Goudsche Courant, woensdag 29 maart 1876

ïs 1876 KENNIBOBVINO Nationale Militie TWBEDE ZITtl VG van den MILITIEEAAD BÜRGEMEESTBE en WBTHOUDEBS van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de TWEEDE ZITTIXG van den Militieraad bedoeld bij art 86 der weTvan den 19den Augustus 1S61 tttmtthlmd no 72 zal plaats kebbea op het Raadhuis te LËI PEN e vel lo Op MAAXD 0 deo lOn April Ig7S des voorrff niidd igs ten 11 nrr voor de Loteliugen omtrent 4 wier zaak in de eerste zitting geene nitapraak j kon worden gedaan en voor bea die wegens gemis der gevorderde lengte of het hebben van gebreken wy penooulijk moeten orden onderlackt Op VKUDAG den 21n AprU daananvolgende i des vooruHddags ten 9l ure Voor df Loteliugen die een Plaatsvervanger of Nunimerverwisseliiar verlangen voor t stdien i Voor hen die als Plaatsvervanger of Nanmer Terwisselnar verlangen op te treden OpiMAANDAR den 24n dier maand des voormlddogt ten 9Vj ure voor de behandeling van alle nog onafgedane zaken I e Lotelingen die voor bovengenoemden Militie fltad moesten verschynen doch niet jn verschenen wordeu gehouden geene redenen tot vrijstelling Iehebben en voor den dienst aangewezen het nietenivaugeu rrurr bijzoadere kennisgeving of van een opriKpiHg l ilj t ontheft gnluzina van de verpligUng lot h verMhqaen totw dra UiWiennid of tot het urfieilri vho dl tot slaving dir redenen vau Trysttfliing gevunlerde bewijssHiIckeii i e IjOteliug ointri iit wien de Militieraad iu de errsie Zitting reeds uiupraak heeft gedaan behoeft niet ia de Tweede Ziitlng te verschynen fen ware hy daarin een Pl ialsvervangcr of Numuierverwisselaar mogt iHeu irstellen Gwula den 28a Maart 1876 Burgemeester en Wethouders voornoemd De itecretttris De Burgemeester DaoooLEisvïa FoaTDMM van Bkbokn LIzendoorn Cw BUITENLAND Bulli iilaiidscli Overzicht IV inmenging van de ailininistratie en van de geestelyklieid in veikieciiigrn heeft Zaterdag in de Kransche Kaïnirlweder een scherpe veroordeeling ondergaan daar de verkiezing van den heer Aymé de la Chevrelière rediterryde in Deux Serres op grond van oodauige iuineugiiig roet 333 tegen 162 stemmen werd vernietigd Vóórdat over alle verkiezingen oitspraak zal zijn gedaan wordt andermaal een decreet betreffende wijzigingen in het korps der prefeoten Tcrwaoht Op een vergadering der linkerzijde is besloten tot het indienen van een ontwerp van wet op de benoeming der maires tevens tal worden voorgesteld in alle gemeenten welke door de werking van laatstgenoemde wet van zelf gekozen maires verstoken zyn nieuwe Terkiezingen te doen plaats hebben Ëeu bureel is door de linkerzyde benoemd voor de redactie van dat ontwerp terwijl men zal trachten zich ook met de andere republikeinsohe partyen hierover te verstaan De nieuwe begrooting van oorlog zid veel hooger zyn dan die vau het vorig jaar met het oog op de veranderingen in het volgend jaar in de legeriunohting te brengen De heer Thiers heeft naar men van goeder hand verzekert te kenuin gegeven dat hy de Staatkunde van het nieuwe Frausche kabiuet fliiik zid ondersteunen Niet zouder belang is ook dnt hy elk denkbeeld heeft laten varen om ooit weder president te worden der republiek Indien Mao Mahon mocht overlijden of vrywillig het gezag nederleggen dan OU de oandidatuur vau generaal Cbiinzy ook door Rl SrTAi l E GEB1TTE worden vervaardigd naar de Nieuwste Methodes DONDERDAGS van 10 tot 3 ut te spreken of schriftelgk te ontbieden bg den Heer A W van WEKKHOOVEN