Goudsche Courant, zondag 19 maart 1876

De Staati Ct meldt het volgende Het wjUei is cm de iiovenri vieren algemeen doch nog Mter langsaaib vallende De voortdurende hevige wind maakt den toestand der dijkeu op onderscheidene plaatsen bedeukemk daar de geinaakie verdedigingswerken sterk beschadigd worden en de afsUg tueaeemt Te 4Sawh blyft het water nog wassen eu teekent 17 deier s in 8 unr 6 M m boven A P De inundatie om die s t breidt Eichlut door het doorbreken Viuibinnendyken en bckiidingeii terwgl de Maasdyken zelve zeer bedeukelgk worden Het Kamper eiland is door overloop der bekadingea overatrooinil s Her tic bosdt 17 M art Het water is nog wissende Het staat 6 36 boven A V Te ïeefelen en Lith is de toestand treurig een aantal huizen zijn weggeslagen n reeds nig vee verdronken Berlicum verkeert in hoogen nood eu is van hier per boot niet bereikbaar Uit Veghel worden levensmiddelen aangevoerd Heden worden nog t I van vluchtelingen verwacht de gisteren ar Rosmalen en Empel tot redding gezonden schuiten gu nog niet terug Schoonhoven 17 Maart Zes uur 4 43 M boven A P Weinig val reen bgzonderheden De Commissaris des Koniugs heeft heden den toestand geïnspecteerd Wind Noord West Deventer 17 Maart De peilschaal teekent 7 09 Water staande Er bestaat rees voor schorsing van den spoordienst op Arnhem en Zutfen De Snippelingsdgk verkeert in goeden toestand In een bulletin van de Frov NoordlraianUoie Cl worden de volgende berichten van 16 Maart medegedeeld Naar Empel vertrok heden morgen de groote raderboot om de ingezetenen en vee zooveel mogelijk hierheen te voeren terwgl de schroefboot Slad Btlmimi de inwoners te Groat I euteren waar de uoodvlag gehesohen was ging afhalen Gorinchem 15 Maart Keeds vroegtqdig brachten faedeu ochtend renboden te paard hier ter stede het bericht dat de Waaldgk onder Vuren over eene aanlienlgke lengte meer dan de helft zelfs op enkele i hatsen over 3 4 der breedte was weggeslagen en het volgens deskundigen nog slechts weinige uren al thana bg het voortduren van den hevige storm uit het I w zou kunnen uithouden Het weder is hter na eene ontzettend zware bui vergezeld van hevig omwedr vrij wat bedaard eu zoo de stoMn zich niet opnieuw verheft is alles nog niet verloren Van wege de jielrukkeu bestureu en s Rgks Waterstaat worden als het wure wonderen verricht en heinde en ver mvakte men nieh li ilo miHrlncr i lr li tteacr ten natte om het dreigend gevaar te voorkomen en de znaar etclstcrde dgken te herstdlen daartoe is reeds ruiiiiscboots gebruik gemaakt van de bevoegdheid den dgksbestureii bg de wet van t Oct 1841 oegekeud eu ign enkele gebouwen ómrergehaald en met eene menigte voorwerpen ait den omtrek aan derden toebehoorende tot waterkeering aangewend 8e Iiskdgken houden zich uitmuntend sRgks peilschaal teekeude heden namiddag aan de Iferwede 4 70 boven A P na de doorbraak te Brakel ontstond te Gorinchem 2S c M val De miliciens der lichting van 1874S die bg de rerscMllèDde corpsen in activiteit zgu sullen 16 Juli a a in het genot van onbepaald verlof worden gesteld StateD Genoraal Twixdx Kxxüb Zittin gen van 16 en 17 Maart In de zitting van Donderdag zgn de beraadslagingen over de wet tot regeling van het hooger onderwgs gevorderd tot art 23 Een amendement op art 11 om het afleggen van examen door met Ieerlingen der gymnasia aan hunne keuie over te laten of voor eene staatscommissie of voor keraren van een gymnasium is aangenomen met 40 tegen 27 stemmen Bg art 22 bepalende het schoolgeld op een gymnasium vu 40 tot 100 is een amendement van den keer Meinesz met 41 tegen 2ï stemmen