Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1876

Woensdag 1 Maart K J ALGEMEEN MEISJES VBOUWEIV en WEDVWENFONDS en Maatschappij vaa Levensverzekering Opguicbt en gerestlgd te BOTTEBOAH sedert 1828 en 1886 Venekerin T n WEDUWEN PENSIOENEN en tm KAPITALEN m oyerlgden of op Tooraf bepaalden leeftgd Prospectuasén en inlichtingen wórden GRATIS rentidct door den Agent roor QOUDA en OMSTBBKBN A Ij WTEOKESie rr Kantoor Turftnarkt H 230 mmm m se coioqne fabm De EAU DE COLOGNE dez r Fabriek door rerschillende DESKUNDIGEN om lort zmtterheid tn fijtu btétanddeeUn boren alle andere soorten geroemd i in direrae merinn Terkrggbaar t Gouda bij B 8CHOLTEK Coiffeur De Amhemsebe Coitraot Tan 9 November 1875 No 6716 noemt deie Eaa de Cologie ntn voortbrengtel der Nedtrlandtehe Nijveth d dat men ten onregte in het Buitenland blyft toeken daar het niet voor bet Kenlsohe wtlkt Het Dagblad van Znid Holland 91 1 Gravenhage van 11 Nov 1875 No 265 xegt Met overtuiging kunnen wiLgaoede terwacKtingeH voor iet tuceee der Amhenuehe Eau de Cologne Fabriek koetterèn 4Hwt ttBt f prodnkt doet voor het Kenlsohe niet onder Het Nieuws van den Dag terzelfder tgd in No 1744 dit fabrikaat besprekende besluit met Ie one gebleken dat de Amhemeeie tEau de Cologne werkelijk voor het echte Kenlsohe water niet onderdoet 1876 H 1796 GOUDSCHE COUEAMT Nieuws en Adverteothiblad wor ÜSonda en Omslrekeo De iniending van adrertentidn kan geschieden tot é6a nur dei namiddags van den dag der uitgave moet plaats hebben en groote verwoesttagen sfa aangericht heeft toch het parlemeot zyn werkxaav heden voortgezet By monde voo den heer Symoayi ia nogmaals eene poging aangewend om eenige b zonderheden te vernemen betreffende den stand dct onderhandelingen tussehen Cis en Tranleithauiê doeh wederom zonder sueces want de miniater presidettt Kolomao Tisza verklaarde dat de regeering nog gaen mededeeliug kon doen vaa het maximum der door haar gestelde eiachen in de douaiieu qnaestie De kamer zou echter weldra op de hoogte vandengaag van Zeiken worden gesteld en gelegenheid verkrjgea daarover te oordeelen De minister had ten behoeve der onderhandelingen weder naar Weeuen willet vertrekken doch heeft zyu reis tengevolge van da overstrooraingen moeten uitstellen Het laatste water nicuws luidde dat de Doaaa vallende en alle gebaar roor de Uongaarsehc hoofdttad geweken was In de Oostenrykache Kanwr heeft ie re eth nrilaard om eeuop + een ontwerp voor een nteww burgerlek wetboek eteU ONS GENOEGEN Zaal JKÜNSTMIN jj Tooneelvcx rstelling te geven door de Veree igijig op ZOHOAO 87 FEBRUARI 1876 t dea avonds ten 7i i ore Inarvan d netto opbrengst aal strekken ten Toordeele der armen mimmmnuuimmuMY Hiatoritch TooMcUpcl ia S Bedr Ten ntt ee V ortpeh EJenmorgen te Trianon Intree voor HH Leden der Sociëteit 75 Ct per persoon Niet Leden 99 Cts Oaanderü 40 Cts Moordrecht s MANNENRm en Tooneeluitvoeringy met medewerking van het MUZIEK der Ure adiers en Jagers op MAANDAG 28 dezer in hal Lokaal hit Postruis te Moosdbbcht Aanvang ten 7 ure ntr Eerste Rang 0 99 2e Rang 0 49 NEBERLAISCH TOONEELVERBONB l afd Grouda V De INTEEKENLIJSTEN voor de TooneelW rstelling op 8 MAAKT a s £ worden DINS AG 29 FEBRUARI gesloten Tot dien uag is er nog gelegenheid die tetsofcenen in de Sociëteiten db Rkcnis en Oks Gkmoioin is Gouda terwgl personen ibuiten Gtmda woonachtig ook aan den ondergeteekends het aantal begeerde plaatsen kunnen opgeven r Namens het Bestuur der Afdeeling l f De Secretarie Mt W J FOBTUIJN DROOGLEEVEB Jr 70LES 700MINS door den Weleerw zeer gel heer 8 A v d 1 HOORN predikant te Breukelen c MAANDAG den 28 dfezer des avondsten Zeven ore in het Lokaal Hul nn Tolu 4HHI da Peperstraat te Gouda Onderwerp cHet Theoretisch en Practisch materialisme