Goudsche Courant, zondag 12 maart 1876

VrUdag 17 Maart 1Ö78 if isoa GCjUDSCHE COURAWT Nieiiws ien AdverieDtleblad voor Gonda cd OmslrckeB t woirjUn als bdrstthee malz extract jborlt bonboiA enz Deze borstsiroop werkt generjenfl en verljaehtond bg keelj gn heeschheid jjiOe t pgn ii ï B et gêbrniksaanwgzing ëO ct nts en f l J Purmer der en Drieacl es OVENTEGELEN Wg hebben d eer belanghebbenden te berichten dat wg van af 1 Januari als DEPöTHOUDERS vannden Heer H ALBLAS te Waddmxvtfi ia bovengenoemde OVENTEGELEN zgn aangesteld Bestellingen van hier en omliggende plaatsen worden bg ons aangenomen en uitgevoerd Franco aanhois en scheep geleverd De prgzen der tegeien zgn die welke men aan den oven besteed On beleefdelgk aanbevelend A JONKER en ZONEN Oouda KantoorVest aan Vla Bringstraat O 354 Keukenmeid GeTraagd tegen 1 Mei eene DIENSTBODE geschikt Toor KEUKEN en H li iW£BK Loon f 90 buiten verrd Adres letter A aan t boieaa van dit bUuLJI Indien er gelegenheid bestaat IEMAND des morgens 9 tot des namiddags 1 ore Werk te geyen hetzg op of Toor een Kantoor tot Jiet bghon den Tan boeken incasseeren ran geld Toor Vc reu of ander loop werk gelieve me hem w s tefrankeerde briefjes te ontbieden iiller I ttJBL Een DUITSOH HUIS wenscht groote k a titeiten goede gedroogde prima kwaliteit ig den Uitgever dezer Courant te VERKOOP N Adres met franco brieven on i fetieTa X O aan hel Algemeen Advertentiebuiiéarf Tan NUOH VAN DI TMAB Rotttrdam GEVRAAGD togen Mei of MnJer EEN NET op goeden stand voor het uitoefenen van eeneNETTE AFFAIRE Brieven frcmeo oniferNo iiTO by de Boekhandelaars A vak HOOG STRAT EN en ZOON den Haag $ Chikubouk Dintisti Dubbele Buurt GOUDA ttigt dat hij een NIEUWE VINDING heeft om in de meeste gevallen de hevigste Kiespijn te verwydjren zonder de Taad of Kies te trekken Verdergaat hjj voort met het INZETTEN van KUNSTTANDSN EN ÜSBITTfiN volgens de laatste Methodes op Gond Zilver Caoutehonc en ZUI6TANDBN zonder haken of veeren welke op hetziekelgksteïandvleesch geplaatst frordeh zou der het uitnemen der oude wortels is onnoodig daar hg vereerd wordt met het algemeen vertrouwen der Geneesheeren alhier e in den loop der week EEN PABAPLUIE f brbin met gebogen itop De Vinder dezer wordt beleefd verzocht hiervan opgave te doen aan bet Advertontiebureau van den Boekhandelaar H J J LEUEN Gouwe alhier 1 J I met 1 Mejufvronw D 8 A MS OM Mei a s EEN Prot Godsd loon 80 Gulden Openbare Vrljwlliige Verkooping in iésxi zitting op WOENSDAG den 29 MAART 1876 dM voormiddags ten 10 ure in de herberg het Zwaantje onder Ouderkerk aan den IJuêl van een HUIS en een perceel BOUWLAND aldaar bg billetten breeder omschreven Te aanvaarden het bouwland terstond en het huis den 1 MEI 1876 terwgl de kooppenningen moeten voldaan worden 15 April 1876 Nadere informatiën zgnr te bekomen ten Kantore van den Notaris SPRUUT tf Ouderkerk aan den JJtsel Kimmmm m gebittek worden vervaardigd naar dé Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot sini te spieken of schriftelflk te ont ieden bjj den Heer A W van WEfeKHOOVEN Kleivreg E 104 ie Gouda Adres fa AmtUrdam Keizersgracht bg de Beguliersgracht 671 I Cr A TE I=JV S Mecaniclen Amerlcaln rnd gehmu middel et bestaat uit dmivelisniker en Zwitsertchen i anj blpe8éii n feijkel Het werkt spoe4igerien is aan en it h géén toogei iet een aftreksel van mout in bet gebruik dan de aij dei middel nj die tegen borstaandoeniiwen aangewend onbon i enz Deze borsUiroop wer Et genenend en pgn il 1 borst kramphoest en kuch loest De fleach gen m Geene gdde ii worden t vorderd voordat de gebruiker overtuigd is dat zj aan alle vereischton voldjbeu f liulverstc edlclnate Levjr raan T igi lÖng ï Wstkwalen klier lrellen ueek nch jenz Het is