Goudsche Courant, woensdag 1 maart 1876

oi4S yoorgeate doel te geraken In atede L j et codiptt moeten geven eeue praotiaohe wel die de atrekkiug heeft om den voorraad in deschatkist te vermeerderen ten einde op dien grondelug de pUMngeu In metaal kunnen waiHSW vttof ook pie lrc wur or een gedeelte vaa het papierin omloop krdt oriMialeld teftq losbare HWfatiësmet laggn iBer eet nP VerOR S fblotel dtti bij Tsranderingen vu het laricf de belangen der schatkist op den voorgrond tiehooren te staan wat rermoedemk zeggen wil dat niet in de eente plaats gevraagd worden moet of e u of junAefB tak wn n veneid bescherming liehoeft dei oor ti9rile meerderheid in het Hïi verdient ondersteuning b hare pogingen om de openbare uitgaven tot het noodige te beperken en la rvau te besnoeien wat nu elf jaren lang de cjrruplie in de hand heeft gewerkt en ten buit geifóMea it UB eea keir van planderaan Men zal wel doen met in het oog te houden dat teB stellingen niet worden gegeven als volstrekte waarheid maar alleen als de raeening der demooratiaehe p ai $ Uit Washington wordt nu weder bericht dat de iniuister vos finaaeièn niet sqn ontslag oemeB lal S a ENGELAND De Juiy heeft na een voorloopig onderzoek den gi z igvoerder van de Hamburger stoomboot IVaamia Ferdinant Kuhn voor het gerecht betrokken onder iMtiahtrUW W manslag Zij heeft bevonden dat t verongelukken van de SlraHclyde veroorzaakt is door roekeloosheid en nalatigheid van de z de des gezagvoerders van de Prancmia Verder legt zg Kapitein Kuhn ten lasne na de aanvaring te z n doorgestoomd en de bemanning en passagiers van de zinlende Stratkclyit aan hun lot te hebben overgelaten Kapitein Kuhn is op vry 9 voeteo gelaten tegen cn borgtocht van £ 1000 Be gezagvoerder en de stunrliedeu van de Tran putia zyn g m t gehoord Maar inmiddels schqnt de uitspraak van de Engelsohe Jury hoe hard i bok luide niet ongegrond Terwijl de Stratkclfit lusschen drie en vier s namiddags van de Admiralty Pier te Dover waar zij haren loods had afgezet uit t kanaal stoomde kwam de FratKonia uit t Noortien liaar achterop en ha dde haar spoedig in tot zód dichtbij dat de kapitein van de Strtlieljfde deed uitweken ten einde de Duilsohe boot te laten paaseeren Toen echter z i hij ook de Tranamia haar koers veranderen zoml it deze recht op zijn vaartuig Wnciép Wil hij ons iii den grond loopen riep on ilfekeufig de kapitciu van de StnUhtli ie en weder deed hij uitwijken Miuir de Jfriuconia was reeds niet meer te ontwijken een oogeuklik later li as ly aohterscheeps tegen de StratAelydt aongeloo pèn en had in n re huid een kloof geboord die t rampzalige schip binnen weinig minuten deed naar naar dan bodom gaan De FroMouia zelf beschadigd Veilig kan men zeggen dat aan deze zeeramp de zee geen schuld heeft gehad t Was klaarlichte dag slü weer en de oever was een steenworp verwyderd De meest strafbare onoplettendheid sohqnt hier schuld te dragen En nog zou geen mensch behoeven te z n omgekomen als maar de sloepen in t reede of voor 1 minst de noodige reddingsboeien en vlotten bij de hand waren geweest Maar de inrichting an schier alle passagiersbooten is en blijft met at haar weelde en gerief nog schandelijk gebrekkig wat be treft de hoofdz tak veiligheid BINNENLAND a auix OPUDA 29 Februari 1876 tui Hflloitigen de aandacht op achterstaande tdverHMBfef Wtariiiy prijzen wordsn gevraagd voor ds lo Mi lka d hier gevestigde afdeeliug van het nRaod Xrm ïeitt die weet en die t niet weet behoeft slechts niAts C links tv wagen om hert te hooren hoe aitotcèend genoemde afdeeliiig werkzaam is lal gaarne iets bedragen tot dit goede doel In de Zaterdag gehouden vergadering