Goudsche Courant, zondag 12 maart 1876

1 aaulüiding tot l et houden van de redevoering door 4ete1 JteiktieiiB er uitgesproken is van den Wgo n lard hq heeft in korte woorden willen Keggen Ziet welk een slechte regeering w hebben I JMaar ikt was niet ooodig oo iets behoeft door niemaid meer te worden gez d rMomnt Kaar I ritp étn in iet centrum Dat is ten eenenmale overbodig Slechts één party onder de Katholieken wonit ioot de licgecring ondersteund dat is d rt j van net lRegeeriugs Katnolicisrae by de genade Gods 300 at het anlKOord dat kierop uil het centrum verd wtuomeH Daarvoor zyn die heeren dan ook leer genei de f a iiig op alle wijte te onderst aeu haar oedk dio ten te bewjjzeu aj betooneu zich uiterst serviel Dat ü een onieioorlyte nitdrukkingl Tot de orde De President Ik heb de uitdrukking door deu spreker gebezigd niet duidelyk verstaan Heeft hij l5gkclak gezegd dat de Begeerii de eeue partij Wven 8e andere begiiiistigt dan roep ik den spreker Ik teb ran geen lid van het Huis in het byzonieti mwken maar slechts in slgemeeue bewoordin f en Be aangevangen strijd de oultuurstrgd heeft e onzaligste gevcdgep na zich gesleept De Begeering wendt voor dat zij den vrede wil maar in dete v aoffkaoht bÜTOorbeeld blgkl daarvan niet Er i eieh Hoof ontstaan IrissChen volk en Eegeering welke vele tientallen van jaren behoeft om gedempt te worden De voofdndit it ijaarenboreu xeer gebrekkig in Tde andere opzichten De heer fon Sybel drakt zijn leedwezen uit dat de bepalisgen dezer roordraoht niet reeds zijn op genomen geworden in het ontwerp op het beheer dn goederen nau de Katholieke gemeenten welke in het vorige jaar is aangenomen Men had daardoor het voordeel gehad dat de clericale partij l uiten de mogelijkheid was geweest om het volk op te ruiea De vorige redenaar heeft gewezen op administratieve rt geeringsarabtenaren die ontrouw zijn geweest De Steering kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gei aakt Knar indien het Waar is dat de bisschop Tan Si Iau 900 000 mark by zijn vlucht over de grenzen heeft meegenomen dan kan er geen beter en geen meer afdoend argument ten gunste van de voordracht warden aangehiuld Ten slotte wyst de spre ker nog op de oii funilige stemming welke onder een gedeelte dis volks bc staat en die uitsluitend moet worden toeg snhrt Viii a tii den noodlottigen invloed der opruii iidc Liirbladeii st innde onder den invloed lieken Vrijwillig wo dt hier gebezigd in den zin als bg eenjarige vrijwitligrrs AVie niet betaalt voor die aangelegenheid en voor den Pieterspenuing wordt met eeuwige straffen bedreigd De heer Beicheusperger vordert dat de President den spreker tot de orde zal roepen hetgeen de President weigert te doen Nadat de mini iler Falk versoheiden punten in de i de des heeren Dauzenberg voorkomende in een juister licht heeft gesteld de heer von Schorlemer Alst den heer von Sybel heeft bestreden en de heer Haucke zich heeft verzet tegen de uitdrukking staats catholiek warden de beraadslagingen gesloten Het huis neemt hierop het bestuit om de voordracht te verwijzen naar een commissie bestiiaude uit 14 leden E N O E L A N D In t Tjagerhuis werd Dondcrd ig de zoogenaamde Soj al Tilüi Bill voor de twee maal gelezen nadat de heer Disraeli had medegedeeld niet geheel uit vrye beweging dat de nieuwe titel dien de Koningin wensoht te aanvaarden Keiïerin van Indie Iniden lal Ook ditmaal verzetten verscheiden leden zich tegen t aanvaarden van dien titel o s de heer Gladstone die betoogde dat de keizerlijke titel in atryd is met den Engelschen volkgeest in strijd ook met de wcrkclykheid