alleen de ona ngenui e s e n gebrnikiu den weg 8t iat aaroj den handel m brengen die een fot del r op flesscjhjtti tap en luchtdicht l t tuiten lüi Ie levertraan lpzi J worden wanneer xg jUngzamerhi ïu fiesschen van 90 éni 50 ceoU Wone levertraan die aan eenijmeer al ètreveA geweest de fijnste levertraatt daar il ide versche traan aanstonds filt iMgaMh in de beste apotheken mi t wekea An maanden li lg va een Yat rf getapt woi I ndhtid dat gzer een onmijsbaar bestflid t aar het in te geringe hoeveelheid loat lékten de natuurlgke gevolgen Van ëlW ijzer in levertraan de gescliikste tilt vorm De flacon kost 50 cents Jzcr Lcvertraan itroJ DI handeii is zgn kwaadsappigheit bleekzucht en kliei zoogenaamde gzerpraeparateit is deze oplossing vi eetlepe bevat 0 15 gram gzerjin een licht verteerbai Btj ieder artikel la eene uitvoerige geb kaaagTÉrijging Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depots voornamel k te Oouda M L Welter L Schenk en J C Zeldenrgk te Schoonhoven bg Wed Wolff 1 Zoon te Oudepater bg F Jonker IdeQbnrg te Woerden bg N C van der Kas En in da ander plaatsenin de bëkende depots H VON GIHBOBN BB Merill r STEENKOLEÜ KOORN LOOD llounrmateriaUn iepöt r ism lcn t ir s GEVRAAGD een Jongmensch voor KANTOORWERK Adres bg eigenhandig geschreven britf ten Kantore van de ZEEPZIEDERIJ Slijoi en Naagpilleii Deze PILLEN die sinds vele jaren aaet het beste gevolc tegen de slijm en als maagV rSterkend gebraikt woiden duor hare erüiiifr de spijsvertering leer bevorderen Hjtouiitt goed tegeo de gal en zeer Bacbt laxerend z jn z o tegen 32Vi eent l et duoije berigt van het gebinik veikrggbttr b j de navol eDds Heeren te Ansterdam M CUbauic C Droog U Ui wa D Hl B eiswgk S v d Kiaalt BoaiiDel Zalt i f d Vegia Delft E Hilscbul Delfsbaveh J Kooh Dordrecht H J Giltsv Gouda L Schenk op de Hoogitrasl Oorinohem B J B Boscli Brmt I P IiMoadM s Hage Visser in de Spuistraat OpeHbaflre Verkooping VAN HDIZSI EN ERVEH Haastrecht K Ooslerlinf Leijden 1 T Terbargk Haarleammtnat Lekkerkerk A den Oudsten Linsohoten B Kruithof Botterdaoa v Santen Kolff korte HoofiUlwg Stolwp Wed A Zijdcrlaan op MAANDAG 27 MAART 1876 voorm ten eu ure in db Paauw te Gouda 1 een WINKEL en WOONHUIS aan de Turfmarkt wgk H n 161 te Ooüda dienende als BANKETBAKKERIJ eu ook zeer geschikt vcwr BROODBAKKEHIJ of andere yEaires bevattende het huis onderscheidene Kamers en grooten TUIN daarachter Te aanvaarden 20 Aprile k of vroeger 2 een ruim sterk WOONHUIS met BLEEKVELD en SCHUURTJE aan de Vgverstraat wgk F n 120 te Gouda Verhuurd voor 2 20 bg de week 3 een WOONHUIS met TUIN en SCHUURTJE aan de Nieuwe Haven wgk N n 83 te Gouda Verhuurd voor 2 20 bg de week Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr I KIST te Go ida Schiedam Wed A U Kombonts ïiel A J Faassen Utreoht F Alteaa op den Steenweg over de DlB kerstraat n 872 Tlaardiiigen J M Lagerwsrff Zevenhuizen A Frins De SLIJM en MAAGPILLEN bereid oI het echte recept ziju door mg te Oauda Mfil tn tiililuUerid terkrggbaar gesteld bg deu hw U SCHENK op de Hoogstraat LET WELI Om elk doosje der eeUt en sinta onhrageip jaren gebruikte SLIJM en MAAGPILLEN is ees biljet voorzien Bet de handteekening vao J J SCHREUDËB apotheker welko kandteekcniag lioh ook bevindt op het zegellak waaracde het dooqe verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te znu en zich te wachten voor hetgebiuik van een namaak sel dat m ep traefat in omloop te brengen Gaiïla Druk tia A Brfakaua i i= A a ÉinsitrE3sr 1 3 VING HOUDERS der g K E N N I S Q BtJBGEMEESTER en WI meente OOUDA brengen teif enuis van lie PateniflieUige ingezetenen wier ittmen voorkomen opd supplétoire registers voor het dienstjaar 1875 78 jd t de PATENTBLADEiV in gereedheid e op