Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1876

Het groote gevaar dat bestand voor doorbrak van den Lekdijk deed gireren een aantal bewoners van den Krimpenerwaard naar onze gemeente vluchten Voortdurend werden troepen koeien de stad binnen geleid om t Ey voor geld t £ q voor goede woorden soo goed mogelgk te worden geborgen een aantal wagens met den inboedel van vele boeren volgden de koeien kortom het was op den weg van Stqlwijkers uis tot dezegemeente meente en op de singels een voortdurend transporteeren van bosittingeu die vóór de doorbraak moesten worden geborgen 2ooals vanzelf spreekt was een groot aantal inge ketenen op de been die de drukte vermeerderde telkens naar tiding vragende en uitziende aangaande den toestand van het water Omtrent dien toestand deele a wjj hieronder een en ander mede De tegen 5 April aangekondigde voordracht van prof Pekelharing in eeue openbare vergadering der afdeeliug Oouds en omstr van PoltioHdeneijt zal dien dag niet plaats hebben wegens verhindering van den spreker Door 2 M is benoemd tot commandant van de e ste divisie infanterie de generasl majoor Weitzel Z M heeft pensioen verleend ten laste van den taat aan mej O Hardeman gewezen hoofdonderwqzeres alhier ten bedrage van 408 Twee compagnien van t depót bat van het 2e reg inf zidlen op 1 Mei a st van € rn ve naar Gouda worden verj tst VBSGADEEING ta dxn GEMEENTEKAAD Vrqdag den 17 Maart 1876 des namiddags ten 1 ure waarin tal worden behandeld Een verzoek van den heer Haverkamp om benoemd ie worden tot hulponderwijzer Eene reclame van de Wed J J van Leeuwen tegen het bedrag van haren aanslag in de plaatselgke directe belasting Het v$iorstel van Bur emeester en Wethouders tot Terkoop van bou reiu in de Crabethstraat Te benoemen I drie hulponderwijzers Betreffende de Vrijdag II voorgevallen doorbraak van de Góuwkade verneemt men dat die thans iii zooverre gedicht is dat men weder aan de Gouwsluis kon overgaan tot het sdhutten of doorlaten van vaartuigen 33at dit voor velen eene gewensehte uitkomst is zal men gaarne aannemen wanneer men weet dat Bldaar gisteren lagen te wachten niet minder dan 96 schepen en een tiental stoombooten Klachten onder de schippers waren menigvuldig raaarz moesten zich in het onvermijdelijke schikken De gemeenschap met onze gemeenteis onderhouden geworden door eene stoomboot san de andere zgde waardoor passagiers en goederen werden overgenomen De ehade door de doorbraak verooizaidct moet naar men meldt niet zoo groot zijn als men aanvankelijk dacht uithoofde de polders op zomerpeil stonden die is laag uitgemalen waren Thans st $n de sloten gelijk met de weilanden en de landen staan dus niet onder water De oorzaak hiervan kan daarin gezocht worden dat de Bloemendaalsche polder zgn water voor een deel heeft overgestort in den naastbqgelegen polder Men schrgft ons uit Stolwgk dd 15 Maart De nacht Van Dinsdag op Woensdag was voor ons zeer onrustbarend Gedurig kwam er tijding dat het water in de Lek aanhoudend wassende was Te middernacht bereikte het sjn hoogste stand Het stond I cM hooger dan bg de hoogste stand van het jaar 184S Bgna alle inwoners brachten hunne goederen naar den zolder Heden Woensdag is al het vee naar veiliger plaatsen gebracht Ook vele dorpelingen hebben elders een heenkomen gezocht Sedert deze middag is het water vallende Bij Bergst oep ontstond s morgens een scheur in den dgk men is bezig aan herstellingen Van Stolwgk zijn er 26 manschappen opgeroepen voor het dijkleger Men schrijft ons uit Berg Ambacht dd 15 Maart In den