd comité dat al de Turksche fondsenhouder vertegenwoordigd hebbeu Dinsdag Londen verlaten om zich naar Konstautinopel te begeven waar zg in overleg meteen Franschen gedelegeerde zullen trachten luet de Porte eene schtkiing te treffen waardoor de belangen der schuldeisohers het best zullen worden behartigd Onlangs werd gemeld dat tusscheu den gevolmachtigden der Engelsohe regeering luit kol Stokes en den heer de Lesseps eene overeenkomst wa gesloten betreffende de tarieven der Snez Kanaal inaalschappg waarvan het gevolg is geweest dat de directie der moalschappg het protest terugneemt tegen de voorstellen der internationale ooraniissie goedgekeurd door de Porte De zaak blgkt deze te zijn Volgens de voorstellen der commissie zou aan de mnntschappg gedurende zeker tgdsverloop het recht zg verleend om boven de oorspronktlgke 10 franken per ton nog 8 franken te heffen Dit was dan eene soort van vergoeding wegens het verschil over de ben kening van den tonneuiiihoud waarover de maatschappij en ADVSBTENTI£N wordeHgepIaaiM ran 1 5 regeb it 50 Centen iedere ngd meer 10 Centen 6 BOO TE LETTERS worden berekend naar plaateniimle Afeonderlgke Nommer VUF CBNTEH de scheepvaart het niet eens kunnen worden Deae S franken zouden worden gdieven totdat het jaarlijksoh verkeer een agfer van 2 100 000 ton boeikte en dan met francs worden verminderd Voer iedere 100 000 ton meer zouden dan de recbtea telkens weder met fr worden verlaagd totdat het verkeer 2 600 000 ton biidroeg als wanneer men tot het oorspronkelijk cijfer van fr O per ton zon zijn teruggekeerd Volgens de nieuwe overeeakamit wordt voor het loopende jaar de verlaging met i frgehandhaafd maar blijft dan het tarief twee jaar staaa Eerst na 1878 komt de jaarlgksche vermindering met V fraak weder in werking Het voordeel voor de maatachappg is hierin gelegeu dat het verkeer jaarlijks met meer dan 100 000 ton toeoeemt Tegen 10 banken per ton is dit eene opbrengst van 1 millioen en deze som zal nu mede volgens de nieuwe overeenkomst jaarlgks worden besteed aan verbetering van het kanaal Kolonel Stokes is ida bêbordeelen of oSse som voor d doende rnbraïing toereikend is De geheele overeenkomst bewqst dat de LeasqM geen onnoodig verzet maken zal jegens de ËogeUoke regeering wat trouwens van een zoo verstandig man niet was te verwachten En door het samengaan vaa de directie met den grootsten belanghebbende kaa ook bet belang der anderen sleehts wordea gediend De circu a re waarbg de Turksche regeeriog aaa hare gezantea kennis geeft van hèt aanuemen der voorstelleu van Andrassy is thans ook in haar geheel bekend gemankt Wg kunnen volstaan met het onUogt gegeven uittreksel dat de voornaamste punten zeer goed teruggaf Inmiddels heeft de sultan een aieuwe IraJ geteekend waarbg volledige amnestie gegev n wordt aan alle opstandelingen die bianea vier weken na de afkondiging terugkeereu naar hunne haardsteden en wendt de Oosteurijksche regeering krachtige pogingen aan om kunne onderwerping te bevorderen De Spaanadie pretendent is spoedig door zga getrouwen verlateu de vlucht van Donegaray is on reeds bekend niet dat ook 8aballs Lizsaraga Piaal Morales de hertog van Parras e a dit voorbeeld hebben gevolgd en in Frankrglc een goed heenkomen gezadit alleen graaf Caserta bevindt zich nog bg Don Carlos Volgens de laatste berichten in de Timet bevoad Don Carlos zich in de Baztaii vallei en trok generaal Martinez Campos naar Hernani op Koning Alfonaus is te San Sebastian feestelgk ontvangea eu soa aitlr over Iran naar de grenzen begeven De Tempt had uog een telegram uit Madrid waarin gemeld wordt dat Din Carlos met 2400A man zich zonder levensmiddelen noch gesehul teruggetrokken had in de Amesooas Men geloofde dat zg zoudea trachten naar Ffankrgk te ontsnappen doch de AIfunsisten waren voorueineus hen vau alle kautan aaa te vullen eu aldus ze in te sluiten De geboortedag van Washington is te New Tork feestelgk gevierd ter wille waarvan alle zaken dien dag slil stonden ea de beurs was gesloten DUIT8CHLAND De benoeming vnn den heer von Stolberg Wernigerode tot ambassadeur aan het Oosteurijksche hof wijkt in écu belangrijk punt van de vroeger steeds door de heer von Bismurek gevolgde gewoonte af waur het geldt het bekleedeii van gewichtige betrekkingen van dien aard zoo leest men in de tf eitrZeiluiig De bedoelde diplomaat is in de diplomatie