Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1876

VrUdag 3 Hurt N 1797 1876 LIEEÜHSTOSEEU EN fIJNEOOFEBUi AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co MiDcraalwatcr FabrIck Wcst Havcn B No 199 GOUDSCHE COURANT Nieun s en Adverlenüeblad voor Goiida en Omstreken ISwCBO FEISriSIELIiOIsrTOl Dit is geen zoogenaamd geheim middel het bestaat uit drnivensuiker en Zwitsencben honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het welrkt spoediger én is aifagenamer in het gebrnik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden als borsttliee malz extroct borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt geneRend en verzachtend b lBeel pijn heeschheid hoest piJn in deborst kramphoegtenknchhoest De fles k met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Imi kunT borstkwalen kUergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangeuame smadc van de g wone levertraan die aan een meer algemeen gebruik in deu weg staat Daarom i het mgn streven B eweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche tmun aanstonds filtreer op ilesschen tap en luchtdicht laat sluiten In alk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig woeden wanneer ziJ langzamerhand weken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesschen van 30 en 50 cents IIVIT I OVvrtPStSm Het is van algemeene tekendheid dat ijzer een onmisbaarbestandWHCI UVTl luaail jg j g y loed is Waar het in te geringe hoeveelheid vo Whanden is zgn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen Vas alle zoogenaamde ijzerpraeparaten is deze oplossing iaD jZer in levertraan de geschiksttt E n eetlepel bevat U 15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents ay Bij ieder artikel is eene uitvoerige gebniikaaanwJJging Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voomamelgk te Gouda Vj L Welter L Schenk en J C Zeldenrijk te ScUoonhoven bjj Wed Wollf en Zoon te Oudewater bij F Jonker Idenbul te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VON GIMBORN De insending van advertentUn kan geecUeden tot Mo aar dei namiddagB ran den dag der uitgave f ADVERTENTIËN Heden overleed tot ons aller droefheid ous dierbaar Kind ANNA in den aanralligen leeftyd van bgna 3 jaar J BREEBAART M BREEBAART Gouda 28 Febr 1876 T D Klbiw De Heer en Mevrouw BEELAERTS VAM EMMICHO VEN Speuht betuigen hunnen liartelgken dank voor de vele blaken van belangstelling ondervonden hg de geboorte hunner Uochter Bec tie 8 en 9 Maart Gouda 28 Februari 1876 De Heer en Mevrouw P DR JONG fivKKiNK BassKS s betnigen hunnen dank voor de v l bewgzen van deelneming ondervonden i het oveiiijden van hunnen Broeder 2IJ die nog PRIJZEN beschikbaar willen stellen ten voordeele van de LOTERIJ voor het RooDK Kruis ofdeeling Gouda worden verzocht die vóór den ZESDEN Maart in te zenden bjj Mej J ROEST VAM LIMBURG Haven tevens z n ook nog LOTEN a 50 cents ver krygbaar bfl Mej M MONTIJN Kleiweg alhier y In antwoord op bet geplaatste advertentie in het Oondsohe Dagblad van Zondag IL is deze dienende dat zich daartoe een SCHIPPER opdoet bji de Burgers van Gouda niet onbekend en op het vaarwater geheel te huis wenschte om die rede met den Steller van bet selve in aanraking te komen en bied daartoe de gel enheid door eenig schrgven onder lett B B by den Uitgever van genoemd Dagblad franco in te zenden voor Donderdag a s Men vraagt tegen April of Mei te Gouda EENE ZINDELIJKE en FLINKE P G niet beneden de dertig jaren goed kun oende mazen en naa jen een goed haineur en goede getuigen strekken tot aanbeveling Loon 70 met jaarlijksche opslag I Adres in perioon of franco brievrai bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda F Hoojftman Jz BOOHKWEEKER EN VEENMAN te BOSKOOP ieeft de eer te berichten dat van af heden in vsgne BooKKWEEKiBTj in de Onde