Goudsche Courant, vrijdag 3 maart 1876

oittiïbmeii heeft opdnt w § niet weeiloos in de handen treser tirmmcn vallen Een correspondent die voor de juistheid dezer mededeeling instaat zegt dat men aau zulke uitspraken den geest die de Boeoieia b zirlt kas leeren kennen Het fa eeliter niet te denken dat Oo ni k zulk een wtwd besluit aou nemen Niet alleen dat de SlavisAe JMnrt kiug van dat land met afschav van haar eigeu Regeenng vervuld zou worden de mensohelijkheid verbiedt haar de arme gevluchte vrouwen grysaards en kin teren opnieuw bloot te stellen aan de scherpt Tm bet kwtard d r Terradertjjke Turken J p Jav$it Mteli de Seuptaehina der Boinisehe pstandriiugen Deze heeft een commissie voor de behandeling der zaken die op den opstand betrekking fiebben benoemd welke zooals wg gisteren melden len aanvoerder Hubmayer gedwongen heeft z jn outishig te uemeo Thans is zg b zig met het i elleu van een manifest Er znl een memorie worden out worpcii waarin met feiten bewezen wordt dat de Bosniers de Turken niet vertrouwen Icunnen dat de Uatti Skerif van Gulhan die in Bosnië teerst iu 1850 gepubliceerd werd de Hatti Humaynra van 1856 de Bosnische ooustitutioneele wet van 1865 de nieuwste Irade van 1876 niet ten uitvoer gelegd nerden on de Bosnische toestanden huiveringwekkend zijn Men zid in dit stuk met dankbuirheid erkennen dat de groote Mogendheden en vooral Oostenrijk het hare hebben gedaan om de Pörte tot het doorvoeren van hervormingen te bewegen doch tevens Ie keizers smeeken dat zy niet een volk zullen dwingen ouder een ondraaglgk juk terug te keereii en lasl waaronder het niet leven kan Ten slotte sullen zij verklaren dat het Bosnische volk strijden zid tnt den butsten droppel bloeds om de vryheid te verwerven en zy slechts de wapens zullen neerleggen wanneer de Halve Maan niet meer over het Vil ijet regeert Oii li rtu8 chen hebben de jongste diplomatieke stappen dtr Mogendheden eenigen invloed uitgeoefend niet op de opstandelingen zelf maar zeker op hun stille boudgenooten De BosniSrs die zouder Service hnip niets rermogM hoopten in den laatsten tijd niet zonder reden op een geheimen of openbaren bijatiiiid v tt die zijde Kort voor de indiening der nota was de stemming iu Montenegro en Servië zeer oorlogzuchtig Servisehe vrywilligere bereidden zich met Bosuiërs op en inval voor De diplomatie heeft zeer waarschijnlijk den Serviërs rust vo jriteschreven althans er is van t beraamde pluii niets gekoinen Te Belgrado schijnt nieu nog geen v ist beiluit genomen te hebijeu de loop der zaken wordt ufgi wacht Brandstof om den opstand te versterken U daar genoeg voorh uiden t eerste gunstige oogenblik zal het blgken Dit znl qn ais de mogendheden ook iu t voorjaar met geen andere gavan voor haar beschermelingen komen dan beloften die door den mond der Porte op de onI Terstaanbaante wqs worden uitgesproken BINNENLAND GOUDA i Maart 187 Men verzoekt ons mede te dwlen dat de loting voor de plaatsen bij de opvoering van Zoé op morgenavond ni6t doorgaat Gisteren avond had eene vergadering plaats der afdeeling Gouda en Omstreken van Volksond jrwijs Nadat de vergadering door den Voorzitter Mr J Fortuyn Droogleever geopend was werd aangevangen met het verkiezen van een bestuurslid noodzakelijk doordat Dr C A Tebbenhoif in de vorige vergadering als zoodanig benoemd daarvoor had bedankt De vergadering benoemde tot bestuurder den heer Dr H IJssel de Schepper tot wien daar hy niet tegenwoonlig was eene commissie werd afgevaardigd om hem de keuze der