Goudsche Courant, vrijdag 10 maart 1876

Minil tf 4at hg aiM ilde sprelcen in de onderstello i ilï r rptu $ dir wet en wat dnn gedaan zou nmten worden maar dit onderweip is minder dan elk ander geschikt tot partieele regeling of t dijea van eena£ei gtaep Ra korte repliek vmfdMi Hfecr KomhaA il ie a enKcne benadslugii gesleten Art 1 i na vn werping van een AmcBd Lentiag om de diiuitie nm l et H Dger OkdMtwijt uit te drukMta lt lleeiIin l MIMdiF tt lira Mriige taoef niug der wetensohappen aangenomen met 46 tegen 19 it artikel S en S lyn aangenomen Op art i ia een amoulainenl de Y ea om in plaat ran Athenaea te legll kot Aitiiiinsean te Amstetclan uitgesteld tot n k t amandiiiaent deFcommisaie ran rapporteurs om aan het Athenaeum te Amsterdam het Jijgpmaxiuli te rerleeaeu Hedeu roortzettiiit r Z M is bü besluit iran den 22en Febnuri jl bepaald itA er voortaan ulUtt ïjjo tweeTegiBwntan veldartillerie Die Hiaister van Binneolaudsohe Zakeu heeft last gegereiï om in rerband met den toestand der dijken O dan hoogen waterstand de gezagroecdars van iiQpmbeoten aan te sdir yea met hoopteus halve kracht te varen Oisterenarond had aaDgekondigde toonedroor tdtiiu plaats ran wege de afdeeling Oouda ran Uk Nederlandsoh reoneelrerbond door t Botterdtinselife gnelichap onder directie der hh Le Gras yin Zooien en Haspels bestaande uit 2 oorspronkei e stukken Zo en d Werkstaking Vfy wensChen de afdeelibg geluk met den goeden Hrittg dexereerste roontflling door haar gegeven öüed mag die uitslag heetea ia verschillende opzichten ejnre met t oog op de gekoseu stukken als od de Rékeiide wflie waarop die werden vertolkt ijl de stampvolle zaal haar hopen w moed zal geven om voort te gaan in haar pogen om het aantal fiwi tooneelvoorstellingen in Gouda t vermeerderen Kê is ons gebleken een stuk te ligii waarin een aantal bed geteekende figuren voorkomen en waarin tttens duidelijk met korte maar ftksche trekken gebrekkige roaatschiigpel jke toestinden worden aangetoond Ter staring ran t eerste wyzen wg U op h et dorparaadslid en herinneren u terloops aan t antwooid op de eenvoudige vraag vab Fran van lueii DUr dé uotinn van een raadsbesluit Wq w ien u voorts op den eenvoudigen dorpssohoolmeester met syu dochter Dau ep den burgemeester Voorts Ole ia werf wil van üi esteldheid de gaping tusschen Ü nra van t programma moet aanvallen door het pftbHek te amustxrrn rii ouder een schyubare vrooI Uieid de circus biuueiispriugt tk oitroeriug mocht meesterlyk heeten T hh Ha ls als vader en zoon en de br Ie glas Jb aoboolmeester waren ouverbeterlyk en sj Iden dM een eenvoud en toch met een uiidrukking ia tem en gebaren dat t w s als zagen we een tqoswl uit t dagelyjcsch leven voor ons De É ditét des schoolmeesters Anna Mangel voU deed ook goed soms had een weinig meer gej oel r i kwaad gedaan terwyl Mevr v Ofiel K q die roVj fZeë vertolkte over t gehsel goed sooir letb uitstekend speelde De ffKtfkttaking was eea kykje in het leven TM deft Mederlaudschea werkman en de bn r Zayle Tetdieat ons compliment over zgn gevooWë wpL Sr woorden door hem ala werkman gesprobn Hm ia allien de jbnsveb die hu 200 LAH HEErr OEMAAKT mocbteu wel iu iedere werkmanswoning gegrift staan of liever in ieder werkttt ashart worden opgenomen Uet ensemble van de geheele voorstelling was naar hva meening zeer goed Kecht aangenaam was t ons te ondervinden dat déze voorstelling van t Tooneelverboud ons geen aauf Efidïng geeft om de klacht te herhalen vroeger meerItalea door ons