Goudsche Courant, zondag 5 maart 1876

1876 Zondag 5 M a art jjo gg GOUDSCHE COURANT en AdverteDtiebiad voor Gouda en Oinslreken ErasnA DE m gebitten worden vervaardigd naur de Nieawste Methodes DONDEBDAQB van 10 tot 2 nte ts spreken of schriftelijk te ontbieden bg den Heer A W va WEBKHOVBN Kleiweg E 104 te Oouda Adres te Amaterdum Keizersgracht bg de Regulier racfat 671 J J T £ PAS Hecanloian Amaricain Geen gelien worden gevorderd voordat de gebmiker overtuigd is d t zg aan tlb vereisphten voldoen 0j3 lïtiHÏ j3ïï j51j3 0 ili SBB © commisaie nadat de president Miiiiater had verklaard dat de bgvoej ng van een inkonutenbelaating de wet voor de Kegeeriug onaannenielgk maakte iitttiu IJl I GOUDA Lange Tiendeweg D n 60 ÏTijd iiiriftctt ujordtn binitfu ilr fcorist mojercfoiiim mdi ert t llflfkn lijhrjj tijd gel poor tegen zeer bill ke prgzen Heeft mede voorbanden ALLE SOORTEN van g 4fli l MM f iff 4fÏEl io aUe BIN £N ea fjUITENLANDSCHË COURANTüN worden dadelgk opgeionam wafti voor één Bischrift voldoende is MM BB SSE BBB 0 Of RECHT GEMEEND Een JONGMENSCH 23 jaar oud R C soekt langs dezen weg in kennis te komen met MB JONGE DAME van dezelfde leeftgden Godsdienst om na wederzgdsc e kennismaking KBM HUWEUJK aa te gaan Adres met frmnto brieve met ptHrtt onder letter K aan het Bnrean deser Conrwt ËlËOmRA Maak aader bekend at bepaal andere fAaats oodor letter L Bureau deur Conrani Mevrouw Ê CHONEVELD verlangt net Mei SENE TWEEDE m Prat Godsdienst xiek aan te melden bg Mevr de Wed i SCHOUTEN Westhaven Voor een ongehuwd Heer worden gevraagd TWEE aUIMB NET GEMEÜBILEEBOE im m lil tiedeciaerenden gelieven zieh met opgavevan kuurprgs en wanneer te aanvaarden te tdresseeren met fnmco brieven onder letter T aan het Advertentie Bureatt van KOE V ULAXDT te Gmda Gcdureode 26 jaren beproefd A nathcrin Preparaten u Dr J 6 POPP k k Ho T Dd rtt Z M dui Keiur r D 0 atcAryk te VVeencD Bognergaue Nr 2 Tot vulliug van holle Tanden U rr geen Uilumtr in bitcr mMti 4 0 hei TuBilplualMer H éai ieéeretHi zi U ierr jii funkkchjk eo loader pijn in étm Iwllrii INnd lun plaaULU dat xijch daD WB icn Tniid rn 4ct TvudTlrcaeh Mthrehl dtrii taot foor verder bi dt r W Mondwater Ql4t CU de pyii terdrijfi Anatherïn io flacoui t tttu fl i i PU 1 1 20 i het iiMrti ef tijkste middel tegeo rbumatische taudpya by flniitekiufc iwïllcD eo tneareo t u brl tiiiid lec Kh bet lost Sm noneiigCD tandsieen op eo oorkvmt de uicune formiog éacrvao luukt loBtaaDde taodea wider vait door veriterktti vftii het Uadvle Kh vaq alle Bcbadelijke atoffeu reiBigt geefi M den oioAdgCea aangename friêsclie reuk tei wyl bet dcu BUüguMUBCD r Dk Keldrs doet verdwijnen yinatherin Tandpasta Dit niUd Kft rUBhcMT in friackheid Ban den adia n Jlient boveiidifn om de tanden een Milder witten glaiu te iotn terkrgj en hun bed rf te oorko neu ea bet taudvUeecb f entelktn Prga A 1 88 ei 80 ceuti i Plantaardig Tandpoeder Het retnigt d taadei zoodaoig dat door eaa digelijk eh fi nfk aicUtllcen de eiroonluk too lastige tttodsteca atiigdert nsaar aok bet glasuur dar tanden bm heMerhcid en N iihtid tveoMMt Prys per dooi 80 cenl Tantenborstels i n a vijiing van Dr J O Popp kk Rof Tandarta Z H avn keizer van ÜMteunjk te