vergadering mde te deelen Na eenige oogeublikken werd de vergadering verblijd met de mededeeling dat de heer de Schepper zich de Detrekking liet welgevallen Nadat daarop gebleken was dat noch t bestuur uofii een der leilen een voorstel had te doen voor de algemeene vergadering werd door den Voorzitter fliameiu tK stuur een voorstel gedaan tot belooning TOor getrouw schoolbezoek Dit had de strekking om die leerlingen der avondschool van den heer Fosthuinns welke door getrouw schoolbezoek hadden uitgemunt door t schenken van spaarbankboekjes te beloonen en werd onder algemeene instemming aangenomen Daarop nam de heer G B Lolleman t woord en toonde aau het groote gewicht van goed voorbereidend lager onderwijs en stelde helder in t licht hoe slecht de toestand van t voorbereidend lager onderwys in ons land was hetgeen van zeei nadeeligen invloe l was op de vruchten van t lager onderwijs Spr betreurde het dat VolkéoritówSs in bair ewjcllig rapport t tooriereidend onderwys had over t hoofd gezien en niet had aangedrongen ook op een goede regeling van die zoo hoogst belangryke zaak en de volkavertegenwoordiger Muens evenmin in zijn onlangs gedaan voorstel t roorbereidend onderwijl had opgenomen De adkoone tede van den heer I lleuian loktelen slotte een debat uit dat tot gevolg had dat eerst een motie werd aangenomen van den heer J M Noothoven van Goor van dezen inhoud De vergadering ireekt den weu ch uit dat het voorbereidend L O d e we e bevalen eu ettelijk getegelj WQrd opdat het h O betere vruchten drage waarop de vergadering met algemeene stemmen een voorstel aannam van het bestuur om dit punt op de agenda te brengen van de algemeene vet HUeriag VaD Vulksouderwys terwyl t hoofdbestuur zal Tefzo bt warden om dit te ondersteunen In de zitting der arrond rechtbank te KoHerdamvan Dinsdag werd o a veroordeeld P V d K uppelkuit van een vonnis van het kantongerecht ulhier De rechtbank verooideelde hem tot bevestiging van bét vonnis Dinsdag had plaats de verpachting van het grasgewas hngs de straatweg Gouda Hjdejjraien voor eene som van 561 zijnde de pachtsom clrca 150 hooger dan in 1875 Tut voorzitter der commissie van bedoelde straatweg werd gekozen de heer Jhr F van Citters burgemeester van Bodegraven Bij deu bindbouwer H Verdnyn te Reeuwyk zyn reeds negen runderen wegens longziekte outeigeud eu afgemaakt Een bij het departement van KoloniSn ontvangen telegram vuu dru gouverneur generaal van Nederlaudsch Indié bevat de treurige tijding van i ct plotseling overlyden van den geueraal mojoor Pel militair eu civiel bevelhebber in Atohiu in den nacht van den 248ten op den 25sten dezer Den 23steu zoo meldt de landvoogd verder had de generaul migoor Pel nog zelf aau de Indische regeerjiig de navolgende ty dingen omtrent de ktygsverricRtiugen doen toekomen Den aisteu kwam de verstertcing van Pager Ajer gereed Den 22strn werden de kaïnpongs I imklphan Longi Puektat wottriii te woiiiag van Toekoe Moeda Nja B lutu eei ü r 4 ve j lluut d n van de XXV I moekiiii en Kd einpaii jreuomin eu verbrand terwyl de moskee Vtiu Ohh iCiruiig bezet wird Voorts werilen nog de kaliipougs in den Pinaug rand en de moskee van Kajoe Adüug verhrand De bevolking vluchtte onzerzyds sneuvelden twee minderen en werden de kapitein Du Guies de luitenant De Jonker eu twa ilf iniuf eren gewond Den 23sten werd de moskee van Oleh Karang tot versterking ingericht De gezuudheidstoestand was stationair de geest der troepen uitmuntend Tot zouver bet telegram van wqlen den