van de Bottetdamsohe Kiesvereeniging Orde is nadat kolde was gebradit aan den heer Blom met algeraeene stenameB tot candidaat voor de Tweede Kamer geIctnen de heer mr H G Verniers van der Loeff lid der Gedeputeerde Staten van Zuid Holland Er vrerd geen tegen candidaat genoemd Blijkens ee by h t D p raaüaiiinêapfftinagtn telegram van dèn ïkiev fien van Titi luiRt is door den en mig Fel het navolgende uit A eh aan d Indische regeering geseind Den IS lebt Werd opgerukt tegen XXVI Mq kim Nadat twee bentingi a veel tegenstand en met een ver e van ISgesneuvsUeu war ii pnomen weid doorge aïu tot Fongo dat verinresterd werd Bet een verlies Wa S doodsn en 10 gewundeo Dsa 14 Febr werd voottgerukt langs de Atjeh rivier Miroe met de daarbij behoorende moskee en Laniterny werd genomen 2 minderen sneuvelden en de luitenants ter Beek enOppernug an 10 mindereii frs gewond Het 13de bat infanterie en twa se tifs artillerie werden naar de grens tusschen de XXII en II Moekim gezonden Deze koloune bezette Kajoelo Den 13 Febr werd Tjapoetoe eene sterk met geschut bewapende beuting na kevigen tegenstand genomen eu vterbrand De vijand vluchtte vele dooden achterlatende onaersjds sneuvelde een mindere terwijl de kapt Berkholst en de Man en 31 mindeien gewond werden Aangezien geen geschikte plaats voor eene Vestiging werd gevonden keerden de troepen terug naar Fougo hun marsch de kampoggs Tjapoetoe Larateriiy en Miroe verbrandende Den 16 Fel werd te Fongo begonnen met den aanleg eener versterking Deu 17den werd met dien arbeid voortgegaan De oosten Fanditlt rivierbenting Berouw en Blang ijoet werden opgeheven en de bezetting van laatstgenoemd n post verplaatst naar Fager Ajer ter verbinding van de posten tegen de XXII Moekim met Fongo Den 18 Febr werd voortgewerkt san de versterkingen den 19 werd die van Fongo voltooid Den 20 Febr weid aan de versterking van Pagar Ajer voortgewerkt Den 21 deed de radja van Pedir stappen tot onderwerping Bij de ageeremle troepen was de gezondheidsto stand zeer ongunstig de geest uitmuntend Da algemeeue gezoudheidstoestaud wni niet verbeterd In de zitting van de t ve de kamer vso gisttren zijn de beraadslagingen over de snikef oonventie aangevangen De hh Lentiug en Schimmelpenninek hebben de conventie bestreden Heden voottaietting De Ned Hnlponderwiizers vere niging heeft den Minister van Binnenlandsche Zaken bü adres verzocht bü herziening van de wet vaq 1867 de volgende bepalingen in het leven te roepen Dat de na m v Jhulpoiidern ijser vervangen w nrde door dien van jRdrrwijzer Dat die onderwipcrs verdeeld worden in twee klassen Ie klasse iu het bezit van de tegenwoordige hulponderwijtersacte 2e klasse in het bezit van de hoofdonderwijaeniicte Dat het minimum traotement der onderwövers Ie klasse bepaald worde op 600 en dat der onderwijzers 2e klasse op 800 en Dat aan elke school waaraan meer d n n onderwijzer werkzaam js de helft of kleinere helft uit onderwijzers 2e klasse moet bestaan Door de afdeeling s Qravenhage rsn het N O O is de volgende prijsvrasg uitgeschreven Er wordt gevraagd een nauwkeurige omschrijving van de verschijnaelen waaruit is opgemaakt dat het karaktervan een kind een Verkeerde richting heeft aangenomen een juiste opgave van de middelen die menter verbetering heeft aangewend en een uitvoerig verslag aangaande de werking dier middelen en het resultaat dat men heeft verkregen Als belooningvoor het best gekeurde antwoord wordt 50 uitgeloofd De hooge raad kamer van strafzaken deed gisteren nitspraSk op het beroep valï den proc gen bü het voormalige provinciaal gerechtshof ia Utrecht tegen een arrest gewezen in zake mr L E Bosch veratatwoordelijk