aangenomen om de bepaling of al of niet sohoolgeld geheven zal worden bg de gymnasia over te laten aan de gemeentebesturen behoudens de bepaling van het maximum van het schoolgeld 100 In de zitting van gisteren zgn de beraadslagingen voortgezet over het wets ontwerp tot regeling van het hooger onderwgs Na eeuige beraadslaging werden art 28 29 loopende over het bestuur en het toezicht bg de gymnasieu goedgekeurd Daarop werd op voorstel van dcu voorzitter de volgende orde van behandeling aangenomen Hoofdstuk II van de athenaea nog niet in discussie te brengen maar eerst over art 32 van hoofdstuk III over d drie nniversiteiten te beslissen Daarna over het amendement van de bciren Kftppeyue o s om het athenaeum te Amsterdam tot rijks universiteit te verheffen en vervolgens over art 4 er zgn gymnasia athenaea en universiteiten te beraadslagen welk art op voorstel van den heer de Vries is aangehouden tot het hoofdstuk II van de athenaea Dientengevolge kwam in behandeling art 82 Er zgn drie rgksi univeniteïten gevestigd te Leiden te Utrecht en te Oraiilngeui Ifa beraadslaging werd dit artikel zonder stemming goedgekeurd De mioitter betuigde in den loop der beraadslagingen zijn genoegen Ut niemand was opgestaui am een sloopeade hand aan een onzer hoogescholen te slaan Daarna zgn de beraadslagingen aangevangen over het awendemeat om aan het AmaterdanMch theiiteum de redUM eeaer universiteit te gevru De iniaister heeft dit amendement bestreden Heden voortzetting Door de politie te Rotterdam is in arrest genomen B ter beschikking v n den Heer 019 ier Viii Justitie Idsar gesteld W M Mensert direoteurdfr vereenigiug Dt Co curreiU gevestigd te Rotterdam welke vereenigiug ten doel heeft om door ondeiiinge samenwerking hare leden teg en een bgdrage van 8 cents per week in t bezit te stellen van Luxe Artikelen Meubelen Huissieraden als Spiegels Scbildergen enz Zoowel in deze als in venehiUende anderen gemeenten walen boden aangesteld om leden aan te werven gelden te ontvangen en die iau hem op te zenden doch toen men in het laatst van Februari II de goederen verwachtte kwam het bericht dat er niets voorhanden was xoodat er weder oen aantal menschen bedrogen zgn Te Arnhem heeft zich eene Commissie van dames gevormd tot het houden eener loterg over het geheele land ter leniging van den nood door de oventroomingen veroorzaakt Te s Hertogenbosch is eene watersnood oommissie gevormd tot het inzamelen van giften om in de eerste behoeften der vele noodigdenden in die stad en omstreken te voorzien Waarschijnlgk zal ook door den commissaris des kónings in dat gewest eene algemeeue commissie worden zamengesteld De uitgave van iet Buuget ui en van ie Katholula lUuttraiie is voorlocpig gestaakt daar de werkpUatsen onder water stton Bg de op 15 Maart te Hazerswoude gehouden aanbesteding van het zesjarig onderhond der watermolens duikers enz iu de llazerswoudsehe droogmakerij werd de heet W O Dagterom aldaar aannemer voor 46 893 t Zooals het reeds bekend is heeft ter gelegenheid van de BubeiufmteU in lti77 te Antwerpen te houden wanneer de driebundVntc verju rdug van den graoien schilder wordt henjadlt 4 Antwerpen een u fc w ut M H i 4 utt bavbic cu vuur cl vrr vaardigeu van eei l tciiedenu Jrr JulKerfKie Sf iildeTKkool welke gesfiuiedenis in hoofdstak moet strekken tot lees eu leerbt ek voor het volk Onder de voorwaarden van den wedstr d mcd grootea4eels bekend komt o s de bepaling voor dat het bekroonde werk eigendom der stad blgft die daarvoor een prjjs van 3000 fn toekent De mededingende stukken moeten uiterlgk v r 16 Mei 1877 vraehtvrgiaau