Goudsche Courant, zondag 2 april 1876

Zondag 2 April 1876 l 9t o Magazijn van Heeren x4rtil elen Jl COlTinBGTIOlT STTJE yClEfSTTK 3S3 g Wij berichten de Ontvangfst eener GKOOTE en FMNE 2 SORTEERING iler NIEUWSTE F i I Ons MAGAZIJI is tevens RUIM VOORZIËCM van X Heeren Gemaakte Kleedingstukken uls DEII SAISONS COSTUMES JAGQUETS EN VESTEN p o JJ welke Uiterst Smaakvol in sleclits zeer Solicdc Ijlwalilcilen op t onze Ateliers vervaardijfd zijn Q Voorts Ontvingfcn wij een Fijne tScuze in COLS CMTTES EOOSSEN MOHETT N 07 mUDEN j welke ook op HIAAT g eleverd wordeii fltTRlCOT GOEDEREN EN SOKKEN iSn k VwW Vi I GEVULGAIMISEERDE en VIATERPROOF g REGENJASSEN EjNZ 08 Uitrustingen voor de Indik Tapjii a Kennisgeving K 0H TE TIH liTIDE W EO ID 3 De Ondergeteekende heeft de eer zjjne Geachte Begunstigers te berichten dat de Nienlvste Dessins zijn ontvangen va DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vtn sen IEL AND doen te weten Tapijten Karpetten Loopers Tafelkleeden Deur en Canapékleeden Wasdoeken Zeildoeken ♦ Cbassinetten I Behangselpapieren f k Randen j Schoorsteenstukken Mut l Eli en P Damasten Gordijnlinnens t Transparanten Ijzergaas En alle Soorten van GANG en DEURMATTEN Hopende door een Prompte en Civiele Bedieniiig het vertrouwen waardig te betoonen V t hem zoo vele jaren is geschonken en met een Druk Bezoek vereerd te worden Met de meeste achting heb ik de eer te zyn UEd Dw Dienaar W STIKKER Dat in voldoening aali art 31 van het Reglement van Sdaeland de VERKIEZING van een HOOFDINGELAND PLAATSVERVANGER vaa Scfiiela d vöbr het 4e District in plaats Tin den Heer Y J db Jong Lzn die ia het jabr 1879 aart de beurt van aftreding was en tot HOOFDINGELAKD is bwjoemi zal plaats hebben op DON DB RD AQ den 6 APRIL 1876 van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure in de Hoofdplaats MooEDRECRT in het GEifEKirrsHuis aldaar Dijkgraaf eu Hoogheemraden van 8cHin AllD De Dijkgraaf J A VAILLANT Du SecbktaeisRbntmrbsteb W C WIJNMALEN Ooi ja Drak nu A Brmknuii BUITENLAND BNOBl A ND Te Sanj oon zijn dezer daf en met t schip Cküderê 30 penonen unKebmcht tchipbreulcelingeii van t Kngeliche whip Shrattmor De lotgevallen ma deze 8S iju merkwaardig geuo De Slraikmort een prachtig nieuw chip verliet in April 1875 Duudecj met beBtemming unar Nieuw iièi laud Zij had bemauhiiig en pusaagien 38 koppen lUB boord Daariy nooithare beateramiug bereikte en er uiet van haar Temomen werd loo achtte man haar met man eu muia verloren Ëerat thaus weet Ben hoe t haar verging TiMvkeu uuiplaud eu t Krrgnelen eilaud op 60 OU CU 6 ZB ligt de archipel der OnneVeiUn den ook wr U twaalf Apo telen genoemd t Waa op een d r Ueinate eilanden A deie groep dat de atr t l imt r t ua 75 dageu tofff Ui itnoden kwnnu Van de 88 opvareudeu verdruSkeu er de helft De overigen 4i redden ieh op t edanilje een barre raiK It ktt vier of vyf iSng mylen in omvang Daar de alaepen alle verbrijzeld waren zoo bestond er geen mugelgkhiid zich luiar een der grootere eilanden te begeven die hoewil eveneen onbewoond allicht beter ichnilplaat verleend zouden hebben t Kerat leden de Mhipbreukeliiigeu van de koude want t wna winter eu de meeat n daar ly nachti overhaaat t lijf hadden moeten bergen i aren deerlyk van klee liug veretoken Gelukkig waa er op t eilaudje eeue bron drinkbiuir water en krioelde t op de roiaen van tmpgamrB albslrocaen en andere zeevogeU Van t vleeaeh eu de eieVen dezer vogel leefden de ichip htcakrlingm iq koMleu dit Uiert alechta afw u iil m net xeker kuolgeua eu met wat vi oh nu en dan Braudatof voiidi ii zij iu de vederen der vogela en ill detnuiB Hediltmiuiaohiiï wildlinuid in overvloed oiileverde Venoheideii jlifpcn i ut reu iu de verte de rol voorby zoiidtrde noodaeinen der eilanders op te merken Teii langeuleste bespeurde een walviachvaardrr huiiur aanwezigheid cii nam hen aan boord Zij hadden ixt inaauden cii wee eii t intig dagen op de ri doorgi liMcbt V gf huuner waren tuaaohent 4 vitu kourlc gestorven BINNENLAND GOUDA 1 April 1878 Zooals g reexl uiededif Idcn werd het eindexamen aan de BurgeravuudKchuul lu deze week afgenoiueu Overeeiikomslig art 5t der Wet op het Middelbaar Onder Ijs bestond dr examen commissie uit een lid der Coininisaie van ïorzioht