Goudsche Courant, zondag 27 februari 1876

e3 M iiifi iJ il leggcu hü heeft tot heden eAiaÜBeAe loopbaaiT fctredeu Toch moet men aannemen dut de keuze een gelukkige keuze mag worden geiioem L Ij oeu k geluuikelijke kennis vuw daarvan aan ft0o8tenrHk9che regeering h as geonni luidde liet nut ooM dat li j te Weenen een pènmtfl graluêima zou zÉi De ijze wiurop kij zijn Imlnistratieve Iftij l cn fïift vervuld debuitpJKewone ta door Tem aan den lag gefi jiid gcdureride e jaren l t h i het voorzitterschip vau het Huia der Heeren heeft waargeiiomc geven het volste recht om ta onderstellen dat ji ü oogewaueu Toorafe nieiiwé taak aan Ji ï e ert o Al In èèn opzicht heeft die benoeming groot gewicht Er blijkt uit dat niettegenstaande de opneming der oogenanmde Arnimnriikelen in het Strafwetboek de nnzit ulijkste personen in den lande bereid zijn de j iploraatieke loopbaan Ie betrede hetgeen dqor de lericale party door hen die vijandig geznid zi n rjcgcns het Duitsohe rijk ten stelligste werd tegeiijregesproken Wie en wat hjj geacht mag worden te zijn is den lieer von Bismarck ten volle bekend want sedert een reeks van jaren zyn beiden zeer met elkander bevriend Oiik bij den Keizer staat hij hoog aangescUreVen M n vermoedt dat hjj het voorbeeld zal volgen vlln prihs von Hóhenlohe dat hij zijn zetel in dén Kyksdag zal blijven bezetten Uit Dresden wordt onder dagteekening van 21 lezer gemdd dat de lage gedeelten der stad alleen nog gedeeltelijk onder water staan terwijl de omstreken op vele plaatsen oreretrooaid zijn Men verwacht echter spoedig verbetering van den toestand want de BorenHlbe is vrij wat lager dan vroeger Intusschen heeft de geduchte stroom welke op de rivier Z t op vele plaatsen verwoestingen aangericht is te Riesa op 3 j uur afstand van deze tad gelegen de spoorwegbrug ingestort De pijler die ich nabij den linkeroever der rivier verhief ia voor den woedenden stroom bezweken Slechts weinige iii n iten v 5ór het instorten van den pijler was de trein uit Berlyn komende aan de brug gereden en 1 under eenig letsel te ondervinden Dit had plairts op den 22sten des namiddags kort na 4 uren Zoodra het enoht van het onheil te Dresden werd weniomen zond de regecring onverwijld een detachement mineurs van Riesa ten einde zoo spoedig doenlijk hulp te verleenen Hoewel de waterstand der KUie des namiddags nog zeer hoog was inag men poedig verbQtcnnï Ie gemoet zien want hoogerop ia j1 7 i rpf f a irpvillf n Tntnsicheu besDcurt men daarvan te dizcr pl uijso den invloed nog niet want le rivier staat ui j 4 21 M boven nul en sedert hedenochtend is er geen verandering in dcit stand xan bet water Het overige gedeelte der brug scfaynt fet geleden te hebben Te DosseldcHTi is de Rijn op 21 dezer buiten hare oevers getreden zoodat de straten nabij de rivier nder water staan hetgeen het verkeer naar de Rijnbnig zeer beraoeielijkt Het wassen van het water heeft even onverwacht als sneL plaats gehad Dew l men snik een plotselinge verhooging van den waterstand niet te gemoet zag is de schipbrug nift tijdig genoeg weggenomen en thans bij den gedachten stroom die hier gaat is het niet mogelijk dat plan ten ifitvoer te leggen Met het oog op den feilen golfslag heeft men schanskorven tegen de boorden van de pontons der brag bevestigd want men vreest dat stroom en storm weldra zooveel water binnen boord zullen werpen indien geen voorbehoedmiddel wordt gebruikt dat de pontons spoedig