Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1876

rrUdag 10 Hurt 1876 ITISOO worden Tervaiknügd naar de Nieawste Methodes DONDERDAGS Tan 10 tot 2 on t spreken of ehriftelp te ontbieden bg den Heer A W tan WERKHOVEN Kleiweg E 104 te Ocuda Adres te Anuterdiim Keizersgracht bg de Reguliersgracht 671 J J TB PAS Mecanloieo Amorioaln Geen gelden worden gerorderd roordat de gebruiker OTertoigd ia dat tg aan alle Tereischten Toldoen GOUDSCHE COURANT Meows eo Adverteotieblad voor Gouda en Omslrekei op rijf Randrelen in de nationale bank van don Carlos mole opgericht in genoemd jaar elk groot 2000 realen schenen den geldbeleggers althans minder Tertrouwen in te boezemen tij werden rerkooht Toor 0 tmuttif ente POSTERMËI l De Directeur Tan het postkantoor te Goud Te tigt de aandacht der belanghibbenden op de gelegenbad tot Tenending der oorrespoïdentiën roor Neerlands Indié door middel der Stoomschepen CELEBES waarvan de laatste ligting aan het Postkantoor bepaald is op den 13 Maart des aronds 9 S0 PRINSES AMALIA op den 17 Maart laatste ligting aan het PostkantoM te 9 S0 De drukwerken befaooren een dag vroeger Terwnden te worden De Directeur Toornoemd Vam KRUIJNE Laatate Berichten PKTUBi 8 Maart De onderhandelingen over de aamensteUing Tan het Ministerie eijo oogenblikkelijk geschorst Het is thans waarschijnlijk dat het tegenwoordig Kabinet eerst de bijeenkomst der Kamers tal afwachten om met de wenschen der nieuwe meerderheid bekend te worden p O r I T I E Aan het Bureau van Politie E n de Davolgeude gevonden voocwerpen ia bewaring g euomen aU Eeu KEUIWAüEN een BOS BOOMEN en een ACHTERSTUK van een BOERENWAGEN Burgerlijke Stand GBBOREN 8 Maart Ëliubeth Maria onderi J Htm cd Klego 4 Chnatiaan oaderB G Belonja eo A M SmiI AotottiM oudsra J aa Leenwea en A H Oifki WilUm Ottiert W Ijtbeg en J H van der Zwaln ft Jaa Karel oodert K Litsendorp ad C vaa Peft Aaaetta Jobanoa uiiden C rao der Klit en H Boadam ifierardui JuhanDCt oiidrra O J d Jong en A W Sehota VWa Jtcub Corn h ondurs J Moraal en M fan £ ieb Cttmclia I rendert uudi rs V vno Eijk eo J Vonk 6 Johaaiics oiidt rs J NiiimtclJ en J Brcukoian Johanna AnloDia oiiilira l L luii iiliLld en M G Weeldenbnrfc OVEUI KDËV Z AP VERTENTIEN Berallen Tan een Zoon A W OB JONG Schotsman OoacUt 5 Maart 1876 Voorspoedig beTallen Tan een Zoon P A KERKHOP BoLLOos Oouda 6 Maart 1876 Heden orerleed onze jongste liereling MARIA JOSEPHINA CHRISTINA F H KAttEL 1 C C 6 P KABEL Dï Koem Öouda 5 Maart 1876 Aan de QLASFABRIEK Tan SAUERBIlR MUNLIEFF te Nitu itrkerk aid IJtd kannen geplaatst worden EEN MA V voor WATERDRAGER met TWEE of MEER JONGENS boTen de 12 jaren ond om FLESSOHEN te dr en OBCHEST VEREENIGING m mu io Asm Wegens het VERTREK Tan den Directeur worden de CONCERTEN Toorloopig uitgesteld Hw BESTUUR heelf ik teker en grondig met oi zonder wei n Tan de drinkers zoodat deceive dat drinken valgelgk word Prgs 9 Giüden F QRONE te Ahaus Weitphalen STADS inZIEKSGBOOL De COMMISSIE Tan TOEZICHT brengt tokennis Tan Ooders of Voogden die dezer dagen opname Tan hqnne Kinderen aan de School hebben Teraocht dat ïfl tot de INSCHRIJVING op MAANDAG den 13 MAART a a des namiddags Tan 1 3 ure wl raceren Be Seeretariê F HARTING GEVRAAGD Toor Tast werk BrieTen franco J Hoogenboom In een klein Gezin ten platten lande wordt met Mei gevraagd £ EN £ ZINDELIJKE Loon naar bekwaamheid Adres met franco brieTen onder letters P K aan het Algen een AdTerteotie Bureau Tan NUGH VAN DITMAR RoUerdum