Kleiweg E 104 te Gouda Adres te Amtterdam Keizersgracht bg de Reguliersgracht 671 J J TE ï S Mccanicien Americaln Geene gelden worden gevorderd voordat de gebruiker overtuigd ia dat zg aan alli vereMchten vo doen Gonla Druk n A riukuaa Slken avond bg het luiten van de poort van den Tower van Londen heeft er eene wonderlijke formaliteit plaats De wachter vaa den Tower met den sleutel in de hand Mt net twaalf man onder het kommando van een sergeant en van een korporaal ran poort iot poort Werda l roept natuurlijk de wacht den komenden toe l e sleutel Welke sleutel De sleutel van de koningin Victoria De sleutel van de koniugi u Victoria passeert autwoordt de post en de sleutel wachter gaat verder In Spun Gate stellen lich de sergeant n ujue manschappen in t gelid en presenteereu voor den sleutel het geweer Dié Towerwaehter ontbloot Kjja hoofd en legt Ood eegene den sleutel van de koningin Victoria 1 Amen antwoorden de manuhappen en de plechtigheid is afgeloopeu Voor eemgen tyd kreeg een Schotsch grenadier drie dagen arrest omdat hij bij ulk een gelegenheid geen Amen had willen leggen De grenadier icide tot igne verdediging Voor koningin Victoria bid ik hartelgk Gods legea af maar voor den sleutel van den Jower dit te doen dat vergunt mij mijn geweten niet Kantongerecht te Guuda C de TerwAtïitting van 15 MAAET 1876 iiijn da navolgende personen veroordeeld W F K tot eene geldboete van 1 of subs geTiogenisstraf van eea dag wegens het ie Crouda plegen T n baldadigheid door het werpen met steenen op d openbare straat A M 0 tot eene geldboete van 1 of subs gev ugeaiss$ af van een dag wegens bet te Gouda als eigenaar van een hond dien hond niet steeds een halsband te hebbeu doen dragen voorzien op eene metalen plaat van den naam des eigenaars of houders F d tot eene geldboete van S of subs gevaagenisstraf van eea dag wegens het als geleider Tan een net een trekdier bespannen voertuig zich Tia dat trekdier verwqderen zouder dat onder voldoend tokicht te hebben gesteld of behoorlgk te hebben vastgezet op een weg in de Provincie ZuidHtiUaud C K tot eene geldboete van 3 of auba gevangenisstraf Tan een dag wegens het te Gouda barder rgden dan in een matigen draf W de J tot eene geldboete van f IS of subs geTangenisstnf van vijf dagen wegens het als fijngarenspinner in zijne lijngarenspinnerg te Moordrecht in dieast hebben v u een kind beneden de elfjami eu ilks bij herhaling C i tot twae geldboeten dk van 6 of aubs gevaageuisstraf van twi e dngeu voor elke boete verbenrdverklariug van het gebezigd visohtuig de tien snoekfleuren met bevel tot denelver uitlevertng of betaling der geschatte wiuirde ud iO ets en met bepaling dat bij gebreke vau hieraan te voldoen binaeu twee maanden na aanmaniug zulks zal worden vervangen door gevangenisstraf van een dag wegcus het visscheu in eens anders viscbwater zouder voorzien te zgu l van eene daartoe bctrekkelgke visohaete of kostelooie vergunning en 2 van eeu schriftelijk bewgs van vergunning van den eigenaar of rechthebbende op dAt vischwater H V d h tot twee geldboeten elk Tan 3 of sabe genaigeniaatraf van een dag voor elke boete TtrbeurdTerklariug van het gebezigd vischtuig i t 8 fleuren met bevel tot derzelver uitlevering of beialiiig der geschatte waarde ad 24 cis en met bt puling dut bq geboske van hieniau te voldoen buiueu twee naandlen na aanmaning zulks zal wordeu vtrvaiigeu door gevangenisstraf van eeu dag wegens gelijke overtrediag A 8 tot