Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1876

Noord brabantsch Duitsche deelt mede dat het vervoer van levensmiddelen klijederen en al wat verder aan de Commissien ter voorziening in de behoeften der waternoodlijdcnden naar i Bosch ofelders wordt verzouden op haar lyn irjichtvrij plaats heeft ir Üi jKiaierdam jhr mr C J den en m eer J A SiUein seoretaris is De SUutmmrmt meldt Ook op de beuedearivieTeu begÉt naiflr heiT wtt langzMlin te vadi n illiarto de verajieitug 4n ie ricAitiiig Wt den tud ffbnstiff medewerkt Door i laugdur feu hoogeasviterstand blyft 4 S fl ag verzn kte dijken echter loij lfll Vertjtfekiti te jSJ p Versfchillende plaatsen waargenomen zouder dat er dadelyk gevaar IS worden echter ie uoodige voorrieningcn genomen CU deze plaalten nÉiwkea g bewaakt Men nftIM otill pÈ eMl het TOlgMde Door het Departement van Binnenlandstdie Zaken worden heden 100 tenten per Bhyn en StaatsspoorWeg naar Hedel vervoerd Tusscheu Groningen eü HoOgefand alwaar de apoorweggemeeu8chi verbroken is is een omnibuscuenst georgauïseerxl die driemaal daags loopt XM miM lift Bosch 17 Maart Slechts weinig bakker hier § St f i kuftttHi ntig batken en de eeittte behoefte U fe h btood ToezËndlng daaVvati otdt dus aab ome oMiKg eilde plaatsen Uie lief van het Water te Qdira hebbeil iiihi ttd aatibévölen Ifeil trfeedb sehl vétt fff Alfth gtster aVottd önt§ikgkn § luidt alè vol ïói ellendig als de toestand tbans is is van geen S s heii gébeUgtnb De dyken ïijn genoegzAam iWe gMla CBcdat A t oogenblik te Lith Ke el flbren en hier nieuit doorbraken te wachten lijn wifiien storteti in het vee verdrinkt itieuschen Mi hten en tdssohen dat alleg hoort tuAi het bul ddrèn Ttb den wind het bniissohien der golven eïi fjtH hntpgeschreenw der in nood verkeeretiden Aides begeeft jich naar den omtrek der kerk alhier ftuir 9é grond viWr eeh viertitl jHren leer is opge lóagd Bn een tiental hui eh tsilteu dAar al die iW roder vu Mwfcn t Wildtf deh Krommenhoek en Alem opgepropt gebrek lydende aan alia in de JÜt pltótt brood voor ii meltsohen voeder voor JUt ttlt Ta Mkele nog droogte hutzën zijik 20 tot 80 If an gehuisvest en voortdurend kdhiën nog Vlitch t g e i Er is geen vooruitzicht het onstuimige ilmler BUjft aanhouden Waar móét het heen f Alles wonh vernield geen haii üol s lüan blijven indien de HeWrl niet ten spoedigste eett gunstige wending aan den torstand geve Oeloof mij bjvcuata inde schets teekeUt den toebstand louder de minste ovcrurijving Noordèr Ammerstol 19 M iart Te Ammerstol heeft men twee huizen moeten afbreken om een schenr in den dgk te stU Jea Aan den Hem is een kleide scheuring spoedig hersteld Er is nu hier nog bij Bergstoep gevaar Vool al wanneer de fiiJQ te Keulen blijft valleB SohoonhoTcn 18 Maart nam B uren De toeatM d der dyken is onveranderd Er wordt krachtdadig dooq werkt ook margen Er is geen dadelqk gevaar Vao daa ISden meldt een Bulletin der Pret 2 MfJir Cl o t het volgende Seeds Toor de tooveelste maal moeten wy onz belic kten treurig inleiden De val te Keulen en Haastrioht doet ich nog maar niet gevoelen integendeel er i nog overal op de bedreigde punten was De reeds zoo hooge nood st gt natuurlijk met elk uur be gehede landstreek van af het Land van Ravenstein tot aan al de om deze stad liggende gemeenten is ééu en 1 ellsnde I TusBchen Orthen en onze stad is de eenige gemeenfokap laags deta reeds deerlijk gehaveuden spoordijk th toestand daar is zeer erbarmelyk reeds z i eeuige knixen weggespoeld gelukkig zonder dat menschenle tas te