Goudsche Courant, zondag 19 maart 1876

Okk Matje aa4am J vaa Ier Valk ui M T u i Hoordreoht Niet ontvangen Oouderak GEhUWU Gmi ONDBBTROÜWB Geënt StoIwiUk GBBOBEN lJMMrt Neellj o C Stoppelertarg ea C D Dam AdnuDtje der M Zyde luo N Fy i VS = a Haastrecht GEBOREK i Hurt Johann ouden Nieolaae Boen en Boeuwijk GEBOREN Geeae OVERLEDEN Geeae ONDERTHOÜWDi tien GEHUWD Geene Waddiniveen Niet ontvangen EiFELUBESTBS i37 De betrekking van KAPËLMEESI EI de mnziek der d d Schatterg te Gouda n san eeo jsariykseh traktement van f 900 verbonden vacant komende worden mlfia ten voor die betrekking nitgenoodig lidi i franco brieven róór den Isten APRIL e K 3 den 1 LUITENANT KWAETIEBMJEMM van gezegde 8CHÜTTEBU aan te mdfau BiOtoBliwteeh Overzlüht liet Rseerip sprograninw van het nieuwe Fransche miniataie is vrij wd ontvangen in de beide Kamers Het den armaten en schier algemeenen bijval srerden He verklaringen Ic en hel kri7 erryk begroet doch b j de overige opmerkingen en ve klariugen as er wat de otfrrespondent van de Ttmf noemt een gematigde Pit ia begrijpettik genoeg daar ds miniaten leyaal jrepablikeiusah duoh tevena o i jrvatief wUlen regeereii terwgl de meerderheid uiet conservatief is Het is echter te hopen dat deie meerderheid bezadigd en Teratandig genoeg tal ijn om de miuisten te oujl rsteunen Beuaat rn Kamer hebben nu een volledig bureel De voorntlers hebben bnune taiik aanvaard en de gewone zakeu tgn uu aan de orde De Heiiaat ia Donderdag overgegaan tot de benoeming der commisrie voor het initiatief daartoe zHn gekozen 10 leden van de linker en 8 van de rechtersijde De eommiasie voor het reglement van den Senaat ta aaamgesteld uit 6 ledea van de tiifter eu van de reehtertqde De heer lyaverpie tracht bait het liitkercentnim van den 8enaat eene conatttutioneete roep te vortnen dienende als tussohenperaoon tusseken ie reehteren de Uckerzijde van den Senaat De verernifj ing Union Répnblicaiae heeft zich gerecoustitueerd bingevolge der beinoeüngen van den keer Gambetta Uneds bebbeu zioh 10 fgeraardigdea lateji iv bfüren Ue ruei uiiimg aal K E r eheideu ijju vuode Gukerojileen het rtchtercentrura Vol eiia een gcruohl is de reden voor het werkrApriehten dezer vereeutgtiig hierin gele n dat de Iterate linkerzijde uicl vuUiomea tevreden ia methet programnui van het Kabinet De Senaat heeft den heer Bioatd tot onatzetbaajr senator benoemd met 174 stemmen tegen 80 welke op den heer d Lrsseps waren ail ebracht Het bibittct heeft duuuloor eeue suort van parlementaire sanctie gekregen Alj eraeen Nog attyd bestreden de Eagelaoke Parlementsleden dtn keitsrlQken titsl dien Disraeli de Koningin wil aofaenken De markies van Hortington de leider der liberale partq tal de volgende motie voorstellen dat terwijl nen gaarne een wet wil aannemen om de titelataur van H M uit ta breiden loodat zg die bezittingen tal iasluiten welke de Koningin g p st acht het Huis echter vsn meening i dat het niet voegt den vrede en de Koninkigke waardigheid van den troon te vrnwakken door de b jvoeging vsn Keizerin De heer Elcho wil d t der Koningin een vcrt eksol rift al warden everhandigd om den titel Queen boven dien van Empress te kiezen De telegraaf heeft echter gistepen reeds berielil lat de titelwet ondanks der libemlen veract met Door huweiyk van de tegenwoonfi JfflJ KENMEID verlangt Mevrouw dHSI Schotsman tegen Mei EENE DIENSTBODfl een burg e rp o t kunnende koken en hmawerk te verrigien liefrt j beS 25 jaar i onJJfl enveel vervT OpcnbareTrjwIlllge