generaalmajoor Pel Aan de tiding van diens overlyden door deu ndsistent resident te Atchin K C Kroesen aan de Indische regeering overgeaeind werd het bericht toegevoegd dat het bevel over de troepen was overgenomen door den overste Engel dat de ageerende kolouiies waren doorgedrongen tot de Koeroeng Tjoet en zouden voortgaan tot Kwalla Gighen dat het Hoofd van Tiban en de Hoofden der IX Moekim hunne ouderwerping badden aangeboden en dat Toekoe Kidli Malikoel Adil met gevolg in Kotta Bodja was gekomen om zich ook aan onze zgde te scharen Zijne Majesteit de Koning heeft aan den Gouverneur Generiuil van Nederlandsoh Indié Hoojfstdeszelfs zeer groot leedwezen doen betuigen wegens het overlijden van den generaal inajoor Pel Blykens een heden bij het Departement van Koloniën outvaniren telegram van den louverneurGene raal van Nederlanilsch Indië zal de genenud majoor Wiggers van Kerchein dwii 3den dezer van Java iia r Atohin vertrekken om als militair ein civiel bevelhebber op te treden en heeft hij in last om de operatiën met kracht voort te zetten Voorts houdt het telegram eene tgding in die denGouverneurGeneraal waarschqnhjk schriftelijk uitAtchin is geworden namelijk dat op 13 Februari dus op den dag toen met de speratiën tegen XXVI Moekim een aanvang is gemankt een detachementvan 3 officieren en 57 man waarvan l O ongewapend tusschen de op 3 en 4 Frbruari bezette posten Pager Ajer en Atoa door den vijand is overvallen met hetongelukkig gevolg dat 2 officieren de kapitein VanSwieten en de luitenant Baudeiu en ü man eiieU velden StaatrnxmrMt Naar men verzekert zal eerlang eene groote promotie by het leger plaats hebben In de zitting van de tweede kamer vanT eol tt ndl zijn de beraadslagingen over de suikerconyabtie vooifc gezet De hh Blussë Mees Insiuger en Corver Hooft hebben die cpnventie bealreden Q s minister van fiaaneiên keeft die uitvoerig erdedigd n verklaard nie mede te kunnen verken tot afsebaffing vuu deu fuikeraccijns In z ne rede kondigde de i inister de spoedige indiening au an nieuwe muötwët In de zitting van gisteren zijn de algemeene beraadriagifgen oveï suikerconventie gaündigd De ToorKetting is verdaagd tot Maandag daar morgen de afdeeliiigen het voorst v n dep èeer de Bmyiu Kops tot afschaffing van den suikei tecyas zullen onderzoeken In het tijdperk van vier weken 23 Januari tot i Februari 1876 zyn blykens ingekomen ambtK berichten door longziekte aangetast in Euidi Hotland 164 nnderen utrecht 18 Friesland 9 in het Rijk 237 runderen In het vorige tijdp fk van vier wrfSen W4I 236 runderen door die ziekte aangetast Stoatieoiirml Het instorten van een der kazernen te Maatrioht heeft er toe geleid dat de overige kazernen van wege het Mieistecie van Oorlog een buiusngeirene inspectie zullen ondergaan Het Fa UmJ verneemt dat de miuiiter van justitie naar Mnleiding van de behandeling der Begrooting van de ryksgestichten Veenhuizen en Onlmerscbins voor 1816 besloten heeft aqn d 16 arbeidersgezinnen die met Mei e k uit de gestiofatea Ver ijderd worden in de pbiats van een gift van bouderd gulden in eens een jaariykaohe toelage te geven Biykena eene opgaaf in het tijdschrift nEiftn Hatrd is het bedrag der inschrijvingen voor den oiuler zoekingstoeht naar Midde i Sumatra te ondemetnen van wege het Aardrijkskundig Genootaehap thans gestegen tot 11 472 Thans is het ontwerp Moens op het lager onderwijs met tnemnrie van toelichting verüchenen Paragraaf 2 der memorie luidt nldua l e voorstellen bierby i an j ebodeu 4iepaleii zich in