de teriitarf dezer Gemeente vertrggbaar zijn wanneerng zich daartoe persoonlijk aanmelden van den 20 Kaart 1878 tot en met den Ij iA riJ doanaanvolifeniie An voormiddags van 1 ot des namiddags X ure de Zondag uitgezonderd 1 zulleii le overeenkomstig Z M besluit van 1 October 1820 de trionen dien tgd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door d n Deurwaarder der Directe beUstiogeu aan hunne huizen tegen betalingvan I Uen centen worden iiitgereïlct terwgl de naiatigen vervuUro in eene boete I van vijftieit gulden büal en zg aai evraagd wordende hun I ATKNTOt een tftetri t vao hetzelve nirt kunnen vertoonen Gituda den 15n llaart 1876 De Secretaris De Burgemeester IMu 0 l KKV£K FOBTUUH VAN BkBCKN IJzKNIXmaN BUITENLAND Bnlleiilaiiilscli Overzicht Th groote stormen die overal heerschen zgn oor aak dat de telrgrouf ons weinig nieuws kan brengen Met het buiteuluiul is de ouminunioati grootendeels afgelMokea Te Parij heeft Oaiiibettn beproefd alle leden der republikeiusehe partij loovA die van den Senaat als van de Kamer tot eeu gemeenschappelijke daad over U halen Dit is echter niet gelukt Wel waren 600 Men tegenwoonlig maar men kon niet besluiten om de afilonderlijke fractiën aU het ware op te heffen Daarop heeft Jaiiibotta in eene afeonderljjke bijeenkomst der Union républicaiue eene rede uitgc sproken over het Ministerie in den geest van het bekende betoog in zijn Wad Niet zoo gematigd als verwacht en genenscht werd maar toch nltyd zaken en piet personen behandelende er bestaat nu evenwel rees dat de aaustaundc jiarlcmentaire zittingen niet 00 kalm zullen sgii als men zieh gevleid had Na de rede van Oarabttta besloot de vergadering te blijven volharden iu haar verklaring van den 7n dezer d i geen Ministerie te steunen dat niet in den geest en volgeus de beginselen der meerderiieid regeert Het ministerieele programma is versohenen Daarin Irordt o a het volgende gezegd De republikeiiiBohe regeeriiigsvorm heeft ree ls door Je verkiezingen voor beide wetgevende vergaderingen tljne bevestiging verkregen het algemeene stemrecht Ineft het constitutioueele werk van de vorige vergadering bekrachtigd Nimmer was een gouvernement op ettiger grondslagen gevestigd De wgze woorden in de prodaniatie van den president op 13 Jan gesproken memk dat de instellingen niet moeten herzien worden ahroifeDS in praktik te zgn gebracht die woorden zullen ns tot tidhtanoer strekken De grootheid van het land liaDgit af van de eerlgke toepassing der constitutioueele iretten wij zullen van onze ondergeschikten vorderen dat I j getrouwe ambtenaren zijn die de republiek weten te doen waardeeren Meer dan elk ander gouvernement 4eatlut voor ons behoefte in het handhaven der heilige WetWn Van godsdienst en zedelijkheid in het besoherlaea van penonen en eigendom opdat meer en meer een weerzin ontsta voor al die oorlogzuchtige ondememinVea waarin vroegere regeeringen zich maar al te zeer Sebben gewikkeld wHetevenwiohlop de staatsbegrooting welke u zal llrttfdKn aaiigrbmlen zal bereikt worden zonder verhoogblg der belastingen fte betrekkingen met het buitenland hebben niets ▼ an haar vriendschappelijk karakter verloren Frankrijk lieeft zich aangesloten bg de pogingen om de onlusten iu de Herzegowiun tot een einde te brengen en wg hopen dat die pogingen zullen slagen In het programma wordt verder de tevredenheid te kennen gegeven over Jiet eindigen van den burgeroorlog n Spanje Dit bedaren dergemoederen aan de beideniiteiiiden van Europa de vurige begeerte naar den vr le welke alle volken en regeenngen bezielt zullen de co imercieele onderhiindeliu en begunstigen waarbij wij volharden in eeu ijs beginsel van handelsvrijheid De reorganisatie v in ons militairwezen gaat