I + IUU n ïjJlllJUl gevesUgd tA JOÜDA DIRECTEUREN gered bg dezen kennis dat in de fERGADÉRING Tan AANDEELHOUDERS den 2S8ten FEBRUARI het diWdend Toor 1875 is benaald op 5 Percent alzoo de COUPON met 12 50 wordt uitbetaald Tan af l Mei 1876 door den Heer A van WUK aan den Veersial te Oouda Zg die AANDEELEN in bovengenoemde Vereeniging wensehten te verkoopen worden verzocht daarvan schriftelgk prgs op te geTen aan de Directie J MULDER J C VAN WIJK Openbare Verkooping TAN HDIZEN EN ERTBN op MAANDAG 27 MAART 1876 Toorm ten elf ure in de Paaow te Oouda 1 een WINKEL en WOONHUIS aan de Turfmarkt wijk H n 161 te ömda dienende als ANSETBAKKERIJ en ook zeer geschikt voor BROODBAKKERIJ of andere afiiiires bevattende het buis onderscheidene Kamers en grooten TUIN daarachter Te aanvaarden 20 April e k of vroeger 2 een ruim sterk WOONHUIS met BLEEKVELD en SCHUURTJE aan de Vgverstraat wgk F n 120 te Gouda Verhuurd voor 2 20 bg de waek 3 een WOONHUIS met TUIN en SCHUURTJE aan de Nieuwe Haven wgk N n 38 te Gouda Verhuurd voor 2 20 bg de week Inlichtingen ten kantore Tan Notaril Mr I KISTvte Gouda GnU t rali A Briukmui mmm Burgeravondschool De Commissie belast met het afnemen tk het Eindexamen aan de B a s brengt ter kennis Tan het Publiek dat genoemd Exanéa zal worden afgenomen op DINSDAG dm 28 MAART en Tolgende dagen s aTondt ten 6 i bar in het Schoolgebouw op de Boni mansgraoht Hun die o dit Examen wen schen deel te nemen wordt Terzocht daah aü TÓór den 13 Maart schriftelgk kennis tegtren aan den Directeur der B a s Namena de Eindexamen eomminie J N SCHELTEMA Voorfimr Chiroeoijk Diktmti Dubbele Buui t GOUPA Terwittigt dat hg een NIEUWE VINDING heeft om in de meeste geTalleo de herigste Kiespgn te verwgderen zonder de Tand of Kies te trekken Verdergaat hg Toort met het INZETTEN van KDISTTANDEN EH GEBITTEI Tolgens de laatste Methodes op Goud Zilvsr Caoutchouc en ZUIGTANDEN zonder haken of Teeren welke op hetziekeInksteTsndTleesch geplaatst worden zonder bet uitnemen dqf oude wortels is onnoodig daar hg Tereerd wordt met hrt algemeen Tertroowen der Graieesheeren alhier en elders Bericht van een onbevooroordeeldeo oian van het vak g ot naricht Tan Hoest en Borstlgders enz in Hee W H ZICKENHEIMËRteJ am Drnpoldimalde K Saksen 17 Mei 1874 De door U bereide DRUIVENBORSTHO NING heeft bg het publiek alhier spoedig gn weg gcTondeu en wordt uls een aangenaam middel tegen heescbheid hoest enz door de verbruikers gaarne aangewend en de werking er van geprezen enz A ROTTMANN Apothiker Alle Heeren Depothouders tan den Rgnl Druiven Borathoningin Binnen en Buitenland wsaronaer eeuige honderden der voornaamste Apothekers hebben sedert TeIe jaren soortgelijke berichten meVerrt over de 10 000 erkenningen en dankbetuigingen van door den DruivenBorttki ning genezen pereonen uit alle elanden geven bovendien een zoo zekere waarborg voor de onhtdongen voortreffelijkheid van genoemden tegen ken drank ale wadrop geen ander Mddel tan bogen Verkrggbaar 1 de flesch met gebruik aanwgzing te LMtn E Noerduk Oadeicattr F Joeker ldeokOT Xalltriam C W ShM li Apolk Jtif nf t C J m fllsM Sp umOMt J Wtltf Zm D og Voarhtirf k m Vee WadiUtixvin C n Be w Wotrdt II H Ten Dirgde 3 mlla bg f H A VIM Atpkta mfd Jt h Vurottiun k Zoon Apoth Sodeifrtuen F Versloot Bothiop k i vio Twont Bil t L u I s ta i OrtMhtaft I4 F C SDKbilié Apoth ffaienwoude W Hcodrllii R astreeht J D den Hertog HtlU erthtrg wed de Reedt Elke fle ch draagt het wettig gedeponeerde waarmerk