Goudsche Courant, zondag 5 maart 1876

Bij elke univer leit kunnen in het belang van de iretouchap dootoroi tijdel k met den titel van buitengewoon hoogleeraar worden aangeeteld en nog eeuige andere bepalingen ter vervanging van art SO van het ontwerp Bij elke oniveniteit behooren wetensohappelijke mnuuea aangeateld te kunnen worden wier taak het is lioh aan de beoefening der wetenichap te wijden slechts t ileiyk evenwel B et vaste jaarwedde Tot het gcveu van hooger onderwijs aan universiteiten kuuneu doctoren al privaatdooenten worden toegelaten tot wederopzeggens toe Gewijzigde bepalingen omtrent de toelating tot de universiteit ia het belaag van het peil van het ou lerwijs getuigschrift van r j beid als voorwaarde voor de toelating vau hen dirliet onderwijs in zijn f ihiTleu omvang wenschen te volgen met het doel UI een aeademisohen graad te verwerven Vervroegde indiening van het algemeen regeeringsverslag over het onderwijs afschaffing der assessoren De bijzondere scholen van voorbereidend hooger onderwijs te beschouwen als dezulke waar voortdurend de meerderheid der leerlingen tot de kennis der klussake oudheid wordt opgeleid ter voorkoming van utduikiug de wetten op het lager en middelbaar onderwijs AUe bi ndere universiteiten alle faculteiten omvattf il kan ouder wettelijke voorwaarden het recht toegekend worden om doctorale titels te verleenen waaraan dezelfde rechtsgevolgen verbonden zijn als Jian die weJke door rijks uhiversiteiten worden verleend De heer J J Cremer verzoekt te melden dat het rucht omtrent zijn optreden als regisseur van het AW Toontd van allen grond is ontbloot De om tandigheid dat zijne vrienden gaarne te gelegener tiJd iju advies in sommige zaken de opvoeringen betreffende zonden inwinnen zal waarachijnlijk tot dit xoudcrliiig gerucht hebben aanleiding gegeven 1 iilgemeene jaar tentoonstdling der HollandscheMuKtschuppij van landbouw die te Rotterdam zalpliiut hebben is bepaald op 16 20 September a s Jam i Ct Omtrent den schrijftoestel van den majoor jhr Sermris deelt men het volgende mede De majoor Serrnrii die zelf geheel blind is gebruikt een schrijftorstel waarop de hand bij het schrijven zich g h 1 1 vrij beweegt De schrijvende huiid beweegt zich in eene rechte lijn door hure ligging dp eeue pliittc liniaal die telkens na het volsclirgven van eeuen regel naar onderen wordt umifiedraaid en later ua het volschrijven ecuer bladzijde weder naar boven wordt gebracht Deze liniaal 1 die tot steun eu richting voor d hand dient blijft onbewegelijk gedurende het achrnven £ ue bijzonderheid daarbij is dat de schrijfipestei door den heer Serraris zelf is vervaardigd hij heeft zioK op het timmeren toegelegd nadat zijne oogen hem het lezen en schrijven niet meer loelieten Ook v rs bfllenke andere voorwerpea van hout door hem vsivandigd liJn nauwkeurig en net afgewerkt lieu schrijftoestel volgens de uitvinding van den he r Serraris is naar de teutooattelliag te Phüa delphia gezonden Ah een staaltje van vencgaandf achteloosheid van reu ambtenaar liu functie bij de K uspoarn uiaatschappij dicne het volgende Kene dame uit s Hage plaats genomen hebbende in een koepee 1ste klassete Utrmbt met bestemming naar Woerden had debittere teleurstelling aldaar gearriveerd zijode inweerwil van het luide en aanhoudende