Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1876

WocDSfcg 8 Nurt lè76 N l7n GOUDSCHE COURAWT Nieuws CD Advertentielilad voor Gouda en Omslrekeo Ontvangen de bieawste modellen van DAMESKRAGEN MANCHETTEN GARNITüBEN HEERENFRONTS BOORDEN MANCHETTEN SLIPSSTRIK COLS DASSEN HANDSCHOENEN LAVALLIÈRES DAMES NACHTen NEGIJGÉ MUTSEN DOOPMUTSJE8 Piqué RINDBR KAPERS DOOPJURKEN KINDERDOEKBN en BOEZELAARS JONGENSBOORDEN KNOOPEI en GARNEERSELS eene ruin e sorteering it Geweefde KOUSEN enz M de Vletter Lange Groenendaal Gouda 4 Maart 1876 en Jongste Rediende Aan een Jongmensch uit den gegoeden stand die men voor den Handel bestemd wordt gelegenheid geboden zich op een Expeditie Kantoor met Expeditie vertrouwd te maken desverkie zende tegen eenig Appointement Tevens is geletfbpheid op hetzelfde Kantoor tot plaat ng v3f een Jongeling van deuzelfden stand lis Joistj Bediende aanvankelgk tegen een salaris an 50 Adres fraiico onder lett G Bureau dezer Courant lyiedeiiandscti Tooneelverbond JVfdeeling GOUDA TOONEELVOORSTELLIIVG door jiet U tterdamseh Tooneelgezclscliap onder Directie der beeren LE GKAS Van ZUIJLEN en HASPELS op WOENSDAG 8 HAART 1876 in Zaal iKuMsniiN Sociëteit 0n8 Genosobn Tooneelspél in 3 Bedrgven door J E Slin OkBvoKT BmoKOT en C W Mabgadaiw jerolgd door De Werkstaking Toanedspd in 1 Bedrgf door Rosiea Faassen 7aegaug pr voor HH Leden van tOns Genoegen 1 25 voor niet Leden 1 76 Gaanderij ƒ 0 40 HH Tnteekenaren knnnen tot op de loting der plaatsen kaarten rerkrjjgen voor den luteekénprijs De Loting tot het bespreken der plaatsen voor HEI Inteekenaren zal plaats hebben op DINSDAGMORGEN ten 10 ure precies tegen betaling van 10 cents voor elke plaats Verder is t Bureau tot het bespreken van phmtsen geopend Dinsdagmiddag van een tot rif ure Dl Secretaris der Afdteling Mr W 3 FORTÜIJN DROOGLEEVER Jb sj Wanneer de Schipper steller van de r Advertentie in de Goudsche Courant van 1 Maart een flinke degelijke Schipper is kan hg gerust een Geregelde Schuitendienst eens per weck hees en terug van AMSTERDAM op GOUD openen Op de medewerking van enkel groote afzenders kan hij lokenen Schuit voorloopig 20 25 Last groot Men vraagt tegen April of Mei ie Gouda BENE ZINDELIJKE en FLÏNKE WERKMCIB P G niet beneden de dertig jaren goed kunnende mazen en naajjen een goed humeur en goede getuigen strekken tot aanbeveliiig Looii 70 met jaarlijksche opslai Adres in persoon of franco brieven bjj den BoekhandeUar A BRINKMAN te Goiida Mevrouw ROEST van LIMBURG Eck vra met 1 Mei een Kindermeidy niet beneden de 18 jaar kunnende Strjjken en met de Wasch omgaan ook genege eenig Huiswerk te verrigten Loon naar bekwaamheid TEHÜÜR tegen Mei a st aan de Baitensingel t Gouda TWEE HEERENHUIZEN ieder beiiattendeV f Kamers Keuken Kelder Pomp enz benevens bji een der Huizen een Fraaije TUIN nt 610 vierkante meter Te bevragen hg leeren K C JOSKER alhier Gouda 4 Maart 1876 Gevraagd een AGK l Vooreen Gevestigd VERZEKERINGGENOOTSCHAP Uitkeering bi Ziekten Kneozing Verwonding of Overlgden woijdt voor Gouda en omstreken een solied en bekend persoon gevraagd om tegen voordeelige voorwaarden als AGENT te Fungeeren Aanbiedingen franco letter A Bureau v an dit Blad NB Ook worden AGENTEN gevraagd daar waar de Verzekering nog niet is vertegenwoordigd ALGEMEEN MEISJES VROÜWEX en WEDUWENFO DS en IMaalschappIj van Levensveraekerlng Opgericht en gevestigd te ROTTEUDAM sedert 1828 en 1835 Verzekering van WEDUWEN PENSIOENEN en van KAPITALEK na overigden of op vooraf bepaalden leeftgd Prospectussen en inlichtingen worden GRATIS verstrekt door den Agent voor GODDA en OMSTREKEN Kantoor Tarftnarkt Jff 230 mïïsosB EAU DE oolBmbT I IsT lEÏ E 1 De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek door verschillende DESKUNDIGEN omhart zuiverlieid en fijne bestanddeelen boven alle andere soorten geroemd is in diverse merken verkrygbaar te Gouda bij B SCIIOLTE Coiffeur De Arnherasche Courant vsn 9 November 1875 No 6716 noemt deze Eau de Cologne een