Goudsche Courant, vrijdag 24 maart 1876

Zondag 26 ITaart 1876 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDlieblad voor Oonda en Omstreken Waddlnxvéefl ® 1SGB0SEN Leendfrt ouders J Loef en H Roibffge l odert onder P Boslopcr en I forlrljc AruoWu A Hoogendoorn i M is er Hendnka oudere L RipeoA 1 T t Mwit Johmliu oudere Alblu en G C SnellemD Jobaonet onder L Hofittde en L de Hun Jolwnn Wilhelmui udere J de Buer en J i u de Vliet Willem den R R dein ker en I v n dir Ilüe en JobinuM eadi n 3 Kmler ni f C lio Helen ouder P hooi en i Koolinet Adrwnu ouder A Vermey en M t n c der Hen 0VK 1 BDEN H A nn Eenweo Tm A wn den leo elldlJk 10 m C Slinger 17 m H Mulder m C im der Sturrej 88 j gch met E Olten D J Mohlede 12 ID ONDERTROl WD Oeene GEHIWD A Zvineiiburg met K l Viawr ADVERTEN TIEN Voorspoedig doch ontgdig bfiTallen vanI een dochtertje dat kort na de geboorte over jjMd mgne geliefde echtgenoote £ de Klebck J VAN Dl PUTTE j g Hoofdonderwijzer j Bevallen Tan een Zoon Mevrouw A M ft OELOFFS KoK 1 Vlünn gtn 21 Maart 1876 Voor de vele blykeu van deelneming Ritvangeu bg de geboorte en het overlijden Tan ons Kind betaigen wg onzen oprechten dank Ui o ï Dr H IJ8SEL db SCHEPPEE S H E ijssEL DK SCHEPPER Gouda 23 Maart 1876 Bussbmakbb liSbcietcIt 0 S GEVOEGEN Zaal KUNSTMIN te Gouda TOONEELVOORSTELUNG der Rederg kefskatnar EeysoEziNDHEiD Moordrecht ten voordeele der Noodlijdenden der Watersnood op ZONDAG 20 MAART 1876 des avonds ien 7 ureu PaOORAHHA Ol OP TK TOSBBN STUKKKTi tllrich van Daun Vrg bewerkt naar vau Lenneps Pleegzoon Tooueelspel io vier bedrgveii Het tweede be drgf zes jaar later Blgspel in 2 bedrgven Bntree voor HH Leden 0 60 per persoon Niet Leden 0 99 Plaatsen zgn te bespreken aan de Sociëteit Zaterdag ea Zondag van 10 tot 4 ure a 10 cente extra voor iedere plaats WOONHUIS GODOA Uit de HAND te KOOP jen sedert 2 jaar nieuw gebouwd HUId zgnde Onder en Bovenwoning met vrijen opgang staande op een der fraaiste punten der 8tad met riant uitzicht en flinken TUIN alle kamers behangen en gestukadoord verder met kelder keuken pomp en al wat tot een goed ingericht huis behoort Franco te bevragen ouder letter B bg den Uitgever der Goudêche Courant Onder hetzelfde adres te HUUR 1 Boven en 2 Benedcuwoiiingen met vela gemakke n en fraai oitzicht GOEDKOOPE HOZÏËKT voor PiANO SoiiO ÜUgavt Mn F KOK SM A te Franektr Hofleverancier vau H M de Koningin 644 WiciiTi Dichter uod Bauer oo verture 0 80 Alle nummers de2er Uitgave zgn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A B R I N K M 4 N u tiouih Opruiming van MANlIFACTIiEN van af 1IIAA DAG 20 JHAABT en de overige JDAG £ N dezer WEEK WESTHAVEN bij Gebr DE RAADT Dit is geen zoogeuaamd geheim middel het bestaat uit dmivensuiker en Zwitsenchctt honig met een aftreksel van mout oranje bloesem en fenkel Het werkt spoediger en is uk genamer in bet gebruik dan de andere middelen die tegen borstaandoeningen aangewend worden ais borstthee malz extract borst bonbons enz Deze borstsiroop werkt gene end M verzachtend bg keelpgn heescbheid hoest pgn in de borst kramphoest en kncfaboest De fleaeh met gebruiksaanwijzing 60 cents en 1 Zuiverste medicinale Levcrlraaii de L Senlng L ri borstkwalen kliergezwellen bleekzucht enz Het is alleen de onaangename smaak