wettelijk voorschrift dëil onrborg te leggen dat er een voldoend aimtal góéd onfwikkelde onderwijzers orde gevoriddi riat onderwijs in iedere school door een voldoend anniul omlerwijzers worde gegeven dat de biJiuorlijke l e zMdigiug der onderwijzers bij hen die zich ann dat ambt hebben gewyd den lust eu de geschiktheid beware en den lust om zich daaraan te wijden by steeds meer eu meer gesohiktejougdiugen verhooge dat voor elke school ook de kleinste dezelfde acte vnn bekwaamheid zid worden geêisoht vau hen die aan het hoofd daarvan worden gestt ld dat de koelen van het ondetw é naar vaste regelen voor een gedeelte door den staat worden gedragen Wat de koeten betreft blykt dut het ontwerp wil dat het openbaar lager onderwys dooi de geiueeiilen blijve beheerd en bintuurd maar dat het stelsel vau rijkssubsidie ruimer worde toegepast Het lager on dernys bly e vóór alles gemeentezaak Het oiftwerp wyzigt art 5 ló 12 18 1 S2 S3 36 70 71 en 73 fer wet en beoogt aanvulling van nkele nieuwe artikelen Andere panten zyn reeds vermeld Meermalen heeft hét geval zich voorgedaan dat miiicienverlofgangers door het hoog militair gerechtshof zyn vrijgesproken van de ingebrachte beschuldiging van desertie op grond dat de openbare keinisgcving waarbij zy tot opkomst onder de wapenen waren opgeroepen en welk eenig en alleen als be ijs kan gelden dnt behoorlijke oproeping is geschied niet is gedaan op de naar rechtsgebruik vereisohte wijze namelijk by aanplakking in de betrokkea gemeente Naar aanleiding daarvan heeft de oomraiesaris des Kioinngs in deze pFovineie op verlnngtn van den minister van t binnenlaodsche zaken de gemeentebesturen dringend aanbevolen de opesbaee ketnisgevingeH ter uitvoeting van de mHrtiewiit ed de daartoe betrekkelyke voorschriften voortaMi in elk geval te doen geschieden bij aanplakking ter plaats dtiKrvoor by gsmeentel jkë verordening oongewemi of gebruikelijk Het zesde noorder zepdingafeest zal gehouden arden op Woensdag 5 Juli n e naar men hoopt tn het Asser bosch indien namelijk het gemeentebestuar dit terrein daarvoor beschikbaar kan stellen SUui De mynoojnpagnie Nederland is bü vonnis der Arrond rechtbank te a Hage verkkiara te zyn in stant van faillissement De heden bij de tweede kamer ingekomen ifelsontwerpen betreffende de inrichting en het rechtsgebied der arrond rechtbanken en kantongerechten strekken Wat de rechtbanken betreft tot opheffing van die te Leiden Gorinchem Brielle Uoom Amersfoort Nymegen Deventer Sneek Appiugetlam Eindhoven en Goes Het Gereehtohof te Amsterdam heeft Maandag ü hooger beroep uitspraak gedaan ia de zaak van den heer J Groot van Beverwijk door de rechtbank te Hiarkim veroordeeld wegene bet wanbedry f van smaad en beleedigiug door middel van een gedrukt en verapreid geschrift het weekblad Xennemerland In geaoemd weekblad waarvan de heer Groot uitgever is yrm namelyk opgenomen een stnk waarin van een candidaat foor den Gemeenteraad van Assendelft werd gezegd dat Jiq veel sterken drank gebruikte en nog al eens op belachelijke wyze langs den weg had gekwpen Dat stuk was anoniem ter plaatsing aan een postbode ingezonden die het aan het bureau der Courant heeft gebracht Het Hof achtte de geïncri rineerdé sroorden hoonend eu beleedigend en bevestigde het vonnis van de Bechtbank ofschoon eeuigzins gew zigd De HalUndsche Sociëteit vafi Levensverzekeringen opgericht in 1807 te Amsterdam kan dit jaar aan hare aandeelhouders als gewone en buitengewone uitdeeltng over 1876 200 uls dividend nitkeeren