Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1876

fcati pHj f ootaagj werd en rerroigena in I 4C aaar lnl dljt vaar hjj ala correspondent op een handela £ intbor geplaatat wer3 De revolutie ran 184S begroette hij met twee gedichten Die Bevoliitim en JWnariÜAy an tooi de bearing liah ook naïr Dnitao aad orerpUnttek keerde hij naar zqa raderlaod teru en r t zich W $ ilk bü Doaaeldorf In een Mdicht tliU Todlat ém di tfètniat lag het pMHaar Ministerie eu opruiea tot gavapead Tenet en majesteilacheunis doch de jury sprak Jiem dea Sen October rrij Wegens qjne deelneming aaa de beweging we d b ia 1351 tgea de reactie wedtt het beatu S eA in nanden had ap nieaw rerrolgd en Tluctttie hq naar Sogelaad Baar leefde hij al directefer Tan het agentschap eener Zwitaersche Bank leer stil eu geheel rreemd aan de Duitsche en Pransche Tluchteliugettkolonie die aldaar Teel Tan zich deed aprekeu en Taak de regeering Tan t moederland een Merdreres Trees iuboeaemde Toen iu 1857 ique Bank failleerde kwam in Duitschland het denkbeeld tot rqpheid dm dicht door eene nationale gift in de gelegenheid te stellen zijn Terder leven geheel aan Eifne Mute te wijden de deelneming waa buitengewooD groot en in 1868 keerde Freiligrath naar Duitat tlaad terug en reatigde ziah te Canuatatt Sedert dien tijd werd hq op de handen gedragen door e Daitache aape die teniet trotach waa haren cenialen ra Tooral Trijheid en TaderlaudslieTenden dichter weder in haar midden te hebben en xijoe reeds aoo talrgke litterarische schatten Termeerderde bij met nog menig Mihoon gedicht In 1973 Terloor hg plotaeung ijjn loon welk Terlies hem eene ot Deeslgke woiiae iiotx het leed schreef hq aai 24sten ïe bniari 1874 dat t batsle jaar mq bracht dmkt mq iWaarder dan mqne Trienden in de Terte weten Toor t oogenblik is mque Mnie Tentomd Voor kodang eu of niet Toor altqd dit aioet ik in kalmte afwachten Lang zweeg z ne Mme en nog atedits aeer zelden Het sQ haar opgewekieu zang Tirf léeatdrifl en jeugdig Tuur hooren ett na ia zy Toor alt d Teratomd Freilignth wordt algemeen diep lietreurd en de beste troost aan zgn doodbed ia dat Vi een rijken schat sehoone liederen nalaat die TOor t grootste deel steeds populair zullen bliJTen BINNENLAND QOUDA SS Itaart 1S7 IKliadag aTohd trad in een Tergadering Tan het u rft t Algemeen ida spri krr op de heer M Gohea StoarL De spreker onderhield zyu publiek oTer den toeatand Tan land eu vulk Tan Amerika waar hij zooab nsea weet gemimeu tqd heeft Tertoefd Gewis waren tcUb diéser mededeeliagen Tan spreker aeer intateaaaat Tooral Toor heo die het Toor etoigra tnd door dea heer Cohen Staart oitgegeTen werk wet hadden gelexen 1 Volgou spr is er zeer Teel oTerdreTcua in de algemeen gehuldigde denkbeelden over Amerika en aar apr ondernnding te oordeelen saocht het wentehdqk heeten dat Teel Tan hen door ona werd recgenomen Hetia waar zeidespr menToegile aiq Teelal toe waar mgn oordeel over den Amerikaan Mo gnnstig luidt rgq hebt steeds in de beste ge nhfliappen Terkeert en dus is iw oordeel eenzijdig aa het ia waar ik heb de slechte gezelschappen niet opgeaodit maar toch mijn onderfinding ia oTcral waar ik rondzag gnnstig Met belaagatelling werd de bea Cohen Staart door kt pabüek geTolgd op aga bcadirqTingen xa be tikQowiagai Ia 4ezittisgderBotterdamache Arr Becbtbaak Tan J iBsdag jl is Teroordeeld J de H oud SS jaar wonende alhier zonder beroep besch Tan bedelarij JSadi IS dagen gerengenisstraf en opzending naar aan geaticht of werkhuis Orer 8 dagen uitspraak In de Torige maand was het