Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1876

tofU gern sympathie en heeft geen begrip van den Jmid yaa den echtes Engelschman I ttet is merkwaardig voor allen die het Eogelsche Tolk willen leeren begrijpen en waaideeren om te leien wat dezer dagen de gcoote redenaars en de Toomaamate dagbladen in Engeland leggea Merkwaardig omdat het leert innen hoe by een vrij en onaf hankdijk volk dat zich lelf regeert de warmste loya teit de innigtte gehechtheid aan de persoon der Koningin en aan de Kroon samengaat met een openhartige gisping harer daden wanseer het volk die verkeerd acht Hen leze wat Gladstone Lowe Fawcett ent enz in het parlement aeggen wat bladen als de Mfy Itm sohrgren In menig land tauden vleiende hoveliagea en pluimstrijkende onoprechte dagbladen die Tedenaars en bladen radicalen comi m tni st en enz enz gaan schelden die de roode republiek wenschen euz enz alleen omdat tij den onverein niet als een onfeilbaar goddelyk wezen behandelen maar hem achting toooen door hem opmerkzaam te makeu op daden welke z gelooven dat noch in zyn belang noch in dat van bet land zijn Het zijn de ware vrienden eener monarobie niet die leien en zwijgeo i Juist omdat wij gelooven dat de verantwoordelyke raadgevers der Koningin haar niet den raad geven welken bet hun plicht ware te geven moet de waarheid openlijk gezegd worden Het is gelooven wq voorbeeldeloos dat een Engelsch souverein op reis gaat en het land verlaat terwgl de Tolksvertegenwoordiging bijeen is Zulk een vertrek nit het land schendt de eonstitutioneeU vormen eu gewoonten en is nadeelig voor de leiding der zaken en het publiek belang Het is ongepast en hi nderlqk vooral omdat de vraag besproken wordt of het volk H H het recht zal verleenen zich de Keizerskroon op bet hoofd te zetten Ook andere bladen spreken op den wijze De beer Disraeli is verantwoordelijlc voor de ongelukkige en gevaarlijke nieuwigheden welke Ibans worden ingevoerd legt men Hq heeft de Koningin aangemden of niet sterk genoeg afgeraden om gedurende de zitting van bet Parlement bet land te verUten ofschoon h had behaoren te weten dat de openbare meening het vertrek sterk zon af kenren als een openIqk bevrqa van onverschilligheid voor het bestaur van bet land Hij is er eveneens verantwoordelijk voor dat de Koningin een titel wil aanvaarden dwan tegen den wensch en de overtuiging ran baar volk ia dat van dien titel een afkeer heeft Wij dnrvea gemst voors llen dat bet Kiigelwbe volk op onmiskenbare wijze aan den heer Dismi U zal laten gevoelen dat bet zijn fanlasii chf pnx f nemingen met de geliefde eanstilu ioneele m nin hie van Engeland ten sterkste aTkenrt Wanneer een raan als de beer Gladstone aan woorden als die welke wij zoo even aanhaalden openbaarheid geeft ie kwamen voor in een brief an een vriend met vergunning ze publiek te maken kan men zeker zijn dat hij de meening uitspreekt van honderdduizenden Engelachen van elke partq Kr is een storm in aantocht tegen den beer Disraeli welke zijn gebooreame meerderheid in bet Parlement waarschijnlijk niet van zijn hoofd zal kunnen keeren BINNENLAND qOÜDA 30 Maart 1876 Na afgelegd examen is bij kon besluit benoemd tot snmuBieraii bij het vak der posterijen o a de beer L C van tembacfa alhier V Dinsdag middag is bg bet station Gouda de tender van den trein die van s Gravenbage kwam nit de rails gnproogen en in t zand geraakt doordat de machinist den trein zoovegl mogelijk stopte en acfaterait deed trerken daar hij bemerkte dat hij op een verkeerden wiasel was geloopen Gelukkig bebbcn daarbij geen onbeileu plaata gehad Een opontbood in bet vertrek van den trein naar Utreoat was het eenig gevolg Dat hier sedert gemimen tijd eene Vereeniging bestaat fJiheiUo genaamd wier lei en zich onderling in de uiterlijke