hoofdreda ctëur vau het Provineiaal en Stedelyk ütrechtack Dagblai nopens diens ontslag Viin rechtsvervolging wegens laster in de courant van 10 Augustus jl ten aanzien van den bakker d L De hooge raad heeft zonder in een onderzoek der cassatiemiddelen te treden of eene beslissing omtrentde feiten te geven zich alleen bepaald tot de beantwoording der vraag of het beroep in cassatie tegen het gewezen arrest al of niet ontvankelijk is Daaromtrent overwoog het hoogste reohtscoUegie dat dat de ten deze gegeven vrijspraak gegrond is ophet niet bewezen lijn der feitelijke gronden vanaanklacht en dat tegen zoodanige beslissing het gewoon beroep in cassatie niet is torgelaten Derhalve werd de proc gen bjj het voormalig hof van Utrechtniet ontvankelijk verklaard in zijne voorziening iu cassatie Zaterdagavond trad te Amsterdam Jhr mr Victor de Stuers op als spreker in de Amsterdamsche afdeeling der NederUndsche vereeniging Volksonderwijs Het onderwerp zijner reden was het gemis aan bevordering van den kunstzin by het i j ritys Dit liet z i veel zeer veel te wensohsn OTe et in de bestaande leemte moet noodzakelijkerwijze wor den voorzien De middeneeuwen werden in den regel een tijd van stilstand en jwhtwraitgang Mnoemd ma r ontegenzeggelijk bestond er toen maer 4 tieke en Mrtetiwhe zio dan thana h t geral 91 spreker had de voorbeelden om dit te st uren cleohts om Ugaegpco In w t mag w4 de Mi rweien van dien achteruitgang In de eerste plaats gebrek aan kennis en hierin kan warden Toprzien omdat in elE msnsch zelb in den tiiinA beschaafde de licm van kdnsl in leeft Het de jeagd moet men be uBfii dus ilieut het oo C geTest 4 ff l gen school £ n juist daar wordt niets gedaan ja minder dan niets omdat men er iets doet want wat er gedaan wordt is slecht zeer slecht Men geeft er b v platen te zien die niets deugen men ondenvijst er vormleer in de onderstelling dat dit is onderwas ii het teekenen enz Doch niet alleen op de lagere school ontbreekt de ontwikkeling van kunstzin ook op de middelbare en hoogere ontbreekt dit Wat is hiertegen te doenP Qeef de kinderen geillustreerde boeken op de school eene profusie zelfs Dat zal tot distraktie leiden maar wst nood F Leeriii n die aan dit euvel mank gaan hebben in den regel goede hersenen In Nededand denkt men er vplf ekt niet aan de scholen prettig rroolijk aangenaam te maken t zyn hokken $ Ien ziet er niets artistieks geen plaatje zelfs hangt er aan den manr Men gewent net oog niet aan het ocsthetiaehe Het teekenonderwijs behoorde een algemeen vak op de aekoOl te wezen en dan diende men eene andere metkode te volgen want die welke men thans volgt is pernioieus is slecht en slecht zy n ook de teekenmecsteit Hierin moet verandering komen De spr lesemeert zijne desiderata als volgt 1 verbetering van teekenoaderwijxera in het algemeen i traBBfoimatie na sohoollokaleo ea t gebruiken van feülustreerds beekea op de scholen 8 verplicht teeköiondenrijs 4 traaiformatie van dit onderwijs Hierna had eene korte discuseie plaats waarna de voorzitter voorstelde eene commissie te bcMemea om der afdeeliug te dienen van sdvies in doe doaraa eene vergadering te beleggen om de konkrets punten te bespreken teneinde vervolgens tot kaodeleB over te gaan Te Voorst is een dijk dooifebroken o weggespoeld over een lengte vos 40 4 60 meter Van HfMa het weekUad voor da gesondheidsIcer in Nederland is het laatste aammer va den tweeden jaargang uitgekomen Dit lijdsohrift houdt op te verschijnen De red stie ea de uitgever nemen afscheid van hunne lezers in de hoop y betere tijden Het VbrteJUvsk DagUmd verneemt dat aan den inspecteur van het lager ondcriKiJs in