juist 116 jaar geledendat de Krimpenerwaard is oTeratroorod en wel ge aehiedde toea de doorbraak op het ook thans meestbedreigde pant Men achrgft nit De Krimpenerwaard SO Maart Nadat het dqkleger den geheelen dag aan de Terzwaring van den dqk aas het Wiel bg Beigstoep gewerkt had schijnt het gcTaar Toorfaq De dijken honden zich oTeral goed Wel is a BOg al Teel afslag De Lek die reeds tot 110 cM beaedea noodpeil gereten was ia thans tot IM eM gedaald Ook de wind bigfl gunstig TOor den Tal Tan het water De Undliedea zullen b j b jread goed Tooruitzicht weer allen hun Tee binnen ea paar dagea te huis hebben Alpkea a d Bqn SO Maart Ook de sebeepTaart bags oaie plaats Tindt door den hoogen waterstand gnote belemmfnag Zoo liggen aan de Oonwealuis alhier een aantal schepen die door de slnitiiig Tan dcac atoas aiet Toder haooe leia kanoeo Toortaattea SeliooiaioTa l Ji4A ln ia al ato week werden te Ammentol ter aiarkt gebracht 31 winterzalmen wegende Tan 17 tot 38 halTe K O Prqs l S K G Taa 1 S5 tot l ï s De kocige sraterstaiid het storma tigewedernide buitengewone bedrnngheid ter TooiSiening in de geleden schade aan de dijken is oorzaak geweest dat ia de laatata Tier dagea der afgeloopen week ook door de drgfTÏaaeiiers niet genseht it s Hertogenboach SS Maüt De Tluehtelingen zqn thans allen gehuisvest in hunne Terplegiug en Terzoiging wordt op de meest voldoende wijze voorzien Hedea ochtend vertrok de Coramiasans des KoniBg TcigeieU Taa dea HooMingenieur na den Waterstaat per extra boot naar Alem Maren Kessel Lith en lithoyen ten einde de dgken op de nemen en middelen te beramen tot spoedig herstel Met de hetstaHing der hoofdtoegangeu naar deze stad wordt krachtig doorgewerkt zoonede aan den spoordjijk Tught a Bosdi Hedel die Termoedelgk nog dete week toot het algemeea Tokeer al worden opengeatdd Hoekaakeawaard SS Maart Tengerolge Tan den nog hoogea waterstand p de Oude Maas in het Spui en de Kil blgTcn wq TOor outersoheiden polders totnogtoe maar te TeigeeA op afloasiiig ran boezemwater waiAten In enkele molen ea sluispolden staan dan ocdc groote aitgcatneklhedeu Und geheel onder water borendien zon de thans beerschende windstilte aan de molenpolden toch elke nitmaling onraogelgk maken Al de onder water staande wictergewaasen kannen alt retloren besdiouwd warden Ook aan de weilaodea wordt door t water Teel sdiade toegebracht SchoonhoTen SS Maart nam 1 nar Heden ten ita uur teekent de peiltebaal 3 77 M boren A F Tal in de laatote SI aren O U M Arnhem i Maart Waterstand 1S 56 8üL Een weinig nietend mat Noordrviiid De toeatand der dqken is berredigend De passage Ungs de Teericade ea Oode Kraaa is kentaU SUten CtaneraaL Twbdb Kann Zitüo gen Taa SI ea SS Maait Ia de zitting van Dinsdag is aa disoastie het sabameadenMat vaa den heer Vaa der Hoeren terwCTpea Btet 4S tegea S4 steramen en het amendement Tan den heer Kappeyae gelijkstelling Tap het Amsterdarasohe athenaeum met de uuiTersiteiten aangenomen met 41 tegen 32 alemmen Ia de littiiw ma gbiarew hoeft ds regeering ua m ueuuaiug Tta ütKuag waar 8 iniKe was Tau athenaea dit gewijzigd iu Aiustenlimsch athciiai am Een ameudeuieut van deii heer T n dir Hoeven om het biginael van atbenaea in de wet U belioudeii verworpen met 43 teg i S3 alemmen De diaoussie ia aaageraogen orer art 83 rier facalteiteu en de daarop voorgettelde amendementen tot behoud der theologische bealteit Hedea Toortaettiug w aar mea Teroeeml heeft Z H de Koning ToorI Idópig reads een bedrag ran 10000 bewihikbaar geatdd TOOT de noodlijdenden hg de