waartoe de Uecr J N Sohelteina was benoemd als voorzitter eu de leeraren der School over wier vakken het exaineu liep Er hadden zich aangemeld zes nspiranteu een trok zich i rug na het achriftelyk ciaineu van de vijf overigen wird het diploma uitgereikt aan J K E 1AN en W VaN dkr LECQ Voorts werden bevorderd van de 3e uaar de 3e klasse A Amesz A van Vliet A Engelbregt F Jansen K van ient A Koerla J van Zwol H Jonkhoen de Wilde A Fokkers J C Badder D J Kmeis en voor de leaaeu die door hem werden gevolgd G Smit Voor tien leerliugeu uit deïe klasse werd de bevordering nog uiet wensohelijk geoordeeld Van de Ie naar de 2e klasse werden bevorderd W van Vliet D Vetter A Lam M i de Jong H C Gabrij J II Faag M de Bock H C van Vliet J D Stiim O Verschoor M H Waardenburg N de Boer J 1 van dor Kleyn A P Blok A Msselsteijn A M J Liesker A H C Bout C A Kramers L Hoogeiibaom de beide laat sten voorwaardelijk en II Ouwdkerk voor de lessen die door hem werdeu gevolgd Negentien lieriingen dizrr klasse konden voor bevordering niet in aanmerking komen Onder de bekroonden op de Tweede VoorjaarsTeiitooiiBtelliiig van Planten Bol en Knolgewussen Bouuuettaii riiz te s Graveiihngc komt o a voor onze stadgenoot de heer H W Otto die voor it fraaiste koppel Dracaena s een BrooKn Uedaille en voor Nieuwste pUuteu nog niet ia dea handel een Zilveren Vergulde Medaille verkreeg Aan den heer H van Nes Snna K van Nes en Zoueu te Boskoop werden ook onderscheiden Medailles toegekend K Door de Politie alhier is weder Procesverbaal opgemaakt tegen Cornells Itnbonw opzichter Nadat in de verloopen weken de noodige opraetingen en peilingen hadden plaats gehad voor den outMorpen spoorweg Guuda Jfeigambachi Dordreaht is thans de uitbaking iu de gemeente Stolwijk en Bergambacht tot stand gebraat en tot aan de pro jectoverbrugging dar I k geronlml De Gouwekade voor den Nease polder te Boskoop is Donderdag middag over ee K uitgestrektheid van ongeveer dertig meter ingezonken De toestand was gevaarlijk Met krachtig iVerkeo hoopte UKi eekter de kade aarschyulgk nog te bekonden Uit Boskoop wordt van 30 Haart gemeld Heden avond 10 uur brak kier een felle brand uit bq den rietdekker H v P In weinig tyda lag het met riet gedekte huis in de asch Ofschoon ck bewoners en die van een belendend huis reeds te bed waren zqn er geen menschenlevens te betreuren Door de werking van drie spaiten is het heleadende huis dat reeds begon te branden bewaard Het verbrande huis is geassureerd de menbelea ener weduwe De ooUeete voor de noodlijdenden door den Wsterspood onder de sehoolkindeno te Berg Anbaeht gehouden bracht de som op van S5 S1 Bij de gisteren te Berg Ambaoht gehouden stemming voor gecommitteertten in bet Polderbestuur werdeu gekozen de heeren C J van der Bas iu plaats van wijlen den haer A Stolker en D Schouten lo pbuits van den heer K W Verdoold die zjjn ontslag geno nen had Men scfargft ons uit Oudewaler dd 31 Maart Gisteren avond had alhier een buitengewone vergadering van de rederijkerskamer ii orger plaats Achtereenvolgens werden opgevoerd üra tba km SciKarienttrf drama in 6 bedryven door H Kroon Dzn en t iu ftlceil Uijft gehxM blyspel met Zang in éën brdrgf Als naar gewoonte liet de Hiitvoeriug weinig te wenachen over Naar wy uit betroawbare bron vernemen zal Hej Kruseman alhier deu 11 April a s optreden en tal dan voordragen de twee Zusters en enkele ftagmenten uit Multatuli s Vorstenschool Beroepen te Krimpen a d IJssel dr W H Koster prt te Heenvliet Te s Gravenhage is Doiiderdag het volgende Atohintelegr im gearriveerd Atoanoortl een gewichtig punt is bezet De getondheidstoestand is stationair de weengesteldheid minder gunstig De luitenants Cayaox en Boekman zyn oveileden Staten Generaal Tweede Kaheb Zittingen van 30 en 31 Maart In de zitting van Donderdag is na a nBeming van een achttal kleinere ontwerpen de beraadslaging voortgezet over de wet tot regeling van het ho r onderwyi en wel over art 3 waarin de regecring nu alle vakken heeft opgenomen Volgens het ontwerp der regeenng moet in de f oulteit dl r goi gelcerdheid oiiderwjjs gegeven worden ia a Ill Ie eucydo e lie der godgeleerdheid i iu de gescliirdenis der leer laugaande God c iu de geschiedenis der godsdienseu in