Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1876

NATIONALE MILITIE Op ïeer AANNEMELIJKE VOOBWAABDEN worden nog geschikte aangeboden TOor een CIVIELE prgs met soli e de waarborg de wjjze yan betaling nader overeen te komen Brieven franco onder letter P bij A J A BEN8INK Boekhandelau Breestraat N 132 te heiden Woensdag Z9 Maart IS76 GOÜDSCHE COURAHT Nieuwe eii Advertentieblad voor Goada en OmslrekeB T A onderlgke Nonunen VUF CXNXSil cM Qb UiMiidlnK T a ftdv rt ntifo kan g wliied n tot Md tiiir dei lutmlddftgs vwa éen dag Aer itgwv 4 bezoeken ton een troep behooriyk uitgedoste Indianen teker iet zeer leldiaams zyo De Indianen TerUngen eohter Trge reiskosten INGEZONDEN Stolwqk 21 Maart 1876 Mij iter de Bedacleurl Met den rol Tau het water op onze rivieren met het kalme schoone vooQaarsweder zooids we op dit oogenblik genieten keert ook de kalmte in ous gemoed tenig en worden we genoopt nog eens ernstig na te deuken over de onrustige dagen die achter ons liggen Hebben we veel angsten uitgestaan we hebben ook veel hartelijk gemeende deelneming ondervonden en het is daarom dat we deze gelegenheid te baat nemen om onze ialr ke vrienden in Gouda hartelijk dank te zeggen voor de menigvuldige aanbiedingen ons van vele zyden ook nu weder met de meest hartelyke welsprekendheid gedaan en waarvan sommige lelé tot begjn van uitvoering zijn gekomen H wisten het Ironweus nog van vroeger toen voor jaren onze gemeente en naar men in Gouda meende ook onze ouders door een vi esel jken brand werden bezocht toen waa dadelijk een brave Israëliet met eene inteekcuiyst in de weer en werd daarop ia enkele uren voor een belangr k bedrag geteekend en bleek ook toen gelukkig even als thans dat goede werkovesbotlig men leert dan Uxk b zulke gelegeuhedeu zijne vrienden kennen en daarom ik herhaal het betuigt niemand meer oprecht dan wij onzen hartel ken dank Toor al die vriendschapsbhjken Intossohen wilde ik onzen Goudschen vrienden wel eens gen of wij want ik beken dat hier onze dankbaarfaeidskennis te kort schiet ook nog dank aehnldig zijn aan de Wed Vreugdenbil in het zoogenaamde Hvu de Kap die ons voor het bergen van SO koeien gedurende vijf dagen vijftig gulden in rekening heeft gebracht men versta mij wel enkel Toor het bergen want voor hooi lynkoek stroo oppassing ja zelfs tot Toor olie in de lamp iniilais is door ons zeive gezorgd Zijn onze vrienden nu van oordeel dat we nu boven en behalve die v ftig gulden ook nctg dank sefanldig zijn nU dan willen wij beproeven of we met inspanning van al onze krachten ons ook daarvan kunnen overtuigen de moeite zal echter voor ons zoo groot tyn dat we eerl jk bekennen er wel trut tegen op te zien NaiT c is Gebr De Vreugt L A De Vreugt Burgerlijke Stand 6£B0R£N 21 Miurt Antuuiu JubaoDct ouder H A Dksdt CD A C Xuk H Alida hlixabeth ouders N vau dcD Berg ea E tan Houteu Willeiii uudei J Migt o £ Schkrioo ïiuainaa oudei P Kietkefk en A Vooyde wind Nicolau ondMi J V t cb A M Zaodyk AdriftiM oitdan J Slaijtcr ea A vtn Omsea Kredrnli eo Aoije oaderi J F Signer eo E dec Haao Marmut ottilera U da Grugl o A Uingerak 24 Jusiaa PietcrmUs ouders A vu