Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1876

kleine wijzigic g a n Igoeijgakeuid Art 43 is ingehouden tot ila art S6 ons heeft aangericht Zoo somber dat h i diB indruk moet muen of geheel Nederland niet metnlt dan een groote waterplas met enkele hoogten waarop zü die niet door de golven zijn verzwolgen maar todk van alias ImtooU bibber Bde van hoager en koude hnu laatste uur verbfidea wmnev er Mthana geen fèddiug vi B eldtrs Ojpdaagt Om de redding was het jujat te doea want de brief waarin onze toeMiuid met o zwaite kleurt werd gesofcildenl was gericht aan den lord mayor van Londen en behelsde een verzoek om onderstand De lord mayor heeft Baar aauleiiKiig daarvan eene inSchf ving geope id voor de ihiablolf v v fü MiUrsnood Vox te lande Wij willfn uith Xidt van ie goede bedoeling die de schrijver had hem niet te hard vallen sympathie gevoelen wij echter in t minst niet voor den tap door hem gólaan Wj Nederlanders zijn zelvé4 nog wel iu staat om by fiiipen als ons thans hebben getrofl onze ongelukkig landgenooten helpen zooder dat wij daartoe bij andere volken om aalmoezen behoeven te vragen De uitkomst zal dit ook uu weer voldoende leenn Iu allen gevalle zijn speculatiën op anderer beurzen door onware en ovenlreven voontelliogen van den toestand zeer te veroordeelen De Minister van iÖinuenlandsche Zaken heeft by eimolaire van 15 Maart jl No 36 6de afdeelttig d aandacht van de Jommissarissen des Kuuing ift de Provii peu gev tigd op het kon besluit van S Maart 1874 No 14 waarbq een college van Bjijks udviseuis ia ingeateU o a bel t met het opsporen anoudmv zoeken van gebouwen en van voorwerpen gewichtig voor de Vaderlaudschc Gesiyiiedeujs en Knust en met het eramen gn de jo het behoud d uirvuw uoudigb maatregelen Die Commissarissen z n daarbg uitgenoodigd de burgemeesters te verzoeken voortaan aim genoemd college te s Oravenhage of aan zijne iu de Provincie gevestigde correspondenten te rechten tijde mededeeling te doen vin alles wat aan de bereiking van het doel bevonierl k kan ziJD 9gionder wordt de aandacht gevestigd op voorgenomen sloopiog of verbouwing van oude gebouwen zooals Uaadhuizen wallen poorten torens weeshuizen kerken kapellen enz alsmede op herstelling iwerken aan zulke gebouwen uit of ijtwendig te oi dernemen waardoor vaak het karakter i6ó wordt geirijzigd dat eeu tj g onderzoek naar de oorspronkelijke vormen der gtbouwen vóór de verbouwing wjensohelijk is Het JlttHieUHad deelt mede dat de Burgemeeater van Amsterdam Voorzitter der algemeene Commissie voor den watersnood den lord mayor van Londen onderricht heeft van den waren toestand der overslrooiniiigen hier te lande Onder duukbrtaigiug v oor de bcreidverklaring tot het inzamelen van llefdegiftiw is den lord mayor medegedeeld dat de Neilerlands e liefdadigheid voorwet in hetgeen tut leniging van den nood vercischt wordt Het gemeentebestuni van s H ige h t kepaald dat de kermis Maandag 8 Mti e k beginnen en den 16n d a v eindigen zal Omtrent de vraag of na deze de kennis daar ter slede tot de geschiedenis zal behooren dan wel zal worden in stand gehouden verkeert men nog in het nzekere Bij de behandeling van de jongste gemeente begrooting toch maskte het raadslid de heer Mouto zyu voornemen kenbaar om een voorstel te doen tot abchaffing van de kermis Men sobrijft uit s Hage Honderden neeu diijzende oogen staren op onze pleinen ia de irateli ai oilfler de poorten naar de muren welke door de hand van den stwlsaaiiplakker met vervaarlijke aanplakbiljetten en kleinere aankondigingen bedekt zijn Het s lert jl Zaterdaj iu roode letters gerukt pUtkkaal kan moeielgk aan de aandacht van den voorbijganger ontsnappen Een triumviraat van zwartrokken besfpieu door een gevleugelde demon met een veniietigd testaUMiit ia de band is druk aan het