Krimpenerwaard verkeert men algemeen in angst De uiterst hooge waterstand der Ijck en de felle stormen uit het W en ZW teisteren de dijken vreeselgk Overal is het dgkleger dapper inde weer om verzakkingen scheuren lekken enz te verhelpen Nagenoeg al de boeren uit Berg Ambncht Stolwijk enz hebben hun vee te Schoonhoven Gouda en elders in veiligheid gebracht Vele huisgezinnen hebben ook hunne woningen ontruimd en zijn naar hooger gelegen woningen gevlucht Moge eene gunstige keering van den wind het gevaar van dijkbreuk of overstroomiug verhoeden Men schrgft ons uit Langenik van heden De waterstand heeft op de Lek eene iioogte bereikt zooals den oudsten lieden niet heugt De dijken hebben veel geleden door golfslag en nacht en dag is men in de weer om de schade te herstellen Ook het polderwater is buitengewoon hoog tengevolge waarvan alle veldarbeid is moeten worden gestaakt en de tuinen meestal nog het ïoogst gelegen kunnen zelfs niet eens worden gespit J Dat de werkende stand zeer daardoor Igdt is duideIgk de werkzaamhedeit aan de dijken verschaffen evenwel menigeen thans een goede verdienste Men meldt uit Schoonhoven dd 14 Maart De hooge waterstand vergezeld van storm laat zich meer en meer dreigend aanzien Gisteren ochtend 9 j uur hoog water teekende de peilschaal 4 14 M A P s nam 4 uur laag water 4 10 M Nadien tijd is het steeds door gewassen zoodat bedeu ochtend 11 uur de waterstand 4 39 M j A P was Heden avond 9Vi uur weder 4 39 M terwijl de was steeds aanhoudt Was van gisteren ochtend 8 uur tot beden ochtend 8 uur 0 20 M Wind heden avond 11 uur N W storm In verband met het bericht van Zondag avond toen een orkaan uit het N W alhier woedde Zioodst zelfs een pas gebouwde kolf baan v in den kastelein H B plotseling instortte kan bericht worden dat de toen ontstane kwellen in den dijk die tot deze gemeente behoort door de flinke zorg van het Dijksbestuur tot heden onschadelijk zijn gemaakt Ofschoon de gemeente Schoonhoven met het beheer het onderhoud en de bekostiging van hare waterkeerende werken belast is hebbeu Dgkgraaf en Hoogheemraden van de Krimpenerwaard uoodig geoordeeld onmiddellijk een 60 tal manschappen aan t werk te zetteu om de Waard en deze gemeente voor groote rampen zooveel mogelijk t behoeden De gemeenteraad heeft gemeend dat hy h A nemen van de uoodige maatregelen ter voorziening van het ontdekt gebrek aan wegen dijk geheel aan bedoeld Dgkbestuur moet eflaten Dit Bestuur verdient dau ook allen lofvoorzijue goede zorgen De Burgemeester die alle gevaarlijke plaatsen in de gemeente zooveel mogelijk dost voorzien en de kapiteinkom mandant der art iustr compagnie die bg het herstellen van den dijk de noodige manschappen afstond om wacht te houden hebben ook aanspraak op ware erkentelijkheid Ruim een tiental gezinnen in de nabijheid van dat zwakke geieelte in den dijk hebbeu hunne woningen verlaten De vrees dat bg Be giitoep of elders een dijkbreuk zou kunnen oulstaan heeft reeds vrij wat er80neu en vee naar deze gemeente gevoerd Ook in Jaarsveld en WilligeLangerak staah de zukeu niet gunstig Krimpeuerwaartt 15 JV Rrt Twu evulge der hevige winden en stormen uit hS W worden de dijken vau dezen Wiiard zwaar gebeukt Hier en daar üai sl iiiliu kwelgaten en afslagen Ooophoudclgk zijn ver cliiidcn afdeelingen van het dijkl er uit onderschi iden gcirieenteu druk in de weer om de schade aan den Tvekdijk te herstellen of te voorkomen De waterhoogte is dikwijls apgstwekkend Seeds worden druk toebereidselen gemaakt tot ontruiming der lage gebouwen en bewoonbaarmakiug