Goudsche Courant, zondag 26 maart 1876

is een ondeugd de toorn het begin T n waanzin n g tgt wijle mauucn Wat ng vragen Slechts rade M eensgeiindhcid De vergiffenis is dë wil Tin het volk eu van God Men spreekt van de gruwelen der Coinmiwe W j hebben voor een deel dien betrcsrenswurdigen opstand bijgewoond Wg kennen daarvan de bedrijvers en dezen zitten niet te Noumea beweging reehts I onschuldigen die moedig jKbbea gestraden worden zwaarder gestraft dau d ïijimdeu die ous verraden hebben herhaalde beweging rechts Het zgu de Bonapurtisteu die Pargs hebben verbrand riep Ktspail Jr oudar heftige protesten van de rechterzijde waartaa toch geaa enkel lid opstond om xyo zaak tegenover de scherpe aanvallen der Kaspails t verdedigen In den Senaat was het amnestievoorstel onderteekend door Victor Hugo Peyrat Sohselcher Laurent Pichat üsquiros Scheurer Kestner eu FerrouUlat I T AL I £ De dagbladen houden zich bij uitsluiting bezig met de mioisterieele crisis De zaak heeft dau ouk een bqxonder gewicht wanneer men bedeukt dat dit kabinet ten val is gtibracht bijna op hetzelfde oageublik dat het een merkwaardig feit kan aaukaudigen waarnaar de natie sedert zestien jaar reikhalzend heeft nitgezien namelyk het tot stand brengen vau het evenwicht op de Staatsbegruotiag Ëii waarom Niet omdat men in de spoorwegzaak zoo hemelsbreed vau gevoelen verschilt want een groot deel van de Kamer der Afgevaardigden roornamelqk vau de linkerzijde il in beginsel róói de zaak en ware dit niet zoo Bien tou stellig gewacht hebben tot dit ouderwerp in behandeling kwam Is het om de gemaalbeliisting Maar wie weet niet dat de linkerzijde welke thaus geroepen wordt een ministerie te vormen geenszins gezind is eene belasting op te geven welker opbrengst de schatkist niet missen kan Het is veeleer eene onbestemde zucht naar verandering eene outevredenbeid zonder bepaalden grond Wel heeft het kabiuetUiughetti zich aan fouten schuldig gemaakt maar de wgze waarop de linkerzijde het aanviel wordt over het algemeen als niet ridderlijk afgekeurd daar ig een verbond heeft gesloten met eene purtij welke zq vroeger steeds veroordeelde De Romeiueche correspondent van de Tijmpt geeft het volgende verslag van de zitting der Kiuner op den ISden dezer Het Kabinet jjiiiitiriwlleerd door den heer Morana een voormalig hojf lofficier vau het leger thans igemaHCeEsfiiig g if zij n verfangen te kennen om geen votum Vaa vrrtrjuwen uit ta lokken over deze heffing een zaiver adiniuistratieven maatregel maar over het groote vraagstuk de overneming der uxionvegen door den Staat De heer Mingheiii stelde diuiom voor de interpellatie over de gemaalbekisting te honden na het debat over de spounvegeu Het wü daarop dat een kleine groep Toscaausche afgeTWpligden hg monde van den heer Fuccioui voorts me aanzienlijke fractie van het rechterceutruui onder UDToeriug van den heer Correnti ond minister en de versohillende groepen der linkeraijde ouder leiding Tan den heer Depretis zich vereenigden zoodat zich iSS leden tegen en 178 voor het verzoek van den ministerpresident verklaarden De heeren Depretis Correnti en Pucoioni ontvouwden beurtelings namens hunne respectieve fracliën met levendigheid hunne grieven tegeu het Kabinet De beide eerstgenoemden wezen voornamelijk op hetgeen zg noemden de algemeene ontevredenheid welke volgens den heer Depretis het nationaal be taan verontrustte De spreker der Tosaiansche disüdenten de heer Pucoioni heeft voornamelijk gesproken orer hetgeen zijne partij beschouwt als de adminiitratiere en sta thnishondkundige dwalingen van het Kabinet dat zeide hjj bij uitstek wil centraliseeren aan den Staat bevoegdheden geven welke hem niet oebehooren enz Tot drie malen toe beeft de heer Miiighetti