Goudsche Courant, zaterdag 4 maart 1876

nuutf lifltdt dleoer ea fieper onder de sneeuw werd htgivm Öaede raad was duur en eindelijk werd kciloten uit de passagiers eene commissie te verkiezen Ue naar Xoano moest terugkeereu om hulp en bgstand te reqnirtcrea voor de ingesneeuwde reizigers Dit gelokte spofldiger dab men hiid kunnen hopen kwam hulp opdagen in dieu vorm van levensmiddelen brandstof en Bovenal een schare krachtige sneeuwseheppers met schoppen en spaden gewapend De passagiers verkwikten sich aan de goede gaven en toen sloegen alken handen aan het werk om te graven en te scheppen In betrekkelqk korten t d gelukte het de uit tt gelederen bestaande wagenreeks vrij te maken De stoomfluit weergalmde en steunende en kuchend lette de trein zich achterwaarts in beweging Sc MRcnw viel loo dicht dat men niet van lioh kM ahiea daarbq huilde de sneeuwstorm en veroorlaakte een geweld alsof aarde en hemel met elkander stryd voerden voeg daarby de luide en ongewone kommando s van den eersten machinist de antwoorden Tkn de andere maohiiiisten en remmers de gelijktijdig uit 1 p pen opstijgende vuur en rookkolommen en men kan zich zoo verhaalt een reiziger dr Uerbwdt Rohlf eenigszins een denkbeeld vormen van het phantastiscbe toone Als men hierbij bedenkt dat Toauo 5961 voet boven de oppervlakte der zee ligt en de temperatuur in Nevada m Ji uari groote overeenkomst heeft met die in de Atlantische staten dat daarenboven de blokkade van dien aard was dat de oommunioatie tnsichen de vereehiUeude wagens hoogst moeielijk nu en dan geheel onmogelijk was dan zal men moeten erkennen dat de positie van de reizigers hoe romantisch men die ook moge vinden alles behalve aangenaam was Ieder der passagiers achtte zioh dan ook gelukkig dat hij althans in Toano kou logeeren en niet op de sneeu heide behoefde te kampeeren De sneeuwploeg die bi dezen trein werd gebruikt weegt niet minder dan 46 000 pond en heeft de hoogte van een huis van twee verdiepingen als men daarbq voegt hetgewicht der IS locomotieven dan krijgt men een totaal gewicht van 800 000 a 00 000 pond met ongeveer 600 paardenkracfat en niettegenstaande deze reusachtige krachten moest de trein het lot van zoovele andere deelen en rustig afwachten tot wind en weer hem zouden veroorlooveu de reis te vervolgen Hen verwsoht te Washington een wyzigingin het ministerie en dit onderwerp wordt zoo druk besproken in de politieke kringen dat bet zelfs de belangstelling in de zaak van geaeraal Babcock doet verminderen Ointn ut deze laatste aangelegenheid feliBfljtten t l Vasl AKtRiJ W rtKaari aW etJSS f45 beschouwen ook de president der republiek is in foortdurende verstandhouding met Babcocks vrienden en raadslieden en in plaats dat hy de pleitbezorgers in de verrulliu van hun moeielijken en deliciten ptieht ten opzichte der bekende lastige Whisky Jtingquaestie helpt en aanmoedigt houdt hq lange conferenties met William Cook den voormaligen gouverneur Stepherd en andere lieden die Babcocks zaak als het ware tot hun eigene hebben gemaakt toodat zij van de ingestelde vervolging spreken als Tan de samenzwering tegen Babcock De eenigszins gespannen verhouding tnssehen den president en Bristow ia onveranderd gebleven Orant heeft niets gezegd tot den minister van fiuaneien waaruit deze lou kunen afleiden dat hy minder in gunst staat dait noeger doch genoemde Bristow hoort natuurlek hetgeen de president aan andereu meedeelt en hg weet dus dat zgn ontslag als minister eiken dag tan te gemoet gezien worden Hg schqnt echter volstrekt niet gezind uit eigen beweging heen te gaan tenzg de president op zijn afzetting mocht bigven aandringen In dit geval zou hg zeker zgn portefeuille ter beschikking van Orant stellen De telegraaf maakte dezer dagen melding van het Tenoek en het aannemen van het ontslag