want dè Koningin is suzerein slechts over de gewezen bezittingen der Eugelsohe OostIndische Compagnie niet over geheel Indië Aan de anderen kant werd door Sir Stafford Northcote er op gewezen dat men den titel in quacslie niet van een Sngelsch maar van een Indiscii standpunt in overweging moest nemen dat de keizerlijke titel 100 niet naar den smaak der Britsohe toch wèl naar den smaak der Hindoesche bevolking wezen zou en eindelyk dat de Koningin in Indié geen minderen titel voeren mocht dan de Czaar t deed in zijne Aziatische onderhoorigheden Ook de heer Disraeli TsrkUarde met nadruk dat de vorsten en t volk Tan Hindostan dezen en geeu anderen titel door de Koningin wenschten te zien aangenomen ofI nhoon de heer Campbell daartegen weer aanvoerde dat Koningin en Keizerin beiden in Indië door hetzelfde woord vertaald zouden worden en dat de nieuwe titel dos meer nieuw zon zijn en meer klank zon kebben in Eugehind dan in Indié Wilt er vaii dit Hes lij de Ijill schijnt ondanks al hetgeen er tegen geMgd en ges6hteven ii in t Huis meer byval dan oppositie te vinden Wordt zij tot wet verheven dan zal de titel van Koningin Victoria luiden als volgt Victoria by the Grace of Glod of the United Kingdom of Great Britain and Ireland Queen Defender of the Faith and Empress of India GOin A U Maart 187 Het heeft Z K H Prins Hendrik der Nederlanden behaagd het Beschermheerschap van het Comité voor een op te richten Houtman Monument te aanvaarden In de maand April e k zal alhier de jaarlijksche vergadering van de Vereeniging van Gyiunastiekonderw rs in Nederland gehouden worden Uit do dezer dagen aan de leden verzonden circulaire ontleeiien wij dat in den loop van het genoat chupsjiuir de volgende adressen ziju verzonden 1 aan directeuren der Hoogere Burgerscholen verzoekende gymnastiek onderwys tusscheu de Ie ruren te doen plaats grijpen 2 aan de heeren an Eek de Bruijn Kops en Moens verzoekende hunne ondersteuning om bij de behandeling vnii de wet op het hooger en miuilelbaar onderwijl lu de Tweede Kamer de gymnastiek als verplicht leervak op te geinen 3 aan deu Minister van Oorlog om invoering en regeling vau het gyinuastiek onderwys bij het leger 4 aan de inspecteurs vau het lager onderwijs tydens hunne bijeenkomst op 20 Januari jl iu zake de aanstaande herziening van de wet van lüö7 verzoekende dat in hun advies aan deu Minister van Biunenlandsche Z iken ook zou winien aangedrongen oin de gymnastiek onder de verphchle leervakken van het lager onderwijs te doen opueuien Tevens ia in behandeling een uitgewerkt plau voor eene kweekschool voor gymnastiek onderwyzers en wel in vereeniging met het bestuur van het Ned OymnaftiekVtrbond De Commissie van oppcrtoezicht en beheer over de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden beeft ter kennis gebracht dat op Maandag deu 273teu Maart in genoemde inrichliiig eene keuring z d plaats hebbeu van knapen welke bij siltyks Zeemacht een verbintenis weiischen aan te gutii dezes janrs hebben opgr braout 11 S4 1G8 0 zijudc 631 ÖS3 93 meer dan in hetzelfde tijdvak tiu ItlTS De raming bedroeg 14 301 720 12 Bij besluit van 16 Februari jl is aan de vereeniging het Nederldudsch tooneel reohtspersooulykheid toegekend t Bij Koninklyk besluit van 3 Maart 1876 no 9 zgu de gewyzigde artikelen en tarieven van het reglement der levensverzekering maatschappy voor de leden van het Nedcrlandsch Onderwijzers genootschap te Amsterdam goedgekeurd Staal couranl Het aandeel van eike gemeente in de te leveren manschappen voor de lichting der Nationale Militie Toor 1876 i bepaald Het bedraagt voor