het woord geroerd om zich te verdedigen Zooals gewoonigk maakte zijne sierlijke overtnigeude en welq Rkende taal diepen indmk Doch er bestond een Tast voornemen bij de Toscaansche afvalligen en bij de fractie van het rechterceutrum om te volharden met de linkengde op den weg welken zij sedert een twaalftal dagen hadden ingeslagen Al de scliakeeringen det oppositie bleven tot het einde toe onverbiddelijk Deze soort van politieke woede moet zeker ouderling voorkomen aan den onbevooroor deelde die de waarheid aauneemt der laatste woortlcn door den minister president uitgesproken Wij bteo na rost in het bianenland uitmuntende betrekkingen met de vreemde mogendheden en het herstel van het evenwicht op de Sliuitabegrooting Wij inllen zien wat gg aan dezen toeatand kunt toevoegen Langdurige toejnicbingeu volgden op die woorden uit de rijen der rechterzijde en van cenige der tribunes De heer Sella was in de zitting tegenwoordig doch schijnt het ondoenlijk geacht te hebben zich tegen den stroom te verzetten De heer Laiiza was niet aanwezig en de heer Peruzzi werd door den dood zijner moeder te Florence temggchoudeii Wat den heer Bioasoli betreft hij was gekomen om de Toscaansche dissidenten tot gematigder gevoeleni te stemmen doch tegenover hun harduekkigen tegenstand gaf hij zgne poging op eu keerde naar Floreuee terug zoodat hij bij de ontknoopiiig niet tegenwoordig was BINNENLAND GOUDA 25 Maart 1876 De last door de drukke scheepvaart aan het vérkeer in onze gemeente veroorzaakt is in de laatste dagpn weer zeer groot Het is uiet meer dan billgk dat bg de groote voonleelen die Gouda s burgrrg van de scheepvaart heeft ook de onvermijdelijke lasten zoo blijmoedig mogelijk worden gedragen maar niet minder billijk is het dat t gemeentebestuur tracht die laat zoo min mogelijk te doen drukken Eu of dit wel altijd het geval is wordt menigmaal door hen die voor een open brug staan te wachten betwijfeld Nog heden morgen waren we ooggetuigen vau een voorval dat naar onze bescheidene meeiiiug kon en dus moest voorkomen zijn Het drukke punt is natuurlijk bij die Geide bruggen aan het begin van Haveu en Gouwe die zooala vroeger werd gezegd nooit te gelijk open moesten zijn maur die dit bijna altijd ziju Van de Gouwe komen een aantal schepen juist op bet oogenblik dat de dienst in de beide Baoiiische kerken geëindigd was ongeveer half liegen De kleine brug wordt het eerst opengednaid voor een tamelijk breed schip de groote brtig volgde spoedig en de communicatie was alweör geheel af i 1 iten Iedereen liep naar de kleine brug want er is de een of andere traditie dat de brug na twee schepen doorgelaten te hebben dicht moet Maar wat gebeurt Het zooeven be loelde schip blijft in de sluis zitten het volgende schip verspert de kleine brug en niet dan nn zeer veel moeite gelukte het deze dicht te dr aien Een klein kwartier werd men daar opgehouden en als men nu eens naar een trein moest dau kwam men waarschijnlijk te laat Een groot aantal mensoheu gebruikten het schip dat in de sluis zit tut iiuidbrug iiiiuii dit zal tixsii wel als een gui t van dcii cliipner inoeteu worden beschouwd Ér wtswdidoir let trirn over dien List daar al zjo werd gehoord Zju dat oiiïeri f nu niet kunnen ermedeu w orden I Zou het ouiiio dijk zijn 0111 vast te houden lun een vioegere loizcsgiiig ten minste we ineeueu dat het eeue toezigging Maandag a st zal de oommissie voor den Watersnood in onze gemeente rondgaan aan de huizen tot inzameling der giften die de ingezetenen beschikbaar willen stellen voor onze ongelukkige landgeiiootcn Twijfel aan den goeden wil onzer stndgenooten bij deze collecte zou eene beleedigiug zgn die ze uiet hebbeu verdiend Meermalen toch toonden zij dat zij uiet alleen