en is van een gebruiksaanwgzing voorzien Bekendmaking BUEGBMEESTEam WETHOÜDBHS van Gouda doen weten dat het primitief Kohier roor de r lelijke directe beloating dezer Oemeeoie roor dUo jaar 187C door den Raad Taatgtateld gedonude acht dagen van des Toormiddags tkn tot des namiddags ee en ran irie tot nre iet Secretarie der gemeente roor een ieder ter lezing ia oedergelegd biiines welken tijd elk aangealagene tagvn zijn aanslag bij Gedeputeerde Staten iii beroep kan komen by rerzoekachrift op ongczegeld papier geschreren Oouda den 7 Maartl876 Burgemeeeter en Wethoudere voornoemd De Secretaris De Burgemeester DbOOOLEEVKR FoBTUUN TAN BeBGKH UziNDOOAH BUITENL AND Bnlleglagdsek Ovendctt Het aantal bij herstemming in Frankrijk gekoien Bonspartiaten aehijnt door het eerat ontrangen telegram te ruim te zijn genomen Althans de Ind pendance telde op 102 herstemmingen 65 i 65 republikeinen van irdirene plnuiage 27 bonspartiaten en de rest monanshalen Dedien uitslag roegrnde bij de bek ide cijfers ran de eerste etemniiiig komt de Ageucc Havaa tot de Volgemle cijfers34 legitiinislrii 26 oilennieten en voontanden der f ie 84 sunetitiitoneele eomerraticven 89 ran hit liuiereinlnmi j 230 republikeinen S7 radicale republikeinen D1 Bvuapartiaten totaal io leden De republikeinen btbben dus ecne zeer beslute meenleibeid 6 Maart i de voorttettiug geweest van 80 Pcbr Maar en dit is een roorded wont het zal lot beteugeling der al te voortrorenden strekken geen der republikeiusohe fraclien op zioh zelf heeft de meerderheid De republiek i rerzekerd orerigena moeten 4le onderscheiden fraction wat geven en nemen om tot eenheid van handelen te komen Men mag dua verwachten dat kalmte en bedaardheid ook in de nieuwe Kamer het kenmerk der republikeinen sijn zaU y Waarschijnlijk komt thans de ministeneele cnsis spoedig tot een eind De Maarschalk heeft reeds getoond geen onmiiohttgeii weerstand te illeu bieden en de wenscheu van het land te begrijpen H ia bereid een zepublikeiusoh ministerie te rormen maar verlangt enkel zulke personen daar buiten te luiten wier staatkunde hem peraooniyk vijandig is De meerderheid zal op dit punt eenigszins moeten toegeren en men begrijpt dat Casimir FfSrier te reel van den Maarschalk heeft geeischt Men zegt thans dat Bioard en Christophe portefeuiles zijn aangeboden Dufaure blijft weigeren Binnenl Zaken te wisaelen tegen de portefeuille ran justitie De Meaux heeft zijn ontslag en is Toorloopig door deuj minister ran financiën l on Say vervangen In den Belgischen Senaat heeft de Minister Malou verklaard dat het onnoodig is ie discussie over de suikerconveutic voort te zetten na de afstemming door de Nederlartdsche Volksrertegenwoordiging Nieuwe onderhandelingen zullen geopend worden voorloopig blijft het status quo gehandhaafd De Deensohe Eerste Kamer heeft 2 dezer met 32 tegen 9 temmen in eerste lezing verworpen het bekende door de Tweede Kamer vastgestelde wetsontwerp betreffende de ministeneele verantwoordelijkheid De minister van financiën iu Spanje zal bij de begrooting welke hij bjnnen 14 dagen aan da Cortes zal voorleggen het voorstel doen om randde drie perceutsrenlc slechts een percent in specie te betalen en rgbr het overige bedrag certificaten zonder coupoM uit te geven waarvan de uitlotiiig zul plitats ripden wanneer Spanje s middelen dit toelaieA J e tocatand rau het land is door een slecht behflen door den burgeroorlog rnu dien aard geworden dat buitengewone maatregelen noodig