werk om eene vervaarlgke geldkist van hare schatten te out li CU ziialaar ds afbeelding boven dit aanplakbiljet de voorboile van het tooueelspe Uut druiauimwtap o U nuliunumerfmit dat zooals meu zegt wetdru hier ter stetle zjd wurdeu opgevoerd Het is echl r niet zoozeer dese sgnsistisohe afbeeld ding welke zooviel vau zich doi t sprckiii alt wel rle cauAe calibre waarmede dat stuk nuuw inuet sj ncnhaugen Een drietul personen mmu lijk zon bij uiterste wilsbeschikking van eue verieilcu jaar alhier overleden dame in bet bezit zijn gekomen van verscheiden millioenen Het gildl ilezclfde viclbesproken zuak die eeueu heelmeester alhior eeu vluohlschrift iu de en gaf dat gratis verspreid door duizenden gretig gelezen werd Dat de erfgenamen door een en ander in een mio der aangenaam daglicht koinea lijdt geen twijfel en te verwonderen is het dan ook niet dat zooals som migen verhalen van hhiuic zijde rteds pogingen wel den beproefd om de opvoering van het bewuste stuk te vcrMuderen pogingen die zeith gepaard zouden zijn gegaan met geldelukqjiaiibiodingen Het si hijiit eVenwel dat de auteur de heer J de B rgh ioh niet Inat teriighoi deii ondanks den fnvloed ook bQ de stedelijke autoHteitdi aangewend om deopvberiug te doen verlrinlên n de pLten vau d awilsnuiKn te doen vcrwijdereli Dezer dagen wierp een dienstmeid die bij een op de Oudegraoht te Utrecht spelend orgel ttoud te luis teren eeu tienguldeiistok iu de bus van den orgeldraaier in daats van een cent Dit bemerkende I verkngde zü haar geld terug waarop een groote pp schudding ontstond omdat de orgelman beweerde slechts een cent ontvangen te hebben Hem werd echter door de politie gelast om zich naar het politiebuKuu te begeven en de bus te openen waar het goudstuk te voorschijn kwam en aan de verheugd dienstmeid ter hand werd gesteld De Kott Cl wil dat van Staatswege hulp versohafl worde aan de noodlijdenden door den watersnood Uit de Staatsmiddelen zegt zg beh urt in dit geval te emoetkomiug te worden geschonken W 1 bren zij alle hulde en lof aan de liefdadigheid een i t deugden aa Neerlands volk doch de kwestie is hier een andere en wel deze of eene nationale ramp in de eerste plaats niet gelenigd behoort te worden nit nationale middelen Weleer deed men dit in Frankrijk thans doet men het nog bij onze Duitsche naburen Br wordt buiten de door watersnood geteisterden fooveel kommer en ellende geleden en ook die nooddruft wordt niet vergeten maar alle inspanning ook die der humaniteit heeft haar grenzen en Gisteren middag ten half twaalf ure is het detachement jagers dat gedurende o nc week op het terrein van den watersnood dienst heeft verricht te s Hage binnengekomen De teruggekeerde troepen weiden aan het Bhijnspoorstation doof het Reg grenadiers en jager en de stafmuziek ingehaali en naar de kazerne geleid De twaalfde algemeene vergadering van het Aardrijkskundig genootschap zal gehouden worden Zaterdag 8 April voorm te 11 hur in het locaal het Vosje Bokin te Amsterdam Vanwege de Hollands he Maatschappij van Uiidbouw is een wedstrijd uitgeschreven met Stoum KoolMful lnruohifffrVtipïdfl levciiH nesChikt tot het lorsohen van verschillende soortcu van halmgewinseu peulvruchten en fijne zadeii De beproeving voor zoovtr het dorsoheii van koolzaad en I arweizaad aangaat z il plaats hebben in de maand Juli of Augustus te Zevenhuizen Het dorschen van granen zoden enz z il geschieden in de maand September 1876 te Rotterdam tem ijl de mededingende werktuigen op de algemeene Tentoonstelling der Maatschappij van 16 20 September 1876 aldaar te houden moetfcn worden tentoongesteld Als Iste prijs voor het werktuig voldoende aan de gestelde eischen wordt litgeloofd de gouden medaille der Maatschappij ei een som van ƒ 1000 de 2de prijs zal bestaan in een som van 250 De aangifte