welsprekendheid oefenen is dank zy menige vereerende uitaoodigiug lot bijwoning eener buitengewone vergaderim aan vele onzer stadge aootm hekend Het geheel futieme karakter der VrreeBÏgii verbood ons totnogtoe steeds melding te maken Tan hare uitvoeringen waarom t ons thans des te meer aangenaam is na de Vereeniging tij miltombruf bare deoren wijd openzrtt e eu iedereen binneuuoodde tegen betaling eener entree bestemd voor den watersnood in de gelegenheid te zijn haar eervol bestaan in ome kolommen te kannen eonstateeren De soir6 ons gisterenavonddoor ifw a bereid inderdaad zeer genotvol en zeer rqk aan i arling De veiaohillende leïlen gaven ieder banne biioadere gaven of talenten ten beste en braobten die ab t ware teu oQfrr op t altaar der licfiladigheid Zoo hielden ommige heeren een voordracht in proza andere reciteerden een dicttstuk terwyl de soiree ook musicale mocht worden genoemd door tteogehooce brengen van èenige solo s voor piano en t zingen van Bichard HoU s Otu FaderUuti Ten slotte werd een bl spel tde T t Dmcen getiteld opgevoerd Wy gelooven namens het publiek van gisterenavond te spreken waaneer wq de vereeniging dank zeggsa voor den genoegelijken avuid ona versduft en wq bopen dat zq nog meermalen een krachtig blijk van heren aal geven aan de Goudsche ingezetenen f De Tronwen afdeeling Gimia van Aef Hooit Knii bidd Maandag baar alganeene vergadering in eeae der zalen van het Oudemannenhuis Nadat de vergadering door de presidente Merr Boest van Limbarg was geopend we d door de secretaresse Hej C Saltzer bet volgend verslag nitgebracht Aan Leden en Belangstellenden van het HulpComité bet Boode kruis te 0 mda geven wij gaarne bet verslag ran de werkzaambedea loopende 01 er het derde jaar Beloofde dat jaar reeds bg aanrang reel goeds daar wg door de berkieiing onze zoo hooggeachte Presidente Mevrouw A Boest van Limborg van der Meer van Knffelcr voor ons bestuur mochten behouden met dankbaarheid kannen wij erkennen bet derde jaar kenmerkte zich door vooruitgang Meer en meer mogen wq ona verbeugen in bet vertrouwen wa urvan rele Leden en Begunstigers ran het Comité zoowel binnen als buiten de stad ons blijken gaven door hunne giften en welwillende medewerking tot bevordering van bet goede doel der Vereeniging Wel hadden wq vele vertiezen ran belangftellende Leden te betreuren niet bet minst was dd 8 Aug bet overiijdcn van Mejaffrouw A T v Meerten de zoo welwillende en ijverige oprichtster van bet Comité bet Boode Kruis alhier in Maart 1873 Wq vereeuigen ons geheel met de betuiging van bet HoofdCómité dd 30 Aug de bebingstelling van deze menschlievende Vrouw in alles wat het Boode Kruis betreft werd steeds door bet Hoofd Comité op boogen prqs gesteld Hare welwillendheid zal bij Ona nog lang in dankbare herinnering blijven en wij voegen bierbij gaarne dat wq door voortdurenden qver willen Iraohlen ome belangstellende oprichtster van bet Comité harer waardig te blqven gedenken Het getal Leden bp raagt 373 waaronder wq 13 Leden buiteti de üuA fifofffii tt lleii De zieken werden l ixU met ijver en liefde door Bestuurderesseu bczocijt die dnuk zij veler gaven het genot hadden raeuigen lijder verkwikking of verzachting ann te brengen Mcrjuffirouw C C van Meerten stelde ons ilauk zij hare milde bijdrage a 50 en geschenk eciier sprei ter verioting die 37 60 opbracht in staat een sedert lang gekoesterde wensch te vervullen door den aankoop van een rastbank met bed en toebehooren a S6 67 de voldoening van dezen nuttigen aankoop mocht reeds spoedig door Bestuurdereasen worden ondervonden Ontvingen wij in 1876 door versebeidene kleinere giften vele blijken van belangstelling met dankbaarheid geven wij ook thans kennis dat dd 17 Jan 187S de Vereeniging Oefening kweekt Kennis ons de zoo welkome gift a 