Goudsche Courant, zondag 12 maart 1876

I I dlDiaSB SPONDENTIE H t iag ioud a ituk Tin J Z S J d B ea A K ivordt urschgalgk id odi eerttfolgead or geplutit m RiDACTir Woeasjag iS MaWt 1876 ëe Burgerlijke Stand GEltOREN 8 Muit JuImoiu oudars A Zegield tn J Brugiivi 8 A id Neellje MarU Z i ngt ouden J KinteiD CO J Tsn Veen 10 JohauDi onderi C tiq der Kltin CD r Coropier Maria oaders G vrd der kleio H K Mill OV KLGOEN 8 Maart J C H JJbKl de Schepper J kuilenburg wed i van del King 71 ÜNDÜRTBOCWD 12 Maart i M Streedand te Lekkerkfik 21 j en N Boer 24 j GEHUWn 9 Maart G N Bouman en M C D vid GOUDSCHE COURA iIT y Mmm él AdverteDtiebliüi voor Gonda en Omstreken ADVERTENTIËN y Bevallen van een Zoon A W DB JONG SCHOTSMAN Oouda 5 Maart 1876 Voorspoedig bevallen vsn een Zoon ♦ J M VAN DANTZIG Beandes Gouda 10 Maart 1876 uit de beste Amerikaansche Engelsche en Duitsche fabrieken zgn steeds in ruime kenzo voorhanden als de AMERIKAANSCHE WHELER en WILSON NAAIMA JHINE N 6 met regten naald waarmede zoowel bet dikste leder als het fijne neteldoek zeer netjes bewerkt wordt dagelijks bjj ondergeteekende in werking te bezichtigen Verder SINGER GROVER en BaKERHOWE Schoen en Zadelmakers MACHINES HANDMACHINES SOPHIA a SAXONA s HOWETEÜÏÜNIA HUISKAMER enz enz OLIE NAALDEN en ZIJDE alles tot vaste en zeer billyke pryzen Alle mogeiyk reparatiën worden spoedig afgeleverd H SADELAAR Rnnstraat N 19 Amsterdam Heden overleed onze veelgeliefde Moeder en Behuwdmoeder JOHANNA KWIJSKELEN BERG Wed van A van d£N Rikq in den ouderdom van 71 jaren Uit aller naam IT Hs VAN DKN KING Gouda 9 Maart 1876 Eettige kennitgeving Pe Inaendlng van advertentiën kan geschieden tot n nnr Aon aamiddagg van den ésg der nitgam Kennisgeving EK WORDT GEVRAAGD EEN HALFWAS f Adres J UPELAAR Jz Westhaven Mevrouw Lambreclit Tiendeweg iJr roPr verlangt met Mei eéne Hoogstraat b d Markt iTOilfilWIEtt G£BIL PALTe ALMEO Verwen en wasschen GOUUIJNEN ÏRI JP JAPONNEN HEBREN KLEEDINGSÏUKKEN enz Met Verwen bljjven Heeren Kleedingstukken GEHEEL in ELKAAR Met Cheruisch Wasschen blijft ALLES in ELKANDER Japonnen zoowel als Heeren Kleedingstukken Nadere inlichtingen geett onze Agent de Heer W vak dm PALS Markt GOUDA scae oorlogstesten voor zicnzeiiocnieid omdat z j w el inzien dVt de e usgwiadlieid der tepubli zioh vroeger ook onkosten voor het ligger had getroost k i h h i j r De barge van Gouda naar Austerdam vertreltt eiken avond ten ZËS uren precies uitgezonderd des Zaterdags De Directie Openbare Verltooping op DINGSDAG 4 APRIL 1876 des voormiddag ten elf ure in het Koffijhuis de Hau Howr aan de Markt te Gouda van EEN HUIS MET STAL SCHUUR NOG K x N ÉN 2 STUKKEN V In 0 Nienwsteeg te Gouda Wp E Nrs 20 20d c en b groot 4 aren 65 eencentiaren nlZ HUIZEN ERVEN EN STUKKEN GROND aan de Karnemelksloot te Gouda Wflk R Nrs 248 en 2l9 groot 3 aren 1 oen tiare TWEE PERCEELEN WEILAND EN EEN SCHUUR aan de Karnemelksloot in Korthaar em te Gouda groot 4 hectaren 31 aren 74 centiaren En TWEE PERCEELEN WEILAND in deij Middenwillena te Gouda groot 1 hectare 9ö aren 94 centiaren Nadere inlichtmMn zy n te bekomen tenKantore van den Notaris W J FORTUI IV DROOGLEBVER te Gouda IJ rJSocleteit 0 S GE ÜEGE Zaal KUNSTMIN Zondag 12 Maart 187 6 C3 I2 OOa E Matinee Soiree Üntróe voor Leden Matinee en Soiree 0 49 Heer en Dame ENKEL Matinee 0 30 NIET iJPEDKN Matinee en Soiree 0 75 ilklóaéi de persoon 0 25 Aanvang Matinee 1 nnr Soiree 7 a IS kii i lis s JlTTE TO fiEM W IIJAAJJMAAKERS 5 il 6 Timmerlieden Asn geheelen Zomer tegen goed loon WERKfc gwrende vervoegen ïich in persoon aan deE C Kerk op de Gonwe te Oouda knnnendedadelijk geplaatst worden No 868 der beroemde Welcclljksche Zamensprakcn Uitgave J J H KEMMER te ütreelu is heden voorhanden bj den Boekhandelaar Lange Tieodeweg te Gouda mmm m de coME FiSM A ï 3sr s E D di De EAU DB COLOGNE dezer Fabriek door verschillende