Gouwe te Gouda verkrygbaar zyn alle soorten van rVEüGHTBOOMEN HEESTERS CONIFE MSN en wat verder tot het vak behoort alsmede dat door hem aldaar als BEDIENDE is aangesteld F van dbr NEUT Brieven enz worden beleefdelgk verzocht te dresseearen aan den Heer P HEUDELAAR Zeugenstraat te Gouda voor zooverre die be toekking op genoemde Boomkweekerij hebben Openbare f erkooping op DINSDAO 7 MAART 1878 s morgens 9 nre te GOUDA in de Nieuwsteeg E 17 van 1 fflPlITi lil Daags te voren te zien van 10 12 en 2 4 ure T mm VAN GEEI EN poatlmven verlangt tegen ei EKNB FATSOENLIJKE Chuubouii Dkntistb Dubbele Buurt GOUDA verwittigt dat hy een NIEUWE VINDING heeft om in de meeste gevallen de h e v i g s te Kiespgn te verwyderen zonder de Tand of Kies te trekken Verder gaat hij voort met het INZETTEN van KDNSnANDEN EN GEBITTEN volgens de laatste Methodes op Goud Zilver Caoatchonc en ZtJlGTANÜEN zonder haken of veeren welke op hetziekelgksteTandvleesch geplaatst worden aonder het wtnemen der oude wortels is onnoodig daar hjj v ïeerd wordt met het algetneen vertrouwen der Geneesheeren alhier en elders iOEDKOOPE lUZIEK vo w Piano Solo üitgavt van F KOKSMA te Fratuker Hofleverancier Van H M de Koningin 644 WicHTi Dichter ünd Bauer ouverture j 0 80 Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voothauden bij dep Boekhandelaar A B R I If K M A N te Gowh lULDER JAN FAESSEV en Donker Maria van Ulreeht Historisch Drama zjn steeds voorhanden in de LEE SBIBLIOTHEEK van P C MAAS Ju Tegen JICHT Rhumatiek t verkrijgbaar te Gouda Wed Bosmah ImiommiifiSO Aipiun l VARowiu Zb Bodegraven P Vbhsloot IfLfEDINcH Jioskoop 3 GovDKAnR Harmeien W G Kdrvium Hazerswoude J GaarkeqkeD Montfoort J A Jacobi Montjoort Wed RuNKNBlM Oudewater 5 Liefland Schoonhoven Wei Wo rvH Waarder BötiiHOOEN Woerden Gebr PrïNSWo AANUOmiN EN Zegwaar L den OüdéN Op voordeeligo voorwaarden wordep Dépd f ep aatst aanvraag aan het Hoofd Dépótbg M HAM te Utreoht Rouia Jlruk id A BrinkaJut De aiigave decerCotknuit gaidiiedt ZONDAG WOENBDAG en VRUDAG In de Stad Mchiedt de nitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DiiCK De prgs per drie nuuuulai is 1 75 frmnco per post 2 BUITENLAND RaKealandsch Overziclit VU J raukrjjk geene andere beriekten dan die de Méfadtaa ons mededeelt welk bUd Uouwens gewaouiyic en vooral wat ï niukrijk betreft goed is Ingelidit Vooreerst en dit ten vrrvolge op ons vorig overeielit ie Lej itimiaten en OrliMniaten hebben althans wat BU woordvoerder in de pf r9 betreft by nader inzien baüatea by de bersteminiug niet mede te gaan met de Buospartisten Ken bewijs te meer voor de imponnUiriteil dezer party by het volk loodat zelfs de jiudere geslagen partyen hure aanraking tohawen Pe oandidaten zolf hebben ung niet zoo duidelyk ge irukea maar man mag verwachten dat het belaag buniwr pnrtij zal gaan bóveu biui eixenbclaog De h Tir f g der republikeinen heeft veel totdescn lu p der ukea b gedragen Waar zQ tfl de minderheid ziiu soheakeu zy faun item liever aao een Orli auiat of Legitiinitt dan aan een Kelierlyke Zoo liei ft Chauffour zich in het 8e arr van Pary teng telr keu tegenover Decuzes om aan Uuval alle kaas te nnluemen ÜMiniir Férier aarzelt nog om de portefeuille van biuueul lakrn te aanvaarden die hem werkelyk dour Duf ture il niiugebodcu Teisiercnc de Bort heeft een onderhoud met Mao Ma iou gehad en toen definitief de porlefiuille voor landbouw aangenomen Men preekt u k van twee andere oud miuister van Thiers die men gusrne in het k ibioet zou opnemen Wuddiiigtou voor onderwijs en Pothniiu voor marine Buinr don moet men eerst Walloa eu Montagnao overhalen heen te gaan en deze Mshyueu liever aan te blijven Msó Mahon sohijnt gesteld te lyn op de handhaving zijner ministeii van oorlog marine en buitrnl zakeit tuodat wasrschyulyk de Cissey Moutaignao en