Vcrkiijiiïj te MOfiRKilPELLE op VKUDAG 24 MAART 1876 des roormJ dags ten 11 ure ten huize van den KaïtekttVAN Dbiei in het dorp binnen die flrBiniwvan een Hecht en Sterk I HUIS met SCHUUR ERVE TOIN en verderen GnwJ Breeder bq biljetten en informatiSo teb KaH tore van Noten MOLENAAR te Waddinat ADVERTENTI N Getrouwd M J KAMPHUIZEN van Gouda CU 3 W G DB GBBEF welke tevens banne dank betuigen vóór de bdwgzen van belangstelling bg hun hdwelgk ondervonden ê Gravtnhtge 15 Maart IS76 Gedurende 26 Jaren beproefd AnatherinPreparaten rui Dr J G POPP k k llor Tenil rl 7 if im VhJ vso Ooeleiirgk Ie Weeticii KufinirifiiMi r i Tot vulling Van holle Tanl holira Tflitil kan plaalieii dit nch dan md dcu TtJ het TNDdvlRMb vuthMht den Tiud toot rrnler tM hoedt en de pijn verdrga Anathcrin ülondtvale In fliicoM tegen 1 I 75 r n 1 20 I ia het voortrrfftilukate middel t en rhnmiiiisehe landf m onUteking zwellen en w rea T n bet tmidvlerieb bet a den MUwezifceD tandateen open tourkuiitt dr nieuite formNffi dMmn maakt luattaande tanden wrder vaat door rfrftrrkyi vao bei landvlowob van alia aobadelgke aluffn reini tt git het den mond een aaag nama friatebe reuk laraigl h t kt ooaanganaaien raak weldra doet verdu ijoen jinalherin TandpastiK DU middil e£ft rrinhetd en friicbbeid aaa dtn aden dient bovendien om de tanden o helder witten glaai U do a ferkr gen hun bedrrf te voorkomeo ei het taudtlwM t v ntcfken Pr a 1 1 20 en 80 cents Plantaardig Tandpoeder Hrt reiaijit de enleo loodeaTg dit door een j eli m gebroik Diet elleen de fnirooglt lt w Ulllge ludttff tV U l rt owr ook het iliioor der teaden UB WdefWdM lljabeid toeaeernl Prys per dode M cent ♦ Bevallen van een Dochter A A m RIDUER DtJXHoonN Katwijk a d Rgn 14 Maart 1876 ♦ Voor de vele bewjjzen van belangstelling hg de geboorte van onzen Zoon betuigen wg onzen hartelgken dank Gouda Q J Dl JONG Jr 16 Maart 1876 en Btzoeken lulUn worden A W p JONG afgnoacht 19 m 20 Maart ScHoraHAN Mevrouw J W SCflOÜTÈN7Öö t Hawm rerlaij met Mei eene mmmm De nieuw ingeschreven LEERLINGEJtf voor opgemelde School wórden bg deze opgeroepen t en ZATERDAG a s des namiddags ten 2 ni Voor de Comiatnt van Tobmoht oter de fcllDS MoziïksCHOOI De Secretaris Tanlenborstels fVaarschuwintl k h l3 JiKbeiJ het P Ui 2 k k Hof T nd ea M M der Aa thfria Prepar P Weeoo ie verkregen te Gouda b j h Sohenk IrfaWfar v A 8 Rotterdam bü 1 E van Santen Kolff apoth en A Sohippeirik k Ö Snab hé apoth te Leyden bü E NoSrd k 1 WMrt kïJ i A A l r l m b F van Wind 1 V oop te Oudewater bjj T l Vreuunngen te Schoonhoven bij A WollT Volga van Twee Peroeeléii Wil iH Hooóin iS a rj ïï HSzr ïï ten 6 ure in het nieuwe Societeitsgebouw fm flen Heer PASCAL aan de Brug aldaar Breeder bö biljetten en ter befcoming vta nadere informatiën vervoege men zich ten Kantore van NotansMO NAARte 1 J 8m Drak o A Brinkoiwi ap w j cB Sf tri jueu d rgel jk $ totote itorii g met in ds lègraafweidd bekend geweot Ondauks 4fe onoeu in liet lionenland sleohta eene enkele iJirekfog y g ineeuaohap gewekt Boxmeer waa nj gfdareiide eenigcn tyd uit het telegraafuet ge De atatnten der Vereeniging onder ie benaming M M NoMatiJtci Tooncel z u goedgekeurd bg kanioktqk besluit van 6 Maart 1876 no 18 Deie Tereeniging telt lich ten dod de nederlandsche tooneeltuuet roor te staan en te ontwikkelen door het ezpleitem ran schouwburgen te Amsterdam en in foodanige andere plaatsen als waartoe de raad ran beheer lal besluiten De rereeniging ia gevestigd te