DESKUNDIGEN omhan zitiverfieid en fijne beatanddeelen boven alle andere soorten geroemd is in diverse merken verkrijgbaar te Gouda bij B 8CIIOLTE Coiffeur De Arnhemsche Courant van 9 November 1875 No 6716 noemt deze Eau de Coloone en voortbrengsel der Nederlandtche Nijverheid dat men ten onreqte in het Buitenland mij ft zoeken daar bet niet voor het Keulsche wijkt Het Dagblad van Zuid Holland en s Graveuhage van 11 Nov 1875 No 265 zegt Met overtuiging kunnen wij goede verwachtingen voor het succes der Arn iemsche Eau de Cologne Fabriek koesteren want baar I rodukt doet voor het Keulsche niet onder Het Njeuws van den Dag terzelfder tijd in No 1744 dit fabrikaat besprekende besluit met 7 Is ons gebleken dat de Amhem ehé t Eau de Cologne werkelijk voor het echte Keulache water niet onderdoet I De ondergeteekenden hebben de eer de ONT VANGST te berichten der NIEUWSTE aa SMAAKVOLSTE FASASOLScENTOUSCAS Hopnda zooals vorige jaren met een ruim bezoek verferd te zullen worden verblgven wg met achting Dve Dienstwillige Dienaressen Gez CANEVASCINL St A nthoniestraat 6 No 121 Anglo Swiss Condensed MILK COMPANIJ Gecondenseerde ALPEN MELK nit bovensteande fabriek uit Cham in Zwitserland benevens alle soorten van verdnorsaamde Levensmiddelen zgn verkrijgbaar hg F J MELKERT Vermeerdering van InkomsTen Voor eene sedert jaren gevestigde Vereenigingte Kralingen kunnen in alle plaatsen des Rljlüijverige en sol e Personen als BOUEN geplaatst worden tegen zeer hooge premie enprovisie Diegenen welke hunne positie met 3 a 4 per week wenschen te verbeteren adresseeren zich met franco brieven onder letter S bjj den Heer W E 8CHEFFEB Oostmolenstraat Rotterdam ÖESBREUK en andere breuken heele ik zeker en grondig Prijs 15 Gulden F GRONE te Ahaus WestphaUn Depot van THEE UIT HBT MaOAZUN VA S JH Ravenswaay Zonen aORINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes T n v twee en een half en een Ned ont met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tet de uitvoering van geierde orden aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt t Gouda De van ouds beroemde ECHTEDRBAVnS PILLEI bereid volgens het eenig bestaande authentieke voorschrift van Kardinaal Mappbo Babburini later Paus Ubbanus VIII en in heilzame ww king nog door geen Medicgn van latere vinding overtroffen of geëvenaard zün te Gouda alleen verkrggbaar hg den Heer J C ZELDEN RIJK Drogist op de Markt Heele doosjes f 1 50 halve 0 75 en kw rtdoosjes 0 37 J De uitgave dezer Conrsnt geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDAG In de StadgMchiedt de uitgave in den avond vanDINSDAG DONDBBDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is f 1 75 fhuieo per po t 2 BÜKGKMKBSTER en WETHOÜDEES der ge ineeute Oouds gelet op de Wet van den 4dea Julij 18S0 flaalsUai no 37 refcelende het kiesregt en de benoeming ran sigeviiardigdeD ten £ er te eu Tweede Xsmer der Staten Oeneraal mitsgaders den rootter fauuner aftreding Brengen ter algemeene kennis dat de lijsten asn ycende de personen die binnen deie Oemeente tot bet kiezen van Leden van de Ttetede Kamer ijrr SlattaGetierttttl van de Protimcials State en van den GetteeMleraad bevoegd ijn zoodanig als die Lg ten nu liju henien alsmede de Staat hen aanwqieude die van deie Lyittn squ moeten worden geschrapt gednieiide tetrlitn dagtn van des roormiddags 10 4ot des namiddags 1 ure ter iuiage van een ieder op de Ptaalmlijkt Snreiarie r ijn iiedergelegd terwnl buveuditu dtïe Lusten eu StüU a 4 e j nut éaa dcii tiifraug vun de Sml Anlatiestraal bq deu Kleiweg de tweede iii de falettterf bjl het ITtakai eu de laatstgenoemde aan den ingang van den Xortem Groemmdaal bij de Markt Voort wordt heriimerd dat elk de vereischten van Kiezer bezittende bevoegd is de LiMsa haxwaren iu te dienen wauurer daarop 1 Ziju naam of die van een auuer tegen de bepaling van Art 8 der Wet niet of niet