Uit Berlyn rneklt de Xötuüelu Zeilmtg de reden wMarom de Pfuisiscbe regeering den in en doorvoer ran rundvi uit Ne lerlaiid België en Luiemburg verboden heeft Deze maatregel ïs genomen om bet overbrengen van de iu die Uwden ouder het vee lieerscheude longziekte te voorkomen Ook op de kalvertu is dat verbod van toepassing Overtreding wordt ireatraft met verbeurdverklaring van het vee en geldboeten van hoogstens 150 ina k of daarmede gelijkstaande gevangenisstraf voor zoover het Duitoche strafwetboek voor elk byzonder geval en mioate geen zwaardere etraf bedreigd In den stads schouwburg te Amsterdam bracht M laadag avond het volgende voorval vry wat opeehuddiug teweeg In het 3de tafereel van het melodrama Van Toulon naar 8t Helena het gevecht bij Cairo voorstellende brengt de mise en scène mede dat een ruiter gewond van zijn ros valt Op dat oogenblik is het paard te veel up den voorgrond geraakt in het orchest gestort daar eer opgesprongen in iu de stallos neergekomen Gelukkig heeft niemand let el ontvangen ook het paard kon ongedeerd orden weggevoerd Vii gens het Jaarboekje voor de stad en het kanton Sehicil im warden aldaar thans gevonden 318 branderijen en ëëiia stoombranderij die twaalf gewone branderijen vertegenwoordigt tegen 258 branderijen teil vurigen jare Mouteryeu werden er aangetiotteu 68 tegen 57 in 1876 Beatuurdci a der nationale hrpotheeklvtnk te Amaterdam en van de Hotterdamsclie hypotheekbank voor Nederland hebben bij de tweede kamer der stateu i encrual voor het geval de hypolheekbewaardeis met 1 April 1876 werkelyk ontlast worden von de bewiiriii en byhoudiug der kadastrale stukken aaiigedrougen op de oumiddeliyke totstandkoming eener wetsbepaling die bepaalde uitdrukking geeft aan eene verantwoordelijkheid van den staat welke naar de meeuittg der adressanten toch reeds rechtens zal liestaan maar dis thans buiten alle aanspraken behoort te worden gesteld Een waggon 3 kl zat propvol en het was erg benauwd eep reiziger dampte geducht Een boer die uiuist hem zat gaf allerlei teekenen van onrust vooral wanneer de rooker de asch vnn zyn sigaar klopte Ëiudelyk zeide de boer tot deu rookenden reiziger Meneer zou je t rocken niet willen laten En waarom dat f vroeg de reiziger barsoh Kun jy geen tabaksrook verdragen Dit is een rookwag gan eu ik mag das rooken Dat weet ik wel eu ik heb er geen hinder van maar ik beb daareeu zalqe kruit ouder de bank Uggen weet u I Bleek van achrik smeet de reiziger zyn brandende sigaar zoo ver mogelyk weg Toen de boer het doel zyncr reia bereikt had groette hij vriendelyk nam zyn zak met nien op en ging heen In de Uiid Ct lezen wij ZEOT HET VOORT I In de Bmrlitiuehe CoHrmt van 24 dezer ataat eene advertentie zooahi er tegenwoonlig meer voorkomen waarby de heer Hegener sigarenhandelaar te s Hage allerlei fraaie dingen zooals muziekdoozen van 200 pendules ankers wijn enz enz uitlooft en waarvoor de bons zijn ingesloten in kistjes sigaren die men by hem kan verkrygen Tevens wordt in de advertentie van den heer Hegener bekend gemaakt dat onlangs de heer P van Knechte te Middelburg een anker Champagne heeft getrokken ter waarde van honderd en tien guldeu 110 Watmeocis die Middelburgsche heer van Knechte annonceert dit zelf mede in de advertentie van den heer Hegener als volgt Aangenaam is het mij aan het publiek te kunnen mededeelen dat ik in een der kistjes sigaren van den heer J J F Hegener in den Haag waarvan de qualiteit den pry s in aamerking genomen niets te wensohen overUat gevonden