Es en J P tan der Ree OVERLEDENf 2S MMrt H C Kolker 9 G H C JorgeBt 8 d A C HeragrwD 3 n 84 P Sailtkeabuic m ONDEBTROUWD Geene ADVERTENTIEN V On jongste Zoontj e GEBABD HENEI CORNELIS naowelgks vier dag n ond overleed heden J 6 JflRGENS E F JüRGENS Weck éMia 23 Haart 1876 Heden ontsliep zacht en kalm naeebegelnkkige echtvereeniging van bgna veertigjan DIBKJB ELIZABETH di JAAGËR geHefde Echtgenoot van J C W tu BRUGGEN öoudo 24 Maart 1876 i Dankbetuiging den Heer C van VELZEN voor het OPSTALLEN en de vele zorg en het hulpbetoon aan mjn KOEIJEN gedaan deze Jient tot bestrijding van hem opgelegde laster als zoude h m honderd gulden hebben afgenomen dat geheel en al onwaar is Wed 8 D N UIL Stekeijk 23 Maart 1875 ftnk Urak rat A Iriakau Lokaal TIVOLI Zondagse Maart IST Ö Matinee Soiree te geven door het CONCERT GEZELSCHAP oudei directie van den Heer wttnan f aEïi Aanrang Matinee 1 uor entr 15 Cent I Soiree 7 25 Zie verder Programma VOORHANDEN BIJ i n TLETTEa Lange Groenendaal Eene ruime sorteering FRONTS HALFHEMDEN BOOEDEN MANCHETTEN DAMESGARNITEURS HANDSCHOENEN de nieuwste sooriien GARNEER8BLS KNOÜPEN enz enz ONTVANGEN EUXIU l AWI IJS Mqucur Versclie Katt ntoiis en W N EAAIJMAAKERS In het BESTEDELINGSHÜIS alhier wordt gevraagd tegen HOOG loon EENE MB 1 Openbare Verkooping op DINGSDAG 28 MAART 1876 des voormiddags ten 9 ure aan het Lokaal voor verkoopingen aan de Peperstraat wflk K Nr 237 te Gouda van Bene aanzienlijke partij GESATINEERD en ONGES ATIiVEEBD BEHANGSELPAPIER BANDEN GOBDUNPAPIER en SCHOORSTEENSTUKKEN Verdereene partg MANUFACTUREN eenige MEUBELEN en HUISRAAD GANGLANTAARNS en KEOONEN en 140 GBAANZAKKEN Daags te voren des voormiddags van d tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uur te zien fMjkzaak te koop Door ziekte te KOOP eene in werking zjjnde FABRIJK van Aardewerk Potten Pannen Buizen Filters enz eoz van kleinen omvang met goed WOONHÜLS en TUIN ARBEIDERSWONINGEN INVENTARIS enz enz op een Dorp in Nooed Bbabakt in de onraiddeiyke nab heid van Breda aangenaam gelegen aan een Spoorwegstation en haven Te bevragen met franco brieven onder letter M bg DE8GUERB0IS Co Bloemmarkt AmtUrdam De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hy in de gelegenheid is gesteld tot het ie veren van de nieuwste dessins van BUKSKINGS LAKENS en alles wat tot het vak behoort Bg vernieuwing zich minzaam in ieders gunst aanbevelende heeft hij de eer te zgn Gouda G H LAKERVBLD Maart 1876 Tailleur Bg hem is gelegenheid tot plaatsing van een niet beneden de 15 jnren aud GEVRAAGD te s Hoge bg eene bejaaide alleen wonende DAME tegen lo Mei eene fatsoenlgke DIENSTBODE Loon 60 Inlichtingen bg ileu Uitgever dezes WNKËÜDMÖÜWr In een Banket en Koekbakkerswinkel alliie wordt gevraagd een IJURGEWDOCHTER nis Winkeljuffrouw zjj diegenoou zgn met schalen en gewicht om te gaan zullen de voorkf ur Lebben Reflecteerenden gelieven zich te adres eren üiuler n 555 aun het Bureau duzer uuruiit Een sterken drauk VRIJ MAN zon zich Koame zoo spoedig mogelijk geplaatst zien als als Portier op een Magazgn of als HeeienOppasser voorzien van goede getoigschriften Beflecterendeu gelieven