geuit dat nl het publiek g lwougen wordt van inem tot twaalf dus v f volle uren u de laal te zitten opgepakt datok zij lange vervelende Mnuen Het gisteren gegeven voorbeeld verdient aarolgiiig om spoedig af te spelen en de voorsteUiiig Wf eea behoorlyk uuT te doen eindigen Hét eerste openbare levensteeken derafd Gouda van het Tooneëlrerboad is gegerea moge t gerolgd worden door een lang krachtig en gelukkig bestaan ea moge ieder die t gegeven is baar te k mt steunen dit ook doen Het eoniit voor de umatra eipeditie te Amsterdara heeft het bericht ontrangrn dat de heer E A van Vloten te Brussel SOOO voor genoemde expeditie besehrkbaar stelt Naar het N r d D remeemt is de leiding van den voorgenomen tocht naar Sumatra opgedragen aan den eer i Sehbaw Santvoort Init ter zee Naar men veraeent lal de aanstaande algemeene wtfadering der Vereeniging voor Christelijk Nati onaal SchooloAderss l gfikihdea Mte tl ITtrecht op Donderdag 8 Juni a b Mr Aeneas baron Mackay van Ophemert en ZenaMyna wiata arerlijdeA in mm roiig tff iê étb dtgêdeeld was den ISden Januari 1808 te Nijmgea gebaren N met oddenchddiflg vulbruchte Mudifai ward hij ia 1823 als advocaat byhct huog gerech1tlB rte Hlige iuge3ab nrttu Iaiil830irolg lehij de roepstem voor koning en vaderland eu trok hij als 2de luitenant b de s Uravenhoagsche schuttery uit ÏTfr verloop van eenjge Jnien toeu liet gevaar gfwekttt was herwaarts tetuggeleesrd w rd h j iu 1840 als referendaris bij dito raad vau state aaoge steld en bleef tot in 1850 by dat hooge staatsliohoam werkzaam waarvan hq eenmaal de leiding zou aanvaarden Gedurende verscheiden jaren vervulde hq eene waardigheid in bet huis van U M de koningin Anna Faulowna gemalin van koning Willem II In 1860 51 werd hq ojder de werking van de nieuwe kieswet naar Je tweede kamer afgevaardigd voor het boofdkiesdistrict Arnhem en bleef daarin zittin houden tot in 1863 Den Zn Juli 18fi2naB hij zyu ont g als lid der tweede kamer daar hij h kou besluit van 27 Jfuui te voren bij de invoering van de nieuwe wet nopens de regeling der suunenstelling en bevoegdheid van den raad van state tot vicepresident van dat staatscolkgiet was benoemd Die hooge betrdcking beeft de overledene tot zijuea dood bekleed hij nam in den raad van jtate ook het voorzitterschap waar der afdeeling voor de geschillen van bestuur die iu bet openbaar vergadert In 1865 werd hjj tot miuiater van staat verheven Hij was begiftigd met het grootkruis der orde van den Nederlandsohen Leeuw eene onderscheiding die Z M deu trouwen staatsdienaar op den dag vau Hd 25jarige regeering vereerde voorts met de ridderorde van St 8tanisUtt8 en ran 8t Anna 2c kl van Rusland en Tan den Zaluiuger Leeuw 2e U vau Baden Innig was baron Uackay aan Nederland en Oranje gehecht en scheidde zich niet van beiden toen h van Schotsche afkomst door erfoprolging tot eene hooge betrekking in Engeland geroepen werd met gansch zqu hart w s h j aan hét Vadedand rerbonden en het webyn tan dit te bevorderen was zqa onvermoeid streven Als menseh blonk Hq uit door gemoedelijkheid door godsdienstzin door verdraag zaamheid weldadig jegens den hulpbehoevende minzaam en voorkoinendi vast iu zijue overtuiging eeu man van karakter ta truuwbartigliuid dit ware de HcAmcu uie ttn oj j cuicu CU uie nem uji een waar edelman stempeklen Naar men verneemt zal heden het s oflélijk overscliot te Ophemert ia het bmiliegraf w deu bygeaet Dè Sle algemecB vergadering van het Nederlaodsok Onderwiqzersgenootscbap z dit jaar