101 04 deed toekomen Deze ruime bijdrage getuigt van zoo veler medewerking om de Vereeniging Het Boode Kruis te Gouda te doen toenemen in bloei Naar aanleiding der ingekomen giften ontvingen de 4 Dames van het Bestuur gedurende de wintermaanden ieder 2Vi Soeplijaten eeidge turf en broodkaartjes Dank zij aan een belangstellend Lid en HH Commissarissen der Soepbedeeling was slechts noodig 7 Soeplijsten te koopen Ook in andere opzichten wordt onze medewerking ten goede verieend HH Begenten der beide Gastbuixen dbier hebben welwillend een lokaal afgestaan tot berging van het materieel dat aangekocht wordt en aan de zieken in gebruik gegeven Niet nitqd kan het van den herstelde bq een andere zieke geplaatat worden en daarom wordt de verftunning van HH Begenten door ona op hoogeu prijs gesteld 3 stoelen kannen wij nu in gebruik geven wiuirvan e n met kasseas een geseaenk is van Mejuffrouw C C van Meerten en een onlangi aangtkocht fl van de milde gift ü 10 ontvangen door den Heer J O Brandt Jr te Amsterdam Op aanvrage van HH Geneeskundigen kregen wq O zieken ter verzorging ea aan hen werden uitgereikt Ï198 ons VLEESCH 573 EIEBEN 273 pinten MELK 29 om BUST S7 gUIKER 48 Nrd pomi BBOOD ï j t b WIJN kruik BIBB 7 SOEPLUSTBN 7 r Jl e 2 bos STBOO 4 el FLANEU Door bet Hoofd Comité der Nedeii Teieegigiiw ontvangen wq geregeld uitvoerige berichten en ver slagen der haadeliagen en vemabtiogen Vooial met betrekking tot en ten dienste van bet Caatnal C mité in Indië Ook daaruit blijkt oa meermalen dat Ka allerwege lust gevoelt tot aedeweriring oor het lot vaa den zieken en gewonden knjgsman te helpen ve zacbten Wq hebben d i ir m meeacBde oofc in den geest van U beUngstelli ude Ledea te bandeten op de eiroubire dd tl November jl ran bet Haofii Comitj ontvangen waarin een plan van voorbereiding aas ter erMatige overweging gegeven wenJ Usa aotatourj aan het Hoofd Coinité geachreven la volgt Onze kas niet toelatende meer don een vierde vm bet inkome dor Mntiit itidB f ie aD d cn vjllea wq gaarne in Iqd van ooriog ona bereid houden oia een draagbaar bed met toebebooreu af te staai alsmede eenig verbandmaterieel en eenige kleinigbeJea die wq bier voor ouze zieken ia gebraik hebben Niet twijfelende wanneer er ooriog mocbt komen dat onze Stadgenooten wel bereid zuUeu bevoudta worden ons in staat te stellen meer te kunnra doea En dat alsdaa bet ona aaageaaam zal ziju volgaas veriangen en aanwqzing van bet HooM Ouunte da zorg voor een en ander op ons te nemen Met bet oog daarop is ons de tUttu nwcr wan beUugstelling in alle opzichten van zoo gruole waanle en brengen wq V allen daarvoor openl k onzen uigen dank Met aanbeveling om ons steeds i6 t rsad au daad de nuudige kracht te willen verleenen tot brvurdcring van bet goede doel der vereeniging meenen 4 ons verslag over het derde jaar te kaniien eiudigeu met de beriimering aan de too miu mogelqk gesteUe eontribotie riqks miostena i i oor bet lidmaatacbap De rekening der Penningmeeslerr ia ntrofg 966 IS in uitgaaf 416 72 waaronder 90 aan het Hoofdbeataur werd nagezien door Mevrouw Begemana en Mq B de Beer en daaropgoedgekeard Draf tredende bestnuraleden Mevr ran Leer Visser aa Mq C Saltzer werden herkozen Staten Osnaraal TvawB Kask Quldi raa iS en 1 Haart r t la de zitting van Dinsdag beefk de beer vasi Baar Jw beèedigd te zijii zitting genomen Vervolgens zqn behandeld de voorstell n tot wqil ging van bet reglement van orde Dat tot invoering van een spreekgestoelte werd verworpen met it leg 11 stemmen De beraadslagingen orer de wet tot rq eliag raa bet hooger onderwijs werden daarna voortgezet De artikelen 43 tot 56 werden goedgekeurd Daarbijis aangenomen een amendement van den beer Gade froi om aan hoogleeraren de uitoefening dtr sousnl tative medische praetqk toe te