van obze dagen eene drangpreden voor het Chr Gelreform Onderwgs Toegang vrij STMlfllWIEU CEll PllTBI AUEld Verwen en wasschen GORDIJNÏIN TBUP JAPONNEN UEEREN KLEEDINGSTUK KSN ens Met Verwen M ven Beeren Kleedingtiakkm GEHEEL in ELKAAR Met Chemisch Wasschen blgft ALLES in ELKANDER Japonnen aoowel als Heeren Kleedingstukken Nadere inlichtingen geeft onze Agent de Be W TAM on PALS Markt GOUDA TABAK Iemand een weinig met de KERVERU bekend kan geplfiatst worden Brieven onder lett a bg den B bandelaar A BRINKMAN alhier i t Mi Door toevallige jomatamdigheden UIT DE HAND m kÖO EEN SCniETWILLMBOOU lang 10 el dik onder over kruis 0 80 duim midden 0 65 boveneind 0 50 byzonder gesehiki voor Water en SteenovensSCHOPPEN of KAASNAPPBN Te bevragen bji J A va WUKPISTOOB te TUI BIER VOOR GOUDA WORDT GEVRAAGD een flink en soiled AGENT ter verkoop van HOLLANDSCHE BIEREN Britven franco onder letter N met duidelijke opgaaf van ad en beroep bg den Uitgever dezer Coorant Door VERTREK naar elders TE KOOP een gebruikt doch goed onderhouden Tm NMIUACBINE TEGEN DE HELFT vanden INKOOPPRIJS Adres met franco brieven lett N aan den Boekhandelaar H J J LEUEM te Gouda K Waarom Is er geen VLUGGE SchippeF die een dienst opricht in concurrentie met de barge van Gooda op Amsterdam Voorzeiier zoude zuliis een ruim bestaan opleveren l ATTPTOi GËfl verkrggbaar bg W N JEiaaijmaakers Mevrouw ROEST VAN LIMBÜBG ïci vraagt met 1 Mei BEH KINDERIEID niet beneden de Is jaar kunnende STBIJKiCN en met de WASCH omgaan ook genegen eenig HUISWERK te verrichten loon nair bekwaamheid HALFWAS Een JONGMËNSCH geschiktheid engeneom het TABAKSKERVEN TE LEEREN Ua tegen vergoeding van salaris geplaatst worden Adres franco onder N 70 aan het Bareaadeaer Courant De ondergeteekende heeft de eer te berichtM dat hg DONDERDAG 8 MAART a Gouda met zgne Artikelen zal bezoeken a alsdan te spreken of te ontbieden zal zgu bg den heer A HARDIJZER Sociëteit Vredebestc op de Markt s Haoi DpTioiax Openbare Verliuringf in onderscheidene perceelea Toor den tijd van ZES JARBA van eene BOMANSWOmO SCHUUR HOOIBERG ERF ea TUIN en 3 hectaren 36 aren 20 centiaren Bouw en Weilandi staande en liggende in de Korte Akkegpen ts Gouda op DONDERDAG 9 MAART 1876 des middags ten 12 ure in het Logement m Zalm aan de Markt aldaar Nadere inlichtingen ign te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTÜÜN DROOGLEEVER te Qouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG n VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBOAO De prgs per drie maanden ii 1 75 franco per post 2 BIHTEISTLAND Itultcnlandsch Overzicht Het iwvealifrt isioh dat men in Pnmkiqk voomemena U dadelqk os de henteinnuDf voor de Kamer t Uaurt werk te luoken t u dr rrrvanging des heeren Buffet zoodat de uieawe lOtmers by de opening der littiNg 8 Miurt een defiuitirf kabinet voor iich anllm nen Men noemt nu reed den vriend vso Tkien ndcreu aoemen Léon K nault den heer Casimir P rier alt minister vsg biuneulsndaohe zaken en dra keer Taiagerens de Bort inaftelijka ond miuister van ïhien aU minister van landboaw l e nuniater Dufaure heeft bij eircnlaire de pre eten sngemaaiid de striksta onzijdigheid bij de ber temming in soht te nemen lu utwoord op verscheiden aauvr igen om ontslag Oud r lijn hoogere ambtenaren hrrft tiq verklaanL d t dén BywMea aim ter ne wySTgiAgen 4n Wt persoiiorl worden overgeMea De onderhfiijdeliagen tnsaohen de vérwhillende over aiiUpn partijen over hare houding bij de herstenmiing bc IV Ijzen dat men zich niet ten onrechte bezorgd Blaakt uver hare ourer toorbsre illusie dat zjj de Wiire conservatieve beginselen vert fentroordigen Ue Büiiupjrtistea nemep den sobijn aan alsof sq van ncliiswege gcro n lijn om aan het hoofd der conëervatieve re lders