van mededinging moet voor lo Juni geschieden aan den Secret iris der Maatschappij dien heer P P L Waldeck t Loosduinen rf I De afdeeling Botterdanj der Vereeniging Voltxmdermjt besloot eenige tüfl geleden een onderzoek in te stellen naar den toestapd van het lager onderwë t dier stede Op haP eenige heeren een flut i zooveel omvattenden arbeii pkn was vastgesteld ia i afdeeling aanvaardde die uitbreiding te hebben onoergaan de moeilijke tiuik Het zoogenaamd voorbereidend onderwijs de bewaarscholen worden onderzocht zoowel als de schplen der versohilleude soorten van lager onderwijs te zamen ruim 100 inrichtingen te wijl ook zooveel doenlijk de vrachten van het onderwijs zullen worden nagegann Aan verschillende schoolbesturen en sohoolcommissién Werd toestemning en medewerking gevraagd Op het einde van 1875 genoten in Gelderiand 24 790 kinderen ouder elke 13 061 jongens en 11 729 meisjes kostek oa oiderwys en wel aan de openbare scholen 12 196 jongen en 10 520 meisjes aan de bijzondere scholen 8615 jongens en 1209 meisjes In 1874 waren er 25 23 onder welke 12 900 jongens en 12 123 meisjes die in het genot van kosteloos onderwijs mochten jongens en 10 349 meisjes en 1019 jongens en 1774 scholen Het afgeloopen jaar was dus niet zoo mild in het verstrekken van kosteloos onderwijs al vorige jaren uitnoodiging beraamden campagMe ids voor een onmisbaar is Toen dit verleg mét het Bestuur der kommissie na de uoodige deelen en wel 11 881 aan de openbare soholen meisjes aan de bijzondere Een inwoner van Breda heeft een allerjomberst tafercel geschetst van de rampen die het water bij bo k ge rol e W9Klt u de Keiseriu ran Indi CU eea p U iut had hem gemeld dat ook in eeu volksalmanak ae Koningin aldus betiteld wordt I Uit zulke aardigheden durfde een Premier van Engeland lioh si pi4enten smeden I Maar i n hiat te argument w p lang geen aardigheid Listig hadh t verzwegen tot t uiterste ooMiiblik Kigeulijkdan eigwlyk n t Victoria 7kei rio worden om ee t wicht te verkr geit voor ttoenemeadprestige van den Keizer van Kuslaud in Azië enom aan Hindostau en aan de wereld te verstaan tegeven dat t Parlrtnent Tfn Engeland besloten s t Britsche Bqk i Indië te handbaveu Biarom alzoo om Rasland in Aziè mat te zettea mo stVictoria Keizerin worden I i Men kan zich denkeu welk een indruk deze laatste geheel onverwachte mededeeling van den sluwen Premier maakte Enkele opgositie leden voerden no fwooni Be b r dowen om te betoogeo dat de keizerlqke titel naar militarisme en desmotisme riekt it tijj sou kouB tt leiden tot gevaarlijke w zigingeu in den regeeringsvorm en dat de bevolking van Indie blm of ODvenoIullig of vqandig opnemen zal l e heeren PaWcett en Lowe om den heer Disraeli de ongepastbeid en ouvoorxiohtigheid te verwijten van zijne tartende toespeling op Rusland de b er Lowe boveüliea i m den Premier zeer scherp de les te leien over de beuzelachtigheid van zijn toon en de onoprechtheid van zjjne geherle houding Daarna bad de stemming 4 K ts t 4 MIJ was aangenomen ÏJe Kjie is verontwaardigd Sindta twintig jaren herinnert zich geen geval van zóó schromelijk nisWik Tan verantwoordelijkheid Hoel roept hij J dl Koningin moet Keizerin heeten om aan tt Mden dat w Busbind een handschoen voor de voeten werpen en dat t Britsche Parlement ons gezag ia Indië tegen den Czaar handhaven lal Maar vooreerst was t geheel overbodig dat wg verklaarden ons gezag in Inmé te zullen handhaven de gansche weielii weet dat e dit doen zullen En ten tweede hoe kan deze verklaring voor t Parlement gelden vitOr t Parien ent dat van den eigenleken zin dezer ttuta t tot t laatste oogeublik moedwillig in onwetendheid gehouden werd voor t Parlement dat door den leef Disraeli met een kluitje in t riet weid fMbonlf En niet alleen t Parlement ook jtl ooilega s zoo