latni en v nroi wH een ameodement vau den beer Haifimna mÊi 4 collegiegelden te handhaven J Ia de litting van gisteren x ile disoabsiea over de wet tot regeling vau het booger owlerwqs gevof derd tot hoofdatuk 4 examina An 43 ts gewyzigd en luidt nlleen De jaarwedde d r hooglee rami todniagt minstens 4000 Bq oi aniek beslait zullen Uter verklaarde de minister de trwteinenten geregeld worden Heden is aan de orde art 34 u derw faculteiten Aan bet slot der zitting beeft de heer Maekaj da n eriug geïnterpelleerd over de gevolgen van de vw warping van de suikerconventie De diseusaic étw over ia tot Uter verdaagd Op de buitenplaats Bqdorp te Voorschoten worft een R K pensionaat gevestigd voor jonge juftoawef uit den beoobaaftlen stand onder leiding M domil uicaneaaeo dat in Hei oaost xal gtofeaA worim Bq kon Besluit is bepaald dat artikel t n het Koninklijk Besluit van 31 October ISSt tot oprichting van een Koloniaal Militair luralidaahuis op het landgoed BnmSetk nabg Ambera wordt gelezen als volgt Het Koloniaal Militair Inralidenbnis dient ter opneming en verpleging voor zooveel de ruimte dit toelaar van die oud militairen der koloniale landmaebt nader aangewezen in de artt 1 en 3 van bet aan dit Ons besluit gshechte en daarbg vastgestelde reglement wiea een levenslang gagement ia tot end In bet Gestisbt worden mede opgenomen indiea de ruimte bet gedoogt zonder daartoe tegen ban wil ben te ontalaan die verpleegd worden vqftieo minderen in het geuot van levenslang pensioen of gagement die deel uitmakende van de Koninklijke Nederlaiiilscbe marine of bet koijis laariftiers door of tengevolge ran den oorlog met Aichia verplicht waren de vloot of de gelederen te rerUten Onder dit aantal mogen hoogstens drie onderofliciereD of hun gelgkgeateldea voorkomen Te Brussel beeft ziob eene Commissie gevormd onder bet voorzitterschap van baron Gericfce van Herwquen den Nederlaadschen gezant tot het inzamelen van giften bq de in die stad en omstreken gevestigde Nederlanders voor banne door den watersnood beproefde landgenooten De eerste afdeeling onzer bindgenooten die zich in de Transvaalsohe Republiek metterwoon gevestigd hebben de bh Van Gorkom dr Jorisjen c s is volgens ontvangen bericht deü 7den Februari behouden en in goeden welsbnd op de plaats harer beftemming PrtKoria oanf komen Men roemt zeer de vriendelijke en voorkomende wqze waarop zq ontTaogen werden De landnis hiul oiigrtvoonlang 2 dagen geduurd dour deu boogtiu wotentaiid ia da rivieren doch wasbijzonder aangeuiiam geweest door den goeden geest JU oader de leden mn ket gexalsobop heenchte N V i D jtlt Ik afdeeling s Gravenbage en Omstreken der BaUaKiti ke lUmlMkapfij vam LandioüK zil van 6 tot 9 October 18 te s Hage in een nader te bete iTrn loeaal een Tentoonstelling honden van vruekten P Mie Uoemhouqmlla Voor de 88 nummers in het proghiMraa vernield en waarvan voor die ipasitis inzending worilt gevraagd zijn een aantal iu duil ei beschikbaar gesteld behalve nèr een gouden medaille door rie commissie van beoorWeling toe te kennen aan den inzender die door deugdelijkheid BCtat ctt t erscheideuheid zquer inzending het meest jt oplutltering van de tentoonstelling zal bgdragen Vetder bsboadt ket bestuur zieh voor nog eenige Ï irqteii toe te kennen voor voorwerpen die tot opuisteriug van de Tentoonstelling ingezonden buiten meiludiuging r jn gebleven Aan inzenders van bekroonde voorwerpen zal des Wkiezeude in plaiits van de gouden medaille 5 O a de verguld zilveren 16 van de zilveren 10 o yaa de bromien 6 worden uitgereikt mits zij zicb dienaangaande vóór den atoop der Tentoonj tiug bji het bestuur verklaard hebben Ieder die neu cht lu te zenden moet zich daartoe aneUerij aauinrldeii uiterlqk vASr vf op den JOn HeplnMiep i87 bq Jeii beiT P J Sohiedgti