van de ft wone levertraaa die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat Daarom is het mgn streven geweest de fijnste levertraan lu den handel te brengen die een goeden smaak hMA daar ik de versche traan aanstonds filtreer op Sesschen tap en Incbt licht laat sluiten In elk magazelfs in de beste apotheken moet de levertraan ranzig woMen wanneer zg langMmerhand WBken en maanden lang van een vat afgetapt wordt In fiesscben van 30 en h i cents I l7 r l l it rtl ililil algemeene bekendheid dat gzer een onmisbaar bestand1 1 ACI liUïtl UUail jgg y g j i yf jjgj ijj geringe hoeveelheid voorhanden is zgn kwandsappigheid bleekzucht en klierziekten de natanrigke gevolgm Van alU zoogenaamde gzerpraeparaten is deze oplossing van gzer in levertraan de gescbikste Een eetlepel bevat 0 15 gram jjzer in een licht verteerbaren vorm De flacon kost 50 eente I fllF Bij ieder artikel Ia eena qltvoerige gabriiikBaanwijging Bovenstaande artikelen zgn te bekomen in de bekende depot voornameiyk te Gauda bg L Welter L Schenk en J O Zeldenrgk te Schoonhgven bg Wed Woltf en Zoon te Oudevattr bg F Jonker Idenbuig te Woerden bg N G van der Kaa y £ a in de aqd ie plaatsen in de bekende depote Emmerik H VÖM OIHBQRlf Gedur ende 20 Jaren b e ro fd Anath èrin Preparaleri vMi l r J G pap kfc llof J Ki £ irta 7 M drti kci rr van Ouaicur k t Wtenui Ilu ti rj tiB e Ut Ü Tot vulling van holle Tanden U er fct eo lidtzamcr en brtcr middd dab het 1 iiliil kjiii4Krru dht tt itwn tv t teer gemakket k en zuuiler pijtt lu deu hollen TatiJ kas pluiieu dat zicb dau aim dm Tffud eu bet Tuudvkcsch vastbccbt den l ttiiil voor vttrder bidcrfbtlioedt en de piju verdrijft Anatherin Mondwater in llieoi teften fl 1 75 en ft 1 20 if bet voortrrtfeHjkate middel tetcen rhuioaliMho tandpijn l ij Dtatekiog i cllcB ta a eareu van h t taiidvlecMè htrt twtt den UDWCzigeD tandttecn op en voorkoiat de uie e tonaiug daarvan maakt lotitaaode tanden wtder vaat door rrrtterlüiQg vao het tandvlecaeh van alle acbHdeltjke itoffen raiDi l g eft het den mond een aangename friaiche reuk terw l het deu oDaangenaraen reak weldra doet erdwijnpn Anatherin Tandpasta Diit middel geeft reinheid en fnwbbeid aan den adem en doent bovendien om it taoden vuu belder witten glaoa te deeo Terkrggen bun bederf te toorkoiuen en bet tand lt scb te teraterkeo Pnja 11 1 20 en 8U ceuts Plantaardig Tandpoeder N Het reinigt de tanden aoodanig dat door een dagriijksch gebruik met alleen de gaw oii ijk too Uitige tandateen vrrnudert maar ook bet glazuur der tanden aan beldefhcid au fijnheid toeneemt Pry per doos 80 cent mm tmr TantenborsteU volgana aanwijzing van Dr J G Popp kk Hof Tandaiti S M dea keiier tan Oostenrijk te Meent a Sanitary l ills voor Volwassenen fl 1 aor Kiudèr o HO Ceata § Vaar schuwing l mmwvmmhm algemeen bekend onder den naam van EnKelsobe Oal Slijm en MaagpiUen Zg hooden alle verrichtingen der voedipgs en afscheidingsorganen in behoorlgk evenwicht verzekeren opdie wgze den gebruiker GEZONl HElD KRACHT en LEVENSLUST totj m hoogen ouderdom Verkrijgbaar in doosjes i 25 en 40 cent t Gouda bg den Heer J C ZELDENRIJK J Droogist op de Markt Alle WUande mnatiksela vatr Auatherni Mondwater tyo llcen op do licbta g iut waardigheid van hft Publicuin hv rckeiid in bebUn