te staan zij hebben hun beroep 0 het fnlk natiHirfqk na de stemming van 30 Febr nicjeten Intrii varen Enkele teekenen toonen zelfs d it de Orieanisten niet dööf zijn voor die lokstem Zon heift Ouizots schoonzoon Cornelis de Witt in calviidos ïich teruggetrokken en zqn vrienden vereocht hiia S em uit ie brengen op den Bonnpartist eu nut op den zeer gematigden rcpnblikeinschen enn4Udi at Pecazés en Aaoul Duval zyn bezig om orer rederkeeri e hulp te oiidi rhandelen De Bonapartisten zoudej te Pary op Uecazes stemmen mits de conservatieven te Lortviers Eurc den Bonapnrtist Üuval kuzen Meer en meer blijkt het dat de verkiezingen van SO Febr een by ulergnnstigeu indruk in het bnitenlaod heb Kii nm yt De Deultcht Krentt Ztilung u de P ft het orgaan dat eénigEu t jd g leden zulke oorlogzuchu tiUt voerde beschouwen het resultaat der verki ef ug eii als een waarborg niet alleen voor de inwendige ró st van Prankrijk maar ook voor den vrede van gèheél Kuiropa In gelijken iia spreekt ook de l Jlcit iw tf ieifer Pretie die zied bijzonder ingenomen toont et de flihke houdi ttg van de Franschejltie Den W n t ébru aïL 1878 heeft de heer Jjüxker ernstige y i uldigip etv uitgcaproken betre lende de concessies voor DuiUcbÖ spoorwegen Daanp is reiie commissie bencKmd om daarover eene enqume in te stellaii U rapport dier commissie is wel lang gereed is nimmer in behandeling gekomen De hees J enzin een lid van het centrum was van oordeel 1 het thans nu üieuwe bepalingen op het verleeiien vpn CJftcessie voor den aanlog van spoorwegen wói ju gemaakt tyd is om genoemd rapport in een op i bare zitting fe bespreken en deed een voorstel in dien zin De heefeu Eiohtor en Liisker vereenigden zioh terstond met dit voorBttl hetwelk laatstgenoemde a iuleitliiig gaf zyu stAmlfiunt in deze zaak nailer Qe te lichten en ijjii eenmaal aangenomen houcfiog uitdrukkcl jt te handhaven Het voor stel van den heer Denzia wetd met eenparige stemmen aangenomen soodat de uBk waancbgnlljk nog in deze zitting in behandeUn zal komen en vaarschijnlyk tot belangrijke diaoiissiea aanleiding zal geven Of de heer Denzin door zijn voorstel aan zijne party wel een byzoudem dienat heeft bewezen is twijfelachtig want de heem Rishter en Lasker verklaarden o a het voontel aM hebben willen doen on niet den aehyn van partijhaat op zioh te laden Het doer ona uitgeaprokea vermoeden Aai het voornemen der Duitsche regeOing om oUe spoorwegen in het rijk in staataspoorwegen te veranderen ia Zaid Duiisahlüid geen sympsdiie zon vinden wordt reeds zydelings bevestigd door de aankondiging eeuer interpellatie van den heer Fisitag in de Beiersche Kamer omtrent de positie van de Beiersche regeering ten aanzien van die qnaestie Bij wenscht te vragen of de regeering van Heieren ouder zekere omstandigheden dé spoorirrgen aan M 9 afstaan De regeering hrefit nader te bepalen dag op deze vraag e aatwootden Blykens een telegraphisch bericht heeft deMiuiatrrpresident reeds spoedig aan zijne belofte voldaan Zyn antwoord is vervat in een breedvoerig vertoog waarin hij tot dele conclnsie komt irOok afgesoheidea van Beieren s gereserveerde rechten heeft de Regeering tegen het Ryksptan gewichtige bedenkingen niet alleen voor zoover Beieren maar ook voor zoover dr zaak in t algemeen betreft De Regeering kan niet de vrees van zich afwerpen dat er langa dien weg mogelijkheid bestaat op eene merkbare verandering in de grondslagen der wedrrzijdsche positien van het Kijk en de Bondsstaten Van dit standpunt uitgaande heeft zij langs diplomatteken weg eu in vrieiid ichapi elijken vorm hare ernstige bedenkingen tegen het spoorwegplan breedvoerig en nadmkkelyk te kennen gegeven De conferentie van afgevaardigden der zeestaten te Berlijn is gesloten men heeft eenstemmig