behoorbjk voorkomt So De naam van iemand is gebragt die hetsü een of meer der in de Kiezers gevorderde vereischten mist of uitgesloten is hetzij P de Kieterslijst eenrr andere gemeente staat lin eindelijk dat de bezwaren binnen teeriien dage na de dagteekeniug dezer kennisgeving bij verxoeksohrift op ougezegeld papier door die noodige bewijsstukken gestaafd aan den Gemeeutemsd behooren te worden ingediend Gouda den 14n Maart 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DlOOOLEEVEB FoBTUUV VAM BeBOKN IJzENboOKN BUITENLAND BidlealaDdscli Overziciit De nieuwe Ministerraad in Frankrijk heeft haar eerste zitting gehouden waarbij ook de Minister Riaard ofschoon ongesteld tegenwoordig was Ook heeft het Ministerie een bijeenkomst gehad met den Viesident de ontvangst van de zijde van Mao Mahon wss seer welwillend De Senaat heeft zioh geconstitueerd en benoemde sijn definitief bureel De disouasién betreffende de verkiezingen die bestreden zuUen wonlen geschieden eerst na die benoeming en tullen hoofdzakelijk betreffen de departemeoreu l ÏIure Sarthe Loire Savoye en Deux Sevres Door de Kamer van afgevaardigden is reeds het grootste gedeelte der geloofsbrieven onderzocht Hoofdakelijk zullen de verkirzingen van Chesuelong voor Orthez en De Boigue te Floreos bestreden worden De vernietiging der verkiezing van Malartre te Haute Loire is zoo goed als zeker Verschillende rergaderingea worden door de partijen tuowei door Seuatorea als afgevaardigden gehouden ter organisatie hauner fractién De Pruisische Landdag Htte eergisteren de beraadslaging over de begroofcg voort aan de orde was de afdeeling SpoorwefSü die zonder veel diseassie met iubegrip van de tojteugewoue uitgaven werd goedgekeurd De Beiersche ultramoatanen geven den strijd nog niet op en men twijfelt tells aan de goedkenriug der bmsoting de ruwheid raa de patriotten maakt hen nter minder gevaarlijk A g heeft twee wetsontwerpen bji den Landdag ingediend een betreffende het ajintal afgevaardigden en een betreffende de indeeling der Hesdistrieles Viet alle olericalen keuren die daad goed De Mecklenbuigsche Land is gesloten van de invoering van een oonstitutie i geen sprake geweest de Begeering beeft de titlfag oomamelijk gnloten töê te stCTÖmeêïilat X feerfug eènieei der Pransche oorlogskosten voor zichzelf behield omdat die niet op de begrooting waren gebracht Iu de Italidaiische luuuer heeft de Minister vau Openb Werken de spoorwegovereenkomsten ingediend waarvan de behandeling urgent werd verklaard Bij de verkiezing van het boreel bleken de kansen nogal gunstig te staan voor het Ministerie de candidaat der oppositie Depretis verkreeg 103 stemmen als president tegen 172 die werden uitgebracht op den vroegcren president Bianeheri De discussies over het Spaausehe ontwerp adres van antwoord op de troonrede schijnt aan den heer Pidal v de geavanceerd katholieke en gematigd liberale partij aanleidiug te hebben gegeven tot een vrij scherpen aanval t en de Ministers Volgens een telegraphisch bericht althans heeft de heer Oauovas del Castillo de rede van den heer Pidal als partijdig gequalificeerd en ai diens beschuldigingen weerlegt op eene wijze die hem de gelukwensohen van een groot aimtal afgevaardigden heeft verschaft De tijdiugen nit Amerika worden hoe langer hoe ongunstiger voor den president en zijne ambteiiaren Eru eigen broeder van dcB president blykt thans ook betrokken te zijn geweest in de knoeierijeu eu zijne verklaringen werpen zelfs een schaduw op deu President zelven De President namelijk had hem medegedeeld dat er drie vacaturen waren van handelaren op de buitenposten en hij had die toeu van het Indisch bureau verkregen Op die drie plaatsen werden de zaken door andere personen gedreven en hij kreeg de helft van de winst ofschoon hij verder er zich niet mede bemoeide en naar het schijnt slechts op n post een klein