s Gravenhoge 250 Delft 68 Kotterdom 342 Schiedam 69 Leiden 93 Dordrecht 74 Het totaal bedrag voor de gemtente in Zuid Holland is 2100 van 6016 irevenen Staten C eneraal Tweedï Kakek Zitting van 13 Maart 1876 In deze zitting hebben de beraadslagingen geloopen over ft 6 van het wefs ontwerp tot regeling van het hooger onderivijs verplichtiug der gemeenten boven 20 000 zielen tot oprichting van gymnasium enz en de daarop voorgestelde amendementen door de hh Lenting en Ji nckbloet om de raogelgkheid te openen tot oprichting van rijks mnasia zoomede over het amendement vi n den heer Bergsmo tot oprichting van rijksgymnasia minstens een in elke provincie en de vergoeding vai de helft der koUen van de gemeentelijke gymnasia De ministi r heeft de amendementen bestreden Rijksgymnasia zgn niet aanbevelentwaard met het oog op de kosten en de moeielgkheld in de keuze der gemeenten waar die op te richten Heden voorzetting De Minister van BinnenUndsche Kaken hééft bepaald dat ter vervanging van wijlen den heer jhr mr J W Van Ijoon de verkiezing van een lid van de Tweede Kamer der Statett Generaal iu het hoofdkiesdistrict Amersfoort zal plaats hebben op Dinsdag 4 April 1876 en dat zoo eene herstemming noodzakelijk is die zal geschieden op Dinsdog 18 April daaraanvolgende Tengevolge van den voortdurcnden hoogen waterstand is de spoorwegdyk op het baanvak ts HettOgfnbosch Hedel geheel doorweekt de ttwinan ooMn met niet meer dan 40 kilometen snelheid en met geen dubbek tiaoti tr jdeu f m Naar aanleiding der cbor de 9rt n Cï fipenbaar gema kte geruchteu omtrent verwikkeBhgea aan ons Hof zegt t Wag ilVeeiU De natie die t Hui van Oranje Hef heeft verueehlt dit klles met diep leedwezen Farailii verschillen te beoordeelen is zeer moeielijk Maar dit is zeker dat m volk vurig wedHsht dat de krooiipriaa tofiien niOge zijn hooge roepifig te bekeffieu zieh lïaa de b iiig van s laiuls zaken wijde en met een waardige vorstin zich in t huwelijk vereenige Men kau no h raag alle dingen in t openbaar bespreken Eu ook wij zullen ons wachten al wat we denken e i vreezen te zeggen Doeh dat het hart von aUe w lt nkeu le Ntsdeilaudfn met kommer voor de toekomst vervuhl is dit feit t geosnstateetd worden Het Wag H eMl betreurt het dat de minister vjiu financiën l e floli tons waardig 90k na 1 jaar nóg zoo weinig tot stand bracht Met alle voorstelten maakte hg ua etiofig fiasko Onlangs Werden weiler zijn ontwerp tot vrydoin van grondbelasting voor arbeiderswoningen n de suiker av MelAomst verworjicn Na de wet op t hoogenvijs zal het voorstelKops tot afschading van diu suiker accijns bebuudtild worden 1 winiater van Ani ncieu lieeft inmiddels tijd en gelegenheid om te bexadeo sat te doen Doortastemle maatjrgelen on AiMticieel gebied worden mMr i Inefer tia toet hen de tijds Belasting op de inkomsten of op de erfenissen iu rechte lyu met betere regeling der groiidbelaating komen dan van zelve aan de orde wuut vrg h tiid l is voor ons van overwegend beLiug van de renteniers geniet Te staat weinig de bundel moet de voornaamste zenuw van ons volksbestaan bigven D it moet de minister van financiën inzien Zaterdag avond werd in Diligentia te Amsterdam eene zeer geanimeerde vergadering van oiieubare en byzoodere onderwijzers te dier stede gehouden ter bespreking Tan de vraag of er door bydragen van de Nederlandsche jeugd een eenvoudig monument als blgk van daukboarheid van wat dr Heije voor haar teu goede gedaan heeft gepl iatst zal worden op diens graf te Abbenes Keusteminig werd die vraag Katstemmend beantwoord Alleen uerd liet voorbthoud gemaakt dat de