langzamerhand voort Ayij vesögen uwe aandacht op de vermindering bij het materieel der marine Wg gaan niet zonder ontroering dit eerste tijdvak der constitutioueele republiek Ie gemoet Wij voor ien moeilijkheden doch wij hopen dat zij uit den weg geruimd zullen worden dank zg uw ridderlijk vertrouwen de wijsheid ïi n den plesideut der Republiek en de bestendige overeenstemming der Kamers De Minister van Binnenl Zaken Bicard heeft aan zijn politieke vrienden venekerd dat de eerste zorg van het nieuwe Kabinet zal zijn een gestreng onderzoek in te stellen naar het gedrag der ambtenaren van 24 Mei en dat zij die schuldig worden bevonden zonder onderscheid worden vervangen De benoeming van De Marcère tot ondersecretaris van staat is thans oiHciêel bekend gemaakt Hg heeft onmiddellgk zgn function Saavaard De president ministir wouoht de zitting van de Kamen zooveel mogelijk te bekorten Onmiddellgk na afloop van het onderzoek der geloofsbrieven zal de minister De Ciaaey voorstellen oe wet op de legeradministratie in behandeling te nemen Na afdoening van dit ontweip dat tot geen politieke debatten aanleiding geven kan zal de vtrgadering uiteengaan tot tot aan de eerste dagen van Jnni Maandag heeft is den senaat en in de kamer de verkiezing van een bestuur plaatlMhad U Audiffret Pasqirier en latra Mvy x s fmmraeitten der beide vergaderingen geworden De overige keuzen bewijzen dat de kamer sterk geprononceerd republikeinsch is maar dat deze partij in den senaat niet op eene flinke krachtige meerderheid rekenen mag Omtrent de plannen der Duitache regeering betreffende den aankoop der spoorwegen door het Rijk wordt gemeld dat het ontwerp van wet nog niet gereed is Naar men zich herinneren zal moet eerst bij den Pmisisohen Landdag een ontwerp worden ingediend waarbij de rechten der Regeeriug worden overgedragen op het Rijk In verband daarmede komen dan voorstellen aan het Rijk om al vast de Pruisische staatsspoorwegen over te nemen Maar men wenscht in ecqe zoo teedere en ingewikkelde zaak niets te overhaasten en wanneer dus de Bondsraad bezwaren maakt of ook de plannen der Regeering daar slechts eene kleine meerderheid hebben dan zal zij vooreerst geen ontwerp indienen bij den Rijksdag maar aanvankelijk zich er toe bepalen om gaandeweg de fchingrgkste particuliere wegen te koopen voor den staat wel te verstaan voor Pruisen en dan eerst later eene beslissing uit te lokken omtrent de overdracht aan het R jk De moeilijkheden liggen natuurlijk in de betrekking tot andere leden van het Bond Alleen met overdracht der Pruisische wegen aan het Rijk zou men weinig zijn gebaat de andere Staten zullen moeten volgen wil men het goede doel bereiken Maar dan moet ook eerst de openbare meenini doordrongen zijn van het besef dat het inderdaad een zeer groot voordeel wezen zon indien alle spoorwegen onder een beheer worden gebracht Zoover is men in Duitsehland nog niet ofschoon men over het geheel genomen wel inziet dat bjj de exploitatie van spoorwegen het algemeen belang meer op den voorgrond treden moet dan geschieden kan zooUng de hoofdvraag bigft hoe op de beste wijze eene billijke rente kan worden gemaakt van het kapifaal dat in de zaak werd gestoken In de meeste Duitsche Staten is men er dan ook voor om de wegen voor den Staat aan te koopen en vanzelf spreekt dat dit langzamerhand moet voeren tot veiecnigiüg van nl de wegen in de handeli van het Rijk Maar juist dit laatste kuini u de regeeriiigeu der Staten nog niet kroppen ledtreSt mt wenscht wel zijne eigene spoorwegen te bezitten maar nu 0 ik in die richting eeu slap verder Ie gnau eu ze over te dragen aan het Kgk is iels wa ir oe nog lang niet nlle Duitsche Statui zoo spiodig kuiu en komen En zelfs in