Amsteidam aj wordt aangegaan Toor den tijd T n TflT achtereenvolgende jaren aanvang nemende op des 17 December 187S en alïoo eindigende op den 1 December 1880 De algemeene vergadering van leden kan onder nadere goedkeuring des konings tot verlenging van dien termgn besluiten Leden der Veteeniging iflu lo de oorspronkelijke deelnemen ia het na te noemen waarborgfonds 2o zg die later den eigendom van een aandeel in het waarboi onds verkrggen en door de algemeene vergadering b leden der ve eeniging zullen zijn aangenomen Ten einde de vereenigin in staat te stellen hare mdiditjngen jegens derden na te komen wordt door d leden oprichters een waarborgfonds gevormd en daarin door ieder hunner voor minstens è n aandeel dedgenomen Het waarborgfonds is groot ƒ 100 000 10 wordt verdeeld in 40 aandeelen op naam elk ten bedrage van Ï500 Het bestuur der Vereeniging it oteedragen aan den raad van beheer van minstens T f MjleB De aad van beheer vertegenwoordigt de Tereemgii soo in als buiten rechten Voor de eerste nat tgn ot leden van den raad van beheer benoemd de heeren iWdrik Jan Schimmel Abraham Carel Weriheiro ihr Johan Banok Lodewiik Alexander Hendrik Kartogji Jan Eliaa Hacke Het 4odel van hei kindeigeaehenk aan Z M den milfa il thans op last van Z M door prof Strscké de BieBwe kiinatzaal van het Loo opgesteld De idioone laai net hare uitstekende veriiobting en de pUats die de groep daar inneemt doen het werk Tan den beeldhouwer op het voordeeligst uitkomen È M gaf bg vernieuwing Zgoe hooge ingenomenheid 1 kennen De nederlandsohff jeugd mag zich verkeagen dat haar s eliefde vorst aan haar geschenk Mik ene waardige pl its heeft geschonken Té MiUMtrieht was de storm die Zondag avond ifqedde lóó hevig d it eeue optelbare menigte leien dakpannen en looden en zinken platen naar beneden kwamen toodat het bepaald gevaarlijk was zich in 4 ttnten te wagen terwgl men zich op de pleinen niet op de beenen kon houden en versobeiden men ohen letterlgk omwaaiden Ilonderden zware boomeu werden in de gewezen reitingwerkep ontwortehl en tegen de grond geworMn Hel stadspark dat reeds door den storm in nguatiu II zoo deerlgk werd gehavend heeft thans nog meer schade geleden dewgl ook d r een aantal T re boomen uit den grond zgn gerukt en an4er gehee overkellen en bggevolg moeten worden nifaKgravea Ook in andere plaatsen van Limburg werd door den atonn gro9te schade aangericht On er Bqxmeer is eene vrouw van 60 jaren in et water gewaaid en verdronken MA RKTBËRICHTEM 7 Ö09 iat 6 M rt 70 Bii kleinen omzet bleven üc prgien nagenoeg onveranderd Witte Poldertarwe puike ƒ 4 9 60 MindM Hm ij 8 7S Puike roode 9 60 i lü li Kogge poUe 7 40 i lM Mindere 6 76 4 7 Voer 40 l 50 aentpuike 7 i 7 60 Mindere ƒ M i 76 Haver zware 4 60 a 6 26 I gt a 7 J 4 a6 De veemarkt met wei iig aanvoer den handel traag varkena voor Lqnden van iiitl cents per kalf kilo ipugece v rkc u en biggen ving schapen traag T iit tt kwaliteit J 60 a 1 70 twewle lv40 a 1 60 L I 11 OOaaBSPOgDEWTIB Bet tok Tsa E derperf gp itel i Eea UHubbdantt kettta Tti wr golirek laa plutiroioite lol een Toljjeod Pt RtPAcni Sarcarljjke Stand Ooiula ¥ W Koal ea F Hoek P rt S di ri N 1804 Zontag n Maart GOUDSCHE COURAWT Nieuws en AdverteoticWid vöor mk m Oinslreken III IIM III 303 tegen 200 teinmen in tweade ttoing ia ange nomen BmM ENLÜfDr BUITENLA ND GOUDA 18 Maart 187 Zijne ICx de CoMOMsaaria 4m Koaings in ZuidHolland is jfistcren alhier gearriveerd m echter dadelijk naitr Schoonhoven te