zich Iranto te adressbrea ouder letters I V A aan het Bureau dezes Van een der VLUCHTELINGEN voor dt ïWatersnood te Sloltcijk i wordt vermist een KIST inhoudende EKNIGE GOEDEBEN Wie daaromtrent eenig nancht weet te geven wordt verzocht zich te wenden tot L A ui VREUGT t e Slolaijk GEVRAAGD voor vast werk J Hoogenboom Openbare Verkoopingf VAN MEUBELEN HUISRAAD WINKELOI v STAND INVENTARIS eener BANKETBAKKERIJ enz op VRÜDA6 31 MAART 1876 des voorm ten 9 ure ten overstaan van Notaris Mr KIST in en vóór het Huis aan de Turfmarkt wgk H n 161 te Gouda Daags te voren van 2 5 nur te zien No 8 70 der beroemde Wckelijksclic Zamensprakc uitgave J J H KEMMER te Utrecht is heden voorhanden bij den Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda t ïj De nUgkra émmCwuuA geschiedt ZONDAO WOENADAO en VBUDAG In de Stad geschiedt de nitgare in den arend ran DINSDAG DOMDEBDA0 en ZATERDAG De prjjs per drie maanden ia 1 75 franco fa post 2 De WAt ERANdOb COMMISSIE te Ooud beeft het genoegen aan hare Stadgenooten bekend te maken dat de COLLECTE 11 Maandag gehoaden heeft opgebraéht de aom va waaronder begrepen zgn de naTolgeadsgiftoa als Van ds OpfDb School teHooidiecht 21 50 Van Idea lau dan Imbt Ooada 17 85 Van Idem Idem Postliiuniu 11 77 Van Idem jfifmmw Gietaer 28 Van Idem Van den Heer Kramers 31 35 Van Idem Idm Hubei 44 29 Van de Loge wars Broedertronw tüón iss Van de bewoners van het Oode Man nenhais alhier 12 36 Zg betuigt bg deie hare erkentelgkheid voor de weldadigheid van Gouda s Ingezetenen en tevens voor de welwillendheid waarmede aan haar de giften xgn aitgereikt geworden De opbrengst der Collecte zal toegezonden worden aan de Algemeene Commissie voor de Noodlgdenden der jongste overstroomiogen te 4niNrdam Namens de Commissie f T P VIBULY PenningmtetUr Gtttda 28 Maart 1876 buitenland Riillcnlandscli Overzicht Ziioiüs te vooraieii wu heeft de oomraiasie uit den 7rau ehcii Seiisat voor de aiiiiiestif voorstellen beDoemd dut vsn Victor Hugo ouvoonraardelyl vcrworpeu lu dl oommiHsie van de Kamer voor het lfdcont werp tiju twee Meu benoeind die voor het verleeneii éemt ali merne amnestie K iteni t tyii te eu acht die inft de regoeriiiK gratie voor enkele pertouen verkiesen Daarentegen is het voorstel tot ophetRiig van den stsat van beleg door d Kamer van afgevaardigden xouilrr discussie aangenomen l e parlementaire werkuiamhrdeu in Praiikrgk waren verleden Vrijdag in meuig opsioht belaugr k Men mag oudetslellttu l t het land met een erledeu van stilstand eu reactie heeft gebroken en met kracht zich wil ontwikkelen in de nieuwe richting door de constitutie aangewezen Segee iug en Kamers toonden zich in dat opsicht homogeen Nadat de Kamer viin afgevaardigden zonder eenig debat bet welsuutnirp tot opheffing van den staat van beleg in alle depirteinenten had aangeiiomei kwam in behandeling het rapport betreffende de ver j kiexing van den voormaligen kapitein de Mun in Horbinan l e persoon iu quaeslie verdedigde zelf s jue verkiezing en het recht van de geestelijkheid m bepaalde oundidnluren te ateuneii indien de go ls dienst wordt bedreigd h veriiief laide den steun die hem