den gemeente secretaris vuu Antwerpen den heeif J de Craen zgn toegezonden Nog een ander historische feit stelt de stad Antwerpen zich voor te h enken namelgk de 300e i erjari g der 8paanwUf rié Ook daarvoor hebben Burgemeester eu Schepenen een wedstrgd geopend eu een prjs van 1000 frs uitgeloofd voor het beste werk dit feit beschrijvende Ook dit werk moet in den volkstraut geschreven en historisoh juist zijn Uit de voorwaarden stijppen wij san dat het vergeIgkingen van besple leuden aard moet bevatten over de stoffelijke zedelgke en polietieke toestanden van de 16e en 19e eenwen de oorzaken moet doen kennen welke aanleidieg gaven tot de SpaonKkefurie en de gevolgen daarvan voor Antwerpen en voor de geheele Nederlanden moet doen nitkomen Ook het in dezen wsdstrgd bekroonde werk blijft eigendom van de stad terwgl de manuscripten m le vraohtvrij aan bovengenoemden heer gemeente seeretaris moeten zgn toegeionden uiterlgk of 1 Augnstu van dit jaar Men schrgft ons Deze week spant de kroon van de vier weiten waarin het bgna onverpoosd heeft gewaaid meestal gestormd heeft n waarmede dan ook de dooi begonnen is Het heugt geen schippers en landlieden dat er een zoo bnngen tgd van aanhoudenden storm is beleefd Vele van de eersten liggen met hunne vaartuigen hier en daar voor den wul iu ufwachtiiig van eenigc bestendigheid andere wagen het de reis voort te zetten als de wind tot bedaren schijnt te neigen Pnksohuiten komen op ongcrcgclden tgd of ia hot geheel niet aan de plaata van iKstcmraiug De buitengewoon onstuimige zee verhief zich jl Zondag avond tot eene schrikbarende j hoogte bg den springvloed voegde zich de orkaan en met donderend geweld sloeg de golfslag over de sluizen te Katwijk heen zoofhit men het raadzaam achtte de noodbidkeu oan te brengen Overal ligt de vissoherij nnu Umden terwijl de voorraad van gezouten vich gaandeweg vermindert bg eefder vetbruik ten gevolge van schaarschte van versehen visoli Schuiten die voor verscheidene dagen van de kustvisscherg in zee gestoken waren werden tegen wil etdank o a naat het Niaawe I iep gejaagd om ereene veilige sohuiljtlaats te zoeken voor het noodweer schuilen die saa dei wal zijn gebleven woehteu werkeloos de Ung verbeide kalmte af Te vergeefsstaart de Titwhenms is lee gevraagd deof rerlangeoora het zeil aan te slaan doch de stormen komennog niet tot bedaren De barometer wees dan ook zelden een zoo ongunstig cgfer aarr deze week Oetmdddd sta de boe i vai IMfUbd opgestuwddoor dcii heri eH weSCewlild iatt Baten 3 RgaL voeten hooger voor de sluizen aan den Leidscheadam dam die van Rgulaud De polders onder Delflandstaan nog niet onder water hoeveel oveiUsi z1j daarvan ook hebtien De potters onder lijnUod Z nhoofdzakelijk het overtollige water kw ea de boeceni blijft nog gemiddeld 4 Rijnl duimen onder peU Wi een gelatkig watersthup bg zooveel watennood Hoewel de noordoostewind dezen winter veel heeft geheerscht doet de westewind Uu teeds even gedaditals langdurig de Averhand gevodeo De tegenstelliagis veel te heftig en zoo staat er als de wind naarhet noodoosten keert een langdurig koude lentetijdvoor de deur Z H Te Noordwgk is tot den 19n dezer geopend de 16dr tentoonstelling van hyaeintken bloembelgewassen en planten vanwege de vereeniging Flora van Noordwgk Het bestuur der tereeMi mg Uaaéel e Sijvtrluii te s Hage wil in vereenigiii met Multapatiur I Philippuna eene grondwettige oewegin orgauiseereu bestaande in een algemeen petitionnemeut aan de wetgevende macht ten einde van haar de afwhalBugder patentwet te verkrggen Allen die aan deze beweging weuschen deel