Deoiizca zullen aaublijveu en de overige ministers gematigde republikeinen zyu Trouwens de meerderheid heeft daar reoht op OambetU heeft te Lyon weder een redevoering uitgesproken waarin hy allereerst wees op de beteekeuM der verkiezingen van 20 Februari deae droegen volgens hem in de eerste plaats een antiek rio l kanikt r omdat Frankrijk bail ingezien dat de olerioale weg zoowel binnen als buitenlands gevaarfifk was verder ontvouwde hy tegenover de verdaobtalakingen van de conservatieven bet progam van de nieuwe meerderheid die een staatkunde zou volgen van vrede ten opziohie van bet buitenland u Van vooruitgang en verzoening ten opziohte vso lust binnenland Be Maartsitting van de Kamer zal waamohyulyk kort zyn en uitsluitend gewyd aan het onderzoek der geloofsbrieven de samenstelliag der bureels en de indiening der begrooting de zitting zou daarna wolden verdaagd tot Mei Don Carlos is met graaf Cuserta naar Pau verinricken Hij M zegt men voornemens naar Engeland te gaan Vooreerst zon hy door de Pransohe regeering in het noorden van Frankryk worden geintei neerd De Spasnsche burgeroorlog is du geèindigd koning Alphonso keert aU overwinnaar naar Madrid terug een legercorps blyfl aditer om de verstrooide Carli ti8cho benden uit den weg te ruimen een veld bis of een groote sanrai op de Gariisten immers kan niet meer geschieden want Don Carlos heeft de laatste achttien bataljons die hem trouw gebleven zyn den raad gegeven de wspenen neer te leggen De terugkomst van d ex koningin is geenszins zulk eene uitgemaakte zaak als men meende de koning heeft san zyn ministers opgedragen om over de alof niet terogkomst te beslissen Men gelooft te Hsdrid dat veriof tot terugkomst tal worden gegeven op voorwaarde dat de koningin lich vestigt in eender provinciën en niet in de hdofditad De Cortes is thans deftnttief geconstitueerd onder voorzitterschap van Posada Herrera Csste ar heeft den eed afgelegd maar onder protest tegen dit gebruik De president minister Csnovss del CsstUlo noemde dit protest ongepast en bijna de gansebe veigaderiug hief hierop den kreet aan Leve de Koning lo In dezelfde zitting werd door generaal Favia de staatsgreep ter sproke gebracht van S Jan 74 bij verklaarde dat hy verplicht was geweest soo te baodvlev mdeiMKT zov f w V tatie mededeelen In den loop van het voifge jaar zyn tooal men zich zal herinneren tnsschen de mogendheden nitvoerige en bingdarige onderhandelingen gevoerd over de quaestie of de Donau vorstendommen bevoegd zyn zelfstandig handelstraktaten met andere mogendheden te sluiten nssr aanleiding van het aangaan van zoodanig traotaat tuaschrn Oostenryk en Rumeniê Door de Kmneensche Kamer is het wetsontwerp tot goedkeuring van dat tractaat reeds renigen tijd geleden aangenomen en thans is een wetsontwerp van gelyke strekking by de Oostenryksohe Kamer aangenomen Df regeering heefl zich zeer party gesteld in deze quaestie en smaakte de voldoening dat het traotaat met 145 tegen 73 stemmen werd goedgekeurd BE LOI Door den Gemeenteraad van Antwerpen is Zaterdag U op voorstel van het raadslid Jan van Beer met 28 tegen i temmen besloten dat met toog op de in 1877 te vieren feesten ter nagedaohteni van Ruben eene prysvrsag zal worden uitgeschreven welke tot onderwerp heeft de Geschiedenis van de Antwerpsohe shildersohool Die gesohiedenis zal moeten zyn een lees en leerboek ten gebruike voor het volk in de NederUndsohe taal geschreven en minstens 00 blodiydeu druks in 8 beslaan Omtrent de wijse van bewerking der stof eu de indeeliug van het werk zijn de sobryvers overigens vry alleen zal het moeten bevatten 1 biographiaohe byzonderhedeu omtrent de voornaamste kunstenaar en 2 beschouwingen over den toenemendea bloei en over het verval der Antwerpiohe kunst in de ver ohiUende tydperken van himr bestaan De