betreuren zyn Te Kessel is de toeetand van den dyk nog zeer zorgTol Onder Alem is geen verandering in den toestand gekomen men gaat voort met het nemen van voorzieningea de dooibraak aan deh Krommenhoek heeft thans n breedte van 360 meters wabraan nog een stuk d jk grerat van 330 meters die gelijkwaters is afgeslagen Omtrent de verleden Donderdag van hier naar Rosmalen en Erapel met proviand vertrokken zeilsohuitjes ten aaazieB van wier lot men tot gisteren avond iu ouzeierbeid verkeerde knn wonlen medegedeeld dat zy reeds tydig dien dag hnnne bestemming bereikt hadden Die aebnitjes waren daar gehouden opdat daarmede nnip zou kunen worden verteeud De opvarendetf hebben met levensgevaar schier onmogelijke pogingen aanSwend om te redden wat te redden was Aan die Wakre mannen hebben velen hun behoud te danken De code Algeraeene Commissie voor den watersnood in 1861 geveetigd te Amsterdam heeft reeds lOOO ter beschikking van s Konings Commissaris gesteld Sedert gisterenavond 11 uur is het water binnen deze tlad niet meer gewassen De toestand binnen de stad is echter alierelleodigst huizen in achterstraatjes zijn bijna et meer ie geniken vooral iu het sttaa e op den Vugh terdyk aoht deKlMp € e iaemHUh dSlÉsullki moeten a ehaald worden en in ie Bbterhal gehuisvest die tot ontvangst van noodlijdenden is ingericht In de Diepstraat gaat men tot aan den buik te water Dank zij de milddadigheid vaa Buiten de stad llrei heden etn begin van oatvaugSt van revensifciddelen tfit HeJm J M zijn 800 bfoode in ntocht ïie bed met de jooten v n Van Qend Laos bij het fort Sf Autöiiie Worden RrergevöWS en hier heengebracht W8ut de s traatweg derwaarts is dezen nacht eveneens onberijdbaar geworden Uit Moergestel zond men 250 brooden veneend is er eene bezending uit Verhei aangekomen die aUen over de noodlijdenden dorpen bullen verdeeld orden Onder verschillende andere giften zond de heer Victor Goulmjr der oommissie eene kist met acht en veertig blikken gecohdenseetde ZiWtsersoHe melk waarvan ieder blik met i kan water kan worden aangelengd en die dan nog op haren kracht blgft Zulke voorbeelden verdienen vermelding De toeieidittg van meerdere levensmiddelen ui wel niet behoeven te worden aangemoedigd Er is hooge zeer hooge nood en in zoodanig geval staht de beurs van ieder rechtgeaard Nederlander open De Minister van Oorlofl zond 100 tenten tot berging vaé mensohen die van dii c beroofd zgn 60 zyn naar den Maaskant gezonden de 60 andere zijn hier aangekomen en zullen verzonden worden naar de gemeenten die daaraan behoefte hebben Voortdurend be Veren zich alle mogelijkeautoriteiten om in deu verschrikkdijken nood zoo hier als langs den Maaskant op doeltrelFende wijze te voorzien De geheele bevo kiqg ulhier verkeert in eene koortsige gejaagdheid Gisteren iu den namiddag kregen wy hier weder nieuwen wds Alblasserwaard 19 Maart Was de geheele voorgaande week eetil tqd van bange spanning voor de bevolking dezer gjjheele streek de gunstige keer die in de laatste twfeè dagen wind i u stroom gciiümen hebben vervult alyn met gcgroudi hoop op hrt behind der dyken Nogthins waar men het oog wendt naar de binnenlanden overal ontwaart men sohier niets dan water De ongekend h oge waterstand der rivieren belet watermolens en stoomgemalen het werk en veroordeelt ze tot Volstrekten Btilatand Honderden arbeiders zyn zonder werk aan tuin of akkerbouw valt niet te denken Krimpenerwaard 19 Maart Op nieuw onstond er bezorgdlieid en vrees in deze waard op het bericht dSt gisteren naiiiidaag de uri