gedeelte van het kapitaal verschaft had Duidelqk genoeg blgkt dat hier iets niet in I den haak is maar men zal nadere mededeelingen moeten afwachten om de aak met juistheid te kunnen beoordeeleu Maar men kan vel zeggen dat het bedrijf van den heer Orville Grant niet fitsoeulijk kan worden genoemd voor een broeder va i den president Uit een bericht van St Petersburg afkomstig blijkt dat de toestand in het Oosten in tleiu qm blijft De vertoogen van Baron Roditch hebbeu wel indruk op de opstandelingen genimikt maar deze blijven weigeren naar hunne haardstedeu terig te keeren zooUing niet door de mogendhedeu waurborgen zijn verleend en de Turksohe troepen uiet zijn teriigge ADVBUTENTlfik wordengeplMM van 1 5 regels it 50 Centen iedere Mget meer 10 Centen GBOOTE LETT£fia worden berekend naar plaatsruimte Afisonderigke Nommers VUF CENTlfK trokken De houding van Montenegro is voor t oogeublik volkomen naar wensch maar grooteudeels af hankelyk van de gebeurtenissen aan de grenzen eu men vreest dat weldra opuieuw een conflict zal ontstaan B i 5T T7=a 1 FBANKBUK Het orgaan van den heer Gambetta de B fuiUqne Jranqeau heeft tegenover het nieuwe ministerie een min of meer onaangenaruen toon aangeslagen die velen eenige bezorgdheid geeft Het blad legt wel dat men de daden van het Kabinet zal moeten afwachten maar dit spreekt van zelf en behoefde niet zoo uitdrukkelijk te worden gezegd En als men toch verkoos het te zeggen dau had het kunnen geschieden zonder dat onmiddellijk eene vijandigs houding wierd aangenomen Ku maakt men zich bevreesd dat Gambetta slechts een rol speelde niet zjjne emati e boucling ii leii8 de vejkieziiy eu eene ouvooreichtigheid van zijn bliul Gambetta toch keinsche partij op het spl staat indien hij diidelijk oppositie gaat maken De gematigde ffvctiêu dier partij zouden hem daarbij niet volgen maar insluiting zoeken bij sommige fraetiën der rechterzijde Dan ton Gambetta het Wxifd worden van eene oppositie uit de uiterste fraetieu der linkerzijde vereenigd met de legitimisten Bonapartisten en nitramontauen wat hij niet kan wenschen Men schijnt er niet genoeg op te hebben gelet dat Dufanre werd benoemd tot minister president niet tot rice president van het ministerie Met andere woorden het i fd van den Staat Zal niet meer als zoodanig de president zijn van het Kabinet maar thans buiten bet Kabinet de plasts innemen die hem volgens de constitutie toekomt De repubtikeiusche partij heeft er groot behing bij deie oide van taken in wezen te houden en niet door ontijdige oppositie weder den president der republiek te drijven in de armen dergenen die hem zouden willen overtuigen dat met de republikeinen geen regeering mogelijk is tenzij hij regeeren wil met de radicalen Iu die overtuiging lou hij slechts kunnen worden versterkt wanneer Gambetta en de zijnen door onredelijke oppositie toonen dat hun alleen een ministerie van hunne eigene kleur naar deu zin ia Wil men daarentegen deu maarschalk op den goeden weg houden d tt moet men een gematigd Kabinet als het tegenwoordige voor lief nemen en alleen dan zioh daartegen verzetten indien werkelijk blijkt dat het In de toepassing der republikeinsche constitutie niet te goeder trouw is DUIT8CHLAND Het Hnis der Afgevaardigden heeft in zijn jongste zitting behandeld de voordracht op het beheer der goederen aan de bisdommen behoorende De eersfe spreker over dit onderwerp was de heer Danzenberg pastoor Het heeft allen zeer bevreemd zoo zcicte o a de spreker dat de Bes eeriug toen zy de voordracht op het beheer der kerkelijke goedereu indiende daarbij de bewering voegde dat zulks geschiedde iu het belang der Roomsch Kiitholieke kerk Nad il ik bedoelde voordracht nader had leiren keuiicn bic ft rij op mij een hoogst pijnlijken indruk gemaakt Van een rede door den heer Reioheiisperger uitgesproken heeft de minister Falk gezegd De eeuige