meent de Tima moet de Premier a i kinderen j den nens hebben geleid Wij kunnen mef gelooven egt t blad dat de andere Ministers ip t geheim zijn geweest vau e eigenlijke bedoeling Wlft den nipllWcn lilol WÜ Inmnpn hou uiot nnnaiaM als njedepKchtigcu aiiu cene tnktiek die treffende gelijkt op de melhode met behulp van welke Napoleon III zyne oogmerken pl ioht te bereiken t Staat nu te bezien wat t Hoogerhuis doen zal t en dan nog wat de Koningin doen zal Zal zij fpa titel willen dragen die haar op zoo sliuksche i yz werd verschaft en die haar volk zóó onaangenaam klinkt GOUDA 28 Maart 1876 Gelijk uit het bericht der commissie aan het hoofd van dit blad geplaatst blijkt beeft de watcrsnoodcèlleote alhier eene som bijeengebracht van 2874 0ö Bet blijkt derhalve d it wij ons niet vergisten toen w9 ip om Vorig nr voorspelden dat de weldodiglieidszin onz r st genooten by deze gelegenheid op mei zou hiyken Het i on recht aangenaam dat de ingezetenen van Gouda niet aoh èlblyven waar het ongeluk om hulp ro pt Wq herinneren dat heden en morgenavond de open bue examens aan de Burgeravondsohool worden ge h den in het schoolgebouw op de Houtmansgraoht tdhens t m half leven ure H M de Koningin heeft 600 gezonden aan den Tooizitter der watersuood ocmmissie te Amsterdam i Volgens te s Hage ontvangen telegrafisch bericht i U K H mevrouw prinses zu Wied prinses Malt ria der Nederlanden dochter van i K U prins Frederik van een prina bevallen zijnde dit haar derde zoon Staten Oeneraal Twiide Kakek zitting Tan 27 Maart In deze zitting Iwefl de heer Mees verlof bekomen om nader de regeering te interpelleeren over den toestand der nieuwe Maasmond na de laatste stormen De beraadslagingen over de wet tot regeling van heV Hooger onderwijs zqn voortgezet Met 36 tegen 88 stemfnen is aangenomen eene motie van den heer l oens uitmakende dat de onderwijsvakken bij de nuivenitqt in de wet zuUen worden opgenomen Artt 34 en 35 z n daarop geschorst ten einde den minister de gelegenheid te geven een nieuw programma vaat te stellen artt 36 tot 47 sommige na gade aaoiea w rd D nu b den watersnood van lelf lijfkÜjk aditeruitgezet Daarbij zou de particuüeie liefdadigheid altijd nog genoeg te doen overhouden daar de Staat die uit den aard der zaak nog al omslaefatig te werk gaat todi nimmer de eerste hulp zou kunnen verschaffen t Wegslaan van woningen t geheel onbruikbaar worden van huilen t verlies van have en goed dece blijvende schade ion volgens de B Cl de Staat moeten vergoeden terwijl de bijzondere liefdadigheid iu t verleeuen van een tijdelijk onderkomen en een tijdelijk levensonderhoud zou kunnen vooaien Financieele bezwaren hciltin er legen Btaalakulp niet en wanneer men bedenkt dat dieze hulp niet gegeven kan worden dan met medewerking van de verschillende takken der wetgevende macht dan vervalt de bedenking dat men ook bij andere rampen of bij een minder omvattenden w tersnood zich op dit precedent zou kunnen beroepen Ook de bedenking van politiek sooialen aard t beginsel van red t op onderstand vervalt Staatazorg 8 iuunen geen staatsjdioht Niemand individuqf door rampspoed getrofen heeft redit of aans praak op Sta itshulp doch wanneer die ramp een nationaal k irakter erlangt dan wordt Staatahulp wel niet bepaald verplichtend doch wèl gewettigd De Jt Cl gelooft dan Dok dat wanneer een wet strekkende tot verleeuen van Staatshnl bij groote watersnoodnmpea werd vowgeateld deze bij de vertegenwoordiging mei een overgroote meerderheid zou worden aangenomen In eene algemeen verg idariu der maatsch voor gemeentecrediet te Amsterdam 1 verslag uitgebracht over het afgeloopen jaar Dè omvang der zaken wasnio4 voUucwIe in aanmerking genomen drn voortdurend lagen rentestaudaard op de algemeene geldnsrkt Het totaal der keuingea in 1875 gesloten bedrocK 