het besluit genomeu den rijkskaiiselier uit te noodigen een wetsontwerp te doen gereedmaken waarbij het onderzoek naar schipbreuken wordt geregeld In het Ëugelsche huis der lords is de wet tot behoud van het huis der lords als hoogste gerechtshof van appel voor de tweede maal gelezen De in de Belgische Kamer aanhangige quaestiea betxeffendr het hooger onder ijs zullen weder voor korten tyd blgven rusten daar op voorstel van den heer Dumorlier besloten is de fittingen te schorsen tot Dinsdiig 1 Maart a s Alvorens uitbeen te gaan heeft de Kamer echter met algemeeiie stemmen liet voorstel aangenomen om voor den tyd van cén jaar althans het bestaande stelsel te handhaven volgens hetwelk de academische diploma s uitgereikt worden door de zoogenaamde gecombineerde jury i J etemn Dit stelsel dat reeds sechrt 18 9 voorloopig bestaat stelde dd Regeering voor detiiiitief aan te nemen de Kamer deinsde naar t schijnt daarvoor terug waarschynlyk omdat zoools de lieer Frère Orban gisteren zeide dat stelsel door iedereen die in t ffirkiiig gezien heeft veroordeeld is Het Italiaausche Staatsblau deelt het Koninklijk besluit mede waarby de zitting der Kamer wordt gesloten en de opening der zitting wordt bepaald op R Maart Hoewel te Buda Pest geweldige overatroolniugen heerscheii die de lagere gedeelten der sta l ouder wattr hebben gezrt zoodnt het vïrkeer met bootJM ADVERTENTlfiN wordengepl a4 van 1 5 regah a 60 Centen iedere i glt meer 10 Centen GBOOTE LETTEBtf worden berekend naar piaatamünta A onderlgka Nommen VUF CKNTSN ingediend dat met groot eulhonsiasuie is ontvaufjea Tegen 6 Maart e k zgu de leden der Zwitaes eh Bondsvergwlering bijeengeroepen tot bet konden eentt gewone zitting Men verneemt dat onder andeim de volgende voordrachten ttf tafel zullen komea een ontwerp tot regeling van den lirbeid in de fhbrieken een op de liehuting welke ten behoeve der kerkgenootschappen lal worden geheven en een ontwerp op de bosschen en wouden Men mag si verzekerd houden dat al werden geene andem wslavoordrachten in behandeling gebniëht de aaastoaade zitting het tooneel van zeer levendige beroadslagingea zal zijn Het leger van don Carlos schijnt niet de ksaaca van een butsten velddag te willen loopen V U Toloaa wordt gemeld dat de Carlisten thans by daizendea het induUo komen vragen uit Pampeluna dat negen bataljons zioh aan Martinez Campos hebben onderworpen Dit is natuurlijk het b n voa hrt einde Immers wy hebben geen de minste rsdea om de waarheid in twyftl te trekken wouop wy reeda door andere berichten waren voorbereid De part corr van het HauieMM zond onder dogteekeiiing van Zaterdag het volgende telegram Acht duizend carlisten zjjn te Tdosa aaugekonea om het Mini o t vragen De oaitistiaehe gaasraal Kgama die trachtte de desertie tegen te toadsa is door Bisoayers gedood Hanige Navarrseaohe batatjoBa zyu te San Jfstebou ip opatand gakaaua Wij kaïuiea hier tuaaohen nog het Uatsta baridit inlaascheii de ontkpooping vai net Cartistlohe drama Don Oarlos is over de grensen ge vluodt en heeft Spfnje Tertateo na den Spanjftarden te bebben medegedöeld dat hl er van afldet ban amk kig te maken In de deinocratisofae pnventie van Coaaeotieai Amerika zyn ab ondurdeel van het prograaiaM der partij onderaeheidtae bepalingen aangenottirn betreliende de hervatting van betaling in specie Ooad en zilver orden volgen dere voorstellen verklaard te zyn de eenige betaalmiddelen in de constitutie als zoodanig bekend Vsu het congres Wordt verwaoht dat het ten sjxiedigate maatregelen neme om lot iK taling in specie terug te keeren de tegenwoordige wet wu irbij hrrvauini van betaling in specie in 187 worilt vastgesteld wordt een bierenbedriegi r eiioeind omdat er geen enkel middel bij werd utiugewe fn