Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1876

Uh pelk n r o i o VtiiMl oteklo t zich echter voor de combinatie niet liet vinden Ten omichte van De Montaijnac verkeert men nog pheel il hu ou en ilac hou i0tt té f beslaitoB kcra te btw vallen Gambetta is in d hoofdslitd teruggekeerd bij het verlag vm Lyoa dat onder geeaklnftvoUe toejiiichio üer repuMikeiinèh bevolking plaats had deelde hg aan eenigeu y ijuer vrienden mede dat hijToor Parijs sitting lou nemen omdat het de kiezen i Tan Bellevilje walcn lUe hem indertijd jut eerst ato Tolkarerte o dig r afrakrd Ai j Naar toen verzekert hebben in Praise êe lede Tan het centrum het plan opgevat om in het Huis dat Aigevaaidigden te stemmen tegen de iu behaniAUtg gebrachte Synodaai Ordnung De BaU n d Hatui Zeitumg verklaart dat dit voornemen zal worden verwezenlijkt ten einde zoo mogelyk den heer Falk minister van eerediensl te nopen zijn portefeuille neder te leggen Het centrum dat tot den laatsten ulan zal stemmen tegen de voordracht brengt op die wijze met tabegrip van de Polen die zullen meegnan 106 stefflinen bqeen Hierbq komen nit de rangen der conservatieven en der pattü van vooraitgang nog een 80 ttil bestrijders loodiit een totaal wordt verkregen Van 18U i 190 tegenstemmers Van den anderen kant telt men 171 nntionaal libenlen die zich ten gunste van de voordradit zullen Twklareit i hierbij moeten nog gevoegd worden de niauwoonaervatieren en vrije conservatieven wier gecamenlijk aantal met ongeveer en 40 tal dat der tegedstanders overtreft Om die sterkte te verkrijgen is het volstrekt nood lakelük dat de nationaal liberalen evenals de leden ï a het centrum als een gesloten geheel optreden l n om dit te verkriijgen zal de Kegeering hun fa twee ponten een concessie moeten doen ten aan ni B van de qnaestie der kerkelijke wetgeving en van K t vraagstuk der kerkelijke belasting J k bmnk mtd Band ettuMf is van gevoelen op gninit van de stemming deswege in parlementaire kriiiiiai heereohende dat de asgeering werkelijk diwrioe zal overgaan De coalitie tegen een voor dr iubt KC ormd met het doel om den heer Fidk tot aftnden te dwiugcu kun dus gemakkelijk geslagen en de voonlracht ir door gehaald worden yiettfgeusta imle d rusiige oppositie in Beieren tegen tet dtiikbt dd di r rijksregeetiug om alle Duitsche spoorwigcu ii iii Il a t iat Ie brengen moet men te kend wetsuutwi rii bij den bondsraad aanhangig te Baken Misschien Lm hetgeen in de S iksi che Kamer is voorgev il pii daarin eenige wijaiging bren B In antwoord op eene interpellatie betretfeiide ma aangelegenheid verklaarde de muiister presideat dat uit Berlijn t dien aanzien confidentieel eene vraag lot de regeering van Saksen was gericht waarop zij heeft geantwoord da t nog geen bepaald plan is rast eateld en dat oo de qnaestie van den afstant der Saksische staatsspoorwegen nog niet in behandeling was komen Hierop heeft de Kamer met 66 tegen 7 stemmen jien voorstel aangenomen waarbij z als haaf verlangen ttitspreekt dat indien bij den bondsraad een voorsiel inocht worden ingediend tot den aankoop van alle of van een gedeelte der Saksische spoorwegen ten behoeve van het ryk de regeering van Saksen hare toestemming daartoe zal weigeren Von Bismarck littag wel oppassen dat hy door het overdrijvon ma tijn oentrulisatiestelsel do Zuid Duitsche staten niettot een oppositie prikkelt die tot het uiterste zou kannen overslaan Mét onderzoek in België door de regeering gelast ntaf de ongefïgeldheden wefte te fteehéleh hebben pTaats gthad is afgeloopen Daardoor kome ernstige feiten ten lasie der clerioBtea aan hét Schi met betrekking tot de opruiing van het volk Heden warden de rapporten ingediend De Spaansohe correspondent van itl HandcUhlad legtapheert uit Hendiye dal de overwonncn gewesten rastig zijn en dat 800 Cailisten die in Fi nfcrijk varen