door de geestelijkheid wss en derl gevaUen I e e verdediging beeft ksm fatrsdijnlijk geen goed gedaan De rspporteur h urt asflle ifne eOBchisie jie door den heer Keiler i s uhtelljd e werd bestreden Na nam Gambetta bet woordt sn de benuHgde welsprekende UuI van dezen a vaaidigde heeft zeker geen geringen invtoed sp ds hsshssing der Kamer uitgeoefend Wanneer wq de Utiesle partij preken seide Uj o s dsn bedoelen wq niet den godsdienst oosfa ds j ee4elt khsid Hei is oos slechts te doea de geeslehgkhdk sb oedaaig binnen de grenien der kerk te b riM a haar de bevoegdheid te ontzeggstt om den ksasd in e n politieke tribune te veranderen D ge atel jkheid moet een middel sqn om de eendnoht sU den vnde te bewaren De veikiesing Van den heerdiCMan weid niet goedgekeurd en m l 309 tegen 16 stemmen werd tot SB m s lftt lMl l lll USu ttll W l ill lil l iiil ttSMlk waardige aanrqzUig vobrheCffeoi de oone m Frankryk te hopen of Ie vrrfzen heeft van een snti olericale meerderheid vau ruim 300 stemmen op de 533 leden heeft sq niet veel te wachten De taaiheid waarmee de oppositie in t Kogelsche Lagerhuis den keizerl ken titel bestrijdt is bewouderenswiuirdig l e heer Fawcett een man van naam in de Britsriie staatkundige wereld beeft nder Inide toejuiching der minderheid beloofd dat hq zoodra de Royal Titles Bill tot wet verheven was ion voorstellen een adres aan de koui igis te zenden om haar te vragen dat zij zich iu Eogelaud geen keizerin tal laten noemen De Fruisiache Kamer heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van hrt wetsontwerp betreffende de organisatie en de odmiuistratie der provincie Berlqn Bij de Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot inlijving van het hertc dom Lnuenburg bij de Pruisische monarchie Bisraarak is tot genersal vsn dessvalerie benoemd Ook is het geruchtmakend ontwerp van overdracht der Pruisische spoorwegen san het Rijk bq de Kamer ingekomen In den Beierschen Landdag is een voorstel ingegediend om den koning uit te noodigen een wetsontwerp te lateo vervaardigen waarbii het beffen van schoolgeld wonlt afgeschaft en diMustcn gebraeht voor rekening vau de schatkist W De Italiaansche Gaatta VffituUe k de samenstelling van het nienwe Kabinet daftjjèheel overeenkomstig ia met de reeds medegedeelde Igst De ministers hebben den eed iu handen des Koninga afgelegd en hunne eerste bijeenkomst gehouden FRANKRIJK Vsn al degenen die tijdens den Franaoh Duitachen oorlog in Frankrijk eenigeu poet van gewicht bekleed hebben ia er misschien geen die vinniger vcrwyteii had te verduren dan de heer Freycinet secretaris generaal van het ministerie van oorlog onder Gambetta In Dnitachlnnd hteft men reeda lang recht laten wedervaren aan het talent waarmede hq gedureiwle de tweede helft van den oorlog eeue bijna onmogelijke taak volvoerde Ouder anderen ia in de Prmuiiche Jairiilcier door een volkomen bevoegd schrijver v d Goltz zeer goed iteengeaet welke groote dingen door hem en Gambetta binnen k irteii lö l rijn gewrocht ofaehoon hunne pogingen bijn i niet inidira dan konden mislukken In l ranlsrijk unr men êt uï t i N 1808 iff ADVEItTENTIËN