vertrekken ten einde den toestand aldaar in oogensAonw te nemen Z M heeft opjjeheVen hetOBtvansrkantoorderdtr lïel en aoo te Zevenhuizen c a zooaU het thans bestaat en de gemeciiien Zevenbuizeo Moercapi lle en Waddiuzveeu toegevoegd aan het ontvangkantoor Gouda buiteugemeenten qnder vooruiureiid beheer van den tegeuwoortligeu titularis D VV C Veldhorst Naar wij vernemen is de luitenant J i V Bekkers thans hier in garnizoen overgeplaatst niuir Haarlem et hier beslaande gezelschap Adveulo ia jaar wij vernemen voornemens Woenwag 29 Moiirta s eeii Soiree Littéraire et MutictUe te organise reu eu is van plsu thans iij mboeAtrttg een loegaiiïsprijt te kelfeii en wel teii voonieele au de naedlydeuden van d a Watessnood Men schrijft ons uit Stolwijk van 18 Maart Heden middag teekende het water in de helt aaa de peilsohaal te Berg Ambscht 4 15 cM f A P te 5 ure 3 90 A P Te Ammerstol beapwurie man inzakkingen van den dijk Twee woaingeii ju de nabijheid werden dadelijk door het Dykbeatuar outeigend en a rokeu om daarmede deu dijk te versterken Ieder oogeublik men ziet mensehen nit kanae woonsteden vertrekken Aanhoudend brengen boden tgding Mf n meldt ons uit Berg Ambaeht dd 17 Maart He vrees en angst onder de bewoners van Berg Ambadbt b giiit gelukkig veel te bedaren De hachelijke toestand schijiit geweken Bijna geen enkele veehouder heeft iutusscheu zijn vee op stal Nagenoeg alles is elders z o goed mogelijk bezorgd Op het dorp waren reed de veeniarktpalen gezet om bij onverhoopt ongeluk vee aaa vast te maken De scheur nabij het Wiel Jjergstoep is gelukkig en degely k verholpen Al de ingezetenen roemen den ijver en de vlugheid van het dijÖ r vooral aan den heer D Ooms dijkopzichter van Ammeistól komt alle lof toe De waterstand 5ij hoogtij was heden 10 cM lager dan bij het hoogtij vaagisteren Men meidt nit Woensdag 2ï Maart a st aal op esne vergadering van de DetmlMj Hub ah spreker optreden de heer J A Roest van Limburg raet het onderwerp DeVaderlandsche letterkunde bekleedt eene te geringe plaats bij het onderwijs in Nederland DondcrilS a 1 1 1 r nr Sft irc TW wletttiJ plaats hebben van de afd Gouda en omstreken van het Nederlandsoh Pr Mestantenbond w iarin een voordrnclit z fl gehouden worden door den hr r W de Meijier Wekten vorige vrrgaderingen van t Protestantenbond veler lielungstelliag het is te verwachten dat ook Donderdag een airijk publiek de vergadering tal bijwonen Wij vermelden bij deze gelegenheid dat het siintnl Wen der sWeeliiig meer en meer toeoeemt bij iedere voordraekt doen verscheidene personen ïich lascbrijven en hoe laOffer hoe meer wordt t voortdnrend krachtig bestaan der nfd verzekerd De vergadering van Donderdag is sis gewoonlijk ook tegen betaling toegankelijk voor niet Ieden MevroBW KUine flartman heidacht Donderdagavond te Amsterdam hare veertigjarige tormeelloopbaan Na het laatats bedrijf van Zffe Strijd voor een eivolle zaai opgevoerd werd mevr Kleine teruggeroepen en met fanfares ontvangen Alle tooiieelisten verschenen ten twraeele met den heer W 1 Hofdijk die een gedisht op het thema Zf a Strijd vooniroeg opgedrjgen aau mevr Kleine en kaar naunineuB dt natie eeu Inuwerkraos afinlK od Van are collega s entviag de waardige vrouw een fraai geschenk in knstal met silver en mevr ölenbrrger overhandigfte haar met een toespnuik een gouden lauwerkvaoa Uokiaaa Uoemeu ontbrak hc niet MeVr Kleine dankte voor dit nienw bewijs van wnardeering en herdnoht daarbij ook hen die hare eaiste schreden