Zuidholland door den minister van justitie is opgedragen vershw uit te brengen over den toestand vuu het ouderwifi in de c iUulaire gevangenissen te Utrecht Amsterdsqi eu Botterdam Als een bgzonderheid kan worden medegedeey dat bü den Undbouwer J Münlisff te Femis een schaap vier welgeschapen en levende jongen ter wereld gebracht heeft Naar aanleiding van het feit dat de heer 8 W Bnyssenaers zün ontslag heeft gevraagd als diplomatiek agent en konsul geueraal der Nrderiandeu in Egypte schrijft Galignanfi liawnger het volgends Het corps diplomatique iu Egypte zal weldra eea zyner invloedrükste leden en de Khedive een iqufr meest belanglooze vrienden verliezen in den persofn van den Nederluiidschen konsul generaal den heet S W Bnyssenaers die zün ontslag heeft genomen na meer d in dertig jaren in Egypte vertoefd te hebben Met den heer de Leaseps de ontwerper ven het Suezkanaal was de heer B van het begin af een der iti ie medearbeiders san dit reuzenwerk en wü beschouwen zün aftreden als een groot verlies zoowel voor Egypte als voor den Khedive want zulke mannen zün daar venals elders schaarsch Zjn opvolger is de heer Anslün die vele jaren onder den heer Bnyssenaers werkzaam geweest is en als een kundig en ervaren man bekend staat Uit Wageningen schrüfl men van den 2 Febr In de heden gehouden raadsvergadering was soa de orde een concept reglement van overeenJcomst aan te gaan met het rjjk omtrent het in gebruik geven van de lokalen en terreinen ten behoeve der op te riohtens rijkshindbouwBchool met proetitation in deze gemeente Daarin komt o a het volgende voor De gemeente Wageningen staat kosteloos aan Het rük af de lokalen en terreinen de hooge burgerschool met landbouwschool de daarin gebruik zynde hulpmiddelen en scjioolmenbelen en lolka op den 1 Mei 1414 in den toes aitd aariazü M ziilleA bevinden Daarenboven tal de gemeente in ds kosten sts maximum Wjdnsaa eene som van 20000 Meerden gelden door dié gemeente eventued te besteden iqllen haar in en irorm eener rijks sabaidie worden gsKstitneerd Het rük zal by de laudbouwsebool tevens laten bouwen eene woning voor den direpteur ea n leenar die bevoegd zullen zün tot het bnisve len van leerliwren terwül tevens de kosten van oederhoud der gebouwen hei instandhouden en uitbteiden der leermid elea het tegen brandsdiade verzAeren der eigendommen en de grondbelasting der woningen ten l 0 te uUen komen ven het rük Dit concept wordt bq raadsbesluit goedgekeurd en zal aan gedep staten worden opgezonden De gelden MP liestrüding decer kosten zullen verkregen worden nit eene leening aan te gaan door de gemeente Wageningen Die geldleening groot 34000 zal de gemeente negotiêeren door eene inschrijving te openen tKen de minste rente Deze zal tevens worden betaald uu de gewone inkomsten waarvoor jaarlüks eene som op de begrooting zal worden uitgetrokken De JfhiilaKtr ZeUuiif van 6 dezer meldt dat een tehgezehwbap van 18 personen verdeeld in tandoleden zoogenaamd faotorenfiaeres op 10 mül afstands Tan Moskan door eene meni wolven is overvallen met het gevolg dat al de reizigers benevens 6 voerliedra verscheurd werden De zesde voerman is met eene snelle vlucht te paard het gevaar ontkomen Bü het onderzoek op züne aanwüzing gedaan heeft men veneheidene eflfeeten en andere papieren gevonJtea waaruit Ueek dat ds slachtoffers waren de hoekUndsr Otto Martin wit Planen de slotenmaker Fmiiz Richter uit Leipzig zekere 8ahle el uit Zittaa f Folin uit Lemberg 2 uit Krakau 3 uit Moskan t Bussisehe timmerliedeu en de 6 voerlieden K O 1 O n i ö BATAVIA 20 JanBoril Vaa den militairen tevens eivielen bevdhebbsr te AteUn aja de vcrigeade telegrsmmen