van de bovengedeelten der huizen Schoonhoven 15 Maart De was van t water was sedert gisteren 0 10 M i heden avond ten 6 ure 4 46 M Er zgu veel voorzorgsmaatregelen genomen Sterke ZW wind Capelle a d IJssel 15 Maart Gisteren avond 11 j uur is onder deze gemeente een woning door den sterken aandrang van het water ingestort Belendende huizen dreigen eveneens in te storten De dgk van den stormpolder dreigt ieder oogenblik door te breken Ngmegen 14 Maart Het politiebureau en het daaraan grenzende kantoor van den heer Potjes aan de Waalkade zgu het eerste geheel het andere ten deele iVtggeslagen De weg naar Beek en Ubberbergen staan geheel bUnk Woudriohera 15 Maart De dijk van Pouderoyen is heden namiddag bezweken De polders Brakel en Pouderoyen loopen vol Daardoor is het water hier in de laatste 3 uren 30 centimeter afgeloopen Bgzondere ongelukken in zoover bekend is hebbeu niet plaats gehad Zalt Bommel 16 Maart Heden nacht en voormiddag woedde hier een hevige storm gepaard met onweder Nederhemert en Driel hadden groot gevaar voor doorbraak Door krachtige inspanning is het gevaar gekeerd Te Brakel is de Nieuweudijk op vgf plaatsen doorgeslagen ondanks de onvermoeide pogingen Het kasteel is opengesteld voor een toevluchtsoord De l mmelerwaard raakt aan het beneden district onder water Het hovendistrict waarin Bommel gelegen is is beschut door den Meidgk Heden avond ten zeven ure rgst de barometer De wind is niet hevig Staten Renerasl Tweede Kambe Zittingen van 14 en 16 Maart 1876 I Na breedvoerige beraadslagingen over art 6 van het I wots ontwerp tot regeling Van het hooger onderwijs en I de daarop voorgestelde amendementen zijn in de zitting van Dinsdag al de amendementen verworpen met overgroote of beduidende meerderheid Het regeeringa artikel werd aangenomen met 38 tegen 32 stemmen Het betreft verplichting tot oprichting van gemeentelijke gvin I nasiu in gemeenten boven de 20 000 zieleQf vrghftil tot oprichting van pro gymnasia in andere gemeeqten en mogelijkheid tot dispensatie van verplicht opriotitiug Voor het debat had de regeering in art 7 nog eene bepaling opgenomen dut aan gemeeitten tot oprichting vuu een gymnasium verplicht ksa worden toegestaan daarvoor in plaats èen pro gymnasium op te richten Over art 7 zgu de beraadslagingen aangevangen maar niet afgeloopen In de zitting Van ffi teren heeft de minister op verzoek van den heer Sohimmelpenninck van der Oye eenige inlichtingen omtrent den waterstand gegeven Daaruit bleek dat hoewel de toestand ernstig ii er veel overdrgving in de geruchten heerseht en dat ieder oogenblik de berichten en het meer of minder gevaar kan veranderen De beraadslagingen over de wet regelende het hooger ouderwgs zgu voortgezetL Doordeaunnciniug van het amendement van den heerManckbloed op art 7 is besloten tot het instellen van gymnasia met 6 jarigen cursus en splitsing van het leerplan na het vgfde jaar Met verwcrpiitg van alle amendementen zijn artikelen 8 tot 10 goedgekeurd Heden voortzetting It Gisterenmiddag werd het volgende stroobiljet door ze gemeente verspreid DREIGEND GEVAAR Mogelijke Doorbraak tan den Krimpeneruaard TEil VESPHEKINO VAN UK VOLOZNOE Vli lAGPUNTXII 1 Kan er hulp jerleend worden 2 Is spoedige hulp bij doorbraak noodigP 8 Welke middelen zijn daartoe het verkiesigkste Worden beLingstellenden uitgenoodigd heden avond ten half negen te vergaderen in het koffirhuis van iea heer Vf L VMPE Gouda 15 Maart 1876 A K VAN DEtt GARDEN CORNs S B SMELT J MAST JzN F A VAN LANGE J Jï S VEllWEIJ Az 1 W SCHOUTEN Tengevolge