te nemen worden verr oclit daarvan kennis te geven aan Multapatior ten buniele van den heer C Rutten secretails der vereeuigingvoor handel en ngrerheid te s Urarenhagr hetxgdoor toezending van eenig schrgveu of des uoudt alleen van hun naamkaart Ouder den titel Bijdrmge mor e e grmimUife ieieefiiif Ier a iekafiiif derpatentiel tiMil is door Multapatior eene brochure ia t licht gegeven waarin op duidelgke bomligc wijie de grieven worden blootgesteld welke tegen deze lasting bestaan In eene openbare nutsrergaderiug tt Bjdegravea werH door d n éeoreUri een uitvoerig verslag geU verd van den toestand dor sp irbauk Daaruit bleek dat er in het vorige j iar waren ingebracht 1S270 79 een beiirug dut roet het oog op vrotycre iulugea zeer aauirienlijk mag genoemd woMcn £ r was slee ls eeue som van 6345 76 terugbetaald terw jl het aaiital inleggers met 63 vermeerderd wsa Het nut der hier gevestigde spaarkas wordt meer en meer gewaardeerd en vooral door den dienstbaren stood op prgs gesteld Donderdag had de gerechteigke beschrgving plaat in zake het niet betalen van den hoofdejgkeuomsfa tder paters Jezuïeten te Katwgk De direetear kwam ia venet De Burgemeester werd door den gerechteIgken ambtenaar geroepen en nadat hg venebeaen was bad de opsehrvving der goederen rooiigaqg Valschheid in onderhaudsch geschrift MMaI b nacht Of de aauhoorighoid van een béwtfend hals en bednegelgke pliohtiJig waren de beMhaldigingen waarvoor zokere J B 20 jarig koopman te Ooirt kappelle Donderdag voor het gerechtshof te s Qtavea hoge terecht stond De beschuldigde beiteude leeda vroeger wegens diefstal gevangenisstraf te hebben ondergaan en thans het drieul feiten te hebben bedreven waarvoor hg nu verantwoording moest gevea In de maand October jL trachtte hg door het solirgvea van brieven die hg met dea naam va zgn oom ouderteekende een koopman te Middelburg te bewegen Voor hem den oeef van den qnaai onderteekenaar eene som van 1000 tegen 6 pOt op te aemeo om voor gezamenlgke rekening handel te drgvea Toen dit iet gelukte bemaohtigile hg van de aaahoorigheid van een bewoond huis te Gapiagen tea nadeele van eea vroegeren meester een lOtal schaaenkuasjes die hg voor 26 eent vrrkocht en eimfelgk gaf hg in November te Middelburg een van papier ervoardigd gouden tientje uit ter betaling eener som van 9 oenten en stak het daardoor bekomen geld 9 88 in den zak arvoo hg zich van het noodige voorzag Adv gen mr Gregory de feiten voldoende bewezen achtende requireerde eene veroordeeliog van 3 jaren gevangenisstraf en drie boeten van 60 De verdediger mr J Schouten had eenig bezwaar tegen de qualificatie van het tweede feit den diefstal der kaasjes waaromtrent z i niet gebleken was dat de diefstal bg nacht was gepleegd en overigens beval hg zijn client in eene vrg uitvoerige toespraak den Hove aan Pe uitspraak is op heden bepaald ftKiLwéa h ait hét Noofdett sTen gevolge van den baitengewooen tand van het Wmenwater zga hier Vndel en verkeer grootelgks g stramd De spaorwcgen vervoeren geen zware vrachten zoodat o a de stroo transporten en de wagens met turf van tloogevcea naarHoUaad hier of daar bigven staan Gelukkig dat de wind thans Zuid en niet Noordwest is geweest Anders zonden de zeedgken het hjar zwaar te verantwoorden hebben gehad Overigena heeft men sinds jl Dinsdag zien komen wat nu is geschied Want toen begon de barometer móó te dale da die niet aeer was af te lezen fToait heeft Men hier tolk een lagen barometarstsad leeren kennem Dezer dagen kwam een meisje nit den dieastbaren stand in de gemeente Nienwer Amstel haar moeder vertellen dat zg bg haar