van generaal Sohenek als gezant te Londen Ook dit staat weder in verband met financieele knoeiergeu Aanvankelgk cheen de heer Schenok echter te Landen te zullen blgven overeenkomstig hel beginsel van den president om nooit iemand te ontslaan wiens zaak nog hangende is Volgens de flew rork Triiniie is het schandaal tegen Sohenek zoo sterk geweest zoowel in beginsd als in uitvoering dat er van alle kanten door voorname personen op werd aangedrongen hem ter zgde te stellen Het was volgens dat blad eveneens bekend dat de Staatssecretaris Fish zich tegen het behouden van S enok verzette De publieke opinie was zooieer tegen Sohenek ingenomen dat hy ongetwgfeld dadelijk zou zgn teruggeroepen wanBeer de democratische partg niet had voorgesteld zgn betrekkingen tot de Ëmma mgn te onderzoeken Toen iet besluit tot het instellen van een onderzoek te Londen aankwam vroeg Schenck per telegram of hg werkelijk aan het Huis van Afgevaardigden zou Worden opgeofferd Onderzoek en berichten volgden elkaar daarna met snelheid op en weldra deelde de President hem mede dat z jn positie onveranderd bleef Terzelfder tgd heeft de secretaris van Staat de papieren en brieven in take de Smma mijo ge reedgemaakt ter overleggiAg aan het Huis van Afgevaardigden Waarom nu Schenok toch naderhalnd zijn ontslag moest vragen wordt daor de Amerikaansche bladen nog niet opgehelderd later schijnt er nog meer te zijn voorgevallen Whitthorne en Daaford de leden van het subcomité der afd voor het zeewezen naar Norfolk gexottden om een onderzoek omtrent de sohecpstimmerwerven daar ter stede in te stellen zgn teruggekeerd Als uitshig van hun onderzoek bevestigen zg het gesignaleerde feit dat op iedere werf kurt vóór den aanvang der verkiezingen een groot wmtal werklieden werden in dienst gesteld niet door vermeerdering van de werkzaamheden maar met het doel de stemmingen in Bepublikeiiischeu geest te vermeerderen De Bepublikeinsche commiüsie van uitvoering heeft het voornaamste beheer der Nortfolker werven en gebruikt alleen persaii eu in hun richting aanbevolen Een lid van de commissie voor het zeewezen heeft hierop medegedeeld dat er geen enkele werf in de Vereenigde Staten is waarop niet juist hetzelfde gedaan wordt Het subcomité beeft eveneens bevonden dat de bestaande wetten worden overtreden ten opzichte der aanbestedingen waarvan i het houden aa ibchou Igke openbare aankondigingen wordt voorgeschreven Het bleek dat grondstolfen op vrye marlÉt worden aangekocht tot booger prgzen dan bg aanbestedingkunnen bedongen worden De beschuldiging dat opde werven het timmerhout voor panioulier gebruikwordt gebezigd h gebieden ongegrond te zgn Doorhet subcomité zullen aan het Hus van Afgevaardigden voorstellen gedaan worden om de omregelmatighedeu voor het vervolg te voorkomeu Er blijkt dus uit een en ander dat ïn de dmiuistratie van de Vereenigde Staten tfl vnn zak nin geen gewensohten toestaud verkeereu adres o a aan Belknap doch zooveel is zrker dat de Amerikanen voor de wanklanken die van tgd tot tgd uit hun administratie opgaan ooren hebben en den toestand onder de oogen durven zien In het Huis van Afgevaardigden heeft de Mint ter van Financiën medegedeeld dat hij nog voor ongeveer It millioen dollars aan zilver in voorriad had maar met het oog op de depreciatie van dat metaal niet tot het in omloop brengen durfde overgaan Wanneer de toestand niet beter wordt kan Amerika zioh met dat zilver nog lang vermaken JBINNENLAND GOUDA 11 Maart 1876 Te s Oravenhage is 10 Maart een Eegeeringstticgram van Atohin dd 7 Muart ontviuigeu Na hevigcu tegenstand is Lambaroe genomen en degemeenschap usschen moskee Pegerojer eu Kajoeli hersteld Ocuond zijnde kap Beekman en deluiteuanta Godin Wulpot en Kobus De vijand liet 38 lijken achter De gezondheidstoestand is beterende het oholera