Goudsche Courant, zondag 19 maart 1876

i Maatsebappi j tót NUT van t ALGEMEEN DEPARTEMEHT GOUDA immmmm Qjf OmSDAG 21 MAART 1876 dea avcmda ten 7 i nnr Lokaal Not ïn VïEMAAKr Spreker e He r H OOHBN STÜART TMi UtrecU l Thegttigkaarten op naam alléén Terkrggb tt bfl den Boekhandelaar A BRINKMAN Vreemdelingen leden d Maatachappij h f 0 50 Vreemdelingen niet leden 1 0 75 Stadgenooten en Dames niet leden 1 25 De Seeretaris E W G KONING WMisiag 22 Mist N 1806 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDlieblad voor Gooda en Omslreken y nual belosting in toepaasing brengt De minister president de heer Minghetti renet zich tegen deze motie Indien het ministerie moet vallen tal het lich terugtrekken Een voorstel des heeren Minghetti om het debat te schorsen wordt met 282 tegen 181 stemmen verworpen Ten gevolge van deze stemming verklaart de heex Minghetti dot het kabinet tich voorbehoudt om Uh staanden Maandag zijn besluit te doen kennen De laatste berichten verzekeren dat het kabinet reeds zijn ontsUg heeft ingediend en dat Victor Emaanet den heer Depretis met de vorming van een nieuw ministerie heeft bebnt De berichten uit Turkse luiden genststellesd tegen de vereende krachten der mogendheden dit werkelijk ondersteund door Rusland kunnen de revolutionairen niets in Serriê schijnt men ook te gaan inzien dat levenraakea niet helpt de Omladina heeft alles beproefd maar te vergeefs en het Kabinet dat de roede party zoo al niet ondersteunde dan toch boor gaag 1 liet gaan zal aftreden De verkieringen voor den Bumenischen Senaat z$n bepaald op 7 9 en 11 April Da Kamer is voorloopig naar hnis en daardoor heeft men ook te Bacharest rust Eindelijk heeft de Spaansche kamer vanafgevw digden het adres van antwoord met 276 tegen 30 tuif men aangenomen In een dagorder van koning Alfonso aan de troepen zegt hij o a het volgende Uwe heldhaftigheid heeft de constitutioneele eenheid ia Spaqje gevestigd en nwe daden zullen bij het nagesladit Jf I herinnering blijven Algemeen wordt geloofd dat de buitengewone t priviüges welke de noirdelijke prjvinciên genieten zullen wórden ingetrokten BINNENLAND GOUDA 21 Maart 1876 Zooak onten lezers uit dit Nr tal blijken is ook in onze Gemeente eene commissie geconstitueerd tot inzameling der giften van hen die iets willen aftonderen voor die ongelukkige landgenooten welke doorden watersnood geleden hebben Bij vorige gelegenheden is het gebleken dat oA de inwoners van Gouda niet onder doea voor de ingezetenen van andere plaatsen in weldadigheidsiia en wij achten het daarom voldoenile de aandacht fb vestigen op de samenstelling der commissie Evenals elders zal ook hier gaarne Mtr aaar l h vermogen bijdragen tot leniging van de gnwte nmp die ons Vaderland dezer dogen getroffen heeft HEDEN ONTVANGEN eene mime sorteering Koeden Vormen Bloemen Veeren enz epz Owrfa ar de VLETTER 17 Haart 1876 Lange Groenendaal JEIeinekens op Hagt en Hesschen verkrggbaar in het depot bö A NORTIER Gouwe C 34 35 Men wordt beleefdelijk verzocht de bestellin0BB 100 8 o e d 1 g mogelijk inteMnden daar de fleïeriuff vim dit UITMUNTEND BIEB slechts eukele da e i z il dnren STEENKOLSN KOORN LOOD rraauioUn urs Ji Ma I