eeuea TMr VolMlaacnen a 1 voor kinderen 80 Centa fVaarschuwing Ue beftaaiide nanaakscl van ABstherin Mondwater zyn alleen op de lichte geloofwaardigh iJ vau het Pablieuoi beftlKttd eo hebben Be r veel schade ten gevolge gehad of hehbcB geheel geen werking tenee gebrucht durom waartiikmw ik hiemede het geerde pubhcaia voor a Dkoop tbii m JMM9 k eU Ey or O IPOT Ir k H i T udutB en ilviuder der AnMherin Preparaten ia Weenen T verkrijgen te Qouil by L Schenk winkelier op de Muoptriui wyk A 123 te BotlerdHin bg t a0 SsDten Kollf aputh en A Sehippeieijn C bikniiwe porreleinwinkel te t Hnge hij J h P C Sliabilié iipoih Ie Leyiien bg E Noordijk te Utrecht bg F Alleiia npolh t Amslenlnm bg F Tsn WindIkMS k C verkoophuiti te Oudewater bg T J vaa VreuBincen te Schoonboren bg A Woiff O M to Urak na i riaknaa Mevrouw PHIVCE Katlejisiagel VUAAGÏ MBÏ l MKI EENB IViliM MEI geschikt niet Kinderen om te gaan goed kunneude Strjjken e n Naa jjen pÏÏFk blank fijn QROF MIDDELen KAASZOUT Nettogewicht leveren tegen concureereqden prfls Louis Basoskl Co PAkHors Nonneowater O No 2 Urbanus Pillen bereid volgenB het iiloade en echte Becept waarop men in het bijzonder attent maakt JU i t r nultiK in ongesirldheil der MAAdr en werken heilz ain op d tJl lJSVüaTKItlN Ci Zg tgn uitmuiiteud teKtn de UAl SCHKIit B is bet BLOKD en UITSLAG der IJUII tg agv Z CHT LAXEREND su SLUMAVDKIJVICND Veruf lde doozen rail 37Vi l dubbeia dooien zijn rerkrynbuar bg de bh Amtlerdam M Cl üaii Cf Atof benige veg 1 i Bodegraeen B Veralout Deljt H W de Krugff Omda L Seheak op da Hoogstraat Saattreehl K Ooa erliiig Hoge J L F C tJual ili4 Buitenhof Henry Wollf Mc Wagenstraat Krimpe ajd Lek A r d Heul Ieydt T Torbvrgh Haarlem hoek B kkerttetg Uoordreckt G H Post v budexaler Pr Veer RoUerdam r d Toorn k Beker Wette Wagenstraat Sciootioven A Wolff UlrecU V Alt na op brt Steen rsr dan Dos kerstr n 372 Flaardingn Wouter Pleijiief fToerde W F Sweermsa Zevenhuizen A Prins Hi t dcpSt de er e Ate Urbanna Pillen iindi zoovele jaren met roem bekend en in alxenAen ge I bruik ie door one te GN Uda alleen es Oit Bluitend geplaatit by den heer L SCHENK op de HoaKetrant WAABSOHDWINO Men worilt inslantelijk reftooht el attest ts willen t u liat door out bg niemand snden dt UrbnnutPillen bereid rolgeni het oude en eeht Recept in Uép8t zija rerkrggbaat gesteld berm opgefeeèn Steden en Plaatten da hg dt Uirbmeiii enoemde Uépólltoudere In elk dooaje 4i biljet ïoorzieii met de eigenhandige naamteekeniug van de erv Hr li erB Wed Kbonih b Zoo Apothekers welke llaudteekeniug zieh oilk benml P hot Zegelliik uaarmede de üooajei verzegeld zijn Wij vertucken de gebruikers intlaateti t d l op ie letten en r dt n bun aan Wel tOe te Slett bg wieii men ile Dooejrs Pillen haalt Alleen dia Pooqit waarin een biljet met ome Handieekening is zich nnn te schaReii en zich te achten voor het gebruik van de vele nnmnakteli Kennisgeving INEIGTINGEN WKLKB GEVAAR SCHADE OF HINDEK KUNNEN VEROORZAKEN BUKGEMEESfER en WETHOUDERS van GOUDAi Gelet op art 8 der Wet van den 2n Jnnij 1878 Staaiêilad n 15 Doen te weten Dat zij op heden vergunning hebben verleend aan deu Heer P vau Hofwegen en zijne reohtverkrijgeaden tot het plaateen van