geintemeerd het tHihUlo gevraagd en verkregen hebben om den volgeuden dag dbor 500 andere te Worden gevolgd Don Carios rust te Londen uit van de vermode Blssrn en ontberingen des oorlogs De Tnrksche bladen deden de nitvoerige inatraeUes mede die Toortaan bij het binnenlandsch bestnur tollen gelden daaronder komen vele fraaie bepalingen Toor van volkomen gelijkheid van alle onderdanen Toor de Wet cm Wanneer slechts een zeer klein deel van deie instructies wordt gebonden zal het wel Tooraitgaajli Uit Bedijn wordt gWelegrapheerd dat vDlgens partÏMÜiere bériohten uit Konstantinopet de Porte aan de goanten der garandeerende mogendheden heeft medwedeeld dat zq den in Bosnië en de Htrzegowina tenineerenden vluchtelingen de tienden voor eenjaar VU de overige behistingenv or twee juenkwqtsoheldt Speciale ain aaiel zijit beaoani on he Vobr mis handelingen te vri waren en er zorg voor te dr gen dat hunne huizen kerken en hofstwleu hersteld of geheel nieuw weder opgebouwd worden ii wt er vérotting in dèa staat is kan MeB Wd van de rtpuliUek der Vereenigde Suiten van fourdAmerika zeggen De lijst van ongereohtigheilcii van hooggeplaatste staatsdienaren is weder 4net een sohandelijk Tal rèneerderd Zek Manb heeft eergisteren voor de commissie tot ondcraoek van de uitgavju van het departement van ourljg verklaard dat hl aan de echtgenoote van den minister van oorlog Belknap een som van 10 000 dollars had betaald voor eene staatsbetrekking terwijl hij zich tevens had verbonden haar jaarlijks eene aanzienlijke som te geven Deze beschuldiging heeft een groote sensatie veroorzaakt te meer daar mevrouw Belknap de waarheid er van onmiddellijk moet hebben erkend Zoodra van de besehuldiging aan den minister was keunis gegeven bood deze zijn ontslag aan hetwelk door president Qrant terstond werd aangenomen waarop de portefeuille van oorlog irfi teri t werd opgedragen aua den heer Robeson De democratische afgevaardigde Clymes deed denzelfden dag in de Kamer vau afgevaaiiÜgden een voorstel om den minister Belknap in staat van beschuldiging te stellen hetwelk nog des avonds werd aangenomen Uit het rapport van bovengenoemde oommissie dat door idle leden is onderteekeud blykt dat de minister van oorlog gedurende zus jaren van Marsh een som van 25 0 00 doUars heeft ontvangen voor de betrekking van handelsugeut te Fort Sil Men kan dus begrijpen wat er fvoor den titularisBzelven is overgeschoten Verscheidene demonatische leden van de Kamer hebben e hündelwijze van den president der republiek afgekeurd o h het Ontsl ig ViUi den heer Belknap terstond annate uemeii i ndat het feit dut h geen mii ister meer is een bezwaar zou kannen weKen om hein iu staat van besohuldigiug te st Ueii De nresideiit heeft hierop geantwoord dat hij op het uogenblik toen de heer Belknap zijn ontslag vroeg nog niet bekend was met het gewicht van de tegen hem ingestelde beschuldiging De senaat zou in kennis worden gesteld met het besluit van de Kamer van afgevaardigden De hier Belknap weigert bepaald zijfh omtrent de zaak uit te laten behalve vour het rechtscollege dut geroepen zal worden daarover uitspraak te doen GIOÜDA 7 Maart 1870 Heden wordt eene vergadering van den gemeenteraad gehouden Tot ons leedwezen ontvingen Wij daarvan geene mededeeliug vóór de verschijning vau ons vorig Nr Het kohier van den hoofdelijkeu omshig voor 1876 zal aan de orde worden gesteld en misschien had juist dit onderwerp indien hut tijdig bekend ware geworden dezen en genen het besluit doen nemen om eens van de openbare tribune geTiraik ta maken Zooveel mogelijk geven g een min of meer uitgebreid verslag vnn idle openbare bijeenkomsten iu deze gemeente en wij zouden dat ongetwijfeld ook hebbeu gegeven van de voorkzing door den heerman den Hoorn predikant te Breukelen alhier in Heil ia mikt gehouden indien wij niet i aren verhinderd geweest