gefluit vandea station chef mede door te moeten sporen daar daar de conducteur verzuimde het portier te openenen De byzondere schijnbaar overbodige rekomiuandatie aaa aan kondueteur te Ub cht om dit te Woerdentoeh vooral niet na te laten had dus de tegengestelde uitwerking De verdienstelijke stationohef te Woerden troostte de zuster der dame aan den treingekomen om haar af te halen met de verzekering oogenUikkelijk te lel grafeeren ar t station Oudiwater alwaar dé dame dan natuurlijk op kosten der maatschappij een rytoig kon rekwireeren Dit telegnfeeren geschiedde inderdaad doch ongelukkigte vergrefc daar ook te Oudewater verzuimd werdte penen Zif moest dns hm pré mal gré de reisnaar Gouda mede maken en na eenige ureu geforceerd verMijf aUaar s avonds naar Woerden retourneeren Alhier aangekomen had die flinke kondueteur nog daarenboven de brutaliteit de dame op hare Terwüten te antwoorden dat de portieren der reiirigers Iste klasse nooit anders geopend werden danop het getik aan het raam om geen noodelooie tochtte veroorzaken Omtreat den Engelaehman die getracht heeft zich aaa het geheim der heeren Jeekel tot fabrikantie van hardglas meester te maken mddt men aan het Tmd thun uit volkomen vertroWrbue bron het njgende f De bewuste persoon W T Mason te Amsterdam woonachtig is op heeterdnad betrapt gegeworden door het werkvolk van de hh Jeekd Mijnaseu Ik Co s avonds tusscheu 7 en half 8 terwijl hij zich alleen in de fabriek wanende eenige hardgiazen voorwerpen in den zak stak Eerst weigerde hij zijn naam op te geven en ontkende iets bg zioh gestoken te hebben Dien nacht heeft hü onder bewaking in een der lokalen vau de hardglasfabriek doorgebracht op venoek der politie Den volgenden morgen voor het verhoor heeft Mason onder getui r en aangeboden om zijn zaken te Amsterdam te witeeren en voor altyd on land te verlaten doch de heeren Jeekel e s wildea in geen transnetiën tiMfea Daarna is hq gehoord procesverbaal is opgemaakt zy n signalement genomen en na eenige dépêches tusscheu de bureaux van politie en justitie te Gordum en Amsterdam gewisseld is Mason naar zijn woohplants teruggekeerd Hg is dus niet preventief in hechtenis gehouden maar de zaak zal i tour de róle voorkomen Mason moet ook pogingen hebben aangewend tot omkooping van den boekhouder en den meesterknecht der fabriek waaromtrent zijn brieven by de justitie gedeponeerd bewijzen leveren Boterfabnek Wat is dat voor een soort van fa4 briek £ r is er maar ik meen o a te Oss in Noordbrabnnt een Maakt men daar boter Zoo ja waaruit £ u waar gust tfubiiekaut heen ondel onder welke naam t Jabriekuat oiii i eiiXHU ioter Toch niet naar t baiteuluud om daar deur naam van onze echte boter nog erger te bederven dan toch recda het geval ia Wie meldt er oua iet van isdi Ct Volgens een Duitsch weekblad hebben zioh de Regeeringen van Oostenrijk Hongarije en van Italië omtrent eenige bepalingen ter besohernring van voor den landbouw nuuige vogels verat au C V d Z Ct De belangstelling in het Nederlandaob Tooneel die in den laafsten tijd meer en meer toeneemt en die reeds het gelukkig gevolg heeft gehad dat in Amsterdam en s fcrravenhage voortaan hoogst bekwame eu met roem bekende letterkundigen directeu iuvioed zullen uitoefenen op de tooueelvoorstclliugen in die plaatsen is