een ttoomwerktuig in het psnd gele n aan den Kattensingel geteekend Q n 142a kadaster sectie A no 1088 Gouda den 29 Februarg 1876 Burgemeeêter en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DllOOOLÜBVBB FOBTOUK TAN BkROKnUzENÓoORH BUITENLAND ItuUenlMilscli Overzicht Aangaande den loop der onderhandelingen met Peller over de portefeuille van BinnenL zaken is niets naders bekend Men zegt dat het gerucht als zouden bebalve Buffet en de Meaux alle andere ministers aanbleven een zeer onaaugenamen indruk te Purijt gemaakt heeft Een homogeen republikeinseh ii nistcrie aclit men voor de stabiliteit der regeering en de richtige afdoening van zaken een bepaald vereiscbte Er it een korte ministerraad gehouden waarvan niets bekend is De Bépublique tmnqaue stelt voor om op 7 dezer eene olgeiueeue voorbereidende vergiulerliig te houden van de verkozeuen der beide Kamers betoorende tot de republikeinsche partij Ook stelt dit blad als eisenen zyner psrtg aanstelling der moiret door den raod en zairering vsn ha ainbtenaartpersoneel De geheel afkeurende wijze waarop de Beiersche Ei geering in den Landdag zich heeft uitgelaten over de overdracht der spoorwegen aan het Bgk heeft de Pruisisehe Begeering niet kunnen bewegen om au haar plan af te zien dat zal integendeel nu worden verhaast en binnen veertien dagen wacht men in den Pruisitchen Landdag een voorstel waarbg de Ilegeering wordt gemachtigd om onderhandelingen te o H ueu met het Rgk over die zaak De toestemming au den Landdag is echter niet geheel zeker het Zwarte centrum stemt met de partionlaristen tegen eu de Porttschrittspartij zal zich daarbij aansluiten dit maakt de meerderheid twijfelachtig ïn den Beierscben Laud iag zullen de ultramouianen hu i appositie tegen het gehate Ministerie doen gevoelen op lluauciëel gebi d o a zou de verhoogiug V lil de jaarweddi ii der auibteuoren worden afgestemd Het eenige gevolg vau deze handelwgze zou zijn dat de heeren zioh nog meer gehaat maken Het wetsontwerp tot invoering eener belasting op den verkoop van beurswaarden is door de OosteiirijVselje kamer in derde lezing aangenomen lli t Hnis der Afj vaardigden heeft ook onder anderen het voorstel tot samensmelting der Galicische spoorwegen aangenomen alsmede het ontwerp betrcffeude de uitgifte eener leening van 48 millioen met een amendement dat de Itcgeering vrij 1 de nieuwe schuldbrieven in goud zilver of papier betaalbaar te stellen Daarna zgn de leden der delegatie gekozen Bij de beraadslagingen over het leeningsontn erp hetfi dü De Deensohe Eerste Kamer heeft het bekende wetsöntTerp betreffende de defensie verzonden naar een GOÜÖA i Mssrt 1876 In een bij het Departement van koloniën ontvangen telefcram van den Gouven eur4 fneraal van Nederlandsch Iiidie dd 2 dezer wordt het volgende bericht De Hadja van Pedir heeft ziok onderworpen en i beéedigd mitsdien is hem de Nederi vlag nitgefeikt In Groot Atchin is de gesoDdheidatocetand verbeterd de eholera zrer afgrasmen De in de XXVI Moekim sgeerende kolonnea hebben den 36 ten Februari Kwalla Gighen eu den SSsten KotU Pohama bezet Sfc Zeer terecht wordt er naar ons oordeel geklaagd pover den toestand waarin vele kazernes verkeerenen de huisvesting