oventroomiugen Men schrgft uit Katwgk aan Zee Den 17den dezer is Termoedelgk Tan een verongelukt schip op het strand bezuiden Katwgk gevonden het deksel van eene scheeps instrumentkist aan den binnenkant gevoerd met zwart leder waarin enkele verroeste chirurgicale instrumenten en daaronder twee lancetten looTeel leesbaar gemerkt Mt £ LLI3 beneTens j r on een geelkoperen plaat met de aitgetneden letten OLBNANAT Bij onze TisaehenTloot welke wegens aanhoudende stormen en ruwe zee meer dan 14 dagen hoog op het strand heeft gelegen zgn nn alle zeelieden druk aan het werk om hunne vaartuigen in lee te brengen en af te gaan op de visscherg Daar b het Departement van Binnenbiadsebe Zaken eenige giften i jc ingekomen beatemd Toor de nocdigdendeu door den watersnood brengt de Minister in de SUuUt eoiiraml ter algemesne kennia dat tot het ontvangen dier giften meer bepaald Is aangewezen de algemeene Commissie voor de noodlgrlenden door de jongste oventroomiugen te Amsterdam van welke Commiatie de Burgemeester ran Amsterdam jhr mr C 1 A Den Trat president en de heer mr A Sillem secretaris is met oitnoodiging die giften niet aan zijn Departement maar tan die Commitaie te willen doen toekomen Door den gemeenteraad Ttn Arnhem is met algemeene stemmen tot de afschafBng Tan de kermis in beginsel besloten in dier Toege dat het Toorstel daartoe naar de oommistie Toor de Terordeningrn is Tertonden ten einde da Teroidening betreffende de jaarmarkten in Terbaod mat het Toontel te wgtigen Het denkbeeld om de kermis tot 1879 t bestendigen werd met IS tegea 4 stemmen Terworpen Bas Jarige knai e Oroot AiMMqJbi ft AM dagra het ouderlijke koia ia brand gftUwiv Kf moet dit gedaan kebbea op aanaponng Tal i Tader wien net om de reraekeringtaom t doen wta Pea knaap wat voor ti uK daad een nieawe btoek bdoofd De Tador k naar aea iiddt ia haohtenit genonen De atiir wijzeada op Jk taHooz Woefte door de jongtte dgkbreuk en oTcntroomingen ontstaan ea op de honderdeu landgenooten die in de diepste ellende Terkeeren zegt in eene aansporing tot leniging van het droevig lot ran too Tden Gewis zal da schooijfi gd wel idet tohterUgTea om offen te brengen voor die ongelukkigen Zg moet echter in haar livfdebetoon geleid worden Amtgenooten I doet dit eenparig Laat het bg deia ge geiiheid ook luisterrijk uitkomen dat de school liefde tot den naaate kweekt buit het bij dete gelegenheid ook weder op treffende wgze blgkea dat het geen doodk letter ts ala er in de onderwijswet geschreven staat dat het kind opgeleid wordt tot Chnstelijke deugd Bg gebeurteniaaen als deze kan er krachtig gewerkt worden op het gemoed der kleinen en helder in het licht gesteld worden hoe gelukkig het Und is waar niet uaiO belgdenia gevraagd woinlt zoodra het de hulp aan ougelukkigeu betreft maar de liefde alle medebroedera omvat De XSUüete FoUmUmug mddt dat dr Conrad Martin de gewezen Biaadiop van Paderbom daaer dagen uit Nederland naar Engrlaad it veitrakkea ouder da Tolgeade omttaBdighfobn s De Bistchop wat reedt voosneMeus het fcitteel Noabutg te Tfifaten toen hg door bu piMKeargaritraal ta Mtattricht naaieni den Nederlanéwhea Minister ran Joatitie werd gesommeerd biunen Tcertien dagen uit Nederland te Tertrekken Er werd aiM opgegeven om welke leden Mea zal eelrter aiet mutaaten met aan te nemen dat het gcschiedda op Terbngin der Pruisische Regeering eu wel tea geTolge der eicommnnieatie uitgesproken orer pastoor SehaBeld Hij ia orer Btjgie aaar Bngeland fMrakken om raa daar igji bettaor oTtr het hiadoif aderbom ongehinden te kunnen