daarbij tegenwoordig te zijn Ouderstunnd verslag outlcenen we aan den Slaniaari Het hestmir van VMhuniarmji was door het bestnur der Hulpvereeniging voor Christelijk Gereformeerd onderwijs tot bijwoiring der bijeenkomst uitpenoodigd en had daamaii door eenige leden uit zijn midden af te vaardigen voldaan Maandagavond zoo lezen we nu in den Standaard ten 7 uurhield de WelBerw heer S A van den Hoorn prè hte Breukelen in de zaal Peperstraat adhier eene leïiiig over het theoretische en prnetische materialisme onzer dagen al eene draugreden voor het Chr öer onderwijs Eerst werd het materialisme ons voorgehouden in zijne thaorie eii praktijk Vervolgens let onhoudbare en de ongenocgiaamheid hiervan qf wysgeerige gronden betoogd Eindelijk er op gewezen hoe de Neutrale school waar locale toestanden het niet beletten alleen voor de stoffelijke de kge behoeften zorgt Vj het Kind en aUoo een materialistische geest aii m waarom wij Christelijke scholen willeji en dat op Gereforin grondslag omihit een volk slechts tot zijn nadeel zijne historie niet ter harte neemt De spreker deed duidelijk sitkomen gelijk met het oog hierop ook het onderwerp gekozen w as en st wfde met vele voorbeelden en aanhalingen dut de groote strijd ove de lagere school niet de hoeveelheid grootte of frischheid der gebouwen gekit noch het aautul de bezoldiging of d befcwaamheid der onder wijzers noch ha wetenschappelijk gehal ia alfflc meenheid of den duur van het onderw js inii r lj trekking heeft op den geest die dit alles bezielt Na afloop der lezing die bijna 2 uur duurde o ndc d der Holp pikii toor ClH 0 06d alhier op verzaak van wi e Hulpvercen d sprier was opgetreden de gelegenheid tot discussie Iu BuVüle hoofd piuiten geven we hier de voerde disonsaie tanig De heer de Keizer vroeg waaruit blijkt de materialistische ïeest van t onderwijs op de openbare school Zïu Ie orders niet de eerst gentenen om de godiSeBStige lutniing hunnerkfiideretftebevorderen De heer Oooda openbaar oaderwi r alhier zeidedat de geest op de openbare school niet godsdienstloos is Kom b j my zeide by onverwacht gj k bij mijn vrienden iu de sWtd e ij zult steeds een godsdienstigen geest opmerken Gij zult wel geen dogm i s hooren verklarjn gadsdieystanderwij fomt op de sifliool ntlt te pas ook rtiet op de biiz ondïre t onderwijs moet godsdienstig zijn En dat hetdatis kunt gij merken als gij o a hoort dU in de versjes die de kinderen leeren zelfs God ds Vader worc t aaugesproken Wel is het mogelijk dat er scholenzyn waar die godsdienstige geest niet is doCh ita r de voorstanders der Christelijke school wetaovertreiÜngeii opmerken duur doen zij land en volk een dienst die overtredingen bekend te maken Ds V d Hoorn wees als antwoord aan den eersten spreker op het streven der openbare sch t om alle h het verstand te ontwikkelen de behoeften des h irleu konden niet bevredigd worden en toch ook het kind hall bihoifle aan iels hoogers d in de stof Daarbij was het plicht der oudirs liiiii doüpbclo e te houden en de Schrift immers getft ons Jen wég u in als zij zegt Ijeer den jongen de terstc begliiselen naar den eiscli zijns weg Ds Kugelberts van Waiklinxveen betoogde de oliinogelijkUeid om neutraal te zijn nieuiaiid kan zijlij godsdienstige overtuiging bij het biuuenkomeu der school als een jas aan den k ipslok hangen Wat het I aanspreken van God ids Vader betreft ook dit mag rechtens op de openbare school niet Niet alleen de Athaïst ook de Gereforneerde ergert zich er aal De Atheïst Wijl hij geen God erkent de Gereformeerde omdat hij God alleen als Vader kent In Jezus Christus Wat het bekendmaken van wetsovertreding aangaat wees spreker er op hoe hy in eene gemeente geprotesteerd had tegen wetsovertreding en van ili n niiniitcr een weigerend antwoord had ontvangen o zijn i i eh i Jii i nf 1 rot Kn hoc IS liöt met lie