p schi ur in den dijk een weinig boven Jturgstocp zich liet zien met verzakking van deu dykium dobiiuM iizijde O imiddthjk werd weder het wSrkvolk a in lc u arbeid g Zet en nog vele anderen opgeroepen om zoo mo i l j de brenk te voorkomen 1 Het dijkleger spande alle KiMchteii in liedurende den gansohen nacht werd ondiiuk het barre wieder doorgewerkt zoodat binnen eenige uren een nieuwe dam niar behooren bestorl en 17 ractrr lang aan de bniten tijde van den dijk lag De hoop herleeft en het oojjenblikkelijke gevaar schijnt geweken Het Wederl en de wind N O zijn zeer gunstig de rivier blgft vallen Schoonhoven 20 Maart Heden middag ten 12 ure bij laag water teeUent de peilschaal 4 10 Val in de laatste 24 nren 20 M Arnhem 20 Maart nam 3 unr Te Keulen was heden ochtend de witerhoogte 7 27 te Arnhem heden ochtend 12 88 nu 12 81 Er heersoht bijna windstilte De toestand der dijken is voldoende Van wege het WateWnood Commit te s Hngj is Maa idag door tusscpenkomst viin de brood en meelfabriek een groot aantal kisten met brood naiir de door het water getmstlerde plaatsen verzonden om onder de ongelukkige dorpelingen te worden verdeeld Het roode kruis raelflt het UtrechUch Dagblad heeftdoor zijn ijverig dagelijksch bestuur zich dadelijk aan zijne roeping getrouw betoond Zoodra het bleek d t de hulpmiddelen in de Amalia itichting voorhabden niet meer dadelijk beschikbaar behoefden te blijven voor eventualiteiten in onmiddellijke uabijlieid heeft men al wat aan dekens en liggingstukken voorhanden was bijeengebijucht en dit met wat hammen spek enz door eene commissie naar Hedel doen pverbrengen In ons vorig Nr vermeldden wij dat de heer Dochterom aannemer werd iVoor Jze ijarig onderhoud der Watermolens enz te Hazerswoude voor ƒ 46 893 dit moet zijn 17 478 Ook de directie d r Spoorwegmaatschappij Tevens werd de heter J IJpelaar Jz alhier aaninemer voor zeilmakersbenoodigdheden voor 6149 Tusschen Gouwsluis en Boskoop is ZaWldWltflMi een doorbraak in de Gouwekade ontstaoil Oef n sepolder dreigde geheel te zullen inundeeren Alle man zijn aan t werk getogen om nog te behouden w t btihoudlra kan wordm fc elk getfl zal de ohade aanzienlijk zijit De uitgever van de Telegraaf te Amsterda heeft een B r milde hoewel problematieke gift veor den watersnood geschonken Hg geeft van elk nieuw abonnement voor een jaar t bedrag van drie kwartalen a n cfe noodlij lenden Bij zulk een onbekrompen liefdadigheid ciisohen wij de Telsgraaf gaarne duizenden nieuwe abonttemeaten te meer omdat dit Weekblad dikwyls zeer uitmuntende artikels bevat Staten Reneraal Tweedk Kahhb Zïttm gen vhii m PB 20 Miflift Bij de behandeling v n nrt 32 der i t tot tegelint vail het hoogcr lOnderw s in de littii an Zaterdag welk artikel drie rijksuniversiteiten looals werd angfnorttn vfoeg de heer de Vries of het getal hoogleeraren aan de drie akademien hetzelftle zou zyn Of wanneer de behoefte aan splitsing gevoeld wordt die dan zou worden toegepast op de drie akademien oTeersf op ilie en daarna op de andere Zou flrouitigen dadelijk gebmoht worden op hetzelfde aaalai hoogleeraren als loeiden De minister v in bmuenlaiidsche zaken zeidc hi rDp dat hij hel niet oed achtte dat de wet omschreef hoevelc leerstoelen bj iedere hoogeschool zullen zijn Dit zou ecu knellende bond zijn Daaruit volgde echter nog niet een feitelijke gelijkheid tusschen al e hoogescholen Die bestond iu geen enkel land In de vakken die guloceird worden moesten iialuuri fk Iccretoelei zijn n dantby enkele andere met het ojg op den vooruiigaiig