87 l IStT Het beschikbare voordeelig saldo over 1876 bedraagt 4i ll493 daarvan eerst volgensdé statuten 4 pCt uitgekeerd blijft 24 834 93 Hiervan ia 70 pCt of 16 884 bestemd tot extra divideiul Over Ainerikaftnsdie spoorwegwaarden herat ket VlK Oa iUi hM volgeiule Met groote moeite ben ik in t bezit gekomen van e volgende beUngriJke bijzonderheden betreifende den MissouriKansas ea Texas spoorweg Zooals u weten zal heeft men in Holland zé Veel belang bij deze baan Niet minder dan 9 milliOBU yan t kapitaal is in handen van HoUaodscbe aandeelhoudeni Sedert eenigen tijd nu houden zich hier cenige heeren op pviL het doel om voor de belangen der Europeesène Mileelhouders iu die baan te waken Ze zün thans met de Amerikoanwhe belanghebbenden in een voorioopige schikking getreden die aanstaande week nader 1 worden bekrachtigd voornaamste punten der overeenkomst zgu l De ojutrole baan birust voor t vervolg bij de Unio Trust 4 mpmy in New York 2 Deze oi lpRgiile een der eerste bnnkiershuizen van N w Yoa tol de algemeene leiding der zaken O zioh nemea met drn bijstand van een Board of UUstMs bettaande nit 7 leden die op de volgende ijze zullen èorden gekozen Drie door t comiió van de eerste hgrpotheekhon i r Ja Eurogit te New ïork Kqi door de crediteuren der vlottende schnid Een door He aolicnhouder Stokholders ea Twee door ts Ünian Xrnat Co Tevens is bepaald 3 De betidiag van den interest op de verschillende soorten vi n waarborgfondsen securities zal plaatsbeblitn op ds basis van t welbekende plan van Rigg dd jl2 tittior V r lerc bü onderhedin deel ik u in mijn Tolgeudan llrief wede IJW t CoHBN Stuam Uit A inefOttgen sehrijft men dd 24 Maart Nu doorgede p staten idezuc provincie het reglement van een alhier te openen tabaksmarkt niet is goedgekeurd heeft de vereeniging van tabaksplanters besloten hier een b urs te tieten met eeuige wijziging van t reglement slechts weinig vers ll ende inet de tabaksmarkt Wanneer de raad dezer gemeente tot het oprichten van zulk eeu beurs besluit wordt de goedkeuring van een hoogere autoriteit daartoe niet vereischt D v Z U De verkooping bij cxekutie van de goederen vanpater Sternberg directeur van het Jezuitengestioht a JUtwijk is tegen heden ten 11 ure des voormiddags aangekondigd Het beaohrijvings biljet isï herholing aan het instituut moeten aangeploktworden daar een der paters offioiauteu het zoo dik wjjU hct werd aangeplakt weder verwijderde Naar mm ïverneemt is dewiege tegen dezen poter prooes verbaal opgemaakt N R Men schrijft uit WaSlwgk De toenemende duurte van het akkermaalshout of de eikensohor is voor de vel looierijen van dezestreek eec bezwarende omstandigheid Reeds jarenbug heeft men nagegaan of onze rijke aardbodemgeen ander middel bezat waarmede men de huidentot deugdzaam leder kon bereiden maar het zoekenheeft tot voor korten tijd tot niets geleid In den laatsten tijd echter schijnt in Amerika de ontdekking gedaan te zijn dat de polygonium amphibium of looipbint 18 pCt oplevert terwgl de beste eikenschors slechts 12 fCi oplevert Een Amerikaansch blad zegt dienaangaande dat deze pUnt in overvloed wordt aangetroffen ia de valleijeu van den Misnsouri en zijn uitwateringea ea op zeer groote scliaal kan aangekweekt worden ró wel in xoodanige ma a datüe berichtgever in overdrachtelijken vorm zich uitUatdoor te zeggen genoeg voor al de looierijen derwereld De looiplant groeit even als gras elk jaar kan gemaaid gedroogd en als hooi bewaard worden De wijzen van looien i even als met schors en hetleder woidt volgens genomen proef veel taaier schooner duurzamer en neemt ook beter gUns aan Een looierij sedert eenigen tijd te Lincoln Staat Nebraska gevestigd gebruikt de plant met succesen reeds zijn groote hoeveelheden gezonden naar Chicago woar groote huizen bereids ondervondenhebben