handhaving der wet in f jord Br ib int en Zi eland en Op de Velmi c J e heer Grout enilorst merkte op dut hij nog geen antwoord gehoord had op de vraag waaruit blijkt de materialistische geest van het onderwijs De heer Uittenbroek hoofdonderwijzer aan de Chr school te Waddiniveeu toonde aan dat alle onderi s in zich moet bevatten een opvutdend element I e vruchten van dat element zullen zichtbaar zyn in de moreele ontwikkeling En hoe is het nu gesteld met die moreele ontwikkeling sinds de wet au 57 De gevangenissen kosten meer dan ooit het gebruik van alcohol neemt toe kroegen en oafiSs vermenigvuldigen en de kraiikzinnigeu gestichten wprdeii steen meer bevolkt Blijkt hierait de moreele ontwikkeling Er is gezegd ie ouders moeten zorgen voor de godsdienstige vorming van hunne kinderen maar moet er dan geen zeer nauw verband bestaan tusschen de opvoeding in sdhod en huis Er is voorts beweehl datr op de byzoudi re school godsdienstonderwijs woidt i e eVQi spreker gelooft dat men met een lantaarn ïulke scholen zal moeten zoeken Meu heeft nog sproken over een godiJienstigen geist op de openbare school Die geest kun en mag daar niet hecrschen ook nijBt al beroept men i ich op art S3 Felle bistrijding vond het beweren vandeulaatsteu spreker jhet BBiis aan jnoriMle ontwikkeling was niet een gevi4g ile f et van 57 ra vrorg men kimt gij ook dién ouderdonrler gt vaiigenen en der kmnkzimageja die zoo zyn vermenigvuldigd De meeste jeug it en veroordeelden hebben in t geheel geen onderwijs ontvangen n die godsdienstige geest op de bijz scholen luat ook heel ml te weneehen over Een der aanwezigen kende een iderwijzer eei groot vloeker die nu op vergelijkeade examens niet geslaagd te zigu hoofdonderwijzer aan mn Chr school werd Kn zulke zeide spr zijb er aopveel De Heer üittenbroiA protesteerde teuJsra ligste teg u deze laatatfi insinuatie IIjj wil niet ontkejloen dat zulk een geval onmogelijk is doob naar een jillfnte beoordeelen gaat niet op Hy bestrijdt ooit ie schuldiging dat de byzonderc school onverdrof zaamheid zou bevorderen Dit hiatste wordt ook door Ds V d Hóom bestrfeden daarvoor is dn beginsel tot waarborg dat liefde ademt Na nog pe IJfne sohermntseling tnsscfaen Ds V d Hoorn eh de Wn Grootendorst over de liheralitcit van den Meet Nolthenins en tussohen eerstgenoemde en een ander aanwizige over de waarheid der stelling Calvidi ne coi sprong en waarborg de Constitutioneeb Tr be lUn TerUngde jü M4 et4i t tfaord waatua de Men heeft ven uT dat de kzing jn k zou vnachijnen wfia aan waarschijnlyk ook zal worden Mdaan Door den overvl digen regen dien wy in den bataten tijd gehad hebben heeft men b na overal in den KriinSaBenraatd hoog water Ia soinn e polders waarin hét at r een e wekeii gèledéll Bf ned aouerpeil was staan geheele stukken land gehe el onder vooral in die welke geen Stoomgemaal W ltten De hooge waterstand in den IJsel en iti dè liek beletten den geregelden afvoer van water Zaturdag avond trad in de laatste vergadering der vereeniging Uitsp nniug doti Inspanning te Stblwyk voor een Zeer talri publiek op de hetr J G Bettlvk van Berg Ambaeht Hoogst nuttig ffaa ijne sierlijke en net uitgewerkte verhandeling over het Bijgdoof De geheele voordracht getuigde van in pannjng en de lyke studie Tereeht mocht men nggaa Oe leste da beste Na de pauze werden eenige bijdragen geleverd die allen medewerkten om de avond genoeglijk te doen zijn Nadat teo slotte door de vergadering en afsoheidslied was gezongen sloot de voor itter de heer J C Kroon met eene harteljükc toespraak de vergadering l öt hulponderwijzer aan de school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs te Waddiuxveen is p ene jaarwedde vaU 800 benoemd de heer A Hola thaus te Alkmaar Te Bodegraven werd den 15n Februari omstreeks T Ige of ivouds uit de eonsistoriekamer der Ilerv Cte Ie