Purmerender en Drieacbjes OVENTEÖELEN W j hebban de eer belanghebbenden te berichten dat wjj van af 1 Januari als DEPóTHOÜDBRS van den Heer fl AXBLAS te WaiUinxv tn in bovengenoeffide AN fiGELEN z jn aangesteld Bettellifijgen van hier en omliggende plaatsen frordeit bg cos aangenomen en uitgevoerd Franco aan huis en scheep geleverd De prg n der tegelen zgu die welkp men aan d i oven besteed Ons heleefdelük aanheveleud A JONKER en ZONEN Gouda KantoorT aan de Vlamiugstraat O 364 j i i i tin n j De vergadering der afd Gouda en OmstnakeW van Folkmiderwgt waarin Prof Pekelharing als spreker zal optreden is thans bepaald op Woendag 12 April a s Men schrijft ons uit de Krimpenerwasiit Bt ongerustheid in de Krimpenorwaard over het bdioud der dijken begint meer en meer te wijken De opstand is dan ook geruststellend De dijken zijn H iu goeden staat de breuken lijn verholpen gned en degelijk en het dijkleger op zjjn post Nagenoeg al het vee is weder binnen Men ziet de toekomit weder met vertrouwen tegemoet De beti Ekiag van KAPËLMËBSTES bij de mnziek der d d i ch utterü te Gouda waaraan een jaarl ksch traktement van 300 is Terbonden vacant komende worden sollicitanten v or die betrekking oitgenoodigd zich bij fralteo brieven vóór den Isten APRIL e k bg 4hi l LUITENANT KWARTIEBMEEOTER Tan ge de 8CHÜTTERIJ aan te melden De minister van oorlog heeft de befs der oorporu gemachtigd om de militairen van den Isnclitiseheu godsdienst die hunne eerlang invallende godsdienstige feesten ten hunnent wenschen te rien daartoe in de gelegenheid te stellen Een uit New York ontvangen telegrafisch bericht vermeldt dat de goefleren nit Nederland voor de Philiidelphiatentoonstelling bestemd te New York behoorlijk gelast en naar Philadelphia versondeu tijii Bij den minister van binueul zaken is bericht ontvangen dat te Amsterflara eene ulgeineene oommissie voor de noodlijdenden door de jongste ovirslroomingen is geooustitueeril van welke oa nini si liaele ik ker en grondig met of zonder weten Tan de drinkers zoodat dezelve dat drinken walgelijk woid Prys 9 Galden F GRONE te Ahaus WutpliMlen ue Opruiming op MAANDAG 20 MAART © n d © overig © DAGEN DER WEEK bij Gebr DE RAABT ALGEMEEN MEISJES VROUWEN eo WEBtJWËIVF DI en Maatschappij van LevensverKekerhig Opgericht en gevestigd te R0TT£BOAM aedert ISSS n IMS VerzAering van WEDUWEN PENSIOENEN en v4n KAPJXALKH mm ovwlüden f p vooraf bepaalden leeftgd Prospectossen en inlichtingen worden GRATIS verstrekt door den Agent voor GODpi en OMSTREKEN Kantoor Turfinarkt H 380 MEN VRAAGT EENE ELEEBMEMAS over te nemen op een Welvarend Dorp in de omstreken van Rotterdam Dordrecht of Gouda Adres met franco brieven onder lett S 8 bjj den Uitgever dezer Cournnt UITVERKOOP van de nog voorbamlen tegen verminderde prUaan Markt A 147 II M CAULIEK GEVRAAGD een Jongmensch voor KANTOORWERK Adres bij eigenhandig geschreven brief ten Kantore van de ZEKPZlhüERU Be ondergeteekende maakt aan zjjnen Stad genooten bekend dat hg zich alhier van af heden gevestigd heeft als en provisioneel geplaatst is op de KorJe Tii ndeweg wijk D n 11 naast den heer D vix ijKH LAAR belovende eene nette eu civialè bediening C3 B i iFTJXJK