twee geldboeten elk van Ö of subs gevangenisstraf van twee dagen voor elke boete en verbeurdverklaring van de in beslag genomen twee fleuren wegens het visscheu in eens andrrs vischwater xqnde geen rivier stroom of mrer wijl het water met bedekt was zonder voorzien te zgu 1 vaa eene daartoe betrekkelijke vischuote of kostelooze vergunning i van eeue toestemming vnn den Commisaarii des Konings iu de Frovinoie ZuidHoUand en 3 van een schriftelgk bewijs van verIpiuning van den eigenaar of rechthebbcude op dat riaehwater W V L tot eene geldboete van fiO of subs gevangenisstraf van zes dagen verbeurdverklaring 1 van de in beshig genomen vijf wildstrikkeu niet bevel dat die zullen worden vermeld en 2 van het gevangen wild bestaande in een haas met bevel tot uitlevering van dat wild of betaling der bg het vonnis bepaalde waarde ad 2 en met bepaliug dat bij gebreke van hieraan Ie voldoen biuuen twee muandtu uu uuumaniiig zulks zal worden vervangen door gevangenisstraf van een d ig wegens hel bemuohtigen van wUd door een bij de wet verboden ifiiddel en nel door een wildstrik £ a allen in de kosten des uoods invorderbaar bij Igfiwlwang Burgerlijke Stand e t m r 2i Murl Msrcelii Koriaai ouden C Uognird es L Utb H AaiM Um wru ta Qnuit ouden G Herlyn en C iKeairland Gerrit Joo ouden G J Grendel en A Loufterier 25 Bartbolunieui ouder J Tsn der Vilk en L Nieuwield Cornelis ouden M Schouten en C Vermeulen SO Elinbetb ouden P J Mulder en E Kramer Sssrtje ouden J Verksnik en S koaweohoveu 87 Adriinni Serinni Psnius ouden j P Weijer ea J A S van Trolsenburg OVERLËUEN U Mairt J de ngn 80 j J M ter Lwk 8 j a E de Jasger 7S J 25 G Meewezen 1 j 11 m J Vollenhovan 7 w B Nieuwenhuiien 7 in S Bot ed A Koppeudrayer 73 j 10 m J W V yk 8 m 2 T an Egk 77 j C H J Slulwyk 4 m 27 l vander Lou 1 j II m ADVERTENTIÈN V BeTallen van een Zoon Jf A S WEYER g eb TAN T tnsiiNBVBo Gouda 27 Maart 1876 Heden werden irj verbiyd door de geboorte van een Zoon J H F BLOEMERS A BLOEMEKSOouda 27 Maart 1876 Wacrtkr Voorspoedig bevallen van eene Dochter C J WEUBMAN LoNBNBOBo Gouda 28 Maart 1876 Dankbetuiging aan den Heer C van VELZEN voor het OPSTALLEN en de vele zorg eii het hulpbetoon aan mgn KOEIJEN gedaan deze dient tot bestrgding van hem opgelegde laster als zonde hy mg honderd galden hebben afgenomen dat geheel en al onwaar is Wed 8 DUN UIL Slolteijk 23 Maart 1875 COMMISSARISSEN voor de bereiding en uitdeeling van SOlSP te OouJa hebben de eer aan de Deelnemers tennis te geven dat de UKKENING van OntVeng en Uitgaaf gedurende den winter van 1875 76 van bedeu of 14 dagen des middags ran 12 tot 1 ure ter visie ligt ten huize van den Secretaris en ruim 30000 Portiën SOEP zyn uitgereikt W J FORTUIJN DROOGLEEVER VoorziUer Va ZEULEN Seeretari Gouda 29 Maart 1876 In het BESTEDBLINGSHÜIS alhier wordt gevraagd tegen HOOG loon EENE KEHIID De ondergeteekende maakt aan zjjnen Stadgenooten bekend dat hg zich alhier van af heden gevestigd heeft als en provisioneel geplaatst is óp de Korte Tiendeweg wgk D n 11 naast den heer D van ueu LAAR belovende eene nette en civiele bediening a 3B E Tnaic Gez RIJKEN bevelen zich aan tot bet maken of leveren van alle tot het vak behoorende Artikelen ala BOBDEN MUTSEN COIFFURE 8 LINTKN BLOEMEN VEEEEN enz Opening der winkel Donderdag as NB De ONTVANG ST der ZOMERMO DELLEN zal later geannonceerd worden Gouda Ma rkt A 154 Een Holponderwyzer alhier telt uch beschikbaar tot het GEVEN van Adres onder lett