hospitaal is ledig Kapitein Scdiell thans hier in garnizoen wordt met 1 Mei gedetacheerd bg t corps mineurs Gisterenavond is de Gouwekade tussohen Waddinxveen en Boskoop doorgebroken waariloor een groote opening is ontstaan zoodat de polder Middelburg en een gedeelte van Bloemendaal geheel ouder water zgn geraakt Men heeft dadelgk de handen aan het werk geslagen en voortdurend i n er een aantal werklieden en boeren bezig Donderdag avond trad als spreker in de butste openbare wintervergadering van het Leesgezelschap te addinxveen Dr £ Laurillard van Amsterdam op met eene lezing over den ictom ten talrgk publiek woonde de voordracht bg dienu en dan de lachspieren in beweging bracht Spreker vergastte de aanwezigen nog op een vijftal bgdragen van eigen maaksel van erustigen en ran komisehen aaid Van 1 Januari 1 Maart zijn te Waddinxveen bij 6 veehouders IS runderen wegens longziekte onteigend De ziekte is sedert H Februari niet uitgebroken De afdeeling van de HoU Maatsch van Landbouw Waddinxveen Zevenhuizen en Omstreken had het voorrecht Woensdag avond den Heer Sluis van Beemster in haar midden te zien optreden Zeer te bejammeren is het dat slechts een 80 tal landbouwers en verdere bebingstellenden waren opgekomen Trouwens het weder was zeer ongunstig Op de gouden tienguldenstukken van 1875 staat het jaartal boven de kroon onder die van 1876 beneden de kroon Op die van 1875 staan de letters buiten en op die van 1876binnenwaart8 Hiervan is noch door de directie der munt noch door de regeering aan het pubUek kennis gegeven Mevr Kleine ial den ISden dezer te Amstetdaa optreden in dchpmmel s Zegt na ilryi ter viering van haar 10 jarig jubilé als tooneelspeelster f Staten Oeneraal Twiedi Kakkb Zittingen van 9 en 10 Muart 876 In de zitting van Donderdag is de beraaddaging over de Wet tot regeling Van het Hooger Onderwijs voortgezet Se geheele zitting was geWijd aan de bespreking van het leerplan voor de Gymnasia art 6 en de meerdere of mindere uitbreiding daarvan De Minister heeft het artikel gewijzigd zoodat de letterkunde in Fninsch Ëngelsch en ijaogduitsch uit het leerplan vervalt In de zitting XW Kilteren zijn de beraadsUgingen voortgezet Nadat J le heer Tak op de rede van den minister had geantijoord heeft de heer viin der Kaay de bedenkingen tegen zijn voorstel ingebrioht uitvoerig wcd rlcgd Rrt 5 werd goedgekeurd Maanf dag voort ting g ve v ge Mot de njieuws nken te Ami veitlgd zij danahn I Bij de oitwerpen van f et betreffenije de ipriiih ting en l et rechtsgebied er Arroud rechtbanken ei Kantongerechten wordt brat betreft de Arrond rechtbanken de vierlediK r regeli door het aannemen van kla jueu jeerste khi beho ren tm de reohtbsterdam én te Bottcrdam die welke Cin de pr rincialej hoofdplatitsen en laadwdrfit eeue ruimere werkkring verzekl 10 overige tot de 2de kl l eho ren HHet aantal der 150 besta de Knntonge ecbteli wordl nu tjeruggebracht tot 107i de tc jenwc ckttlige 5 klasW sen ivordei door ♦ vervangen f i dA IfÉ ledeti der ontbonden Arr nwhtbank n de ambte n narlni irau het O en de griffiers en de subst gr K bij t ie rechtbi nkeh houden hunne volle w eddj alg w wa iht eld en wel 1 zij die bij het in werkiogj tredeu dezer wet den ouderdom vau 6 jaren bereikt hebbeu levenslang 2 de anderen totdat zij hetzij opnieuw in eene rechterlijke betrekking of krachtens Koniuklgke benoeming in eene met het lidmaatschap der rechterlijke macht ouvereeuigbare van Rijkswege bezoldigde betrekking zijn geplaatst hetzij eene reehterlgke betrekking weigeren te aanvaarden die hun krachtens art 4 ook buiten hun verzoek kan warden opgedragen De grifliers bij de ontbonden rechtbanken worden geacht eene wedde te hebben genoten gelijkstaande met de som hunner b Zi Uliging vermeerderd met hetgeen hunne emolumenten gemiddeld in de drie laatste