ontvangen a gedagteekend 6 dezer 1 Januui De kompong Geroet en Lompedang waar gisteren de witte vlag was geheschen en waaruit den afgeloopen noeht ons bivak werd beschoten Tetbrsnd 2 Januri De gemeeasohap over SiiuUigri en Olehfch tot stand gekönen 8 Jameri Verkenning gemaakt asar Bital ea immtermln wssr de vgand uit is gemanoevvereerd die zwaar versterkte stelling bezet Last gegeven tot inrakken der posten Soerian Foe Oe en Pooigeü Blang qoet Januari Afgeloopen naeht aanhoudend geregend Veortgegaea aanbrengen versterking Baka Badak Heden voltooid vlotbrug over lagune Sinangri aangekomen stoomer Print Atexmtier Isnuari Heden verkenning in de richting derkloof naar IV Moekimf gemaakt Allerongunstigst terrein Onze verliezen zün gesneuveld n Modureesch fuselier licht gewand de inlandsche luitenant adjudant van Sumanap mas Djedjo Bedjoj matte kogel n Kuropeesoh fuselier XvA nekten in bataijon harisan Sumanap Overigens gezondheidstoestand gunstig Geest onder ageeleude troepen uitmuntend h gedagteekend 10 dezer Januari Een tocht gemaakt naar Lamteogeh enSabaug Bq messigit Lamtengah sneuvelde Fanglima l oeda Lamtoetoe wy twee gewonden Sabangliezet Hoofd Lampaggerin onderwerping bevolking keert daar terug liaar kampongs Zn moekims thansgeheel in ons bezit Toeko Lampasei met oorlogsschip naar Kloewang ver kken om hoofden der IV moekims op te roepen ten einde geluk het Baitmamaak BÊ iéUbl i zegt over eene onderwerping tespreken ToekoeKadli wordt 21 dezer verwacht OsaondheidBtoestand bevredigend maar meer cholera Januari 13de bataijon aaagekomen Ook controleur Hiobielsen en luitenant hinees e Gedagteekend Pakan Badak 10 dezer gericht aan den kommandant van het léger 8 en 7 Janmui Voortgewerkt versterki Pakan Badak positie geschut Soerian en Foe Cfe overgebradit naar Bital en PakanBadak 8 Januari Verkenning gemaakt door VI Moekims kampong Saban verlaten gevonden en bezet vijaudelük geschut vernsgeld Een zendeling yan Lampagger gekomen mededeelenden hsofd Iv Moekims zich wil onderwerpen Tegenstand ondervonden Moekims Lamtemgah Wü twee gewonden by vüand sneuvelde Fanglima Moeda Lamtoetoe de rest vlugtte naar Lampagger Hier door onderwerping hoofd Lampagger vertraagd Daarna messigit Lamtengah verbrand 9 Januari Voortgewerkt en gepatrouilleerd gezondheid ageerende troepen gunstig onder koelie s slechts geest der troepen uitmuntend Januari Hoof4 Lampagger heden nuugen naar PakanBadak vertrokken om onderwerping aan tebieden d gedagteekend Pnkaa iBsdak 13 d ee Januari Verkenning naar Lampagger geqlK t aanwezige bevolking gesprakeat hvottuig oliÉgelaten 11 Januari Hulp ingenpepen door bevolking Immpagger tegen Toekoe Nanta ai Toekoe Tjfiuk anngah 18 Januari Verkenning war Lamhodok tevens trachten te ontmoeten hoofden VI MoeUnu Bü ageerende troepen gezondheSletoestand gnastig Qeest uitmuntend aVreefc November 1876 viel gBdureude deze maand niet veel regen Mdoor de warmte betrskkelük groot was Den 22sten des avonds ten 7 4 Bur weiA ter hoofdphiats een vry hevige schok van aardbeving gevoeld die ongeveer één minuut aanhield Den 24sten werd weder een schok gevoeld In den avond van den 26sten vertoonde zich gedurende drca 30 seoonden een helder schitterende meteoor De gezondheidstoestand der bevolking was gunstig IN O E g O WD S N Aan deo WelEdelen Heer Q V te GkHiPA M nUtrl Eindelük ben ik dan in stoot U te antwoorden omstandigheden buiten mün sohnM hebbenra belet dot vroeger te doen Boven mya stuk voorkomende in n 1791 vsn de Goudsche Courant vindt men deze vraag Hebben de Oouwenaars met het oog op den Max HaveUar het rteht hulde te bewyzen oon de Gebr de Houtmon Wilt gy nu zoo goed zün