Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1876

Zondal 2 April i rf wm h 4 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreiien De inzending van advertentiën kan geschieden tot ééb uur des namiddags van den düg der nhgaVé dnelre an de Gebr de Vreugt of huD zaakgelastigden aigntaan londer aecoord en heb toen teet goedvinden en overleg van dien persoon die bepaling Tan 50 oeot per koe en per dag gemaakt en wel geregeld naar anderen waarvan wg hadden gehoord daarbü komt nog dat ik een gulden per 100 liter oor de melk meer betaalde als ik Van auderfcu heb vernomen en dan nog de gemaakte vertering b dag Cn dra noehu by het akcu der beesten eui is onder de 60 cents begrepen Ik begrip niet waarom de Gebr de Treogt over wien ik wel eeni met lof heb hooreu spreken zoo handelen ik vind hierin toch niet COC Teel van die geaitte dankbetuiging gelegen ieder weet dat iemand met welke zaken ook niet alleen van dankbetuiging kan leven ik hoor van Telen dat ik naar andereu gerekend volstrekt niet onbillyk heb gehandeld want het is voor my audeis dan voor sommige rgke ingezetenen die huune pakhuizen en schuren gratis hebben afgestaan ik moet mqn hunr opbrengen voor koffiehuis en stalling patent en lasten betalen en met die zaken mqn brood verdienen Ik veronderstel dat de vraag van de Gebr de Vresgt hiermede lal aja opgelost ÜMd Dte DitMreue De Wed L VEEUQDENHIL WaTük T B JË BTcl É1r fe M Gouda 30 Maart 7S Bq kleinen omzet was de temming flauw Poldertarwe Witte puike ÏS 9 75 Mindere 8 60 a 9 Eoode puike 10 a 11 Rogge puike ƒ 7 85 a 7 80 Mindere 6 76 a 7 20 Voer 40i 6 70 6erstpuike 7 4 7 50 Mindere 8 86 a 4 76 Haver ware 6 a 6 50 Iiigte 8 76 8 4 76 De veemarkt met weinig aanvoer o h haon de prqzen hoog waren was echter de handel traag vette varkens van 28 i 32 cents varkeus voor Londen van 25 a 27 cents per half kilo magere varkens en biggen ving t vericoopen Aangevoerd 9 partyen kaas prUa 28 a SO Goeboter 1 40 i f 1 60 Wciboter 1 20 a 1 30 COBRE8PONDENTXE P Dt RtOlCTII Bargen ij Ice Stand Gouda GEBOKKMi 87 Mrl J l n llriidrih FrrJtrik ODilcn I H K Bloemen cii A W rhiir 88 utiuii U rk miden i J Grouteii t nc ru K 6 C bloiancudul Chr M Admu oidin Y II Urarmu en C J Uaeiibury Pitler Coradii Oüilvt S Klyu eu L Neulebooui ï AJriuu Tryolje Miltn W 4e ttrain ca T den Oudu OVEBLEDBN t Maart R O Trteli 7 7 A Siakioydar wad a Soan Ui j A Beonh I j t u A T Vilda kan 64 j 88 J C luria 7 w fS A II M IfriM 2 j r OHihuu 18 j GEHOWO 29 Haart P Suidaratu N Bath B Igrkas an H van WiagerdaD Burgelqke Stand van onderstaande Gemeenten van 22 tot 29 Maart 1876 Hoordx obt GEIOREN Gaeaa OVERLEDEN A C E KfunpC wad H j rriaderichUo 79 j ONDERTROUWD Gaene GETROUWu GaeiK Gtouderak GEBOREN 2t Haart HiulMfdiua oidars F Baas ea H de Jung OtfËHLEUtN Gaena GEHUWD Gkh ONUERTBOUWbi Geana Stolwjjk GEBOREN ii Haart F na Johanna oaden H L Halkuiieii an F J van Oeat 27 Waina oadtta i Knoop in M Dekker OTEKI EDEN tB Hairt CMela da Jaag S wakea Sander de Jong 3 eken GEHUWD Geene ONDERTBODWU Geena Haastrecht GEBOREN 27 Haart Adriaua udara A Bleiienberg an If Verkerk OVERLEDEN 9 Havt Egidiua van den Hendel oud 2 j t GEHUWD Geene Reeuwjjk Gedireada de afgclwiiieu wtek bebben geene aangiften 6ü den Burgalg aa SUnd plaati jirbad Waddinzveen GEBOREN Ckr ii onder J W kalkman en D Uni H nlje ouders de iraalT en lan Kooiirn Teaalje naders J Groenaeeld en J Dorrepoal Trijulie j y Wilgen KKberliia J obui MdM J H Mnlder en C laa Vliet Nieolaaa ouden J Ultaan en i ean der Maal OVERLEDEN A da R ll A V rn i 9 d U Vermeu U m H de Rooi 38 j W S