zijn Men moet hl de bezoldigingen van de ambtenaren enz verminderen öf door tijdelijke uitwianilig ran rente een soort staatsbsnkroet maken De müritter Sahiverria heeft het Ustste ndddcj de roorkeiir gegeren daar door turn TtHüIrfteisg va de bezoldi ngen en pensioenen de iamtn ftegeering gevaar zoa loopen eeu geraar ke onterredenheid in het Ieren te roepen waamit nog meer geidd oogshtpsbeid zon kunnen vooitrloéien Koningin Isabella zal ondanks de toeslemming der Begeering waarschijnlijk niet na r Spanje teruggaan Zij rreest in Serdla of eeidg ander prorinoiestadje een gedwongen verblijf te saUso hebben en blijft dus liever rustig te Psrqs Ten opzichte der fnenia meldt de oIBcieuse CorrttjKmdetieia de Btfmui dat nog geen besluit is genomen maar de zekerheid bestaat dat aan de eischen der liberale party om aan de Biskayert geen meerdere rechten of plioÜteB toe te kennen of te leggen dan aan het overig Spaqjé zal voldaan orden Waarsch nlyk zal de iutöoht van het Noorderlegerte Madrid niet yióx den 20step dezer plaats hebben ondat de feestelijke toebereidsdén eeist tegeU diendatuip gsreed kunnen komen Victor Eraanuel heeft de tttUaansdiè Kamers met een troonrede geopend Omtrent de gemchtmakeuda alEiire Belknap Marsb wordt uit Washington gemeld dat de commissie uit de Kamer ran sfgeraudigdsM om den ex minister rsn oorlog in stut vsn beichaldiging te stellen Vrijdag rtiéds voor den Senaatijs rersehenen die de zaak in handen eener speciale commissie heeft gesteld De acte ran beschuldiging i loor de rechtsgeleerde commissie der Kamer opgemMki In eenc op denzelfdcn If ilfP ininistertaad moet prcHrfent OrSlit hebben verklaard dat hoewel hij niet voornemens was iets te doen wat zelfs den schijn van venolging kan hebben BiJ ook vaat is besloten roor de rcrantwoordelgkheid in geen enkel opzicht tenig te deinzen Hy rerzooht dat door den advocaat generaal önmiddelyk procesverbaal teg n de heeren Belknap Marsh en huivie medeplichtigen on worden opgemaakt Het ministerie besloot de zaak in handen ran den sdrocsatgeneraal te stellen terwyl ten aanzien ran een oprolger ran den heer Belknap nog niets werd bepaald o GOUDA 9 Maart 1876 De oorzaak van het niet aankondigen der jongste rergadering ran deh gemeenteraad in ons Nr van Zondag moet naar ons eerst gisteren is bekend geworden niet gezocht worden op het stadhuis maar op de drukkery Men verzoekt ons de aandacht der belanghebbenden te vestigen op de buitengewone inschrijving van leerlingen aan de Stadsmuziekschool op Maandag 13 dezer des namiddags tussohen 1 en 3 ure in Arti W y 1 In Caecilia algemeen muzikaal tydschrift van Nederland Nommer van 1 Maart komt een correspon dentieTirtikel roor orer het onlangs alhier gegeren concert ran Milligen Na eene beoordeeling ran Mej Kempner de HH Hekking en Dudok lezen we orer den heer v M het volgende Het was onze eerste kennismaking en zonder voorbehoud kunnen wij jerklsren dat hij een degelijk pianist i Hy heeft getoond zyn instrument meester te zijn en dit niet alleen als solist maar ook als acoompagnnteur Beeda alleen de wyze waarop hy de sohsten begeleidde gaf ons het bewys dat hy een deugdelijk kunstenaar is Wij brengen dus gaarne hulde aan ziJn spel en hopen da wy in hem den man zrfllen vinden die de muzikale wereld z il dienen tot leidsman en tot die eenheid zal brengen die roor Gonda zoo gewenscht in den laatsten lyd echter nog al eens gestoord was Naar ij reruemen zal omstreeks ïïet midden dezer maandin de