Goudsche Courant, zaterdag 4 maart 1876

Zondag 12 Mj rti t 2 $ M 1 l ï ffl 1876 ir Il itLin N 1801 GOUDSCHE COURAMÜ Nieuws en Advertentieblad voer Gouda en Omslrehen U avwCBT FEisricSöiiiionsrxa Dit is geen loogeuaamd geheim middel het bestaat uit drnivensuiker en Zwitserschenhonig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is aangenamer in het gebruik dan de andere middelen die tegen borstaaudoeningen aangewendWorden als borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt geDe end enverzachtend bg keelpgn heeschheid hoest pgn in de borst kraiuphoest en knchhoest De fleschmet gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Levertraan et is overbotjlg nog meer te zeggen over jg algemeene aanwendmg van levertraan bg borstkwalen kliergezwellen bleekzncht enz Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan b aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen die een goeden smaak heeft daar ik de versche traan aanstonds filtreer op flesschen tap en Inchtdicht kat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig worden wanneer zg langzamerhand we kenen maanden lang van een vat afgetap t wordt In fiesschen van 30 en 50 cents IJZer LeVertraan 8 bekendheid dat gzer een onmisbaar bestand deel van óns bloed is Waar het in te geringe hoeveelheid voorI anden is zjjn kwaadsappigheid bleekzucht en klierziekten de natuurljjke gevolgen Van alle zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de geschikste Ben eetlepel bev at 0 15 gram gzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 cents ay B i ieder artikel ig eene uitvoerige gebru ikaaanwIjztDg Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamelgk te Gouda b L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonftoven bjj Wed Wolff en Zoon te Oudeteater bjj F Jonker Idenburg te Woerden bg N C van der Kas En in de andere plaatsen in de bekende depots Emmerik H VO N QIMBORW Goaia Üruk vin A BHnkiniiD re 6 a 6 7B Haver ware 4 75 6 B0 l gte S 75 4 50 Ter kaasmarkt van 8 Maart werden aangeroerd 4B partyeD kaas de handel vlag prqten van ƒ S6 i 30 Zware tot ƒ 34 9 Maart De Veemarkt met weinig aanvoer hoewel Ui prigien hoog aren wna echter de handel Insteloos varkras vooT Londen van H a 27 cents per half kilo magere varkens en biggen vlug te verkoopen Bargerlijke Stand Oouda EBOBEN 6 Hurt Arie oiden J vu Gtnl C Fokktn Uirk Jieab oodm C Kukhof eu P A Rol o 7 Willwlmii oulen T M der Eai en J lotfuwl lleillji ouden W t Iceit en A de Gru l Ckrittia oaderi M PKleri A H na Vonreii 8 JolMaiice ouden J G Boekamp ca C ReDriogt Maria Aatouia oadcn 3 van der Rükcn en M 3 van Diein B lie Jaeobaa ouden H Steenwiokel en C van den Biiadel HiriMa ouden J W van der Pool en A ran Mtkmm OV£KUE0EN 7 Maart B van Aala hoiavr vaa M A Trybib tS j 11 u I van Aaien 57 j B C van Soeal 18 j 11 m Botgelijke Stand van onderstaande Oemeenten van 2 tot 8 Maart 1878 Hoordreoht BBOREN Baatiana oiden L Steenbeek en L C Ver Mer Ingjr oadera H 1 de Jon t en H Lorjé Cbriitlaa Antooia ouden A C Snel en M van Wieringen Jacob ooden C Ventoaa a VtrbosB OVERLEDEN O NDERTROUWDs GMie 43EHUWO I Gouderaki GEBOREN earn OVEKLEDEN t Haart Koeauaa i w GEHUWD Oeene ONDERTROUWD Geene Stolw k CBBOBEN t Maart Saader oadtn T da limg aal de tnia OVERLEDEN 3 Maart J vaa Dan O da 4rala 78 j eebtgaaaote taa P van d ffater BHUWU Getne ONDERTROUWD N Koolwyk met O Qoiat Haaatreoht OEBOREN 8 Maart Adriana Stapbana ondan A A Sprnüt n A vaa Veldbuisen 8 Ocrardoa Johaauea oudere C Baan ta C Rietveld 0 Daciel ouden G Oikaui en N Eaiddaiu 7 Adriaoua Jaeubua onden 1 Toornvltet en G Kerkhovta OVERLEDEN 4 