zouden zinken Aan den overkant sUSan de velden ioo hoog onder water dat indien het nog eenigen tijd blijft wassen het verkeer op het spoorwegstation Obercasasl zal gestaakt moeten worden Reeds is het zoo hoog gestegen dat het water over den apoorwegdam wordt geslagen Het Prater te Weenen is voor een groot deel overstroomd Met geweld rukte zich het s in den Doiiau los en heeft bij een kolossale waterhoogte in de naaste omstreken van AVeenen groote verwoestingen aangericht De gebouwen waarin de wereldtentoonstelling werd gehouden staan onder water jojasL ENOELAND Het deb t over den aankoop Jer aandeelen in het Siiezkanaal is weinig belangrijk geweest en zonder Stemming is de daad der Regeering goedgekeurd Juist gelijk voorspeld werd bepaalde de critiek zich tot een scherpe gisping tan de hooge commi sie aan het huis Rothschild betaald en van den te grooten prijs voor de aandeelen gegeven De heer Lowe toonde nitvoerig aan hoe de zaak goedkooper had kunnen gedaan worden hij hekelde den heer Disraeli die het groote Israëlitische bankiershuis der Rothschilds voortrok boven de Engelsche Bank en hij maakte tal van vinnige toespelingen op de manier waarpp de Regeering de krachtige invloedrijke dagblftdea van Londen op haar hand had neten te krijgen Zoowel door hem als door den heer Gladstone werd gebruik gtftlwi fan T JlAiS t Sat Engeland slechts over tien stemmen zou kunïicn beschikken op de vergaderingen van aandeelhouders De heex Glftdgtone spaarde den Minister de vraag niet of z n a stitoöp van Sandeelen niet geleid had tot ergerlijk beurspel door lieden die reruomen hiiddeu wat o til was en ig noemde het eenvoudig bdach digl dat 4e heer üisraêli aan het huis Bothswild en coiftlnissie had geschonken van 18 Ct zonder dat het de allerminste risico liep Een dergelijke daad lym bet ministerie wordt tooh i tijd goedgekeurd Fint het FarlemeBt wa door te Kei erefc Ij t g ld fe giüba het eiivoudig onmogelijk inakeii lat do Ittgeering ooit in moeidijlfe of ge ichfi e omstandigheden onmiddellijk op tigen verantwoording geld zou kunnen opnemen De openbare meeuing heeft op zoo ondubbdziiinige wijze de daad der Regeering goedgekeurd dat het geen makkelijke of aangeuuine t ïlttk voor de oppositie was haar plicht om critiek te Oefenen te vervullen De heer Disraeli he ft nu een kleine kastijding ontvangen voor de ui te Oostersch op ichtige wijze waarop hy niet zonder eeuige grldverkwisiing een grooten lolitieken zeer verstauiligen maatregil genomen heeft en op kalme rustige wijze zonder stemming of Jtrijd neemt EngelaiMl bezit Van een nuttig eigendom t Uitbreken van typhóide koorts te K iglcy ten gevolge van t verdunnen van melk en t uilwasschen der kannen met vuil water heeft in t Parlement aanleiding gegeven tot eene interpellatie De heer Charley vestigde Maandag de aand icht der regeering op dit geval en vroeg of t niet t jd werd de openbare gezondheid te beschermen door eene wet die een speciaal toezicht zuu voorschrijven op boerderijen en andere ilirlohtiilgeu waar melk verkocht wordt De heer Sdlater Booth antwoordde dat hij op het oogenblik tot t iidieiien van een dergelijk wetóontwerp niet gereed was maar dut hij desuietteniin het nemen van passende maatregelen op dit stuk mogelijk achtte en er ernstig over nadenken zou In Engeland oordeelen dus Regeering en arlemeilt deze zaak hunne zorg niet onwiwrdig r ip i i S4 2 2 T RUSLAND Omtrent de de jortatie van den