baas een doosje had gezien waarin een aantal gouden muntstukjes tientjes bewaard werden De moeder raadde haar aan daar eenige van weg te nemen en gaf haar ora te voorkomen dat de diebtal zon worden opgemerkt nagegema ikte tientjes Van karton mede die zg in bet iloo e moest leggen Het kind handelde volgens dien raad en brapht weldra twee gunden tientjes die zg tegen ejrtouneu verruild had bg moeder thuis Het duurde echter niet lang of de eigeiuiur ontdekte dat hg bestoleu was hg gaf er lie politie kennis au en deelde kaar tevens zga vermueden mede dat het kind de daderes was De veM achter Boekluge ondervroeg kaar en had haar weldra tot bekentenis gebracht Nu zal de zaak geltochtelijk behandeld Worden eu is eene veroordeeling van het kind met zekerheid te verwachten het ware eekier te hD ien dat er termen kouden gevonden worden om ook de moeder die todi eigenigk de hoofdschuldigie is te stnffen Een melseUsr op ongeveer anr afstaada van Zntphen wanende en in butsigenoerode plaats werkende svas ia geen 14 dagen te hnis geweest omdat hg het sUeen per boot kon bereiken Zgae vrouw had hij in hoogst zwangtrrn toestand achtergelaten Toen hg Zaterd iga woidng weder bereikt had Wachtte hem eea oataettaad toooeeL Hg vond zijne vreuw die inmiddels bevallen was met haar zuigeling dopd op deu hooizolder liggen in tegenwoordigheid van ague andere kinderen De ongelukkige had in de bange ure vsn uiernaud hulp kunnen krggen INOeZONOBN ÉSaii landsbelang k Heb wel eeus aU keruspreak hoeren verkondi en het water is iu ooriog onze bondgenoot in vrede onae vgaud Memmen zal het eerste gedeelte dier tweeledige stelling nog niet volkomen bewezen achten doch vooral in deze onstuimige dagen is het voor ieder dnidelgk dat iu vrede het water onze vgaud is De ottderwctsehe Winter die wg dit jaar het voor mht hadden te beleven cal ons laag hengen Als we ouden van dagen hoorden gewagen van oo n solidea winter dan vodden we meer dan ooit dat wg jongereu cigeul jk nog weinig beleefd hadden t Was alsof die winters van vroeger hun taak ernstiger opvatten alsof onze winters Sok al wufter waren geworden alsof de natuur met den aard der tgden k Heb dikwgla naar zoo n winter verfaii d niet omdat ik Lid van onze IJsehib ben maar omdat ik jaieende daarna rgker aan levenservaring te zullen zgu De nataur heeft zich goedgunstig beloond en Unge lange dagen woei de jne koude wind en stremde Jwualen eu rivieren Doek daarna heeft ig zich losgerukt uit haren wiMersbiap u met een onuitputtelgke woede loeit d wind eu stroomt de regen Onze rivieren gelgkeu zeeën onze landonwen waterplassen Onie dgken die glorie van onzen Waterftaat woeden gebeukt en geweekt en geslagen alsof het watar an e e nma al basiirten had iedere grens iedere baad ta verbreken t Is een woedende strnd en ona watarsekapsbestnren kouden moedig het hoofd omhoog en de dgken he t Het is een landsbelang dien itrgd vol te houden Sen bindsbelangf Waaruit blijkt datP Uit de ministrieele bepaling dat de stoombootrn leohts met halve kracht mogen stoomenf Een landsbelang P Toen Duitschland en Frankrgk den strgd aanvaardden was ons leger in vgf dagen aan de grenzen om een denkbeeldig gevaar af te keerea en nu Nn is inderdaad een woedende vgaud die geen S enade kent sedert uiekeH in t hart van ons landen reigt eea deel van ons land te overstroomen en de elf duizend jonge mannen die in dienst des vaderlands hee n te zgn luieren in de kazernes in plaats van aan onze dgken te staan TXit was hun plaats Aii hun edelst levensdoel Is het niet measdijk te dealeen dat gebrek aan awe handen het water zal doen