Maart tl OorKbot 1 1 ft A T XDS venf Ktioot van 1 iioogeouoorn rain as i GBHUWU iieine Beettwijfc GBBOEEN 1 Maart Arte onden J Btonk en W Peters Gararda ts Harrnna onden E Malder en G VerbeaL Laaadert oudere A an den Hovaa en H Verkatk Jabanna oadera 0 Oo trooi en J M nn der Star OVERLEDEN 3 Maart A Blonk 10 u H Ver r wad M Baan 7 j M van Hoaert 8 j C Sekoaten 13 eEHDWD Geene t ONDERTROUWD Ge VaddïnxyeeO Niet ontvangen ADVERTENTIËNa G N BOUMAN V j Weduwnaar van J P Pavios f M C DAVIDS die te ns hnnnea dank betuigen aan allen die ▼ an hunne belangstelling bg hun huwelgk hebben doen blgken Gouda 9 Maart 1876 M PEETERS van VooM Gouda 8 Maart 1876 Heden morgen overleed tot mgne diepe droefheid m ne geliefde Echtgenoote BETJE TRIJBITS geb vak Aals in den onderdom van S6 jaren alle welke de diepbetreurde gekend Iiebben kunnen de smart begrgpen welke mg B mgne vgf kinderen treft welke nog te jeugdig zgn om hnn verlies te besefién gelgkertgd lietuig ik langs dezen weg mgnen hartelgken dank aan allen welke haar in hare korstondige siekte hebben bggestaan M A TEUBITS Gouda 7 Maart 1876 Ttjt onze diepe droefheid overleed heden ons jongste kind Dr H IJSSEL DB SCHEPPER E USSEL DE SCHEPPER BnSSEHAKER Gouda 8 Maart 1876 Eenige kennisgeving 4 De Ondergeteekenden betaigeu opnieuw dank voor de gift die ten behoeve hunner ARMEN op Dinsdagavond jl bezorgd is aan het huis a d Fluweelen Singel H W M STEEVENS A H VAN DILLEN E L LANKH0B8T C KLOP I E S CATS en C VAN EEUWEN MEN VERLANGT TEGEN MEI EENEDIEVSTBODE genegen in LEIDEN te dien n Adres Mevrouw SCHOUTEN HoEFHAMER Westhaven Te RoUerdam wordt gevraagd een bekwame Wvi koieid of Derde Meid f tegen HOOG LOON en VEEL VERVAL liefst dadeiyk of tegen Mei Adres met franao brieven aan Mevrouw STOKVIS Leuvehaven o g 74 te Rotterdam De l arge van CrOiida naar Amsterdam vertrekt eiken avond ten ZES uren precies uitgezonderd des Zattjrdags De Directie Sovleiell de liéujiie te Gouda COMMISSARISSEN dier Sociëteit vritgenvoor het eigen beheer EEN Zg die voor deze betrekking de vei eischte geschiktheid bezitten worden verzocht zich persoonlgk te vervoegen of met franco brieven te adresseeren aan den Heer G J STEENS ZUNEN Sociëteit OIVS GE OEGEIV Zaal KUNSTMIN Zonc ag 12 Maart l 7e C3K OOa E Matinee Soiree Entree voor Leden Matinee en Soiree 0 49 Heer en Dame ENKEL Matinee 0 30 NIET LEDBN atinée en Soiree 0 75 Matinee de persoon 0 25 Aanvang Matinee 1 uur Soiree 7 11 gevestigd te OOÜDA DIRECTEUREN geven bg dezen kennis dat in de VERGADERING v n AANDEELHOUDERS den 28sten FEBRUARI het dividend voor 1875 is bepaald op 5 Percent alzoo de COUPON met 12 50 wordt uitbetaald van af 1 Mei1876 door den Heer A van WÜK aan den Veerstal te Gouda Zg die AANDEELEN in bovengenoemde Vereeniging wenschten te verkoopen worden verzocht daarvan schriftelijk prgs op te geven aan de Directie J MULDER J C VA WIJK Ilooglieemraadsciiap Rijnland DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen bg deze ter kennisae van de ingelanden Dat de Igsten der stemgeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap voor het jaar lo76 zooals die door de Vereenigde Vergiidenog zijn vastgesteld van af den lOn dezer dagetgks béa halve des Zondags van des morgens uegfn tot des middags twaalf ure ter inzage zullen liggen op de Secretarie van Rgnlnnd te Leiden en wgders op de Gemeente Secretariên van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook in de lokalen van de Sto mgéiuaalwerktnigen de Cruquiut de Lynden en de Leeghieater Dgkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland DE CLERCQ Dijkgraaf W G ER BRUDN KOPS SecreUmê