Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1876

xm i l HJöag 24 iaartr ïC fsP itM ht A ui js J vYt GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblail ïoor Gouda en Omstreken Hcan geschi eden tot één uur dea namiddags Tan den dag der uitgave LIESBREUK en andere breuken beele ik zeker en grondig Prgs 15 Gulden F GRONE te Mant Wettphalen Openbare Vrijwillige Verkooping in ééue zitting op WOENSDAG den 29 MAART 1876 da voormiddags ten 10 ure in de herberg hei Zwaantje onder Ouderkerk aan den JJetel van een HÜIS en een perceel BOUWLAND aldaar bjj billetten breeder omschreven Te aanvaarden het bouwland terstond B het huis den 1 MEI 1876 terwgl de kooppenningen moeten Voldaan worden 15 Apnl 1876 Nadere informatiên zgn te bekomen tenKantore van den Notaris SPRUUT te Merkerk aan den IJteel ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten S fVaarschuwing Deze URBAi US PILLEN zgn door on in doosjes 37 Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrggbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wij waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloopte brengen Soctetelt ONS GENOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda TOONEELVOORSTELLING der Rederökerskamer Ebksg£zindhkio te Moordrecht ten Tooideele der Noodlijdenden der Watersnood op ZONDAG 26 MAART 1876 des avonda ten 7 nren Entree Toor HH Led n 0 60 per persoon Niet Leden 0 99 NederlaBdsch Protestanteobond Afdeellns Gouda en Omstreken IIITEKGËWONE VERGADERING met DAMES in het Locaal Nirr en Verhaak op de Oostharen alhier op DONDERDAG 23 MAART 1876 des avonds te 7 nre precies Spieker Ds W de MEUIER te Wormeneer Onderwerp De nationale Sgnode te Dordrecht gehouden in 1618 en 1619 Vrge Toegang voor de Leden met tweehuis Üntrée voor Niet Leden 0 50 per persoon Nog wordt aan de Leden bericht dat Ds A 6 VAN HAMEL te RotUrdam licb voorstelt in de volgende maand een debat te leiden alleen toegankelgk voor Heeren en Dames Leden Namens bet Bestnor Cs THIM SicanABis CHIBD EQIJ I DBIfTMT Dubbele Buurt GOUDA Terwittigt dat hij een NIïftlWE VINDING heeft om in de meeitc gevallen de hevigste Kiespijn te verwgderea zonder de Tand of Kies te trekken Verder gaat hij voort met het INZETTEN van KUHSnANDËN EN GEBIHEN volgens de laatste Methodes op Goad Zilver Caoutchouc en ZÜIGTANDEN asonder haken of veeren welke op betziekel jksteTandvleesch geplaatst worden zonder het uitnemen der onde wortels ia onnoodig daar hg vereerd wordt met het algemeen vertrouwen der Geneesheeren alhier n elders Een Nommerverwissclaar van deze ligtlng 1876 Adres bet Bureau de er Courant Men vraagt tegen Mei eene Fatsoenigke DIGi STBODE die goed kan Eooken in een Klein Geón Adres bj den Uitgever dezer Courant FABRIJKZAAK TE KOOP Door ziekte te KOOP eene in werking zgnde FABRUK van Aardewerk Potten Pannen Bnisen Filters enz enz van kleinen omvang met goed WOONHUIS en TUIN ARBEIDERSWONINGEN INVENTARIS enz enz vf acn Dorp in Noosd Bhabant in de onmidddgke nabgheid van Breda aangenaun gelegen aan een Spoorwegstation en haven Tebevragen met franto brieven onder letter M bg D ESGUSRROIS Co Bloemmarkt AmÊtfrdtttn Opruiming van MANUFACTUREN van af IIAAI DAG 20 MAART en de overige DAGEN dezer WEEK bij Gebr DE RAADT WESTHAVEN m stei2 Id a m sci3 ei UEEÜBSTOSEm EN WMOOFESIJ AGENTEN voor GOUDA en OMSTREKEN SLOTEMAKER Co Mineraalwater Fabriek West Haven B No 19fl DE QUL A LAROCHE van KBAEPELIRfV en HOLIH Apothekers te Zeist is het volkomengte aller Kina bereidingen van een aangenamen smaak baar doeltreffende eigenschappen zgn algemeen door HH Geneeskundigen erkend