voortbrengsel der Nederlandsche Nijver ieid dat men ten onregte in het liuitenland blijft zoeken daar het niet voor het Eeulsche wijkt Het Dagblad van Zuid Holland en g Gravenhage vatl 11 Nov 1875 No 265 zegt tMet overtuiging kunnen wij goede verwaclitingen voor liet rut ces der Ai n iemsdte Eau de Cologne Fabriek koesteren want ha t Ijrodukt doet voor het Keulsche niet onder Het Nieuws van den D terzelfder tjjd in No 1744 dit fabrikaat besprekende besluit met Is on gebleken dal de Amhemscht tEau de Cologne werkelijk voor het echte Keulsche water niet onderdoet DE QUI A LAaOGIlE van KKAEPELIE en HULM Apothekers te Zeist is het volkomenste aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak haar doeltreffende eigenschappen zijn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algemeene zvuikte zoowel bg kinderen als Volwassenen gebrek aan eetlust slec Ue spijsvertering zenuwziekteea vele barer gevolgen als hoofdpijn anqgezichtspijn enz in het tjjdperk der hersielling na zteare ziekte of kraambed koofli en hare gevolgen enz In de Genepkuudige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan ftH Medici aiuibevolen aU ook de UZEKHOUDENDE QUINA LAROCHE tegen chlorosis d bleelziuht leringuchtigtteid groote zwakte bloedsgeirek kwalen vau critisJteu leeftijd enz Prijs per flacon 1 90 bjj de volgende H H Apothekers Gouda C THIM s Gravenhage J VISSER Zn Leiden J GARRER Rotterdam Wed P V d VLIET Zn Woerden H W UAELDB Verder in de meeste Apotheken te bekomen OFENBIEE SOEDLEN De Gewone Inirchrüving van leerlingen zal plaats hebben op DINSDA 7 MAART 1876 des namiddags ten 5 m e in de respectieve Schoollokalen Wgders wordt dienaangaande verwezen naar de aauplakbilletten De Secretaris der Plaatselijke Schoolcommiesie ie Gouda NOOTHOVEN van GOOR Verduurzaamde Levensmiddelen Magazjjn van alle soorten van Versche en GedroogdeGROENTEN Eng Zuren Sausen en Vruchten Gelejjen Soepen PUDDING Getrufleerde PASTELIEN enz Rgnl Drnivenairoop Emser Gom en BorstPastillen verkrggbaar bjj P J Melkort Er WORDT GEVRAAGD voor dadelgk tok Mei eene OIEVS TBODE of VVERRSTKR Loon 7 Gulden per week Brieven ronco onder letter B bjj den Boekhandelaar A BRINKMAN al hier PIANINÖ RATTE TO GE AAEERS W N R DrlHpu A UriDknuiD 1 Gin ia Te koop een uitmuntende PIANINO voor 225 Reflecteerewfen adreSseeren zich met franco brieven onder letter 2 aan het Advertentie Buieau van KOK VRIJLANDT Boekhandel Ooudc Êt KENNISOEVING Natio nale M ilitie KEESTE ZITTING vah dbw MILITIEBAAD BÜE0EMEE3TEE en WETHOUDERS van Ooada nuken bij deze bekend dat de EERSTE ZrrriKa rta den HiUtieraad bedoeld bij art 86 dar wet vsn dea ISdea Augustus 1861 Staatsblad na 72 ui plaats bebbeu op het Rawlhuis alhier INiigadiig den 21n Maart 1876 det pamiddagi ten 1 ore voor hen die bij de luting getrokken hebben no 1 lot en met 60 en vour de hoogere noinmers Woensdag deu 22n Maart daaraanvolgende de namiddags ten 12Vi ure deu siUing motte vertci iu de FrgtoiUiger s oor de Militie M de loMingeM die trijsttlliiif tet lamgn tctfens liekttijte getUlJkeid gebreke oj gernit M ie fetorderde le U terwjl daarin tevems uiupraai wotdt gedaan omtreal ke die vrijtlelliag heUurn i fediemd e Mt nrdere Lotelinge Voorts wordt deu L teliagen herinn nlI at hij die vrgatelliug verlangt wegens BROEDERÜIËNST rerpligt i volgen art van het Koninklgk besluit van den gaten M i 1862 Steatiilad no 46 het daarvoor vereisohte bewqsstuk Utrlijlt tien dage voor den dag waarop de Eente Zitting van den Militieroad wordt geopend bj den Borgemeeater in te leveran ep dat hij die voor bovengenoemdeu Militieraad niet i veraoheuen gehouden wordt geeue redenen tot vrijat ling te hebbeu en voor den dienst wordt aan S eweten tomljl het niet ontvangen van eeue byzonere kennisgeving uf vau lui oprocpiugsbiljct niet ontheft vav de verDbohuw tot het verschuilen voor ien Mflltieraad of tot net luOietien thW ao iu staving der redenen v iu vrijstelliug gevorderde bewüsstukken Gouda den 3n Maart 1876 Baniemeester en