Leiden 7 Maart 1876 Nationale Militie EENNISaBVINO BÜBÖEMKESTER en WETHOUDERS van Gonda j j elet op art 150 der Wet op d Xationsle Militie ran den 19den Augustus 1861 Staattilad no 72 Noodif en de lotelingen die terUmgen hg de ZEKHILITIK te dienen uit om zièh daartoe voor denIstea April aanstaande ter Plaatselijke Secretarieaan te melden Gouda den lOn Maart 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De retaris De Burgemeester DaOOOLEKVEB FoETDHI VAN BbbOKN UzENDOOKN KENNISOEVING BUBRKMÉKSTEU en WCTHOUÜBRS van Monda brengen ter kennis van de iiigfietenen dat hrt 2e aanirullings Kohier der plaatselijke directe belasting in deze Oemeente rour het dienstjaar 1875 door Heeren ledcputeerde Staten van Zuid Holland goedgekeurd ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezonden Gouda den lOn Maart 1876 Burgemeester en Wethonders voornoemd De cretaris De Bdirgemeester DlOOaLUVIB FOBTUMN VAN BlBOXN IJzKNOOOKH BUITENULND Uuiteniandscli üverzicht Woensdag Iiebljen de nieuwe vertegenwoordigende liohamru in Frankrijk de hnn bij de oonslitutie voorgeschreven taak annviuird Het ministerie was uog niet voltallig In tegenwoordigheid Her verschillende ministers heeft de overiirncht vaa het mandaat der Nationale Vergadering aan ile voorloopige bureaux van de nieuwe Kauier en den fwimat pUiis g h Kl Daarbij heeft de heer d udiffret Pasquier oudVooraitter der Jïuliounle Aerg idering eene toespraak gehouden en de uituive vertigeniroordigisg welkom gekecten ij lult zeide I ij de taak uwer voorgangers hebben vodrt te a lwri ten eiiide om de regceriug van dcii niiiarwlialk M u Mahon geschaard de orde den vrede eii de rust te reraekeren welke het lund behoeft oin de rampen van het vcrledene ie herstellen De hear lanlthier de Ruirtilly als oudste lid voorloopig voorzitter van den Senaat antwoordde hierop dat diTO Wachter der constitutie de bevr liging der gemoederen de vrede en veilighiid voor aller belangen veniekeren zou en den maarschalk zon ter zijde staan om de orde de vrijheid en den binnen en buitenlaudschen vrede te bewaren Vervolgens zeide de minister Dufaure dat hij van den maarschaik Mnc Mahdn in lilt hitd de verklaring af te leggen dat dize met Gods hnlp en onder ine lewerkiug der beide Kamers zon regeeren overeenkomstig de wetten voor de eer en in bet belang des land Daarop vcrUsarde de heer d Audiffret l asquier de roeping der Nationale Vergadering geëindigd en droeg hij baar mandaat over In de Kamer vaii Afgevaardigden heeft de heer Kospail als oudste lid ter vcrgiuïeriug voorzittende eene toespraak gehouden waarin hij een beroep deed op de toewijding der Kamer aan het vaderland Deze vervolgens overgaande tot de benoeming van een voorloopigen president heeft daartoe met 414 van 438 stemnieu dili heer Jules Grcvy verkozen Tot vicepresident werd de heer Kiimenu benoemd en daarna is de zitting gesloten In den Senaat heeft de heer Oaulthier de Ilumüly z nen dank betuigd voor de eer van in eene vergadering te mogen voorzitten welke zoovele sieraden des lands telde De natie zeide hij verder heeft bij de verkiezingen de constitutie van den 25n Febr 187B den grondslag ran het gesog des inaarsohalks bekrachtigd Frankrijk heeft gesproken de Republiekis gevestigd de toekomst venekeid door den steun eener vaste meerderheid Vooit heeft de Senaat hetmandaat van zijn bureau samengesteld uit ds oudsteleden bevestigd en is men eirei egaan tot het trekken der afdeelingen Ksteren bevatte het itfnêl Sfieiel eindelijk de nüinen der nieuwe ininisteit Het kabinet Ifistuat geheel uit leden van het vroeger liiikercentrilm en voldoet dus niet