hiervan vereenigde zich dc avond een zeer groot aantal ingezetenen in het bovenlokaal van den heer Lnmpe tol bespreking der voorgesleUle puntbu De heer A K van der Garden opende de vergwieriiig met kortcigk te herinneren oan net gevaar dat de bewoners van den Krimpenerwaard boven het hoofd hing welk feit een voldoende rc len as voor het ii ili ttitf door spr en andere onderterkenaars vim het Iiiljet genomen om zoo mogelijk vóór een evenlueele doorbraak zich gereed te maken tot hulp en bijttiiuil zoodat was t ongeluk gebeurd t niet meer zou uoi dig Kijn te beraadslagen over te lienteii iiiaiïtregt leu a T u in e iaam was spr de groote b lang JtHliiig disde iuirezeteiieii do r limine zeer aauzieulijke opkomst toonden Spr stelde ten slotte voor dat de vergjulering iemand uit hour midden Züu aanwijzen om dezen avond het voorzitterschap waar te nemen daar spr deze taak gaarne aan ouder en b kwamer handen zag toevertrouwd De heer M fl Diepenveen was t niet dit voorstel niet eens en weusclite lat de heer van der Garden de vergadty ring zou bigven leiden waarop de he r S Verweg Az dt hoop uitdrukte dat Mr A A van Bergen IJzeuéloorn zich met t voorzitterschap zou willen belasten Een luid applaudisseiueut bewees dat de vergadering dezen wcnsch deelde doch de heer van Bergeu Uzendoorn meende dat het voorzitterschap ann den heer van der Garden toevertrouwd in goede handen wos welk daarop de vergadering verder leidde Daarop voerde eeu aantal sprekers t woord De heer P J van der Want Azn opende de rei doort kennen te geven dat hij zoo noodig 3 hulpbelioeveudea wilde vernachten De heer Diepenveen vond het goed dat zich een voorloopige oJinmissie constitueerde daar men dan bij geval van doorbraak wist tot wien zich te moeten wenden de heer W de Jong vroeg of t niet goed zou zijn dat er onderzocht werd of er waarlgk hulp uoodig was en betoogde de wenschelijkheid van t benoemen eener commissie die den dgk langs zou gaan om te zien of er waarlijk behoefte was welk onderzoek de heer A v Reedt Dortland echter onnoodig vond Geschiedde de doorbraak dan was zeide laatstgeuoenide spr van alles noodig en daarom was thans alleen de beantwoording der vraag noodig iwat zullen we doen ah de doorbraak een voldongen feit u P De heer N Pran Qois Snel meende eveneens dat de bespreking der 2 eerste punten op het biljetf thans vrij onnoo lig was geworden doordat de voorzitter in zgn inleidend woord die vragen reeds voldoende had beantwoord Alleen t derde punt welke middelen zgu bgjdoorbraak t verkiealijkste moest volgeus sp thans aan de orde wor den gesteld Aldus geschiedde en t derde punt werd thaui aan de orde gesteld Nadat de voorzitter had gezegd 2 zakea noodig te vinden nl 1 Kennisgeving aan de gemeentebesturen in den omtrek dat zich eene commissie gevormd had en 2 dat die burgers van Gouda zich opgaven welke ondersteuning wilden verschaffen aan hulpbehoeftigen en de heer J van Kranenburg voorsteloe aan de commissie om maar vast de inteekenigsten klaar te maken en die staande de vergadering te doen teekenen daar in alle gevallen geld noodig zou zgn en ithtetJ UpAta Jzn meende dat t voornamelijk zaak ni zijn om de bewonen van den Krimpenerwaard onder yi te brengen erAa zgn huis logies voor 10 penonen BUibood vroeg de heer J N Scheltema het woord Deze spreker zeide veel goeds gehoord te hebben qn de vorige spreken maar tooh óón zaak was z i over het hoofd gezien Er bestond reeds sinds eenige isgen nl van Zondag af gevaar voor den Krimpeneriraard en nu kon men in een welgcordeude gemeente van