commissie van uitvoering in overleg i 1 uct i rji c iu ier M iatschappg loonkuust om zoo mogelijk tot saruenwerking te geraken ter bereiking van het beoogde doel lot leden der commissie van uitvoering werden benoemd de hh C H den Hertog H van Voorthuysen J H Swildens W H de Groot Wz ö H Manzen Jr F C Wijle F G Mcllink Pz O Koppenburg Pz te Auüterdam en T Boekei te Abbenes In de Wekker komt een oproeping voor om protest aan de teekenen tegen hel besluit van B en W te Marura waarbij de heer Boerma sohry ver van een stuk getiteld I ietterknecht rij voor een iiiaaud in zyn betrekking van hoofdonderwyzer werd geschorst De oproeping is ouderteekend door de heeren O H deu Hertog en F Ferwey te Amsterdam B T u Kverdiugen en J Bover te Delft F Greidanus L I opold Joh A Leopold E E Uy keus en J Vereluis te Groningen P H Dewald C A Hofman J Schmal Jr ijchipper J Straub W de Vletter en IJ IJkema te s üravenhage In eene Zatnrdag 11 te Amsterdam gehoaden rergaderiiig van aondeelhouders in de Arasterdomsohe Konaalmoatschappy is bg acclamatie het volgende vooi Btel aangenomen De vergadering besluit de directie te machtigen tot het opnemen van gelden ten histe der maatschap door uitgifte van sohnliUirieven verzekerd d jor hypotheek op de gronden der maatsohappy tot een bedrag berckeud noar liOO per hectare of tot een bedrag van hoogBten4 ï 00 000 door verpanding dier sdmldbrieven Zaterdag 11 is het toffelgk overschot van Jhr Mr van Loon in leven lid der tweede kamer in den familiegrafkelder te Zeist bygezet Bij de geopende grieve voerde het woord Ds Nahnys pred te Zeist de heer Messchert van Vollenhoveu lid der tweede kamer ds Cteutzberg vroeger pred te Zeisb en da Huet pred te Dirkaland De oudste btoeder van den overledene bedankte ook namen zyne 1 hoogbejaarde Toor de ndervonden blgken Tan deeluemiag Als een bewy welke kracht de wind Zondagsvond te Eotterdam had dient dat de spoorwegbrug op Feyenoord over de Koningshaven tue even Toon dot de wind kwam opzetten nog openstond binnen tien minuten was dichtgewaaid I daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat indien de brug mpet gesloten wordeq zes man geurende eeu half uur er mede bezi f t De groote jimrlijksche hondententoonstelling van fle ïTeaerl Jacbtvereeniging Nimrod zal dit jaar plMt I hebben dn den Zoologisohen Tuin te Qrareuhage Op 10 tu 11 Juni j Bif i Ha r4 berat in het laatst uitgekomen Itammer het Welgfelijkend en keurig b erkt portret Tan I wijlen den geuerasI Majoar Fel Mnevens een beUugwekkende levensschets van den dapperen strgder door kapiteiii De Bas 8edert den In deier houdt men te Vlisaingen tien ma ozen i rsagQh naar aanleiding eener reqoisitie Tan den gezagvoerder van een Èngelsch barkschip Is men wel ingelicht dao moet die gevangenneming gegrond zgn op de omstandigheid dat bedoelde aatrozen op het schip geweigerd hebbeu eenig werk te verrichten aU reden opgevende dat zij recht padden om koffie aan boord te krggen terwyl de j geatgvperder hun steeds thee te drinken gaf Wat hiervan zij weten wy niet moor hoe een zoo langdurige gevangenhouding kap gerechtvaardigd worden evejimin Het HU meldt De drie personen verdacht van 4en diefstal te hebben gepleegd bg den heer Piek Ie Oudshoorn zgn reeds den ZSsten Februari jl in iieeiiteniB genomen ingevolge bevel tot gevnngenneDiing van de rechtbank te loeiden naar welke plaats 1 de rerdachten zgn vervoenl De aanhouding was weken te voren voorbereid en de oanieidiug tot deze aanhouding schgnt in een feit te moeten worden gezocht lat eenige mnandeu geleden hier ter stede beeft plaats gehad Men zal zich herinneren