der wetenschap Itij de 1 1 raadsl igiiiifi n ovi r het fmcndemeut Kappeyne c s art 32o iilieiiiU Uin te Amstc rd imj stelde do hier Jodtfroi de Vcjlgi ude reilactie voor Aan de gemeente Amsterdiim wordt toegestjian het athenaeum illustre tot universiteit in te riclilcn mits deze voldoe uaii al de eisclien bij de wel ten opzichte van den omvang van het oudernys de promotien de exaain en de toelating daartoe voor de rijksuniversiteiten gesteld en bovendien de aanstelling der hoogleeraren aan onze bekrachtiging worde onderworpen Bij voldoening aan de genoemde eischen heeft deze universiteit ten aanzien van de door h iar te verleenen doctorale graden eii af te nemin examina gelijke rechten als de rijksuniversiteiten De voorstellers van het nieuwe art 32a namen de red ielic over van den heer Oodefrn Waarmede de commissie viin rappirteurs zich ook verklaarde te vereeuigeu terwijl zij hare eigen voorstellen omtrent dit onderwerp introk waarna deze door de heer Corver Hooft werden overgenomen De Maandag gehouden zitting was gchei l gewyd aan art 32 a om Amsterdam de rechten eener universiteit te geven en een nader amendement van den heer des Amorie van der Hoeven om athenaea in andere gemeenten een gelyk recht te geren Heden voortzetting By de tweede kamer is een wets ontwerp ingediend tot verhooging van verschillende posten derloopehde staatsbegrooling Voor het departement van binned Inndsche zitken De eerste bedraagt de aanzienlijk som va 1 millioen gulden ten einde tot krachtiger maatrejfelen ter bestrijding der longziekte dan tol dusver mogelijk aren over te gaan tot welk besluit eene vergadering Van districtsveeartsen gekomen i Wanneer het gelnkt door de voorgestelde maatregelei de longziekte spoedig te fnuiken dan mag men ah Zeker aannemen dat het verbod van in en doorvdW van vee naar Pniissen dat de belangen van zoo tèlon schaadt onmiddellijk daarna zal worden opgehtve Men heeft wel eens opgemerkt dat het toer hé die zich als soldaat bij het leger in Indië Willeft verbinden voordeelig zou zijn eerst nis vrijwiUigW in Nederland dienst te nemen men ontving dan eeWt het handgeld voor Nederiand en daarna dat Voor Indië Van dat voordeeltje werd naar men ons zegt ook nog al eens gcbrnik gemaakt zelfc waren et die hun persoon zoo prijs wisten te houden dM zy alvorens zich als soldaat aan het ryk te vert den zich als nummerverwisseloar of plaatsvï rïanger lieten stellen en dos eerst hun loon als zoodanig diifa de premie van overgang tot vr jivilligen dienst aeiijdelijk het Indische handgeld ontvingen Voor zoovöel het rljk betreft is aan die yoóWeeligen handel thans éen eind gemaakt door eene b paling in een nieuw koninklijk besluit betrellfead de werving zoodat ingeval van overgang by het Indisch leger of van vervroegd ontsUg uit den diénft op verzoek een gedeelte der laatst ontvangen p W te zal worden terugbetaald en wel voor elk liog teh volle te volbrengen dienstjaar van de voor tH jaar toegestane premie De Memièn z jn voor ieder soldaat ook VOOr ml miu Ui 18fe e fe térbinteni 7IS bffeeff r n r gJMnenl toor e fcldaat f6ü éen korporaal 90 eAl onderoffi i r ƒ 180 Pe laAtste premie geniet ook dl kbsyoraal oi enderoM er milicitn die db vrijwilliger dienst neemt voor iederen adjipirant korporaal 85 voor ieder dsp onderotfieier f Mi van h t laatste wordt hem 80 uitbetaald lO opzynrüpl ratierekening gestort en fM voor aankoop van boeken en beooodigdheden bestemd de overige 5 scEil n mor werf kosten bestemd te zyn evenals 6 van de voor eea adspirant korporaal