cateehiaiiiietus ontvreemd Men gisten dfct de inhoud 5 ü 7 gulden beilrocg Pe dader is nu ontdekt en heeft reeds deu diefsUd bekend Naar men zegt is het een 13 jarige weesjongen die uan de Christelijke school als kweekeling werkiaam was Hy had reeds een gedeelte van het géi a V Boeperij zoek gemaakt Vrijdag middag omstreeks vier uren is onder de gemeente WHlige Langerak tegenover de hofstede bewiMDd door C St aver j c iveif J itiieeiK kade dowgehrbteli woardbo het water der voorwetering md luaofat op het higer gelegen land in het waterBchiip Zuid Zi i ender vielen binnen korten tijd eene gnMa vlakte overstroiHnde i oo spoedig mogelijk waren f iii e Icileu yMi liet watersohapsbestunr en een aant il lanilbuuuers op de plaats tegenwtxirdig en begon men ter wi cwkanten van de doorbraak de wetering af te dammen nn de ééne z de werden aan twee bruggeu zoo goed mogelijk met alle ten dienste staaiuL middelen als horden palen planken hooi aarde intxt enz twee dammen gelegd en aan deze zijde van de doorbraak werd dat aan de brug by de herberg van Leksuioiid evenzeer gedaan Men tan den ijvi r en de wcrkThamheld die bij dezen niet gemaklffckBlyn arbeid werden aangewend niet genoeg roemen ddar allen zochten mede te werken tot afwering van verdere onheilen Wegens de afdammiiig van de wetering is de vaart gestremd Het waterschap Zoid Zevender heeft door deze doorbraak schade beloopen die echter door de spoedige hnlp en het vroege jaargetijde niet zoo erg ïal zijn als men onder andere oinstnndighrdcn zou kunnen verwachten Staten OeaeraAl Twmdii Kamee zitting Tan 6 Maart Ja d zc zitting is na veleriei woordenwisseling enna Ivits der regeering om aan de suikereouventieden voorrang te geven boven de behandeling van het vOoi sttl De Brayn Kops tot afschufüng van den accijns met 47 tegen 24 stemmen besloten met deöonvenfic vport te gaan De suikeroonventie is ten ilotte nli rfe we ver dfcdiging door deir min vnn flnanoién verttinrpen met 56 tegen 17 steramen Woensdag het wetsontvrerp iM regeUag van het hooger onderwijs De minister van binnenlandsche aken haeft de qiendemeQten van de heeren Jonokbhjet o s op het etsontwprp tot regeling van t hooger oijde wys voor zooveel betreft het gymnasiaal onderwys overgenomen De minister van marine heeft tiOar aanleiding van d bij sKonings besluit van 1 Maart jl ge btaehté wijzigingen in het reglelnent van het konink IQk i nstiluut voor de marine ter kf nnis van belang hebhend gebracht d t by die inrichting na afgelegd ifltniBU knaoMi gt hmtst worden a al adelborsten voor den zeedienst Jong liilgen Nederinnders zynde dii op 1 Januari van het jaar waarin het examen woirdt aangevraagd den ouderdom van 13 jaar reeds en op 1 September van dut jaar dien van 17 jaar Bog niet hebben bereikt h als adelborst vour de mariniers Jongelingen Nederlanders zjjnde die op 1 lanuui des j ars waarin het examen wordt aan g vjraa§d den niidudnm van 14 jw reeds en dien van 18 jaar nc qïct lebben be t Ouders of VQ dea die verllngen Jianne zon n vf pupillen voor adelborst te dqen in aanmeckiug komen moeten vóór of uiterlijk op den IfHltsten Mei aanstaande aan den minister vsn marine éen op tegel geechreten verzoekschrift indienen Verdere by o iderheden worden in de SlaaU Ct van 4 Maart metlegedeeld De Minister van Staat en vice president van denBaad van State A Baron Mackay is na eenelangdurige ziekte gestorven HÜ was in 1806 geboren De lotelingen der lichting van de nationale militie voor 1876 voor welk wapen opk die aan het exaitien voor den graad van milicien onderofficier en de Verdere voorrechten tyden hunnen diensttyd wenBclieu deel te nemen behooren zich daartoe voot 15 Maart e k schriftelijk aan te melden bii den kommandeerenden ofhcier der infanterie ter phiatse waar zij verUmgea dit examen af te leggen met vermelding tevens van bet wapen of bet korps waarby