ledenrergadenng der Afd öoudu en Omstreken ran de Hall Maatsch ran andbaaw een roordracht gehouden worden orer reererbetering door den heer G i Hengereld leersar aan de Veeartsenijschool te Utrecht en in het begin der volgende maand door den ktol J van t Halrerhout tuinbouwkundige orer den Wterstand in de polders gtJ Door den trein die Dinsdagmiddag ten 4 M b hier naar Botterdam vertrokken is werd te Nieuwerkerk eeu meisje ran 18 jaren orerreden en kort daarop aan de gerolgen gestorreu Onder hoofdredactie ran den heer i W Willckas Mac Donald is te Amsterdam het eerste nummer verschenen ran een nieuw maandblad genaamd De Omnefer Het herat een lijst van aai ehoden en osv vraagde auiehinerieên gereedschappen en matnislea ten dienste ran aannemers bbriekanten bindbonws ingenieurs en anhitecten De redactie geeft volledige inliehtingpa omtrent de in haar blad aangeboden roorwerpen sü bdsat tidi terens waar dit verUngd wordt met een daakundig onderzoek naar hnn toestand en waarde Zy belast zich verder tegen een raat tasief ggct den rerkoop der iu De Omroeper aangeboden machinerieën gereedschappen materialen enz waaidosr alle correspondentie en rerdere moeite aan de vsrkoopers bespurd wordt Bjj genoeg K deebieming zal dit blad dat Baarde redactie meent in eene sinds lang bestaande behoefte voorziet geregeld worden roortgeset Het eerste Nammer ligt bj onzen uitgever tff inzage tiastrM£n a 3ud amaJuppif ran LÜndboMv Op Dinsdag den Hn Mfuirt 1876 ir raonn tsa lO i ure in de groote zaal vsn het logement ie TetgMe If age te Aarlanderreen tegenorer de Alphensche bmg welke rergadering ook toegank ijk zal zijn voor belsngstellenden buiten die Uwitschsppij zal de heer Bng Veulemsns van Watergraafameer een voordracht houden over LaadboBHC In de maand Februari zijn in de gemeente Meort drecht wegens longziekte onteigend en a maan 6 runderen totaal sedert 1 Januari 14 r In hrt kiesdistrict Botterdam is tot lid van Tweede Kamer gekozen Mr H C Verniers na0 Loeff Jhr ran Loon lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Amersfoort is Dinsdagavond op straat door een krampaanval getrotfen en spoedig nadat geneeskundige bystand was verleend overieden Stateo teneraal Twiedk Kakeb Io de zitting van gisteren werd door den heer V n Was enaer hnldt gebracht aan de verdiensten ran wylca den heer Van Loon waarmede de HH Jonckbloet Teding ran Berkhout en de minister ran BinnenL Zaken zich rereenigden Daarop was het ontwerp tot regeling ran het Hooger Onderwijs aan de orde De algemeene beraadslaging was niet zeer uitgebreid omdat by de onderafdeelingen gelegenbeid S d gegeven worden om de hoofdbeginselen afzonderi te bespreken De heer Rorabach wilde geene clussieke studiën voor natuur cu geneeskundige rakken rerplichtend gesteld zi De Hoogere burgerschool met 6 jarigen cursus i feen roUedige roorbereidiug hetgeen door de HH Jonokbloet Teding v B en den Minister bestreden werd De heer van Catwnk wil geene theologische faculteit of onderwys iu gods dienstwetenschap van Staatswege De heer Benjh van Heemstede wensoht by mogelyke verwerping der wet partieele regeling en allereerst oiutraut de jaarwedden Hy acht éene HoogesoJK voldoende De minister heeft in eènige algemeene trekken t karakter der wet uiteengezet en voor de behoefte eu de vormende kracht der olnÉieke studicu ontwikkeld Over de theologische fnoulieit zul liy later met den heer Van Wassenaer debntteeren by Ie betrokkeiksfdeeling aan den heer Van Heemstede antwoordt do f