p a ook hieruit gebleken d it meer dan sedert langen tijd het gCTal wiis oorspronkelijk Nederlaudache stukken tftiflfeh giisolireVeu en werden opgevoerd Cremer Olano r Keiler Jan ten Brink en meer anderen waagden hunne krachten aan het tojueel eu jnet goeden uitslag Het tegenwoordig seizoen begon gelukkig immers Werden verscheidene nieuwe Hollandsche stukken aan gtkondigd Niet t minst van die allen trok datgene de aandacht dat in October bij geyioon bericht in de dagbladen werd aangekondigd als getiteld jZoé een eerste stuk van tWee jonge letterkundigen de hh Slingervoet Ramondt en Mamadant Zag men deze aankondiging met geuoegen het stuk zelf in December daarop te Rotterdam opgevoerd scheen reeds dar delijk bü de eerste kennismaking van een gehalte te zijn dat schrijver en toonfelsplers er eer aan zouden behalen De uitkomst bavistigde het n herhaalde malen werd het daarop te Rotterdam voor volle zolen opgevoerd en zelfs te s Hage en Leiden waar U Rotterdamsche gezelschap slechts zoo nu en dan optreedt werd op vereerend verlangen eveneens een eerste opvoering door een tweede gevolgd en alom luidde het oordeel Zoë is een bepaalde aanwinst voor het repertoire Het doet ons daarom recht genoegen dat de hier gevestigde afdeeling run het toone verbond Gouda a ingezetenen ju de gelegenheid stelt genoemd stuk te kien opvoeren en t lijdt o i geen twijfel of gretig zal van die gelegenheid gebruik worden gemaakt Bij menigeen ryst de vraag op Wie i Zué Wat beteekeut dat woord Wij zullen zoo vrij zijn deze vraag niet te beantwoorden daor t naar ons óórdeel vérlceerd is een korte inhoudsopgaaf mede te deelen van een nog op te voeren stuk lioat do inhoud voor ieder toeschouwer het bekoorlijke der nieuwheid hebben I iDe opvoering door t Rotterdamsche gezelschap dat zulke goede elementen in zich bevat moet uitstekend z jn De Rotterdamsche criticus van Het Nederlandsch Tooneel orgaan van het Tooneelverbond zegt er o a dit van dat de wijze waarop het stuk is opgevoerd voor de hh Slingervoet Ramondt en Margadant de beste belooning is die zij kunnen verr lapgen en een voorrecht dat door hen op prijs tatg worden gesteld Aan de mise en scène is zeer bijzondere zorg besteed en na een en ander daarvan genoemd te bebl n eindigt die criticus met d e woorden al t genoemde vohnt een geheel dat niet alleen de waarheid zeer nabq komt maar werkelgk artUtitch mag genoemd worden Doch genoeg Ware het ons doel een soort réolame t schrijven over Zoé wij zouden slechts ibehoeven aan te halen een aantal gunstige woorden door de toooneelcritiek in verschillende bladen terneërgeschreveu Mbr t is onnciodig AUe reclame is hier o i overbodig daar de goede roep die er van t sink 4 itging ook Gouda s inwoners bereikte Wlfgefoehlen alleen behoefte bovenstaande woorden 4e biraagw ter kennis onzer stadgfeaooten om diegenen hunner welke van meening zijn dit jaar reeds genoeg oorieelvoorstellingen te hebben bygewoond op te Wekken de voorstelling van WoeusSg a st toch wx met honac tegenwoordigheid te gaan vereeren daai zij zich zeker te laaï zouden beklagen deze voorstelling niet te hebben bggewoond I N aEZ O N DEN £ 3eii Monument I Tooa DB I GEBBMP ËRs m m mm Wie waren toch die gebroeders de Houtman en welke waren hunne eigei ijke verdiensten dat men voor hen een monument