gehouden worden te Ëtuchedë op 26 27 en 28 Mi Tb Auilterdam is in eene algeipeane rergadeifing nn de ESèoten societeit die door 101 leden werd bijgfewDOnd besloten met algemeene stemmen tot ombinéiBg der sociëteit met 62 tegen 13 stemmen tot i ftif fAag ran eea niauwe renaugia voor den effectankandeL Daar door het aannenwn der benoeming tot kantonrechter te Oirschot door mr A J H ran Baar eene uieawe vericiezing van een lid van de Tweede Knmer in liet bbofU kièsdistriot Sindhoren moet plaats hebbe zoo heeft de Minisfervan Bhinenlasd éhe Zaken bepaald dat dicvtrkiezeng zal gehouden worden op Donderdag 23 Maart c k en dat zOo eene herstemming noodzakkeUjk is die plaats hebben op Dondbrdag 6 A ü daijfaattvólgende Men meldt uit Mippel Dé rln en het hooge water doen uit y€ e ondergeloopen reensttéken reeds massa s turf verdwijnen op sommige pUiatsen komen eveneens onderscheiden voedergewassen hooi st o enz aandraven Het wordt hoogst zoi élglt te méec daar storm en regen steeds voortduren en de watermassa zich vrc egelijk uitbrfeidi ld e zitting der Art BUktbank te BoAerdak n li Dinsdag stbnd o a terecht H H oud 51 j journalist gebaren en wonendete Botterdain besdi van laster ingeecbrifte B had ui in October 1875 aU verantwoDrdel kireda teur in het Zoadftblad een stuk gesebreven getiteld Een nieuwe specuhtie waartegen de direoteuren der maatschappij vZomiee traal een aa laoht hadden ingedieM Nadat bet bevel van verwyzing en de klacbl van j beleedigde partij voorgeleza werden de drie directeuren der maatsohiippij Zoftnestraal gehoord en de chef der drutkerij van de hh Nijgh U riiB Ditmar die verldaaide in de kopie d hand van den heer H te hebben herkend De subs officicr van justitie mr B vnn de Werk zijn lequisitoir nemende kon de kritiek in het algemeen niet afkeuren maar men mocht echter niet4k Mtjn if $ hij keurde ook de oprichting van diei hifctloQ af maar dat die opgericht was om te bedriegen is niet gebleken wat de verzachtende omstandigheden bte fen deze Waren in zulk eemneuijte oorhanden dat hij daee niet aan behuefHe te tooMeu hij retireerde daarom aMiuldigrwklarii Tan din bekl aan het hein ten laste eiegdan feilen eroMMeeliug tot 10 Bb tSf 1 dÉg gev Mr Knottenbelt de raadsman ran den bekl beweerde dut er rail l isler geen sprake iras het was all e Ée beoordeeliiig van ket reglaaient en deze beoordeelthg k auuw l gtfed b slecM geweest zqn befcfltdeéïiag is geen lastef en kon dèsTiiet gestraft worden Na eeu afzonderlijke beschouwing eu ontleding vott de volgens het O M strafbare p au te concludeerde h tot vrjjspitBüc voor z ii cMBM Na e a dliUiA li der aitspf ak b Mald op a s Diiisdag Door bet Uoafdbestuur van het Ned Ouderw T zcrs Genootschap is het plan gevormd tot aliolitiag van een paedagogiseh museum te Amsterdam waar men wil traahteu bijeen te brengen plannen of mo dellen van schoiilgebouwcn tafels banken bardea waudkaarten atlassen leerboeken physische iiistro meuten enz Het Hoofdbettaurder Vereeuiging kH leeraren bij bet middelbaar onderwijs heeft laaiief werking toegezegd De Commissie om het plan zoo nvogelijk tea uiivoer te brengen bestaat uit de hoeren H W Blocin A vaa Otterloo eu J Vos Az van liet Uusfdbestuür K O G en dr D van Liiikrren Matlhes en dr H P B Hubrecht van hefHuafidbestuar der vereenigiug H O De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam beeft zieh bij adres gerend tot den iftnister van Kolouida met verzoek dit het wA vonden aanleg van spoorwegen op Java zooveel mogelijk ia