iter Vfe scliade ten gevolge grbud of bi bbeu gi ht l gten werking tewreg gebracbl diiaroiD waursihaw ik hicmtfde bet geerde publicnm voor aankoop vbd Zulke aamaaks B 3 J C3 ror i G mU Urak in 4 Urtiiknn i k k Hof lBuduli en ultviuder der AoBthcnn Prepantea te Weenen T Tcrlirgfeii te Gouda bg L Ssbeok winleliei op de Huugairaat wijk A 123 te RoUerdam bg F £ van Santen Kolff apolh en A Schippeieijn C blaauwe porceleiiiwinkel te Hage bg J L V C Sunbilié apolh te Leyden bg Ë Noordgk te Utrecht hg F Alleiia iipoth te Amslerdaoi bgF vauWiiiddeiio b C ferkoophuii te Ouilewuter bg T J van reuuiin eh te Schüuiihoreii bg A VyulS De Commissie te Gtouda maakt bekend dat Eij asnstaandea lOaandag den 27 ten Maart 1876 zich aan de woningen der ingezetenen zal vervoegen om K ld in te zamelen tot leniging der rampen door den watersnood in ons land ontstaan Zy rekent daarbij op den weldadigheidszin haror van dergelijke rampen bevrijd gebleven stadgenooten Mr A A VAN BïttGiiN IJzenuooek Voorzitter W J FOETBUN DkOOüLDBVEE Vice Voorzitter N Faisfois Ssut Secretarie T P ViRDi ï Penningmeester J A Bemï J G f Steens Zijnen I J ÜUOOULEEVKR FoETUI N L l ljpüS HOOOEKUHÏ 1 A J BiKZKNAAE A VAN Ueeiit Uuetlakb J N yrHEI T MA G l llINCK A JSmiis A K V WHtHfctWiir H P N ÏCoKifvxs Mr W J l oiiiWJN Dkoogleevee Je N VAN Ul lMlfcN W C UoüH M yi F G0K1 K WA IJKH Mr P J b NEl BUIl iEMl IKSTI ni I ll WCTHOüDÈRSjvan Gouda brengen ter Mlgtmeem Li iinis dat met aanvang van Donderdag den SHu Maart a s elkeii Donderdag de rmiddag trii het gebouw Arti Lpgi gelegenheid zal bestaan oin ïiA koHeloot te doen inenten eu heriuentiMi Oomia den 25n Maart 1876 Burgemeester en Wethouders van Oooda De Secretaris De Burgemeester DeoooleeveeFoetdi m vaüBkbgksIJzendooen Afkondiging UKGEMlEaïER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat bü koninklijk Besluit van deuÏ9 ten Februarij 187 No 4 is goedgekeurd datten behoeve der gemeente Gouda schoolgeld op deMuziekschool zal worden geheveu tot een bedrag inhet Baadsbesluit vau den 18den Januarij 1876 uitgedrukt in te vorderen overeenkomstig de voorschriften der verordening vau gelijke dagteekeuing zijndede iuhoud van beide stuklïen als volgt Bé Baai der Gemeente Gouda Gelet op zgu bestuit om de vakken van onderwijsop de Stadi Muziukschool uit te breiden waartoe hetnoodig is het schoolgeld voor dat onderwijs te wijzigen Beiluil Het raadsbesluit van den 17 Jung l 56 in tetrekken en te vervangen door het volgende Artikel 1 Voor iederen leerling is jaarlgks verschuldigd Voor het onderwijs op de Piano ÏO Voor dat op eenig ander instrument B Voor dat in den Zang 3 Voor dat op de beide laatste afdeelingen te men 2 Art 2 Voor de betaling van cho o l g eldaga vrijgesteld Kinderen van onvermogende ingezeteuea en die welke door besturen van insteUiogen van weldadigheid worden verpleegd wanneer zij tot kct outvuugen van onderwgs in de mnziek geschiktheid hebben Art 3 De invordering geschiedt overecnkoaisUg de verordening op de iuvordenng van heden Geduan te Gondii ter openbare Kaadsvergadering van deu 18n Jauudrij lS7fi De Secretaris De Bargemeester DaOOOLEEVEE F0ETUUK VAN BbEOEN UzENDOOBN Verordening op de invorderii van schoolgeld op de StadsMuzieksohool Art 1 Het schoolgeld zal door de ouders of voogden