een welgeordend bestuur wel verwachten dat reeds voorbereidende maatregtjen zouden zgn genomen voor een eventueel gevaar Spr kon dan opk mededeelen dat er werkelijk reeds maatregelen genomen waren door t bestuur naar hem door een lid van den raud was medegedeeld om zoo noodig bijstand te verleenen Was er niets door het bestuur gedaan daitwas tiet auden maar nu dit wel het geval wa meende spr dut t oprichten van een Dommissie onnoodig was Kwam de nopd aan den man dan zou iidtr burger van Gonda spr was er van overtuigd ga irne medehelpen tot leniging van de ramp Nadat de heer J M v Minden had gezegd het mf t den vorigen spreker een te zgn dat na nog niets te doen was deelde de heer Mr A A van Bergen IJzendoorn mede dat hij zoo even iemand had ontmoet uit Sohoon kovcu die daarzoo den dijkgraaf vanden Krirajpener waard had gesproken die bad gezegd dat de toirètand ritiek was maar toch geen dadelijk geviuir bestond Voorts kou spr mededeelen dat het gemeentebestuur gezorgd had dat eeliige lokalen besohikiwar waren vooeventueel hulplwhoeveuden en levens dat door het bestuur aan den Minister van Ooriog was gevraagd over de nieuwe Infirmerie te mogeu beschikken De hr J M v Minden meendedaaropdat er behoefte ïou ijn aan de noodige bewaarplaatsen voor vee zooals nog van morgen gebleken was op de Marktteen een troep koeien niet onder dak kon komen waafop de heer A C Cosijn zeide dat die koeien waarop de vorige spr doelde niet uit gebrek aan plaats ongatold waren ge bleven daar spr zelf aan den boer die bij de koeien was gepre eut enl had ze te stallen waarvan echter geen gebruik was gemaakt De heer i vau Kranenburg vond geen beswaar in de ruimte tot stalling maar wel in t verkrggeu vande noodige mondbehoeften waarop de voorzitter t voorstel van den heer Scheltema dat zg die nachtverblijfwilden verleenen aan hulpbehoevenden zich disponibel zouden stellen aan t gemeentebestuur aan de orde stelde welk voontel volgeus de voonteller een eenigsliiis ruimere strrkkini had iil bedoelde dat alle burgen sich zoo noodig beschikbaar zouden stellen aan t geÓeeiitebestniir Oit voorstel wenl luide toegejuicht De hecr £ J i C ila bood daarop uamens t bestunr van t Israëlitisch oude mannen en vrouwenhuis loailen nan tot huisvesting en de hiTr vuu Reedt Dorthind drukte de hoop uit dat de vergadering vooreent een eommissie jBon benoemen om iugevat van doorbraak gelden in te samelcn eu dat zij voorts zou besluiten nu reeds een Igst aan te bieden aan de leden der vergadering Aan lokalen tot huisvesting meende spr had men niet genoeg Dnjnenschen die uit den Krimpenerwaard liieriieen kwamen moeten ook eten En daarvoor te zorgen was ook onze taak De voorziter was t met den beer Dortland eens dat t goed was een commissie te benoemen e 1 wel hierom opdat t geraeentebestuurciton weten tot wiezii h te wenden om hulp Beter was t dat in geval van doorbriuik een oommissie bestond dan dat die dan nog moest worden gevormd De heer C Götte was van oordeel dat Hm laak nog over t hoofd was gezien Zgn de personen lüt den Krimpenerwaard een naai in Gouda dan was t 1 i minder die zouden wel aan den kost komen maar niet minder verdiende de vraag overweging hoe moeten veleiu den Krimpenerwaard gered worden De arme menachen die zich daar bevinden in hoogen nood hoe die te redden De heer H J Steenbergen bracht hulde aan het Dag bestuur en nu na de inlichtingen van den burgemeester achtte hij t voldoe mie om aan het DageIgksch bestuur de zaak over te laten De heer M van Dantzig meende dat too t beden geen Woensdag was