en het garnizoen of de garnizoenen waarin zij bij voorkeur hunnen militieplidht willen volbrengen Een later oulvauzen telegram van den gouverneurgeneraal van Ned andie vermeldt dat gen majoor Wiggers van Kerchem naar Atjeh zou vertrekken om als militair en civiel bevelhebber op te treden en dat hy in lot heeft de oparato met kraeht door t zetten Omtrent den loopbaan van wijjlen generaal Pel die van s diUa tet generaal opidom deelt Üêi fad het volgende mede Hij begon zïjn militairen loopbaan in het jaar 18 39 e i vtilrok Uter naar Neerlandsch luiliS waar hij de léitidere rangen doorliepen 14 Juni 1848 tot luitenant werd benoemd Den 21n April 1863 werd hij lot eersten luitenant bevorderd 20 Dee 57 tot kapitein en l ïebr 1865 zien wij hem als imyoor optreden van het 9e bataljon Toen reeds had hij ter belooniug van zjjn moedig gedrag de WiUapiwrde 4e kiksie ontvai n en steeds herinnert iMa lioh bij dat bataljon zijn humane gestrengheid en groote rechtvaardigheid Kort nadat hij 3 April 1870 tot luitenant kolo nel was bevorderd vertrok hij naar Palembang waar hij het militair commando dezer gewichtige afdeeling voerde Tengevolge vau voortdurende ongesteldheid werd hij iu 1871 genoodzaakt een lArtof naar Nederland uan te vragen en vertbefile hier een tweetal j ireii Uit Nederland teruggekeerd werd hij ingedeeld bij het 14e bataljon te Soerabaya zijn ferme geest vond weerkbtnk bij de troepen Aanvoerder troepen leverden daarvan op het shigveld te Atjehïnenig treffend bewijs Den 9n Dec 1873 debarkeerde hij met zijn bataljon te Kwala Lamilga Dit bataljon was een der etrste dat by de twcedb expeditie met de Atjehneezen iu aanraking kwam Den daaropvolgeuden dag toog hy met rijn troepn blootgesteld aan t vijandelyk vnnr door die breede higune tot aan de borst wadende door t water en veroverde de stelling des vysnds Na dien dag was hy schier by alle gevechten en de berichten dienaai aande staan eai ieder zeker nog levendig voor den geest Nadat de kobnel de Boy van Zuidewyn gewond was bij de Missigit nam hij van hem het commando der tiVeede brigade over Aan het hoofd dier brigade voerde hij het belangryke gevecht bij Metapang Doea Kort J4arop werd ty tot kolohel bevotdetd en toen de tweede expeditie naar Java terugkeerde werd hem het Mmmando als chef van de achterblijvende troejfen afgedragen y opr t geen hy in die beljngt jke bdrekking verrichtte ontving hij achtereenvolgens de hooge onder cheiding van het coramandcurskruis der Militaire Willemsorde en van de bniteiigewone benoeming tot generaolHuyoor 19 ï ebr 75 In deze betrekking was hy genoodzaakt voor herstel zqner gezondheid eenige maanden naar Java te gaan Nauwelijks heeft hy zij i taak weder aanvaard en volgens de laatste berichten met Steeils toenemend siteces of de oilverbiddelijke dood velt den dapperen en waardigen krijgsman wiens daden zoozecf tot vcrhoogin rekten van den roem van het Nederlandscti Ittdisolwleger öeneraal Knoop heeft Vtr jdagavond in de te s Hege gehouden vergadering der Vereeniging ter beoefening van de krijgs eten oh p in dé volgende bewoordiiif n hulde gebraoht aan geperaal Pel Hy spj ak het volgende Uijiu ffeeiren Het b tuur van deze vereeniging zou meenen te kort te doen aan het vertrouwen waarmede dtze vergadering het heeft vereerd als het verzuimd had een oord van hulde te brengen aan de naged ach tenis vaa een braaf krijgsman van een roemrijk e gerhoofd den generaal Pel De onverbiddelijke dood heefi een einde geRmb aan ee i h denleven Generaal pel is gestorren midden van strijd en overwinning en moge het noj onzeker zyo op welke wjjzc hij gevallen ii tehir is h t dat hij gevallen is als slachtoffer van zyn vaderiandsliefde j jlat hij zijn leven ten offer heeft gtbraoht aan het i gevoel van plicht en eer De mensch gaat voorby maar de naam hl leren en de usani van generaal Pel zal