van den Ned lfudachen soldaat laat ontzaggelijk veel te wentshesiover Daarom ia t ons dea te aangenamer te kunne wgzen op een poging en we mogen zeggen een goed gelukte poging oin H den soldaAt ts de kszerne sbo aaogennam te maken dat hij niet al zgu rrqeo tiJ4 daarbnten gaat doorbrengen in kroegen herbergen nz Wg zijn welwillend in de gelegenheid gesteld de kantine in de kazerne Ihier te bezichtigen en werden wg al dadelijk bij t binnenkomen verrast door de nette zeer doelmatig gemeubileerde zaal ook bij een aandachtig bezien krï en wij de overtuiging dat de soldaat hiei iii garnizoen niet zooah men elders beweert nis t ware door eene lile ptezelligheid misatudc lucerne naar da Mtotx ffintA smvdt De zaal bevat 8 biljurtpn tet ijl ook gelegenheid is voor andere spelen als b v doraiiiiïspel en en een keurig zinr zindelijk buffet waar alle behalve aterken drank te krijgen is aan de wand verscheidene platen op de leestafel verscheidene couranten enz enz Afzonderlijke vermelding verdleut een in de zaal staande kast en wel om t gene die bevat Daarin staan reg tal van boekwerken die den soldaat een welkome en nutttge uitspanning sanbieden De catalogus zagen e eren in en bemerkten dat op verschillend gebied hief iets aanwezig is Wg vernamen dat er veel en gaarne van de bibliotheek gebruik gefmaftkt wordt Een en auder gezien hebbende kunnen we niet nalaten onze lezers deelgeuooten te maken van deze zeer lofwaardige poging om lïl kazerne hier meer comfortabel te maken wat die inrichtingen veelal niet zijn doch moeten tevens medededen dat de boekenkast nog niet geheel vol i mocht het zijn dat deze of gene een doelmatig boekwerk dat nu wellicht ongelezen op de bovenste pl ink staat wil afstaan aan de bibliotheek van de kantine wij gelooven dat he in dank zal worden aangenomen In het verslag van de vergadering van VolkgonderKys in ons vorig nr is eene onjuistheid ingeslopen Er staat nl dat een voorstel van t bestuur oin gelrouw schoolbezoek te beloonen door t schenken van spaarbankboekjes door de vergadering werd aangenomien Dit is niet het geval De wijze van belooning werd nan het Bestuur overgelaten Wij deelden voor eenigen tijd een adres mede aan de Kamer van Koophandel i ijzende op de wenschelijkheid om de zittingen dier Kamer openbaar te doen zijn Het antwoord op dit adres door de Kamer luidt aldus De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda Gelezen hebbende een verzoek van en heer J 1 Groolendorsl en andere ingezetenen dezer gemeente om in overweging te nemen of het nietweiischilijk ware de zittingen dezer Kamer in het openbaar te houden Brengt ter kenni 8e van de adressanten 1 Dat zy eene gelijksoortige vraa in den jare 1 S70 door Z E den Minister van Binnenlan lBolie Zikcn gedaan ontkennend heeft beantwoord 0 grond dat de Kamers vsn Koophandel en Fnhriekeii geen wet gevende miiar adviseerende coUegieii zijn ier besluiten niet naar buiten werken en die voor niemand verbindeiid zijn 2 dat zij in ii iuwgezette overweging heeft genomen of bet belang van den handelaar of den fabriekant zoude kujiiien medebrengen om op die zienswijze terug te komen van welke overweging het gevolg is geweest dat zij dit niet noodig nuttig