jaren voorufg iande aan dut a w i w k g tx J V ri ii do oakoaUa der OrifSe hebben bedragen De kantonrechters en de grifliers bij de ontbonden Kantongerechten houden hunne volle wedde als wachtgeld en wel 1 zij die bij het in werking treden dezer wet den ouderdom van 66 jaren hebben bereikt levenslang i de andere totdat zg in eene van Rijkswege bezoldigde betrekking zijn geplaatst De procureurs bij de ontbonden rechtbanken worden geacht te zijn aangesteld bij de rechtbank waartoe de gemeente behoort waar de ontbonden rechtbank bg welke zij hunne bediening uitoefenden wia gevestigd Zij zg n niet verplicht hunne woonplaats over te brengen naar den zetel van de rechtbank waarbij zg geacht worden te ziju aangesteld dook stellen aldaar eene ter iriffie aan te wijzen woonplaats Openvallende plaatsen van de bij dit artikel bedoelde procureur worden niet vervuld De deurwiiirders bg de ontbonden rechtbanken of kantongereebteu worden geacht te zg n aangesteld bij de rechtbank of het kantongerecht waartoe de gemeente behoort waar de ontbonden rechtbank of het ontbonden kantongerecht was gevestigd Zy zijn niet verplicht hunne woonplaats derwaarts over te brengen De Anti dienstvervangingbond bestaat thans uit 64 pbiatselijke afdeelingen en een algeroeene afdeeling De algemeene afdeeling bevat al de leden die niet tot een pUatselgke afdeeling behooren Op 6 Maart was het hoogste volgnummer der vereeniging die evenwel in vollen groei is 6911 Maar men moet rekenen op uon valeurs sympathiseurs in abstracto die zich moraelen noemen letter steunders en afval kortom tarra tot een zeker bedrag stel 7 f pCt Blijft een effectief van 0 926 X lt == ± 6400 leden Volgeus de lijsten van den bond begreep de al gemeene afdeeling op 3 Maart 1 876 ongeveer 964 leden verdeeld aU volgt in ± 128 plaataen I is 128 leden in ± 87 plaatsen 2 is 74 leden in ± 20 pUatsen 3 is 60 leden en in 60 plaatsen 4 en meer is 692 leden Verspreid over het geheele land is zg naar tal de sterkste afdeeling Als een bijzonderheid melden yrij dat de waterleidingspüpen waaruit de algemeene rekenkamer van duinWBter wordt voorneii wegens niet tijdige betaling zijn ufgi sneden De rekenkamaï een kwade betaalster t Het feit is oomisoh doch ook tragisch want het werpt l een g idl Biet bevredi licht over den bekroinpcd geest Hu iB betroldcen beamljten de verordening op hei luiBwater uitleggen Daarig dacht meftnattturlijll lleen aan particulieren tegen wier wanbethling éen dwangmiddel noodig was maar niet aan publieke inrichtiilgen die over geen geld kunnen beschikken dan Ijngs den nog at omslachtigen weg van declaratie onderaËk en approbatie Misschien kan dit incident echte M voordeel hebben dat de noodzakelijkheid nog MIS doet gevoelen van een vereenvoudiging in de foBaliteiten op administratief terrein Hél ISttHdtliAlad meldt le gverige bemoeiingen van den commissaris iicie der rg fde sectie den heer Steenbergen te danken dat te Amsterdam drie personen feehouden die verdacht worden dep beke den fpij den heer Pi k onder Oudshoob te heli oji lbibliov4 m van een oor8p onkelijke VHn bet huis der heeren iff Vervaardigd in 1490 W i iJ II M jtóge dokter Miner ifa e is in het bezit xjkeuing op perka au Brederode te Hjeniyie Haagsche chtl ikl te s Hage jewel Zij de schrik I op onderscheiden Merp hud wejien Jb ïllu Zich slt chts Ben Voo het dt dei t bijj u winkkier familn t nl ï ond Rlag voor Al te rtiMlt Ufeeu opllich iiwt H ijwas r ifjedraautal riiike en nachtili tf oeu ai iue ilvervolgftig iU ie U = wiWen feill Wméjijk 1 i niam vaB W ow V l dJ v P zich ren van twedigden artiplufip ter waarde V or dit feit eischie dj 8u ilt flicieT tfU Cen p een celstraf van lloofALeus i eta 1j leU beleed tranen stolleEd iiarei sl iuld éd Xt iiiXk zuil te verdedigen doW aal den lichter tnedei Ie deetdn dat