beureen hebben bevattende de vruohthunner zuinigheid werkzaamheid en overleg maar ook harten die hen dringen iets bij te dragen tot leniging van smart tot verzachting van rampen Ook Maandag zal dit opnieuw blijken De met aardsche goederen rijk bedeelde zul zijn bankbiljetten geven de minder bedeelde zijn centen maar beiden zullen ze welkom zijn even welkom daar zij beiden uit ééa bron vloeien uit een goed hart en beide tot éa doel worden gegeven tot tegemoetkoming in t ongeluk I Naar men ons mededeelt is door eeu stalhouder alhier 150 gevorderd van een paar Stolksche boeren die in geval vau doorbraak van den I kdijk alhier stalling voor hun vee zochten doch die daarvan bij de gelukkige voorkoming van dien ramp geen gebruik hadden gemaakt Uit Moordrecht sohiijft men ons Om in de eerste behoefte der noodlijdenden door het water iu NoordBra baiid te voorzien heeft een inschrijving alhier ruim 100 gulden opgebracht welke gelden aan de commissie ad hoc te s Hertogenbosch worden verstrekt De heer W de Mcijier trad Donderdag op in een vergMlering van de afdeeling Gouda en Omstreken van het Nederlandsch Prostestantenbond Tot ortderwerphad spreker gekozen Pe nationale Synode te Dordrecht gehouden in 1618 en 1619 Noilat hij eerst ons de gebeurtenissen herinnerde die danrnan voorafgingen zoodat ij on f in gcdochten geheel kouden verplaatsen in den tijd dat de synode plaats had schetste spreker ons de beelden der leden van de synode en wel op een wgze dat wg ken als t ware werkelijk voor ous zagen met hun gelaatsuitdrukkingen hun karakter hunne meer of minden innerlijke waarde Na de schets der leden Tolgde het ter synode behandelde waarna spr zijn gevoelen mededeelde over de synode over de twee daar tegenover elkander staande partgen eu hoewel beide partijen oagelgk hadden iu hunne beweringen drong spr er krachtig op aan dat wij die synode leden moesten besehouwea in t licht van huu tgd Spr s voordracht waarbg zoo nn en dan een geestige vergelijking werd gemaakt tusschen den tijd van toen en dien van tAant was zeker een waardig einde van de reeks opn onre vergaderingen van het Protestantenbond iin dit seizoen Openbare zeiden wij want er z d in de volgend maand nog een vergadering gehouden worden alleen Togr leden der afdeeling waarop de heer A O van Hand uit Hotterdam een debat lal inleiden In het hoofdkiesdistriet Eindhoven is op nieiw tot lid van de tweede kamer gekozen de heer mr A J H ran Baar met 881 ran de 904 oitgebrachte stemmen Namen wij in een vorig nonimer den weiisch over uit een ander bUd dat ook de jengd hier en daar niet achter zou blijven om iela bg te dragen tot leui giug van den watersnood de leerlingen van de openbare school te Oudewater brachten naar we vernemen dezer dagen reeds de som van 17 bijeen De ridderlijke Duitsche orde Balije van Utrecht heeft 5000 geschonken voor de noodlijdenden door overstrooming Men meldt uit De Kriinpenerwaard 24 Maart I aarde liek gestadig blijft vallen en er dus geen reden tot vrees meer bestaat is het dijkleger ontbonden eu zijn de Noordheemraden weder huiswaarts gekeerd Waarschijiilgk zullen de oijkposlen heden ook door dijkgraaf eu heemraden worden verlaten en de buitengewone rivierojrjrespondentie worden opgeheven Zoo het water nog een paar dageu bigft viiJlen en er eenige wind komt zullen de polderwatermoleiis eu de stoomgemalen hun werk kuuiien aanvangen In sommige polders ilie bij het bcgiu vau den hoogeu waterstand der ri icr nagenoeg op zomerpeil stonden beeft men UB 0 Uijul duimen water Schoonhoven 4 Maart Tg waterstand bedrsact neuen ó m m Yai m ae laauie iwee dagen 0 38 oM Arnhem 24 Maart nam 3 uur Waterstand i Deventer 24 Maart nam 5 uur SO ra De peilschaal teekent 6 44 M Sedert 3 ur n