tegen algeineene zwatle zoowel bg kmderen als Volwa enen gebrek aan eetttut tlecMe tpijêverUring zenuwziekleea vele barer gevolgen als hoofdpyu aangezichtspgu enz in bet tgdperk der lieriiteUing na zwart ziekte of kraambed koorts en bare gevolgen enz In de Geneeekundige Courant van 20 Sept 74 wordt deze bereiding ten zeerste door de Redactie aan HH Medici aanbevolen ab ook de UZEKHOUDENDS gUINA LAROCHE tegen chloroeü of hleekztuht teringachtigheid groote zwakte bloedigebrek kwalen van crilücAen leeftijd enz Prgs per flacon ƒ 1 90 bg de volgende H H Apothekers Gouda C THIM Gratenhftge J VISSER Zn Leiden 3 GARBER Rotterdam Wed F V d VLIET k Zn Woerden H W BAELDE Verder in de meeste Apotheken te bekomen Kt KSTTAKI EK m GEBITTEN worden vervaardigd naar de Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot 3 nr t spreken of schriftelgk te ontbieden bg den Heer A W van WEKKUOOVëN Kleiweg E 104 te Gouda Adres ie Amtterdam Keizersgracht bg de Regnliersgracbt 671 J J TE I JLS Mecanlclen Amcricaln Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd ia dat zg aan all vereisehten voldoen Openbare Verkoopingf oi DINGSDAG 28 MAART 1876 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal voor verkoopingen aan de Peperstraat wgk K Nr 237 te Gotula van Eene aanzienlgke partg 6ESATINEERD en ONGESATINEERD BEHANGSELPAPIER RANDEN 60RDLJNPAPIEB en SCHOORSTEENSTUKKEN Verdereene partg MANUFACTUREN eenige MEUBELEN en HUISRAAD GANGLANTAARNS en KROONEN en 140 GRAANZAKKËN Daags te voreh des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur te zien Openbare Verkoopingf op elf elf ure in de Vt vw te Gouda van 1 een WINKEL en WOONHUIS aan de Turfmarkt wgk H n 161 te Gouda dienende als BANKETBAKKERIJ en ook zeer geschikt voor BROODBAKKERIJ of andere atFaires bevattende bet buis onderscheidene Kamers en grooten TUIN daarachter Te aanvaarden 20 Apnl e k of vroeger 2 een ruim sterk WOONHUIS met BLEEKVELD en SCHUURTJE aan de Vgverstraat wgk F n 120 te Gouda Verhuurd bg de week ad 2 20 Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Gouda n nlt Drik iM A riikMA NB Het vroeger mede aaugekondisde perceel aan de Ni iuwe Havkn wordt NIET geveild 11 r Pe nttgare dezer Coanmt geschiedt ZONDAQ WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad Ksicbiedt de uitgave in den i ond vm DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prge per drie maAoden ia 1 75 franco per post 2 Ik t 1 De insencUng van advertentuéi De Commissie te Gouda maakt be kend dat sU aanstaanden Maandag den STaten Maart 1876 aich aan de wooin gen der ingeseteoen aal vervoegen om celd in te nmelon tot leniging der Tampen door dm watersnood la oat aad ontstaan Zii rekent daarbU op den w ldadig b td in barer vandergëlUke rampm tietnrljd gebleven stadgenooten § kt é A ra Smmofütimmnfn im Voorzitter W J FoRTUiJN DaoooLicgvEa Wii Viet VbortiUer Ml S FaAHfora SfSt Secrttari t P ViiiULï PenntngmeeOtf i k BUUT 6 J 8tbi Zijnkk S 1 DllOO M BKVI R FOETOIW I Paoos Hoo BiiDirt A J BifjiieNtAE j A VAN Bkkot DoRn MiD J J N SCHKLMMA t O PaiNCK A Suns i A K VAN BBB GAanm C j ji ML P N KoiiUANs t 1 Rfh W J Foiiruu Dbooolmvïe Jr 5 hw fc N VAN BUPRKN M l i U Al tl W C HoOOBNOJlilW t P GOEBÏWAIOBII i Mr P J Snbl BUITENLAND ilnilenlautiscli Overzicht l0 igQli 4e Pruiiache republikeiiirn telear eateld in huu verwachting dat spoedig het prefeotenpersaucel lou emiv rd wbnten sn Oen auderen kaut Ujo t z er ver den aieatren miniiiter v n onderirga tevredea U t olericnlen danniiiD gFn roepen wraak over de atout Kibetd d 8 heeren WaiWiiigton H i Toen dne namelgk ZHterdog en aantal laeraren 