t belaag van lodie en oOK van oneen handel worde bespoedigd en dat de Minister daartoe de voile be i king over de aauwetj e fiuauciéiéen poaoneel iddejen bevela Het MmdtlMad waarschuwt l ét reizend publiek dat aan de Duitaehe stations van de Ned Bhjjii spoorwegmaatschappij geen Nedcrlaudsoh geld iu bi taling wordt aan genomen Uit Katwijk meldt men dat iu de laatste dagen dè visschersvloot met mooie vuiigst is aaagekoinen M n bosomdo fiSfi 160 iu 6 il 10 dogen reis De vischprijzen zijn buitengewoon hting besteed voor groote tarbot S i 10 tong 16 4 40 c kabeijauw 2 a 3 benschol 60 ü SO o per stuk klein schol 6 a 9 rog ƒ 5 l 4 50 per mand xeesterrea ƒ 9 12 per kar Als eene bijzonderheiif wordi gemeld dat bidnen 8 dag n tyd aan het strand 4 zalmen zijn aangekomen wegende lOi 18 k ilogmm zij zijn verkocht voor I8i 21 per stuk In dè Korte Kranenstnut te s Hage s ZÜtllraüeo orond omstreeks half negen eeu poging tot brandstichting aangewend die gelukkig ec rtcr slechts ten deéle gelukt is en waaromtrent w j het volgende vernomen hebben Heiige weken geledeli kwam nit OeId rMnd daar ter stede eeu gepasporteerd iTidisch milititir aan met een vToaw die haar man had rertaten om liaar ininsi naar te volgen ett die te zamen als gehuwde liedëii leefden Deze pfrsötA hadden een kamer betrokken boven een hcntt turf en petroleSm nering ia de Korte Kranelistroat en leefdiin aanvankelijk rustig en werkzaam de man als rerwe$ le vrouw als schboamaakster Spoedig echter gaf de oud milit ir Mcl geheel aan het misbruik van sterken drank over jvilde niet meer werken en eisohte voortdurend geld v4n ijn bijzit om zich den geliefden jenever te yaschaflën Oneenigbetd wos hiervan het gevolg eii htet is h grijpelijk dat dit de vrouw ging vervelea en zij dhi nu ook spoedig haar pseudo eoKtérenODt in den steek liet na zich eerst de helft van let huisraad enz te hebben toegeëigend Thiihs was dds ook die bron ran jenever Voor deli droilkilard opgedroogd Woede en wraakzucht maakten zich vaU hem meester en deden hem het voornemen opvatten zichïelf en de oveijcébleven goederen aan de vlammen prü te gEven Na de den zorgvuldig met een tott gesloten te hebben en de vloer zijner khmer Met petroleum te hebben begoten stak hij den brarid san die zich in een oogwenk door de geheele kamel Verspreidde Gelukkig evenwel ontdekte men op eelk andere kamer op dezelfde verdieping bewoond dooï een huisgezin met twee kinderen het gevaar en Snelde ihen ter hulp f doch toen men de deur die meïi had openfetrnpt wilde binnen gaan stond daarachter de koloniaal die gewapend met eën stok éa een nies naar iedrr die trachtte in de kamer te komen als een rnzi iide stak en sloeg Kliidi lijk echter kwom hij op het portoal en d agdé inea Jin lia Ht ean pWr btumet m reen mes verwond had den brandstichter naar beneden te trekken en aan inuiddels toegesnelde politie vw te vg vea Een 4gAit saelda iatusschen naar boveh en bluschte met een extiuctsur de vlammen die zich ndg slechts tot de kamer bepaalden Ne mt men in aanmerking dat ook beneden een huisgezin met vier kinderen woonde dan mag man het eea gdiik rekeiKa dat ie toeleg zeo spoedig ontdekt en niet in den nacht uitgave is De bhindsputt van het iierVormd weeshuis ea eeuige audere spuiteo waren op het gerucht aaogerukt doch zQa niet ia werking geweest De doder is naar het huis van arrestovetgebnioht ea zal voor ijn miadrijf waardoor het leven van rde personen is in gevaar gebraoht straf niet ontgaan Te Haarlem had een treurig voorval