dot men met dezelfde hoeveelheid looistofVj meer leder kan bereiden De ontdekking vandeze plant is dus van een buitengewoon gewichtvoor de westelijke Staten De nt groeit ook in hetwild vooral in overstroomde streken ook in Europamet name iu Frankrijk en België zoodat het niet moeijelijk zal vallen te onderzoeken of de polygonium werkelijk zulk een reputatie heeft Dat er al eer xonderiinge middelen hinnan aangewend worden om den nood der overstroomden te helpen lenigen kan het volgende be ijzen Èene te s Hertogenbosch gevestigde Maatschappij voor het leveren van plaatsvervangers bij de militie heeft aan de pbuitevervaugen die ooorhare tussehenkomst zijn gepUiatst eene cironlaiie gericht van dezen inhond K Jam it fUatmmtftn MUitiemamUcUptg BEHUHJGI WATERSNOOD Algemeen en van alle kanten hoort men de samenstelling van commissien welke zich belasten met de inzameling der giften voor onze ongelukkige landgenooten in verschillende provinciën van het Rijk Die edele pogingen wordeuook meer algemeen aangewend zoodat zelfs de anuji eu miugegoede niet aarzelt hoe gering ook het zgue bij te brengen om den nood welke vreeselijk groot is zooveel mogelijk te lenigen Ook de Directie der Militie maalsohappg Eemdraj t meende verplicht te zijn ook u iu de gelegenheid te stellen een kliiu bewgs uwer nienschUevendhiid en hulpvaardigheid te geven en venoekt n ingesloten kwitantie ad S 50 te teckenen De gelden zullen gezamenlijk iu de Courant worden verantwoord onder het motto De gezamenlijke plaatsvervangers van de Maatschappij Eeudragt Indien ge wilt medewerken tot bovengenoemd doel waardoor ge u zelven en uw stand zult veredelen verzekert ge n van de dankbaarheid uwer ongelukkige landgenooten en de achting van De Directie der Maatschappij Eendragt J J HEftENS aaitm ügntUt MlMÜt omtn Urug h itnie Bij d oirculairt wasnvoe eene juitantie waarin de plaaUvervanger verklaart van ie I ii etie iet IfysXschappij ontvangen te hebben T 5Ü op rtkenliig zijner bg contract als plaatsvervanger bedongen gelden Er blijkt echter nit de quitantie niete van de bestemming dier 2 50 De phiateïervanger aldus door de Directie tot weldoen m staat gesteld heeft intusscheu de quitantie slechts te onderteekenen en terug te zenden Wat de Directie zeggen zou indien eens de ouders of voogden die van deze Maatschappij pbuitsvervongers kochten op hun beurt ook haar in de gelegenheid willende stellen een klein bewijs barer menschlievendheid en hulpvoordigheid te geven een deel van het geld aan de Maatschappij schuldig aan de noodlijdenden gaven en op hare rekening abohreven f Men schrijft Den Helder aan het Vaderland Met de werkzaamheden tot verbetering van de bestaande batterijen en forten is men hier druk in de weer Het schijnt dat men grootsohe plannen met deze werken voorheeft Het verwondert evenwel menigeen dat men begonnen is met de oostbatterij die in het eeutruui der kustbattergen gelegen is te veranderen Deze batterij wordt een groot beinuurd werk een soort van fort waarop een 8 of 10 tol vuurmonden van het zwaarst kaliber gullen komen te slaan Vervolgens is hiet de verandering van het fort Erfpriiis een begin gemaakt Er zal een rij knzeinatten in komen die zioh over de gehcele lengte van het fort nagenoeg van af het observatorium tot on Kaaphoofd zal uitstrekken en waarin bijna 1000 man zal kunnen worden gelegerd Op die kazematten komt een groote kustbatterij voor een ÏO tal vuurmonden van de grootste soort om aan de zwaarst jgepantaerde vijandelijke oorlogsschepen het binnenloo pen te beletten Een dergelijke kustbatterij zal bij het fort Kgkduin dat almede geheel veranderd woidt worden gelegd t om het bianenloopen van het Sehulpengat tegen te gaan Bovendien worden boringen verricht op de Harsen en op de Laan voor de aldaar te bouwen zeetorens