deelnemers san het oouoours zullen er zich hoofdzakelyk op moeten toeleggen dat hun weck streng bistuiisch en aaiigi uaain om te lezen is Met de grootste nauwkeurigheid auUru zij de bronnen aanhalen en den tekst vermelden der werken waaruit zy putten met juiste medodeeling der bladzijden en der edities welke zy geraadpleegd hebben Aan de mededinging zijn de volgende voorwaarden verbondeu Een premie van SOO frs wordt aan den sohryver van het bekroonde werk toegekpml hetwelk het eigen ADVERTENTIËN wotAe gepiMfal van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Genten GR 00 TE LETTSBB worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlgke Nommert VIJF CENTBK dom wordt der gemeente die t op hare koslaa kan laten drukken in welk laatste geval de schrijver SO presentexemplaren ontvangt De gemeente zal ook indien zy t wenschel jk sekt het werk kunnen bten illustreeren De in te leveren stukken moeten leesbosr gesohreyea eu franco ingezonden worden aan deu Secretaris der gemeente Antwerpen uiterlijk vóór 15 Mei 1877 De schrijvers mogen zich op geen enkele wijze bekend maken bun werk moet vergezeld gson vsb een motto dat ook op een gesloten brieQe hun naam en woonplaats inhoudende vermeld moet zijn £ en qieciale jury zal door het dagelijksch bestuur v B Antwerpen lot beoordeeling eu bekroning der ingezonden werken benoemd woiden t laatste slechts in t geval het verdienstelykete werk dor bekroaiag wordt waardig gekeurd De premie zal worden uitgereikt bij gelrgeaheid der feesten welke ter herinnering aiin de geb jorte ran Eubens in 1511 Ui t aanstaande jaar te AaUreifaii T D B K U E Niets geeft een juister beeld van het Turksdui bestuur in de opgestane provincies dan de wys waarop de hervormingsIrade van deu Sultan aan de opstandelingen werd bekend gemaakt vat dan tevens duidelyk doet begrijpen waarom de Boanicrs evenmin als de Herzegow ners op de beloften rekenen De Irade wordt voorgelezen doch zoo dat geen Bosniër er iets van hoort of begrijpt Te Srrsjew weid op een afgesloten plaats de Irade asu eenige bataljons militairen het gemeentebestuur en de consuls vooigelezen de laatsteu brachten hnn beswaren in t midden doch het baatte niet men beweerde dat dit een aangelegenheid was die het binnenlandwh bestuur van het land betrof en zij dus lieh hierover niet te bekommeren hadden Nog dwazer werd het bevel der afkondiging in de overige steden uitgevoerd Te Banjalnla geschiedde de voorlezing wel is waar op de openbare straat doch alleen in de Tnrksche taal welke door niemand behalve de beambten verstaan wordt En zoo ging het in de twee grootste provinciesteden natuurlijk verneemt men in de kleinere plaatsen en op het land er niets van Doch zij die den inhond der Inwle door de buitenlnndsche dagbladen hebben leeren kennen zijn niet geneigd haar een gunstig oor te leenen Hen gelooft niet aan de beloften en wacht op de lente om met de wapens in de vuist het antwoord te geven De vluchtelingen uit Bosnië die zich in Obstenryk bevinden uieeuen dat zij tengevolge van de onderhandelingen der Mogendheden met de Porte gedwongen zullen worden naar hun woonplastaen terug te keeren doeh zy hebben vast besloten het Turfcsciie juk zich niet weder op de schouders te laten teggrn In een der grootste kolonies van vluchtelingen zeiden de Bosniër het volgewie I Wanneer men ons uit Oostenrijk dryft zullen n y den Keizer dunken dat hy ons tot heden gastvrijheid en ondersteuning geschonken heeft mèor het spijt ons dat hij on gedurende den winter in t leven heeft gehouden om ons in de lente over te leveren aan het Torksobe zwniird We zien ons dsn genoodzaakt de kinderen in de Unna te werpen en zelf door vertwijfeling gedreven den strijd op leven en lootl te voeren Wy zullen den Keiser slechts biihleii dat hij on de wapenen teniargeve die hij on £