zij plan had de puraplul die ji oor rerjaar eileau van familieleden fraren bestemd Waaneer zij dakrtoe in de gelrgeuheid wus te betalen De uitspraak is bepaald op 16 dezer Men zal zich herinneren dat onze beroemde zeeheld M A de Ruyter nn twee eeuwen geleden in 1676 te Napeb door zijne voorspraak de invrijheid tdling heeft bewerkt van ze en twintig Hongaarsohe predikanten die om hunne Ix lijdeuis van het Evangelie uit hnn vaderland naar It die gevoerd warenen up de gulcijrn iu de vrurssclijkste davemij zuchten Dit is in de vorige innaiid d n 1 Iden Febra ri feestrlijk henl reht door ile hervormde Hoogeschool te Debreeeu in liung irijf tot eer der uageduchu uisvan onzen onvergeti lijken de Kuyter Aan de godgeleerde faculteit der Utreohtsche Hoogeschool is van deze feestelijke herdenking door een Lutgiischen brief kennis gegeven met bijvoeging van de meest hartelijke wenschen voor den wt lstand en bloei van het Koninkrijk der Nederlanden van de Nederlaudsche kerken en van de Hoogeschool te utrecht gevestigd V D De zeven zaaniniidsche schutters Steven de Vries Hz CorneKs Vethaak Curuelis Post Tennis Schuyt Klaas Berghouwrr JvJis Goezinne en Jan Vethaak die opgeroepen waren om op Zondug 7 Nov 1876 ten 12 ure ter inspectie te verschijnen doch volgeus Annus godsdienstovertuiging welke eerbiediging naar hunne meening door de grondwet is gewaarborgd niet ter inspectie of ter na inspeotie verschenen zijnde is nalaügen beboet erden en op hun adres aan den ministar van binuenlandsche zaken antwoord ontvingen dat dr mfnister hen niet helpen kan dewijl bij geenerlei wetsbepaling den minister van binnenUndsche zaken de beslissing is opgedragen omtrent bezwaren tegen vonnissen van schuttersraden n dat alzoo aan hun verzoek niet kan worden voldaan hebbe lich tot de Tweede Kamer der StateuOeneraal gewend met een adres dd 1 Maart houdende uiteenzetting van hunne gemoedsbezwaren en betoog dat artt 164 en 166 der grondwet zoowel aan hen als aan de andere burgers van het Kijk de volkomene vrijheid van hunne godsdienstige meeningen trakrbotgen Zg zeggen o a Het doet hun innig leed dat men den schgn op hen geworpen heeft alsof zij onwilligen wederspannigen tegen de wet zijn Zij lÜu bet niet Dnidelijk hebben zg verklaard en blijven liJ verklaren steeds al hunne plichten te willen vemllen in hunne oonscientie zich daartoe zelfs gejroepeu te gevoelen volgens het Woord des Heeren den onfeillwren levensregel Ook op den rustdag zgn zij tot de sohuttersdienst bereid wanneer brand X er of dergelijke gevallen het noodig maken Beiden echter vragen zij kan inspectie op den erkenden christelgken rustdag ook maar in het allerminst noodig geacht worden voor het doel der sehuttarij volgens art 188 dor grondwet Nu de minister hen afwijst is hun oog naast God op de Tweede Kamer gevestigd vertegenwoordigers van het volk waartoe ook zg het voorrecht hebben te behooren Er tal toch wel langs eenigen weg bescherming tegen rerderie behandding als door ons is ondervonden met handharing van ons grondwettig recht ook in de hangende zaak te krijgen zijn Ten aonhoore van heel het Nederlaudsche volk wenschen wij ten ernstigste ons leedwezen er over uit te spreken dat alzoo de heiliging van den rustdag door een overheidscoUegie wordt verwaarloosd ja zelfs met dwang en straf iu de burgers tegengewerkt Waar moet hei been als dat geoorloofd is I Indien daartegen èu geen hooger beroep Wordt toegelaten èn de minister niet in staat is om de grondwet te handhaven i Woar moet hft heen mijne heeren met onze burgerlgke en godsdienstige rechten Wat n oet er van land en volk worden als bij voorkeur de Allerhoogste wordt miskend en de godVree eude Christen om zijn geloof en godsdienkt vervolgd en den stillen ambachtsman de zoo hoog noodige rust van den Zondag wordt ontroofd ea dat