bestemde om daar deze 80 aU premie ontvangt Een nieuw geëngageerd soldaat ontvangt al premie 60 een tamboer of hoornbliiïer beneden de 18 jaar St de remiën voo reèngageinenten worden ten volle uitbetaald p Aanbrenggeld is bq aieuwe verbintenissen voor ééa boren de 18 jaar hoogstens ƒ 8 voor een beneddi de 18 jaar hoogstens 4 ülr Dofil Een koopman te Amsterdam had 16W pakken met manufaeturen gereed gemaakt die hy tegen 30 het stiik te koop nnonceetdfr In één dier pakketten zoo een boa gelegd worden voor 10 0 0 ofwel een huis ter k ize van den vinder j op ie twee laatste urs der Stuatdlötenj zou de bon vallen Tegen drzeu koopman is oimndddyk proces verbaal opgemaakt f H Uit deu omtrek van Zwolb srfiriift men t Is ook voor OU een hoogst iiioeilyke tyd Telkens naar de dykeu waar het wachtwoord is houdenl hondeul en die zeer veel geleileü hebben Als uu de storocu imiar niet meer opzetten t d bet hier wel gaan iii iar tegen aauhoudriid kolossideu afslag gedurende dogen tu weken is geen dyk liesfaud By de gewone uitbetaling der weekloonen aan de talrijke werklieden van de fabrieken der hetireu h Ënthoven k Co is Zati rdag ivond een collecte gehouden ten behwve vau de noodlijdenden door den wat rsnood Beu vry aanzit ulijk bedrig werd door de mannen van de Plettery voor hun behoeftige ind enoOtett geofferd Naar men verneemt is de zaak van H I Jut mcyn baisvrottW C Goedvolk door de raadkamer van het f erecfatsbof te s Graveuhage verwezen naar de opeaare tereohizitliiig De Antwerpso ie afderli ig van den Alg Belgi ohen Ouderwijzcrsl ulÜ heeft alle Ifóord èn ZnidNedrriundsche chrgvirs uiigi iio idigd mee te diiigen feoal een pry vr i ig welke zij h eft uitgeschreven Voor en Leisboik ten dieaste der hoogste khisse èeiier lagere clio d Aan den schryver van het bekroonde werk z il eeii prijs van 500 frs worden taegekeud l e jury zal Inter wonlen benoemd en Bekend gelnaakt Oj stuIcVen moeten voor 1 Maart 1877 worden fngezaiidcn anu het adres vau den heer K van Slype Foortatraat 74 te Berchem Men weet dat de bealnursleden der Hoagsohe vereeniging tol besohnniiing r in ditren tich tot onbezoldigde Hjksveldwnchters hebben laten aanstellen die aanstelliug heeft nu eeu gevolg waarop bij de aanvrage zeker met girekend i maar Waarop in een brief uit do Hofsbid ili de Jrxi Ct de aandacht gevestigd wordt tlit ui d it e thans de bevelen van iederen officier of hulpofficier van justitie hebbeniop te volgen Shl u nu zegt de ohr den inspecteur ♦ an het lager oiiderwys in Zuid Holland die ook lid van dut bestuur is voor ter inspectie koiueude op en dorp waar hel onderwijs slecht geregeld Is op llM oogenblik dat hij den burgemeester eene krasse atra redikatie houdt gelast deze hem in z ne kwaliteit van hulpoflicier van justitie om eene los op deu dyk loopetide koe op te vangen en naar het sehilthok te brengen Of verbeeld u den ryks advoooat Del rst een rytujg in de Veenestraat nudravende om tf ooastateeren dat de koetsier harder don in deu gewqnen matigen draf rgdt I l de gp Cu geeft de heer V K V de volgende wenken ter beveiliging der gezondheid na oïerstroomingen iiku oaétdhuMnie hooge watfntaud die ons dasAjte met torg vervuld voor den verderfelijken ioWoed die hij uitoefent niet alleen door het verlies fai niensohbnIeveiM dat er doorgaans mede gepaard gaat mahr ook van bezittingen maakt het ten plicht ora zooveel wij vermogen de sohadelyke gevolgen die zulke vtoeden door ziekte joegen na zich te sleyen te voorkomen Dat na overstroomingen ziekten ontstaan is geoleken uit de