dst iadertijd de celfmourd door een pistoolschot werd vernield van een persoon op dat gi deelte der Prinsengracht bij de Weeaperstruat dat tegen de vaart laags de StadsTiiumertuiuen blind loopt Deze zelfmoorden uir schijnt van de zaak geweten te hebben en door de ondoordachte praatjes van zijne weduwe schijnt men de eerste stappen tot de gewichtige ontdekking te hebben kunnen doen Volgen den te Frederiksoord geplaatsten regenmeter is in Februari jl 92 millimeter streep regenof sneeuwwater gevallen Dat die boeveelheid buitengewoon grjit is in vergelijking met oudere jaren kou blykcu uit het fut dat i r in genoemde maand yt I87S 26 WM 13 eu X TA 2 1 mm of streep Slaat aaugeteekeuil In de fr M Br Ct leest men het Tolgeilde Z iturdag 26 Febc II huwde voor den btenaor Tan den burgerlijken stand te Assen eeu paar welks huwelijk daags daarna kerktjgk zou voltrokken worden De bruidegom werd üiter dien dog rxjo el ongestrld dat iiieu geuoodzaakt was hem de laatste H H Sacraineiiten te laten toedienen Verleden Woensdag is hy overleden zonder dat het huwelijk kerkelyk kon vollrokkea warden Volgeus de burgerlgkc wet is de bruid du weduwe rolgep de kerkelgkc nog junge dochter Bg den gemeenteraad van Zutfen zjjn twee versoekschriften ingekomen om ontheffing van de hondenbelasting omdat de adnwauten de honden gebruiken tegen de rhumatiek De gemeeuteruid was hard genoeg het vernuftige dezer vinding niet op den rechten prgs te schatten en beschikte afwgzend op de verzoeken omdat de verordening geen Trijstelling kent voor honden die als geneesmiddel gebruikt worden De Neilerlandsohe Eegeeringt eommissie voor de door de SttiA SoytUe de Flore te Brussel van 29 April tot 7 Mei a a te houden internationale Tuin bouwtentoonstelling heeft hare landf eaooten tot deelneming aan die tentoonstelUng uitgi noodigd Ditmaal zegt zy in liare circulaire rusten op onze voorstanders van den tuinbouw byzundere verplichtingeu immers zoo wy weuschen dat ouze thans krachtig voorbereid wordende Internationale tentoonstelling in 1877 te houden sympathie zal vinden by vreemden inzonderheid by onze Belgische naburen Tan wier medewerking dit is genoeg bekend het sUgen eener Internationale Expositie van dien aard grootendeels af haukelyk is dan mogen wij van onzen iuuit niet iu gebreke bigven het onze bg te dragen tot de than ophanden zgnde tentoonstelling te Brussel en moeten wy blgk geven recht te hebben ons ite rangschikken onder die natiën die op tuiuhouw 1 kundig gebied niet zonder beteekeni zgn Men leest in 4 Fad wat er voor de opleiding m jeugdige handswerklieden van het particulier laitiatief kan verwacht worden Op het Eisenocher ecBgres meende men van niets Het fad gelooft not elk patroon veel kan doen de leerling moet een pjikkel Tinden in zgn eigen belang om bij hem te blyveo wat ten bate van t opkomend geshicht wordt gedaan moet berekend lyn op de toekomst De leerlingen moeten van de knechts in elke werkplaats worden gescheiden er moeten leerlingklassen zgn waarbg hg die heengaat t recht op uitkeeriug verliest bovenal moet er voor onderwijs worden gezorgd den leerling moet liefde voor zijn beroep Worden ingeboezemd Doèh ook hier kan door ver eeniging duor onderlinge samenwerking veel worden gedduii De vakvereeuigiugen meent het Fad zouden ook hier veel nut kun n do u PartiouJj£r initiatief kan niet volstaan Omdat de raiuitschappy bestaat uit gedeelten ej l cdedtenljts van l jjut rs inoet ir zekere tiding vyjn b veii komen Op de aiuteohtssoholen mogen wij in Nederland irotsch zijn doch het aantal er ven ia nog te klein Voor de jongens uit de