geheel nan de arnhen van het oogenblik De R puèliqne Franfeiee Uambetta s orgaan is dan ook ontevreden eu elh iwftig Het kabinet bestaat nit Dtt ure vicepresident en Ministervan Justitie en Eeiedieast Ricird Minister van Binnenlaudsche Zaken Dacasoi Buiteiilaudsche Zaken Say Financien Christophe Openb ire VV eritett Teisserenc de Bord Landbouw Waddiugtou tJiiderwijs Fourichou Marine eu Ciasey Oorlog In den Prtiisischen l anddag is eergisteren het wetsontwerp tot regeling vati de afficieete taal voor ambtenaren enz verwezen naar eene eommissie van 21 leden een heftige discussie ontstond reeds bij de eerste lezing de Polen klaagden over onderdrukking terwijl Von Sybel uit de historie toelichtte dat Pruisetia belang meebracht op rlr behingen Tan de Polen luet te letten Naar uit Numbeig san de Jugtb AUg Zeit e wordt bericht sint ket Bnersche Ministerie weder op een plan om door vermeerderiug van het aantal afgevaardigden de piirlijwrhouding in den landdag gunstiger te maken er souden vijf nieuwe kiesdistricten komen en men bfrekent dat daaruit 4 liberalen en 1 altramoutoau verkregen zullen WordenHet belangrijke khaiiadt Kokhjud totnogtoe machtige i Rusland worden eu weder zgü ouden naam Ferghana verkrijgen terwijl het voorloopig td worden geadmiutstiecrd overeenkomstig eeu bjjzouder ontwerp lau generiuti Kolpakosky In derde lezing heeft het Kugelsohe lagerhuis bet wetsontwerp tot aankoop der 177 OÜO aandeebm lu het 8uezkana t aangenomen Disrseli heeft bij de tweede leiing van bet bekende ontwerp medegedeeld d it de koningin Tooraemeus is den titel aan te nemen van keizerin der ludiên Dezer dagen kwam in het Engelaohe Hoogerhuis de quaeatie van de circulaire betreffende de behandeling der slaven die san bourd van oorlogsohepen luchten aan de orde Lord Cardwell diende voorstel in om die cireuUires in te trekken doéh lord Cairas betoogde de noodzakelijkheid harer baadhaving Hij verklaarde dat het onmogelijk is llaar in te trekken doeh hij verzekerde tevens dat U op het punt was belangrijke voorbereidende maatraten te nemen om de afschattiug der slavernij te voltooietL Na een langdurige discussie werd het voorstel ingetrokken De nieuw beroemde afgezant der Vereenigde Staten bij het Eugelsehe hof is een mericwaardig man en Toor hen die onder den indruk zijn van al de schandalen en m sdodeu welke in den laalsten tijd den roem der groote republiek bezoedeld hebben i het vcrfrisschend en opwekkend te hooren dat een eerlfik door en door achtenswaardig en begaafd man dé Date zal vertegenwoordigen in Engeland De heer Richard Henry I na is een kundig msu die zijn geheele leven kng een geestkracht eo adel van koruter toonde welke hem tot een waardig vertegenwoordiger van het Amerikaansche volk maken Het doet ons groot genoegen dat de Ttnet aantoont dat het Amerikaansche volk zoo aohtiugawaardig en eervol is als eenig volk der aarde Nu vernedering op vernedering het Amerikaaiisohe volk trefteu een geheele natie met schande overladen wordt ten gevolge van omstandigheden waaraan de gezonde krachlige l ni van het volk geen schold heeft is het uoodig telkens in herinnering te brengen wat de ooi zaak is van al die gruwelen en schandalen in de Unie Dt Tunes roept uit gelnkkig is de heer Dana geen staatsman politician wam Amerikaansche staiitsliedeu lieden viin dubbelzinnige reputatie zijn niet on hun plaats in Engclsche kringen Deze woorden zullen te meer de uajiduoht trekken omdat volgeus de New Turlc Time president Grant generaal Schcnck vcraocht liccft zijn ontslag te nemen op het dringend venoefc AltSntsche reguering om den gezant oBmiddellijk