bisehryvingen er van inde jaren 1621 l tl 1B56 1717 1727 1760 1771 1775 1826 1884 Zie Handb der opeob gezondheidsregeling Vtn dr AU Cohen dl I bl 376 l Als het Wdter binnen z jne oever teruggekeerd is vinden zy die hnnne woningen wegens den vloed ontvluohtteni een verzhinelirtg vlin aohtèrgebleven slyk de vochtige vloeren zijn Jikwijls losgerukt de fttren zyn doortrokken ran rooht Het vuil der stmafriiden is op de straat e in de huizen gesttawd het wWter heeft zich met het ruil uit de eeereetpatteh vermeAgd het drinkwater dot nog langen tijd na deu vloed deu smaak van bet rivierwater behoudt is er door bedorven Het is dus zaak terstond nadat het water genoegzaam gevallen ia uit eigen beweging oo te handelen aU waartoe men in Frankryk verplicht wordt rMea pompe lus ondergeloopen kcMers oAOliddelyk uit verWy dere zorgvuldig den slijkerige licht in verrotting overgaanden modder en verrange dien door droog zand de keldfrhiiken moeten voortdurend open staan Al wat gettikvloers is moet men herhaaldelijk boenen met chloorwater en daarna met zaagsel bestrooien Mes Moke soader ophouden en late de lucht steeds door openslaande deuren en vensters binnentreden Bedsteden mogen niet gebruikt worden indien ze niet goed droog zyn Het beddestroo moet zoo dikwyls mogelyk vernieuwd eu de bedden moeten dagelyks geluebt worden De liewoners vau zulke huizeu behooren de bovenverdiepingen te bowoiiett too laag de benedenverdieping nog sporen van vdctt Vertoont Zij die hiertoe niet in de gelegenheid zijn moefeu trachten eW ders onder dak te komen voor behoeftigen behooren gemeenteOJT amlbestiiren te zorgen Van bet bedorven driukmtsr Aag vooreerst niet gedronken worden uit ver van de overstroomde gedeelten der gemeente gelegen putten moet men zich goed drinkwater verschaiffen Aan een Haagwhen Brief aan het ülreckti Dagblad outleeueu wij het vozende Hoe zoudt gij en ik Zyn Indien ons gaausoh bestaan Ons weusefaen willen streven alles sieh Had opgelost in t ne woord gebrek Een pleidooi voor onze ramjnalige landgcnooten boor k den lexer al ggeu en k xie reeds het aoar wrevelig gebaar waarmede hji myn schrijven ter zijde legt Doch vergeef mij lezer ik twyfel volstrekt niet aan uw meBScblievende mildheid ik houd iny overtnigd dat geen opwekking bij n ooodig is om te doen wegsohenken al wat gy missen kunt de feiten ziju welsprekender dan t best pleidooi en dus zeker oneindig welsprekender dan ik zou kunnen zijn Moor k wilde u toch herinneren ia t wel noodig aan de rampen waorineA ons arntvnderland overvallen wordt omdat zij mijn veront obuldigiug moeten zijn voor dit schrijven over zoo oubetteken4e voorvuUeii dat t mij van gevoelloosheid zon kunnen doen verdenken uu k te midden vun zooveel rouw en smart aandacht komt vragen voor alledaagsche gebeurtenissen Ik wilde toch zoo gaarne myn aandeel leveren tot hulp in de ellende fntusschen Wst wezen zou indien ik r genoeg was Om al wat arm is ryk te mkken zie Dit laat ik daar maar He bea tAé rijk grtioeg ea t Mi fabh moet immers ieder helpen uoar zyn vermogen F Danrom greep k naar myn kapitaal en myn pen en zette my neder tot het afknippen fan een coupon een Hangscben brief 6m dien te zenden aan de redactie van dit Dagblad met vriendelijk verzoek om het honorarinra daarvoor stillekens te werpen in de bus zoodat wij redactie en schryver dan verdeSr dadelijk zouden vergeten dat er ooit een brief dd 17 Maart geplaatst was en alleen het fonds een penningske r ker zou geworden Ik weet wel t is niet veel maar de pSpièrkunsteuaar op de kermis