lagere klasse zal de werkplaats wel oltyd de eigeijyke leerptóts moeten blgvtu Daarom i de opleiding daar steeds iTain actueel belang Te Eisenuell meende men d t speciale organen wt de versohilfcnde stonden bestaa ale toezicht moeten houden opi tleerlingwtzeu en in geschillen uitspraak doen dat leercunttjcten sobriftelyk moeten worden aangegajjn dat een proeftijd van eeuige weken moest gcstehl itoHleui dut de Wegtopeud leerluig estraft moest i ordeu eveu als de patroon die eeniwtggc kiopen leerling in dienst n u dat ouderwys voor de leerlulgttt verplicht a dat na volbrachten letrtgd test mouia werden nit reikt Dat alles zou voor on reeds zeer veel zyp als het te verkrijgen ware dc trage gong der wetgeviug is bij ons spreekwoordelijk geworden het bejef der noodzakelijkheid van econcfmische hervorming wordt door den Onwil tot het prijsgeven van voorrephteq oj ewogeo Daar er evenwel harmonie van belangen in dete 1 hij de arbeidende klossen en de patroons kau men nog moed op de zaak hebben De revolutie heeft de uyverhiid aan de staatsvoogdy putrukt sinds dien is er niet te veel afgebroken maar te weinig opgebouwd Men begint die fout in te lièa Moge dat ook ii Nederland t geval zijn T Leeawen zgn twee wilde zwanen geschoten Een geheelo koppel houdt zich in eu omtrek ip Door den Eaad van Ilpendam is vastgesteld eei verordening waarby het is verboden zich in beschonken toestand te vertoonen op deu publieken weg of op de openbare straat terwijl oorts is bepaald dat in herbergen geen sterke dran mag getapt worden aan keuuelgk beschonken posofira en aan jongelindea beneden den ouderdom van 16 jaar In geval van brand moeten de herbergen vo r het publiek gesloten blyven tot de spuiten niet me werksaain zijn 1 r Xen tienme ialim j f Nèzeranx te Partjs heeft eeni babins it eTalH en welke by het wegen Tan waren niet alleen hun gewicht maar ook den prijs der gewqgane hoeveelheid terstond aangeeft De balans bestaat uit een korten hefboomsarm waarop zich de schaal voor het te wegen voorwerp bevindt en uit een langeren armj waarop een gewicht kan heen eu weer bewogen worden en die van deelstrepen is voorzien die n de verschillende gewichten overeenkomen Dit bekende toestel waarmede ket gewicht van n Toorwerp wordt bepaald door het zioh aan den langen arm bevindende gewicht zoo bmg te verschuiven tot er evenwicht plaat heeft en het oyfcr af te Ijaen behooreude by de door het gpwicht aangewezen deelstreep is nn nog voorzien van een nieuw onderdeel dat Juist daarvoor zal dienen om den prys van de afgewogene hoeveelheid koopwaar aan te geven Dit deel van het toestel bestaat uit een cilinder die sieh ndec den Ifngen aro lifTÜKlt ea J pi zyne as kan gedraaid worden De cihnder is over een deel vau zyn oppervlak door schuin loopende Ignen in verschillende afdeelingen verdeeld en denhialste zijn weer door Ignen die met de as van des cilinder evenwgdig loopen doorsneden zoadat er een aantal onregelmatige vierhoekjes ontstaan waarvan ieder een cgfer bevat AUe cgficrs welke tusachen twee in de lengte van den cilinder loopende strepen staan klimmen geregeld op vsn 1 tot 10 enz terwgl zioh tusschen i dere twee kromme dwarsftrepen steeds dezelfde cgfers bevinden De afstand der dw arsstrepen is gelyk aan dien der dedstrepeu van den langen hefboomsarm Wanneer nu eene hoeveelheid koopwaar moet gewogen worden draait men deu cilinder zoolang tot zich het getid op den cilinder dat den prg aangeeft van de gewichtseenheid der bedoelde waar juist bevindt tegenover het getal op den arm dat de gewichtseenheid aangeeft Na net wegen bevindt zich dap het gewicht