wil oprichten Zon het zoo wonder vreemd zijn wanneer diezelfde vraag ia den ls tstea tijd door menig stadgenoot tot mij gericht ook elders in den vreemde bij dijenengenen oprees P Maar zoo niet zou het dan niat evenaeer betamelijk mogen heeten dat ik die daartoe in oa plaatselijk blad het eerst mijne medeburgers opwekt thans nu daarvan door de voornaamste Nieuwsbladen aan ons geheele volk kond werd gedaan alvorens wij in deze verder pngen door hare beantwoording voor zooverre noodig stad en landgenooten een weinig voorliobtte Het is zoo wM weet ik van di beide broeders wel iets maar toch uiet veel niet alles Toch beteekent het iets meer dan toeBik ias de schoolbanken verliet en bij de weinige kennis omtrent hunne personen werkzaamheid verdiensten daar vergaderd zal het wel bg de meesten gebleven zijn Aan mgne laatste nasporiugen betretfende beide heb ik zelfs nOg menige bijzonderheid te dankeu die vroeger voor mü verborgen gebleven was M uir reeds genoeg ter rechtvaardiging van mg dat ik de pen opvat Cu veel liever ter zake Oihstreeki de helft dan der 16e eeuw woonde in Gouda de man aan wien èn ons broederpaar èn de gehêete familie haren naam ontleende ifg komt in de stadsbeschrijving van der Goude door J Walvis voor ondier den naam van Coruelis Jacobsz Houtman of de houtman leverancier van het hout voor de doodkisten althAns in 156S OogenschguUjk had hjj geen bijzonder voordeelige kostwinning m een tijdtoen hg voor 70 kisten van eikenhout uiet meer dan zestien en voor 10 kisten van boekenbout slecht acht stuivért per stuk ontving Evenwel het geld had toen veel hooger waarde dan thans de meuschen hadden veel minder behoeften eu h $ zelf zal ook nog weJ and re eu betere zaken gedaan hebbeu Toen althans na den laatsien grooteu brand der 8t Janskerk omstreeks dieuzelfden tgd het Saeramntikui i zter oHtrmtfOKeerd mu zoo bericht ons de zelfde sohrgver was hij èn vermogend èn vrg gevig genoeg om ter vervaardiging van eene nieuwe bewaarplaats het noodige hout te scheuken l icnian nu had waarschijnlijk meerdere kinderen In de stadsboeken komen sedert meerdere Houtmannen voor Een daarvan eu juist de persoon aan wien ons voor het te üwoordige iets gelegen is Keter Cornel isse Houtman wor t niet alleen bij Walvis in het aangehnalde werk in 1673 als lid der vroedschap maar ook door Bor vermeld bij wien men in het 25ste boek zijner V erl Historiën lezen kan dat hg ook Kapiteyn Tan de burgerye binnen der Goude eu brouwer blèrende op Gëiit was daer hg ook pm ayu affaireu weseiide gestorven en begraven is Hü behoorde dus tot de oanzienlijke en welgestelde Gouwenaars in zgne daeen wier vooriuamste bedrijf de drapiersnering of de brouwerij was Men kan dit niet alleen uit het hui dat hij bewoonde en waaryooi de overlevering nog immer een woning op iea besten stand der stad aanwg st maar ook uit he wapen opmaken dat hg en zgue nakomelingen voerden Dat laatste toch vertoonde niet een pautc met kalf uitgeipreiden etaart gelgk meil wel eens beweerd heeft 1 op grond van een meerendeels ve leten grafsteen tvaarover onder meerderj in de kerk te Alkmaar maar geeft daareiftegen in tweeën gedeeld van boven een ialven leeiw en van onderen ecu bloertpot met een drieial roten of andere bloehien te aanschouwen De gebroeders Houtman Comeli pn Fredarifej