Mynheer Q Me vraag niet ait het Mg te verliezen Welnu dan Myn vriend had aonvankelük de gedochte dot de Gouweaoors met het oog op den Max Uovebor geen hnUe ksnnen brengen oon de Gebroeders de Houtman zonder zich schuldig te maken aan onderteekening van afpersing en kneveUwq H was van een tegenovergesteld gevoelen Als nu twee personen ia gevoelen verschillen wat is dan het mlooel om er naar te traditen de kwestie tot eene oplossing te brengen dus om het eau te worden Dit is de gewichtige vroog die gü mij het allereent doet Münheer Q I Zeer eenvondig Ieder legt zyn opinie en zoekt met de zyne die van zün tegenporty te versloan Er moet dus plaots hebben nyring van gcdaohten een geilaohteustrijd De deaVbeetden die overwinnen warden door ir i t itm het meest proefhondend erkend en dus oaqgeqomen Zyn de meeningen van den een even sterk als die vsn den onder don is de kwestie tusschen die twee oooplosboor Het kan ook gebeuren dot een kwestie die voor tteet opgelost schyiit nat evenwel nog niet is in het oog van adderen die dieper in oe feiten doordrinmn Jaist daaraa heb ik den stryd lossehen my en m vriend die eindigde met eene oplossing naar uu geneegen meegedeeld de oplossing toch door em verkriégen is den Münheer Q Dat men hulde kan brengen aan de Gebroeders ae Houtman met het glas in de eene den Max Havelaar in de andere hond zonder dubbelhortig te xya I Ea wij zijn tot die oplossing gekomen door ons vaa het middel te bedienen daar straks aangewezen Als gü mün eerste stuk nu nog eens met tedeerdkeid leest zult gü de denkbeelden bemedcen gededtelyk nit den Max Havelaar geput door mün vriend ontwikkeld en ook Ut Ton my d amn die tea slotte door MM heiden als het meest proefhondend zün erkend en die de kwestie in as y hebheaopgslast Als gü au een weinig verbeeldingskracht bezit Mynheer Q zult gü U den geheelen gedachtenstnjd kunnen voorstellen Dat hoop ik om U Mynheer Ql Gy die kulde brengen oon de Qehroeden de Houtman synoniem vindt met hulde brengen aan roof en afpersing want gü zegt het eens te zyn met myn vriend zooals die in het begin optrad Gü hsdt U tegenover mü moeten bedienen van het middel daar straks aangewezen d i gü hadt Uwe deiAbeelden in het veld moeten brengen en er naar moeten streven met de Uwen de münen stuk voor stuk te verslaan Slechts eenmaal doet gy iets dat er den Bchünt van heeft en veider bestormt gü mü met vragen waarvan gy de oplossing in myn stuk had kunnen vinden als gü met wst meer kalmte eo biet zoo oppervlakkig gelezen hadt Maar kom I gy wilt mü den mond snoeren door het vertoonen van een schildrrütje waarop gü op den achtergrond de feestvierende menigte plaatst die aan de Gebroeders Houtman hulde bewyst en op den voorgrond Sai ek met zün treurigen blik waarin waanzin te lezen stoot Dit schilderytje moet spieken tot het hart niet waar Münheer QP moet het onmenschelüke hetwreedaardige aantoonen van een Ceedl ter eere der Gebroeders de Houtman Die dennis gevoelt met dien Saidjah voorkomende in den Max Havelaar kan het glas niet omhoog heffen ter eere der de Houtratns too redmeert gul Nu wilt gij door te werken op de gevoeligkaid mÜKr zenuwen u daehtiK beet nemen Dit is niet ridderlijk Van U MHnheèr Ql Want bü ieder feest zoowel eenVolksfemt als een feest aan den Haard zal de verscfaüuing van di Baii dofcwtslijkhedea storen omdat er droefheid diepe droefheid spreekt nit die venchüning Bü een feest ei eere der Gebroeders de Houtman zal die versehüning niet r stoornis brengen don en ndo fa$b Dit is opinie of gü Mynheer Q moet my het oorzakelyk verband kunnen oantoonén tusschen Hulde brengen aan de de Houtmaua en hulde brengen aan de knevelary