plaats Eenige jongens vermaakten zich op de Turfmarkt met ijzeren builen der duinwaterleidiog die aldaar waren nederge1 haea en weder te rollen met dat gevolg dat een banner eea joogea Tas 12 jaar onder een buts geraakte waardoor hg verpletterd werd Tk Tilbarg i door een ingezetene aangifte gedaan van de geboorte van zijn twee en twiutigtte Khid allen van dezelfde moeder In antwoord op het uit de Laadt Ci overgenomen bericht betreffende de z g kunstboter meldt Dlen aan het Haligteke DagitaJ dat ook te Oosterhont dezen winter een groote stoomfebriek ter fabricatie van dat product is in werking getreden In het algemeen komt de berddiug hierop neder dat men melk iu verbinding brengt met een der vetzuren uit gewone talk de z g margarine welke door fabrieken uit Frankrijk aangevoerd wordt De aldus verkregen boter zeer uataoriijk vaa smaak en voorkomen is hoofdzakelijk bestemd voor het buitenland Door de hooge prijzen welke de fabrikant voor de koemelk besteedt is de gewone boterproductie der landbouwets aanraerkdjjk verminderd ea isketutfil dttwfls moeielijk gewone m lk te bekomen Tfniè kiezers de een ond 9S en de ander 8 $ j en hebben bij de laatste verkiezing voor een lid van de Provinciale Stkten te Sleen hun biljetten ingeleverd De laatste met name H N Benting heeft tot dusver sedert het bestaan der kieswet geen enkele maal veraaiind zqn butgerpliciit te velmallen Er woont te Groningen en meisje van ni jeugd u leeftijd dat het hart verovert van bijaa alle jongens uit de buurt Natuurlijk ontsproot hieruit miiiueaijd en werd een der jongens zoo jaloersch op attn medeminnaar en zoo boos op het meisje dat lig besloot wraak te nemen en wel door de stoep ia hét hals hsrer ouders met kooltecr te besmeren Meerdere jongens aioten zich bij onzen held aan en eenmaal aaa den gang zijnde werd de eeae stoep na de audere gckooltesrd Naar men zegt is de litie vaa de zaak onderrioht en zullen de overttcdèM ziih voor den kantótfrechter hebben te verantwoorden Te HcQCdo heeft dezer dagen de 1 jarige zoog van een Ugdboawer bü het afsoUeten van een p istool het ongeluk geTiad twee vingers van zijne rechterhand verbrijzelen tengevolge waarvan deze moesten afgezet worden Te Zuifen mg men deeer dagen het ongewone aehonwspel van een begrafenisstoet in schuitjes Ten iav e van den hoogen waterstand is het Israelitiaeh kerkhof obehoon het op eeue hoogte ligt niet dan varende te bereiken Vandaar dat het lijk een r deier dagen gestorven oude vrouw op bovengezegde wijle moest worden ter aarde besteld M B tMBCs gar n T i i i r ii gga aacag V n ad6riag vsn den GemdQnteraaa Zitting Tsa Diuidag 7 Mssrt 1876 Yektaa rdig 1 hl vss fergaa Uuodaora voori Virnljj RSMiil Kist KmsSQbarg Koelhoven vin Goor üfcsMmiksr SB SlMolw FOst Drott Saiawio Stratar Goeasirngsa M Snel ïhi Voortitter deflt mede det de heer Muller heeft hesnii mpiea door oagtstsldheid Tirkiildesd te t a de veiüedeiiog d j te wonen Bt nMaMa der erige Tergailcrtnf worden jelèion en gtaMestMnl lagekoiMaiiin eene misiiive van hh Gedepnteer Staten deser prOTiaeie goedkeulMde het vróegdre raadibetluit tot orenchrijTinfi tin posten op do begroottog van 187A Notiloatie eene oAiéf van MieMe houdende Eoedkcnring tot het ia lehruih gei nan grond aan den heer L Visser Notif een V fstel tan H eu W tot publieken verkoop vau eenige pSMS n grond aaa de Orahethstraat met bepaling dat de koo ls Htm hinnbnitweejarenmoetriidoenbèbouweu tertisie eene infasive van B en W die ia orerleg met den School