Toortiettea Men honde wel in het oog zegt de AT Jt O dat de XHuitcl FoUtieUr die dit zegt tan ultramoataaaseh Uad is ea wg inoetea keriiia tea dat 1 Jau jL het Uof Tan limbu ia opgebeTcu en er derhalve te Mavfieht geeu proo geurróal mrer is Aan het faierUnd wordt nit s Hertcigenboack geschreven De boot die op last des Koniugs gisteren naar de Maaadorpeu roer had levenamiddelea en de teutea meegenomen waaronder 8 roet koektoestdlen die waar daaraan behoefte waa werden achtergeUtea Zes kisten kleederen enx vanwege Z M zgn aangekomen De atoombarkaa ran Prius Hendrik is tot Terroer der benoodigdheden aangevraagd Te Oyea zgn 120 Tluehtelingen opgenomen iu het kasteel raa jhr Smita te Teeffelen 45 in het achoollokaal t Lithoyen 130 deels in S schepen deels bg particalieren alle huizen staan daar onder water te Lith 85 in de school en in de Oer Kerk boTendiea huizen er S33 in tenten Te Keaael zitten 8 persooen op den zolder der school te Maren in het Raadhais en op den zolder der sdiool 20 te Alem iu da school 26 en t Kngelen St in de school en het brsndspnithuis in de paatorie en ia de school tt Rosmalen 100 te Vught 30 ia f n noodtdiuar 6 in de pastorie en 8 in het klooMer Tas C7 dia te Berlicum hiin wontngen moesten verlaten zga St in de school geborgen Behalre dit aantal zün oreral nog onnoemelgk Telen bg prrticulieren gehuisTeat De oubruikbaarheid der wegen is groot waardoor het Terroer ran lereaamiddeïsn eaz bdeauaetd wordt De Nederlaadtdw mail ria Ntiidt n r itoomboot iTmia itr NtderUuèt heeft berichti U dtgbladea aangebracht tot IS Febr jL Mea OBtüeei daaraan nog het rolgende Dea eorreapondent schrgft tan de Sotr 0nrm4 i Bij het aan wal etappen werd reeda dadelgk da oagunstige indmk weggenomen die ik raaAtahiahad opgerat allerwege zag men sporen ran warktaambeid en Terbeteringtn De spoorweg was wel it waar nog niet geheel gereed tot aan dea Kntoa doeh men waa drak aan het werk De weiFerenwel aaar den Kntoa bariel mg weL In de aabgheid daarran werden wq opgewacht door des biroaakkommandant en door een rooziekkorpa dat ont tot den Knton begeleidde Onmiddelijk werden de kalemtt betrokken en nt een paar uren rutt werd tan da troepen het eten bezorgd dat door de torg ran andere Kntonbewonen van het 3e bat was gereed gemaakt Ook aan de officieren werd logiet aangewezen dat wel niet too schitterend is tls de woningen in het gamitoea maar een militair liali ontWringen knniMn getrooitaa Het eesigewat niadar llfWinr btatoodihitrin 4at 4 gaedarewt r l t bezorgd worden De officiereu moohtea zieh t Sondagarondt dut den Sden dag in t beat fta han goed rerheogea Ogk wat de goedenn der minderen betrof liet dit reel te wenschen orer want reraoheidene kleediugtassohen waren opengesneden of opengebroken en geledigd Waar dit nu gebeurd is het j aan rd of aan de wal is n j onbekend maar dat het gebeurd is staat rast Wat h St kv4ti in den Knton betreft hiervan kan ik nog Veinfg zeggen de ijsfabriek lerert roldoende ijs en ten allen tijde kunnen wij ons er op een lekker glas water onthalen s Aronds hebben wij muziek en passeeren zoo aangeaaanmogelgk den avond Diatdag bezocht ik eenige rrieoden op Kotta Alam De weg er heen wat zetr langenaaa Bea patsen breed pad ran grint bracht mij door een weelderig groen op oogereer i a tand ran Kotta Badja by de Atchin ririer waar ik door een zeer goed ingerichte veerpont werd overgebracht naar de Biviernenting en na fan daar rechts afslaande nog 5 miBOten gdoopen te hebben bereikte ik Kotta Alam eene zeer mooije benting met flinke khipperstammen