heb de aanwijzing voor het anker champagne hetwelk ik na toezending van het bewy s direct ontvaigen heb Middelbttig Get F tan Knechte Opmerkelijk is het echter dat er in Middelburg zulk een P van Knechte volstrekt niet bekend is noch in het adresboek van de hh Altorfer nooh zelfs op de bevolkingsregisters ten stadhuize Waar is nu die champagne gebleven Een oPMEBKEn De raagislfift die oudtyds in de Frsnschepiovinciestedeb belast waren met het toezicht op de schouwburgen waren niet altyd op de hoogte ran de taak die hun werd toevertrouwd Een dezer magistraten merkteNm zekeren avoud in den schouwburg met verontwaardigmg op kwijls een muziekaiit in het orkest bedaam zat toe ie kyken terwyl zijn makkers vlijtig aan het spelen waren Hy deed den schuldige oogenblikkelyk in zijn tegenwoordigheid voeren Zoodra de man versoheen ontving hy een scherpe berisping Oe rust de helft van den tijd zei de vertoornde kunstrechter terwyl de andere vioolspelera aan het werk zyu Maar ik bespeel geen viool mynheer Oe liegt ik heb gezien dat ge er een in de hand had Ik bespeel den kil int Den kwint den kwint Onbeschaamde die ge zijt wacht u my verder te vertoornen en draag liever zorg dat ik u voortaan niet weder met de armen over elkander zie zitten terwijl de andereu spelen Maar mijnheer ik telde mijn pausen Wat is dat nu weer pausen tellen onzin Volstrekt niet mynheer er was een tacH ailtfro Tactt aliefro ik geloof dat ge den spot met mij dryfl Naar de gevangenis met u ik zal u wel afleeren deu draak te steken met een haaggepUuts ambtenaar Eenige dagen later gnf dezelfde ambtenaar bevel den zich noemenden Molière in heobtenis te nemen omdat men hem had medegedeeldT Aat deze de scbry ver was n den Jvare en bij een toespeling op zijn eigen geschieilenis had meenen te zien in het tooneel waarin Harpugon door zijn zoon bestolen wordt Toen hy vernam dat het ouraogelijk was uitvoering aan zyn vonnis te geven omdat Molière reeds sedert tachtig jaren overleden was riep hy toornig uit Van welke duivelsche scH vers bedient men zich dan toch Waarom voert men voor ons geen tooneelstukken op van lieden van wie inen ten minste weet wie ze zyn In de herberg van Meyer te Buokendorf by Erlangen bevonden zich 26 Sept a p bij een kerkelyk feest een duizendtal bezoekers waaronder vele jagers uit Erlangen Des avonds ontstond er twist tusschen eenige jagers en de muzikanten over het dansgeld Meijer vermaande tot rust maar ontving dadelyk van deu onderofficier Probst een oorvyg en van den jager Ackermann een houw op het hoofd die hem een gapende wonde bezorgde De gewonde ontrukte zyn aanvaller diens wapen en vluchtte vervolgd door 3 of 4 jagers die terstond een deur welke Meyer aehter zich gesloten had intrapten en Meyer op den grond wierpen en hem met sabels kruiken en afgebroken stoelpooten een aantal wonden toebrachten waarna hij bewusteloos bleef liggen Toen werd alles vernield kmiken èn gbizen banken stoelen en tafels vensters houtwerk sdtilderyeii lampen alles werd stuk geslagen Daarop weiden in de keuken aan de rronw van den herbergier en eenige tusschenbeide komende burgen sabelhouwen toegebracht eu hier het vernidingsnerk voortgezet ketels en pannen werden met deu inhoud op den grond geworpèu de pomp stuk geslagen kraan wenl uit het biervat getrokken zoodat bet bier door het vertrek stroomde Een d jarig zoontje van Meyer zag een jager de geldbak ledigen en den inhoud iu zijii z ik steken en zeide pos op ik zal t aan vudtr zeggen Xerstocd ontving de kleine een