bankier Brodsky ait Odessa verneemt de Ntve Freie PreiK uit vertrouwbare bron dat aanleiding tof zijne deportatie een debat ia den gemeenteraad heeft gegeven bij welke gtltgeuheid Brodsky ge egd moet hebljeu dat mon iioli tool iiidt in UcB lutii Ie willckeui lil l regeeriiig moest ondir Wirpen en di geincfiiteraiil eindelijk eens tooutu inocst dat hij niet meer oimojdig is De regeerings presiilerit Radinolf een perso mlijk vijand van Brodsky en een invloedrijk man mnet deze noorden sterk gekleurd en op de noodige wijze o erdreven niuir St 1 etersburg hebben overgebriefd en er bijgevoegd hebben dat Brixlsky die zeer radicale denkbeelden is toegedaan door zijn invloed op het vulk zeer gevaarlijk voor de rust van den Staat was Het gevolg was dat het departement der geheime politie zonder nader onderzoek zgne deportatie beval Van de geruchten omtrent leveranties van wapenen aan ïurkye het verspreiden van valsche tijdingen enz is daarentegen niets waar Toen het bevel tot verbanning kwam begaven zich Brodsky s broeder benevens de twee Grieksohe kooplieden Rodokouaki en Ridli onmiddelijk per extratrein naar St Petersburg om z lo mogelijk den Czaar tot intrekking van het bevel over te halen Tot zekere hoogte slaagden zij terstond werd bevel gezonden dat de reis van den verbannen Brodsky naar Siberië gestaakt zou worden op de plaats waar dit bevel in handen zijner geleiders zou komen ten einde vóór de voltrekking van de hem opgelegde straf een onderzoek te doen plaats hebben Het resultaat hiervan is dat Brodsky te Kaluga een stadje tusschen Orel en Tula op den weg naar Moskou eiken dag zijn invrijheidstelling tegemoet kan zien Deze wordt vertraagd alleen om den schijn te vtrmijden dat de Regeering voor het kabaal Kwicht dat over deze zaak in de bnitenlandsche pers gem iakt is Dit is dus met andere wojrden zegt de N Fr Fretie dat men te St Petersburg den moed mist een gepleegd onrecht te erkennen Wi Ik een tentimonium paupertatit I BINNENLAND GOUDA 26 Februari 1878 Heeren T P Viruly A A G vta Iterson Prince G J Steens Zijnen Dr W Tulius H W G Koning G P H Zimmerroann en Mr J Fortnyn Droogleever hebben zich te dezer slede vereenigd om gelden in te zamelen voor de expeditie naar de BovenDjambi en de Korintji vallei op Sumatra die h t Aardrijkskundig Genootschap wcnscht te ondernemen De lezers van Eigen haard zullen in dat blad reeds gedurende geruimen tijd opgaven hebben gezien van de belangrijke giften voor deze niA xmamam afgezonderd doch daaronder zeker tot hSn léed dh Gouda nog bijna niet vermeld hebben gevonden Thans zal door de optreding van bovengenoemde Contnfilsie ook hier een krachtige steun w en versohaft aan deze verdienstelijke poging van t Aardr lMkunflig Genootsehap Wfldra hopenwe neer in bijzonder op deze ondemBming t ig te kamen Zoo als wij voor eenigen tijd reeds mededeelden zal a s Woensdag ten 7V4 ure eene vergadering worden g houdt der afd Gouda en oftstreken der Verefflii ing ïétilevorderjng ♦ ii h a dlksonderwys en het choolbeio Na afloop flei gewone werkziainliedeii waaronder we met genoegen een voorstel tot belooniiig van getrouw sciioolbezoek hebben opgemerkt z d door den heer Ltlleman een debat worden ingeleiii over de stilling Geen i oedlager omlerKJft zoHder góéd toorièreijend lager oédenyt Wij vestigen de aandacht op achterstaande advertentie waarbij wordt kennis gegeVen dat de ioteeki ulijsten voor de tooneelvoorstelling op 8 Maart