gepelissadeerd Het inwendige was zeer netjes overal zag men dat bier de handen waren aan het werk geslagen Uit Middelburg wordt gemeld dat door de Irma ▼ an Zeijlen en Decker aldaar eene circulaire is gericht lot hare inede iuxtteteneu iu ZM Uiid waarin zg van baar voornemen kennis geeft tot oprichting van een ttMmvaart tasseben Middelburg en Java aanvankelijk met een ijzereu schroefstoontsohip ter grootte van ongeveer 2000 i 3000 tonnen met oompouod maehiuea geschikt om bü ongeveer 1000 üsleu loding SO possagien 1ste klaaae bth ilve troepen over Ie Toeren Daar genoemde firma uitzicht heeft ee geschikt vaartuig te kunnen aankoupen zou de zaak bg ▼ oldoende onOereteuning zeer spoedig in werking komen Het benoodigde kapitaal wordt bananul op 400 000 waarin de heeren van Zeilen en Decker die als directenren zouden optreden voor een aansirnlijk bedrag aandeel znikn nemen het zal warden Tcnltéld ia twintigste veertigste en tachtigste aandeelen Tot commissarissen zullen voor de eerste maal optredea h ledtn d r proviaaiale staten van üeeUnd i A A Fransen van de Potte te Goes en G S y a y r te Middelburg Door het Friesoh Genoottdkw tan gescMcd oudheid eu taKikiiiulf Ir Lsïlinuden is haas definitief besloten iit iSiJ sw leMnoustelliAg te aa Wi i l liliiB y I n in Frtes h mden ratte i lajl TOorlEhden bebaard aitji prol Wttr nOfhad i te XeeoT lacdl door y o fa brt a st dei o i i cotBpi j c tillÓ thi of betrekk H JI gewest ders De commissie ad IMVmws haar oordeel zoodanige tentaonstelliog uilvoeffNuir voorhuisden tig het verin tijn jMeis stellen 3o een som an mindere ophet dekken e ing i De idratfen tuboegen Oenoatschsp in rrickea de At ea tot ilea I jpfe bebulifrijke dali van de rivieren 3oet tien dato ktft gevaar voor nieuw oagelaEken roor het oqggnblik Ceweken is alletlL de reraorgin rap de ongelukki i ié door het jioodluC zijn getroftn blüfl ons Over njiia vloeit d liefüj ighipid maarT t is er ook je kentlUen Zl A S Prt jaat lt7S waa voor de KUn eaiemar tt SleUemJe Jtwufe ie Amslenl m een aw Ug jaar daar zg van de onroldoeiidt looatitaiUui faii het Qudemannenhuit aar htt nieaw g A a i l i werd orM e JliRcht Iu bUr jaarvetilag aan den Koning spreekt de commissie dë hoop vit dat daardoor vele der bezwaren die vroeger aaa de ontwikkeling de Academie ia dea weg stonden hiermede zullen zijn ver I Tallen en zij ia het niei we gebouw een nienw tijdvak Ttii bloei roor het kunstonderwijs tal zieti aanbreken De commissie wil echter niet ontveinzen dat ook andere oorzaken onafbaiikelgk van de looalit it het idcgtr onderwijs in de kust dat door de oprichting van deze academie is bedoeld beletten al die vruchten tf te werpen welke de oommissie zieh daarvsu had Toorgesteïd De oommissie heeft hier het oog op het gemis tan degelijk en grondig onderwgs in het teekenen Zonder goede teekenseholen waar rolgens ten juiste methode ernstig en deugdelgk onderwgs wordt gegeren zu len de kweekelingen bg hun opWmilig tan da Academie in den regel nooit den gnad Tan ontwikkeling kunnen bereikt hebben welke tot een miohtbaar rolgen ran het hooger onderwijs ia de kast vereiicht wordt De rerbetaring ea de regeling ran het dementaii en middelbaar teekeoooderwijs beachouwtde ooramiasie dan ook als een dringende bdioofte en zij uit den wentoh dat Begering en Oemeentebettnor weldra dat belaag met en ernst ter hand mogen nemen opdat daardoor ook het tooaer onderwijs aan zgn bestemming kunne beantwoorden Wat den gang raa zaken in 1875 betreft rermeldt hetVersUg verder dat aan de zeren toelatings