door overheidspersouen In alle bescheidenheid meenen wiJ dat het voor Staat en mautschappg veeleer en gansoh zeer te wenschen nare dut de rustdag meer gevierd en sou zijne heerlijke en liefelijke bestemming wiird gewijd dan dat dezelve iin arbeid lediggang of herbergen en dergelijke WuitseUj doorgebr t worde Het adru iu zij u Keheel opgenomen iu ie SUmdaard I i rJ In den Haag iwort n bijdrageili ingezameld voor een oud vrouwtje datlytwiotig jaar geleden van haar stervende mevrodw eeu fliuutbiljet van honderd gulden kreeg en dit sedert tibèw bewaarde totdat de nood aan den man zou kome i Nn is die nood aan den man maar het muutjej in dien tijd buiten koets gestald heeft zijn waarde verióren Daarom vraagt menmu giften voor het goede domme oudje Volgeeus een dagblad vau lows in de Vereenigde Stat r leeft te Bellen Plain eene vrouw genaamd Maggie Minot die zeker de kleinste persoon is welke meuTooit gekend heeft Hare lengte gaat de 27 duimniet te boven zij weegt 31 pond en heeft den ouderdom van 18 jaren bereikt De vermaarde Tom Pouoe was 6 duim langer dan Maggi Minot I Betreffende het maken van valscbe Amerikaansobe spoorweg obligatieu wordt aan de £ toUe beige het ouderstaiande ontleend Seeds werd gemeld dat juist op het oogenblik toen het Brusselsche parket de personen zocht die de valsche stukken hadden uitgegeven de hoofddader te New York was in hechtenis genomen Deze sanhoudiug heeft in de veiK u atpilcu voopuuneliik te NewYork eene groote seufaüe verwekt De gevangeu genomen persoon heeft zich buiten Amerika j als falsaris berucht gemaakt en werd reeds bmg door de Amerikaausche politie gezocht Achtereenvolgens had hg verschillende namen aangenomen Charles Perrin Rothschild Williamson en zoo als hij nu Uatatelgk voorgaf te hecten Farnham De ffett Yari Serald van den 16 en van den 17 Februari bevatte over deze zaak de behingwekkendste bijzonderheden en er blijkt uit dat de ware naam van den misdadiger Williamson schijnt te zijn Hg behoort tot een zeer goede familie en werd door een zijner bloedverwanten in de gevangenis de Timit waar hij opgesloten is herkend Reeds eenige malen is hg veroordeeld geworden hij is de vervaardiger van de valsche obligation New York Buffalo Eriespoorweg en was destijds bg de ontdekking bijna in handen der justitie geraakt doch wist te ontsnappen uit het huis waarin hij voorioopig bewaard en dat jloor de politie omsingeld was Hoewel het hem niet gelukt was die valsche stukken onder het publiek te brengen ontmoedigde deze mislukking hem volstrekt niet hü ging opmcuw aaa den arbeid en vervaardigde valsche obligatiën van de NewYork YorkCentral de Califorma Oregon en van de WesternUnion Men hoopt dat hij bekentenissen doen en inlichtingen geven zal waardoor zgne medeplichtigen ontdekt kunnen worden Eenigen van hen ijn bekend zij zgn volgens den Neie ïork Heriid de graveur Amstesd dr BIsisdell betrokken bij den moord van Burdell Gleason Andy Roberts Gottlieb Engels Ralston Cantor en Steve Kaymond die uit Engeland naar New York zijn overgebracht Toen de valsche obligatiën in omloop kwamen woonde Williamson te Jersey City waar hij zeer bevriend was met kolonel Charles French van Philadelphia den ontwerper der Palissaden verzekeringmaatschappij ook eene oplichterij op groote schaal tot wier voorzitter kolonel Deatur Potter een der helden van den Mexikaauschen ooriog zich had laten benoemen daar hij misleid was geworden door de logeus van kolonel French French is thans in de gevangenis te Trenton Men onderstelt dat Gottlieb Engels de beruchte falsaris en medeplichtige van Maodonald en van de andere falsarissen die waarden naar de Engelsche bonk gezonden hebben de maker is van al de valsche handteekeningen op de obligatiën NewYork Buffale Erie Amstead was met het graveerwerk belast Het hoofdkwartier der