a t Dinsdag 29 Febrtiari wor len gesloten De voorstelling heeft plaats zooals men i eet vanVege de hier gevestigde afdeeling van het l odneelverbond en zij zal bestaan uit de zoo nstig bekende stukken Zoe en de Werkstaking Wij herinneren onze stadgenooten dat z in hunbelang handelen van in te teekeueu daar de entreeprijs bi inteekeni ng aanmerkelijk minder is Bijluteeken ng betalen leden van Ons Genóègïll ƒ0 75 uietleden ƒ 1 86 Buiten iirte kemi zyndeprijzen ƒ 1 8S en 1 75 De uiterst hooge waterstand der Lek veroonhakt in de Lekdorpen van de Krimpenerwaard groet ongerief De zalmvisscherij de Snaokert is gestaakt moeten worden Het teen en rietsnijden is oomsgelijk Ook het aanleggen der stoombooten fcwt zeer veel moeite Op de meeste stations kan de bo t niet aan het hoofd aanleggen dewijl de hoofdm alle onder water staan Men verlangt algemeen sterk naar val De tooneelvoorstelling door de vereeniging Fermtai en tf ddoen op 22 Februari te Aarlanderveen gegeven ten bate van Aarlauderveen Alphen en Onilshoom hi ift netto opgebracht y 170 22Vi De voorstelling uas druk bezocht T e minister van Aiianciëti heeft ter knnni van het algemeen gebr oht d it gedurende het jaar li iü s rijks munt zijn vervaardigd ui afgeleverd a voor rekening van httrijk i 0 15 000 centen 2 02 000 lutve oeittert i voor rekening van portfmilieren + 110 600 tienguldenstukken te zamen uitmakende eene HDmiiuile waarde van ƒ 41 110 280 Den 24steii heeft te Amsterdam ne loting onder de officieren plaats gehad tot het samenstillen v n een raad van eer ten einde uiisiiraak te doen in de znak van een Isten luit der infanterie ffandll Naar men verneemt komen er bij het leger hiprte lande op dit oogenblik 26 offloicrca van gezondheid te kort ü II Wg vernemen dat door de chefs van verscheidene spoorwegstations aan de veehandelaar mededeeling geschied is van het bericht dat de in en doorvoer van vee uit Nederland in Pruisen verboden is De heer dr J V Heije is in 67 jarigen onderdom overleden Arasterdam sohrgft het Bil heéfl een zijner beste biirgers ons vaderland een zgner zonen die op allerlei wijs velen heeft goed gedimn de kunst een wakker dienaar in menigerlei opzicht en een aantal onzer een trouwhartig vriend verloren Wat Heije ah kinderdichter en als volksSiohter i geweest weet iedereen Geen dichter in ons land wiens liederen zoo in het hart van het volk n opgenomen als de zgne Weinig scholen in ous lajid waar zijn versjes niet worden gekend en dagelijks meer gewaardeerd Ook op ander gebied il Heije hoogSf nuttig werkzaam geweest Zestien jaren lang nam hij Sitting in het hoofdbestuur dermaataehappij tot nut van t algemeen De mftatschap j tot bevordering van toonkunst bezat sedert 1843 in hem een buitengewoon ijverig secretaris Aan n onvermoeid streven heeft de vereeniging tot beoefeidng van Nederlandsehe muziekgeschiedenis voor een giei deel Raar bestaan te danken Tan Pieter Heije wa én door en door artistiek man Tvat men zegt ieriiand riet een warm goed hart wiens heengaan niet alleen in den kring zijner familie en onder zyn vrienden een ledige plaats achterlaat maar ook in wyder kringen in ons gansohe vaderland betreurd zal worden Het bestuur der te Rotterdam gevestigde vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende ooglijders Voor Zuid Holland heeft Woensdag SS m Ai SiUlikt if k ♦ éthaeiïig v nJagui ebr fclif Ier het jéir 1875 De tot nu verkregen uitkomsten hebben de verr