waren zgne kinderen Zg hadde hun vader reeds ih 1584 verloren want in dat jaar op den 4n Novem I l e h M ifi titnnehét 185S II jiag 158 en de OUt 1968 psg 670 in d noot w r da Isêr an Dovl waarKliÜnlylE op grond dierzelfda dwaliog Fin sa da BootmaB bloedvervfantea noemt ber verkocliteh de HH B rgemee teren met lfejoriers aan Agues Prëderiks dochter tceduioe teylen fitter Corneliue Houtman een huis en erve staandeen gelegen op de Oostzgde van de Haven op denkoek van de zyl aan ttiot Uit deze bijzonderheid leeren wy niW iatteep dea naani hunner moeder kennen Jgnet Frederikt maar wij zien daaruit tevens iiUjie loiidste zooi niwr zijasit gr otvada Taavader kant en de jongste naar dien van moeders zijde was gen9emd Van den geest huns vader wa geen vanbeide verstoken W leerden dien reeds kennen al een recht bcdrijvigen koopmanageeat Hg ging bijzijne zone eehter was het ten gevolge van den reeds wegens da Spaaasche belemmeringen kwgnen den handel of had deze misschien ook nog andere oorzaken p mat een koene en zelfs eenigzius stoutmoedige ondernemingssnobt gepaard De oudste Cornelis wasrwaarschgnlijk ongetrouwd Dejongste Frederik daarentegen was iu den jape 169U tot Alkmaer gehuwelijkt met dè dochter van Comeli Nanuugu oulachepeu aldaar 1 Maar beidebesloten iu 1503 zioh tebegeven naar Lissabon inPottngal met geen udere bedoeling dan om ziohaldaar te informeeren op t ituk de voert en kandelvan OoillndMi aengaatde En toen zij daar eenigen tijd zich opgehanden hadden doende grote naerslighejfl giften eu maeliyden aen dengenen dewelke uyt OostIndiën quameu om uyt deselve goede kenuissevan alles te bekomen en niet sender groot peiykelen excessive kosten tot deselve kenftisae gebracht zijnde 2 is de oudste naar Amsterdam vertrokken werwaarts hem waa schijnlijk een weinig hiter zijn broeder gevolgd is Daar gelakte het hem al aanstonds het vertrouwen van eenige koopliedente winnen Daar wist hü deze te bewegen nadat se haer wel geeiamineert hadden op t stuk van de voert en koophandel van Oost Indien dat zij getrouw aande Oud Hollaadsche leuze eendracht maakt mackt zich iiau t iiaueea loten Daar bracht hi bet eindelijk bü hen zoover dat lij altdoen een Compagnie of Collegü kebben gemaekt om de voyagie op Oott ltuUè n aen Ie vangen noemem e t zehai Dl Cohfaonie vam VEaKE en reitdveerdm eenige penningen daerloe te Jüurueren en op te brengen 3 f Van algemeane bekendheid is bet dat toen het eerste vieirtal HoUaudwhe schepen de Mauritius de H Aland de Am terdairi en een van kleiner omvang het Duif ken voor de vaart op Oost Indién langs de kiuip de Goede Hoop werd uitgerust Het geschiedde vuor rekening van voormelde Compagnie van verre Miiar ook van Staatswege werd die onderneming bepua tig l Vrijdom vau s land tollen 4 b v wa lir vloot verleeiul en schepen zoowel als mansohappi ii waren op s land kosten gewapend 5 Den 2n April 1596 stak de vloot in zeei Maar aan Cciruelis Houtman den zsutsh AENPoaaza van URsK VOYAOIE was het hoogste gezag bij dezeexpediiie toevertrouwd terwijl zijn broeder slechts in oudergeachikte betrekking dien eersten tocht mede maakte Als capitano mif or liet hij zich dan ook aan land in Oost Indiën g ei en naar het schiJBt werd er indien noodig op zyn bevel en Onder zijue leiding soheepiraad gëhoadeg Men moet echter