zegevieren terwijl eemge duizende soldaten ep de bedreigde pnnten onzer rivierdijken een erustigen tegenstand zonden kunnen bieden Nous maintiendrons jawel ddch minderdoormoordwerktu en dan door spaden n schappen rieken en huttweelen I EEN DORPER Verga49riog van ddn Oemeenteraaa Zittisg via Vigdsg 17 Mnrt 187t IV Dwoordifc de heerea vas ft IJxendoam voorz l er Viruig Heniij Kut I agten Frinee Knuicaburf Nootbo en vaa Guor Meaaemaker Fortoga Draagtaetcr vaa fitraatea foat ilmal bauiM Straver es Gocdcwaa tic vuenntlM drelt mrdr dat de heer Sott heeft kronia f i evea door anbtabeiigliedaB rerUbérrl te xgo de Tergaderiog U te woncD BotatcB dcf vorigB versadcrisf irordoa geleses es gaarreatcrrd Ingekoioen zgn eenige miaaivca van hh Gedepatrerde States defer provincie goedkenreiida hft Iwecila aauvutliBsskoliier der pi directe belaaliii t dat lot heffing an achool trfdea aan de MadaMazirkachoul tot hft ib gebruik geven Mm rond aan den bier J A Muniiia Ie Uade ater en lot al ph uver efarijving an poattu up oe bcgroullug der dd Scbutleru over 11I7A welke uur uulificlie urdca aaiifitoois o Neg la logckuuieu eene braclilkb ng ran Zgne Ëleellentie den beer Coiouiuaru dea Kooinga waarfrg in baaden van H en W wordt geatrid bet aan hb Grd pnteerde Staten ingidi ad adrt a van G Bcluoja om bem in de pi dll cle beTaaliog t erMÏiideren lol een iakoBen van VOt op aoratal aan deu voorzitter ordl dit dadelgk ia bcbaodclia graoaMo en atellen U es W na tniderzutk voor on den adieaaaiit té terniindrreii lol ƒ 1000 d b r Hrinee wil bet op f VOO tcliajen dM ordl etbter met onderatroud waarna bri voorate van U en V m tlemaung wordl gebracht en aaogeoooien net t tegen 1 Blaa die van dan heer Prince de hecreu Urouglccfer ao Kiat nemen Mn da aleloniiug geen deel £ cB vuorttil van H en W tot af en overacbrgvtog vaa ccoige poatcu op de begrooting vas I87Ó wordt Ier viaie gelegd Aan de orde ia eea verzoek vaa dee heer Haverkamp om broocsd te worden tol bttlpoadrrvj zcr adrcaaaal beklaagt zich nirt op de voordraebt grplaatat Ie zgn en verkiaait uit dieii hoofde de vuordraeht ouwetll j de toorzltter detlt luede dal B en W met gezegd bvbhca dat er gecuc meerdere aol lieilaaleo zieb hadden aaogeaicjd awar wel dal zg gemeend hadden geen goachikta ao teveoa dat B es W in overleg met den ichootopiMwor ce boofliowderwgzera de voordracbt doen dat hg ucb aan hou eollegic kan hiklagen Eooo roeüme vsa do Wed i i vaa l c uwen legtfi het bedrag van baren aanalag in da pL diraete beUating B en W 10 aaninerkiBg nemende dat de Lgd hler cor veralreken ie alellen voor afwgzcod Ie bcachlkKw hciwclk algemeen wordt goedgekeurd Ilnaoaratcl vi B aa W M JU ii l vaa kowwtarreiw iè da Cnbcllialraal da heer 5tni rV nt dat bet c u bezwaar iu de eouUiiien ia om ai rat eêne Icekcuiiig aan Jt eu W aan la bieden wü d kMiprra meerder vrijtleld geven de vuurz zegt dat bel roegvr ouk zoo iaiïpgtoomrn na nog cenige diaooaatan worden de geat td aaawaardeo gcwgaigd co tot den crlioop ski algemeene aicmmes bealoles üeououid wurdl lul hulpoudcrwgaer ann in bnrgcrKhoul voor juiigena de beer i Stadnoader te Vlakeveen aan de Uaaeheo acbool ie beer C £ kkcr te ZwolfaleD aaa d tweede armeoackool de Iwer G vso Hcmmal ta Charloia De heef Meaaemaker bet woord gevraagd ea verkregen heb bende deelt mede gezien te heb a dat er eoa oproepiag ia gedaan voor kapriraeeater der dd utterg en vraagt ot tt met aaa gedacht zou ie worden oal daar er no nog 80 leer liagoa zgn mgeachreven bg de moziekachoo waardoor dat getal 150 bedraagt du te veel ia tsor ecnen lecrmeealcr zulka in verband ta brengen met den