Pruisen I9 ovi r dit vraagstuk I J nog een zonderling verschil van gevoelen Maandag is in den Pruissischen Landdag ds Regeering door de mannen van het centrum angevjtilen omdat zij de Igst van schoolboel ea aof ïf lagere scholeu eens heeft aangezien en ver a ille di bg de nltramontanen geliefde boekjes in den ban heeft gedaan Windthorst verlangde dat de Begeeringj ten minste de beleefdheid zou hebben de Katholieke g stelijkheid over een zoo ingrijpenden maatregel te raadplegen maar de cegeeriag was Totstr kt niet bereid hem te beloven dat zij dit in het vewojlf doen zou zg achtte het haar pli cbt out geen l t ü ia in de school toe te laten die andendenkenden knnnen kwetsen Verder ia lang geredeneerd over het beslait waa bü de leeraren aan de gymnasia verplidht word B fmeer lesuren waar te nemen dan het maximum waaropzg zijn aangesteld Dat besluit wekt terecht tlgemeen verontwaardiging Twee en twintig leaiueu ift de week vond men reeds veel te veel I 4 Wat zouden in Nederland vele leeraren gelukkig sijn als men kon besluiten ben op dat cgfer te brengen De Hegeering van het groot hertogdom He enDarmstadt heeft aan de commissie van nqiportcqjis over het spoorwegontwerp verklaard dat zij van Bjjknwege nog geen aanvraag betreffende de overdïioht van spoorwegen had ontvangen maar dat i i i die qnaestie volstrekt geen reden zag om t4 wachten met den voorgenomen aankoop der Bqven Hasuiphe spoorwegen Daarop is in de Tweede Kamer die aankoop met 28 tegen 19 stemmen goedgekeuid Volgeus een particulier telegram uit Munchen ap de Augsburger PmtseUung zou de Beiersche minister van eeredienat de heer vou Lutz zijn ontslag hcb beu aangevraagd doch zouden de andere minister ch daarin niet bij hem hebben anugeslotea Terwijl de Italiaanschc Kamer het adres van au woord op de troonrede reeds heeft aangenomen wurdei de discussies over hetzelfde document in de Spiniispllf Kamer steeds voortgezet doch de politieke bejfiuselfy die daarbij ter sprake komen worden met dsnMstp kalmte behandeld Koning Alfousus van Spanje die nog altijd ia het noorden van zjjn rijk vertoeft is te Billiao aangekftr men alwaar hem een schitterende ontvangst waa bereid doch het oiigonsti e weder wsarmede pwp i bijna geheel Europa te kampen heeft na gok im oorzaak d t een gwleeltc der feesten Utterlijjk in hff water viel Terwyl zich hier en daar nog zwaklt benden Carlisten vertoonen die successievelijk djo r de regeeringstroepen uit elkander worden gedreven vragen duizende Carlisten die in Frankrijk ign gevlui verlof om naar hun land te mogen terugkeereu Bij groote afdeelingen worden zg over de remseo eebtaoht waar zij zich aan de nieuwe regeering TauAlA ns HI XII onderwerpen BINNENLANDJ GOUDA 18 Maart 1876 Volgens het wetsontwerp tot regeling van de inrjohting eu het rechtsgebied der arrondisaements rechtbaii ken en kautongerediten zal het kanton Gouda de volg gemeenten omvatten Gouda Uekendorp nieuw J iii geruigeweide nieuw Beeuwijk Waddinxveen Morrcapelle nieuw Bleiswgk nieuw Zevenhuizen uieniv Nieuwerk a d IJsel nieuwJ Moordrechten Uoudecuk De gemeenteu Hekendorp en Langeruigeweide uordiu van het kanton Woerden afgenomen de vier aurleit nieuwe gemeenten zijn afkomstig van hat op te helfiiu kanton Hillegersberg Het kauton Sch oiihoven aitf beata m uit de geme iiten Schoonhoven Wülige Langemk nieuw Polsbroek nieuw Hoenkoop nieuw Vlist Haastrecht Sudwgk Berkenwoude Ouderkerk a d IJsel Krimpen u d IJsel Kri npen a d l ek Lekkerkerk BergainbaohtenAmiucc stol De nieuwe gemeenten zgn afkomstig van het op te heffen kauton IJsselsteiu De gemeente Oudev ater wordt van dit kanton 0T rgebraeht naar het kaïitou Woerden eu komt du irdnor volgens het ontwerp te l a geu iu het arroiidisseuitHt Utrecht