tan Ba echlg van l tan Leen en 8 j Urok I A ttnakwaa CoBiffiissIe vafl den WatersiHNNl Nog ontvangen van het Collegia van Brandmeesters alhier haar batig kasaaldo ad 18 21 Van di verzen 6 10 24 31 Namens de Commissie T P VIRÜLY Penmnameeeter Gouda 30 Maart 1876 advertcntién Bevallen van een Zoon A S C GR00TEND0B8TGouda 28 Maart 876 Blommenbaal Algemeene kennitgtviAg LÏEDERTAFEL APOLLO en ORCHBSTVEREENIOINQ Per i spera ad Astra Directeor de Heer S van Milligen CONCERT ten Toordeele der noodlijdenden door den WATERSNOOD op ZONDAG 2 APRIL 1876 des avonds ten 8 ure ia de Sociëteit ONS GRNOEtiEN Entree 75 Cents de Persoon Plaatsen zijn te bespreken ZATERDAG en ZONDAG van 10 tot 4 ure a 10 Cents EEN BANKWERKER kan terstond geplaatst worden bjj L WELSCHEN 8 Tiendeweg iioiula Men verkngt prjjsopgave tot Uveriiig vnn puike MACHINEKOLEN 1000 2000 HL te leveren op den Ringdjjk van den Gec Veenpolder van ZwAMüittDAM en Reeuwwk gedeeltelijk dadelflk Adres franco brieven aan fea Voorzitter te Zaammerdam ONTVANGEN ELIXIB l ANVERS Liqueur verkrggbaar Versche Kattentongen W N RAAIJMAAKER8 n 1 n DRIE GOUDEN MEDAILLES UAAIL ZILVKKEN MEDAILLE 385 GETUIGSCHRIFTEN Daar ik mji niet bekommer om het préjugé van enkelen maar hulde breng aan de ondervinding zoo veroorloof ik ü aan het Publiek mede te deelen dat ondergeteekende in het jaar 1874 kaalhoofdig was hetgeen op 63 jangen ouderdom niet vreemd is thans 1875 is mijn hoofdhaar weder geheel hergroeid door de aanwending van de American Balm door ü zaamgesteld Mr THBOPHILE ik anthoriseer ü met dit certificaat te handelen iiuar goedvindiug Mét alle achting ÜEJ dw Amsieudam Was get A v DIJK 23 Oct 1875 Kerkstraat N 189 Uitval van Haw Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de chedelhoid Haarworm Vroegtjjdig Grijs worden al deze onaangeuaamhedeu worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tjjd verkrijgt de behaarde Huid haar vorige groeikracfat weder Franco kanvraag a 2 de Flacon gemakshalve iZ Blaauwe Postzegels of Postwissel als ook op Reniteurs bij TH EOPHILB Haarkundiire Kerkstraat bijde Vijzelstraat 238 te yJm ifrrfom NU Er bestaan geen Depots in Nederland wel n N ludiën De ondergeteekenden maken bekend dat de TENTOONSTELLING der PRÜSJEN ria de LOTERIJ ten voordeele van het Roont TLku zal gehouden worden op MAANDAG 8 APRH des namiddags Van 1 4 unr in de benedéfeaal Tan het Logegebouw op de Gouwe lo cenig entree Tevens brengen zjj dank aan allen die van hunne medewerking en belangstelling na ruimschoots blaken gaven T J RUK J ROEST VAK LIMÖÜBO M J M MONÏLIN J G A TËRP8TRA J TEMMINCK WiTSMOOB EEH PAASGHF£fi£T OP DE GOLVEft Evenals bfl de twee vq rige Waterrampeu hebben wg ook nu wederom besloten onze exfloitatiën dienstig te maken tot leniging der rampen Gewis zullen zeer velen zich nog herinneren welke aanzienlijke sommen wjj dettyds in handen van nn wjjien den Weled Ueer 8 COOL Lid der Commissie voor den Watersnood hebben gesteld en met de hoop ode ditmaal niet minder gelukkig te zijn beginnen wy onze NIEUWE AANBIEDING TEN VOORDEELE VAN DEN WATEltóNOOO In plaats van f 11 70 voor slechts f4 70 het navolgende Pakket Romans ea Kinderboeken DE HONDERD GULDENS PRENT splinternieuwe Roman van B u dui MölliuwSEN in 3 Deelen met fraaie Vignetten Litgaafprys laatst van 1874 7 60 DE WOLF EN DE ÜEITKN na ve wteld door W P Oostvke met 15 zeer fnüiagekleurde Platen Uitgaalprü 35 Cent DE POP VAN MARGO Een Boek voorMeisjes door W F OosrvEi s met 15 gekleurd Platen Uttgaaf ijg 35 C ut 8t N1C0LAA8 door W K Oostvein met 16 groote gekleurde Platen Uitgaafprijs