Buitenhof is te Oravenhiig Do voorwerpen moeten troMtnj ingezonden worden aan liet locnal lrr teutooustelliug te s Gravenbage op Diligadag 3 October 187 O vóór Bonsondergang de bouquetten eu lafelbloemstukken op Donderdag t October 187 vóór s niiirgens 11 uur Het bestuur zil trachten van de directie der Ned Rbynspoorweginaatsohuppij en van den raad van administratie der Hollnudsche IJzeren spoorwegmoatsehnpplj trijia eon temer te verkrijgen onder gelijke voorwa inleii als vorige jaren De tentooiistelling td voor bet publiek worden opengesteld Duudrnlug 5 en Kiydog 8 October van 1 tot 6 uujt Vrijdng C Ziterdag 7 en Maandag 9 Ootuber van 10 tot 6 uur Het bestuur behoudt zich echter voor daarvan af ip wijkeu indien t Z M ilen Koning of den leden Tan het Koiiiiiklyk Huis mocht behagen de tentoon Iliiig met een liezoek te vcreeren De leden der HotlaiiiKit MaatKhofpy ra Lohóio w hebben op vertoon van bun licwijs vau lidmaatschap roet véu vrouw tot deze tentoonstelling Tjrüeu toegang De inzenders hebben alléén voor bun persoon vrijen toegang niiti voorzien van een bewqs aan het locaal d r teutoaustrlliug te bekomen Verdere bezoekers betalen ieder den eersten dag f 1 de twee volgende dagen 60 oeuta de twee butste dagen 2 cents In de provincie Groningen bestaat bq rele onderwqzer bet voornemen om in een adres aan de Tweede Kamer Kunne ingenomheid te kennen te geven met de door den beer Moens voorgestelde veranderingen in de wet op bet lager oaderwqs Ecu adres in dezen geest zal op de aanstaande provinciale vergadering aan de onderwqzers ter teekeuing worden aangeboden Uit Texel sohrqft men dd 27 Maart De hariugvissoherq tooling door ongunstig veer belemmerd is thans aan den Hors en bij Onrust in vollen gang De vaiigit wordt allenm beter terwql goede prqzen worden verkregen Ook met de garnalen aliekmikcn mossel selen schelpenvissoherq is men weer druk bezig t Werd trouwens meer dan tqd lat onze viasohcrs weer ieta verdienden aangezien velen 4 a 5 maanden buiten verdienste zqn Ia de Mifitchetter Examker komt een advertentie voor van de hh S D Bles Son Willing Co Herman Samson Leppoc BUinger Co en den beer Henry B Straus vice consul voor de Nederlanden waarin om bijstand gevraagd wordt voor de noodlqdenden door den watersnood in Nederland Zq doen dit ten gevolge van een brief uit Rotterdam van de firma de wed Boas b Jacjbson waarin de nood geschetst wordt en verklaard wordt dat hulp van buitenslands zeer welkom zal tqa daar duizenden geruïneerd zijn door de vernietiging hunner huizen en het verlies van hun vee Onmiddellqk zijn bij enkele leden der commissie te Manchester giften ingekomen tot een gezamenlijk bedrag van 529 18 £ 6258 80 De Engelachen zegt het HU zijn een edelmoedig volk en ban kooplieden en industricelen laten zich nooit oubttnigd wanneer bun hulp gevraagd Wordt Een reden om haar slechts te vragen wanneer zy werkelijk onontbeerlijk is Dat ons rolkaonderwqa apg veel verbeteriiift behoeft blijkt weder uit het aantal en gehalte der miliciens die zich bij de corpsen vau het leger hebben aangemeld voor bet examen om in de zeer gunstige positie van adspirant ouderofScier ia dienst te komen Van de 350 inilicieiis die in een oii r garuizoeaen dit jaar onder de wapenen moesten komen boden zich slechts 6 voor dit zeer lichte examen aan Van hen koB ileehta féa worden toegeUten De f overigen Uevea ver beneden peij Om te beoordeelen of de adspiranten voldoen aan de vereiscbten eenige kennis van de vaderUndsche geschiedenis en voldoende spelling der Nederlandsche taal werd hun opgedragen een kort opstel te scbrqven over een onderwerp naar verkiezing nit de ruderlandsche geschiedeuis Een der adspiranten die beweerde 9 jaren ondeiricbt te hebben genoten op een bijzondere school leverde hierop het volgende