geweest maar een dag dat de Goudêcke Ct uitkwam daarin teker r ou vermeld zgn namens t gemeentebestuur aan de ingezetenen wat de burgemeester nu zoo even had medegedeeld aan de vergadering waardoor een gedeelte van de edele moeite die de commissie zich getroost had OU gespaard hebben kunnen bigven welke commissie tich door de talrgke opkomst zeker beloond zou achten maar was t aan den eenen kant zeker dat men de zorg voor de zaak veilig aan H Dag Bestuur kon overlaten san de andere zijde was t even zeker dat t bestuur ingeval van doorbraak hulp zou noodig bebben en wel hulp van personen Spr stelde daarom voordatdevoorloopige oommiasie die het initiatief tot deze bgeenkomst geuonwn had zich bereid zou verklaren t gemeentebestuur terzijde te staan dnch tevens daar men met leegehanden niets doen kgn geld intezsmelcn waarbg spr hoopte i t t hier niet gaan zou als b v bg den brand te Bodepaven dat die t meest hulp uoodig hadden haar t minst kregen De heer J van Kranenburg drong daarop nogmaals an om staande de vergadering een inteekeulijsl te doen oiroulecren en een commissie te benoemen die B eu W ter zijde loude staan De heer Scheltema acht dit minder goed Nu reeds gelden in te zamelen acht hij onraadzaam Wellicht zou er uu op deze druk bezochtevergadering ruim zeer ruim worden ingeleekeud maar spr was van oordeel dat mocht b v dezen nacht de dijkdoorbreken en werd er dan daarua eeu collecte gedaan de uitkomst veel voordeeliger zou zijn Vóór de noodwerkelijk aanwezig was geld te vragen zou nadeelig werken ook hierom daar men dan later als de nood er was geld vragende aan de ingezetenen van dezen of genen tot antwoord zou krijgen de beeren hebben immere al geld bg elkaar Laten wij ons zeide spr eenvoudig disponibel stellen ik voor mij wil gaarne een heeleu dag doorweer en wind geld loopen ophalen langs de huizen maar up reeds maatregelen te nemen zou m i verkeerd zijn d den we het we zouden onbezonnen en onbekookt I handelen i De heer H W Otto vroeg daarop of het niet wen schelijk ware om nu reeds pogingen te doen om de ouden f e jongen en de gebrekkige personen in den Krimpenerwaard vóór de doorbraak geschiedde in de stad te halen daar die mocii lijk zoo plotseling te vervoeren zijn waarna ile heer van Kranenburg de vraag opwierp vau waar bijv t hooi voor al die koeien die hier zouden komen moest komen De heer N Fran is Snel beantwoordde den heer Otto en meende dat ieder in den Krimpenerwaard wel eeu schouw had om ioh te vervoeren of ook wel een plaatsje op een boerenI wagen kon vinden zoadat ieder zich wel zou weten te bergen maar spr stemde in met den heer van Kranenburg de boeren komen met hunne koeien hierheen maar hun hooi kunnen zij natuurlijk niet medebrengen van daar deed spr de vraag hue veel vee kan hier gestald worden en tevens hoeveel voeder kan worden verschaft Voorts achtte spr het hoogst wenschelijk dat in de commissie die zich zoo constitueerenuit iedere buitengemeente eeu fatsoenlijk ingezetene zitting uaro want onmogelijk zou t zgu uau Goudsche ingezetenen om te beoordeelen of en in elke mate deze en gene inwoner van den Krimpenerwaard hulp noodig had Tot t verleenen van doelmatige hulpzou t daarom goed zijn dat de commissie eenigebuitenleden assumeerde De heer A van Reedt DortUnd meende dat er ook groote behoefte aan geld zou zgu Niet alleen toch zullen hier komen zeide spr boeren mei vee maar ook vele personen tonder vee met andere woorden gewone burgen die tengevolge van de doorbraak uit hun handwerk zgn gezet en die vooreent behoefte hebben aan