gevallen 1 cM W N W Arnhem 24 Maart s av 10 ure Walerhoogla 12 21 M Staten Generaal Twbïde Kaxe Zittingen van 23 en 24 Maart Art 33 van de wet tot regeling van het hooger onderwijs waarover Donderdag werd beraadslaagd luidt als volgt Elke der universiteiten bevat behoudens de bepaling van art 184 de navolgende faculteiten o de faculteit der rechtsgeleerdheid It geneeskunde H wis en natuurkunde rf letteren D iarop werd een amendement voorgesteld door da commissie van rapporteurs strekkende om het artikel ahlus te lezen Elke der universiteiten bevat de uaTolgeude Uiculteiten a delacultcit der godsdienstwetenschap r n rechtsgeleerdheid enz gelgk in het regeeringsartikel Op dit amendement werden twee sub amendementen voorgedragen een van den heer van Niuimen van Eemnes strekkende oin het woord godsdienstwetenschap te Ternnderen in godgeleerdheid een van den heer Saaymans Vader strekkende om het waord godsdienstwetenschap t doen verrangen door theologie of godgeleerdheid In de zjtting van gisteren is na discussie verworpen met 41 tegen 32 sleinmeu het amendement van de commissie vah rapporteurs tot opneming eeuer faculteit voor godsdieastneteiischapaandehoogeschoIcn Het amendement van den heer van Naamen lot opneming vnn de faculteit der godgeleerdheid ia daarentsgen aangenomen met 43 tegen 30 stemmen Maandag voortzetting Het jendingsfeest zal dit jaar worden gehouden Woensdag den 6den Juli te Velzen op het landgoed Beeknii cin eigendom van de familie Boreel tai Hoogilau len Het Tertiek ran H M de Koningin uit Cannes dat op Donderdag was bepaald is door ongesteldheid fin H if Toor onbepaaldeu tijd uitgesteld De tinigkomst van Z K H Prins Alexander wordt eerst tegen half Juni verwacht Het het oog op de verwoetting der akkers door den watersnood vraagt de redactie van de LandbouieCöuranl aan de algemeene commissie te AmstenUm bijdragen te doen toekomen om uitsluitend te dienen tot aankoop van hooizaad en pootaardappelen J C Uit Gorinchem schrgft men dd 22 MaartOm de meest mogelgke samenwerking te verkrijgen tnssdien de watersnood commissién te Rotterdam sHertogenbosch en Gorinchem onderling ziju heden van hier afgevaardigden uit de cominissien te Botterdam en Gorinchem naar Hertogenbosoh vertrokken ten einde met de commissie aldaar eene regeling totstand te brengen die ten doel heeft eeue gelijkmatige verddeliug der voor de noodigdeudeu ingekomen giften te verzekeren J e coramis i te Jorinchem heeft voorloopig hare Xurgen ook uitgestrekt tot Zuilicbem in afwachting van de Zojeieu bedoelde regeling Heden zijn derwaarts levensiiiidilelen kleeding en dekkings takken Terzonden terwijl de overige gemeenten gelijktijdig opnieuw zijn voorzien van de beide laatstgenoemde artikeleu De wertkriiig der comuiissii bepaalt zich alzoo op dit oogeublik over do giimeenteu Pouderoyen Brakel Heruijiien en Zuilicbem terwijl zij zich ook de gemeenten Kmpel de Gewandcn Alem Kessel Maren Lilh eu Lillioyeu heeft aaugctrokkeu werwuurts werden verzouden 1600 kilo rijst 75 i lo koffie 50 kilo stroop 60 kilo suiker 100 ktlo z jut XO pakken kaarsen 2 vaten x trolenni 6 stuks kazen I95V4 kilo spek 6 mud erwten 62 kilo gesmolten TCt 100 stuks dekens 220 kilo gort 160 kilo stokTÏsoh l f kilo moslird ÏVj kilo tabak en 177 kilo brood Het totaal der ingekomen gifleu bedraagt Op heden eene som vau 3122 26 Naar het Vaierlani verneemt zal de Commiasie voor de aelen eiamcns voor lager onderwijs in Zuid Holland dii vooijaar worden bijgestaan als di skniidigen door de teereii Brouwer U lyiden en van Kiet te Chsrlois voor de Neil taal Htrnub in Den Haag en van Heuinen te Donirecht voor het rekenen van Wijk te I iden en van der Burgh iu den Hiuig vuor geschiedenis van Everdingen te Delft eu ietliking