bende was bij mevr Lydia Roberts Al de bezittingen vaa A4dy Roberts zijn verbeurd verkbiard ten behoeve van de slachtoffers die eenige honderdduizenden d d lara verloren hebben De valsche stukken waren loo bewondereuswaard gemaakt dat de heer Miller voorzitter der maatschappij eerst verklaarde dat edU waren Ziehier onder welke omstandigheden WiUiamsoa of Parnhapi werd in hechtenis genomen Tegen 7 Februari kreeg hü vau de Gebroeders BolUns t NewYork een voorschot van zesduizend dollars op de bovengenoemde California Oregon spoorwegoUtgatiën welke hü bg hen had gedeponeerd zi werden op eene waarde van 17 600 dollars gesdut Kort daarna zond de bank Rollins aan de heeren Fisk ea Hatch een vervallen coupon die nog aan een der obligatiën zat doch deze firma betaalde den oonpoo niet en liet aan de bank weten dat hg vaisch waa Onmiddellük werd eene boodschap gezonden aan ie drie woningen van Williams om hem te verzoekes aan de bank Rollins te komen Zonder wantronwes begaf hg zich daarheen daar werd hg in hechtenia genOnten en dadelgk volgde züne opsluiting in da Tomii Itket is hel dat indien hg niet bg vergis sing of uit achtelo heid den vervallen eonpon aaa de obligatie gelaten had hg nog op vrije voetea zou Weze i De valsche stukken zgn wonderen van tjne ba werking de gravures zgn meesterstukken INGEZONDEN i I UijuUer de SedaeltKr Reeds sedert geruimen tijd is er eene eonoessie aangevraagd tot daarstelling van een wmltrleiduf tot verschaffing van gezuiverd drinkwater Tot heden toe vernemen wü niets meyr daarvan Hebben de aanvragers van de concessie zich mogelijk teruggetrokken Of zouden er andere bezwaren gerezen ziJBt Wü gelooven toch niet dat de Goudschs ingezetenen zich tevreden zullen stdien met den halfvoldoenden maatregel het zuiveren van water in eenige tonnes die zomers te warm züu en s winters bevriezen Bevordering der middelen tot verkrgging van goed gezuiverd drinkwater is wel een zaak waar elkeei die het met zgn medeburgers wel meent behog istelt Goed drinkwaUr toch is een eerste vereischteom de volksgezondheid te bevorderen Bgzonder aangenaam zoude het velen Uwer lecers zün iits vet deze hoogst belangrijke zaak door Uw giawht iUA te mogen vernemen De vele bewgzen van belangstelling die Gj skie betoont in de welvaart van Gouda s ingezetenen doelt mij met vertrouwen veronderstellen Gg gaarne de V mogelgke inlichtingen in Uw blad zult geven waarvoor wü U dan ook bg voorbaat dankKggen Ik heb de eer met alle achting te zgn MQaheff de Redacteur Vw Dm Dmav li JAN die als kind gdeerd htrft Cteondheid is de grootste idut tTg ierümtren de geacUe Mieuder dat im tm der laaUie raadnergaderutffe sis vnlag der nMdt liltbig No IS door iet raadelid Uglrn genaogd it naar iet rapport van B en vier ianden da aaavraag der ii Kaptijn e de Friet RobU geUtU il en du toe geantwoord ie dat iet r ffart saa en W weldra b i den raad tal inkomt Dl ItBBACTIl Laatste Berichteilt Brussel lO Maart Er heersght hier groote ontsteltenis wegens verduistering van groote sommen gelds door een ambtenaar aau de Belgische Bank tot dusverre is reeds een tafcort van 6 miUiocn ontdekt In de Kamer heeft de heer Jottrand den Ministw de Lantsheere geiaterpelleerd over de instmstie der ongeregeldheden te Mechelen den ISden Februari U voorgevallen hg spreekt de beschuldiging it dat de instructie niet op geregeld wgze gevoerd wordt De Minister houdt het tegenovergestelde stttude en zegt dat het onderzoek nog niet is afgeloopeu Hiermede is het iooident afgeloopeu Londen lO Maart Door de Engelsche Justitie is heden een bevel tot aanhouding uitgevaardi d tegen den Secretaris van de Belgische Bank die onder verdenking staat van 7 000 000 frs aau de Bank te hebben ontstolen Men gelooft dat hg zich aan boord bevindt van de CUf i Paru die heden Queenstown verwacht wordt