opziener en de hetrokken hoofdonderwyzers eeue voordracht aanbieden van drie hul K nderti zers als aan de Burgerschool voor jongens de heer J SUdbouder te Vinkeveen aan de Tus ebenscbool de heer Ekker te Zwolle en aan de tweede Armenschool de heer O van Bemnwt te Charlols daar zich geene meerdere solhcitaiiteu hadden aangenleM wareB B en W bsiten staat eu drietal aaB te bieden ter visie eu benoeming in eeoe volgende vergadenog De heer LnijteD komt Ier veijgaderihg eene miasive van den heor W Kromhoot zijnen dank betsigende voor de verhoogde besoldiging wordt voor ktonis geving aangenomen Aan de orde ia het vooretel tot opbe ng van bet beortveer tnaaebeo Amsterdam en Goods waartoe wordt healoteo £ en voorstel tot wgiigiDg van dea Staat vaa bi ptMMog der kosten van de dienatdoeode scfatttterü dienst 187 $ tot een bedrag van IS wordt goedgekeurd De reelamea legen den aanslag in de pU aMBelijke dnveu belaaling over het jaar 1876 en wsi nitj de Wed T vm Vreumiogen van der Want ad 1600 zij verzoekt om aangevoerde redenen veriMiiderd te Worden lot ƒ 800 B en W vludeo het opf eveni bezwaar gegrond doch omdat er oog een uiodeigang ki d ln y bni ns en diens inkomen aan genoemde Weduwe komt stellen zg voor het bedrag tot f 1000 te verminderen dit vroi dt met algemeene stemmen Ï ucdgekeurd deibear Kist nSffl aan de stemming geeu deel Huuriaan ad ƒ 000 vevxoekl vermiederd te worden üJ en W alellrii voor hierop afMljzend te beschikken dit gcKbiedt mot al euietne stemraea de hear Klat nans aan dc steinming geen de en verlaat de vcrgsderisg B de Mink ad l 2ó varzonkt oothetfog B n W slollen voar dw pont deur te liilea lie hter ioAlewwsgoa is hier iMen waal al is het voer opgebIMea dan tal 4c coaamiaaarinijanieust daar wel bl van behouden de heer Viiulg zegt dat sdr door ouderdom zijn ontahig zal vragen na ni e Bige korte discusnen wwrdt bet 10 stemming gebracht eu Int de doofhsluig besloten met 7 tegen 6 stemmen H van Wijngaarden ad 800 verzoekt met f 0ü verminderd te worden B rn W stellen voor hierop atwgaend te besehrkken dU ge chjedt mer llgiiheene stemmen J mn Bofcel ad 2600 wil tot ICOP i ƒ 17IW veraiodeed wonden B en W aehton bel billijk hem te brengen op ƒ SOOO dit wordt algeuii eo goedgekeurd r de Kuwe ad l 8011 verzoekt even als vroegrr op ƒ 1400 gebrarbt la worden B eu V stellen voor afwgzend te beaebikbaa dit wordt algnnsetB goedgetenri B Beknje ad fltuO a en W Btelliu voor ho i p ltO tnbl an dtl wordt algemeen goedgekeord A Herstel ad 523 On voorstel van M es W algeuwsa jifwijldid besahikt t C G Üulith verzoekt vrygiwteld te wtfrdtn na korte diaausaiep wordt met 8 tegen G stemmen daartoe besloten Uc gevoerde disensl en gtven den hrer Pbst Orost aanleiding Voor te stellen om de benudeling van reclames lo eeoe vergaAring mctvekloten deureu te doen plaats hebban dit wordt onderatennd door dn heersn t neleo bauisom de beer kranenbniK en de iaotlAéUr vwklaieB siSb er tegen in stomiaiag gebKiM wordt bet voorstel Post Drost verworpen et 10 tegen 3 steouwtn Daarna wordt vervolgd mal J U Avvnn de Htóotitfti OO Het advies is tot afwtjzing dil wordt algemeen Mdgakeurd A tan Bokol f 800 8 en W a ltaa toordTt te brenltoiop ƒ 600 Dit wordt algemeen goedgekeurd G S van Hoeff Het advies Inidt tot afwyzing dit wordfajgemem goeligeke K van Gent Gz zi tt voor ƒ 1240 aangeslagen te zijn op grond dat dit aleehla ƒ 600 is stellen U en VV voor af ijzeud te besebikken de beer GoedawaaHcn stelt voor adreasant orodaf by geen fabriekant meer ia