Dit alles echter is nog slechts een deel van al de kolossale werken welke hier achtereenvolgens zullen worden gebouwd Men kan zich eenigszins een denkbeeld van den omvang der pbinnen met deze positie vormen als men nagaat dat naar men hier venekert daarmede een bedrag van 16 millioen zal gemoeid zijn ongerekend nog de kosten van het zwaar geschut Voor die som kan men een paotaervloat uitrusten Nederland zal daardoor evenwel een versterkte zeehaven bezitten waarop het trotsch zal kunnen zijn en die het door menige Mogendheid zal wordea benijd Bij een eindexamen voor de leeiHngen dct hoogere buigerschool werd aan een der eandidaten gevraagd Hoe werd de inneming van het capitooïverhoed bij den inval der Galliërs in Eome Hij wachtte met het antwoord te geven toen fluisterde een stem van Menn door de gwue De csndidaat had wel iets maar niet goed veistaan en prak mei overmoed dbor dt ilulp der froiucten Êene vrouw was er ontevreden over dat haar zoen de letterkunde beoefende Ma r bedenk toch lie vronw zeide men hij arbeidt voor het nageslacht Wat nageslacht antwoordde tij vhet i heeft ook niet voor ons gedaan Vrouw Toen we nog pas getrouwd waMm kdt je zoo dikwijls gezegd dat w op roken zonden wandelen delennn ben ik je vrouw en ik Moet hür sitteaen kousen mazen Man laeve eagA je kunt loeh niet verlangen dat ik die promebadeWt gaiten in mijn kousen doe Een Beriijnsoh eorrespondent der Srltrf tiHmifi schrijft dat naar men van goexlerhand verneemt Hff Fmissisc4s Kegeering beieid is het verbod op den invoer van NedtrUindsoh en Bilgisch veeinte trekkea daar uit nadere officiële berichten blijkt dat de vee ziekte op grond Wiiarvan het verbod w uitgevaardigd geen epidemisch karakter heeft De gemeenteraad van Wonbrugge heeft besloten het salaris van den hoofdonderwijier te Hooginademet 60 te verhoogen en dos op 760tebreuge f met ingang van het jaar 1877 en voor het jaar 1876 een gratificatie van ƒ 60 te verteenen De voorlaatste aflevering van Eigen Haard gaf o Oij een keurige afbeelding van het Herstellingsoord de Trompenherg te Uilversam met een biJBdirift vta dr J F Vaa Hengel waarop wij bijzonder de aandacht vestigen in het belang dezer uitstekende onderneming Terecht wordt door dr Van Hengel opgemerkt dat men tot heden voor sanitaire stations hier de toevlucht nam tot het buitenland wat voor velen niet alleen te Kostbaar was maar ook een aantob ongerieflijkheden meebrengt alles behalve in h t beo lang der beoogde herstelling Nu is er in ons land zeker wel geen plaate denkbaar meer gesohikt vooi herstellingsoord don het heerlgk plelge in het Gooi woor men in een kort bestek zooveel schoons bijeea heeft men heeft wandelingetjes van een kwartier van een half uur en men kisn ze verder uitetrekkew is alle richtingen naar Busssum met het sokooii bosch van den heer Bredius naar Blarioom met het prachtige paviljoen naar Baarc naar Vnursohe Opgenomen in het spoorwegverkeer in het hart vau Holland en Utrecht kan men het Herstellingsoord een goede toekomst voorspellen Tegen het eind van de volgende maand wordt het pension geopend In Frankrijk waar de briefkaarten op de lambdrukkerij gedrukt worden is door den Minister van financiën Léon Say aan de particuliere industrie veroorloofd het vervaanligen en verkoopen van baif koortformulieren ouder voorwaarde dat deze kaarten door de particuliere industrie vervaardigd in formaat en zwaarte gelgk zullen zijn aan de hriefkaorteuformulieien welke door de Regeering worden uitgeKeven en op de voorzijde dnelfde aanwijzingen zullen bevatten als laatstgenoemden De kleur der briefkaarten wordt overgelaten aan de keuie der vervaardigers Het spreekt van zelf dat de briefkaortrn door den afzender van het benoodigde posfsegil Ier voldoening vun het verschuldigde port moeten worden voorzien N v d D