4 P iudiëutie ontving heeft hq in een toespraak te f kennen jf veu dat hij vrqheid vau ouder ijs nood infcehik achtte uioar vaat healoteo waa het reoht van graden te verleenan aan den Staat te hergeven I e 1 Blitittter verzocht aan dese rerklariog de grootat mo fii ke openbaarheid tè geren e i 11 titu men cegt hiwft d ininister van binnenfatiidache t zaken mitider ho ifdbreken over de atubtcnareu die hy wil ontalnim dan wel over de keuze hnniier op volgers Men wacht met ongeduld op de bealuitcn der regeeriag Nadat het bjvenstaaude reed was geaohrcven ont Imagen wij het bericht dat het regeeringsblad einde lijk gesproken hee ÜM Jotrnsl officml ineldt dat de beweging in het perameel der prefecten 21 perao ea omvat Dertien prelheten worden verfangeu outslugeu of ter bcsohikkiaK geiteU onder hen komen voor de prefecten vau MwaeiUe Nimea Birdeaoi Xuulouae Orleiuia Epuial eii Toars Van de meuw benoemden i zereu oa l prefeoteu weder iu faaotie gntald beoevens twee vseÉinalige a mardigdea en eeu onderprefect De beat NadaiUac prefect vaa Rw wordt verplaatat naar Toara Ia da BiiMda gchuuden ügadcring der Khmer van Afgevaardigden iu frankrijk werd het bekeode auioeatievoor door Baapoil ter tafel gebracht doch voud ecu minder gnnatig onthaal I e Miniater nta Binaeiü Zakeo Bioafd verklaarde aenvoBdig dat de BegaMiaii kat voontei venaerpt maar de argentie MMwaaat omdat dergel aaugdegenhedeB dia de geiooederen in apaoiiiuc brengen dadel k UMWIea warden alked aiv 0 n oa ia de ufgentie mugenufnSl up nxiWrervwu lTiitdiuc ui v i dat de President gratie ui verleeueu aan hen die dat verdienen doch dat eene algemaene amueatie onmogelijk is Overigens is de politieke koriaon in Frankrqk voor het oogenUik kalm eu dit lal aog toenemen wanneer iu het begin van April de Kamers op reoea gaan voor de zittingen der Aigemeene Raden waarvan vele afgevaardigden en senatoren deel uitmaken De hoop der mserderfaeid van den Pruisischen Landdag dat de derde lezing van de Staatsbegrootiog vlotter on aAoopeadan de tweede is vervuld er wareu weinig amendementen ingediend en de ultnimontnneji hebben ach ievreden gesteld met de overtniging dat zij reeds acht dagen hebben loek gemaakt door onuutte aanvallen Ue derde lezing is iu ééue zitting afgeloopen Ten einde te genio t te komen aan den algemeenen wensch om de zitting van den Landdag zooveel doenlijk te bekorten heeft de regeering naar een medcdeeling der Hordi dUg Zeiiung het vopmemea opgevat OIO enkele wetsuutwerpeu wier indiening werd tegemoet gezieu met in behaudetiug te brengen Tot de bedoelde ontwerpen behoort ook de voordracht iener gemeentewet voor de plattelandsgemeenten Dezer dagan zal m de Spaansche Cortes de kwestie van de intrekking Iet aan de Baskisohe proWnoieu toegekende voorrechten fueros in discussie worden gebracht Zondag deed de Koning z jn intocht binnen Madrid aan het hoofd van 25 000 man troepcu De ontvangst waa schitterend ea de bevolking jaichte den Vorst met geestdrift toe Door het korps studen n werd hem een prachtige kroon aangeboden Bü gelegenheid van dezen intocht is aan de soldaten van het tegenwoordig leger dat woarschijnlgk tot op 100 000 man zal verminderd worden een jaar van hnn diensttijd kw t i scholden Bij de behandeling der titelwet heeft de Engelsohe minister Disraeli verklaard dat de kouingin zich in Engeland nooit andera noemen zou dan Koningin ran Grootbnttai p eu Ierland De oppositie heeft toen haar verzet gi staakt eu betreurde alleen en terecht dat deze verklaring niet eer was af Llcgd Algemeen vond inen het lohter wensohelgk een formule te vinden om ook de