of wensohelijk achtj 3 dat zij zich voorneemt om evenals tot nu toe is geschied voort te gaau met door de OoudKke Courant opeiiba irheid geven aan de van regeeringswege onlvanqreii besluiten of inededecliugen waarvan de keunis gerekend wordt voor handelaar of fabriekant nuttig te kuiiuen zijn Gouda den 27n Februarö 1876 De Kamer voornoemd J e Secretarie De rooriiUer Dboogleevee Fobtouk Vibuw De Standaard deelt mede dat dr A Kuyper zich op d t oogenblik in het lj6t l Carabaoel te Nice bevindt Aanvankelgk heeft de verandering van klimaat nog niet de verwachte uitkomst opgeleverd De chronische koorts blijft nog steeds aanhouden en de algemeene zwakte van gestel zal naar het zich laat aanzien nog voor langen tijd gebiedend volkomen onthouding vorderen van eiken intellektueelen srbeid Met 1 Mei a s zal in de gemeente BergAm baobt eene leerioojjrg worden opgericht door den heer W Quint thans te Berkenwoude woonachtig De 6de en laatste der leesbeiirten in de BergAmbaehlschc vereeoigiug Wintcrlcziiigcii werd jL Donderdag vervuld door deu heer J H irtn2 vcld van Beijersche die eene kt aria b werkte v riiandeUug hield over het zoo beti ekeiiisvolle woordje Mm yxtikcx gihf óaatBa iKig euVeU l ij triip a als ook ta heerep P Blok van StulwijV G BcttinV en H Bezcmer vou Berg Ambaolit Te Capelle a d Usel is tot hoofdonderwijzer aan de twesfie openbare lohool beiiotmd de heer H Hagei van Dordrecht Het vervoer langt den Nederlandschen Rhijn spoorWeg heeft gedurende de maand Februari 1876 opgebracht aan reizigers 123 961 um goedelen ƒ 76 372 BSO direet verkeer van reizigers en goedeseo 188 378t te zamen 88MM Sedert 1 Mei 1878 was de opbrengst van reizlgert en goederen 4 298 706 M uffrouw Elize Baart te Middelburg it door de direktie van het gezilschap der vereenigde tooneelisten te Amsterdam geëngageerd De Tweede Kamer heeft in hare zitting van gisteren het wets ontwerp tot het verleeuen ran vrjjdom van grondbelasting voor het stichten van woningen voor de arbeidende klasse aa beraadslaging verworpen met 34 tegen 21 stemmen De afdeelingen der Tweede Kamer zijn Donderdrig bijeengekomen tot het onderzoek der hierna te noemen voorstellen en wetsontwerpen van den heer De Bruyn Kops tot opbelliiig der bepidingen omtrent de heffing vsn accijns op de suikcri wijziging der artikelen 3B8 en 360 van hef Wetboek van Burgerlijke Eeohttvordering wijziging de f artikelen 20 en 46 der wet op het notariaat wijziging der pensioenwet van bet Bijksloodspersuneel uH issiug vau het kapitaal van vier ia het oiigi reede gera ikte schuldbrieven j onteigening voor ei u kanaal tot vereeuigiiig van het Winaohoter aohotermet het Hoorasohe diep en het rooretul tot het in gebruik nemen van een spreekgestoelte De heer Joiiokbloet heeft liehalve de amendementen miarvan hg mwlevoorsteller is op het ontwerp van wet voor liet hooger onderwijs nog uinduscliLiden afzonderlijke amendementen ingediend De hoofdstrekking is de volgcndt De zorg vfMir de oprichting en de iiistandhuiiding der cvmnnsia bl ft h iof lz 1celijk ovtrgel it n aan de pineeütebeHur Bij uitzondering kunnen rgksgyniiiasiu word U opgürieht wier inrichting bij algei ueiien maatregel van inwendig b Rtimr wordt geugeld