WBohtingen in hooge mate overtroffen In vrij tekrompen gehuurde lokéjéh etdfeti tréèl rfr l pfeligjuln Toor de polyklmiek ontvaugen Slecht enlfeleu kon den klinistm hchdndeld wdrden Omdat de ruimte fer yerpleging en behandeling ontmak En thans ia èè o rufm doelm Stig gehouw aoo r otfbe ki dmpen liefdadigheid gesticht kunnen zg op het spreekuur ontirngDD da hulpbehoevenden qp de ziekentalen rexpleegd en behandeld worden 21 402 patiënten ontvingen 128 630 adviezen 1290 grootere ajeisttSn w deu verricht om van lè tallooie kleinen niet te spreken Door de vereeniging werden 4619 brillen en 37 kunstoogen verstrekt Van d t tntal lijders leverde Rotterdam 100 1 als wel van zelf preekt het grootste contingent De p oiti H ie nid UoUand leverde uit 146 gemeesten 6287 patiënten terwijl de overigen 342 in aantal uit andere provinciën of uit het buitenland kwamen Door het bestuur wordt hooge lof toegebracht aan StB yolijrerigén onvermoeiden directeur geneesheer fe H de Haas Niet alleen dat de ioriohting ijne schepping raag genoemd worden hare gansche geschiedenis is één doorloopcnde getuigenis van zijueu msteloozen rjind Ue fRtientcn oc zjn ioox hem behandeld alle kunstben ei ingen zijn door hem vnrricAt en g eel belaai loos af hij gedurende bijna tien jaren tijd en moeite ten beste voor de inriehting De vurige wenseh van het bestuur is dan ook dat Het dim verdieasteiyken man nog een aantal jaren fiegeven wdrde zijn hem Uef geworden schepping te besturen en zijne beste krachten aan ds laak der lijdende mentehheid te wijden Daar de veieeniging zoo vele diensten Aan inwoners von een aantal gemeenten in Zuid Holland bewijst achtte het bestuur zich gerechtigd bij de staten onzer pruvinete eene jaarlijksohe subsidie aan te vragen Deze is verleend ten bedrage van ƒ 1000 aan te nngen met het jaar 1876 Aan den hier te lande terecht z o gevferden Duitechen consul te Soerabaija von Buetzingslowen is door Keizer Wilhelm de Kroonorde 2e klasse atin wit lint nlel zVnrt omzoomsel verieend geworden De byiondere onderscheiding welke in vredestijd weinig Wordt toegekend hcett de heer von Bultzingslonen te d iiiken aan de verheven zelfopoflfering waarvan hij Urgenover de Nederlandsehe gewonden in Men schrijft uit Deventer Tengevolge tan het zoo onverwachte besluit van de Dnitecbe Begeeriog Marbg de in en doorvoer Van vee uit Nederfiind wrtrdt verboden ondervinden l Tele Uuitsehe kooplieden alhier groote schade daar jj tegen hooge prijzen groote inkoopen gedaan hebben Inj de uit Suriname ontvangen bladlen vindt men onder de officieele berichten 1 een bevel tot aanhouding van den procureur generaal tegen A B kaslier der Surinaamsche bank en J W S ontvaii er der in en uifgaaude rechten en aocijnsen Ik ill ra laatat gewoond hebbende te Paramaribo verdacht van diefstallen met bedreiging van vervolging tegen dcffenen die zich mochten schuldig make 1 aan het verbergen of aan het bevorderen van de vlucht Tan deze personen en 2o het ontslag uit s lands dienst van voornoemden ontvanger Naar men verneemt is hier sprake van een diefstid van ruim dertig duizend gulden uit de koloniale kas in combinatie met een diefstal Tan twintig duizend gulden nit de kas der bank De fenwht Ct protesteert in naam van het TOlkenreoiit tegen de inzameling van nDe Tyd ten bete van de door de Duitsohe Begeering vervolgde priesters Zij ziet in die inzameling schending van neutraliteit omdat de piiesters wwrveor geU