kolouiön in den titel te noemen Omtrent don val van het Italiaansoh Kabinet Miughetti verneemt men nader dit het ï viillon h ui eeiie zeer oiivoltallige vergadering wur 101 zijii r w isóe U sfs ait h éttst iW iaar ttiUi ADVERTENTIËN wordeng Uatst van 1 5 regeh it 50 € enten iedere regel meer 1 Centm GROOTE LETTSRS worden berekend naar plaataruimte Afeonderlëke Nommen VUF CSNTBN é emai je eigen vrienden ontbraken en waarin nien partijhoofden Lanza Sella Uicasoli enz aanweiig was Het is als een k i irtenhuis ineengezakt Hen acht het intusschcn van het hoogste beUag zelfe voor de regeeringspartjj ja voor geheel Itaiié dat een ministerie uit de liukcfzijde of wat men in Italië onder die benaming verstaat aan het roer komt al wars het slechts voor korten tijd In de rangen rair bet centrum hebben ite pogingen tot verzoening welke men misschien ten onrechte aan het ministerie toeschrijft eer geschaad dan gebaat Wel zijn de Toecan rs met eenige uitzonderiagen van het tooneel verdwenen of hebben de coalitie vertalen maar van het centrum heeft zij zooveel te grooter veiaterking oBivanjen Hier echter denkt men in het gebed aiet aan den dig vaa JliorgaB W eg met het Ministerie is de leu wat ook mofw ebenren alles is beter dau wat q thans hebbeu I Ouder de leebtai jde eindelijk heeracht grot muc Het kabinet heed medegedeeui nat net oinsKig gevraagd en verkregen heeft maar aan lal bigven tot de nieawe tttolarisKu benoemd zijn r if=atütaJi= a DUITSCHLAND Ben van Dnitachland s beste diditen is ia den nacht van 17 ep 18 Haart overleden Perdinand Freiligrath stierf te Cannstatt in Wartemberg aan de gevolgen van een hartkwaal Niet slechts werd Freiligrath wegens zijne schoone gedichten door het Duitaclie volk gevierd en geëerd maar vooral aedert 1867 was hij de lieveling der natie wegens den moed de volharding en innige warmte waarmede hij in de jaren 1848 en 1849 voor de vrijheid der Duitaehe natie stieetl Freiligrath werd 17e i Jaui 1810 in Detmold geboren n reeds als knaap openbaarden zich bij hem ondanks iijue weinig opwekkende omgeving een levendigheid van geest eneene buitengewone opmerkingagave dia van hem de schoonste verwachtingen deden koesteren Tot sjn ISds jaar bezocht Vu het gymnasium te Detmold es koos diatna de koopiuansloopUian waartoe hg sioh te SoMt iu Wcstfalea voorbereidde Al zgne vnje oogeiibUkken wgdde hij echter aoo eigen studie hoofdzakelijk van de Fr insche en Bngelsche tideu van geologie ea natuurkunde V n Soest begaf hij zich eenige jarca naar Amsterdam waar hg op een wisselkantoor werkzaam was eu nam daarna te Barmen eene betrekkiug aan welke hg echter reeds in 1839 veriiet tengavolt e van den buitengewouen bijval die zijne in M verschenen Otdltkte vonden en leefde tot 1 1 uitsluitend zich aan zgue studiën en zijne Hn i $ wgdende in de uabgheid van Keulen in Weimar of in Darmstadt u diobterroem was gevestigd en in 1842 tehonk Pruisen s koning hem een jaarlgkaeh inkomen Mij vestigde zich te St Croar waar hg met Ëiiutuuu 1 Geibel wieu dezelfde onderscheiding van dm kant des koninga te beurt gevallen was een onbezorgd gelukkig en dwepend leven leidde In 1844 openbaarde hg zich echter als een warm libeninl ecu vreeaelijke misdaad m die dogen baarde ouuetltuid veel opzien door zgn gedicht Glauhtn bcke ni ik en de daarvoor geplaatste inleiding waariu hij ijii overgang tot het liberalisme verklaarde en verbeunle vooral dour zgn vertrouwelgken omgang met Hoffin iin vou Pidlerslehen het kouiuklgke inkomen VVqniis igu liberalisme vervolgd begaf hij zich in 1846 iia ir awitserland waar hem door Duitschen iavipcd zolf