exameas dit jaar gehouden door 21 oandidaten werd deelgenomen waarvan 18 weiden toegeUten De pleistergalerij werd aanmerkelijk uitgebreid en verbeterd ook de boekverzameling wesd door aankodp van nieuwe ea oude werken vermeerderd De n euwe cunus werd op den 13n October geopend en dank zg de betere localiteit kon voor het toenemend aantal vrouwelgke éléves een doelmatig afzonderlijk atelier worden ingericht en kondea sommige theuretisohe lessen aan haar a onderlijk wordeu gegeven Het getal leeriiugen bedroeg bjj het bwin des jaan 45 bij het einde van den cursus 31 Juli 48 Van de 19 leerlingen die de Academie bij het eiode ran deu voorige cnnua verlieten hebbeu S Amsterdam met der woon verlaten terwgl sommige wegens ziekte andere wegens onvoldoenideu sauleg enkele ook om onbekende redenen of om geldelgke bezwaren niet terugkeerden De commissie blijft een verlaging van het leergeld tot S6 of hoogitcnt tot 40 zeer wenscbelijk achtea Moge over bet algemeen omtrent dea ijver der leeriiugen een gunstig getuigenis worden a elegd de opkomst bg de avaudklasse gedeeltelgk ten gevolge van de nog sleclt e t egangen tot het terrein van het gebouw liet te weuschea over terwijl ook vele faieriingen roortdarend het too noodig theoretisch onderwijs veizuimdeu Oaopbabare en niet te rerwijdenn inkt om gebleekt wordende linnen en katoüen goederen mede te itempelen en te leekenen £ en deel steenkoolteer wordt mtt eau deel benzol recdaad en 1 10 ded zwartsel er ouder geroerd Is de massa nog te dik dan Toegt men nog benzol toe Men stempelt of schrijft er mede op het linnen en laat het goed droogen Toen mija jongens ran tettien tot twintig jaar oud waren sprak oulaugs een boertje dat zich rijk geboerd had wisten ze i eer van alles af dan wat gelijk toen ze dertig jaar waren wilden ze wel MS Haar rag laisterea als ik wat te zeggen had vijf jaar later kwamen ze me telb om raad vragen en als e straks veertig jaar oud zjja zullen ze misschien wel willen toegeven dat la oude man nog aoo heel dom aia waa j j Te trijs it eene omweateiiag op til ereawelniet op politiek terrein doch op t tooneel In den goeden ouden tijd werden de toonedroontellingen op klaar lichten dag gegeven Langzamerhand kwam daar veranderiag in Men stond wat later op en ging wat later naar bed en daar het dinee ook niet meer te twaalf uren gebruikt werd bleven des namiddags de schouwburgen ledig Zij openden daarom s avonds Nu gaat het echter vaa kwaad tot erger De sohonwbargen die te 8 uren openden hebben dit aur al langzameihaod op 8 il 8 moeten verschuiven en t fatsoenlijke publiek komt cent te 9 ure eu t zeer fataoenlijk te half tien Voor de geplaagde schouwbur irecteuren lal er niets tndeis op zijn daa tot de wijze der raderen terug te keeren Nadat enkele daartoe reeda t roorbeeld hadden gegeren heeft de comedie Fren ise zijne deuren opengezet Toor eene eente roortlelling biJ dag die waarschgnljjk door anderen zal worden gerolgd De kleinriB toooetlen ook dis in t buitenland zullen nu rarg t roorbeeld geeft ook wel tot de gewoonte der vadereu in deze terugkeeren en zal het getegde dat er niets nieuws onder de zou is ook in dit optieht bewaarheid worden STAAT van brieren geadresseerd aan onbekenden reizonden tilt Gouda in de eerste helft der maand Februari 1876 die op schriftelijke sanrrage aan het Postkantoor te Gouda kunnen worden gereclameerd Mq Hareburg en J H Luiken te Amsterdam Wed Print S stuks te Arnhem j A Broekhuize te Batavia Snijden Mej Brenze en R de Baar te Rotterdam C van Triet te Schoonhoven Van het