der leerlingen aan den gemeente ontvanger bg vooruiiljetaliug worden voldaan in vier dricniiundelgksche terinijiien vcrschijncude op den eersten H erkd ig d r maaudeu Jaiiuarij April Jnlij eu October Art 2 Voor leerlingen die fa het midden van een kwartaal op de sch lol kom voor d nt vierendetl jiiars het volle schoolgeld verschuldigd terwijl het aan hen die ze tusscheutijds rerlateu niet wordt teruggegeven Art 3 Leerlingen voor wie het schoolgeld uiet i voldaan wordpn op de school niet toegelaten Gedaan t Gouda ter openbai K iadsvergadering viiu den 18 Januarij 187C De Secretaris De Burgemeester DbOOOLEEVEK FOETDIJN VAN BCEGEN IJzENDOOEN Ën is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 24 Maart 1876 De Secretaris De Burgemeester DluXKH KKVHR KoarnriK ieT vT T7i vnonim BUITEiNFLAND Bultciilaudsch Overzicht De Frausche minister van onderwijs Waddington heeft reeds een ontwerp ingediend om het vïrleenen van academische graden weder enkel van wege den Staat te doeu plaats hebben De uiterste partijen zgu niet tevreden met de eerste inuUitie onder de prefecten bgna al de nieuwbenoeniden zgn van het Imkeroentrum Dinsdag heeft de minister van Financien bg deu Seuaat eeu voorstel ingediend Waarbij de quaestie van den dubbelen standaard voorloopig wordt geregeld Volgens dit voorstel kan voortaan de aanmuuting van vgf frankstukken ceovoudig bij besluit worden beperkt of gestaiikt De discussie over deu dubbelen standaard wenscht hg tot de behandeling van het wetsvoorstel uitgesteld te zien Het voorstel werd naar eeue speciale oommissie van onderzoek verzonden De eenbeidsplannen der Unionisten vinden voortdurend minder bijval Zoo wordt iu een telegrafisch bericht medegedeeld dat een aantiJ republikeia sohe afgevaardigden in eeu bijzondere vergadering verklaard hebben dat er geen reden bestaat zich tot een fractie te vormen In de vergadering van de Union Bépublioaine is het mislukken der zaak geconstateerd In geheel Duitschland is Woensdag de 79e vcrjaaulag van Keizer Wjihelm I met grooten luister gevierd geen wonder als men let op deu hoogen leeftgd van den Keizer en r gn groote populariteit Het Engelsche Ugerhuis nam met 209 tegen 134 stemmen bg derde lezing na eene zeer levendige beraadslaging het wetsontwerp betreffeade den nieuwen titel der Koningin aan Xu Denemarken blgft de toestand stecd s dtzelfde Regecriiig en Kamermeerderheid staan vij iiulig tegenover elk uider en waiineer de laeitste al iels toegeeft dan geschiedt het gewoonlijk in een vorin die voor de Regeeriug geheel onaaiiuemclijk is zoo virklaarde dezer dagen de meerderheid in do Folkelhliig dat zg bereid was de aangevraagd gddeu voor het maken van nieuwe kanonnen goed te keuren wanneer de Minister hiervau een nfzouderlgk voorstel maakte N 1807 De commissie van de Eente Kamer heeft rapport uitgebracht over de defeusiewet de meerderheid v klaarde zich voor het oorspronkelijk ontwerp der Begeering terwijl de minderheid de voorwaarden door ih linkerzijde in da Tweede Kamer gesteld wilde aaunemeu Hoewel het nieuwe Italiaausohe kabinet nog i l n definitief is sanlengesteld wordt de volgende Igst bqu zeker geacht Depretis president en minister vt fiuancien Malegari bniteulandsohe zaken I icoten biuuenla idsche zaken Mancini justitie