de verschillende journaleta van die eeniaickipvaertleten om de koenheid en onverschrokkenheid bij al de gevaren die zg hebben moeten doorstaan en onder al de opofferingen die zij zioh hebben moeten getroosten r hem en zgne medgezellen te bewonderen Twee jaren en rttim vgf maasden heeft die reis geduurd eu slechts drie van de vier schepeii maar wat nog veel meer zegt nog geen honderdtal van de twee honderd vijftig Bchepelingen die uitgezeild waren keelde behouden in het vaderland terug Wij kunnen ons dan ook de geestdrift verklaren waarmede zü ontvangen werden Als de schqien tot Amsterdam quameiv zoo Iaat al weder dezelfde Bur 6 fann tijdgenoot zioh hooren bedreef men aldaer groote vreugdn mat luyden van alle de klokken en andersivts En moge bg het volk depeper en dn nctutmiucaleH en de olfe en alle andere tpeceryen en drognen m too groote hoeveelheid ah t nogl getien muj biertoe iets hej ben bijgedragen b hen die nog aan iets anders dachten dan hetgeen voor oogen was en duarenbovea echt menschelijke grootheif en degelijkheid wisten te waardeeren zullen nog wel andere oorzaken en drgfveeren in t spel lijn geweest Die eerste ondtmenjing gaf ernfet alleen aanleiding toe dat de admiraliteit van Holland ter herinnering jier gebeurtenis een legpenning liet vervaardigen J maar dat zij ook spoedig door vele andere gebigd werd Amsterdam zond reeds het volgende jaar 8 Middelburg 2 schepen Uit enz Waarom echter wS en H h 1 Zie Bor 1 1 b 26 p 20 Zi Bor h 1 8 Ibidem Zie Seiolinieün dar pa Raden rag Holland 8 Febr 10 I6 6 IUlalnIie n m HoUaad 31 Oct 1694 Zie 1 I Boek 82 7 Zia ran Loon Ned Bai Ma I pag S03 Een azamplur van koper ia in mi n beiit Of er ook lilteren vervaardigd ja il nij onbekend de Gebroeders Houtman niet weder van wege de Amsterdamsohe maar door Middelbargsche kDoplièden aan het hoofd dier tweede ex editie gesteld De Amsterdammers hielden lich schrijft Bor of tijiegnig profijten hadden gedaan Toch meen ik op goede gronden te mogen aannemen dat niet alleeit derviug van winst groot verlies zullen zij wel uiet geleden hebben maar o A andere minder edele beweegredenen hiertoe medewerkten Doch voor het tegen woordige doet dit nieta ter zake Zeker is het dat die tweede tocht had de eerste hem reeds weinig voordeel opgeleverd maar een tal van onaangenaamheden berokkend en aan veler naijver blootgesteld aan Cornells Houtman het leven heeft gekast In datzelfde Atjeh toch waarmede wg tegenwoordig nog zooveel te stellen hebben werd hij aan boord van zijn eigen schip vermoord Door eeuige Portugeczen in eutpicie en koet bij den vorst des lauds gebracht werd hij overvallen door diens secretaris die hem terwijl een deel van zgn eigen scheepsvolk aan land was met veel volks in zijn schip de Leen vriendelijkerwijze is komen bezoeken Met goeden sier door hem aan boord wel ontvangen heeft dc e hem in tegenwoonligheid des koiiiugs zoo schrijft van Meteren 1 verraderlijk van achteren doorstaken Zgn broeder Frederik Houtman of de Houtiiiau 2 gelijk hij zelfs bij afwisseliug zijn naam teekeude is Uter veel gelukkiger geweest Naar alle waarschijn i lijkheid werd hij eerst met datzelfde volk dat zich tijdens den moord van Cornelia aan land begeven had 26 maanden in Atjeh op Sumatra gevangen houden 3 Maar later ia hij op eene onderlijke wijse