DE GESCHIEDENIS VAN ROBINSONCRUSOE met 15 gekleurde Platen door W F Oostveen Uitgaafprij 35 C nt DE LEVENDE POP Eene berümdegeschiedenis door W F Oostveem met 15 gekleurde Platen Uitgnafprys 35 Cent DE PRINSES MET HET EZELSVEL Een sprookje na verteld door W F Ooctvekx met 15 gekieorde Platen Uitgaafprjjs 35 Cent DRIE DEELTJES VERHALEN vaut Hoffman vertaald onder toezicht van P J Andriessen met Staalplaten Uitgaafpriia in 1874 1 30 t y w EEN PAA8CHPEEST OP ÜB G VEN CadeauUitgave Wie nu zulk een Pakket fraaie Boeken eh Prentenboeken voor 4 70 koopt doet bepaald eene weldaad want niettegenstaande den verbazend lagen Prijs wordt van elk vefkooKt Pakket nog afgezonderd l ten voordeele van de Waterramp Evenals vroeger voegen wg bü de storting der gelden wederom eene Lflst van al de namen dergeiieo die onze onderneming hebben gesteund en alzoo hebben medefewerkt tot leniging dier vreeselgke ramp en afdruk dier L st zal a 10 Cent bjj ons verkrijgbaar worden gesteld Bovendien hebben wil in zes Exemplaren van Een Paasciifecst op de Goli efn Bons gelegd ieder goed voor een fraai GoudW DAMES CYLINDERHORLOGE en al die Exemplaren behoorlijk gesloten verzegeld A door elkander gewerkt Te bekomen bjj OBBROEDSfIS BTOSTSB Leliegracht Anuterdam Naar buiten tegen toezending van een Postwissel groot 4 70 I5e uitgave dezer Courant gMchiedt ZONDAG WOENSDAG en VRÜDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prija per drie maanden is 1 75 franco per post 2 Bif deze Courant behoort een Bijvoegsel BUITENLAND BuUeulaadscli Overzliht De comniimie van den Franscheu ücnnat heeft ziek net bijna algemeene stemmen voor de onmidtiellijke opheffing van den taat van beleg verklaard I e beuadnlagiugen der eomraiasie voor de amnestie worden heim gronden Zy heeft van de heeran Ricard u Oufaure eenige inlichtingen outvaugeu waaruit blijkt dat zij tegen de aiimestie zijn maar voor het Verleeueu van gratie a iu de beronwhebbende v KK r deelden De ooinmissie he ft uug geen besluit ge In de openbare ritfiug beeft de Senaat beraadslaagd over de dritjiiarlijk hc veriiituwl ig van den Seuant lly heeft de uliikubetisohc orde dir departemeuteu in drie seriéu aangeiioinen Het lut heeft aangewezen vuor de eerste serie de departemeuteu van de Garoune tot de Crue verkieïing na drie jaren de tweede aerie oravat de Ome tot de Youue verkiezing na es jaren de tierde serie loopt van Aiu tot inrd verkiezing un uigeu jtmr Daar de orde vau deu dug is uitgeput zal de eerstvolgende vergiideiiog v m len Beuaat eerst Anats lieblien wanneer het rapport over het voorsUl tot Ophtlfiug van den staat vau beleg zat ingediend ziju De Kamer is uog nau hel unzien der geïoofsbrieveu Nn en dan wordt een verkieüiiig waarin al te veel geknoeid is vernietigd maar over het geheel is de Kamer uog al rekkelijk op lat pont De rcgeeriug hicft een buitengewoon crediet aangevraagd van fr 1 750 000 tot verstrekking vau hulp aan de overatroomdeu Dit voorstel is zonder discussie door de Kamer met algemeeue stemmen aangenomen De bareaux der Kamer van Afgevaardigden hebben de commissie benoemd tot onderzoek van het voorstel des ministers Waddington betreffende de verleeniug der aciidemische graden Al de leden dier commissie zyn voor het ontwerp des ministers gestemd Van clerioule zijde voomaioelijk door den heer Chesnelong werd het iu de bureaux krachtig bestreden In het zevende bureau heeft de heer Gambetta eene uitvoerige i e gehouden ten gunste van het ontwerp De afgevaardigden wier verkiezing aan een onderBoek zal onderworpen worden hebben besloten hun ontslag te