eten Daarvoor te zorgen is ook de taak der commissie en om haar daartoe in staalt te stellen is noodig geld Met t oog dos op beu die gegn vee maar juist veel behoefte aan ondentcuning h iaaêtt dringt spr aan op t geven van geldelijke onderateuning IHarop deed de heer Eran ois Snel de vraag voornl aan den heer van Bergen IJzendoorn Zal ieder die hier arm eu verlaten aankomt door het dagelgkseh bestuur gehuisvest worden Of zal het bestuur zich die kracht niet durven toekennen Werd die eerste vraag bevestigend beantwoord dan zou een commissie voor de eerste behoeften onnoodig zgn De heer van Bergen Uzendoom zeide op die vraag geen bepaald antwoord te kunnen geven daar men natnurlgk niet weet hoe groot het getal is van hen die hierheen komen zullen Is dat getal zeer groot dan zal t onmogelgk zgn hen allen huisvesting te verleenen Nadat daarop de heer A van Veen had medegedeeld dat hem bg ervaring gebleken was dat zoo er hulp noodig was die ook kwam daar bg den brand op t jaagpad eene collecte per zak 700 had opgebracht en hg t gezamedlijk dispouibel stellen aan t gemeentebestuur voldoende vond en de heer Smelt zeide om mogelgke verkeerde iudrukken weg te nemen dat door de hh die dele vergadering hadden opgeroepen vooraf was kennis gegeven aan den burgemeester en spr nu voontelde om tot afdoening van zaken te komen dat een inteekenlijst aan de vergadering zou worden aangeboden daar toch in geval van doorbraak immen over geld zou moeten b hikt worden nam de voorzitter t woord Deze was tin zooverre eens met de heer Scheltema en oneens met den vorigen spr dat een collecte ingeval de nood er werkelgk was meer zou opleveren dan thans nu die er nog niet was waarom spr voontdde een oommiasie te benoemen die wanneer t noodig mocht zgn t gemeentebestuur zou steunen in haar taak door b V met Igsten rond te gaan enz Dit vooratel vond bgval Alleen wenschte de heer Scheltema een kleine wgziging daarin aan te brengen dat 1 sdieen teen weinig pedant en vreemd de Icdef vau de commissie zich zelf zouden benoemen door dat ieder zich opgaf die in de oommissie zitting wilde nemen Moet toch eent weer de oommissie door de vergadering benoemd worden dit zou te lang ophouden De heer J van Kronenburg vond dit in zooverre niet goed dat t beter was 66a vogel in de hand dan 10 in de lucht rn z i was een commissie uit enkele bepaalde leden lieter dan een waartoe ieder lid der vergadering zich opgaf Nadat de heer Steenbergen als rnofie pan orde had voorgesteld De vergadering dankbetuigiudeaaii de oom missie ontwerpers van deze vergadering stelt zich geheel disponibel aan t dagelijkreh bestuur vcor liet ge val dat dit bg doorbraak noodig mocht zijn vond de heer M van Dantzig dit van te wijde strekking en op niet alle leden dezer vergadering zal wellicht later te rekenen vallen Spr stelt daarom voor met acchimatie de hh die deze vergadering opriepen to eden der oommissie te benoemen welke daarna t recht heeft de uoodige leden te assumeereu Dit voorstel werd met applaudissement goedgekeurd waarc de oommissie werd samengesteld die alsnu bestaat uit de hh A K van der Garden Corns 8 B Smelt J Mast Jzn F A van Lange J Jzn S Verweij Az J W Schouten J N Scheltema M H Diepenveen A C Cosijn N Francois Snel A van Beedt Dortland J C Gotte H J Steenbergen J M van Minden v M van Dantzig N van Buureu P J van der Want Azn W J Portuyn Droogleever Jr H Straver W C Hoogendijk G P H Zimmermoan A van Veen Potter P W Kamphuijzen H Jager IJpelaar Jz A van HeUen en M Trgbita De rechtbank te Rotterdam heeft Dinsdag uitspraak