S ba den Uitgever deui MeJDffrouw KOBTLANDT a d Fluireelea Singel verlangt met Mei EENE DIENSTBODE van de P G Op een Gelderscb Dorp in een gezin nie één 4jarig kind vraagt men eeue TWEMOFmBMEIIl P G goed konnende naaien mazen strgkeu etc Loon ten minste 7ü Reiskosten vry Adres franco onder lett A B aao t Bareau dezer Coarant ii wmuiM oPibS Ter OTeraame aangeboden een büzoiidere mooie KOPEREN STANDAARD een N D Meter hoog met 2 paar SCHALEN en GEWIüT met Koper Gewigtbukje luformutien te bekomen onder letter C b j den Boekhandelaar A BIHNKMAN alhier N 1809 VrUdag 31 MaaÜ GDUDSCHE COURANT Nieuws eD Adveiteiitieiilad m sx Gouda en Ömslrelieii ondersteund Vanzelf spreekt dat er k geen gedikte is aan verwisseling Maar het it eene mogelijkheid die bad te hoalen Voor zooveel men kan beqvert de maarschalk zich om met de ia l4 i ci l med Ie gaan De wyie asm li d Pruisische Regeering iu den landdag de Rübilfaarwegkwestie hee gesteld heeft algemeen een gosdaa fadruk gemaakt en de kans van aanneming met eea betrekkelyk groote meerderheid is daardoor toegeuoBMa i er worden echter van natio naalliberale zijde eenige voorwaarden gemaakt die naar men beweert weinig bezwaar zuUen ontmoeten men verlangt constitutioae waarborgen dat de Rijksexploitatie nooit ten aadeele van het pnbliek zal geschieden en men wil hierby meer bepaald de aanstelling van een verantwoordelijk Minister van Openbaar Verkeer Wanneer de eerste lezing van het ontwerp zal plaats hebben ea ook Bismarck zyn gevoelen heeft meegedeeld zallen wy meer hiervan hooreu Wanneer het voontel bezwaar ontmoet bij het Rijk zou het phiu voor Pi isen alleen verwetenlykt worden Kon de SeiciuMteiftr nwedeelen dat de rijksSoanoicn in gnostigen toestand verkeeren de minister Camphausen verklaarde faeliaifde van de Pruisische liiuincién ook hier hicft mea na zuivere berekening een overschot van bij de 18 millioen mark In het Ëngelscbe Lagerhait jn veel woorden gabezigd over de Egyptisdie toiding van den heer Cave de regeenag verzekerde dat zy niet inzag waarom het rapport geheim gehouden moest wolden maar dat jiij toch aan het verlangen van den Khedive wilde voldoeg Heden aal de n n mtg Jjaifsuw met die zaak inirden lastig gevallenen neu premier gevraagd of de Khedive eeu vertrouwelijk rapport bezit en of die stukken niet openbaar kunnen worden gemaakt waartegen de Khedive geen bezwaar heeft Disraeli zal heden tevens zioli moeten verantwoorden over hut verblyf van de koningin op het TUtekud terwyl het Parlement bijeen is Iedere kabioetsverandering doet oowillekeurig de vraag oprijteu wat nu P Vooral wanneer tevens eeu geheel tegenovergestelde richting aan het bewind komt ziet men met belangstelling uit naar de gevolgen Dit is thans het geval ten opzichte van de kabinetswijziging in Italië alwaar het conservatieve iniuisterie Minghetti is vervangen door het liberale Depreti Voorloopig heeft de Diritto het orgaan van de linkerzyde der kamer eenige mededeeliugen gedian omtrent de politiek die het ministerie denkt te volgen Enropa kan legt het blad omtrent het rageeriugsprogramma gerust wezen De goede betrekkingen met de buiteplandsohe mogendheden zidlen worden gehandhaafd en overigens heeft het programma veel overeenkomst met dat van het Fransche kabinet men kan das op een cona vatieflibsrale politii k rekenen Dui faiand zegt de Drit verder lal ondervinden dat het door de krachtige binuenlamische politiek in Italië gesteund wordt want de regeering