op de lunsteuaarsbaan hebben geleid Onder de huldeblflken die Mevr Kleine ontving was ook naar wij tot ons genoegen vernemen een bouquet uit Gouda In den foyer werd der tooneelkuiistenares een kostbare verzameling de werken v iii Nederlandsche en i vreemde dichters namens eenige heeren aaugebüden Voorst werd vermeM dat weldra een beroep zal woideii i ged ian op alle kunstvrieiiilta ten opziclii Krimpenenraanl dd 17 Maart Sinds het tflrige berieht u de toestand voor de Waard ponstiger geworden en de voortdurende val op de bovenrivieren doet de vrees veel vermindereu Reeds waren sedert eérg tereli h jiia alle bindiiede é hici hun vee naar elders gewekenefi vele woningen ontrwnid of de inboedel op de bovenverdieping gebracht De schenrett welke begonnen te ontstaan nabij Berystoep en boven Ammerstol zij i voor verdere djjk whade beveiligd dixir het leggen van dam fl t t n aïfe J ïe ffl 5l V 5 woonsteden vertrokken Utrecht 16 Haart Ii de zitting van den Gemeen teraad van heden is het Dugelijkech Bestnnr gwhterpelleesd wegens den wata toestand De waanieinmHe Burgeneester de heer Borr heeft daarop genntwoerd De laatste ofBcieele braichten behelsden dat de rivier by Vreeswijk in de laatste 26 uren 2 cM was ge vallen de dijk en de sloiswerken aijn in behooriijken toeataod De werken der gemeente Utrecht zgn i buitengewoon goeden toestand B gvoeten astnvM van water van den Ijekdijk afkomende tonden de fcelden aan de greekten kunnen onderloopen De Waterstaat surveilleert behoorlijk Bij g va r ontvangt men kennisgeving Bij doorbriüdc denkt i i hetwat door de stad af te leiden Ingeval van officleele beridhten v h doorbraak zouden signalen kumen g even worden s Beseh 16 Maart De toestand is in den omfriik dcster stad allertreurigst In het gehucht GroolDênte ren hing dezen morgen de noodvlag Met veel TOOeite heeft men mensohen en Vee gered en VeHi iu de st id gebracht Knipil Lith Kesesl Kaland Rfwrildeu Berlicüm Hintham Orthen en Gerven zijn géheil df gedeeltelijk overstromfid De Inwoners vliii al die plaatsen moeten van hier uit vat broml deken steen kolen enz Worden voormen De VeghelseRe Döot i nitgcvaren om de bewonersvanBerKeumaf tehnlen het water staat daar tot in de kerk het hoogste po t Do bewoners van andise dotpen vollen ook wordièn afgehaidd Het Vrovinolaal Bestuur komt lleiilof tol voor zijne pogingen tot hulp en leniging het doét yat het kan De Commissaris des Koniugs heeft de bt dreigde punten bezocht Ook in de stad is het Ireurig gesteld Slecht ern paar straten en de markt zijn geheel h atervrij i ern vrg het grootste gedeelte der stad is overstroomd De ineesti febriekeu en werkplaatsen stian onder water de iiiindere uian verdient weung de handel staat stil eu door de weinige communicatie worden sommige levemtniddeleii duur vooral boter eieren melk en groente Diii zenden arme meiisehen de arme bnnrteii liggen Irct laagst U blien het water 1 meter en meer in huls rn WJiteu op zolderls iiriertjes en vlieringjes Te s Grrtvenhageis 17 Maart oiitiailgeu Atohiiiule r uii vaii 14 Maart De Iii mi vo i ïj ide in de XXVI Muekini heeft verklaard ziuh 11 derwi qxn mits ouder btscherining Ie geaondheid der troeiwnia beirLdigeiid i Het stedelijk bestuur doet wat het kan om inrh toi y hoefte zooveel mogelijk te voortien Zeer ht Hik ware hef dat er van buiten brood ivird nangibraelit Vele bakkerijen ujoli staiu ouder w iter en de iiiwuiirrs der overstroomde geini eiitett moeten van hieruit vnu brood worden vooralen Ï