Openbare Verkoopifij en te GOUDA Op DONDERDAG 30 MAART 187G des middags ten li ar in het iCotiijliuis i k HtHmonie aan de MiiAt vim Openbare Verkoopirtjf op biNGSDAG 28 MAART I87 dm vooi iu ddag ten 9 ure aan bet Lokaal vaor r koopiogen aan de Peperstraat wgk K Sr SST te Gouda van Eene aanzienlgkepartij GBSATfNEKRD eU ONGKSATINEERD BKHANGSELPAPIElt RANDEN GORDUNPAPIER en SCIiOOR8TEENSTÜKKEN Verder eenige MMBELEN en HÜISRAAQ Een HUiS get Ü n 23 ZOMERHUlrfen EUF alsmede een perceel BOUWLAND groot 33 aren 94 centiaren aan den Platten vvu r Uj JbtHlEU W IJ bi Op MAANDAG 3 APRIL 1876 dêa voormiddags ten 11 ure in het Logement ut Paauw aan de Markt van Een HUIS ACHTERHUIS en ERF wn de Oosthaven te Oouda wgk B n 107 Zijnde y Daags te voren te zien o iv Woooliuis behoort Te aanvaarden 1 Mei 1876 Vier HUEEN ERVEN en stukken 31iOND jn de Boelekade te Getida wijk R n 80 c d en e Ieder verhuurd voor 2 25 per week En een WINKELHUIS met WEBKPLAATti daarnevens en een een vrgen opgang hebbend BOVENHUIS aan de Vest te Gouda wyk 0 n 143 143 a en b Verhaurd bg de week Toor 2 65 En op DINGSDAG 4 APRIL 1876 dos voormiddags ten 11 ure in het KofSjhuis de Habmokib aan de Markt van Een HUIS met STAL SCHUUR nog twee HUIZEN ERVEN en 2 stukken GROND in de Nienwsteeg te Gouda Wp E Nrs 20 20d 20c en 20i grooc 4 aren 65 alliaren Twee HUIZEN ERVEN en STUKKEN GROND aan de Kameraelksloot te Gouda Wijk R Nrs 248 en 249 groot 3 aren 1 centiare Twee Perceelen WEILAND en een SCHUUR aan de KaruemelksloOt in Korthaarlem te Gouda groot 4 hectaren 31 aren 74 centiaren En twee perceelen WEILAND in den Middenwillens te Gouda groot 1 hectare 9a aren 94 centiaren Nadere inlichtiiigen zjjn te bekomen ten Kantore van den otaris W J FOBTÜIJN DROOG LEE VER te Gouda DRIE JOUDEN MEDAILLES EEN ZILVEREN MEDAILLE 386 GETUIGSCHRIFTEN Daar ik mjj iri t bekommer om het préJDgf van enkelen maar hulde breng tan de oiimrvindjng zoo veroorioof ik ü aan het PabNé mede te deelen dat ondergeteekende in betjftrt 1874 kaajhooiaig was iretgeen bp 63 jang j ouderdom niet vreemd is tlir HAM 7 fs mgi in het huis Vjjf Kamers een marmeren Gang i j 4 üRaanYaYkÊn goede Keuken Kelder ruime Zolder en hetgtjen r meer tot een gemakkelgk ingericht hoofdhaar weder geheel heivroeid door de aanwending van de AmericBU BBlra deor V tmm gesteld Mr ïHEOPHiLE ik authoriteei ft met dit certificaat te handelen nuar goedviofli Met ulle achting UEd dwi AuSTBEDAM Was get A v DIÏÏK 22 Oct 1875 Kerkstraat 1 9 Uitval van Haar Roos of Schilvere Don Haar Kale Plekken I gn in de schedeU d Haarworm Vroegtijdig Grijs worden ald naongenaamheden wunlcn verbannen 4 iaf rde AMKRICANBALM Binnen korten tgd nh krijgt de behaarde Huid haar vorigegroeikiMbt weder Franco aanvraag k 2 de Flacon gemaUkaWe 42 Blaauwe Postzegels of Postwissel als ook sp Rembours bü T H E O P H I L B Haarkurtdige Kerkstraat bgde Vijzelstraat 238 te Amfterdam NB Br bestaan geen Depots iö Nederland wel in N Indien a nU Urak na A Briakmn De Oommissie te Oouda maakt be1 kend dat dj aanstaanden Maandag den aistrn Haart 1876 aich aan de woningen der ingezetenen sal vervoegen om i d in te samelen tot leniging der rampen door den watersnood in ons