Ie Sehcveningen voor de aardrijkskunde Dr K iiin te Schiedam en Koomans te Delft voor mituurkaauii v Dgk uit J eiden en Ludolph sit Botteitlam vujr p iedaguKiek I tudman en Kamcrbe k £ Eotterd iiu voor iskuude S niilt Craua iji Den Ha ig Toor tcekeufii Spreuger te Ha irtein voor gyuma atiik Slater Ie Rotti rdam voor de Eng Chatelain in Den Haag voor de Fr en Kumscheidt in Den Uaag voor de Ho igd taal Het examen in de handwerken Tan uut en smaak is opgedragt n aap mej van den Knde in den Haag bijgestaan door twee hoofdonderwijzeresaen van liizoiidi re scholen aldaar De oommissie zelve bestaat uit den iiis iecteur voorzitter en als leden de flchoolupzieiiers mr J J Bergsma mr S llannemn mr J J de Heus eu aU pbuitsverv Het Hoofdbestuur der HolUndeehe Maattekappij tan LttiMou heeft een adres gericht tot den Minister van Biuueul iud che Zakeu waarin genoemde Maatschappij verklaart steeds met groote belangstelling de loffelijke pogingen te voegen die door den Minister worden in het werk gesteld om de zoo zeer gevreesden vijand van den Nederlaudschen rundveestapel de longziekte te bestrijden Het Hoofdbestuur is echter van gevoelen dat de wijze van bestrijding waartoe de heeren Distriots veeartsen in hun vergadering van 2 dezer hebben besloten den Minister te adviseeren de gewenschte middelen niet beval om die zoo zeer gevreesde ziekte met koop op goeden uitslag te bestrgden Vooral woitlt bezwaar geopperd tegen het plan om het rundvee dat aan het einde van den staltijd in verdachten toestand verkeert iu de stal te doen blgven tot de ttriuijn gedurende welke het verdacht blijft verstreken tal zijn juist in den voorzomer toch wordt de meeste en beste kaas gemaakt en ook dan evengoed als later moeten de stallen voor de koasmakerij worden gebezigd Bovendien kan die maatregel ook niet afdoende lijn Een laak van groot belang en die het Iloofdbestvur juist de hoofdoorzaak der verspreiding van de besmetting acht laat het rapport der Districtsvee artsen onbesproken namelgk de vraag vau waar in de provincie Zuidholland de meeste besmetting wordt aangebracht Een bekende zaak is het dat de longziekte veelal door aankoop vnn vee uit Friesland ontstaat doch uiet minder bekend is het dat ook Schiedam aanleiding tot verspreiding geeft Wel is bet getil runderen in de gemeente Schiedam als lijdende aan de longziekte afgemaakt zeer gering maar adressant acht dat een gevolg van de groote oplettendheid der Sohicdamsohe veehonders die zoodru zg bemerken dat een hunner runderen eenigszina ongesteld is zander dat nog bepaald kan bewezen worden dat het aan longziekte lijdende is zich haasten zulk een verdacht voorkomend rund op de markt te brengen daar te verkoopen en alzoo naar de bescheiden meenin van het Hoofdbestuur niet medewerken om de longziekte te bestrijden maar juist een bron van besmetting openstellen Indieu door den Miuister maatregelen werden genomen om hiert en te doen waken zonden de gevallen van longzielite veel verminderea Het Hoofdbestuur acht een allerstrengst toezicht op al de veestallen zoowel te Schiedam als eldós hoogst noodzakelijk met bepaling dat geen afvoer van vee waarheen dan ook mag gesohiedeu alvorens bet door een bevoegd en kundig persoon volkomen gezond is bevonden Het geeft dezen maatregel slechts voorloopig aan en twijfelt uiet of bg nauwgezet overleg zouden ook nog nadere maatregelen blijken noodzakelijk te zijn Het hoofdbestuur geaft verder den Miuister in overweging behalve van de heeren Districtveeartsen ook de meening van andere bevoegd geoordeelde persoueu te willen inwinnen daar somtijds de adviezen der districtsveeartsen eenzijdig kouden ziju en zij uiet genoegzaam over dr be a igen van den landbouwer kunnen handelen Zonder bovenstaande