wordt gegeven van Duitaoh politiek standpunt roerige ondetianen zijn ICTit Laren meldt men dat de kievieten jl Vrijdag zijn aangekomen dat is ongeveer drie weken vroeger dan andere jaren Een reunu tige onderkaak onlang in de nabgheid ♦ Hn 2ntfen opgevilcht i na onderzoek gtbleken tot den vóór Jiistorisohen tijd te behooren zy maakt ien deel uit van een voorwereldlijken olifant of mammouth Het gemeentebestuur heeft haar aangekocht om te worden bewaard in het natuur historisch kabihet aldaar Op 24 Eebr heeft eene dame te Dordrecht haren 79en verjaardag gevierd te gelijk met hare dochter kleindochter en achterkleindochter die op dcnzelfden dag hiar S2en 13 ln f 3de m jmnhg Jri ai enalfen deielfde Moorriam votreir i Op de Mariapl ts te ütr pht werd Donderdag een iia Azitaige migebctidat die omstreeks een uur tevoren het gesticht waarin hij verpleegd werd hadweten te ontvluchten OiWrid qk irerd hü naarhet gesticht teruggebr ehjt Zijn wij goed ingelioUt dra al emidtüga bö den Raad te Amsterdam een voordracht worden ingediend om een proef te nemen mei het tonnenstelsel B Op een concert te Dresden werd onlangs door een dame een piano compositie van Ludwig Harttraann gespeeld Ludwig Harttmaun die rauziekbeoordeelaar i van een dagblad schreef daarover het volgende Ook speelde de oonoeHgeefster een w l capricio van IfUdwig Hfrttmann Peze icknjver heeft vele liederen geooraponeerd dié dflwerf ge ongen worden en wel eenige oorspronkelijkheid ademen Hem ontbreekt echter talent tot instrumentatie Zijne meer of minder onbeduidende navolgingen ian Chopin moesten eigenlgk niet gedrukt zjn en behooreu zekerlijk in Openbare concerten niet te huis De heer Harttraann zal dit naar wij hopen ondersdirijven en lieh bepalen tot hetgeen h ii staat is te doen éa ons vffli dprgelijke overtollig pianomuziek verschoouen Concertgevers moesten die i$k elk geval ignorceren Ludwig Harttraann De Oaielle dtt HSpUau behelsde onlapgs een opmerkelijk artikel over de behandeling van krankzinnigen onder den invloed iran gekleurd licht Dr Ponzs directeur van het kranlxinnigen geetieht te Alessandria beeft in overleg met den bekenden pater Seoehie daarmede het eerst proeven genomen welke wer verrassende uitkomsten opleverden Hij deed verscheidene vertrekken gereed maken met zoodanig geplaatste vensters dat er zooveel mogelijk denganBchen dag licht binnenstroomde aan de kamers ende glasruiten weid een grlijke kleurgegeven Nadrie ureu in eené roode kamer te Abben doorgebracht werd een lijder steeds in een somber stilzwijgen verzonken lachend en vroolijk Een ander die hardnekkig alle voedsel weigerde in hetzelfdevertrek gebracht verzocht den volgenden dag reedsom een ontbijt en at daarvan met verwonderlijke graagte In de blauwe kamer verhaalt de heer Ponza deed ik een zeer onrustige door een dwangbuis stil geho den krankzinnige brengen die in minder dan I een uur aanm rkehjk kaliner w I Welk een invloedi blauw licht op de gfzichtszenuwen heefi bhek mij I uit het volgende Op zekeren dag geleidde ik in tegenwoordigheid van dr Bongiovanui lioogleerajiraan de üftlvemlfrit van l a via dr Manfredi in dezelfde blauwe kamer V ij hadden hera eerst de oogen toe ebonden en om hem te verbijsteren hem ettelijke malen de galerijen rondgevoerd Zoodra e hter dr Mailfredi ih de kamer kwam zeide hij ons waar hq was 1 hij had het bemerkt door een zonderling gevoel van gedruktheid Ik heb zoo gaat deheer Ponza voort