gelijk hij zelf in de voorrede van het aangehaalde geschrift bericht hoe dit i inij nog niet gebleken verlost en behouden in het vaderhwd weder ekeerd Niet vele rustige dagen heeft hij daar aauvaukelijk te midden der zijnen gesleten In 1603 toch vinden wij hem aan boord van een der twaalf schepen onder Steven van der Hagen naar Oost Iudiea uitgezosden als eommin terug Maar dan t tatmoeten wij hem verder twee jai en later als eersten Gouverneur van het kasteel van Amboina door dieuzelfden vlootvoogd aangesteld Gedurende zes achtereenvolgende jaren heeft hij op eene bijzonder eervolle wijze jtfrter vele en velerlei bemoeüugen en Zorgea die betrekkiug bekleed 4 Toen schijnt bij op Jiieuw het Und zijner geboorte te hebben opgezocht Van 1614 tot 1618 komt hg bij herhaling voor onder de schepenen op de vroedschapslijst te Alkmaar de plaats waar gelijk wij b veu zagen de familie zijuer vrouw woonde Toch mocht hg zioh toen nog niet aan de werkzaamheden van meer beperktan kiM i de geuoegena des huisselijken levens wijden Volgens eene onde aauteekeuiiig 5 op de genoemde vrocdsohapslijst is hij iu Juuuari 1619 volgens Bontekoe daareutegeu reeds in December 1618 weder naar Oost Indién gezeild 6 Men had namelijk hoe langer zoo meer de hooge voortreffelijkheid van zgn persoon ook als schrijver was hij opgetreden ejn had zich als toal i maar vooral als sterrekundige 7 een naam verworven maar niet minder zijne uitstekend goede hoedanigheid en groote verdiensten als landvoogd leeren kennen en waardeeieo Ik aoht het waarschijnlijk uit dien hoofde dat hg toen in geen geringer raag en waardigheid dan in die Van Baad van Indien op nienw derwaarts toog Daar aangekomen heeft h j in Juli 1620 als oud gonverueur een vernieuwd contract met de inlandaohe vorsten en overheden op AmbOn geteekend 8 Hij toefde er zoolang tot hü iu het volgend jaar met den heer Koea naar Bauda eu toen verder naar de hem toegeachikte landvoogdü op Ternate ging Het aohünt mij toe uit oude en zeer geloofwaardige zoo politieke als kerkelijke aanteekeningen dus sobrgft Valentgn 9 betreffende zgn verder verblgf in die gewesten dat de heer Frederik Houtman in t jaar 1621 als landvoogd der Molukken derwaarts vertrokken Op de Igst der Nederlandsche landvoogrien dier eilanden komt hü dan ook als de nsrtfe in die betrekking vau 1619 lees 1620 1626 bü dienzelfden schrijver voor 10 Zie fBO Meteren Ned Hietoriea B M pag 44 Zie den titel eu de toorrede ran bel door bem geBchreven werk bierooder opgegeven Zie Valaiitijn Ond en Nieuw Oost Indiaa I pag 17 Zie daarover Valenlun 1 1 11 2 p g 11 12 29 36 De kenois dezer byzonderheid beb ik aan de vrieodclgk heid van dan E K Heere Nuhont van der Veen Secretarie der itad Alkmaar te danken Zie ioornael ofte gedenkwaerdiga beaebrijvinghc vaa de O 1 Beyse vao Willem IJabrantia Uontekoa vau Hoven ia de oudersebeideoe uitgaven Door rijn werk Spreek ende Woordenboeken der Maleyiclie en Madagaskaracbe talen met vele Arabische rn Turkscha woorden eus Noch xgn hierbg ghevoegd de deeliBatien van vele vaate starren staande omtrent a y aiipool voor desen tgd no t gbesien Sonderlingh nut vooe deghene die do lauden van DostIndien besoekeo ende niet min vermakelick voor alle ciiritiuse lierbebberi van vreemdicbeyt Alles ghesteldt gUeobseiviert aude