stuk in De vaderlandsche geschiedenis In ons land re geert koni ig Willem III die voor alles goed zorgt Vroeger had men hier Ali maar deze was niet al te best want hij bracbj hier in het land uietó anders als hongersuood en pastittusiéa Het ontwerp vaa den h e Mtens komt waariijkniet te vroeg J Binnen eenige dagen zal U Amsterdam in dienst worden gesteld het fregat Admiraid van Wassenaar dat bestemd is tot opleidinf nartuig voo jeugdige schepelingen Tengevolge trt eene boegat doelmatig metomorpbaae is hef 1WoMial gi stoomfregat in een uitmuntend ra i y t Verauiterd dat eu door zijne ruimte eu door zqne doeliiiatige keurig nette inrichting een goeden indruk tniuikt Voor deu koinmandant en zijne familie zijn onder de kampanjet een Aiuke kajuit een salod benevens logeer eu badkamer alsmede een paoc kleinere hutten ingericht Voor de keuken en bel verbly f der dienstboden is beboorlqk zorg edragen Het dek zelf biedt eene flinke ruimte aan voor de jongens om de versohc lucht in te adeitfen Van het opperdek op het kttildrk komende vindt men een longroom eu hutten voor den état majof Alles is daar hoogst comfortable net en eenvoudige ingericht Midscheeps is eene ruimte gereserveerd die verdeeld in zes klassen moet dienen tot school en andere oefeningen die bij ongunstig weder iét op het dek kunnen plaats hebben Verder vóóniit bevin lt zich het geschut bestemd om de jongelui te oefenen terwql in het voorschip op dit dek zich nog de badkamer voor de knapen en de ziekezaal met apotheek en vcrhindkast bevinden Een groot gedeelte van het kuUdek achteruit is ingericht voor het verblqf der onderofficieren en ook voor hue logies is goed gezorgd Midden in het schip is de ruimte wnar vroeger de machine en ketels stonden herschapen in gymnastiekzaal zoo flink en ferm ingericht aN men slechts verlangen kan Hst vooruit van dit dek is bestemd voor het verblqf der jongens daar bevindt zich de plaats voor de hangmatten daar staan hunne tafels en banken om zich te goed te kunnen doen aan de soheepskost die in een monster kombuis wordt gereed gemaakt De enorme ruimte is allerdoelmatigst ingericht overal vindt men licht lucht en versoh water Men heeft er blqkbaar groate zoig aan besteed om bet verblijf der knapen aan boord zoo aangenaain en nuttig mogelqk te doen ziju De Wassenaar het schip zal het fiimiliewapen roeren zal gestationeerd zqn iii het Oosterdok tegenover de Pepetatraat en weldra naar men zich terecht mag vleien de vqfhonderd jongelui herbergen waarvoor het de noëdige ruimte biedt Uit Capellc N Brabaiit schrqft men dd 27 Miuirt Van meer dan 30 behoeftige hiiiigeziiinen alhier zqn de woningen totiuil oiibeivoonlwiir een gevolg van liet dagelijks slijgeiide liiniii 11 of kwelwater dat eene ongekende hongft lu 1 ft Iw rdkt nadat Ie genieentc griiitiveg van Vnjlnm ii C iiip 1 i i doorgevverkt Het gemeentebt stiiur dier ilaal üi nut ia weerwil van de aanschrijvingen van ged staten en den Commissaris des Konings geen afdoende maatregelen om den weg te dichten In onze gemeente is men over dien toestand bij den klimmenden nood met wrevel vervnld eu ons gemeentebestuur dat aan het behoud der dqkeu alle zorg beeft besteed wordt door de ingezetenen aangezocht om bij de bevoegde autoriteit opnieuw er op aan te dringen dat zij iu deze kakUire handeling onzer nabuien op de krachtigste wqze tusscbeiibeide trede De photographie heeft weder eene nieuwe over winning bebiUild waarvan wq de verrassendste proeven gezien hebben De heer Kphraim die zich bq de beoefening zijner kunst niet slechts een man van smaak maar ook een weteuschappelqk man toont heeft zich tentond ook deze nieuwe methode eigen gemaakt en wq zagen van hem photograpbiën zooaU tot dusverre onbekend waren Men is er onder anderen in geslaagd figuren op glas