woidoi goylMtfl ▼ an 1 5 regek a 50 Centen ieders rejfsl meer 10 Centen GROOTS LStTJStS worden berekend naar plaatsiniarte vooral den uitslag lette weid dit volotnkt nieterkend en vooral de reactionairen bleven Tftfeunt onophoudelijk met hunne verwqten venro a A adeweg was het een geloofaartikel gewonJea iti bq toi de OBvenoenlqken behoorde en met aaaw aUe ssi tsim maatR elea van de tegenwoordige regeerian s an j keqren Inmiddels is Freycinet tot ïeaator vs4 Mf ws r hy plaats nam onder de zeer gematigdea WfUf de linkerzijde Daarop werd bq gelüiea tetKd de oommiaoic van rapporteurs over de nieuwy piijit t ifr wetsvoorsteilea en men weet na dat he M B a Kf dnng ia dat de eommiaaie werd geswaati aas militaire speeioliteiten Ie hooieai atroreas aq osst de nienwe voorstelien veisUg geeft Ste fcar JKWfa kaa wel niet gegeven worden van de dvsliqgfn waartoe men in Frankrqk door partijhaat Terrfefjit kon worden Juiat de man tuck wien men mm f dot bq er op uit wss om het geheels leger te te blqkt te hmben vtior bet gevoelen van aeszunoigesen die er op aandringt dat zij in de eerste plaatsdoor zijne Commissie znlleu worden gehoord SZ3 ir I BNOKLAHO De eindbesliaaing in t Lagerhnia omtrent de ffajusl TUlet Bilt is gevallen Eene meeWierbeid van 7 $ IM tegen 131 heeft de koningin verbeven of verlaagd tot Keizerin van Indië Doch op wat wijse en na welk een strijd I In Ugg w rd geene aan ehïpnbeid in t BritwAe Parlement met zooveel kleig en ernst door eene minderheid bestreden op soo onwaardige manier door eene miniaterieele meerde eid doorgedreven De discussie was ditmaal sterker gekleurd sn be langwekkender dan ooit te voren Nadat ds heerenPeaae en Anderson de Bill op bekende gronden hadden bestreden noiu de htkt GUdatoue t woord Bezwaren van verschillenden a leidden kem tot alleconcinaie I beschouwde sene wqzigiug vaa dm titel der koningin ida een veraoekeu van deVojr zieuigheid De gesehisdenis van Britsch Iiidie moLSt eeue waarschuwiug zqn tegen dergelyke onnoodige waagstukken Hjj wikh geen direct kwaad voorspellen uit dese Bill doch zij oprude denwegvowkwaad en zoo dit kwaad w afgevend diui ionmen daarvoor niet liju eigen wijahtiil maar enkel de goedgunstige beschikking van eene Hoogere I icht te danken hebbtn De heer Gladstone eindigde ailitde opmerking van den Relater te beamen dut su er een Koning in stede van eene Koningin op dratroon gezeten ware geen minister soo kr nkithiKi rzou zijn geweest om hem den tild van iKeia r te willen toevoegen Hoe ongunstig stak bij dit ernstig schier pliohtijf betoog van den hei r Gladstone ds beuzelende nt r geslepen repliek van Disraeli af De keiierlijk titel luu alleen voor Indie gelden dit was retdi meermalen verzekerd eu even dikwijla wna guutwoorcl dat t onmogelijk zou blqkeii de woordin koiiiugiu en keizerin voor Engeland en Iiidii alreiig afgescheiden te houden in dat er allooa plw rten en pluimstrijkers genoeg in EngeUnd uudi n zijn die bij voorkeur zouden spreken van deki izeriu Maar de keizerlijke titel zoo seide de hetr Disr ii lij wna ook volatrekt geen nieuwigheid eu ztlh zcir populair Eene jougejuffrouw had hein geschrtvrn a