in ImKe Dit moet gy w bewijzen voor Uw sdiilderq liet door U gewensobte effeot zal nukenl Nu zal ik ü verder wüzen op eene groote inoonsequentie in Uwe redeaeering Uit Uw schryvea leid ifc deze als we opinie af Dat men aan de Gebroeders de Houtman hulde mog bewüseo jo zelfs gedenkleekenen voor hen mag gaan oprichten oU MultotuU in zyn eer herstcU U en sU onze regeenng in Indië zuiverder is geworden Dit zegt gy Mynheer J ea hieruit maak ik de gevplgtiekbng 4at gü de dieasten door de Gebroeders de Houtman Ons bewezeu niet aUeen erkent maar ook op zeer hoogen prijs stelt m ulf dat gy gedenkteekenen voor die nunaen enseht op te riohtea m met maor UUer ols de Indische kommiezeiij veranderd zal zÜn in een wüs bestunr daar Dit beweert gü kier maar wat verder in Uw meA over Behoeften tot het oprichten van staudbe ra roept gy vol vertwüfeling nit Wie gevoelt na behoefte om Houtmon te gedenken nog verder wie denkt er ooitMn hem om eindelük te besluiten met een verzjiek van U en velen uwer stadgenooten dot it toch Ueht sehenke in de diepe dnisterais die uwe geschokt zielen loodzwaar drukt dat it nu ei delyk toch eebs verteDen voor wien men iu kei algemeen een stmdbeMd moet oprichten enwaaromia het bamnder roor de Gebroeders de Houtmon Myuheer QI Dat heeft de heer Scheltenia dunkt my zee duidslyk aangetoond en waart Gy n velen uwer stadgenooten niet met die mededeeling ingenomen waarom zyt y don niet Jlink opgetreden tegen den Heer Schelt dit hsd meer effect gemaakt doa door m4t een vraag en passant esn Hf de kwiaUe Of bet topyt te brengen Mijnheer Q blijf op mifn terreiu ea behondel alleen deae vroog Hebben de Oouwenaars niet het oog op deu Mox Havelaar het recht hulde te breii i aan de Gebroeders de Hoatlnan eu müu opiuie daaromtrent is nog deielfde als die in u 1791 vau de Oombcte Csa Er is hierby selfi niet eeus spriike van eea ttandleetd al hts vi n het recti tot hulde brengen met het oog op den Max Havelaar Ik wil van dit gedeelte evenwel niet afstoppen zonder protest oon te teekenkin tegen Uwe verregaonde ineonseqaenlie en wonderlyke manier van strijdvoeren En BU teJi dotte eenige aanmerkingeD over Uw speeah De geestdrift by het sonsshouwea van de Btoodbeelden lan Vondel de Buyter en Thorfaed bestaat in w ricelijkheid niet too als gy dot w 4 denkt gü idestoeert dsor Om ü maar ieltUlaaemen dat evenw voor etel zegt MultotuU heeft op den Heer Thorbeeke 107 grafschriften gemaakt waarin een aidere geestdrift voorkomt i die gü bedodi Zoo idealiseerend is Uw geheele speedi over Behoeftiu san standbeelden Een kleia pdeelte daar waar gy spreekt over feestvieren als het gevolg nu overdreven gulheid nsaping en fatsoen bevat vtel woon maor auaht te mUden vaa die idealen Mn nnchtere vertooning En au o iahear Q ik bea beuaoii aienwagiaigof ik nu doo mijn nróeij den eereuaam verworvenheb van Uw redder ik troost my met het denkbeeld dat ik zeerKduidelijk oangetooad heb dat erzoo hier en daar nog al wat ziekelykhehl ia XJwredeneering aanwezig is Mocht dit voor U eenspoorsUg zyb om te leenn V wat jnitler uit tedmkken dan geloof ik tot nw geluk werkautmgeweest te zijk en dan zult gy mü dien eereivan Uw redder niet onthouden niet waar B O dr dienaar Februari J LÜCTOB Burgerlijke Stand GtBOSES 2S Ftbr MwU AIIe Dads osdan H Sskrovs ca N na Vliet Eliiafceth Maria rwderi G H Flus sa M Boijt w 27 FraaelKU eSdm 1 t Weltsr I es If 1 Uni 28 Aris ouden F Sloof en M is Kuitsr SqisSbs Ooverdjoi ad rt 9 it Jung s C I KuDit Oeertnidi Jekaoss asdart C P Sieeowinkel ea J C vaa dar Sluii OTiiLtBiHi e Febr O H Boertr d j M I BobIIhMii 17 j M Jinaiea 10 SL A T H Wim en tt y f Ooitenrijli 67 j I I gS l JL i