Wethouders voorijoemd De Secretaris De Burgemeester DkOOOLEEVEB FoETUWM van BkEOKX IJZKHDOORI KENNISQ£VINa De BÜRCJEMEE4ÏEE van GOUDA brengt bij deie ter kennis viin de briunghebbeuden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen eiix te Batterd iin op den 2u Maart 1876 is executoir verklaard Het 3e kwartunls kohier van het pateutregt dienat 1875 76 D it voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkouieude verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welken de reclames behooreu te worden ingediend Gouda den 7n Maart 1876 De Burgemé ter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN I De Kamer van Koophandel en Fabrieken De in ons vorig Nr med edeelde sfwjjzende Iteschikking der Kamer v Kooph en Fabr alhier op het verzoek om de zittmgeu der Kamer in het openbaar te hoeden wenschen wg aan eene korte beschouwing te onderwerpen Vrienden zynde van openbaai4ieid oc ni waar bei de publieke mak betreft deed de genomen beschikking ons leed Reeds in ons Nr van 23 Nov 1870 drongen we op openbare zittingen der K v K aan en wat we to6n schreven is ook thans nog ons gevoelen de weinige kracht die van de K v K oitgaat is vooru daaraan to te schrjjven dat de Kiezers in den blinde tastende oVer de geschiktheid der zitting hebbende leden gewoonljjk zich van bet stemrecht onthouden en d rdoor de samenstelling dar Kamers overlatenf oaa een zekere coterie of dab ime zittingen kan meenen dat wan prings maatregel m advies derKT v K k eer veel belang kan v n den genomes te kennen die daar Bt wat de Kamer Dit hoofdbezwaar beat it geheime zittingen wordt door onze K t K eaivoudig geïgnoreerd Waarschjjnlök is het niet ens geopperd bjj dé behandeling van het request anders toch zon de Missive het ook vermeld moeten hebbun Doch is het niet besproken dan strekke dit proefje tevens ten bewBM van de grondigheid der beraadslagingen in dit geheim college Doch na de argumenten der Kamer 1 De Kac rs iijn adviseerende geen wetgevende collegian hare besluiten werken niet naar buiten en zgn vow iemand verbindend Het is ons nog niet dnièFlgk waurom ditodriseerend karakter de rechtvaardigen Wjj i neer de een of andere A nomen wordt waarvoor is gevraagd het juist vi zgn voor de beoordeeli maatretjel ook de adviei over zijn uitgebracht ook meeae hat boaljtaen werken vel ïiaar buiten Hare besluiten gn adviezen aan t Staatsbestuur het proritKiaal of gemeentebestuur gevraagd of ongartaagd gogeven Hetgeen mt deze adviezen wfertvloeit wetten besluiten verordeningen of vat het ook zgn moge he fl verbindende kracht vftor allen De adviezen der K V K knnnen de vlannen der regeering wuzigen steunen popula maken of in duigen doen storten Werken dmm adviezen naar buiten Zou onze K t KJLerkelök zoo nederia oviMh nm yi tu i i iV V wJr de gevraagde eeu oudig voor kennisgeving zoa den worden aangenomen Ontzegt zy zich lederen invloed Een bevestigend antwoord is onmogelgk al ware t maar omdat zg daardoor haar eigen doodvonnis zou uitspreken Maar dan is ook de kracht van haar argnment rerrallen Reeds in 1570 wenschte de regeering openbare zittingen der K v K De onze behoorde toen tot de weinigen die zich daartegen verzette Byna overal elders zijn de zittingen dezer Kamers openbaar en om slechts eene zaak te noemen waarin de K v K naar buiten werkten wie herinnert zich niet dat in de mnntqnaestie juist de adviezen dezer colleges den doorslag hebben gegeven 2 Z jj acht het niet noodig nnttig of wenschelyk Wél wordt er bggevoegd dat zg in naanwgezette overweging heeft genomen of het belang van den handelaar of den fabriekant het zou kunnen vorderen maur waarom het resultaat negatief is welke nauwgezette overwegingen daartoe hebben geleid blgft geheim We dachten anders dat dit juist van belang was Hoe Daar is een college door kiezers st tsburgehi onder bescherming der wet samengesteld om adviezen uit te brengen of voorstellen te doen over onderwerpen den handel of het fabriekswezen betreffende om aan de handelaars en