altgd eep gevoel van eerbied en sympathie opwekkep by i d r Nederlander wien het hart op de rechte pUats zit Die naam r il ons aansporen hem in krügsdet gd en heldenmoed te volgen Generaal Pd is eep waardig vertegenwoordigét geweest van den geest di de officieren vap de N$derlandsche zee en landmacht bezield die geeft van eenvoudigheid en degelykheid die de aantrekkelijkheid van een nietige eerzucht yeijimjiadt ap evenzter gemak en weelde aan plichtgevoel opoffert die geest welke doorgedrongen is van pliohtabetrachtittg en i nophoudelijk er naar streeft ont het goede tot sUtid te brengen h t algemeen wabyn te behartigen e ia de ore gevaan M JAan weet op te offeren voor Vaderland en Koning Dat heeft generaal Pel gedaaü en daMOW zal zijn naam bij ons allen steeds in eere blijven Door luide to jniehing gaf de vergaderiag Jm volle instemming met dese welverdiende hïdda te kennen i Door de Indisifhe Regering js eene gi arxmg luigeschreven geschrevenEepe beloouiug van ƒ SOQt wordt uitgeloofd voor he beste en der hakronikg waardig gekeurde antwoopl op de vraag De Begderiog verlangt een in het Nederlaudscb geschreven tecsbot voor den beschi fden inlander over de land en volkenkunde van Nederiandsch Indië waar dit pki geeft doorweven met historisobe herrinneringea en met duidelqke aanwijzingen vau ai hetgeen van Gouvernementswe e geschiedt en geschied is ora Vnd en volk tot ontwikkeling te brengen Als een bewijs hoe üink te Amsterdam ia de laatrte jaren de zaak vAn het onderwys is aangi kt ma e dienen dat op 1 Februari jl alle candidaten voor jfe openbare armenscholen f eploalst waren op n M die nog geen zes jaar oud was Iu 1872 waren er nog 1900 die op plaate wachtten In de behoefte aan onderwijs vsor onvenno emlen is dus eindelijk van gemeentewege voonieu dank zij den ijver van den tegenw oordigett wethouder mr 3 C da Kouiiig Ook san de tusschensohjleu is het getal candidaten vroeger zeer aanzienlijk thaus tot een gering getal gedaald Volgens een bericht van directeuren der Nedèrlandscfae Haatscha py ter bevordering van n vewid zijn op hunne circulaire waarbij materieele léaMewerking werd verzocht voor de vestiging va Mn museum van kunstnijverheid reeds verscheidelle antwoorden ingekomen waarbij toetegging van geldelijke waaronder zeer belangrijke hijdtlagfa vi r het museum wordt gedaan zoodat er geen twnf bestaat of de uitvoering van het plaa idi door eene algemeene deelneming verzekerd worden Een loteling uit eene gemeente in denHoektdien Wa deed U week aan ijne medelqteliuM nit dezelfde Gemeente die met hem naar de l ooulplwts van het distrikt Oud Béierland gegaan wa ti ften voorslag hen te onthalen op brood vleesch en wijn op voorwaarde dat niemand zich dien dag aan misbraik van sterken dhink zon schuldig maken De voorslag werd aangenomen en hoe wöelii 4W dag vroeger ook werd dporgebracht thans bleef alles otddqk Op de ook in ons vorig Nr medegedeelde vMag van de Landbomo CotiraHt wat voor een soort h n fabriek e n bgterfabriek is itatwoqrdt da N tfd bodt de gefabriceerde boter word f utt Vet vervaardigd en is voor t buitenland bestemd De herte zegt het bhid qoet nog al smakt lük ijja n iet merkbaar van gewone boter verschillen Aan boord van de mailboot Oeleiei bevond zich bij het vertrek uit Java een groote rKnoortoS P or de diergahrde te Amsterdam bestemd Het koloaale Ier i echter na den Wskn dag Tan Üe rilrefs estoTven Op een publieke verkoöpiag van aandeeten in maifaohappijen eU onlangs te Botterdam gehouden is o a een aandeel iu de negotiutie onder d naming la d u tej en ittiUing opgerioht te Gmvenhage i 1788 groot 1000 verkocht voor 6300 met de koeten ongeveer ƒ 6000 Wèl een bewqs dat de grandeigendonk in dat tijdsveriaóp Ix langrijk in waarde is toegenomen Ni t alle finanti le operatiën die in 1782 op touw werden gezet leverden zulke goede nitkomsten