besobreveu door Frederick de Houttnao van Gouda t A oaterdam bfj Jan Evertsz Clopnenburob boekverkooper op t water in den grooten Bgbel 16l 3 met privilegie voor acbljareu I 8 Zie Valentijn I I II 2 gag 48 en 44 9 Valentgn I 2 pag 249 10 Ibidem pag 87J Toen heeft hy ndgi ekmitat Tiidtë met zijn Vsdrrla id verwisseld om van 1625 1627 waarschijnlijk te Alkmaar zgne laatste lev erisdilgen door te brengen Duitr ligt althlin zijn stoffelijk overschot in eene grafiitede dfcr grdotc L rk met een grafiteeu gedekt i u op chrift stolid eerf is daarop té leZen dat thans grootendeels is uitgewiseht maar waaruit men voor w einige jaren 1 uig zooYfel opmakru kon dat oiider dien stceu het lijk van Frederik Vie ersz Houtmirti h g Ui fl eetlcVviét daarop voorkomende sëhil4je beide bit uap n van 6louda Vertoouende bleek toen te gelijkertijd dat hg een Gonwenaar was Wel verre vau eve alf een Erasmna die daarvoor dan ook wel re eu had zijne af komat ooit verloochend U hebben sehgut hü hierin getuige het mede de titel van zü geschrift misschien omdat Gouda in vroeger dagen zoo vele groote mannen opleverde veeleer eene zekere glorie te hebben gesteld Dooh thans reeds genoeg ter beantwoording der vraag of de gebroeders Houtman aanspraak hebben op een monumeRt ter huuiier eere gesticht v iet alleen doo hen wier bdaugea voor het tegenwoordige zoo nauw met onze Oost lntli n verbonden zgn maar door het geheele voïk vsrt Ni derlaiid ilittzgn b hond züu welvaart zün bloei voor een groot deel aan het werk door hen oudernomen te dauken heeft G Febr 1876 J N S Laatste Berichten Parijn 3 Maat Don Cariós is gisteren avond te Boulogne aangekomen en zou van daar heden scheep gaan naar Engeland Madrid 2 Maart De koning wordt morgen alhier terugverwacht Burgerlijke Stand GEBOREN 2 M arl Harrifne ouders E F vau der Uraay ea A W tfeerkens Gijsbertns Arooldes ouders T Bosboff en A C Tier Johajoa oadera l vaa Eijk ea A vaa der Woeusel 3 Judith ouders i H Cohen en S Polenaar Adnana ondera P J Spieriugs M C vaa der laad Miiria budera L Hroere en W Mulder OVEBI EDBN I Haart J P Jooateu 4 m 2 J van der Kleg I j 7 ra 2 S U van Dunan 3 j 8 n C A Edelman 7 m ONOERTHODWD i Stmrt l i Pnba van Rotterdaai 22 j en J Slugter 27 j F van der Heuvel 2t j ec N Hnnik 22 j APVERTE NTiaN Voonpoeüig bevallen vau eene Dochter M SNEL Van Wikwitgen UoordrecM 3 Maart 1876 Hedeir middig ontsliep zacht eir klim ten onze huize onze geliefde Moeder enBehawdMoeder ANTOINETTE HAVELAAR Wedw van MACHIEL vau dïb STEEN in den oudef dom Tsn circa 82 jaren A B BAADT ♦ J Dl RAADT VAN pn TECir Qmida 1 Maart 1 876 Bg Tonnis van de Arrondissements Regtbüik te Rotterdam dd 24 January 1876 is opk rzoek T8D beide partijen verklaard ontixür l door Eektsclieiding het tnsschen den Heer JAN MOES BOOT en Mevromv ANTOINETTA MABIA SCHIEVBEN bestaande hnwelgk Mr TAN REBSEMA Proeutiia De ondergeteekende roept bg dece allen die hg niet persoonlek bezoeken kan een harteiyk Vaarwel toe en deelt mede dat hg van af WOENSDAG 8 MAART e k zgn Kantoor heeff geTestigd LA GK MKÜWSTRAAT A Nr 522 te Utrepht J G B OÜW ER NIJHOÏ Notari H CHii f A TH aa De onvervalsohte goed waterboodende CHINA THEB Tan Jbaw BowwSns Co te Kralingen is te bekom n bg A BOUT Westhaven B 179 Gouda n9 I Zie C VV Braynvis iu de N9 rKl er IStt II pag IS3