te verntfuderen tol op lOO lo ateaamtec gebmcbl wordt dit angHuana Ml 8 legen S stemmen S Zwaneveld ad ƒ 525 verzoekt vyrijgesteld te worden B en i W adviseerea gunstig hetwelk algeioeen wodIi goedgekeurd Uu C Bakker ad Uj B en W slrllen voor dit op lSOO te brengen daarmede vcreoalgt liob de vergaderiag C de Hoop ad 5S5 en B van Brenkalen 600 Op iMiden wordt met algemeane stemhernfwüienillkacbikt C IJsselsteijn ad 4000 B en W atellen voor afwijzend op dit adrw te beaebikken de heer Kransnblirg wli dit niet 1 èllle verminderea het wordt niet onderatewld es ia stciMMbg ttbraoht en tot arwgzmg besloten met 12 tegen 1 stem C lafeber Pi nd MOO hieran twldt IgsaiKn drwijsesd beschikt Nn stellen B en W voor mei van der Sloia net ƒ 50 in bodtdinm te ntminderen difWonlttoede goedgekeurd l e beer Knlnenburg wil nog eenige aodereo vetbnogsn na üe heer Snel had gehoopt dat het voorloopig kohier gedrukt asB de leden ionde rondgedeeld sgn daar dit vroeaLr door den heer Maller gevraagd waa dit aést gwebied i br wil hij bet nn Bunrgandkwren de beer liesseoaihcr wil het kladkölllsr ter vtaie voor de leden van den raad gelegd hebben nn daa ia none bealotea vergadenog daarover spreken Na verdere diacnsaiëo worden door den heer Kranenburg voorgeBteM te verhoogon C Clemens tot f 2600 Met O tegen 4 at blyft de post van f IBOO behouden 1 KortenSaver tot r 8000 met 8 tegen 4 st werd de post van fBOOO bebonden de beer Straver nam aan Afu ateoïffling geen deel C C Knanp tot f 2000 mol 7 tegen 6 tt wvrdt i da post van fItOO behonden Brberveld in de WiHena 8000 met 7 tegen 6 st wordt de post van f 1900 bebooden C J van de Favooidt tot l 8600 mn U legen SS it wordt de post van f 1500 bel ondeo Daarna wordt bat aldus gewgzigde kohier vastgcslwld met 10 tegen 8 st din vna ds htmu van SlMSien Snmsom en Kranenborg Na nmehtiging om asn dn gcnnaen bealuUeo aitvoating te geven zonder resumptir eindigt de vergadering Kantongerecht te Gouda Op de Terechtzitting v n 9 FEBRUARI 187 ijn de navolgende personen veroordeeld 3 d G N M en C K ieder lot eene geldboete van 1 of ieder een hig subs gev angenissb af wegens bet spelen met geld op de straat te Gouda B W bnisvronw van J Tf X G tot eene geld j boete van 1 of een dag subs gevangenisstraf wegens het te Gouda zander sohnfteljke toestemming van Burgemeester en Wethouders werpen van vuilnis eu afval in het tot openbaren dienst bestemde water J B en C V 1 ieder tot eene geldboete van 6 of ieder een dag subs gevangenisstraf egeiis het zich te Waddinxveen qp deu openbaren weg vertoonen in kennelijk beschonken toestand F W en W E ieder tot eejic geldboete van 5 of ieder een dag subs gevangeirisstnlf cgeiis hef in D d K en B v D ieder 4ot drie gald ica elk van 10 of ieder sub gevangenisst fvan eé dogen voor elke boete verbeurdverklaring van het gebezigd jachtgeweer eu van het onwettig gevangen wild met bevel tot uitlevering of betaling der geschatte waarde van 10 voor het jachtgeweer ep f 2 75 voor bet gevangen wild en bij gebreke daarvan ieder töt subs gevangenisstraf van twee dagea voor het geweer en een dag voor het gevangen wlü wegens het iu vereeniging en gelijktijdig jagen op spoorsileeuw op twee aan anderen toebehooreudê jachtvelden zonder voonbeu te zgn van eene daartoe betrekkelijke jbchtacte en van schriftelijke bewqiNi vaa dk eigenaars of rechthebbende dïer jaahtveldea J S tot eeue geldboete van ƒ 15 of subs gevaiigenisstraf van drie dagen veiijeardvarkbiring nade aanwezig bevonden doch door den