land ontstaan ZU rekent daarbij op den weldadlgheidssin harer van dergelijke rampen bevrijd gebleven stadgenooten Mr A A VA Bkkge Uzikdoobh Vooriüter W J FosTDMN DaooaLum Viee Voorzitter N FaAJifOis 8 StcretarU T P VittOLT Penningmeetter J A BzMï G J Brnüs Zwnik J DaooeLMVE Fobtouh L Proo Hoookhdu A J BnZENtAB A VA RBEnr Dobtlako J N SCMKI TZII G PniNCK A Suns A K VA OBR Aitnnr H V N KoKMi Mr W J FoRTOIiM Dbooolbbvbb Jb N VAS BlIllKEN W C HoOOfcNDWK P GolDKVAACiEN Mr P J Snkl BUITENLAND Biilleiilaiidsi li Overzicht £ r il iu den Fraimchm niiiiiiterraiul benadaUagd over de afu tliug van de preftrcten die sioh het lueeal j hebl rn gconmproinittct rd Uiuir tot ecu reaultaat achyiit iu n nog niet gekomen te tiju Üe IntUpenJance bericht dat Ciuiniir i érier rriiatig bij den nieuwen miniatrr rnn biuneulaiidséhe taken Rioard heeft aangedrongen op doortastriide maatregelen in deie uuik ten eiiide aau de Utieke opinie voldoening te geven Doch Hieard scfayut iu ouiichlbare raadgevara ran M cMahou nog te veel legenwerkii te ondervinden In de Kamer ia een voorstel dcW Floijuet ingediend tot onmiddellijke opheffing van den ataat van beleg in de 4 departeineuteu die daar nog ouder gebakt gun Na eene uitvoerige rede van Bethmont die een aoort van programma van het liukeroentmm hq i duur voonitler van ton beate gaf ia dit voorttel urgent verklaard met groote meenlerheid Oambctta heeft het mandaat van afgevaardigde voor tooi het twintigate arrondiaicment van Parijs aangenomen Te Rijsael Bordeaux en Marseille waar hü insgelijks verkozen wiis sal er dus eene nieuwe verkieaing moeten plaats hebben l i den Pruisischen Landdag is een wetsontwerp tot wjiiiging van de Palentwet ingekomen I e hoofdstrekking van dat ontwerp is de groot industrie iwaarder te belasten de uenngdoenden die met eigen producten ter markt komen minder iwaar te treffen en eindelijk op verschillende punten de wet meer in overstemming te brengen inet de eiaohen der billijkheid De reactionairen die wenschen te reageeren tegen het vrije rondventen tullen door het ingekomen ontwerp het minst bevredigd zijn Als wij spreken van vrijheid dan bedoelen wij daarmede niet dat de marskramerü in Pruisen onbelast is het tegendeel is waar de belasting op dat bedrijf brengt jaarlijks niet minder dan 2 346 268 mark op maar velen willen nog verder gaan en het roudvemtea gehed onmogelijk 1 maken i In de DuitwAe spoorweg qiuMtie heeft Wurtembeigeene konding aangenomen die het midden houdt tusschen die van Baden aan de een n Beiren en 8 kseu aan de andere zijde De beide laatstgenoemde Undenweigeren pertinent den afstand va spoorwegen aan het rijk Baden daarentegen heeft kiskkelooa toegegeven Wurtemberg nu heeft door iqn eiant te Berlijn leer gematigde vertoogen doen houdea om too mogelijk deindiening van het wetaontwetp tot de overdracht van spoorwegen aan het rijk te verhinderen doch voor het geval dit mocht mislukken heeft het reeds voorbereidende maatregelen genomen voor de eveotueele over 1 dracht Ken dergelijke oppositie beteekent natnorlqkniet tegenover ten man als vo Bismarck die liah trouwens door Saksen en Bcieiea ook niet tal weer 1 houden laten De Engïlsche kroonprins