een krankzinnige doen slapen 1 een vertrek met violetkleunge vensterruiten den volI genden dag verzocht hij mij te worden ontslagen daarhij zioh hersteld gevoelde Hij heeft dan ook het gesticht verlaten en ii Jfcdert goïond ei gelukkig gebleven i De Engelsche acteur Robert Knox vervulde op zekeren avond op een dorpskermis zoo natuurtijk en waar de rol van een smid dat een unidsbaas die zich onder de Wsohouwers bevond en hem vóór een flink werkman aanzag naar hem toekivjim en hem aanbood hem in dienst te nemen tegen vier en twintig stuivers in de week Een oude grenadier stond op wacht op zekeren avond dat la Partie de Chaue f Benri IV van Collé werd ten tooneele gevoerd Op het oogenblik dat de acteurs aan tafel zitt n en op de gezondheid drinken van Hendrik lY riep de e grenadier die zich ergerde dat er geen spraak was van z n koning eensklaps driftig uit Wat duivel is dat en de gezondheid van Lodevqk XV v Mlneet wordt daarop eens gedronken Een daverend npplaudissement van het publiek volgde onmiddellijk op deze woorden en van alle kanten werd de kreet htrhaald Op de gezondheid van Lodewijk XV POSTERIJEN De Directeur van het postkantoor te Goud W8tigt de aandacht der belanghebbenden op de verzendiog der brievenmail naar Neda landtoh Indie langs tie weg van Napels en verder met het Stoomschip Conrai van de Maatsohappü Nederlands de l a te busligtijig aaa het postkantoor zal plants hebben Maandag den 58 Februarij a s des morgens te 6 16 De Diiïoteur voorn 5 1 VAN KfiUriNE Staat rmi hne yn geadresseerd aiy onliek nde i vcl ouiaéd kdt Gotda in de ecMe héltt Ider aMtld Januari 1876 iit ep sohriftelijke aanvrage aan het postkantoor Gouda kunnen worden gereclameerd 0 van Tuijl Amsterdam F 4 France Amsterdam G de roo Amstertlaifi J A deJoïig ApeWoom Lafeber Beïgen Zoam C van der Vlist Gonderak Dribbelaar s Gravenhage J van de Rig UBet MMfg F Veriaaa iCtolingW i tiii ïloorifrecht Niuiwerketk N ieuwtoop A Brouwer R jft raani Wed Dalmeijer Rotterdaift A Tan Dijk Rotterdam S Jegem Katteidam P H van der Ven Rotterdam O Looman niet vemieldj J 4 Lange Woubrugge = De Directeur van het postk Gouda FA m VA KB ÜNE Burgerlijke Stand GiBosCH 2 Febr Anna Elisabeth ooden F Vilke M A E Kerrefaija t Aan Oirwiia ailm W Imf a A C ita les liitleasi OvisuDEN H Febr S KorawiKeii 1 m ijt D H Boear 49 j A T no WjjnparJen m MABTINOS JCÉAiinè KAMPHUIZEN en JOBANNA WILHELMINA COB Gouda 25 Febr 1876 Eenige kenniagening WILLEM GIJSBEET taw OBBtlBN I ffH Gouda ir5 S GEERTCETJIDA APPOLONIA JO I HANNA VEHKEUK ig Dordrecht 25 Febru iri ADVERTENTIËN A C LAMPS VAK vmf mméL Gcaida 25 Febmari 1876 m Eenige en olgemeene tennütgrvittff Heden ovterleed onxe jong9te lierelinKADUIAAN THEODOOR nog slechts 9 buhuden ond i M H VAN WIJNGAARDEN M 8 TAW WÜNGMIÏDEN Gouda 25 Febronri 1876 Pout Voor de vele bewenen van dwlneanègons betoond b het overlijden van ons jongstekindje betuigem wij bj dezen oniéd bart kendank C G van dïii POST i B K J vANDERP08T iMFiAi fa GoPDA 26 Febrnari 1876 De Ondergeteekende betuig tój deie z nen hartelyken dank voor de belangsteUiag gedarende ijjne ziekte ondervonden en bericht z n geëerde Begun stigefs dat hjj hun weder persoonlek kan bedienen J S VAN MR SLOQT Goot A 26 Fiebnia ri 1876 Uiischot mol nmaira l ck 3 CBxMT SIGAKfiN Mo 866 üw beroemnie Wckelljksche Zamcnsprakén Uitgave J J H KEMMER te UlrecJu is heden voorhiuiden by den Bo8khand 4ter kll j Lange Tiendeweg te Gouda