nemen De meerderheid der Kamer heeft besloten dat de door de Kamer te nemeu vaoauticn de toestemming vau den president der Republiek niet behoeven bovendien zullen b de hervatting der werkzaamheden de openbare zittingen van Senaat en Kamer om en om gehouden worden ten einde het ministerie in staat te stellen de disoussicn gemakkelper te volgen terwijl senatoren en afgevaardigden meer tijd overhouden tot het bestudeeren der behandelde zaken De beraadslaging in den Pruisisohen Landdag over liet spoorwegrapport is kalm geëindigd en zooals te wachten was met aanneming van de tugschcu de tneeste fraotieiB reieds vooraf overeengekomen moties Over de Eijksspaorwegquaestie wordt voortdurend druk geschreven lu de bladen het voorstel der regeering hesft algemeen in Noord Duitsehand een gunstigen indruk gemaakt be ve de particularisten waartoe natuurlijk ook het Zwarte centrum gerekend moet worden verklaart zich o k de Portschrittspartij voortdurend tegen de overdraft aan het rijk hier erkent men wel de bezwaren aan den tegeuwoordigen toestand verbonden maar meent d it daann nog beter kan worden voorzien wanneer de Pruisische Staat en niet bet Rijk de spoorwagen overneemt De Deensche Ryksdag is gesloten Tegenover de ongerustheid ib Kngetand dat Rusland gevaarlijke bedoclii cu ten aanzien van Engelschludié zon koesteren worden vaU de zijde van Rusland wat trouwens te verwaBli ai was de meest vredelievende verzekeringen g even Rusland eu Engeland zegt Se Oolo BJjn geen mededingers in Centraal Azié Zij hebben gemeenschappelijke belangen Geen verstandig menach in Calcutta deukt aan de mogelijkheid van een Eassischeu aanvul tegen OostIndiis liet belang Triir ftirf Ht Ifr iagt mede het fanatismus te beatq eu niet het aan te wakkeren de Centraal Aziaten te ontwapenen niet hun de wapens in de hand te geven Kregen de Aziatische barbaren de overhaud op de Europesche beschaving dan zouden de Eugelachen even goed uit Indie als de Ru cn uit Centraal Azië worden verdrongen De Goku beveelt daarom evenals vroeger vriendschap tusschen Engeland eu Rusland aan Iu het Eugelsche Huis der Lords heeft lord Richmond voorgesteld om over te gaan tot de tweede lezing van het wetsontwerp betreffende den nieuwen titel der Koniugi i Lord ürnuvilte hoewel zich niet tegen de tweede lezing verzettende zal het voorstel met ondersteunen l ard Shaftesdnry kan de verklaring van lord Derby dat het voorstel geene coustitutionecle quaestie m hef leven roept niet rijmen met de jongste verklaring van den heer Disraeli dat overwegingen van ernstig staatkundig belang tot de voordracht hebben geleid Hy beschouwt de argumenten ten opzichte van Rusland als eene rhetorisohe grootspraak Lord Salisbury verdedigt het ontwerp Lord Kemberley zegt met genoegen te hebben gezien dat de ministers die in het Hoogerhuis zetelen niet hebbeu herhaald het triviale maar nocKlluttlge argumeut betreffende Rusland Ixird C iirns zegt dat de titel zich in den regel tot ludie zal bepalen maar ook op staatsstukken zal voorkomen Ten slotte is het ontwerp voor de tweede maal gelezen Het nieuwe Italiaansche ministerie heeft gisteren zyn programma in de Kamer aangeboden Daarbij worden wetsontwerpen tot hervorming van het kiesstelsel de ouvereciiigbaarhcid van sommige betrekkingen met het lidmaatschap van het parlement en devcrantwoordelgkheid Van ambtenaren aangekondigd Overigens komt het programma in hoofdzaak overeen met hetgeen door de Diritto daaromtrent was medegedeeld krachtig optreden tegen de eischen der geestelijkheid op het gebied der buitenla ndsche politiek het