Hulpkaatoor te Gonderak Breder te s Grarenhage De Directeur ran het Postkantoor VAN KRUIJNE MARKTBERICHTEN Gouda SSMaart 76 Bg goeden omzet waren de prijzen hooger Poldertarwe Witta puike 9 60 10 Mindeig 8 75i 9 25 Boode puike lO i 11 Bomo puike 7 25 i 7 60 Mindere 6 76 i 7 S0 Voer 6 40 it 6 60 Gent puike 7 1 7 60 Mindere 6 i 6 76 Haver zware 4 75 1 6 60 Ligtc 3 80 k 4 60 De veemarkt met weinig aanroer de handel ia alle soorten traag retle rarkens ran 29 i SS oeuts rarkeus roor Londen vau 24 a 27 cents per half kilo magere varkeus vlug verkocht Aangevoerd 6 partijen kaas prgs f Ui f 80 Goeboter 1 50 i f 1 60 Weiboter 1 20 a 1 30 Kaotoogerecbt te Gouda Op de Tereehtzitting van 8 MAABT I87 qfn de navolgende peraonen reraordeeU M r P huisrr ran G C ran M en i H ieder tot eene geldboete van 1 60 of ieder een dag snbs gevangenisstraf wegens het te Gouda zonder schriftelijke toestemming van Buigemeeater en Wethouden werpen van vnilnis en afral ia het tot openbare dienst bestemde water D T d K Tot eene geldboete rsn l of subs gerangenisstraf ran een da wegens het spelen met geld op de straat alhier C 8 B 8 Tot eene geldboete ran 1 of subs gerangenisatraf ran een dsig wegens het op dea openbarea weg alhier lateo losloopen ran een hond tossehea 11 aur des aronds en 6 nor des morgens L V Tot eene geldboete ran 1 of subs gerangenisstraf Tan een dag wegens het alhier Liten losloopen ran een hond die ran gem halaband met denaam dea eigeuaan waa rooróen B A H Tot eene geldboete ras STof snbs gevaugenisstnf van een dag wegens het alhier altgeleider ran een met honden Spannen Toertoig niet gaan roor of naaat de honden £ T dj L Tot twee geldboeten elk ras t of tabt gerangenitstraf ran een dag roor elke boete rerbeordrerutriag ras het gebezigd ritchtoig de 16 üenren met berel tot nitlerering of betaling der getduttc waarde ad 60 en bij gebreke hierrto tot een dag tubs gerangenisstraf wegens het risscben in eens anden ris £water zonder roorzien te zijn lo Taa eene daartoe betrekkelijke acte of kostelooze vergunning en So van schriftelijk bewijs van den eigenaar of redithebbende op dat visehwater C M G K V H J L en F v d H Itjlertot Mott geldboete vaa B 60 oi ieder twee d a subs ceraagenisstraf wegens het maken vaa nachtelijk bareagenicht tot rentoring vaa de nut derinwonen alhier En allen in de katten dei noodt ioroiderbtar bü lijftdwaag BorgerllJke Stand Oouda GEBOREN I Jl Maart U k Waiaa Msanl aa siS J G KrmaiBs ea C H Kroelen Jt Trgatjs swhn I na Eyk ea E Verwstl OVERLEDEN I Maart F Pssselie 11 m M A E vta lsr Wiot I ai II N s Xiag w S C fsa ia Pool S BS J C faa Soeij kaïsvroa ua T i MeeoUad 3S j GEHUWD Si Maart B M Streefisad m N Roer Bnrgelifke Stand ran ondentaande Oemaenten raa 1 tot S3 Maart 187 r Moordr oht t GÈnORBN Arir ooden H Mes ea J Ltgrtwatnl Grietje ouders J StoppcleDburg ea R de Joof OVERLEDEN M Koenaiu 4 a ONUERTROOWD G ae k GEHUWD GsHK Oouderak GEBOREN 1 15 Maart Maria i4srs T Reseadsal ea N de BraiD OVERLEDEN 16 Maart N vat Vliet 8 18 D Verkom 3 SS A vaa Muiant kaisiiM taa i d a Held 77 j TT V ONDERTROUWD Gesatk t o i h t nseg GEHUWD Geu StolTryit GEBOREN 17 Msarl Aria tkaaan eajtrf A gseidl ea U Rijkurl OVERLEDEN Geeae ONUEHIHOUWD ig Maart B vaa Zgll en Verbarg GEHUWD 18 Maart N kfolwijk oial D Qaiat Haastrooht GEBOREN Geeae OVERLEIIENi 17 Maart L vaa dea Berg 9 SS E de Jooir t m SI O Kaplela 84 GEHUWD t Geeae i BeeuwUk GEBOREN Geeae OVERLEUEN I 16 Haart A M Bemcr 6 ak 17 A aD Dam 11 n H M Kuol S J 6 ak GEHUWD Oeene ONDERTROUWD 1 Verwolaa 87 j a W ZuWsan J8 j