maatregelen ziet het hoofdbestuur inde voorstellen der distr cts veeartsen weinig nut en zullen d groote geldelijke opofferingen alsmede de belemmeringen uau verscbillcDile veehouders op te leggen geen doel treffen Van dit adres is afschrift gezonden aan de Tweede Kamer der Stateu Generoul Ouder redactie van den heer A J Servaas van llouijeu is een nieuw weekblad genaamd Knpkmia in het licht verscliriieu Het ml bet orgaan zgn der letterlievende vereeuiging Nieolaas Beet te Utrecht en is gewijd aan Ijetterknnde en Welsprekendheid Vele schrijvers hebben hunne medewerking beloofd De Kedacteur omschrijft het nieuwe tijdschrift aldus JinpAmia zal trachten de drager te worden vun alles wat eenigszins kan medewerken om den Stuudaard van Neerlands letterkunde omhoog te houden en het schoone en goede in sierlijken vorm te vertolken Een gids dus voor den letterminnaar een hoogtemeter der Noord en Zuid Nederlandsche literatuur en een vraagbaak voor beoefeusors der uiterlijke weUprtkendheid Het sanmanten van goud geld aaa s Bjjks Unnt is tgdblgk giatuukt gcwordcu ü Het Handeltblad waarschuwt de winkeliers tegen iemand die zegt Schoorl te heetén groote bestellingen komt doen voor niet bestaande adressen eu een sommetje geld ter leen vraagt dat hij vergeet terug te geven Bij de politie zgn reeds herhaaldelijk klachten van bedrogenen ingekomen Door het Ministerie van Oorlog zijn de chefs der corpsen aangeschreven om van de miliciens der lichting 1875 slechts 330 man door loting aan te wijzen per regiment onder de wapenen te honden terwgl de overigen reeds den 1 Mei a st in het genot vnn onbepaald verlof moeten worden gesteld Venier bestaat bij den minister het voornemen om na den oefeningstijd einde Juli oudere lichtingen onder de wapenen te roepen De maatschappij van weldadigheid wordt op de wereldtentoonstelling te Philadelphia vertegenwoordigd door eene inzending hoofdzakelijk bestaande uit een model van eene vrijboerenwoning eene teekeniug van eene der zes boerderijen twee ooUectiën platen en photographien voorstellende gezichten iu de kobniën portefeuilles met teekeningen en schoonschriften van de leerlingen der teeken en lagere scholen eu verschillende voorwerpen in de werkplaatsen vervaardigd als russobenmat koedekkeii koffie en steenkolenzakken looper en tapijtgoed mand en touwwerk en stroovleohten Hierbij is gevoegd eene complete verzameling van verslagen reglementen statuten eu jaarboekjes terwijl de directeur de heer C J M Jongkindt Coninck daarbij zond eene korte beschrijving van de maatschappij van wehladigheid in het KngeUch Fransch euDuitsch welke aan belangstellenden zal worden uitgereikt Blijkens ingekomen ambtsberichten zgn in de maanden Dec 1876 Jan eu Febr 1876 gevallen van dolheid bij houden voorgekomen in Deo 1S76 iu NoordHolland 1 in Jan 1876 in Noonl Brabaut 6 Gelderland 1 Zuid Holland 2 Noord IIjllaud I Utrecht 1 iu Febr 1876 in Noord Biabant 1 NoordHolland 1 Limburg 1 in het Rgk iu Deo 1875 1 ia Jan 1876 11 eu in Febr 1876 3 Het getal gemeenten waar het bcveliuhrifl bedoeld in art 3 der wet van 6 Juni 1S75 Slmittllad uo 110 is uitgevaanligd was iu Deo 18 6 iu Noord1 in Jan 1876 in Noord Brnbaut 10 iihlerland 4 Zuid Holland 5 Noord HoUaud i Utrecht 1 ia Febr 1876 in Noord Brabant 42 doorden Commia saris des Konings Gelderland 1 Noord HoUand S Limburg 1 in het Bijk in Deo 1876 1 in Jan 1876 22 en in Febr 1176 47 Donderdag middag werd aan het station van den HoU Spoorweg te s H ige een persoon in hechtenis genomen die zich uit zijn kosthuis had ver wijderd en daar een bankbiljet van ƒ 300 had ontvreemd Ook is door de politie ten huize van den heer A in de Wagenstraat aldaar een dienstbode in arrest genomen die beschonken was en