ia op zijne temgraitkiaarEorop in welstand Aden geposeerd De oppositie tegen de nitbreidiilg der titulatuur van de koningin ran Kngeland eeiaal tegen den titel van keizerin neemt toe en Verkrijgt een ernstiger karakter Ongetwijfeld is deie Muk voor het ministerie 1 onaangeoaam daargeUten van ien het denkbeeld afkomstig is om de koningia een nieuwen titel teverschaffen had o i het kafaiaet het daartoe strekkende Wetsontwerp niet moetsB indienen zonder de gemoederen voUoeode te kcbben gepeild Een dergelijke zaak dient met aeaparigheid te worden nitgeuaakt of sommige personen en zaken komener door in een valsche positie De kroon ia er teteer bij betrokken om haar prestige niet te sdiadenindien het wetsontwerp hoewel het ministerie er volI komen voor verantwoordelijk is mocht worden verI vronen i I V rijdag kwam het wetaontwfrp weder in bebandiUng en voor dat men tot de eigenlijke discussies overging nam de leider der oppositie dr markies van Hartington I het woord om te wijten op de agitatie die door het voorstel betreffende den nieuwen titel in het land I was ontstaan waarom hij dien dan ook bestreed Hij 1 I werd in zijne beswaren gesteund door de heeren Har 1 court Duff en Forster terwijl hel ontwerp werd verdedigd door de heeren Northcote Hope Roebuck Chapliu en anderen Ten slotte werd na een levend g deb t met 306 tegen 200 stemmen besloten tot de bchnndrling der artikelen over te gaan Deze meer i derheid doet wel vermoeden dat het ontwerp zal worden aangenomen maar toch is voor een dergelijke laak de oppositie te sterk om niet toowel de koningin zelve als het ministerie onaangenaam te steramen Nogmaals protesteert de liberale pers de Timet I voorop Dit blad herhaalt roet nienwen klem zijne bezwaren Niet onredelijk xÉgt het is de vrees voor deze nieuwigheid niet onrédd k is de weerain tegen een titel die den koninklijken in oudheid en waardigheid niet nabij 1 komen maar daarentegen altoos s meng hangen heeft met militarisme en a inDiatigiag viin onbeperkt getag aan den eenen slaafsohe onderworptniheid aan den anderen kant t Is nog tijd roerf t blad om dit in te rien t is nog tijd om t voorstel der regeering althans in dien ifn te wijzigen dat de kroon van Engeland geen gevaar loope vnlaagil te worden door samensmelting met t klatergoud van t impriolisme Geheel deze discussie gelijk wq zagen liep over een woord een klank Toch was lü belangwekkend Hoe krachtig is toch die constitutioneele geest in Engeland die aan alles wat de verhouding tusschen kroonen natie raakt t ij een titel of een daad zich zoowakker en warm laat gelegen liggen De Italiaansohe minister Minghetti heeft aan t parlement de gewqzigde begrooting van 1876 en die voor 1876 voorgelegd De eerste vertegenwoordigt een deficit van niet meer dan 28 millioen de tweede rekent op 16 millioen buitengewone onjvangsten bestemd om de uitgaven te dekken die door de exploitatie der Romeinscheen Lombardische lijnen waarvan de aankoop is voorgesteld vereisoht zullen worden De II Icgraaf deelt nog het volgende mede omtrent de zitting der kamer van Zater lng De heer Morana stelt als motie van orde voor om I de wijze af te keuren waarop het ministerie de ge