gedaan in de zaak van den heer H Heijermaus redacteur van het ZondayMad aangeklaagd door de directeuren dej maatschappij De Zonnetlraal omdat hij in zijn blad het publiek tegen die zoogenaamde Maatschappij gewaarschuwd had De rechtbank vereenigde zich volkomen met het door den verdediger gepleit systeem dat de geïmputeerde plaatsen veroordeelingen der zaak ware maar geen ten Uste gelegde feiten inhielden zoodat zü den heer Heijermaus vijp alle rechtsvervolging outslorg Naar men verneemt is door den minister van financiën op het adres van de gemeentebestnrenwan Amsterdam Rotterdam s Gravenhage en UtrecLt om vrijstelling van het zegelrecht van de regiaten van den burgerlijken stand eu der obligatiën van aan te gane geldleeningen en van het registerrecht o a van de acten van aanbesteding geantwoord dat wat het zegelrecht betreft het voornemen ia daarop te letten by het in bewerking zijnde wetsontwerp tot herziening der zegel wet en dat wat de registratierechten aangaat bij eene eventuèele wijziging der wetgeving op dat punt het verzoek in overweg ging zal worden genomen De Tijd meldt dat dezer dogen door en uit de besturen van Ilegl mor JUen de Kalfiolieke Feraenigiwf en de i as Firrwft my in gezamenlijk overleg een Comité is gevormd dat zich voorstelt den dertigslen veijaardag der verkitziug van Paus Pius IX op 16 Juni e k fecstelgk te Amsterdam te h epkeu De gemeenteraad te s Hage heeft Dinsdag gupflig beschikt op de aauvrage van de commissie a rf h 9 om een subsidie van 3000 ten behoeve ecuer iuduir trieschool voor meisjes Dinsdagavontt wïrJTe Amsterdam een 2e algemeene vergadering gehouden van de naamlooze Vennoots hap Amsterdamsche gouddel ving maat shappg in Snriname Door den voorzitter werd medegedeeld dat beKids voor ongeveer 50 mille was deelgenomen zöodat met de exploitatie weid een aanvang zal kunnen warden gemaakt Ter verg werd een fteschje met goud vertoond dezer dagen uit Suriname overgezonden waarvan de kwaliteit naar het gevoelen van desknndigeü uitnemend werd bevonden In een volgende bij ejikomst zon tot benoeming van commissarissen worden overgegaan tefwijl ni behandeling van eenige huishoudelijjce dhderwerpeii de vergadering werd gesloten Betreffiende het in dit jaSr te Amsterdam te bondra 3 Ned Landhuishoudkundig congres wordi gemeldt dat het congres op 26 Juni s en volgende dagedzal pbuts hebben Bij die gelegenheid lal in hét 1 eene interuatiouale tentoonstelling gehouden Worden van hulpmiddelen voor landbonwknndig ondet wijs et onderzoek De secretaris der eomm voor deze zaal bij wien tot 15 April berioht omtredt deeln niiu wordt ingewacht is G Jaue kon zool gen Am sterdam Het congres zelf vindt plaats in het kou zool genootschap Opgaaf van onderwerpen W behandeling wordt iugewaght tot 16 dezer bij den secretaris mr A N baron de Vos Tan Steenw jk Kslventraat n 40 Anuterdanr Door de stormen meldt het HUd die Sondag hebben gewoed werd Engeland door storing Vp de telegraphisohe lijnen in Engeland van het y uslcf land afgescheiden dus ook van Nederland Maandagr middag werd de gemeenschap tussohen beide lauden op een paar draden henteld Door hevige stormen in de nabijheid van Keulen en Frankfort is de gemeenschap tusschen Nederland en Duitschland wat die streken betreft geheel afgebroken en ijeataat die alleen met Berlgn Hamburg Bremen en fridge greusplaatsen al Dnisburg Ruhrort enz Met Btlgiê heerste aanvnhkelgk totale storing Maandagnamidilag ten 4 uur was tussohen Amsterdam en Pargs nog hoogst gebrekkige verbinding ci dat nog ntl langt M f t III