fabriekanten zoodanige mededeelingen te doen als de besturas zullen verlangen of als zg in het belang van handel en fabriekwezen zullen achten en zoodanig college acht openbaarheid niet noodig nuttig of wensche k Zgn we teruggekeerd tot de dagen van Koning Willem I Het is te hopen dit de reqnestranten zich niet neerleggen bjj dit plechtig didum der kamer maar erbg deRMeering op aandringen dat de openbaarheid dei K v K verplichtend worde gemaakt tenzg onze kamer van koophandel zich haastte om ten deze meer licht te verschaffen en ons en anderen die than a in t duister rondtasten te overtuigen 3 Zjj zal evenals tot nu toe is geschied voorignan met door de Goudsohe Courant openbaarheid te geven aan de van regeeringswege ontvangen besluiten of mededeelingen waarvMi de kennis gerekend wordt voor h èdelakr of briekant nuttig te zgn Wg zjjn zeer erkentelgk voor de goede bo doehn4 der kamer ten onzen opzichte maAr kannen toch niet nalaten op te merken dat ali de kuier daarmede voortgaat als tot nu loè wg niet veel roimte voor haar beachikbafr behoeven te bonden En wat belooft zg da no De van regeeringswege ontvangen b slaitaa of mededelingen waarvan enz Zon de kamer werkelijk meenen dat dergelijke bedditen en mededeeliqgen voor den Goudschen handelaar of fabriekant onbekend bleven Is ergMn atseouranl en beijvert niet ieder blad rioh om doaniit al die besiniten en mededeelingen waarvan enz ter kennis zgner lezers te brengen Ook adviezen beeft de Goudsohe Courant wel eens ter plaatsing vau de K v K ontvangen en had zg de geregelde mededeeling van deze slechts toegezegd dan zou althans eenigszins aan aen billgk verlangen zgn tegemoet gekomen maat daarvan geen woord Misschien is het betfr zóó want t zou in ieder geval een halve maatregel zgn Eerst dan zal t advies van invloed kannen zgn las openbaar is hoe t tot stand kwam wat er voor wat er b en werd aangevoerd hoe t aanvankeljjk w geformuleerd hM het later werd gewgzigd kortom de wordingsgeschiedenis is van onmiskenbare beteekenis die gaschiedenii moet vblgeils onze v K een diep gelmin blgven Voorwaar de geest u él Sm fljeütJ W JKTUreo we nog wel iets willen weten namelijk of jit treffend besluit op eene groote meerderheid he kannen bogen Ons dankt als we zoo denamen der leden nazien dat er toch menig krachtig woordje ten voordeelt der openbaarheid zal zgn gespi en en dat de stemming nog al g mengd zal zgn uitgevallen Zouden de leden die de minderheid uitmaakten er ook toe moeten besluiten om hun mandaat neer te leggen als een waardig protest tegen dit met den geest onzer staatsinstellingea st end besluit Hun candidatuur als voorstanders van de ope ibaarheid zou bjj de daaruit voortvloeiende stemming zeker zgn en hqn overwinning bjj de stembus zou tevens de del ke overwinning zgn van het beginsel waarvoor zg streden Wg geven het boa ernstig in overweging BUITENLAND BnKcnIiiiiilsch Overzicht Voor zoover wy op dit oogenblik kunnen ootdt len mogen de Prausohe republikeinen ook over den afioop der herstemmingen danklnar en voldaan zün Van de 95 bekende verkiesingen is weder meer cbm de helft ten vooideele der republikeinen voorts tgn 37 Bon p rtiBten verkozen een betrekkelijk groot getal Decazes is te Parijs met behulp der rrpubjiIceinen met groote meerderiieifmerlcozen Ondanks de vroegere weigering van CasimirPeries was de Regeering wede pet dien staatsman in onderhandeling getreden Bpt de wyzighig van bet Ministerie Wa ijjn bij ilEomst met den maarsshslk had Casimir Terier een oonferentie met den oudetivoorzitter waarvan de uitslag belangrijk was en waarop men het over het vost te stillen pragreuuna eens achijiit te lijn geworden Er bl ft dus m fts over dan de qosestie van personen die eveneess ter sprake gebracht ia Teisserenc de Bort Christoplde Béreuger en de admiraal Pothnau worden genoemd ala deel zullende uitmakeii van he nieuwe Kabinet Van den eetsje houdt men zich oljrcmeen verzekerd j Uhristephle sou woarschijnlijk als Minister v iu Opui i 1 f