is voornemens met energie op te treden tegen de aanmatigingen van de kerk en Oostenrijk zal te vredeu zya over de hulp die het Italië tegen de ultramonIniien het t verleend Dit zal ook het geval wezen met alle andere mogeadbeden Het nieuwe kabiuet zal iu de baiteulandsohe politiek geen verandering brengen maar in de binnealaudsche een meer liberale richting vpigen Italic zal altyd een krachtig element voor den vrede en de beschaving blyven Zooals te verwachten was zal het groote verschil met het vorige ministerie bestaaa in de houding jegens de geestelijkheid die in Italië op geeiie toegevendheid meer heeft te rekenen evenmin als in Frankrijk De aanstaande verkiezing van eeu nieuwen president der Vereenigde Stateij van Noonl Amerika in plants van generaal Grant heeft reeds groot levendigheid onder de partyen opgewekt Overal worden voorlüopige Vergaderingen gehouden om de c uulidaten te l e prekeu en voor te stellen All ri pnl lik irische cnndiduten worden vooral genoemd de tei einvojifliffe ministervan fiaanciéü Biistons die zich zier venlieiislelijk heeft gemaakt in den slryil list n ile scliiin lelyke hnndtlini en vnn anibtenanii en het N ew Vork clit lid van den senimt Ili o i ukhn j eeu hoogst bekwaam en pnrlemeuUiir fepuulikiiu dedi mocraten twyfelen nog tusachen gODTeroeur TlUea na New York en den senator Bayord Tan Delawwre r es ixA4j = VRAVKRUK De Be jMiuisler zegt verder dat men gewezen heeft op een nabung land België waar het systeem van gemengde jniy s voer het toekennen van akademisoh graden bestaat Sommigen beweren wel is waar dat dit stelsel goede vruchten voor het onderwijs heelt afgeworpen maar andere betwisten het entooaeade vele nadeelen aan die er aau verbonden zyn Dit verschil van iazidit nu is uiet geschikt om Frankrijk gerust te stellen eu men zou gewaagd spel mat de studiën spelen ala men op zulke oazekere geg vens afging ENOELANO Na ernstig onderzoek n nadenken ben ik tot de overtuiging gekomen dat U M de Koningia itiet gerechtigd is de Keizerskroon te aanvaarden wanneer men let op de geschiedkundige klassieke beteekeniavan die kroon bovendien heeft het eohte goud tan de door de eeuwen gewyde kroon der Eugelsohe monarchen niet het opzichtige bedriegelyke klatergoudnoodig van het uieuwerwetsche verguldsel dat voorgesteld wordt Dus spreekt de ex premier van Engeland de haef Gladstone de moedige eerlijke man die dtr Kouingia de iraarheid durft zeggen en haar openlyk waar schuwt tegeu het vergulden au echt goud Het is gelukkig wanneer een vorst in zyn omgeving kloeke oprechte mannen heeft die hem mededeelen Wat het volk ter welks wille de vorst bestaat denkt van zijn daden Door de eigenaardigheid zyner positie ia de souverein meestal de laatste die verneemt wat het oordeel van het denkend gedeelte van z n volk i over lyn handeUngCn Het hangt z t de Jlailif Ntm in Entirlaud voorOamelijk f van den moed en de oprechtheid van den eersten minister of de voratde wmtbeid al dan uiet vernemen zal Het is de plicht vau het hoofd van het ministerie om liever den toorn op te wekken van den vorst dan hem de waarheid te verbergen Dat de heer Gladstone zijn oordeel over de voorgenomen daad der Koningin publiek heeft gemaakt is wel eeu bewijs dat volgens zyn nieeniiig zoowil uU volgens die vau duiwnden Engelscheil de heer Disraeli te weinig mannelijk en moedig i oin der Kouiugiu de waarheid mede te deelen John Bright venveet hrtn eens 0 enlijk iu het Parlement dat h j een