bovendien verdacht werd van diefstal De meid verzette zich te vergeef tegen die aanhouding en het bleek niet zonder reden want aan het commissariaat gekomen ontdekte men dat zij nog twee flesachen wijn onder haar kleedefed verborgeu had Het vrouwen oomit voor de Centennial Expatifio te Philadelphia is voorhemeus op de teutoonstelUngeen zoo volledig overzicht als mogelijk is Ie gevenvan den arbeid der vrouwen in alle lauden op het gebied der wehladigheid of der liefde tot den naaste Te dien einde wenscht het in het bezit gesteld te worden van gedrukte mededeelingen over den arbeidder vrouwen in gasthuizen asylen scholen speeltuinen kleinkinderbewaarplaatsen enz en tevens vaulithografische of andere af becldingeu Mn U Smilk 1661 Fine Street te Pkitadelpkia zal gaarne mededeelingen en afbeeldingen ontvangen De Commissie voor den watersnood te s Hertogenbosch heeft bekend gemaakt dat vooreerst brood genoeg voor de noodigdeudeu bij haar is ontvangen en dat zg onder dankbetuiging verzoekt verdere toezegging tot nadere opvruge te staken aan rijst gerst koffie en andere koloniale waren zoomede san voeder voor het vee Ign of raapkoeken is gebrek Donderdag werd in het Paleit voor Folktlijl het aan gekondigd Nationaal concours van organisten gehou den 23 Mededingers hadden zich doen inschrijven enkelen werden verhinderd op den bepaald n dag tegenwoordig te zijn anderen bedankten wegens andere beletseleu Ten 10 uur meldden zich volgen programma de overigen lan om voor de Jury de vereischte proeven af te leggen die over de toelütiug tot den wedstrijd moest besliwen Deze pwef bestond in a in bet sptleu vierstemniiiig van iiue op te geven melodie en diezelfde melu lte in de b is te spelen De Jury bestond uit de heeren S De Lange Rotterdam G A Heiuze Amsterdam It Hol Utrecht gekozen door het meereiideel der in schrijvers en uit de heeren C Philbert nanieus de Fereenifinf tol betordering tan orgelmnziek alhier en Joh M Ooenen nameus het JPaleiê voor F olkeet Tot den wedstrijd werdeu toegeUten de heeren J F Tierie ÏVageningen H De Vries Broek in Wa teriand B A Hendrik 1 Amsterdam W Ezernuui Arnhem Joh Bastiaans Jr Haarlem De prijsopgave was a Pretndinm en Fuga in A Mol van Bach b vrije improvisatie ter keuze van den deelnemer Omstreeks half vier was de wedstrijd afgeloopen De uitspraak volgde onmiddelgk De eerste prija massief gouden medaille aan de eene zijde vertoonende het Paleit voor Folkmlijt en aan de keetigdrde inscriptie Nationaal eoneonrt non orfonittea t i Maart 1876 werd toegekend aan den heer H De = Vries de tweede in verguld zilvfer aan den heerB A Hendriks Wij repumen fflit deze medediuger slechts 17 jaar telt A O Het verkeer voor permnen en goederen op i i spoorweg Zevemuir Kleef is weder geopend Op den spoorweg Venlo Wesel loopeo sedert jndeier weder alle treinen Sj r Het Hoofdcomité der Ned Vrouwen vereenigiugi Jk Aaai gevestigd te Deventer beeft eer bezending van allerlei kleedingstukken en dekens voor de uoihIlijdenden van den watersnood in Gelderland eu Noord Braband afgezonden Men zal zich herinneren dat het overschot vuii de toen ingezamelde gelden voor het standbeeld der Kaam welke de Nederlaudache vmawen aan Z tk den Koning hebben aangeboden rentegevend zijn bf legd met bèateinming om bij eventueele rampen tot een weldadig doel te worden besteed hetgeen reeds iaeer malen is gedaan Een der westersche Noord Amerikaansehe ajeu bbideu deelt mede dat een der opperhoofden vau n u Indiiuinschen stam Bontstaart genaamd lutu de centennialcoinmissie heeft laten weten d it hg met eenige honderden der schoonste Junge mannen en vrouwen vau de met hen bevriende ludiuau ohe sianimeu naar Philadelphia komeu wil Voor de Europeanen die de ettldtcntoouslelli Ég