ta benoemen kapelmecater want vreeat dat de Cummiaaie lyttt de Mazivkaehool apoedig aal aandringtn op eencn tweeden onderwgzer da voorzitter zegt nog gecB benebt van dat aanul leeriingna ootvnngrn t hebboa maar al gnaraa aaa bat vorlaagca vaa dien apreker voldocB Do hoor Lsijla vraagi iaUoMisyia oalko mMtregrIen bel dagvlgkaeh baainsr gcnoanes hooft by voorkomende doorbraak vaa den Lekdgk de voorzitter segt dat er ceuige zalen in bet gnatbala genwl zgn aan d n Minialer van üurlog u aangevraagd om kribtea matraaaeo eu dekeaa en tot gebroik van de oienwe inflrioerie en ataande de vcrgadenag oolviog da voorzitter eane brief waarin wordl medegedeeld dat er in de kaaema 4 zalen beacbikbaar zgn gcateld dan de inllrmene omdat die nog met ia opgeleverd niet afgeataau kan worden ook la er gelegenheid om ipga te kukep in de gewuue aoepkokerg en la het jigpenpaod mede beacbikbaar gesteld do hter Oroogleever deelt mede dal ar in de Wé rkiuriekiiag nog velea kuoaaaepgoBoinen wordoa de eor Lagtaa bedsakt voor de gegovea lalieht lagen Ka machtiging om aaa da genomen bealuilea nitvoaring te gaven xondar reanmptie eindigt de vergadering I O L I T I B Gevonden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd een JACHTOKWKER alsmede een ACHTERSTUK van een BOERÜNWAUEN Burgerlijke Stand Oouda GEBOREN 15 Maart Mar Johanna oudirs J H van I et on r Wieaer 16 Helena Margarelhn uuders B J Barendaa en M S Steenland Otto JobHnnia oudira O J Slamnn en A i van Kgswgk OVEKLBUENi 16 Haarl L W Uer 65 j II ra J Ovcrgnaiiw 3 w T Schouten 6 j 17 J J Strau r 1 j 1 10 M van der Valk i i ONDEBPROmVD 1 Maart 1 SanJcr 21 J en N Bulh SU j G van MeerbeiV 0 J en I I nea 41 j O Borkna 90 j sn H van Wingerden SI j Moordraoht Bofgitl ika Slaad vsg 9 tot IS Haart 1871 eEBOREN Piiitar Coraelia sadera C iivooti eg M M den Braber OVERLEDEN A M Grange wed v a J Waber oud 86 j £ van Dam 3 w A de Wilde 4 m ONDGKWOlJWit Gecne OEHtrWII r Hofman wed vso A Ifaiter and 9 j van Maddinx een met G van Tilborg jd oad 90 1 Voor de vjele bewezen van belangstelling bg de geboorte van onsen Zodn batnigen wg onzen hartelgken dnnk Gouda O l I JONG Jr 16 Maart 1876 en Bezoeken zulUn worden A W db JONG afgewacht 19 en 20 Maart ScuoiaMAX Uli4 Voor de hartelgke bewgzen van deelneming 0D8 geschonken bg de ziekte en het overlgden van onzen innig geliefden Zoon CHRETIEN PAUL ittLondM betuigen wg ook nameoB de wednwe eo rerdere betreUkitigen onzen weli ieeneiide dank P J MAEOUS J L MARCUS Kaazcbuh Gouda 18 Maart 1876 Voor de rele bewgien rnn deelneming ons betoond bg het afsterven onzer realgeliefde Moeder en Behnwdmoeder betaigen wg langs dezen weg onzen innigen dank Namfl a de Famiti H TAH EING Govda 18 Maart 1876 Voor de zoo menigroUige bewgzenranbelang Iling bg het verlies dat ons getrolfeBheeft betaigen wg onzen hartelgken dank J BREBBAAET Lz ï M BEB AAJITt Gouda 18 Uaart 1876 vak dik Kluk wordt gevraagd tegen I HEI ia een KLEINOEZIN Te bevragen bg den Xü ffdw èegf Conrant Men rraagt tegen Mei een FATSOENLIJKE DIENSTBODE R K Tan goede getgigen Toornen Adres in persoon of met frateo brieTen lett A J bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Keukenmeid Gevraagd tegen 1 Met oene DIENSTBODE geschikt voor KEUEEN en HUISWERK Loon f 90 btiiten Ten l Adres letter A aan t buieaa ta dit blad Jufvrouw m GEELE Door huwelgk van de tegenwoordige KEU KBNMEID verlangt Mevrouw DE JüNW Schotsman tegen Mei EENE DIENSTBODE een burgerpot kunnende koken en genegen huiswerk te verrigten liefst niet beneden de 25 jaar Loon 80 en veel verval Oosti ven Terlangt tegen Mei EENE FATSOENLIJKE