houw op Mt hoofd en in het gezicht D petroleum van de nedergcworpiu lampen vatte vuur en daardoor ontstond brand iu de kamer Toen eenige lieden dien brand wilden blusschen werden zij door de woesteluigen met sabelhouwen teruggedreven zy riepen Niet blusschen i hout op het vunr werpen de heele keet moet af branden etw der aanwezige onderofficieren verhinderde hen in hun vernielingswerk dat zy na zich eerst verwyderd te hebben nog eens kwamen hervatten omdat één een sabel miste Meer dun zeven in getal rukten zy een sterk hek omver eu stieten I met de fpijten aUef st tiwat ncK niet Ter f estwaa terwijl mèt steenworpen het overige deed De herbergier verkUarde b j let verhoor iq den veldtocht in Frankrijk zull e kanibaalsche handelingen tegen geen vijand te hebben gezien als Jhier in het raderlaitd door eigen landgenooten tegen hem gepleegd waren V AvEUC T S JSgS I C H T E Hi Goada 2 Maart 76 By kleinen omzet waren prijzen napnoeg onveranderd Pojderjorwe witte puike 8 75 i 9 26 Minden fS i 8 76 Bogg puike 7 25 il ƒ 7 0 Mindere 8 76 i 7 Voer ƒ 6 40 a 6 6 Gerst puike 7 a 7 50 Mindere 6 i f 6 75 Haver zware 4 76 a 5 40 Ligte 3 75 4 4 60 De veemarkt met eiiiig aanvoer de handel inalle soorten traag varkeus voor Landen van Sfc 27 cents per half kilo varkens ni biggen vlug teverkoopeu Boter eerste kwaliteit t 70i 1 80 tweede kwaliteit 1 60 il 1 80 Burgerlijke Stand Oouda CEBORE 2 Febr Pieler Wilbeliitai ovilm P W 4s Bes ea C W tib M n mim C tlt rtsi o 4efs Hii ieniiin m M M kok l honiu imdrra J T K OT en l N Bo t J Murl I nnardui ouden h Bron ca A Verkg OVBRl gnEK 17 r br M l lil ilrr Kin 18 j 28 k Hrccburt 2 j 8 n 2D J C Sari Ij m I Maart L H Sfas 4 as Jl HMislasr 4 M vso drr Slnn 81 GEHUWD ÜMiW Burgelyke Stand van onderstaande Gemeenten êk 23 Februari tot 2 Maart 1878 Mocnrdreoht GEBOREN Pktar M m D WiMt n W turn Pirtert e JoIibrbx ouden t fu den Dool en A Wink Meindrrt onders J van der Starrs ea A Hinangk geboraa te Amsterdam OfERI EDEMi W C Kruit 18 d W TerlMw 11 m M na Dam Ifl d H T Haams 4 8 ONDERTROUWD o GEHrnP Gwae Gouderak f REBORBV ïrbr KwHr ii oadrn A Hoopadmysen J J Ilirrrinan 80 Johjiiiiia klalina oadrn C Ra 8 at rn A den Outer OVERI EDE N 1 28 Febr k Kraadaev 80 j 8T k Stifter 18 m GEHÜWn 28 Febr J M van aare i ca K vn Tlitt ONDERTROUWD Ceeae Stolwijk REROREV 29 Febr Tohannei oaiden f as in If vet en A Karremaa 1 Maart Qcrrit Jacob o 4ers T Borger en M Timmer OVERI EDEN 28 Febr A Terimr 3 j 8 nSHUWD U Febr Molenaar ea H vaa V Honkoop en J de Bmia tv BMurtreo it GEROREN Reene OVERI EDEN 28 Febr E i GEHUWD Geeie Berawljk GEBOREN 28 Febr Telia oadnaP vaa Oaa l w sa I van Ooatenim Vilbelmina Maria ouden A Strenff e A M Vermeolen 24 Jobaana Maria ondara A Kroijt n r Sol 88 Leeatje ovden F vaa Ei au i ds Viaik OTERLGDENi 23 Febr C Daaiiua 20 d GEHUWD 25 Febr P Boan wad laa i Bnio 18 j met N Verbeek 28 j Waddinxveni GEBOREN Johanna anders K Belt en Zwaarabsrfr Maria oadera A Jannwiat en A Okkerte Emiaetja OMen J T Timmerraaai Dtjon en E Hoatman Maiia oodcrs A Belt ea M wanenbnrn Adriana ra sn G Balk a M Kaptetn Maria oudrvfi J kon 9 I l oak Bil Ir ndo onden C iwitaer en T ran Kleef OVERI EDEiV J P Alpbi naar 8 m A vsa der Kmag wed van H Kramer en H Otten 98 j ONDERTROUW D A Zwaaenbory net H Ia Tiaaer apvertcntoBbi Heden ontviBgen vrij de trearige tgding dat op den 288tèn dezer te Londen is overleden onze innig griefde zoon CHR t PAUL in den ooderaom van 29 jaar P J MARCUS d L MAKCUS Kaaskuin GoHrfo 29 Fé ari 1878 Eenigt ketmiigteing