dat langs den langen onn wordt bewogen juist tegenover dat cgfer op deu cilinder dat ons den prys Tan de afgewogene hoeveelheid aangeeft De tegenwoordige winter ia een der Êfxeagtte welke ooit in Bufsland geheeraeht hebben In het distr t ftmaigrop dat gewoonlgk vaa de heTig te koude fefcchoan IJgft heeft ipeu deu tjiwnometer op 33 centigraden onder nul zien dalen De kolen werden er verkocht tegen den ongehoorden prys vnn 10 cent de kilo verschilfende uit verkoopers van kolen hebben op die koopwaar 4po pCt gewonnen Gelnkkig kwam de Enssische Stoomïfaartmiwt8qb Bpy de armen ter hulp en stond haren voorraad kolen af tegen 2 cent de kilo Gedurende J £ agen zgn te Tagaarog geen bïievea aangekomen Zelfs jn dfu Cti fiWH Su Toor tctagi is de kt e buitengewoon hevig geweest ge JTe wr f r Altijd beijveren wy ons om raadgevingen wier tipte inachtneming volgens deskundigen dcsn meaach gezand doen iilyven onder de menigte te brengen Nu hebben w j er eene voor de naaisters en ook voor huismoodets en doebfen als de laatste nogjl d kunnen vindt u om de naald Je hanteeren Velen hebben de gewoonte pm it jy en draden nder t naiiicn iu den mond te nemen als zij er ten minste toe kunnen komen om een oogenUik niet te sprekep l at iSfVfijb p dtr wjtba egwü P l f dat de zijde Zeer dikwijls mei vergiftige tood of zinkzouten wordt gedrenkt Wil men het nu toch doen of kan men iet niet meer laten San l te men de zyde eerst Sa itl water aftrekkeir I t Bij d pnumHig v n een aUgTeldJcKam de doeter M een soldaat von wien by dacht dat hu reed eItdtTen was Ifutt hem msar liggen zei hij tegen ajn jfeeljwr dé wyit ia dood De oldaat i leefde schrikte gewi Idig en riep angstig uit waarachtig doctor ben ik dood C O B R E S F OH Eïr T IE Dnta inuvm in t na J K e a wnrit gwnMa is 4 w oD ea er Mht Hgtifel bit feit im ft jnUD ert Wurgeoooien en in liaa stak I clireT0D wasr i neeneu wij ook mei liet ooft op dan lectjarigeiL onbcriapclykeD dieitftfyd ran den beambte wieoa ttrg Pag waat U aijo tot de orertuigiag gekomen dat bet eea eemiaaing Xim 09k fsn laakbare ergiaaiug iafswetaf itmmmi waa van btl bfidoelds feit daarisa geen BsUiag U motinu uakcD Verkeerde baodelingeo van gemeente beaabten moeten jfü Btreogste tegengegaan en wij zijn atit ds bereid daartoe nleda t erke nsar eene enkele oogeliikkige vergualog vfg aanleiding geven tot een flinke terecbtwijzing onder vieroogen een opeobara beri uig ia oaa blad loa tkaaa Bar ou oordeel miarlastat a o D Ri iHCrr TTTTTüTJiiuilW BurgerllJJte S Uaju A GEBOREN 9 Maart MargaretbaCatbariah oof n D pa Hoorn en J P Greijn 10 SalomoD ouders A ƒ van i snt l n J M Brudea Hesarikaa JobBBies VI f Scboooderwoerd n M II JxiryD 11 Etilabett Geertmida ouders P Itatn o J M Satlleoiaa 1 $ Gaartruida Cornelia oadcn J H Janaen es A $ Ijtn tlvug Jacob ondera A Kwïokeleaberg en J Botjtelaar Cpri lia ouders T H takerreld en C Buuscboteu tS feil ida ondera G tan Vliet en N van dei Starre Geertje ondera A Zwaanftnrg an IT Jaste £ Art Pielv ofiêrs B P NinoUld en I C M i pu I ami oad i O IJsselat n en P C an Eenwen OVERLEDEN II Maart J P JfeiMvnkaiies 10 j r IS J P F Bisaehop Urn TT r ABVSRTEMTZËM J3eTaUea ffoi en Zooo P C USSELSTIJN rVAji Eüuwjs I i k ill jGmtda 13 Maart 1§76 Heden oyeïleed na een langdurig Ijj n ons gaBefd Zoon a JACOBUS PETRUSj B is in den ouderdom Tan 11 njaandan P BISSCHOP j p f Bim aop fiB itvïfXMi Gouda 13 Maart 1876 Heden overleed tot onze di pe droefheid te Alphk aJd Run onze geliefde Zitater JOHANNA MARIA RUTGERS in den ouderdom ran 35 jaren J RUTGEJBS W G N DK KEI t M J üD KEIZER Goud 14 Maart 1876 RuïOfBs