hel ulgemeen if in de geschiedenis vi i de larnelitisohe godsdienst e in de geschiedenis van het Christendom ƒ in de Israolitisfitie en ond ChristeliJkp letterkiuicle inde uitlegging van ha Oüde ni uienne testjimeut k iu de geschiedenis der leerstellingen vim di Chrislilijke godsdienst in de leerstellige godgeleerdheid i in de wijsbegeerte van de godJMÜeost in 4e Kdekunde m in de practiseke godgeleerdheid De keer de Vries heefi voorgesteld de leersieUige de beer van Naamen de practiseke godgeleerdheid é doen vervallen De minister heeft die amendenwntett bestreden terwyl verschillende sprekers de sanneniing van het regeerings voorstel afgeraden hebben In de utting van gisteren bij de behandeKng van bet wets ontwerp tot wijziging van koofdst V det staatabegrooting heeft de minister van hinnenliiiJsAf zaken verklaard dat de tegenwoordige toestand tm ket nieuwe academiegebouw te Leiden deze is 4 t er over het plan van den keer MetseUar verseMi bestaat tusscheu curatoren en de rijksadviaaws Of aandrang van verschillende leden heeft de miaister zich bereid verklaard ernstig te overwegen ket oitschrijven eener prijsvraag voor een nieuw aeadeniegebonw De overlegging van de plannen ea ra fy orte acht de minister nutteloos De beraadslagingen over art 34 der wet tot regeling van het hooger onderwgs zqn voortgeset Wal betreft de vakken waarin bq de faculteiten der godgeleerdheid onderwijs zal gegeven worden is het amendement van den heer de Vries tot weglating vu de leetstdUge godgeleerdheid aangenomen met it tegen 17 stemmen en het amendement van den heer van Naamen tot weglating van de practiseke godgdeerdkeid aangenomen met 68 tegen 16 stenoRn Wegens ket staken der aten men over en amendement moest de eindstemming over art 34 aaagehnndca worden Op voo stel van den voorzitter is bedeten die eindstemming dieozelfden avond te kenden Bji de algeneene eommisaie voor i w i l i iuB t H te AÖisterdam is tot dusvern ingekoined V8 38t lS Blqkens de jongste bq d rrgeerini ontvangen lleieele mededeeling a aitï its rUnij Vtr kfceljpi l i stand der veetidhea Jaar te fartiés s ket getal der met monden klanwieer bn in h stoUen ketwA op 16 Febrasri 33 bedroeg den iMea Maart M 22 verminderd Men was uu het kwaad iu vm w meester geworden dat men hoopte mits met inaohtneming der noodige voorzorgen de overbrenging der besmetting naar de Alpen weiden te zullen kunnen verhoeden In het kantnn 8t Gallen had op éjneii stal de longziekte rich geopenbaard In Duitschlaud was in 1865 het gemiddelde tri tement der onderwijzers in de steden 394 en op ketland 186 th In 1874 waren de cijfers gestegentoj 399 en 279 th Vóór 10 jaren werd aan onderw zerstractement betaald 8 042 237 th en 63 673 Hor waarvan 3 7 pCt door den staat werd verstrekt In 1874 was dit cijfer 15 084 388 th van welk eqfrr 10 pCt door den staat werd bygedragen Aan sekarigelden werden 3 282 800 tk ontvangen Bij de behandeling eener zaak voor het hof te Leeuwarden Dinsdag 11 ontstond tegen twee penonen de verdenking dat zü ralsche getnigenis hadden afgelegd De arbeider H T te Beerta was door de rechtbank te Wiuschoten tot 1 maaud cellulaire gevangenisstraf veroordeeld omdat hij den In en 8n Januari jl by ziju bnurman H L verscheidene glasruiten had ingeworpen No verklaarde H L en vrouw dat zü den 8tt Januari gezien hadden dat I T s avonds omstreeks 10 nur zulk gedaan had terw twee getuigen a dMinge F H en vrouw vetUaarden den avond van 8 Januari by appellant op beaoek te zijn geweest van 7 tot 11 onr en dat appellaat den geheeleu avond de kamer niet verlaten had Het hof heeft besloten de zaak aan te honden ten einde nog andere personen te hooren die op den bewusten avond by den appellant op bezoek wacen Nergens is het gebruik van den telegraaf Zoo eer in de praktijk van het dagelyksch leven donrgedtongen als in Noord Amerika In de meeste groollt hnizen van New York veekl enorme gebouwen door een menigte gezinnen bewoond vindt men op verschillende plaatsen drie knoppen die met ren draadleiding iu verUind staan Drukt men op n I ds zendt het naastbijgelegen politie Burean een agvMS n ï doet een knecht van een der algemeenedienipf verrichtingonJememingen versohym ii en n 3 brengt dadelqk de brandweer voor het huis