bAlai e itWt uftgeleverdeu houten liter en J Y tot eene geldboete an lO of subs gevai genisstraf van twee dogen verbenrdrerkbriug vaa de iu beslag genomen oude el met bevel dat die M worden vernietigd wegens owrtreding der wet op den ijk van maten en gewichten En op die van 16 FEBRUARI J B tot eenagddboetB vani l of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Waddinxveen spelen met dobbelsteenen op den openbaren weg 0 O tot eene geldboete van ƒ 1 of subs gevangenisstraf van een dag wegens het te Gouda buits noodzaak berijden vau een laet Idinkers bcstraat vaalk pad met een kruiwagen aiet batadeo kiet glaai of aardewerk H H tot eene geldboete van 3 of subs gevimgenisstraf van een dif wageavliet te Gooda iaten stil staan van een met een paard bespannen veaitüg zonder dat daeigemarof een adder geschikt peiMOO de teugels hield of onmiddelijk bij of voor de bespanitfng gepioats was J d N tot eene geldboete van 8 of sitbs g niBgenisïtfilf van een d g wegens het te GondaÓls geleider vap een met hondién beqiauaR kar niet gaan naast die Jwn eo I J V L tot ne geldboete vaai S MhwftevangenisMlaf vanyeeu dag wegens het in de gemeente Beeuwijk als geleider van eensmet honden bespannen en over den openbaren weg rijdeud vaeiiuig niet f ian voor of naast die hoodsn A L A Wed van L B tot een gvldbsete Mk ƒ i of snbs gevangenisstraf van een dag H K tot twee geldboeten ieder vau 1 otsubi cvttugi m o r v ev A f vt vr eine uoeie eo R B J L V O H euW v i Wed vattJ F fc ieder tot eene geldboete van 1 of ietler een dog V subs gevangenisstraf met verbeanlreiibiriBg vaiaide in beslag geootneu laateu en gewichten waf iis ilvaa treding der wet ofi deu ijk van maten n gewialiteB En op die van S4 KEB RUABT El H tot tweo geldboetea een van J Pcn Üêl van 5 of subs gevangenisstraf van e dag v V de boete van en van twee dagett voor debe van 5 Bovendien tot eene jeevaAgenisatraf van twee dagen wegens h t teHouda mishaAdelen r ii een dier en 3 harder rijden dan in een mat ii v dlaf en zuiks wat het WeCde feit betraffl IXedkaMt J L Hnistrroaw van D d W ea J É Uuisvroqir van H V d V ieder tot eene getdbaete an kSO of subs gevangenisstraf van een dag wegenT het werpen van ruil ia het tot opetabaMn dienst bestemde water te Gouda zonder sebriftrl gke toestemming van Burgemeester en Wethouders C K Wed ran D G en B d B ieder tot eene geldboete ran 1 of ièddr e n hg subs gerangenisstraf wegens hunae honden niet stdeda eenihiütr band te hebben doen dragen roorzien pp een metalen daat van den naam des eigenaars of hoiidMs M V d V Tot eene geldboete vaai fl dfsabK gevangenisstraf van een dog wegens bet te Go ida riJiRn met een aangespannen hond üe niet vau muilkorf was voonii J R tot eene geldboete van S of subs gevau genisstraf van twee dagen wegens het te Qtrada ale irpleider van een met hoaden bésponltea kaïv et gaan naast de honden P W d B en A J L ieder tot eene geldBoete van 1 ofiedereeudsg subs gerangeoissifaf wpgetté het als geleiders vaa met trekdierea bespannen vtxJttuigen zich van die trekdieren te verwijderen zonder die onder vobtaand toeziohl te hebben gesteW bshoo lijk te hebfaro vastgeaet op tmx Weg ifl d Provincie Zuid Holland j Ëu allen iu de kosten des noods invorderbaar bij li jfiidwang M A Ir K t B E K I C H ï E N Gouda 9 Maart 76 Bij kle bleven de prijzen nagenoeg onveranderd Witte Poldertarwe puike 8 75 a Q ZS Mindere fS a S BO Roode pike 9 50 i 10 Rogge puike 7 26 a 7 0 Mindere 6 78 i 7 Voer ƒ 6 4Q 6 7S Gerst puike 7 7 5ü Miu V