Zaaarddii openbare werken generaal Uezzaeapo oorlog Caf i pino openbaar onderwgs Men weet nog niet of de portefeuille van landbouw door Majaraaa en dW van marine door Brochetti zal Bangesomeu wprdeiL De president der Spaanache Cortes heeft k t adres van antwoord op de troonrede voorgeletea ea denKoning met den vre l gelukgeweusoht De Koniiigantwoordde dat hij alles aan het leger venchoUitélwas doch bet thans zijn griotsche taak werd dkwl vi ede voor het Spaansobe volk duurzaam en roordeAi lig te doen blijven Een deputatie bestaande uit 6000 personen is naar het paleis getrokken om cveueeua dea Koning gehikite wenscheu A In de Vereeuigde State worden telken s R nieuwe schurkergen ontdekt Thans ven eeae bende op het spoor die zich bezig hoiidt met h t vervaardigen van valsohe schukibrievtn van de Vereeuigde Staten en Valsche baukbUjetten Vier vsu de voornaamste venlachten tiju reeds gearreatetitl FRANKHUK De behandeling van het amuestie vaorstel trok 4fl t slgemeeue aandacht zoowel iu den Senaat Is iikaq l ivvluit J c c r7 S f rij door dames bjzet Duur inoesteuzg hun uieu fgierigheid boeten want vóór Victor Hugo kwam iadeu Senaat P rieu aan het woord en hield eeu Uogsspeech over de munteonventie na die voor hpt publiek tamelijk bittere pil kwam Hugo met i itu voorstel üj Het luidde aldus Art 1 Amnestie wordt jfr leend san allen die veroordeeld zgn wegens dadefti op de gebeurtenissen van Maart April en Mei 1871 betrekking hcbbeude De vervolgingen voor feiten met die gebeurtenissen ia verband staande zjjn en blgveu als uiet gedaan beschouwd 1 Art 2 Deze amnestie geheel en onverdeeld strek zich uit tot alle politieke en persdelicten zoowel al tot alle veroordeeliugen na de amnestie van 1870 wegens politieke misdrijven uitgesproken Het antwoord van Dufaure is oiis iu hoofdzaal reeds bekend De voorsteller verklaarde zich tot da delgke discussie bereid hetgeen naluurlg k niet noo ligwas daar de president na de urgeutverkbiriug helvoorstel naar de bureebi verwees die het hedeu is behandeling nemen 1 Het amnestie voorstel in de Kamer geheel 14 Jwirwozelfden vorm ingediend veroorzaakte daar meer o f a ewondeiiheid A Na de voorlezing door Baapail ontstond aaa i rechterzijde beweging De namen der ondertecki naais vroeg ecu der leden Het Pantheon op r de moordenaars riep Granier de Cassaguac dfjcjt hg bleef niet oubeautwoord Wanneer men totd j partij behoort die den 2u December in bet livsifc n riep moet men voor moordenaars toegeeflgk zg i n zei Périer oniniddillgk ouder de herhaalde t ji j chingeu der liukerzijde Bg deze liefelgkhedea hhtUn het echter en Raspail voldoeude aan de stem dif hem daartoe had uitgcnoodlgd deelde de niuuen ïa de oiiderteckenaars mede als Vincent Raspail Périn Barodet Clemenctau Lockrov L BhuMV Ordinaire Floquet Talaudier Germain Casse Vad uitJ Dauinas Raspail Jr Turiguy Duportal BuHeh t Greppo Prebault eu voegde de vooj stellt r ir by onder protesten va i de rechterzijde geheel Fniu p gk Na het bekende antwoord van Bicard vervolftje Raspail aldus Het land zwggt tegenover u nwar het oordeelt juist Het doet een be ros p op de amuwtis zelfs voor de bjosdoouers Gg predikt em ivid die deu berouwh bbeiiden vergeeft doch wci itTl zU dit te doen Zijt gij dan geen Christeiidi D h ul