te brengen zoodat zq als transparant kunnen dienen De toepassing der methode kan er toe strekkpn om photographic af te drukken terwijl zij uitstekende resultaten voor de vergrooting oplevert Portretten in levensgrootte die wq bq hem zagen munten niet slechts door hunne gelqkecis nit maar door zuiverheid en fijnheid en zachtheid van toon De kennismaking met dece nieuwe uitvinding zalieder treffen die er de voortbrengselen ran z Omtrent de methode zelve z n wq in staafcgMeldhet volgende mede te deelen Autotypie of zelfdruk is de door mr Soweyer e London verbeterde pigment of kuoldmk Het streven om door middel van de photographie onreraliderlijke afdrukken te leveren is laardoor voor de practiscbe photographie een feit geworden want wat iu de photographie als onveranderlqk tot beden geleverd werd waa monotoon of mi te de meeste middeltinten De autotypiedmkken hebben niet alleen dit op de zilverdmkken voor dat zij niet meer door de inwerking van bet licht voortdurend veranderen maar tevens winnen de beetden het in zachtheid der halftinten bij gelijke kracht ift de scfaadnwen of diepten De vervaardiger heeft het tevens in de ma 4it hun alle tinten te geven Het geene andere methode werd tot dusverre die prachtige vergroote portretteg geleverd daar tint zachtheid seherpte der omtrekken en de weinige korn dien beelden het voorkomeq ga ven van reehtstreekscbe opnafne Toen den 18den November 11 jaist op den geboortedag van Dnguecre mr Sawyer vmr een gr lot getal lellen van de Berlijuschii Photographen Vereeuiging Hjue toepassing uitlegde werden die eigenschappen door allen erkend De toepassing der antotypte is zeer uitgebreid Voor transparante of vensterbeelden is zij bij uitnemendheid geschikt ook is het den rervaardiger gemakkelijk beelden in omgekeerde stèlliag te leveren de negatieven of origineele opname te vermenigvuldigen ra daar bij de vervaardiging der autotypiën minder licbtkracbt tot inwerking vereischt wordt is het mogelqk in korten tqd vle afdrukken te leveren Eveneens worden de beelden op ivoor bont metaal en alle vlakke zaken alsmede op papier overgebracht zoodat deze metbode nog eene groote toekomst heeft De grondslag der autotypie is dezelfde als die van zoo vele andere lichtdrukmethodea namelijk eene geld utine laag wordt door chroomzure kali voor het licht gevoelig gemaakt welke Kkicht of laag door de chemische inwerking van het licht hare oplosbanrheid verliest of beter gezegd het licht heen de krachtdeze l iag te coagnleeren 4riii Ct Onlangs voerden twee buren een proces over het recht van gebruik van water uit eene tusschen hunne woningen gelegen put Een der rechters vroeg hoe zq er toe kwamen een zoo kostbaar proces te voeren over eene zoo nietige zaak De advocaat van eene der partijen maakte hem zulks weldra duidclqk door te antwoorden Edel Achtbare l eer beide partqeu zijn melkverkooper = S=SS=SSB f=Sl g I i INGBZONOBN Mijnheer de SedacieurI Wil mq voor het onderstaande een plaatsje in uw l geacht blad verleenen naar aanleiding van het ingezonden stuk in de Ooudacke Cburaiil van joiidag 11 door de G br de Vrengt vau Stólwqk Hiirdoor knu ik bijna wel nagaan dat ik niet tot de gcnoodigilen op ik Stolnijksclie kermis zal behooreu doch dat lci ir elateii gaarne had ik gewild dat de heeren de Vn Hgt zich persoonlijk tot mq gewend hadden ten einde hunne bezwaren te vertellen dit ware toch beier d 111 een weduwe wellicht in haar z iak te benadieleii ik hi b echter die heeren geheel piet gezien zq li uiile i illi s a 111 ecu zaakgelastigde overgelaten het was toch gjeil geweist vojr en aleer zoo iets te pl iatscn of publiek te in ikeii onilerzuok naar den loop liir z iken in I stillen iiiij 13 door luiilercn zelf iiieergeld geb It n als ik Ie stalling had willen openhouden dieh li b