zegt immers na zijn Êngelsoh zout te hebbeu vertoond Als iedereen wat geeft dan heb ik ook wat Zoo docht ik ook en ids alleu dat vooibeeld volgen kan er heel wat byeen komra Deuk u by V eens dat onze opera artisten dat m e Ariiaud dis onlangs een geschenk ter waarde van 400 I 500 ontving zieh aaneen loten om tesïmen een groot koncert te geven als bewys van sympathie voor t land waar zy een jaar lang met zooveel stlcces moreel en financieel optraden en als een bewys van dankbaarheid tevetfc voor t geen g voor hunne niiumd t du midi hebben byeengebfacbt Denk u daarbij dou eens d directie van het gebouw voor K en W gratis de zoal afstaande die nu toch bijna eiken avond ledig staat van den directeur der opera kan men dat niet vergen daar t voor hem door opoffering van een speelavond gelyk zou staan met een gift van eenige honderden guldens deJik u verder dan eens alle hnurkoetsiers de vrachten voor vervoer naar dat concert stortende in de groote kas Denk u al verder de dierenbeschcrmere o ii offerende wat zy nu over hebben voor gratis muilbandeii ten behoeVë vad schodierige armlastige honden Voorts de houderden guldens die worden wega cnorpen san t zoeken naar de ideale bons in fabelachtig goedkoops pakketten waarin men niets vindt als fabelachtig slechte sigaren I I CEBOBEN 18 Mi rt Willem Ailrfuii ouaen W laif koea ca A vsu der Klis Msrh W nsbJA Josiss ouders L vu Wankom eo M vtD de PsYoordt ld GsRirdui Jscobt s ouAirs J de Rotte en P de Mol ÉA iiniit MsriDde ooderi H Vn Muren ea L den Riet J rl ooders C D Botterop ea A Uazler 90 Gerard flean CoroeHa osdfra J Q JurfieDa eo A F Week OV i KIEl l v 18 VI sart M so der Hrungen 1 j M M aa yl 9 j I A H Looyaard I u i 20 A A Schouteu 4 m Voorspoedig bevallen vbb een ZoaÊk ENGELINA FBANCISCA WECK echtgenoote van J G j flEGENS Gotata 20 MiWrt 1876 Heden overleed onze lieve ANNA £ N GELINA ruim ééa jaar ond P VAM DSK WANT G CsoeM f Ö VAK nttt WANT Meizii aab Gouda 20 Maart 1876 Eemg ketiniêffimng 1 X Dankbetuiging san de INGEZETiJNBN v b Souda root de hulpvaardigheid die zij ia den dreigenden Baa4 aan ons betvMen hebben Dit dank laarheid worden zg nitgenoodigd tolt bijwoning tan da aanstaande Stolwgksche Kermis Eemob SroLWiiKtu De oildeVgeteekendeB hebben de eer is berigtsn dat van af heden hunne affaire ge ipend i tot het leveren en maken van SOM EJT lIJITir en wat verder tot dit vak behoort tevens zicb in UEds gonst aanbevelende tot het mftkeV van COSTUMES MANTELS ena GEZ VAN DANT2IÖ Dobbele banrt bij de Oo thuven te GOUD A UooghcemiTifldscbap KijHt De VERKIEZINGEN van Hoofdiogelandeij en Hoofdingeland PlaatsvervaDgsrBEiiIhmpkraéf hebben den 6 APüIL aanstaande WOONBBtS fieDBi Uit de HAND te KOOP een sedart 8 jaw nieuw gebonwd HUIiJ z nde Onder en Bovenwoning met vrijen opgang Staande op een der fraaiste punten der Stad met riant uitsicht en iTmlmi TÖIN alle kamers behangen m gestukadoord verder met kelder keukJan pHii en al wat tot een goed ingericht huis behoort Franco te bevragen onder letter B b d n Uitgever der Goudsehe Courant Onder hetsEeifde adiev te HOtl 1 Boven en 2 Benedeiiw Hifi 0lP met vele gemakken fn fraai nitziüfal GEVRAAGD om terstond iudi itlf treden i een NOODHUI F Adres letter X barean deter Coarsnt il Openbare Verkoopift om Oontant Geld Van MEUBELEN en HUISRAAD te o i drecAt ten huize van den WelEdol Gestreng leer W Visschkb op VKUDAG 24 MA M 876 des voormiddags ten 9 ure Te bezigtigen 23 MAART van 10 tot4uff Informatiën ziJn te bekomen ten kantore V den Notaris A KLUIT te Moordrecril