voetspoor van het vorige kabinet volgen Voor alles zal een ïvetsontwcrp wolden aangeboden betreffende de werken van den Tiber en de conventie over de spoorwegen met Oostenrijk die het ministerie aanneeilit De regcering erkent d it de financiën verbeterd zijn maar gelooft dat nog meer kaa worden gedaan iu één woord dé heer Depretis heeft het niet aan fraaie beloften en vuorspipgelingeu laten ontbreken en ten slotte verklaard dat het ministerie iet dat van eene partij is maar de medewerking zal aaunemen vau allen die het willen sauiicn N eene redevoering van den heer C movas del ADVERTENl IËN worden geplaaU van 1 5 regek h 50 Centen ieder reger meer 10 Centen GROOTB LETiElis worden berekend naar plaatsruimte Afzouderlpe Nommers VLIP CKNTENj 1 mi Castillo beeft de Spaansche Senaat bet adres in aatwoord op de troonrede met 1 5 tegen 14 stemmen goedgekeurd DUÏTÖCÖLAÏTD De Augsburger Mlfemeine Zeilmg meent met zekerheid te weten dat keizer Alexander II van Rusland voornemens is geruimen tijd aaar het Zuiden te gaanen inmiddels bet regenlscbap ap te dragen aan dentroonsopvolger Blijkbaar weet men te Berlin nietrecht wat men van deie tijdiog heeft te deak maar alle dagbladen erkennen dat deie 0f voMri Duitachland zeer ongewenscht wezen zoo Men ttooét ztoh met de gedachte dit de troousopvftlger niet r oii vijandig is jegens Duitschland als wel werd beweCrd Onbitigs zoo verhaalt men toen de keizer aan e tt diner de hoop te kennen gaf dat de vriendaohi Duitschland ook zou be ta iu tusschen hunne opvolgers hoorde men den grootvorst zeggen dal gevel God I Met dat al is men dieu i mgaaude volstrekt niet zeker terwijl men stellig wist wat men aau den tegenwoordigen keizer van Rusland had Een Czcchisoft dagblad dat te Praag verschgnt tfe PnlUU en Atiti het orgaan is der Rnnophilen beweert dat de gnMH vorst zijne meeste vrieuden heeft onder de Russiaobe nationale partij en voor het overige op zijne sttaA kundige neigingen ïeel invloed geoefend Wordt doof zijne gemalin de Deensche prinses Dagraar Geep wonder in elk geval dat het bericht in Düitsolilan i staatkundige kringen eenige onmst Wekt 0 tMi diner van den Russischen gezant te Berlijn d OubriliT is van de zaak niet gesproken en op grond daarva wordt uit Berlijn geseind dat het gérAcht zeer bM vestiging behoeft Verder meldt mén van daar d fwel is waar prinses Dagmar van Denemarken nietzeer vriendelijk jegens DuitschUnd is gestemd fattrouwens wel is te verklaren maar dat haar vader de koning zeer ongaarne de goede verstand houdibï tusschen Rusland en Duitschland zou zien VBrfceerenjJ omdat hij eene botsing tusschen die twee voor Benemarken zeer bedenkelijk oordeelt Bekend is heJildat Ae Czaar en prins Gortschakoff zioh beyver atfom de Noordsleeswijksohe zaken geschikt te kriig 4 in den geest der bepaling van het verdrag van Praag Het geheele bericht echter moet nog op offioieeler wjjze worden bevestigd en ook dan nog zal misschien blijken dat er niet zooveel veranderd ii als men tui Duitschland vreest Bnrgeriijlte Stand GEBOREN 28 Ma rt Jocob ondtri S TM Krii cld ra S v n Meer Ï9 Pieter ouden J J v Mullera J Specht M n Johaom Jacoba oaien t C Piokw e 1 11 Lcokcn 31 Chrntina Minn ouder P W yin Werkhooien ea M C Batten Hendriks o der H Nmshlljl en A van Boon Johanna Wilheliaina onders J II Hnijem ue en J Pak 1 April Johanna Melta oudi rs i van Eijk en J Verdoold Arie Hendrik oodera A Prina en M M Hofmln Cornelia Johanna ondon A Wul en J P van der Ree OVERLEDEN 31 Murt W IJuiUtiJiii Imlvr io U Rietveld 49 j ï W Nieuwerkerk 19 j ONDERTROUWU Geen GElIliWD Geene