tana roepen De Koning van Spanje lal zieh naar Miranda eg Victoria begeven en van daar per stoomboot naar Bdbao AUerwege worden met enorme kosten achit terende feesten ter zijner eere aangericht De Minister Van Finaneiën spl zijn begnratiu eerst aan het einde dezer maand indienen jj j Aan de Cortes zal thans spoedig een voorstdLfk da in worden tot afschaffing der fueroa Het antwoord van de Koraer der Afgevaardigden op de troonrede is in het congres voorgelesen Daarin komt o a het volgende voor Een halstarrig en eerzuchtig prins is de Pyreneëa weder overgetrokken zonder dat Iii4 uoodig was hem eeuige concessie te doen welke tot nieuw verzet souden hebben kunnen leiden Spanje begroet met vreugde den koning en de legeraanvoerders die den vnda hebben hersteld De Kamer verheugt zich over de vricaidschoppelgke betrekkingen van Spanje met de buitenlaudsche nogendheden zij hoopt dat de morielijkheden met de Vereenigde Staten van Noord Ainerika gerezen zullen geschikt worden op eene W jze even vereereud voor beide natiën die gelijken tred hooden ep den weg van vooruitgang en vrijheid De Kamer wenseht vorig eene schikking met deaH Stoel waardoor de wederzgdsche rechten niet worden gekrenkt Kerk en Staat hebbendoarbyeven groot behing en raea aiag verwachten dat beidfa de godsdienstige quaesti welke een der j raaddage van den Stsat uitmaakt a degelijke wyie söUeafegeleu im JsY Ve4 nHW tM kM f ïiKr xQ wtr MnxMrtrM zoeken om het eiikwiak tusschen de ontraogtteiten uitgaven te hersfj K zonder de rechten vaa dsstaatssohuldcischers ii f net oog te verliezen Men mag verwachten dat de thans op het schiereiland herstelde vrede de laatste hoop zal hebben vernietigd der aanieggera van den vemieliugs ea plunderingsoorlog op Cuba vDe vrijmaking van 70 000 slaven bewijst datSpaiye bereid is om san zijne ovenresohe bszittingen geen der voonleelen welke beschaving en vooruitgang medebrengen te ontbonden De legeniogen van een duurzamen vrede zullen de banden welke Koning en Natie vereenigqt raMmesc toehalen en daardoor zal men tevens in staat v k alle toekomstige bezwaren te overwinnen i A M E B I K A In den loop der vorige maand vielen in den NoonlAinerikaanschen staat Californië zulke ontzaglijke sneeuwmassa s du te Toano en Nevada groote vrees werd gekoesterd dat de uit het oosten verwacht wordende sneltrein de reis niet zou kannen volbrengen Zoowel pp de Salt Lake als op dé Humbold divisie vielen over een afstand van 164 kilometers zulke ontzaggelijke hoeveelheden sneeuw als men sedert jaren in die streken niet had gezien In den loop van des dug Maandag 17 Januari kwamen uit Green Uiver eu Laramie berichten dat de trein aldaar was aangekomen doch tevens werd weinig hoop gekoesterd dat hg te Toano zou komen daar ook aan gene Z jde van Ogden de sneeuw bit verkeer hoogst luoeielgk uiakte Hoewel men do kon aannemen dat de tocsiand tusschen Tuauo en Lornuiie niet beter was gejukte het den trein toch tusschen 11 en 12 uren Toano te bereiken waar bü zich echter sleohts kprten tyd ophield om zijn twaalf stoomrossen uog eens van het noodige te voorzien en dan op leven en dood weder in de sueeuwiniissa voort te stoomen in de Hoop Dinsdag uxoud de Pacific riïier te be eiken De trein bestond uit een reusochtigen sneeu ploeg tuoidf lucomotieiieik van het zwaarste kidiber eea goedereuwagen ad Izpres en postwagen vier shiaj waggons eu twei sagicrswaggous Nog geen vgf kilouicters van Tpaüo verwijderd werd de trein door een nieuwen hevigcn sneeuwstorm ovinalltii eu rajkle in eeu snceuwiuassu vau meer dan 25 voet hoog zoo beklemd dat hij niet meer voor of achteruil kon